JKW-KABUM-16-MA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:40, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata " to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་གནས་ལུང་གྲངས་གསོག་སྐབས།
Wylie title thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi gnas lung grangs gsog skabs JKW-KABUM-16-MA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 8, Pages 33-36 (Folios 1a1 to 2b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi gnas lung grangs gsog skabs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 33-36. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Funerary Rituals - gnas lung - byang chog
Cycle གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ (gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity thugs rje chen po

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་གནས་ལུང་གྲངས་གསོག་སྐབས།

སྤྲོ་ན། ཧོཿ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་སོགས་གསོལ་གདབ་དང་། ཧཱུྃ། ཉོན་ཅིག་ཚེ་འདས་སོགས་ལན་སྦྱིན། གང་ལྟར་ཡང་ཁྲུས་བུམ་ཐོགས་ཏེ། ཧཱུྃ། འདི་ནི་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་པ། །སྐུ་གསུམ་རོལ་རྩལ་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །ཚེ་འདས་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་སྣང་གི། །མ་དག་སྒྲིབ་ཚོགས་དག་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ བུདྡྷ་ཛྙཱ་ན་དྷ་རྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨཿ ཚེ་འདས་ཀྱིས་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཀྲུ། དུག་བྱ་བ་ནི། མ་རིག་རྩལ་སྣང་འོད་ལྔ་པོ། །བདག་གིར་བཟུང་བས་རབ་འཐས་པའི། །ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་ལྔ་ཕྲག་ཟུང་། །དུག་ལྔའི་སྐྱེད་བྱེད་བསྐྱེད་ཡུལ་གྱི། །ཕ་མ་ཇི་བཞིན་གྱུར་པའི་དུག །ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་རོལ་རྩལ་གྱིས། །དུག་ཕྱུང་དུག་ལྔའི་སྒྲིབ་ཚོགས་ཀུན། །འབྱུང་བ་སོ་སོའི་དབྱིངས་སུ་དག །དུག་འཛིན་མཁའ་ལྟར་སྟོང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་། བཟླས་བྱེས་བྲབས་ལ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཚེ་འདས་ཀྱིས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དུག་ལྔའི་ལས་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། གཏོར་མ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལྡན་པའི། །གཏོར་མ་མཁོ་དགུ་ཕུན་ཚོགས་གཏེར། །ཚེ་འདས་ཉོན་དྲུག་ལས་བསགས་པའི། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་སྦྱང་ཕྱིར་བསྔོ། །ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་བསྔོ། ཐུབ་དྲུག་གི་སྐུ་ཐོགས་ལ། །ཧཱུྃ། ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སོགས་རྒྱས་པར་སོ་སོར་བསྐུར། བསྡུ་ན། ཧཱུྃ། ཉོན་དྲུག་རྣམ་དག་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་དྲུག་རང་རྟགས་ཕྱག་རྒྱ་འཛིན། །ཚེ་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་གསང་གསུམ་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་མུ་ནེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་སྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྵྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་ཏྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་པྲྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་ཧཱུྃ་ཏྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། ཆོས་བཤད་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཉོན་ཅིག་ཚེ་འདས་ལུས་བརྗེས་རིགས་ཀྱི་བུ། །སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལྔའི་རྗེས་འབྲང་བས། །ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་ལ་ཆགས་སྡང་བྱས་འབྲས་ཀྱིས། །རིགས་དྲུག་གནས་སྐྱེས་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་གསུམ་ལ། །རྟག་ཏུ་སྤྱོད་པ་བཟོད་དཀའི་གནས་ཡིན་ཀྱང་། །རང་གྲིབ་མཐོང་ཚེ་དེ་ཉིད་དགྲར་བཟུང་བ། །ཇི་བཞིན་རྟོགས་པས་ངར་འཛིན་སྤོང་མཛོད་ལ། །ཕྱག་ན་པདྨོའི་གོ་སར་སླེབས་པར་མཛོད། །ཅེས་གདམས། ཚོགས་གསག་པའི་སླད། ན་མོ། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་ངོ་བོ་ཉིད། །སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལྷ་ཚོགས་ལ། །ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་མཆི་ཉེས་ཚོགས་བཤགས། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། །དགེ་ལ་ཡི་རང་རྟག་བརྟན་བཞུགས། །བསོད་ནམས་འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བསྔོ། །ཞེས་རྒྱུད་སྦྱང་། ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ནི། ཚེ་ལས་འདས་པ་སྐད་ཅིག་གིས། །འཕགས་པའི་སྐུར་གསལ་གནས་གསུམ་དུ། །ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས། །འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །སྤྱན་དྲངས་བྱོན་ནས་ལྷར་གསལ་ཐིམ། །དབྱེར་མེད་དུ་མ་རོ་གཅིག་གྱུར། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨཱཪྻ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དབང་བསྐུར་བ་ནི། བུམ་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ། ཕྱི་ལྟར་བུམ་པ་སྣོད་བཅུད་ལྡན། །ནང་ལྟར་ཕྱག་ན་པདྨོ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །ཚེ་འདས་ལུས་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་ཤོག །སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། སྔགས་བྱང་ཐོགས་ལ། ཨཱཿ ཕྱི་ལྟར་ས་ཆུ་མེ་རླུང་སྒྲ། །ནང་ལྟར་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སྐད། །གསང་བ་རྒྱལ་ཀུན་གསུང་དབང་དོན། །ཡི་གེ་བདུན་པར་འདུས་པའི་དབང་། །ཚེ་འདས་ངག་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་སྨིན་པར་ཤོག །སྔགས་མཐར། ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འདི། །རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་དེ། །ཚེ་འདས་སེམས་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་ཤོག །སྔགས་མཐར། ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་བསྐུར། འདོད་ཡོན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབས་པས། ཧཱུྃ། ཁ་ཟས་རོ་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་པའི། །བཟའ་བའི་ཟས་དང་བཏུང་བའི་སྐོམ། །མི་ཟད་གཏེར་དུ་བྱིན་བརླབས་ནས། །ཚེ་འདས་ཁྱོད་ལ་བསྔོས་པ་ཡིས། །དབང་པོ་དྲུག་དང་རབ་མཐུན་པའི། །སོ་སོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་ཚོགས་གཏེར། །བསྔོས་པ་ཇི་བཞིན་ཐོབ་གྱུར་ནས། །འཕྲལ་དུ་དགའ་བདེའི་རོས་ཚིམ་ཞིང་། །མཐར་ཐུག་རྣམ་དག་སར་སྤྱོད་ཤོག །ཅེས་བསྔོའོ།། །།

[edit]

thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi gnas lung grangs gsog skabs/_ @#/_/thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi gnas lung grangs gsog skabs/ spro na/__hoH__skyabs gnas kun 'dus sogs gsol gdab dang /__hU~M/__nyon cig tshe 'das sogs lan sbyin/__gang ltar yang khrus bum thogs te/__hU~M/__'di ni dbyings rig dbyer med pa/__/sku gsum rol rtsal chu rgyun gyis/__/tshe 'das gzung 'dzin 'khrul snang gi/__/ma dag sgrib tshogs dag gyur cig__/oM ma Ni pad+me hU~M/__oM hU~M trA~M hrIHAH__bud+d+ha dz+nyA na d+ha rma d+hA tu aH__tshe 'das kyis tshe 'khor ba thog ma med pa nas dus gsum kun tu lus ngag yid gsum gyi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad shud+d+he shud+d+ha ya swA hA/__zhes bkru/__dug bya ba ni/__ma rig rtsal snang 'od lnga po/__/bdag gir bzung bas rab 'thas pa'i/__/phyi nang 'byung ba lnga phrag zung /__/dug lnga'i skyed byed bskyed yul gyi/__/pha ma ji bzhin gyur pa'i dug__/lha sngags ting 'dzin rol rtsal gyis/__/dug phyung dug lnga'i sgrib tshogs kun/__/'byung ba so so'i dbyings su dag__/dug 'dzin mkha' ltar stong gyur cig__/ces dang /__bzlas byes brabs la/__oM ma Ni pad+me hU~M/__tshe 'das kyis 'khor ba thog ma med pa nas dus gsum kun tu dug lnga'i las bsags pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA/__gtor ma/__oM AHhU~M gis brlabs la/__hU~M/__'dod pa'i yon tan lnga ldan pa'i/__/gtor ma mkho dgu phun tshogs gter/__/tshe 'das nyon drug las bsags pa'i/__/lan chags sha 'khon sbyang phyir bsngo/__/na mas+sarba ta thA ga ta a ba lo ki te oM saM b+ha ra saM b+ha ra hU~M/__zhes bsngo/__thub drug gi sku thogs la/__/hU~M/__zhe sdang rnam dag 'gro 'dul sprul pa'i sku sogs rgyas par so sor bskur/__bsdu na/__hU~M/__nyon drug rnam dag 'gro 'dul sprul pa'i sku/__/bcom ldan thub drug rang rtags phyag rgya 'dzin/__/tshe 'das rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/rgyal ba rigs drug gsang gsum dbang thob shog___/oM mu ne ye swA hA/__oM mu ne sruM swA hA/__oM mu ne k+Sha~M swA hA/__oM mu ne trU~M swA hA/__oM mu ne pra~M swA hA/__oM mu ne hU~M trU~M swA hA/__a b+hi Shiny+tsa mi/__chos bshad pa ni/__hU~M/__nyon cig tshe 'das lus brjes rigs kyi bu/__/sgo lnga'i rnam shes yul lnga'i rjes 'brang bas/__/tshogs drug yul la chags sdang byas 'bras kyis/__/rigs drug gnas skyes sdug bsngal rnam gsum la/__/rtag tu spyod pa bzod dka'i gnas yin kyang /__/rang grib mthong tshe de nyid dgrar bzung ba/__/ji bzhin rtogs pas ngar 'dzin spong mdzod la/__/phyag na pad+mo'i go sar slebs par mdzod/__/ces gdams/__tshogs gsag pa'i slad/__na mo/__mchog gsum rtsa gsum ngo bo nyid/__/sdug bsngal rang grol lha tshogs la/__/phyag 'tshal skyabs mchi nyes tshogs bshags/__/mchod tshogs kun 'bul chos 'khor bskor/__/dge la yi rang rtag brtan bzhugs/__/bsod nams 'gro la phan phyir bsngo/__/zhes rgyud sbyang /__ye shes pa dbab pa ni/__tshe las 'das pa skad cig gis/__/'phags pa'i skur gsal gnas gsum du/__/yig 'bru gsum gyis mtshan pa las/__/'od 'phros ye shes lha yi tshogs/__/spyan drangs byon nas lhar gsal thim/__/dbyer med du ma ro gcig gyur/__/oM ma Ni pad+me hU~M hrIH__AR+Ya lo ke shwa ra dz+nyA na badz+ra A be sha ya a AH__zhes brjod cing /__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/__dbang bskur ba ni/__bum pa thogs la/__hU~M/__phyi ltar bum pa snod bcud ldan/__/nang ltar phyag na pad+mo yi/__/thugs rje bdud rtsi'i chu rgyun gyis/__/tshe 'das lus la dbang bskur bas/__/sprul pa'i sku ru smin par shog__/sngags mthar/__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/__sngags byang thogs la/__AH__phyi ltar sa chu me rlung sgra/__/nang ltar 'gro ba rigs drug skad/__/gsang ba rgyal kun gsung dbang don/__/yi ge bdun par 'dus pa'i dbang /__/tshe 'das ngag la dbang bskur bas/__/longs spyod rdzogs skur smin par shog__/sngags mthar/__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M/__mtshan ma rdzas kyi rdo rje 'di/__/rgyal kun thugs kyi mtshon byed de/__/tshe 'das sems la dbang bskur bas/__/chos kyi sku ru smin par shog__/sngags mthar/__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/__zhes bskur/__'dod yon/__oM AHhU~M gis brlabs pas/__hU~M/__kha zas ro mchog brgya ldan pa'i/__/bza' ba'i zas dang btung ba'i skom/__/mi zad gter du byin brlabs nas/__/tshe 'das khyod la bsngos pa yis/__/dbang po drug dang rab mthun pa'i/__/so so'i longs spyod phun tshogs gter/__/bsngos pa ji bzhin thob gyur nas/__/'phral du dga' bde'i ros tshim zhing /__/mthar thug rnam dag sar spyod shog__/ces bsngo'o//__//

Footnotes

Other Information