ra mo shel sman

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ར་མོ་ཤེལ་སྨན་
Ramo Shelmen 

16 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 8, 243-259.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pora mo shel sman
Deity: rdo rje bdud rtsi
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Activity Practices - las tshogsMending Rituals - bskang chogProtector Rituals - gsol mchodThread-cross Ceremonies - mdos chog
34 1a - 17b6
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 375-386.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorRevelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
12 1a - 6b6
དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 387.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a5
དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 389-396.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Activity Manual - las byang
8 1a - 4b6
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཟབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 397-409.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
13 1a - 7a1
རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 411-494.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Revelations - gter maPith Instructions - man ngag
84 1a - 42b4
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 495-514.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: e ka dzA TI
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Protector Rituals - gsol mchodRevelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
20 1a - 10b5
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་བརྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 515-516.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ཟབ་མོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 517-529.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
13 1a - 7a3
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 531-600.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
70 1a - 35b2
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 601-619.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Activity Practices - las tshogs
19 1a - 10a4
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 621-630.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: e ka dzA TI
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Protector Entrustment Rituals- srog gtad
10 1a - 5b3
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 631-671.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khogMedicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
41 1a - 21a5
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 673-683.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Notes - zin bris
11 1a - 6a4
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 685-716.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Mending Rituals - bskang chogProtector Rituals - gsol mchodActivity Practices - las tshogsThread-cross Ceremonies - mdos chog
32 1a - 16b6
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུ་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལས་བཞི་མཆོག་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 717-741.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
25 1a - 13a2

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) ར་མོ་ཤེལ་སྨན་
Name in Gyatsa (Wylie) ra mo shel sman
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 434 to 436, folio 47b6 to 48b5
Biography
[edit]

རྒྱ་གར་མ་ཕྱིན་ཀུན་ཀྱང་ལོ་ཙཱ་ཞེས༔ བོད་ཀྱི་མཁས་བཙུན་ཐམས་ཅད་ས་མཐར་འཁྱར༔ ཧོར་དང་ཡོན་མཆོད་ཁྲིམས་གསར་སྦྲེལ་བ་འོང༔ ནང་གནག་ཕྱི་དཀར་དུང་དཀར་སྙེ་མ་བཞིན༔ བོད་ཀྱི་བསོད་ནམས་མར་མར་བྲི་བའི་དུས༔ པདྨ་ཤེལ་ཕུག་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ནི། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ་ཡར་ལུང་ནུབ་སྟོད་ཀྱི་ར་མོ་སྨན་ཆུ་ཁར་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་སྨན་དཀྱུས་མའི་ཚུལ། བླ་དྭགས་མཚན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་དང་། མཚན་དངོས་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོར་གྲགས། འདིས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་གི་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ཞེས། ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་གནས་དེ་ཀ་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་དང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་སོགས་ཆོས་དང་། སྨན་ཆུ་འོད་གསལ་རྫོང་ནས་སྨན་གྱི་སྐོར་སོགས་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཀྱང་ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་སྨན་དཔྱད་གཙོར་བཏོན་པས་དངོས་སུ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱུང་བར་མངོན། བརྒྱུད་ནས་སེམས་ཅན་འབུམ་ཕྲག་ཐར་ལམ་ལ་བཀོད་པ་དང་། སྨན་ཁ་ལ་རེག་ཚད་སྐྱེ་བ་བདུན་ནས་གྲོལ་བའི་ཚུལ་ལུང་བྱང་དུ་གསལ་བས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་སུ་མཐོང་། བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་པའི་སར་ཆབ་ཚན་བརྡོལ་བ་ནད་གདོན་ཀུན་སེལ་ད་ལྟའང་ཡོད་ཅིང་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། སྨན་སྒྲོ་བྲག་ལ་ཐིམ་པའི་ས་དེར་མཆོད་རྟེན་ཞིག་བརྩེགས་པ་དེ་ལ་བསྐོར་བས་ཀྱང་ནད་ལས་གྲོལ། དེང་སང་ས་ཕུང་ཞིག་ཡོད་པར་འདུག །དགུན་ཀ་ཞིག་ལ་ཡར་སྟོང་གཟིམ་ཁང་དུ་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་པས་སྨན་གྱི་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་དངོས་སུ་འདུ་བ་བྱུང་ཞིང་སྒྲུབ་རྫས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་ཉེ་སྐོར་བྲག་སྐྱིབས་སུ་སྦས་པ་ལས་སྨན་ཤིང་ངོ་མཚར་ཅན་སྐྱེས་ཏེ་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་པའི་ཚོད་ཀྱི་དགུན་དུས་མེ་ཏོག་འཆར་བ་ལས་དུས་ཚོད་ཀྱི་པྲ་རྟགས་སྟོན་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་ཕྱི་མོའི་བར་དུ་ཡོད། གཏེར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་དམུ་ཆུའི་བཅོས་ཐབས་གསང་སྨན་ངོས་འཛིན་བཅས་ད་ལྟའི་བར་ཕྱག་ལེན་མ་འཁྲུལ་བར་བཞུགས་པས་འགྲོ་ཕན་བསམ་ལས་འདས་པ་དངོས་སུ་མཐོང་། འབམ་ལབ་བཙོང་གི་བཅོས་ཀྱང་འདིའི་གཏེར་ཁ་ལས་བྱུང་བར་བཞེད། ༈ དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་སྔ་ཐོག་ནས་མ་བྱུང་བས་ལྟར་མི་མངོན་པར་གྱུར་པ་ན། རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་མཁའ་འགྲོས་རྒྱ་དཔེ་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ལས་བསྒྱུར་པའི་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་གཞུང་སྐོར་གསུམ་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ངོ་མཚར་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མ་ཉམས་པ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བདག་ཅག་ལ་སྨིན་གྲོལ་བཀའ་དྲིན་དུ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཁོ་བོས་ཀྱང་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་ཡིག་ཆས་བསྙེན་བཀུར་སྤེལ་བ་སོགས་ཕྱོགས་འདིར་བྱ་བ་ཅུང་་་་་ཟད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།

[edit]

rgya gar ma phyin kun kyang lo tsA zhes:_bod kyi mkhas btsun thams cad sa mthar 'khyar:_hor dang yon mchod khrims gsar sbrel ba 'ong:_nang gnag phyi dkar dung dkar snye ma bzhin:_bod kyi bsod nams mar mar bri ba'i dus:_pad+ma shel phug sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston ra mo shel sman zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston ra mo shel sman ni/_gnyags dz+nyA na ku mA ra'i rnam 'phrul te yar lung nub stod kyi ra mo sman chu khar 'khrungs/_rten sngags sman dkyus ma'i tshul/_bla dwags mtshan ra mo shel sman dang /_mtshan dngos ye shes bzang por grags/_'dis yar lung shel brag gi brag pad+ma brtsegs pa zhes/_o rgyan gling pa'i gter gnas de ka nas bla rdzogs thugs gsum dang rdo rje bdud rtsi sogs chos dang /_sman chu 'od gsal rdzong nas sman gyi skor sogs zab gter rgya cher bzhes kyang thun mong snang ngor sman dpyad gtsor bton pas dngos su chos kyi phrin las rgya cher ma byung bar mngon/_brgyud nas sems can 'bum phrag thar lam la bkod pa dang /_sman kha la reg tshad skye ba bdun nas grol ba'i tshul lung byang du gsal bas bsam gyis mi khyab pa'i gnas su mthong /_bdud rtsi sman sgrub mdzad pa'i sar chab tshan brdol ba nad gdon kun sel da lta'ang yod cing byin rlabs shin tu che/_sman sgro brag la thim pa'i sa der mchod rten zhig brtsegs pa de la bskor bas kyang nad las grol/_deng sang sa phung zhig yod par 'dug_/dgun ka zhig la yar stong gzim khang du sman sgrub mdzad pas sman gyi lha dang mkha' 'gro dngos su 'du ba byung zhing sgrub rdzas kyi phye ma nye skor brag skyibs su sbas pa las sman shing ngo mtshar can skyes te sman sgrub mdzad pa'i tshod kyi dgun dus me tog 'char ba las dus tshod kyi pra rtags ston pa'i ngo mtshar can phyi mo'i bar du yod/_gter chos kyi rgyun dmu chu'i bcos thabs gsang sman ngos 'dzin bcas da lta'i bar phyag len ma 'khrul bar bzhugs pas 'gro phan bsam las 'das pa dngos su mthong /_'bam lab btsong gi bcos kyang 'di'i gter kha las byung bar bzhed/_!_de tsam ma gtogs dpe lung gi rgyun snga thog nas ma byung bas ltar mi mngon par gyur pa na/_rje bla ma rin po che pad+ma 'od gsal mdo sngags gling par mkha' 'gros rgya dpe dngos su phul ba las bsgyur pa'i rdo rje bdud rtsi'i rgya gzhung skor gsum tshig don gnyis ka ngo mtshar zhing byin rlabs kyi gzi byin ma nyams pa yang gter gyi tshul du gtan la phab ste bdag cag la smin grol bka' drin du bstsal pa ltar kho bos kyang bsnyen sgrub dang yig chas bsnyen bkur spel ba sogs phyogs 'dir bya ba cung zad grub pa yin no