ra zhi pad+ma rig 'dzin

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
ra zhi pad+ma rig 'dzinFull text list

ར་ཞི་པདྨ་རིག་འཛིན་
Rashi Pema Rigdzin 

2 texts associated with this figure[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 231-240.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: ra zhi pad+ma rig 'dzin'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: khyung chen
Cycle: khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
10 1a - 5b3
རིགས་ལྔའི་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དུག་ལྔའི་སྟོབས་འཇོམས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 241-253.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: ra zhi pad+ma rig 'dzin'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: khyung chen
Cycle: khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul
Genre: Activity Manual - las byangEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
13 1a - 7a2

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན་
Name in Gyatsa (Wylie) gter ston pad+ma rig 'dzin
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 602 to 603, folio 131b3 to 132a4
Biography
[edit]

།རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་མཐའ་བཅུ་གཅིག་པར་ངེས་ཤིང་བཻ་རོ་དང་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུའང་གསུངས་ཏེ། གང་ལྟར་ཡང་གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན་ནི། སྤུ་བོ་ར་ཞི་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཡང་ར་ཞི་གཏེར་སྟོན་དུ་གྲགས། བདུད་རི་གནམ་ལྕགས་བྲག་ནས་གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་སྐོར་སོགས་གདན་དྲངས། བདུད་ལུང་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོའི་དར་སྣ་ནས་བླ་མ་དགོངས་འདུས་གསུང་སྒྲུབ་ནོར་བུ་པད་ཕྲེང་སྐོར་དང་། གཞན་ཡང་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ། གནམ་སྐས་ཅན། ཟབ་བུ་ལུང་སོགས་ནས་སྤྱི་ཏི་བླ་མའི་རྫོགས་རིམ་སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་དང་། དམ་རྫས་སྐྱེ་བདུན་སྐུ་རྟེན་སོགས་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། སྤུ་བོ་རྨ་སྐུང་ལུང་གི་གནས་སྒོ་འབྱེད་པ་སོགས་མཛད། ཀརྨ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ། ཞྭ་དམར་བདུན་པ་སོགས་ལ་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཕུལ་ནས་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ། གཏེར་སྟོན་འདི་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་དང་དུས་མཚུངས་ལ་འཇའ་ཚོན་པའི་ཆོས་བདག་ཀྱང་ཡིན། རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་སྐུ་ན་ཕྲ་མོའི་དུས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ནས་མཚན་མཁས་མཆོག་པདྨ་ལེགས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ། ཁོང་རང་གི་གཏེར་ཆོས་འགའ་ཞིག་གི་དབང་ལུང་ཡང་ཕུལ་བར་མཛད་པ་སོགས་དར་རྒྱས་ཅུང་ཟད་བྱུང་བར་མངོན། སྤུ་བོ་རྦ་ཁ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་སོགས་འདིའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཡིན་ཀྱང་དེང་སང་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པར་མ་ཐོས། རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་སྐོང་ཉུང་ངུ་ཟབ་ཁྱད་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། འདིའི་སྐྱེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་པ་ནི་རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་ལས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།

[edit]

rgyal sras lha rje'i skye mtha' bcu gcig par nges shing bai ro dang rig 'dzin pad+ma gling pa sogs kyi rnam 'phrul du'ang gsungs te/_gang ltar yang gter ston pad+ma rig 'dzin ni/_spu bo ra zhi zhes par sku 'khrungs/_mtshan yang ra zhi gter ston du grags/_bdud ri gnam lcags brag nas gu ru zhi drag gi skor sogs gdan drangs/_bdud lung stobs ldan nag po'i dar sna nas bla ma dgongs 'dus gsung sgrub nor bu pad phreng skor dang /_gzhan yang sbrags yang rdzong /_lho brag mkhar chu/_gnam skas can/_zab bu lung sogs nas spyi ti bla ma'i rdzogs rim sogs chos bka' mang po dang /_dam rdzas skye bdun sku rten sogs mang du spyan drangs/_spu bo rma skung lung gi gnas sgo 'byed pa sogs mdzad/_karma pa chos dbyings rdo rje/_zhwa dmar bdun pa sogs la gter chos rnams phul nas chos bdag tu mnga' gsol/_gter ston 'di rig 'dzin 'ja' tshon snying po dang dus mtshungs la 'ja' tshon pa'i chos bdag kyang yin/_rtse le sna tshogs rang grol sku na phra mo'i dus gtsug phud bzhes nas mtshan mkhas mchog pad+ma legs grub tu gsol/_khong rang gi gter chos 'ga' zhig gi dbang lung yang phul bar mdzad pa sogs dar rgyas cung zad byung bar mngon/_spu bo rba kha gsang sngags chos gling sogs 'di'i brgyud 'dzin yin kyang deng sang dbang lung gi rgyun bzhugs par ma thos/_rdo rje khyung khra'i skong nyung ngu zab khyad ngo mtshar can zhig rje bla ma'i bka' drin las bdag gis kyang nos/_'di'i skye ba rgyal sras lha rje'i rnam 'phrul bcu gnyis pa ni rig 'dzin chos rje gling pa ste/_de nyid kyi rnam thar zhal gsung ma las sngon gnas rjes dran gyi tshul shin tu gsal bar gsungs pa ltar ro


Debug data: