JKW-KABUM-14-PHA-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:30, 15 December 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "cycle=Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel" to "cycle=bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ།
Wylie title bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i zhing sbyong gi cho ga dang rjes su 'brel ba'i gzhan phan phrin las kyi rim pa bde ba can du bgrod pa'i myur lam JKW-KABUM-14-PHA-035.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 35, Pages 585-610 (Folios 1a to 13b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i zhing sbyong gi cho ga dang rjes su 'brel ba'i gzhan phan phrin las kyi rim pa bde ba can du bgrod pa'i myur lam. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 14: 585-610. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Supplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity 'od dpag med
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZHA-023
Colophon

།།ཅེས་རྩོད་བྲལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གསང་བ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཆོས་ཀྱི་གན་མཛོད་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་འདིའང་། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བས་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨོ་ཅུང་ཟད་བྱེ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces rtsod bral dus babs kyi sprul pa'i gter 'byin rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba 'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pa'i zab gter gyi gsang ba bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel chos kyi gan mdzod chen po las byung ba'i bcom ldan 'das 'od dpag tu med pa'i zhing sbyong gi cho ga'i yan lag gzhan phan phrin las kyi rim pa 'di'ang /__mtsho skyes bla ma yab sras kyi byin rlabs bdud rtsi'i snang bas blo gros kyi pad+mo cung zad bye ba mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal gyis sbyar ba dge legs mchog tu gyur cig/______//sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/

[edit]
༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

།།ན་མོ་གུ་རུ་ཨ་མི་ཏཱ་བྷཱ་ཡ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་མཐུས། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་དབུགས་འབྱིན་པ། །བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་རིམ་པ་ཅུང་ཟད་དབྱེ། །འདི་ལ་གཉིས། ཚེ་ལྡན་དབང་གི་སྒོ་ནས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། ཚེ་འདས་སྡིག་སྦྱོང་གི་ཆོ་གས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ། ཆོ་གར་མ་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་བྲིས་སྐུའི་མདུན་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་དང་སྐུ་ཙཀ །གཡས་སུ་སྔགས་ཕྲེང་། གཡོན་ཏུ་མེ་ལོང་རྣམས་བཤམ། གཞན་མཆོད་པ་སོགས་འདྲ། ཉེ་ལོགས་གང་བདེར་མཐའ་རྟེན་གྱི་ཙ་ཀླི་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་ཏུ་ལས་བུམ། སློབ་མ་ལ་དགོས་པའི་སྔོན་གཏོར་སོགས་འདུ་བྱ། ཆོ་གར་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་དང་། དངོས་གཞིའི་བཟླས་པའི་མཇུག་གི་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ཡན་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་ལྟར་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་གྲུབ་ནས། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅི་ནུས་བཟླས་པས་ལས་བུམ་གྱི་ཆུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །གཉིས་པ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ལ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་། ལས་སྔགས་བརྗོད་པས་ཁྲུས་བྱ། སྔོན་གཏོར། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀཪྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང་། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེང་འདིར་སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་བགྱི་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ལ་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གྲགས་སུ་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་སོང་ཞིག །ཅེས་དང་། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། དང་སུམྦྷ་སོགས་བརྗོད་པས་བསྐྲད། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་བར་གྱུར་པར་བསམ། འོ། རང་གཞན་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་གསན་སྙམ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། ཆོས་གསན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ལེགས་པར་གསལ་བཏབ་སྟེ་གསན་འཚལ། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདི་ཉིད་སྔོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་སྔར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་དམ་བཅའ་རླབས་པོ་ཆེ་མཛད་པའི་ཚུལ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་མདོ་ལས། སེམས་ཅན་གང་དག་ང་ཡི་མིང་ཐོས་ན། །ང་ཡི་ཞིང་དུ་རྟག་ཏུ་འོང་བར་ཤོག །ང་ཡི་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་དེ་རྫོགས་པས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་མང་དག་ནས་སེམས་ཅན་འོང་། །དེ་དག་ང་ཡི་ཞིང་དུ་ལྷགས་ནས་ནི། །དེ་དག་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལ་ཕྱིར་མི་ལྡོག །ཅེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལྟར་རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་གསུམ་གྱི་ལེགས་སྤྱད་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན་ནས། ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཆེར་ལྷག་པ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་པའི་མཚན་ཐོས་ནས་དད་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་སྐྱེས་པས་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་ཅིང་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ཐ་མར་འགྱུར་བ་དང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་བསམ་པ་ཐག་པས་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོས་ན་འཆི་འཕོས་མ་ཐག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་ཞིང་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་སོགས་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཉིད་ལ། མདོ་ལུགས་སུ་ཕྱག་མཆོད་སྨོན་ལམ་གདབ་པའི་ཚུལ་དང་། སྔགས་སུ་རྒྱུད་སྡེ་བཞིར་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོའི་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ལས། འདིར་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གསུང་རྡོ་རྗེ་པདྨ་སཾ་བྷ་བས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཀོད་པའི་མདོ་དང་། བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་ཅིང་། ཆོ་གའི་ཡན་ལག་འགའ་ཞིག་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་སོགས་དང་མཐུན་པར་བཀྲལ་བའི་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རིམ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །དཀར་པོའི་ཆོས་སྣང་བའི་སྒོ་དད་མོས་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། །ཨོཾ། བཅོམ་ལྡན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག༔ འོད་དཔག་མེད་མགོན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མགོན་མེད་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྦྱང་བའི་སླད་དུ། རང་རེ་རྣམས་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། གནས་ཁང་འདི་ཉིད་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུས་སུ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྨ་བྱས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་ལྷུང་བཟེད་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་པ། ན་བཟའ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ངུར་སྨྲིག་གི་མདོག་ཅན་གསོལ་ཞིང་། སྐུ་མཚན་དཔེའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོ་བ། གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པ། ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐའ་ཡས་བ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ། བྱང་ཆུབ་ཤིང་ཆེན་རབ་ཏུ་རྒྱས་བའི་གྲིབ་བསིལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་གཡས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས། གཡོན་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། མཐའ་སྐོར་ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པའི་ཚོགས་ཆོས་སྐྱོང་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་དང་བཅས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་བའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོད་དེ་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀྱིས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད༔ མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཧོཿ མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྡོམ་དགེ་ཆོས་སྡུད༔ གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད། །ལན་གསུམ། སླར་ཡང་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་བསག་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་གསུང་བར་ཞུ། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ནས། བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ལན་གསུམ་མམ་གཅིག །དེ་ནས་འོད་དཔག་མེད་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། །རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་དག་གིས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་མཐོང་ཡང་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ། ལྷག་པའི་བསམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སེམས་ཡང་དག་པར་བཏང་སྟེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞིང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གཡར་དམ་ལེན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོར་ངེས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སོགས་ནས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགྱི། །ཞེས་པའི་བར་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་ལྟར་ལན་གསུམ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ནི་རྙེད་པའི་མཆོག་ལེགས་པར་རྙེད་པ་ཡིན་པས་རང་དགའ་བ་བསྒོམ་པ་དང་། གཞན་དགའ་བ་བསྒོམ་དུ་གཞུག་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དེང་དུས་བདག་ཚེ་སོགས་ནས། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱིས། །ཞེས་པའི་བར་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་ལྟར་ལན་ཅིག་བརྗོད་དུ་གཞུག །དེ་ལྟར་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྤྱན་སྔར་ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུའི་ས་བོན་དང་འབྲས་བུའི་བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་བཞག་ཅིང་སྣོད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲོས་ཏེ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཐོགས་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། གཟུངས་བུམ་ཐོགས་ལ། ཨོཾ། ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་བཞིན་གང་རྒྱལ་བ་ཡིས༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་དག་ནས༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་རི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་། སྤྲོ་ན་གཟུངས་སྔགས་བཅས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གསུངས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བས་སྒྲིབ་གསུམ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོ་འཕང་གི་ཆོས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྨིན་མཚམས་ནས་རང་འདྲ་བའི་སྐུ་གཉིས་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་བའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་བ་ནས་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཙཀ་ལི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ། འགྲོ་འདུལ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ངན་སོང་སྒོ་འགེགས་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྱིས༔ དེང་འདིར་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བཅོམ་ལྡན་འོད་དཔག་མེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་དབང་སྐུར་ཅིག༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་རི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་དབང་བསྐུར། དེས་སྐུའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །གནས་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། མཐར་ཐུག་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མགྲིན་པ་ནས་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པ་ནས་ཐིམ་པའི་མོས་པས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་རི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་། གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ཀྱང་བྱ། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ ཇི་སྙེད་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའི༔ ངག་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བརྟན་དང་གཡོ་བའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གྲགས་སྟོང་རྒྱལ་བའི་གསུང་དུ་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག །དེས་གསུང་གི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །གནས་སྐབས་སུ་ངག་གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མོ་བཟླ་བ་ལ་དབང་ཞིང་། མཐར་ཐུག་གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ་ལས་དེ་འདྲ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ཤངས་བུག་གཡས་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས་ཏེ་སྙིང་གར་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་དང་བཅས་པ་གསལ་ཞིང་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། རླུང་ཕྱིར་སོང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཐོན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཤངས་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿ ཡིག་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། དེ་མཚོན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མེ་ལོང་དྭངས་པ་བསྟན་ནས་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་ངོ་སྤྲད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཧཱུྃ། མེ་ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་བཞིན༔ དམིགས་སུ་མེད་ཀྱང་མངོན་སུམ་ས་ལེ་བ༔ ཡིད་ལ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག །དེས་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། །ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །གནས་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་ཅིང་ལྡང་བ་ལ་དབང་། མཐར་ཐུག་མཁྱེན་གཉིས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །སླར་ཡང་མོས་གུས་དྲག་པོ་དུང་དུང་བ་བྱས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་ཞིག་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྐུར་གྱུར་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་གྱུར་པ་ལ། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རིག་པའི་ལྷ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན་གྱི་འབྱོར་བ་དང་བཅས་པས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་མངའ་གསོལ་ཞིང་། ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དུ་མས་ཀྱང་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་སྤེལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། སོ་སོའི་ཙ་ཀླི་ཐོགས་ལ། བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་སེང་གེས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྫས༔ རེག་པས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་རྟག་ཏུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལཾ་ཀུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ བསོད་ནམས་ཡོངས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མཚན༔ རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མའི་ཚོགས་བཅས་མངའ་གསོལ་བས༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཥྟ་མངྒ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ འཕགས་པའི་སར་གནས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྣམས་ཀྱི༔ བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རིན་ཆེན་གྱིས༔ དེང་འདིར་ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་༔ སྲིད་ཞིའི་དཔལ་གྱིས་འབྱོར་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་སྦྱིན་ཞིང་། ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སོགས་མདོ་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། དེས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་འགྲོ་འདུལ་ངན་སོང་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། དུས་རྟག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྷག་པའི་ལྷར་བཟུང་ཞིང་ཕྱག་མཆོད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་དང་། བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་རང་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པ་སོགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་བསླབ་བྱ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་སློབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། གཏང་རག་གི་སླད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། སླར་ཡང་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སོགས། དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་མཆོད་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་དབང་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་ལེགས་བྱས་མཐའ་དག་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འཐོབ་པའི་རྒྱུར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ལྷན་ཅིག་གནང་བར་ཞུ། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་སྤྲོ་ན་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ཚང་བར་གདབ་ཅིང་། དེ་ཙམ་མི་ནུས་ན། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་སོགས་ཤློ་ཀ་གཉིས་དང་། རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ཤློ་ཀ་གཉིས་ཀྱི་མཐར། སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་སོགས་བདེན་པའི་སྟོབས་བརྗོད། སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གྱེས།། །།གསུམ་པ་རྗེས་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་མཆོད་པ་ཞལ་གསོས་ལ། གཏང་རག་འབུལ་བ་ནས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་གའི་གཞུང་ལྟར་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་ཚང་བར་བྱའོ།། །།གཉིས་པ་ཚེ་འདས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་སྡིག་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། བཤམ་གྱི་སྐབས་དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་ན་གོང་དབང་གི་སྐབས་ལྟར་དང་། བསྡུ་ན་གཟུངས་བུམ་ཁོ་ནས་འཐུས། ཆོ་ག་བློ་བུར་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་ཚེ་བྲིས་སྐུ་སོགས་ཀྱི་རྟེན་མ་འཛོམས་ན། མཎྜ་ལར་ལྷའི་གདན་མཚོན་བྱེད་དུ་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀོད་པའི་མདུན་གཟུངས་བུམ་བཤམས་པའམ་མདུན་མཁར་གསལ་བཏབ་པས་ཀྱང་རུང་སྟེ་གཞུང་ལས། མ་གྲུབ་ཡིད་ཀྱི་ཆོ་གར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འོན་ཀྱང་ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ་མཆོད་པ་ནི་ཅི་འབྱོར་གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམ་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། ཉེ་ལོགས་གང་བདེར། གཟུགས་བྱང་མིང་ཡིག་ས་བོན་ནི༔ ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་ཏེ༔ བག་ཆགས་རྟེན་དུ་དྲི་གོས་སམ༔ ཡང་ན་རོའམ་རུས་བུ་བཤམ༔ ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་རྟེན་དང་། བགེགས་གཏོར། ཟས་བསྔོ། སློབ་དཔོན་མདུན་ཏུ་ལས་བུམ་བྲབ་རྫས་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱ། ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ནས་བཟུང་བཟླས་པའི་རྗེས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ཡན་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་ལྟར་བཏང་། བུམ་བཟླས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བྱེ་མ་དང་ཡུངས་ཀར་ལའང་དམིགས་པས་ཁྱབ་པར་བྱས་ཏེ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་བསྟིམ། ལས་བུམ་གྱི་ཆུ་ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ༔ ཅེས་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བརླབ་བོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། བསྐྱེད་བསྟིམ་བགེགས་དང་སྡིག་པ་སྦྱང་། །སྐྱབས་གསོལ་དབང་བསྐུར་འདོད་ཡོན་སྦྱིན། །ལམ་བསྟན་གནས་སྤར་བྱང་བུ་བསྲེག །སྨོན་ལམ་བདེན་བརྗོད་སཱཙྪ་བསྒྲུབ། ཅེས་པ་ལྟར་བཅུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི། མིང་བྱང་ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ། མིང་བྱང་ནྲྀ་ལས་ཚེ་འདས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་གྱུར་པར་བསམ། གཉིས་པ་རྣམ་ཤེས་དགུག་བསྟིམ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང་། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེར་འདིར་དམིགས་ཡུལ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་གང་ན་གནས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་གིས་འདིར་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བདེན་པའི་སྟོབས་དང་། སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྣམ་ཤེས་བཀུག་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཀཪྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་བརྗོད། ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་གིས་སྡིག་པ་དགུག །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་རྣམ་ཤེས་ཨ་དཀར་པོའི་རྣམ་པས་རྟེན་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་མོས། གསུམ་པ་བགེགས་སྦྱང་བ་ནི། གཏོར་མ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀཪྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱ་ན་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང་། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། དེང་འདིར་དམིགས་ཡུལ་ཚེ་ལས་འདས་པ་གསོན་གྱི་དུས་སུ་ཚེ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་། གཤིན་གྱི་དུས་ན་སྡིག་པ་སྦྱོང་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ལ་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གྲགས་སུ་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་སོང་ཞིག །ཅེས་དང་། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ༔ དང་སུམྦྷ་སོགས་བརྗོད་པས་བསྐྲད། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱྃ༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། བཞི་པ་སྡིག་པ་སྦྱང་བ་ལ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་བསྲེག་པ། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རླུང་གིས་གཏོར་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས་བཀྲུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚེ་ལས་འདས་པའི་རྐང་མཐིལ་གཉིས་སུ་དམྱལ་བའི་ས་བོན་དུཿནག་པོ། གསང་བར་ཡི་དྭགས་ཀྱི་ས་བོན་པྲེ་དམར་སྐྱ། ལྟེ་བར་དུད་འགྲོའི་ས་བོན་ཏྲི་ལྗང་གུ། སྙིང་གར་མིའི་ས་བོན་ནྲྀ་སྔོ་སྐྱ། མགྲིན་པར་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ས་བོན་སུ་དམར་ལྗང་། སྤྱི་བོར་ལྷའི་ས་བོན་ཨ་དཀར་པོ་དྲུག་ལ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་རིགས་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ལས་དང་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པས་ཡི་གེ་དེ་རྣམས་ལྗི་ཞིང་མོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཏུ་གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་གྱི་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བས་ཚེ་འདས་ཀྱི་རིགས་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ས་བོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བསྲེགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཨ་བ་ར་ཎི་བྷ་སྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཉིས་པ་ནི། སླར་ཡང་སྔགས་བཟླས་པའི་བྱེ་མ་ཡུངས་ཀར་དང་བཅས་པ་གཏོར་བས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རླུང་དུ་གྱུར་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཐལ་བ་གཏོར་བར་གྱུར། བྱེ་མ་ཡུངས་ཀར་དང་བཅས་བརྡེག་ཅིང་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་ད་ཧ་ད་ཧ་སརྦ་ན་ར་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་པ་ཙ་པ་ཙ་སརྦ་པྲེ་ཏ་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་མ་ཐ་མ་ཐ་སརྦ་ཏིཪྻ་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་སརྦ་ནྲྀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཏྲཊ་ཏྲཊ་སརྦ་ཨ་སུ་ར་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བྷྲྀ་ཏ་བྷྲྀ་ཏ་སརྦ་སུ་ར་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད། གསུམ་པ་ནི། ཁྲུས་བུམ་ལ་གཟུངས་བུམ་གྱི་ཆུ་བསྲེས་པ་ཐོགས་ལ། བུམ་པའི་དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་ཚེ་འདས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཀྲུས་པར་གྱུར། ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི་གཞལ་ཡས་ན༔ འོད་དཔག་མེད་མགོན་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ ཆུ་ནི་བཟོད་པའི་རང་བཞིན་ཏེ༔ ཁོང་ཁྲོའི་དྲི་མ་རྣམ་པར་སྦྱངས༔ ཞེས་དང་། ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་རི་ཧཱུྃ༔ ཏདྱ་ཐཱ། ཨ་མི་ཏེ། ཨ་མི་ཏོདྡྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་སྃ་བྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་བི་ཀྲཱནྟ་གཱ་མི་ནི། ག་ག་ན་ཀཱིརྟི་ཀ་རི། སརྦ་ཀླེ་ཤ་ཀྵ་ཡཾ་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ཚེ་ལས་འདས་པ་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཁྲུས་བྱ། དེ་བཞིན་ཏུ། ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི༴ འོད་དཔག་མེད༴ ཆུ་ནི་སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན་ཏེ༔ སེར་སྣའི་དྲི་མ༴ སྔགས་མཐར་ཚེ་ལས་འདས་པ་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་བའི༴ ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས༴ འོད་དཔག༴ ཆུ་ནི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཏེ༔ གཏི་མུག་དྲི་མ༴ སྔགས་མཐར་ཚེ་ལས་འདས་པ་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བའི༴ ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས༴ འོད་དཔག༴ ཆུ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་རང་བཞིན་ཏེ༔ ལེ་ལོའི་དྲི་མ༴ སྔགས་མཐར་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིར་སྐྱེ་བའི༴ ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས༴ འོད་དཔག༴ ཆུ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་རང་བཞིན་ཏེ༔ ཕྲག་དོག་དྲི་མ༴ སྔགས་མཐར་ཚེ་ལས་འདས་པ་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་སྐྱེ་བའི༴ ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས༴ འོད་དཔག༴ ཆུ་ནི་བསམ་གཏན་རང་བཞིན་ཏེ༔ རྣམ་གཡེང་དྲི་མ༴ སྔགས་མཐར་ཚེ་ལས་འདས་པ་ལྷར་སྐྱེ་བའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད། བསྡུ་ན། ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི་གཞལ་ཡས་ན༔ འོད་དཔག་མེད་མགོན་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ ཆུ་ནི་ཕར་ཕྱིན་རང་བཞིན་ཏེ༔ ཉོན་དྲུག་དྲི་མ་རྣམ་པར་སྦྱོངས༔ ཞེས་དང་སྔགས་མཐར་ཚེ་ལས་འདས་པ་རིགས་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད། ལྔ་པ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཚེ་འདས་ཉིད་བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་མི་ཕྱེད་གུས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པས། ཉེ་དུ་སོགས་ཡོད་ན་དངོས་སུ་ཕྱག་འཚལ་དུ་གཞུག་ཅིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་རྡུལ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་ལ་གཞེས་ཤིང་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་པ་འཁོར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ལན་གསུམ། སྤྲོ་ན་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་གའི་ཕྱག་འཚལ་ཚང་བའམ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པར་མི་བྱེད་ན་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱས་མཐར། བཅོམ་ལྡན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག༔ འོད་དཔག་མེད་མགོན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མགོན་མེད་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། དྲུག་པ་དབང་བསྐུར་བ་ལ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་གོང་དུ་སྨོས་པའི་རྒྱུད་སྦྱོང་བ་ནས། རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་གྱུར་ཞེས་པའི་བར་ཚང་བར་བྱ། བསྡུ་ན། དེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་གསོལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཚེ་འདས་ལ་ཕོག་པས་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྤྱན་སྔར་ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུའི་ས་བོན་དང་འབྲས་བུའི་བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་བཞག་ཅིང་སྣོད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲོས་ཏེ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཐོགས་ནས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། གཟུངས་བུམ་ཐོགས་ལ། ཨོཾ། ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་བཞིན་གང་རྒྱལ་བ་ཡིས༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་དག་ནས༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་རི་ཧཱུྃ༔ ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨ་མི་ཏེ། ཨ་མི་ཏོདྦྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་སྃ་བྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་བི་ཀྲཱནྟ་གཱ་མི་ནི། ག་ག་ན་ཀཱིརྟི་ཀ་རི། སརྦ་ཀླེ་ཤཀྵ་ཡཾ་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གསུངས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བས་སྒྲིབ་གསུམ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོ་འཕང་གི་ཆོས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པས་ཚེ་ལས་འདས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ། བདུན་པ་འདོད་ཡོན་སྦྱིན་པ་ནི། བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་གཙང་མ་ཆབ་ཀྱིས་བྲན། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབ། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཛོད་བཞིན་ཏུ༔ ཟག་པ་མེད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ནི༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ བཞེས་ཤིག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤཪྴེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྔོ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་སོ་སོར་ཕྲལ། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཛོད་བཞིན་ཏུ། ལོངས་སྤྱོད་ཟད་པ་མེད་པར་ཤོག །རྩོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ། བརྒྱད་པ་ཆོས་བཤད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ལམ་སྦྱང་ཞིང་བསྟན་པ་ནི། ཉོན་ཅིག་ཚེ་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ༔ འཁོར་བའི་གནས་རིགས་གར་སྐྱེས་ཀྱང་༔ སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན༔ དེ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཞེན་པར༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་དྲན་པར་གྱིས༔ ལམ་ལྔ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྟེ༔ སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་རྫོགས༔ འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ཡིད་ཀྱི་ལུས༔ པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་དུ་སོང་༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག༔ དགུ་པ་དྭངས་མ་གནས་སྤར་བ་ནི། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཚད་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས་ཚེ་འདས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དྭངས་མ་རྡུལ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ཧྲཱིཿཡིག་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་སྤྱི་བོ་ནས་དྲངས་ཏེ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་དབྱེར་མེད་དུ་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་གཞག །བཅུ་པ་སྙིགས་མ་བསྲེག་པ་ནི། ནུབ་ཐ་མར། སླར་ཡང་མདུན་གྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བྱུང་བས་ཚེ་འདས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་འཁོར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་མེད་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས་པར་མོས་ལ་མེ་སྦར་ཞིང་། ཨཿ འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཡིས༔ ཚེ་འདས་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཀུན༔ རང་བྱུང་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བསྲེག༔ ཨ་ཨ་ཨཿ དང་། ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་རི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་། སྤྲོ་ན་གཟུངས་སྔགས་བཅས་ཀྱི་མཐར། ཨགྣ་ཡེ་ཛྭ་ལ་རྃ༔ ཞེས་མེ་སྦར་ལ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཟག་མེད་དུ་སྦྱང་། །བཅུ་གཅིག་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། རྒྱས་པར་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་བྱ་ཞིང་། དེ་ཙམ་མི་ནུས་ན། པདྨ་འདམ་གྱིས་མ་གོས་ལྟར། །སྲིད་གསུམ་དྲི་མས་མ་གོས་པའི། །སྲིད་པའི་པདྨོ་ལས་འཁྲུངས་པ། །བདེ་བ་ཅན་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསྟན་པ་ཡང་དམིགས་ཡུལ་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་ནི་དམིགས་ཡུལ་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་བགྱིད་ཤོག །བཅུ་གཉིས་པ་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་ནི། དེ་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང་། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།ཅེས་བརྗོད། བཅུ་གསུམ་པ་སཱཙྪ་བསྒྲུབ་པ་ནི། བྱང་ཐལ་འཛིམ་པ་གཙང་མ་དང་སྦྱར། གཟུངས་ཀྱི་དྲི་ཆབ་བླུགས་ལ་སཱ་ཙྪ་བཏབ་ཅིང་རབ་ཏུ་གནས་ལ་གཙང་མའི་གནས་སུ་བཞག་གོ། །།གསུམ་པ་རྗེས་ནི། ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་གའི་གཞུང་ལྟར་གཏང་རག་འབུལ་བ་ནས་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་པར་ཚང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བགྱིས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་། གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་བདུན་ཕྲག་ལ་སོགས་པར༔ བསྙེན་རྫོགས་ནུས་དང་སྙིང་བརྩེ་བའི༔ སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པས་བྱ༔ མཚམས་མེད་སྤྱད་པའི་འགྲོ་བ་ཡང་༔ ངན་སོང་རྨི་ལམ་ལྟར་མཐོང་ནས༔ མཐོ་རིས་གནས་སུ་ངེས་འདྲོངས་ན༔ དགེ་བའི་ས་བོན་ལྡན་པ་དག༔ བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ དད་དང་དམ་ཚིག་སྲུང་བ་ནི༔ དག་པའི་ཞིང་དུ་དབུགས་འབྱིན་བྱེད༔ ཅེས་གསུངས་པས་མཚོན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ལུང་གིས་གྲུབ་ཅིང་རིག་པས་དཔྱད་བཟོད་པས་ན་ཡིད་ཆེས་པའི་ངེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དོ།། །།གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཞལ་གྱི་ལུང་། །མདོ་རྒྱུད་ཚད་མའི་གཞུང་ལྟར་ལེགས་ཕྱེ་བའི། །ཚུལ་འདི་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཅན་ཞིང་ཁམས་སུ། །མྱུར་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་ཉིད་གྱུར་ཅིག། །།ཅེས་རྩོད་བྲལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གསང་བ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཆོས་ཀྱི་གན་མཛོད་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་འདིའང་། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བས་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨོ་ཅུང་ཟད་བྱེ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i zhing sbyong gi cho ga dang rjes su 'brel ba'i gzhan phan phrin las kyi rim pa bde ba can du bgrod pa'i myur lam/ @#/__/bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i zhing sbyong gi cho ga dang rjes su 'brel ba'i gzhan phan phrin las kyi rim pa bde ba can du bgrod pa'i myur lam zhes bya ba bzhugs so//__// na mo gu ru a mi tA b+hA ya/__bsam gyis mi khyab thugs bskyed phrin las mthus/__/'gro kun bde ldan zhing du dbugs 'byin pa/__/bla ma 'od dpag med la gus btud nas/__/gzhan phan phrin las rim pa cung zad dbye/__/'di la gnyis/__tshe ldan dbang gi sgo nas rjes su 'dzin pa dang /__tshe 'das sdig sbyong gi cho gas rjes su 'dzin pa'o/__/dang po la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la/__cho gar ma gtogs pa'i sbyor ba'i skabs su bris sku'i mdun bum pa bcud ldan dang sku tsaka__/g.yas su sngags phreng /__g.yon tu me long rnams bsham/__gzhan mchod pa sogs 'dra/__nye logs gang bder mtha' rten gyi tsa kli dang /__slob dpon gyi mdun tu las bum/__slob ma la dgos pa'i sngon gtor sogs 'du bya/__cho gar gtogs pa'i sbyor ba dang /__dngos gzhi'i bzlas pa'i mjug gi smon lam gdab pa yan zhing sbyong gi cho ga ltar rgyas bsdus ji ltar rigs pa grub nas/__oM ha ya grI ba hU~M phaT:__ci nus bzlas pas las bum gyi chu byin gyis brlab bo/__/gnyis pa ni/__slob ma rnams la/__ji ltar bltams pa sogs dang /__las sngags brjod pas khrus bya/__sngon gtor/__oM ha ya grI ba hU~M pha?T kyis bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M/__lan gsum gyis brlab/__oM sarba b+hU ta A kaR+Sha ya dzaHsa mgron dgug__/oM sarba big+h+nAn ba liM ta khA hi/__lan gsum gyis bsngo/__dkon mchog gsum gyi bden pa dang /__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi byin gyis brlabs dang /__tshogs gnyis yongs su rdzogs pa'i mnga' thang chen po dang /__chos kyi dbyings rnam par dag cing bsam gyis mi khyab pa'i stobs kyis deng 'dir slob ma rjes su 'dzin pa'i cho ga bgyi ba la bar du gcod pa'i gdon bgegs thams cad gtor ma 'dis tshim par gyis la dpag tshad dang rgyang grags su ma gnas par gzhan du song zhig__/ces dang /__oM ha ya grI ba hU~M phaTa?/__dang sum+b+ha sogs brjod pas bskrad/__oM badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__phyogs mtshams steng 'og thams cad rdo rje srung ba'i gur khang yangs shing rgya che ba cis kyang mi chod mi shigs bar gyur par bsam/__'o/__rang gzhan yid can thams cad srid zhi'i mtha' gnyis la mi gnas pa'i byang chub chen po'i go 'phang thob par bya ba'i slad du dbang bskur zab mo gsan snyam pa'i thugs bskyed dang /__chos gsan pa'i kun tu spyod pa rnams kyang legs par gsal btab ste gsan 'tshal/__de la bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa 'di nyid sngon byang chub kyi spyad pa spyod pa na/__de bzhin gshegs pa 'jig rten dbang phyug rgyal po'i spyan sngar sangs rgyas kyi zhing yongs su bzung ba'i thugs bskyed dang smon lam gyi dam bca' rlabs po che mdzad pa'i tshul/__'phags pa dkon mchog brtsegs pa'i mdo las/__sems can gang dag nga yi ming thos na/__/nga yi zhing du rtag tu 'ong bar shog__/nga yi smon lam bzang po de rdzogs pas/__/'jig rten khams mang dag nas sems can 'ong /__/de dag nga yi zhing du lhags nas ni/__/de dag skye ba gcig la phyir mi ldog__/ces sogs rgya cher gsungs pa ltar rdzogs smin sbyang gsum gyi legs spyad rgya mtsho'i pha mthar son nas/__da ltar sangs rgyas kyi zhing bye ba khrag khrig brgya stong phrag brgyad cu rtsa gcig gi sangs rgyas kyi zhing gi rgyan bkod pa yon tan phun sum tshogs pa thams cad gcig tu bsdus pa las kyang ches cher lhag pa dag pa'i zhing khams bde ba can du 'tsho zhing gzhes la chos kyang ston pa'i mtshan thos nas dad pa skad cig tsam skyes pas kyang bla na med pa'i byang chub las phyir mi ldog cing bud med kyi lus tha mar 'gyur ba dang /__dge ba'i rtsa ba bskyed cing bsam pa thag pas zhing der skye ba'i rgyur bsngos na 'chi 'phos ma thag 'jig rten gyi khams bde ba can du skye zhing myur du 'tshang rgya ba sogs thugs bskyed dang phrin las rmad du byung ba'i sangs rgyas bcom ldan 'das de nyid la/__mdo lugs su phyag mchod smon lam gdab pa'i tshul dang /__sngags su rgyud sde bzhir pad+ma'i rigs kyi gtso bo'i tshul du sgrub pa'i thabs bsam gyis mi khyab pa zhig gsungs pa las/__'dir grub pa'i slob dpon chen po gsung rdo rje pad+ma saM b+ha bas 'od dpag tu med pa bkod pa'i mdo dang /__bzang po spyod pa'i smon lam la gtso bor brten cing /__cho ga'i yan lag 'ga' zhig spyod pa'i rgyud sogs dang mthun par bkral ba'i 'od dpag med kyi zhing sbyong la brten nas slob ma rjes su 'dzin pa'i rim pa la/__slob dpon gyi bya ba grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa thog mar maN+Dal phul mdzod/__ces brda sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/dkar po'i chos snang ba'i sgo dad mos rtse gcig pas gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__/oM/__bcom ldan snying rje chen po'i bdag:__'od dpag med mgon lha tshogs rnams:__mgon med bdag la thugs rjes gzigs:__sangs rgyas phrin las mdzad du gsol:__'khor ba ngan song sdug bsngal dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__yang dag ye shes snang ba yis:__byang chub lam la 'god mdzad gsol:__lan gsum/__rgyud sbyang ba'i slad du/__rang re rnams gnas pa'i sa phyogs thams cad dag pa'i zhing khams bde ba can gyi bkod pa phun sum tshogs pa dang /__gnas khang 'di nyid kyang byang chub sems dpa'i nor bu rin po che'i gzhal med khang yangs shing rgya che ba'i dbus su/__mdun gyi nam mkhar rma byas btegs pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan la mgon po 'od dpag tu med pa sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis mnyam bzhag gi steng na lhung bzed bdud rtsis gang ba bsnams pa/__na bza' chos gos rnam gsum ngur smrig gi mdog can gsol zhing /__sku mtshan dpe'i 'od zer mkha' khyab tu 'phro ba/__gsung dbyangs yan lag drug cu dang ldan pa/__thugs ting nge 'dzin mtha' yas ba la snyoms par zhugs pa/__byang chub shing chen rab tu rgyas ba'i grib bsil la brten nas zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa'i g.yas su byang chub sems dpa' spyan ras gzigs/__g.yon du phyag na rdo rje/__mtha' skor kun tu sangs rgyas dang byang chub sems dpa' nyan thos dgra bcom pa'i tshogs chos skyong 'jig rten skyong ba dang bcas pa bsam gyis mi khyab pas bskor ba'i spyan sngar rang gzhan sems can thams cad 'khod de sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro zhing sems bskyed par bgyi'o snyam pa'i yid kyis 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__na mo:__bla ma mgon po 'od dpag med:__mchog gsum rgyal ba rgya mtsho la:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__hoH__mar gyur sems can thams cad kun:__sangs rgyas go 'phang thob bya'i phyir:__nyes spyod kun sdom dge chos sdud:__gzhan phan byang sems rtag tu bskyed/__/lan gsum/__slar yang rang gzhan thams cad lus zhing gi rdul snyed du sprul nas phyag 'tshal zhing mchod pa 'bul ba sogs yan lag bdun gyi sgo nas tshogs bsag par bgyi'o snyam pas 'di gsung bar zhu/__ji snyed su dag sogs nas/__byang chub phyir bsngo'o/__/zhes yan lag bdun pa lan gsum mam gcig__/de nas 'od dpag med bkod pa'i mdo las/__kun dga' bo rigs kyi bu'am/__/rigs kyi bu mo gang la la dag gis tshe 'di nyid la de bzhin gshegs pa 'od dpag med mthong yang ci ma rung snyam du sems pa des bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed la/__lhag pa'i bsam pa'i rgyud kyis sangs rgyas kyi zhing der skye bar bya ba'i phyir sems yang dag par btang ste/__dge ba'i rtsa ba rnams bskyed par bya zhing yongs su bsngo bar bya'o/__/zhes gsungs pa ltar byang chub sems kyi g.yar dam len pa ni sangs rgyas kyi zhing yongs su sbyong ba'i rgyu'i gtso bor nges pas thal mo sbyar te 'dun pa rtse gcig pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa sogs nas/__sems can rnams la phan pa mang po bgyi/__/zhes pa'i bar zhing sbyong gi cho ga ltar lan gsum/__byang chub tu sems bskyed cing smon lam btab pa ni rnyed pa'i mchog legs par rnyed pa yin pas rang dga' ba bsgom pa dang /__gzhan dga' ba bsgom du gzhug pa 'di'i rjes zlos mdzod/__deng dus bdag tshe sogs nas/__lha dang lha min la sogs dga' bar gyis/__/zhes pa'i bar zhing sbyong gi cho ga ltar lan cig brjod du gzhug__/de ltar rgyud sbyangs pa la brten nas/__sangs rgyas 'khor dang bcas pa'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__khyed rang rnams la phog pas skad cig gis bcom ldan 'das 'od dpag tu med pa'i spyan sngar chu skyes pad+ma rab tu rgyas pa'i ze'u 'brur zla ba'i gdan la byang chub sems dpa' spyan ras gzigs kyi rnam par gyur nas bde ba can gyi zhing du skye ba'i rgyu'i sa bon dang 'bras bu'i bag chags rgyud la bzhag cing snod dang ldan par gyur pa la/__de bzhin gshegs pa 'khor dang bcas pa'i thugs ka nas sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs bsam gyis mi khyab pa spros te rig pa'i lha mo rnams kyis bum pa ye shes kyi bdud rtsis gang ba thogs nas dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__gzungs bum thogs la/__oM/__til gyi gong bu bzhin gang rgyal ba yis:__bkra shis bum pa bzung nas dbang bskur bas:__nyon mongs shes bya'i sgrib gnyis kun dag nas:__sku lnga ye shes lnga dang ldan par shog:__oM pad+ma d+hA ri hU~M:__zhes dang /__spro na gzungs sngags bcas kyi mthar/__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes gsungs shing dbang bskur bas sgrib gsum bag chags dang bcas pa byang zhing dag__/sku dang ye shes kyi go 'phang gi chos rgyud la bzhag pa brtan par bya ba'i slad du/__bcom ldan 'das kyi smin mtshams nas rang 'dra ba'i sku gnyis pa rgyal ba sras dang slob mar bcas ba'i 'khor gyis bskor ba byon nas khyed rang rnams kyi dpral ba nas thim pa'i mos pa mdzod/__tsaka li thogs la/__hU~M/__'gro 'dul bde gshegs sras bcas dbyings nas bzhengs:__ngan song sgo 'gegs thugs bskyed smon lam gyis:__deng 'dir 'gro ba'i sdug bsngal khyod kyis sol:__byin gyis rlobs shig bcom ldan 'od dpag med:__rdo rje'i sku gsung thugs su dbang skur cig:__oM pad+ma d+hA ri hU~M:__kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa mi:__zhes dbang bskur/__des sku'i dbang thob/__lus kyi sgrib pa dag__/gnas skabs su sangs rgyas kyi zhing yongs su sbyong ba'i ting nge 'dzin bsgom pa la dbang /__mthar thug mtshan dpes brgyan pa'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/bcom ldan 'das kyi mgrin pa nas gzungs sngags kyi phreng ba dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi mgrin pa nas thim pa'i mos pas sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__oM pad+ma d+hA ri hU~M:__zhes dang /__gzungs sngags kyi rjes zlos kyang bya/__de brtan par bya ba'i slad du sngags kyi phreng ba mgrin par bzhag ste dbang bskur pa'i mos pa mdzod/__AH__ji snyed brjod pa kun gyi rgyur gyur pa'i:__ngag la rdo rje'i sngags kyis dbang bskur bas:__brtan dang g.yo ba'i sgra skad thams cad kun:__grags stong rgyal ba'i gsung du rtogs par shog:__oM sarba ta thA ga ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__zhes sngags phreng mgrin par bzhag__/des gsung gi dbang thob/__ngag gi sgrib pa dag__/gnas skabs su ngag gzungs sngags zab mo bzla ba la dbang zhing /__mthar thug gsung dbyangs yan lag drug cu thob pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/bcom ldan 'das kyi thugs ka'i hrIHyig dmar po mar me ltar 'bar ba las de 'dra ba dpag tu med pa byung shangs bug g.yas nas thon/__khyed rang rnams kyi sna bug g.yon nas zhugs te snying gar 'od zer 'phro ba dang bcas pa gsal zhing 'bar ba'i 'od kyis sdig sgrib bag chags dang bcas pa sbyangs/__rlung phyir song ba dang lhan cig slar yang khyed rang rnams kyi sna bug g.yas nas thon/__bcom ldan 'das kyi shangs bug g.yon nas zhugs/__thugs ka'i hrIH__yig la thim pas rgyal ba'i thugs dang rang sems dbyer med du gyur par mos la 'od gsal stong pa nyid kyi dbyings su mnyam par 'jog mdzod/__de mtshon par bya ba'i slad du me long dwangs pa bstan nas tshig gi sgo nas ngo sprad par bya ba yin te/__hU~M/__me long nang du gzugs brnyan shar ba bzhin:__dmigs su med kyang mngon sum sa le ba:__yid la rgyal ba'i thugs kyis dbang bskur bas:__dran rtog thams cad rang shar rang grol shog:__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes brjod cing me long snying gar bzhag__/des thugs kyi dbang thob/__/yid kyi sgrib pa dag__/gnas skabs su rnam par mi rtog pa'i ting nge 'dzin rgya mtshor 'jug cing ldang ba la dbang /__mthar thug mkhyen gnyis kyi ye shes 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/slar yang mos gus drag po dung dung ba byas pas/__bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa zhig byung /__khyed rang rnams la thim pas khyed rnams skad cig gis bcom ldan 'das 'od dpag tu med pa'i skur gyur te sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo dang skal ba mnyam par gyur pa la/__phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa'i thugs ka nas rig pa'i lha mo dpag tu med pa spros te bkra shis rdzas rtags rin chen bdun gyi 'byor ba dang bcas pas khams gsum chos kyi rgyal po'i rgyal srid la mnga' gsol zhing /__shis pa brjod pa'i tshigs su bcad pa du mas kyang dge legs kyi snang ba rgyas par spel ba'i mos pa mdzod/__so so'i tsa kli thogs la/__bcom ldan shAkya seng ges byin brlabs pa'i:__'phags lam yan lag brgyad ldan bkra shis rdzas:__reg pas mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__dge legs yon tan rtag tu 'phel gyur cig:__oM mang+ga laM ku ru a b+hi Shiny+tsa mi:__bsod nams yongs rdzogs sangs rgyas rnams kyi mtshan:__rnam thar brgyad ldan bkra shis rtags brgyad kyis:__byang chub sems ma'i tshogs bcas mnga' gsol bas:__'jig rten kun na rtag tu bde legs shog:__oM aSh+ta mang+ga laM a b+hi Shiny+tsA mi:__'phags pa'i sar gnas 'khor los sgyur rnams kyi:__byang chub yan lag bdun ldan rin chen gyis:__deng 'dir nyon mongs dgra las rnam rgyal zhing :__srid zhi'i dpal gyis 'byor pa'i dbang bskur ro:__oM ma hA rat+na a b+hi Shiny+tsA mi:__zhes sbyin zhing /__che ba'i che mchog sogs mdo rgyud las 'byung ba'i bkra shis ji ltar rigs pa brjod cing me tog gi char dbab/__des bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag 'gro 'dul ngan song dong sprugs kyi chos sde dang rjes su 'brel ba'i 'od dpag med kyi zhing sbyong la brten nas dbang bskur ba legs par thob pa yin pas/__dus rtag tu bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa lhag pa'i lhar bzung zhing phyag mchod thugs dam bskul ba dang /__bde ba can gyi zhing gi bkod pa rten dang brten par bcas pa yid la bya zhing /__dge ba'i rtsa ba thams cad rang gzhan mkha' khyab kyi yid can rgya mtsho zhing der skye ba'i rgyur yongs su bsngo ba dang smon lam gyis rgyas gdab pa sogs spyi dang bye brag gi bslab bya rnams la tshul bzhin tu slob par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__gtso bos ji ltar sogs/__gtang rag gi slad du maN+Dal phul/__slar yang lus longs spyod 'bul snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__deng nas brtsams te sogs/__de ltar bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i spyan sngar phyag mchod gsol ba btab pa dang dbang blangs pa las byung ba'i bsod nams kyis mtshon dus gsum du bsags pa'i legs byas mtha' dag rang gzhan sems can thams cad nub phyogs bde ba can gyi zhing khams su skyes nas byang chub snying po'i go 'phang myur du 'thob pa'i rgyur yongs su bsngo par bgyi'o snyam pas bsngo ba dang smon lam lhan cig gnang bar zhu/__zhes mtshams sbyar la spro na bzang po spyod pa'i smon lam tshang bar gdab cing /__de tsam mi nus na/__'jam dpal dpa' bos sogs sh+lo ka gnyis dang /__rgyal ba'i dkyil 'khor sogs sh+lo ka gnyis kyi mthar/__sangs rgyas sku gsum brnyes pa'i sogs bden pa'i stobs brjod/__slob ma rnams rang gnas su gyes//___//gsum pa rjes ni/__slob dpon gyis mchod pa zhal gsos la/__gtang rag 'bul ba nas shis brjod kyi bar zhing sbyong gi cho ga'i gzhung ltar rgyas bsdus ci rigs tshang bar bya'o//__//gnyis pa tshe 'das rjes su 'dzin pa sdig sbyong gi cho ga la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__bsham gyi skabs dbang rgyas par bskur na gong dbang gi skabs ltar dang /__bsdu na gzungs bum kho nas 'thus/__cho ga blo bur du gtong dgos pa lta bu'i tshe bris sku sogs kyi rten ma 'dzoms na/__maN+Da lar lha'i gdan mtshon byed du me tog tshom bu lnga bkod pa'i mdun gzungs bum bshams pa'am mdun mkhar gsal btab pas kyang rung ste gzhung las/__ma grub yid kyi cho gar bya:__zhes gsungs pas so/__/'on kyang tshogs bsag pa'i slad du mchod pa ni ci 'byor gtsang zhing bkod pas mdzes par bsham pa shin tu gal che/__nye logs gang bder/__gzugs byang ming yig sa bon ni:__lus ngag yid kyi rten yin te:__bag chags rten du dri gos sam:__yang na ro'am rus bu bsham:__zhes pa ltar gyi rten dang /__bgegs gtor/__zas bsngo/__slob dpon mdun tu las bum brab rdzas sogs dgos pa'i yo byad thams cad 'du bya/__cho ga'i sbyor ba nas bzung bzlas pa'i rjes smon lam gdab pa yan zhing sbyong gi cho ga ltar btang /__bum bzlas kyi skabs su bye ma dang yungs kar la'ang dmigs pas khyab par byas te sngags kyi nus pa bstim/__las bum gyi chu oM ha ya grI ba hU~M pha?T:__ces pa'i sngags kyis brlab bo/__/gnyis pa dngos gzhi la/__bskyed bstim bgegs dang sdig pa sbyang /__/skyabs gsol dbang bskur 'dod yon sbyin/__/lam bstan gnas spar byang bu bsreg__/smon lam bden brjod sAts+tsha bsgrub/__ces pa ltar bcu gsum las/__dang po rten bskyed pa ni/__ming byang oM ha ya grI ba hU~M phaTa? kyis bsang /__swa b+hA bas sbyangs/__stong pa'i ngang las pad+ma dang zla ba'i gdan la/__ming byang nr-i las tshe 'das kyi gzugs kyi rnam pa ji lta bar gyur par bsam/__gnyis pa rnam shes dgug bstim ni/__dkon mchog gsum gyi bden ba dang /__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi byin gyis brlabs dang /__tshogs gnyis yongs su rdzogs pa'i mnga' thang chen po dang /__chos kyi dbyings rnam par dag cing bsam gyis mi khyab pa'i stobs kyis der 'dir dmigs yul tshe las 'das pa'i rnam par shes pa khams gsum rigs drug gi gnas gang na gnas kyang skad cig gis 'dir mchis par gyur cig__/ces bden pa'i stobs dang /__sangs rgyas 'khor bcas kyi thugs rje'i 'od zer gyis rnam shes bkug par bsams la/__oM badz+ra A kaR+Sha ya dzaH__zhes brjod/__oM sarba pA paM A na ya hU~M gis sdig pa dgug__/dzaHhU~M ba~M hoHsa rnam shes a dkar po'i rnam pas rten la thim par gyur par mos/__gsum pa bgegs sbyang ba ni/__gtor ma/__oM ha ya grI ba hU~M pha?T kyis bsang /__swa b+hA bas sbyangs/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M:__lan gsum gyis brlab/__oM sarba b+hU ta A kaR+Sha ya dzaHsa mgron dgug__/oM sarba big+h+nA na ba liM ta khA hi/__lan gsum gyis bsngo/__dkon mchog gsum gyi bden pa dang /__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi byin gyis brlabs dang /__tshogs gnyis yongs su rdzogs pa'i mnga' thang chen po dang /__chos kyi dbyings rnam par dag cing bsam gyis mi khyab pa'i stobs kyis/__deng 'dir dmigs yul tshe las 'das pa gson gyi dus su tshe la bar du gcod cing /__gshin gyi dus na sdig pa sbyong ba la bar du gcod pa'i gdon bgegs thams cad gtor ma 'dis tshim par gyis la dpag tshad dang rgyang grags su ma gnas par gzhan du song zhig__/ces dang /__oM ha ya grI ba hU~M pha?T:__dang sum+b+ha sogs brjod pas bskrad/__oM badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rA~M:__phyogs mtshams steng 'og thams cad rdo rje srung ba'i gur khang yangs shing rgya che ba cis kyang mi chod mi shigs par gyur par bsam/__bzhi pa sdig pa sbyang ba la gsum/__ye shes kyi mes bsreg pa/__chos nyid kyi rlung gis gtor ba/__byang chub sems kyi chus bkru ba'o/__/dang po ni/__tshe las 'das pa'i rkang mthil gnyis su dmyal ba'i sa bon duHnag po/__gsang bar yi dwags kyi sa bon pre dmar skya/__lte bar dud 'gro'i sa bon tri ljang gu/__snying gar mi'i sa bon nr-i sngo skya/__mgrin par lha ma yin gyi sa bon su dmar ljang /__spyi bor lha'i sa bon a dkar po drug la thog med nas bsags pa'i rigs drug tu skye ba'i las dang bag chags thams cad bsdus te thim pas yi ge de rnams lji zhing mog pa'i rnam pa can tu gyur/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun gyi sangs rgyas 'khor dang bcas pa'i thugs rgyud bskul/__sku'i cha thams cad nas ye shes kyi 'od zer me lce lta bu byung bas tshe 'das kyi rigs drug tu skye ba'i sa bon bag chags dang bcas pa bsregs par gyur/__oM sarba ta thA ga ta a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te sarba pA paM a ba ra Ni b+ha smiM ku ru swA hA:__gnyis pa ni/__slar yang sngags bzlas pa'i bye ma yungs kar dang bcas pa gtor bas chos nyid kyi rlung du gyur nas nyon mongs pa'i thal ba gtor bar gyur/__bye ma yungs kar dang bcas brdeg cing sngags kyi mthar/__oM da ha da ha sarba na ra ka ga te he tuM hU~M phaT:__oM pa tsa pa tsa sarba pre ta ka ga te he tuM hU~M phaT:__oM ma tha ma tha sarba tiR+Ya ka ga te he tuM hU~M phaT:__oM ts+tshin+d+ha ts+tshin+d+ha sarba nr-i ga te he tuM hU~M phaT:__oM traT traT sarba a su ra ga te he tuM hU~M phaT:__oM b+hr-i ta b+hr-i ta sarba su ra ga te he tuM hU~M phaT:__ces brjod/__gsum pa ni/__khrus bum la gzungs bum gyi chu bsres pa thogs la/__bum pa'i dbus su bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i zhing khams rten dang brten par bcas pa mngon sum bzhin tu gsal ba'i sku las bdud rtsi'i rgyun babs pas tshe 'das kyi sdig sgrib bag chags dang bcas pa bkrus par gyur/__hU~M/__bkra shis bum pa'i gzhal yas na:__'od dpag med mgon lha tshogs bzhugs:__chu ni bzod pa'i rang bzhin te:__khong khro'i dri ma rnam par sbyangs:__zhes dang /__oM pad+ma d+hA ri hU~M:__tad+ya thA/__a mi te/__a mi tod+d+ha be/__a mi ta sa~M b+ha be/__a mi ta bi krAn+ta gA mi ni/__ga ga na kIrti ka ri/__sarba kle sha k+Sha yaM ka ri swA hA/__tshe las 'das pa dmyal bar skye ba'i sdig sgrib bag chags dang bcas pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA/__zhes brjod cing khrus bya/__de bzhin tu/__hU~M/__bkra shis bum pa'i=__'od dpag med=__chu ni sbyin pa'i rang bzhin te:__ser sna'i dri ma=__sngags mthar tshe las 'das pa yi dwags su skye ba'i=__hU~M/__bkra shis=__'od dpag=__chu ni shes rab rang bzhin te:__gti mug dri ma=__sngags mthar tshe las 'das pa dud 'gror skye ba'i=__hU~M/__bkra shis=__'od dpag=__chu ni brtson 'grus rang bzhin te:__le lo'i dri ma=__sngags mthar tshe las 'das pa mir skye ba'i=__hU~M/__bkra shis=__'od dpag=__chu ni tshul khrims rang bzhin te:__phrag dog dri ma=__sngags mthar tshe las 'das pa lha ma yin du skye ba'i=__hU~M/__bkra shis=__'od dpag=__chu ni bsam gtan rang bzhin te:__rnam g.yeng dri ma=__sngags mthar tshe las 'das pa lhar skye ba'i sdig sgrib bag chags dang bcas pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes brjod/__bsdu na/__hU~M/__bkra shis bum pa'i gzhal yas na:__'od dpag med mgon lha tshogs bzhugs:__chu ni phar phyin rang bzhin te:__nyon drug dri ma rnam par sbyongs:__zhes dang sngags mthar tshe las 'das pa rigs drug tu skye ba'i sdig sgrib bag chags dang bcas pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes brjod/__lnga pa phyag 'tshal zhing skyabs su gsol ba ni/__tshe 'das nyid bla ma dang mgon po 'od dpag tu med pa'i lha tshogs 'khor dang bcas pa la mi phyed gus pa'i gdung shugs drag pos phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro bar gyur pa'i mos pas/__nye du sogs yod na dngos su phyag 'tshal du gzhug cing /__bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 'od dpag med rdul med cing rnam par dag pa bzhugs shing 'tsho la gzhes shing chos kyang ston pa 'khor sangs rgyas dang byang chub sems dpa' nyan thos kyi dge 'dun dam pa chos skyong ba'i tshogs dang bcas pa rnams la phyag 'tshal lo/__/mchod do skyabs su mchi'o/__/lan gsum/__spro na zhing sbyong gi cho ga'i phyag 'tshal tshang ba'am dbang bskur rgyas par mi byed na bzang spyod kyi yan lag bdun pa byas mthar/__bcom ldan snying rje chen po'i bdag:__'od dpag med mgon lha tshogs rnams:__mgon med bdag la thugs rjes gzigs:__sangs rgyas phrin las mdzad du gsol:__'khor ba ngan song sdug bsngal dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__yang dag ye shes snang ba yis:__byang chub lam la 'god mdzad gsol:__zhes lan gsum brjod/__drug pa dbang bskur ba la/__rgyas par spro na gong du smos pa'i rgyud sbyong ba nas/__rgyan gyi 'khor lo dang skal ba mnyam par gyur zhes pa'i bar tshang bar bya/__bsdu na/__de ltar phyag 'tshal zhing skyabs su gsol ba la brten nas/__sangs rgyas 'khor dang bcas pa'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__tshe 'das la phog pas skad cig gis bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i spyan sngar chu skyes pad+ma rab tu rgyas pa'i ze'u 'brur zla ba'i gdan la byang chub sems dpa' spyan ras gzigs kyi rnam par gyur nas bde ba can gyi zhing du skye ba'i rgyu'i sa bon dang 'bras bu'i bag chags rgyud la bzhag cing snod dang ldan par gyur pa la/__de bzhin gshegs pa 'khor dang bcas pa'i thugs ka nas sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs bsam gyis mi khyab pa spros te rig pa'i lha mo rnams kyis bum pa ye shes kyi bdud rtsis gang ba thogs nas dbang bskur bar gyur/__gzungs bum thogs la/__oM/__til gyi gong bu bzhin gang rgyal ba yis:__bkra shis bum pa bzung nas dbang bskur bas:__nyon mongs shes bya'i sgrib gnyis kun dag nas:__sku lnga ye shes lnga dang ldan par shog:__oM pad+ma d+hA ri hU~M:__ta d+ya thA/__a mi te/__a mi tod+b+ha be/__a mi ta sa~M b+ha be/__a mi ta bi krAn+ta gA mi ni/__ga ga na kIrti ka ri/__sarba kle shak+Sha yaM ka ri swA hA/__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes gsungs shing dbang bskur bas sgrib gsum bag chags dang bcas pa dag__/sku dang ye shes kyi go 'phang gi chos rgyud la bzhag pas tshe las 'das pa skad cig gis bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i skur gyur par bsam/__bdun pa 'dod yon sbyin pa ni/__bza' btung sogs kyi dngos po gtsang ma chab kyis bran/__oM ha ya grI ba hU~M phaT kyis bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las lha rdzas dang ting nge 'dzin las grub pa'i 'dod yon gyi phung po zad mi shes par gyur par bsams la/__na mas+sarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlab/__thams cad nam mkha'i mdzod bzhin tu:__zag pa med pa'i longs spyod ni:__'dod yon rgya mtsho'i sprin chen po:__bzhes shig bde ba chen por bzhes:__oM badz+ra rU pa shab+da gan+d+he rA sa spaR+she AHhU~M:__zhes bsngo/__rgyas par spro na tshigs bcad dang sngags so sor phral/__thams cad nam mkha'i mdzod bzhin tu/__longs spyod zad pa med par shog__/rtsod pa med cing 'tshe med par/__rang dbang du ni spyod par shog__/ces smon lam gdab/__brgyad pa chos bshad kyis mtshams sbyar te lam sbyang zhing bstan pa ni/__nyon cig tshe 'das rigs kyi bu:__'khor ba'i gnas rigs gar skyes kyang :__sdug bsngal gsum gyi rang bzhin yin:__de la ma chags ma zhen par:__byang chub mchog tu sems bskyed nas:__chos nyid bden pa dran par gyis:__lam lnga rang bzhin med pa ste:__sgyu ma lta bu'i ngang du rdzogs:__'od gsal snying po yid kyi lus:__pad+mo bkod pa'i zhing du song :__snang ba mtha' yas ye shes dang :__dbyer med mngon par byang chub shog:__dgu pa dwangs ma gnas spar ba ni/__lha tshogs rnams kyi thugs ka nas tshad med pa'i 'od zer lcags kyu lta bu 'phros pas tshe 'das kyi rnam par shes pa'i dwangs ma rdul bral ye shes kyi cha hrIHyig gi rnam par gyur pa spyi bo nas drangs te mgon po 'od dpag tu med pa'i thugs kar thim pas dbyer med du sangs rgyas par gyur pa'i mos pa dang bcas chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i ngang du mnyam par gzhag__/bcu pa snyigs ma bsreg pa ni/__nub tha mar/__slar yang mdun gyi bcom ldan 'das 'od dpag tu med pa 'khor dang bcas pa'i thugs ka nas ye shes kyi 'od zer byung bas tshe 'das kyi phung khams skye mched 'khor ba'i chos thams cad dmigs med ka dag gi dbyings su sbyangs par mos la me sbar zhing /__aH__'od gsal stong nyid dbyings kyi ngang :__rig pa ye shes snang ba yis:__tshe 'das nyon mongs bag chags kun:__rang byung chos sku'i klong du bsreg:__a a aH__dang /__oM pad+ma d+hA ri hU~M:__zhes dang /__spro na gzungs sngags bcas kyi mthar/__ag+na ye dz+wa la ra~M:__zhes me sbar la zag bcas kyi phung po zag med du sbyang /__/bcu gcig pa smon lam gdab pa ni/__rgyas par bzang po spyod pa la sogs pa'i smon lam rgya cher bya zhing /__de tsam mi nus na/__pad+ma 'dam gyis ma gos ltar/__/srid gsum dri mas ma gos pa'i/__/srid pa'i pad+mo las 'khrungs pa/__/bde ba can tu skye bar shog__/rgyal ba'i dkyil 'khor bzang zhing dga' ba der/__/pad+mo dam pa shin tu mdzes las skyes/__/snang ba mtha' yas rgyal bas mngon sum du/__/lung bstan pa yang dmigs yul der thob shog__/der ni dmigs yul lung bstan rab thob nas/__/sprul pa mang po bye ba phrag brgya yis/__/blo yi stobs kyis phyogs bcu rnams su yang /__/sems can rnams la phan pa mang bgyid shog__/bcu gnyis pa bden stobs brjod pa ni/__de ltar 'grub par byed pa'ang dkon mchog gsum gyi bden pa dang /__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi byin gyis brlabs dang /__tshogs gnyis yongs su rdzogs pa'i mnga' thang chen po dang /__chos kyi dbyings rnam par dag cing bsam gyis mi khyab pa'i stobs kyis de de bzhin du 'grub par gyur cig/__//ces brjod/__bcu gsum pa sAts+tsha bsgrub pa ni/__byang thal 'dzim pa gtsang ma dang sbyar/__gzungs kyi dri chab blugs la sA ts+tsha btab cing rab tu gnas la gtsang ma'i gnas su bzhag go/__//gsum pa rjes ni/__zhing sbyong gi cho ga'i gzhung ltar gtang rag 'bul ba nas bsngo smon bkra shis par tshang bar bya'o/__/de ltar bgyis pa'i phan yon kyang /__gzhung las/__de ltar bdun phrag la sogs par:__bsnyen rdzogs nus dang snying brtse ba'i:__slob dpon rnal 'byor ldan pas bya:__mtshams med spyad pa'i 'gro ba yang :__ngan song rmi lam ltar mthong nas:__mtho ris gnas su nges 'drongs na:__dge ba'i sa bon ldan pa dag:__bde 'gror skye ba smos ci dgos:__dad dang dam tshig srung ba ni:__dag pa'i zhing du dbugs 'byin byed:__ces gsungs pas mtshon spyi dang bye brag gi lung gis grub cing rig pas dpyad bzod pas na yid ches pa'i nges pa dang ldan pa nyid do//__//grub pa'i slob dpon chen po'i zhal gyi lung /__/mdo rgyud tshad ma'i gzhung ltar legs phye ba'i/__/tshul 'di 'gro kun bde can zhing khams su/__/myur du bgrod pa'i lam bzang nyid gyur cig/__//ces rtsod bral dus babs kyi sprul pa'i gter 'byin rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba 'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pa'i zab gter gyi gsang ba bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel chos kyi gan mdzod chen po las byung ba'i bcom ldan 'das 'od dpag tu med pa'i zhing sbyong gi cho ga'i yan lag gzhan phan phrin las kyi rim pa 'di'ang /__mtsho skyes bla ma yab sras kyi byin rlabs bdud rtsi'i snang bas blo gros kyi pad+mo cung zad bye ba mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal gyis sbyar ba dge legs mchog tu gyur cig/______//sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: