rgya ston pad+ma dbang phyug

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་
Gyatön Pema Wangchuk

29 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 1-7.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Preliminary Practices - sngon 'gro
13 1a - 7a6
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 8.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b4
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 9-19.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Deity: 'khor lo bde mchog
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
21 1a - 11a5
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་མེ་ཏོག་སྤེལ་བའི་རྒྱན་ཕྲེང་།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 20-34.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
30 1a - 15b4
ན་མོ་གུ་རུ་པ་ར་སུ་ཁ་སོགས། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 35.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
1 1a1 - 1a5
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བསྟོད་པའི་ལྷན་ཐབས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 36.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Verses of Praise - bstod pa
1 1a1 - 1a6
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔགས་དོན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 37-39.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Meaning of the Mantra - sngags don
5 1a1 - 3a2
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བདག་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མྱུར་འདྲེན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 40-45.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Self-Initiation - bdag 'jug
11 1a - 6a4
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ལས། མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 46-58.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
25 1a - 13a3
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གྲུབ་གཉིས་མཛོད་བརྒྱའི་ལྡེའུ་མིག།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 59-82.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
48 1a - 24b2
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བསྐྱེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 83-92.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
10 1a - 10b2
ཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 93-94.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Protector Rituals - gsol mchod
3 1a1 - 2a3
མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 95-98.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Deity: dpal ldan lha mo
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
7 1a - 4a5
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 467-513.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
47 1a - 24a2
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 515-526.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Preliminary Practices - sngon 'groLiturgy - ngag 'don
12 1a - 6b2
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 527-528.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 529-546.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Activity Manual - las byang
18 1a - 9b4
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་མེ་ཏོག་སྤེལ་བའི་རྒྱན་ཕྲེང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 547-572.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Activity Manual - las byangSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
26 1a - 13b4
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བསྟོད་པའི་ལྷན་ཐབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 573.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Verses of Praise - bstod pa
1 1a1 - 1a6
ཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 575-577.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Protector Rituals - gsol mchod
3 1a1 - 2a1
མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 579-583.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
5 1a1 - 3a1
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔགས་དོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 585-588.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Meaning of the Mantra - sngags don
4 1a1 - 2b4
གཏོར་མའི་བཅའ་ཐབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 589.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
1 1a1 - 1a4
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བདག་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མྱུར་འདྲེན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 591-598.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Self-Initiation - bdag 'jug
8 1a1 - 4b3
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 599-631.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
33 1a - 17a5
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 633-691.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
59 1a - 30a5
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གྲུབ་གཉིས་མཛོད་བརྒྱའི་ལྡེའུ་མིག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 693-733.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
41 1a - 21a2
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ལས། མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 735-755.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Activity Practices - las tshogs
21 1a - 11a5
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བསྐྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 757-773.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
17 1a - 9a4

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) པདྨ་དབང་ཕྱུག་
Name in Gyatsa (Wylie) pad+ma dbang phyug
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 443 to 444, folio 52a6 to 52b6
Biography
[edit]

ལྷ་ཁང་ནང་དུ་འབྲི་ལ་རྟ་ཆུ་ལྡུད༔ གཞོ་ལུང་ནང་དུ་མེ་ཡི་འཇིགས་པ་འབྱུང༔ དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་མཚོན་གྱི་ཆར་པ་འབབས༔ གངས་བར་ཕུག་མོར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ནི། བྱར་ཡུལ་སྟོད་དུ་འཁྲུངས། རུས་རྒྱ། མདོ་སྔགས་ཅི་རིགས་མཁྱེན་པས་སྟོན་པ། མཚན་དངོས་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྲགས། རྟེན་རབ་བྱུང་གི་རྣམ་པར་བཞུགས། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་འདིས། ཨེ་ཡུལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཁ་སྟོད་གངས་བར་ཕུག་མོ་ཆེའི་ཕ་ཝང་དགའ་འཁྱིལ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། དམ་རྫས་མྱོང་གྲོལ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་མགོན་པོ་གུར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤྱན་དྲངས་ནའང་། དེང་སང་གུར་མགོན་གྱི་སྐོར་རྣམས་ས་སྐྱའི་མགོན་པོད་དུ་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ལས་གཞན་མ་མཇལ་མོད། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་བླ་མ་བདེ་མཆོག་དམར་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་འདྲིལ་ངོ་མཚར་ཅན་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་ཤིང་སྒྲུབ་པའི་འབྲེལ་འཇོག་དང་ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོ་སོགས་ཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་སྤེལ་བ་ཡིན་ནོ།

[edit]

lha khang nang du 'bri la rta chu ldud:_gzho lung nang du me yi 'jigs pa 'byung:_dpal mo dpal thang mtshon gyi char pa 'babs:_gangs bar phug mor sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston pad+ma dbang phyug ces bya 'byung:_zhes pa'i gter ston pad+ma dbang phyug ni/_byar yul stod du 'khrungs/_rus rgya/_mdo sngags ci rigs mkhyen pas ston pa/_mtshan dngos pad+ma dbang phyug tu grags/_rten rab byung gi rnam par bzhugs/_lo tsA ba chen po rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul gnyis kyi ya gyal sprul pa'i gter ston chen po 'dis/_e yul rig pa'i 'byung gnas kyi kha stod gangs bar phug mo che'i pha wang dga' 'khyil gyis mtshan pa las bla rdzogs thugs gsum/_dam rdzas myong grol/_slob dpon chen pos mdzad pa'i mgon po gur gyi sgrub thabs dregs pa zil gnon man ngag dang bcas pa sogs rgya cher spyan drangs na'ang /_deng sang gur mgon gyi skor rnams sa skya'i mgon pod du dpe lung gnyis ka'i rgyun bzhugs pa las gzhan ma mjal mod/_phyis 'dir rje rin po che pad+ma mdo sngags gling par mkha' 'gros gter dpe dngos su phul ba yang gter gyi tshul du gtan la phabs pa'i bla ma bde mchog dmar po'i bskyed rdzogs zab 'dril ngo mtshar can kho bos kyang nos shing sgrub pa'i 'brel 'jog dang yig cha nyer mkho sogs phrin las cung zad spel ba yin no