JKW-KABUM-15-BA-030-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་འཆད་ཐོ།
Wylie title rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi smin grol yongs rdzogs 'chad tho JKW-KABUM-15-BA-030.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 30, Text 2, Pages 564-566 (Folios 2b5 to 3b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi smin grol yongs rdzogs 'chad tho. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 564-566. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Notes - zin bris  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
[edit]
༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་འཆད་ཐོ་དགེ །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པདྨ་ལས་གྲོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཚངས་སྤྲུགས་སུ་འཆད་པའི་ཚུལ་ལ། ཐོག་མར་ལོ་རྒྱུས་ཌཱ་ཀིའི་གསང་གཏམ་སོགས་ཀྱི་ལུང་གིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རྐང་བཅུ་གཉིས་བསྡེབས་ཏེ་འཆད་པའམ། སོ་སོར་འཆད་པ་གང་ཡང་རུང་བས་ཉིན་དྲུག་ཏུ་སྨིན་པར་གདབ་ཅིང་། སློབ་མ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཁྲིད་སྦྱངས་ཐུན་བཞི་ལ་སོགས་པར་བཞུགས་ཏེ་བསྒོམ་པས་མ་ཐའང་སྟན་ཐོག་དེར་སྔོན་འགྲོ་ཁྲིད་དེ་ཡན་གང་འགྲུབ་བཏང་། སེམས་སྦྱངས་བདུན་པ་རྒྱབ་བརྟེན་དུ་སྦྱར་ནས་བཤད། དེ་ནས་ཉིན་བདུན་པར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྔོན་རྗེས་གང་རུང་དུ་རིག་འཛིན་གྱི་རྩ་དབང་གིས་ཆོས་སྒོ་ཕྱེ་ནས་ནང་སྒྲུབ་སྐོར་ཚང་མའི་ལུང་དང་ལག་ཁྲིད་བྱ། ཉིན་བདུན་པ་སོགས་སྔ་ཕྱི་གང་བདེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་གི་དབང་ལུང་། ཉིན་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པར་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་དབང་དངོས་སྟ་ཕྲལ་བ་དང་། ཁྲག་འཐུང་རིགས་བཞིའི་དབང་། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལྷ་ཁྲིད། ཡིག་ཆ་ཚངས་མའི་ལུང་ཉིན་བཅུ་པར་ཡུམ་བ་ཀའི་བྱིན་རླབས། སེང་གདོང་མའི་རྗེས་གནང་། རླུང་དང་གཏུམ་མོ་ཐབས་ལམ་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་། ཉིན་བཅུ་གཅིག་པར་སྒྲོལ་མ་རྣམ་རྒྱལ་མའི་དབང་དང་འཕོ་བའི་དམིགས་འཁྲིད། གཅོད་ཡུལ་ལུང་བཤད་བཅས་དང་། སོ་སོའི་ཡིག་ཆ་སྐོར་གྱིས་ལུང་། ཉིན་བཅུ་གཉིས་པར་ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་དབང་དང་། ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་སྔོན་འགྲོའི་སྐོར། ཉིན་བཅུ་གསུམ་པར་ཡང་གསང་བླ་སྒྲུབ་སྐོར་དང་། ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་དངོས་གཞིའི་འཁྲིད་ཉིན་བཅུ་གསུམ་པར་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་འཕྲོས་དང་། རྫོགས་ཆེན་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་ལུང་། ཉིན་བཅུ་བཞི་པར་མ་མགོན་སྲོག་གཏད་དང་། དེ་སྐོར་ཡིག་ཆ་ཚང་བ་དང་། སྔར་མ་སོང་བའི་ཡིག་ལུང་འཕྲོས་གང་ཡོད། ཉིན་བཅོ་ལྔ་པའི་སྔ་ཆར་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཚེ་དབང་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་སྲོག་གཏད་ལུང་དང་བཅས་པས་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
[edit]

rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi smin grol yongs rdzogs 'chad tho/ @#/_/rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi smin grol yongs rdzogs 'chad tho dge__/rdzogs pa'i sangs rgyas pad+ma las grol la phyag 'tshal lo/__/'od gsal rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i smin grol rgyab brten dang bcas pa mdor bsdus te tshangs sprugs su 'chad pa'i tshul la/__thog mar lo rgyus DA ki'i gsang gtam sogs kyi lung gis mtshams sbyar te thun mong dang thun mong ma yin pa'i sngon 'gro'i dmigs rkang bcu gnyis bsdebs te 'chad pa'am/__so sor 'chad pa gang yang rung bas nyin drug tu smin par gdab cing /__slob ma rnams nas kyang khrid sbyangs thun bzhi la sogs par bzhugs te bsgom pas ma tha'ang stan thog der sngon 'gro khrid de yan gang 'grub btang /__sems sbyangs bdun pa rgyab brten du sbyar nas bshad/__de nas nyin bdun par bla ma'i rnal 'byor gyi sngon rjes gang rung du rig 'dzin gyi rtsa dbang gis chos sgo phye nas nang sgrub skor tshang ma'i lung dang lag khrid bya/__nyin bdun pa sogs snga phyi gang bder thugs rje chen po dang drag po rta khyung gi dbang lung /__nyin brgyad pa dang dgu par dpal chen 'dus pa'i dbang dngos sta phral ba dang /__khrag 'thung rigs bzhi'i dbang /__bskyed rim gyi lha khrid/__yig cha tshangs ma'i lung nyin bcu par yum ba ka'i byin rlabs/__seng gdong ma'i rjes gnang /__rlung dang gtum mo thabs lam bcas kyi khrid lung /__nyin bcu gcig par sgrol ma rnam rgyal ma'i dbang dang 'pho ba'i dmigs 'khrid/__gcod yul lung bshad bcas dang /__so so'i yig cha skor gyis lung /__nyin bcu gnyis par zhi khro ngan song sbyong ba'i dbang dang /__ye shes bla ma'i sngon 'gro'i skor/__nyin bcu gsum par yang gsang bla sgrub skor dang /__ye shes bla ma'i dngos gzhi'i 'khrid nyin bcu gsum par ye shes bla ma'i 'phros dang /__rdzogs chen skor gyi yig cha tshang ma'i lung /__nyin bcu bzhi par ma mgon srog gtad dang /__de skor yig cha tshang ba dang /__sngar ma song ba'i yig lung 'phros gang yod/__nyin bco lnga pa'i snga char rigs bdag 'od dpag med kyi tshe dbang dang /__bkra shis tshe ring mched lnga'i srog gtad lung dang bcas pas legs par grub bo/__/sarba mang+ga laM/__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: