འཆི་མེད་མགོན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'chi med mgon po'i lha tshogs la 'dod gsol smon tshig JKW-KABUM-01-KA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 1, Text 6, Pages 41-42 (Folios 21a3 to 21b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'chi med mgon po'i lha tshogs la 'dod gsol smon tshig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 41-42. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཅེས་པའི་འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག་འདིའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'i 'dod gsol smon tshig 'di'ang shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
འཆི་མེད་མགོན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད་པའི་མཐུས། །བདག་གི་རྒྱུད་ལ་ངེས་འབྱུང་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཚོགས་ཟུང་ཆུ་གཏེར་ལས་འཁྲུངས་པའི། །ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ལྷ་སྔགས་དང་། །ཏིང་འཛིན་སྣང་བས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི། །པདྨོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤོག །རྣམ་སྣང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་དང་། །པདྨ་ལས་རིགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བའི། །སྐལ་བཟང་ལྷག་པར་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །སྐྱེ་ཀུན་དུག་ལྔས་བསགས་པ་ཡི། །འཚོ་བ་ཐུང་བའི་སྒྲིབ་བྱང་ནས། །རིགས་ལྔ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གྱི། །གོ་འཕང་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པར་ཤོག །ཀུན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་དང་། །མི་གཡོའི་རང་བཞིན་ཟིལ་དངར་གྱིས། །འགལ་རྐྱེན་བཀྲུ་ཞིང་བྱང་བ་དང་། །རྡོ་རྗེའི་སྲུང་བ་མཆོག་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་སྙིང་དབུས་པདྨོ་དང་། །སྤྱི་བོར་བཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷ། །བདེ་འཐུང་བཅུད་དུ་ཞུ་བ་ཡིས། །ལུས་སེམས་འཆི་མེད་གྲུབ་པར་ཤོག །རིན་ཆེན་བདུན་དང་རྫས་བརྒྱད་སོགས། །སྲིད་ཞིའི་འབྱོར་པས་དགེ་བྱས་མཐུས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ་འབར་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །དཔག་མེད་མགོན་པོས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །གྲུབ་གཉིས་དགེ་མཚན་འཕེལ་བར་ཤོག །ཅེས་པའི་འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག་འདིའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

'chi med mgon po'i lha tshogs la 'dod gsol smon tshig/ 'chi med mgon po'i lha tshogs la/__/gus pas phyag 'tshal bstod pa'i mthus/__/bdag gi rgyud la nges 'byung dang /__/byang chub sems gnyis rgyas gyur cig__/tshogs zung chu gter las 'khrungs pa'i/__/tshe mtha' yas pa'i lha sngags dang /__/ting 'dzin snang bas grub gnyis kyi/__/pad+mo mchog tu rgyas par shog__/rnam snang rdo rje rin chen dang /__/pad+ma las rigs ye shes kyi/__/bdud rtsi'i rgyun gyis dbang bskur ba'i/__/skal bzang lhag par grub gyur cig__/skye kun dug lngas bsags pa yi/__/'tsho ba thung ba'i sgrib byang nas/___/rigs lnga tshe dpag med mgon gyi/__/go 'phang rgyud la 'jog par shog__/kun gzigs yon tan ye shes dang /__/mi g.yo'i rang bzhin zil dngar gyis/__/'gal rkyen bkru zhing byang ba dang /__/rdo rje'i srung ba mchog gyur cig__/bdag gi snying dbus pad+mo dang /__/spyi bor bzhugs pa'i ye shes lha/__/bde 'thung bcud du zhu ba yis/__/lus sems 'chi med grub par shog__/rin chen bdun dang rdzas brgyad sogs/__/srid zhi'i 'byor pas dge byas mthus/__/'jig rten 'jig rten 'das pa yi/__/bkra shis snang ba 'bar gyur cig__/mdor na 'di nas byang chub bar/__/dpag med mgon pos rjes bzung nas/__/tshe dang bsod nams ye shes kyi/__/grub gnyis dge mtshan 'phel bar shog__/ces pa'i 'dod gsol smon tshig 'di'ang shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//___//__!_

Footnotes

Other Information