gru gu yang dbang

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུ་གུ་ཡང་དབང་
Drugu Yangwang(b. 12th Century - ) 

17 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 245-294.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pogru gu yang dbang
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
101 1a - 50a5
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་མངོན་རྟོགས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 327-375.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Bai ro tsa na
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
49 1a - 25a2
བདུད་རྩི་ལག་མཆོད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 377-380.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Medicinal Pills - Offering Ritual - sman mchod
4 1a1 - 2b4
རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ལྷག་མ་དང་བྲོ་རབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 381-392.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
12 1a - 6b4
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་གཏོར་མའི་ལས་རིམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 393-399.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
7 1a - 4a4
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བདེ་གཤེགས་ནུས་མཐུ་དྲིལ་བའི་དྲག་སྔགས་གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 401-414.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Bai ro tsa na
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Pith Instructions - man ngag
14 1a - 7b5
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་བའི་བསྟོད་པ་རྔམས་ཆེན་འགྱིང་གླུ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 415-427.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: khri srong lde'u btsan
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Revelations - gter maVerses of Praise - bstod paInvocations - bskul ba
13 1a - 7a6
བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྐུལ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 429-442.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Revelations - gter maInvocations - bskul ba
14 1a - 7b6
དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་ཤོག་དྲིལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 443-455.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Revelations - gter maPith Instructions - man ngag
13 1a - 7a6
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་རྟེན་གཏོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 457-468.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Revelations - gter maTorma-offering Rituals - gtor chog
12 1a - 6b3
དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 469-474.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Recitation Manual - bsnyen yigRevelations - gter ma
6 1a - 3b4
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲིའི་ཐེམས་ཡིག
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 475-479.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Revelations - gter ma
5 1a - 3a2
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྲེག་པ་མེའི་ལས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 485-492.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Fire Offerings - sbyin sregRevelations - gter ma
8 1a - 4b6
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 493-576.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Activity Manual - las byang
84 1a - 42b6
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བརྗིད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 577-619.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
43 1a - 22a1
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ལས། དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་དབང་གི་བེ་ཅོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 621-646.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
26 1a - 13b4
རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་གི་འདོན་འགྲིགས་ཕྱོགས་མཚོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 599-605.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Liturgy - ngag 'don
7 1a - 4a6

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) གྲུ་གུ་ཡང་དབང་
Name in Gyatsa (Wylie) gru gu yang dbang
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 529 to 530, folio 95a4 to 95b4
Biography
[edit]

།མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པའི་ཆ་ཤས་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་ནི། མདོ་ཁམས་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས། མཚན་ཡང་དབང་གཏེར་རམ་རྡོ་རྗེ་གཏེར་བཞད་རྩལ་དུ་གྲགས། སྤྱིར་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་སྙེ་མོ་ཞུ་ཡས་གནོད་སྦྱིན་འབར། ལུང་གི་བཀའ་བབས་བླ་མ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ། མན་ངག་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་ཞེས་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཡིན་ཞིང་དུས་ཀྱང་མཚུངས། འདིས་བྲག་དམར་འོམ་བུའི་ཚལ་ནས་ཕྱི་ནང་ཀུན་གྱི་གཉན་པོ་འཇོམས་བྱེད་རྩལ་ཆེན་ཉི་ཟླ་ནག་པོའི་གདམས་སྐོར་སྤྱན་དྲངས་པའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཕྱག་ཁྲིད་བཅས་པའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས་ཤིང་། ཁྱད་པར་སྤ་གྲོའི་བྲག་མེ་ལྕེ་ཆད་པ་འདྲ་བ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་མན་ངག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་སྐོར་རྣམས་བར་སྐབས་འདིར་མཚན་ཙམ་ཡང་ནུབ་པ། མངའ་བདག་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྐོར་རྣམས་མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱའི་ཚུལ་དུ་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་བབས་ཤིང་མན་ངག་འགའ་ཞིག་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པ་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་་་་་་་་་ལེགས་པར་ནོས་ཏེ་ཡིག་ཆ་གསར་སྤེལ་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་འབྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་བཞག་པའོ།

[edit]

mnga' bdag chen po'i sprul pa'i cha shas gru gu yang dbang ni/_mdo khams gru gu'i yul du sku 'khrungs/_rten sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen por bzhugs/_mtshan yang dbang gter ram rdo rje gter bzhad rtsal du grags/_spyir rgyud kyi bka' babs snye mo zhu yas gnod sbyin 'bar/_lung gi bka' babs bla ma mnga' bdag chen po/_man ngag drag sngags kyi bka' babs gru gu yang dbang zhes gsum du grags pa'i ya gyal yin zhing dus kyang mtshungs/_'dis brag dmar 'om bu'i tshal nas phyi nang kun gyi gnyan po 'joms byed rtsal chen nyi zla nag po'i gdams skor spyan drangs pa'i dbang lung man ngag phyag khrid bcas pa'i rgyun da lta'i bar ma nyams par bzhugs pa kho bos kyang rdzogs par nos shing /_khyad par spa gro'i brag me lce chad pa 'dra ba nas spyan drangs pa'i rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi rgyud chen po man ngag las tshogs dang bcas pa'i skor rnams bar skabs 'dir mtshan tsam yang nub pa/_mnga' bdag rnam 'phrul pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i phyag tu rgyud sgrub thabs sogs rgya che ba'i skor rnams mkha' 'gro gtad rgya'i tshul du dpe rnying dngos su babs shing man ngag 'ga' zhig gter ston chen po'i byin rlabs las yang gter gyi tshul du bka' babs pa bdag cag gis kyang legs par nos te yig cha gsar spel dang bsnyen sgrub sgrub chen sogs phyogs 'dir yang 'brel ba cung zad bzhag pa'o