JKW-KABUM-15-BA-030-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 19:50, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།
Wylie title klong chen snying tig gi khrid kyi zin tho JKW-KABUM-15-BA-030.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 30, Text 3, Pages 566-567 (Folios 3b4 to 4a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. klong chen snying tig gi khrid kyi zin tho. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 566-567. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Notes - zin bris  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Colophon

ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས།

ces pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos bris

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གིས་ཁྲིད་ཚང་བར་ཐོབ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་སྤྱིར་ཁྲིད་ཀྱི་དུས་སུའང་ཁྲིད་སྦྱངས་འབྲེལ་འཇོག་རེ་བྱས་པ་ལྟར། སླད་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པས། ཐོག་མར་ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོ་དྲུག་ཀྱང་ཐུན་དུ་བཅད་ནས་བསམ་ཞིང་། ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བ་ཞིག་སོང་རྗེས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་འགྲོ་འབུམ་ཐེར་གཅིག་ཁ་སྐོང་ཁྲི་ལྷག་བཅས། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་འབུམ་ཐེར་གཉིས་ཁ་སྐོང་བཅས། རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་ཡིག་བརྒྱ་མ་མཐའ་འབུམ་ཐེར་གསུམ་ཁ་སྐོང་བཅས། སཏྭ་འབུམ་དྲུག་ཁ་སྐོང་བཅས། མཎྜལ་སྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་དང་། མཆོད་པའི་མཎྜལ་དངོས་སུ་བཤམ་ནས་ཕྱག་ལེན་ལྟར་ཐུན་རེ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་ཉེར་གཅིག་ཙམ་གང་འགྲུབ་ཀྱིས་ཐོག་དྲང་། རང་གཞུང་ཤློ་ཀ་གསུམ་འབུམ་ཐེར་བཞི་ཁ་སྐོང་བཅས། ཀུ་སཱ་ལིའི་ཚོགས་བསགས་བདུན་གསུམ་ནམ། བདུན་ཕྲག་ཡན་གང་འགྲུབ། གཙོ་བོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གལ་ཆེ་བས། ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་སྦྲག་ཕྱག་འབུམ་ཐེར་ལྔ་གཏོང་སྲོལ་དང་། དངོས་གཞིར་གསོལ་འདེབས་རྗེ་བཙུན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བྱུང་ན་འབུམ་ཐེར་དྲུག །དེ་མིན་ཁྲི་ལས་མི་ཉུང་བ་དང་། བདག་ལ་རེ་ས་སོགས་ལན་ཁྲིའམ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་འགྲོ་དགོས། དེའང་ཐུན་རེ་བཞིན་རིམ་པར་བསགས་ནས་གྲངས་ཚང་བ་དང་། བཛྲ་གུ་རུ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་ཙམ་འགྲོ་དགོས། ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས། ། ༈
[edit]

klong chen snying tig gi khrid kyi zin tho/ bla ma la phyag 'tshal lo/__/rdzogs pa chen po klong chen snying tig gis khrid tshang bar thob nas nyams su len tshul la spyir khrid kyi dus su'ang khrid sbyangs 'brel 'jog re byas pa ltar/__slad nas tshul bzhin nyams su len dgos pas/__thog mar thun mong sngon 'gro drug kyang thun du bcad nas bsam zhing /__nges shes skye ba zhig song rjes/__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro skyabs 'gro 'bum ther gcig kha skong khri lhag bcas/__de bzhin du sems bskyed 'bum ther gnyis kha skong bcas/__rdor sems bsgom bzlas yig brgya ma mtha' 'bum ther gsum kha skong bcas/__satwa 'bum drug kha skong bcas/__maN+Dal sgrub pa'i maN+Dal dang /__mchod pa'i maN+Dal dngos su bsham nas phyag len ltar thun re tshom bu so bdun nyer gcig tsam gang 'grub kyis thog drang /__rang gzhung sh+lo ka gsum 'bum ther bzhi kha skong bcas/__ku sA li'i tshogs bsags bdun gsum nam/__bdun phrag yan gang 'grub/__gtso bo bla ma'i rnal 'byor gal che bas/__yan lag bdun pa dang sbrag phyag 'bum ther lnga gtong srol dang /__dngos gzhir gsol 'debs rje btsun gu ru rin po che sogs byung na 'bum ther drug__/de min khri las mi nyung ba dang /__bdag la re sa sogs lan khri'am stong phrag gsum tsam 'gro dgos/__de'ang thun re bzhin rim par bsags nas grangs tshang ba dang /__badz+ra gu ru 'bum phrag brgya dang bcu gcig tsam 'gro dgos/__ces pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos bris/___/__!_

Footnotes

Other Information