JKW-KABUM-14-PHA-033

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:31, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata " to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ།
Wylie title bla sgrub sku gsum rigs 'dus gtor dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus bde chen myu gu JKW-KABUM-14-PHA-033.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 33, Pages 535-544 (Folios 1a to 5b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla sgrub sku gsum rigs 'dus gtor dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus bde chen myu gu. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 14: 535-544. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Torma Empowerments - gtor dbang
Cycle སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ (sku gsum rigs 'dus zab tig)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-18-TSHA-055
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-064
Colophon

།ཞེས་པའང་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་བདག་ཉིད་དགེ་རྒྱལ་གནས་སྒར་གཅོད་སྤྲུལ་དམ་པ་ཀརྨ་ཐུབ་བསྟན་རབ་འཕེལ་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་དང་། ཡུལ་ཀཱ་ཤི་ཀའི་རས་དཀར་ཡུག་བཅས་གསུང་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཤར་མར་སྤེལ་བ་འགྲོ་ཀུན་རིགས་འདུས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes pa'ang lung rtogs yon tan gyi bdag nyid dge rgyal gnas sgar gcod sprul dam pa karma thub bstan rab 'phel gyis bkra shis pa'i lha reg dang /__yul kA shi ka'i ras dkar yug bcas gsung skul gnang ba ltar/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes shin tu mdor bsdus pa'i tshul gyis stan thog gcig tu shar mar spel ba 'gro kun rigs 'dus bla ma'i go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ས་ཏྭཱ་ཡ། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་བཤམ། དངོས་གཞི་དབང་གི་ཆོ་ག །རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་པར་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚེ་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་རྒྱན་སྤྲོས་གང་མཛེས། མདུན་དུ་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། མཐའ་སྐོར་དུ་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག །སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ལས་བུམ། རྡོ་དྲིལ། ཌ་མ་རུ། ནང་མཆོད། འཐོར་ནས། ཉེ་སོགས་སུ་སྔོན་གཏོར་དང་། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་བཀོད་མཛེས་སུ་བཤམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོ་ནས་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེའི་གཞུང་བསྲང་ཞིང་། བཟླས་པའི་རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད། ལས་བུམ་དུ་རྟ་མགྲིན་བསྐྱེད་བཟླས་འོད་ཞུ། ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཅས་གྲུབ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བླང་བའམ། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་རྣམས་བྱ། དེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་གཏང་། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། མཎྜལ་བཀྱེ་བསྡུ་གྲུབ་རྗེས། ཆོས་བཤད་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པ་ཉིད། ནུབ་ཕྱོགས་པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པདྨའི་མྱུ་གུའི་རྣམ་པར་བཞེངས་པའི་ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་སྐོར། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་མོ་དག་སྣང་མའི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱོན་པ་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་བསྒྲུབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། །པདྨ་སེམས་གཙོ་ཁྱེད་ལ་འདུད། །ཐར་ལམ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང་། མགོན་པོ་དཔའ་བོར་སྐྱབས་གསོལ་ནས། ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུག་པ་དང་། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྣམས་ཚིག་ཕྱིར་ཐུགས་གཞོལ་བས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་ཕྲིན་ལས་ལྟར་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྣམས་བྱ། སླར་ཡང་རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྔར་གསལ་བཏབ་པའི་ཚོགས་ཞིང་དང་སློབ་དཔོན་དབྱེར་མེད་པ་དཔང་པོའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ཏེ་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། པདྨའི་གདུང་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བྱས་ནས༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན༔ བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱཏཱ་སོགས་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་སྟོང་པར་སྦྱངས་ཏེ་ལྷ་བསྐྱེད་ཚིག་ལྷུག་པའི་སྒོ་ནས་བརྡ་རྒྱས་པར་སྤྲད་པའམ། ཡང་ན་གཞུང་རྩ་བ་ལྟར། ཨཱཿ གདོད་མའི་སྟོང་ཆེན་སོགས་ནས། གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འཇའ་ཚོན་ལྷ་བུར་གྱུར༔ ཅེས་པའི་བར་དཀྱུས་བཞིན་ལ། བདག་ཉིད་ཅེས་པའི་མལ་དུ། སློབ་མ་ཞེས་ཁ་བསྒྱུར། དེ་ལྟར་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་རྣམས་གསལ་བ་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་ནུབ་ཕྱོགས་པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པདྨའི་མྱུ་གུ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་བཞིན་དུ་སྤྱན་དྲངས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བཟོད་མེད་དུ་འབར་ཞིང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཌ་དྲིལ་དང་བཅས་སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས། ཧྲཱིཿ ནུབ་ཕྱོགས་པདྨས་ཁེབས་པའི་སོགས་ལས་གཞུང་གི་སྤྱན་འདྲེན་དང་། རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་ཅིང་བྱིན་དབབ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བྱིན་བསྡུ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པར་བསམ། བྱིན་ཕབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག །དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། གཏོར་མ་ལ་ཤེས་དུས་རྣམ་པ་བཞིར་ཡོད་པ་ལས་སྐབས་འདིར་ལྷར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་འདེབས་པ་ཚིག་ལྷུག་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བརྗོད་པའམ། བསྡུ་ན། གཏོར་སྣོད་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ཆེན་པོའི་དབུས༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རིན་ཆེན་རི་རབ་སྟེང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བཀོད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ མཚན་ཉིད་ཀུན་རྫོགས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཉི་དབུགས་བྲལ་བམ་རོའི་སྟེང་༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དམར་སྨུག་ཁྲོ་འཇུམ་སོགས་ནས། གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་ཤར༔ དེ་ལྟར་དུ་གསལ་བའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་རྣམས་གསལ་བཏབ་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་དྲག་པོ་དུང་དུང་པ་མཛད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་དང་གཅིག་ཅར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ། སྒྲིབ་བཞི་དག །ལམ་བཞི་བསྒོམ་རུང་དང་། སྐུ་བཞི་ཐོབ་རང་གི་རྟེན་འབྲེལ་རྒྱུད་ལ་བསྒྲིགས་ཏེ་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་གདངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་དངོས༔ ཞེས་སོགས་ནས། མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛོད༔ ཅེས་པའི་བར་ལས་གཞུང་གི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་མཇུག་ཏུ། ལུས་གང་ཡིད་ལ་རྡོ་རྗེའི་དབང་བཞི་སྐུར༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱོངས༔ སྣང་གྲག་རྟོག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར༔ སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རྩ་སྔགས་དང་། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ྄་ཙིཏྟ་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག །སླར་ཡང་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱ་བྱེད་དང་བཅས་པ་དང་། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། ཅེས་དང་། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག །རྗེས་འབྲེལ་བཟླས་ལུང་གི་སླད་དུ། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་མཛད་པས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་རིགས་འདུས་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿདམར་པོའི་མཐར་གཡས་སྐོར་དུ་འཁོད་པ་ལ་ཡིད་གཏད་ཅིང་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་སྣང་ཞེན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏེ་རིགས་འདུས་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཅེས་པའམ། སྤྲོ་ན་ལས་གཞུང་གི་བཟླས་དམིགས་ལྟར་རྒྱས་པར་བརྡ་སྤྲད། སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་བྱ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་སྤེལ་བའི་སླད་དུ། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་གཏོར་ཟན་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་མྱངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པར་འཕེལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད་ལ་གཏོར་ཟན་ཅུང་ཟད་སྦྱིན་ཞིང་ཛཔ྄་དབྱངས་དང་བཅས་རོལ་དུ་གཞུག །དེ་ནས་སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་ན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་། རྫས་བརྒྱད། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྤྱི་ཁྱབ་ལྟར་གྱིས་མངའ་དབུལ། གང་ལྟར་ཡང་ལས་གཞུང་གི་ཤིས་བརྗོད་སོགས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད། མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ཅིང་འགྱུར་པས་མཐའ་བརྒྱན། དམ་ཚིག་ཁས་བླང་། མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བ་བསྔོ་བ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ནས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་མཐར་དབྱུང་ངོ་། །ཞེས་པའང་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་བདག་ཉིད་དགེ་རྒྱལ་གནས་སྒར་གཅོད་སྤྲུལ་དམ་པ་ཀརྨ་ཐུབ་བསྟན་རབ་འཕེལ་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་དང་། ཡུལ་ཀཱ་ཤི་ཀའི་རས་དཀར་ཡུག་བཅས་གསུང་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཤར་མར་སྤེལ་བ་འགྲོ་ཀུན་རིགས་འདུས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

bla sgrub sku gsum rigs 'dus gtor dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus bde chen myu gu/ @#/__/sku gsum rigs 'dus zang tig las/__snying po don gyi gtor dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus pa bde chen myu gu bzhugs so/__/ na mo gu ru pad+ma sa twA ya/__sku gsum rigs 'dus snying po don gyi gtor dbang bskur ba'i tshul la gsum/__sbyor ba yo byad kyi bsham/__dngos gzhi dbang gi cho ga__/rjes kyi bya ba'i rim pa'o/__/dang po ni/__gnas dben par dus khyad par can gyi tshe stegs bu'i dbus su bla ma'i gtor chen rgyan spros gang mdzes/__mdun du sman rag gtor gsum/__mtha' skor du mchod pa'i bye brag__/srung ma'i gtor 'bul/__slob dpon gyi mdun du las bum/__rdo dril/__Da ma ru/__nang mchod/__'thor nas/__nye sogs su sngon gtor dang /__tshogs kyi yo byad sogs bkod mdzes su bsham mo/__/gnyis pa ni/__gter chen bla ma'i rnam thar gsol 'debs sngon du 'gro ba'i sgo nas phrin las bde chen thig le'i gzhung bsrang zhing /__bzlas pa'i rjes su mchod bstod/__las bum du rta mgrin bskyed bzlas 'od zhu/__tshogs kyi mchod pa bcas grub nas ting nge 'dzin gyi dbang blang ba'am/__rig pa'i me tog dor ba rnams bya/__de nas slob ma rnams la khrus bya/__bgegs gtor gtang /__srung 'khor bsgom/__maN+Dal bkye bsdu grub rjes/__chos bshad rgyas bsdus gang rigs kyis mtshams sbyar nas/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni/__sprul pa'i gter 'byin rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba 'gro 'dul mchog gyur bde chen zhig po gling pa nyid/__nub phyogs pad+mas khebs pa'i zhing du sems dpa' chen po pad+ma'i myu gu'i rnam par bzhengs pa'i lam zab bla ma sgrub pa'i gdams pa sku gsum rigs 'dus kyi skor/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zab mo dag snang ma'i chos sde las byon pa byin rlabs dang dngos grub kyi gter chen por gyur pa'i sgo nas snying po don gyi gtor dbang bsgrub pa la slob dpon gyi bya ba grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa thog mar maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__/pad+ma sems gtso khyed la 'dud/__/thar lam chen po bdag 'dod de/__/de nyid dbang dang dam tshig dang /__mgon po dpa' bor skyabs gsol nas/__theg chen khang par gzhug pa dang /__/mkhyen rab ye shes bdag la stsol/__rgyud dag par bya ba'i slad du mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i sku gsum rigs 'dus kyi lha tshogs thams cad zhal mngon sum du bzhugs pa'i spyan sngar skyabs sems yan lag bdun pa rnams tshig phyir thugs gzhol bas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ces brda sbyar la phrin las ltar skyabs sems yan lag bdun pa rnams bya/__slar yang rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i slad du sngar gsal btab pa'i tshogs zhing dang slob dpon dbyer med pa dpang po'i tshul du byas te so byang sngags gsum gyi dam tshig dang sdom pa rnams tshul bzhin du bzung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__pad+ma'i gdung 'dzin rgyal ba'i sras:__rdo rje slob dpon dgongs su gsol:__bdag gis deng bzung byang chub bar:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin nang gi dam tshig rnams:__yang dag nyid du bzung byas nas:__srog gi phyir yang mi gtong na:__bdag la byin gyis brlab tu gsol:__dbang gi gzhi dgod pa ye shes pa dbab pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__oM ma hA shU n+yatA sogs kyis snod bcud stong par sbyangs te lha bskyed tshig lhug pa'i sgo nas brda rgyas par sprad pa'am/__yang na gzhung rtsa ba ltar/__AH__gdod ma'i stong chen sogs nas/__gsal stong zung 'jug 'ja' tshon lha bur gyur:__ces pa'i bar dkyus bzhin la/__bdag nyid ces pa'i mal du/__slob ma zhes kha bsgyur/__de ltar du gsal ba'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M mthing ga rnams gsal ba dang /__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros pas phyogs bcu dus bzhi'i rab 'byams rtsa ba gsum gyi lha tshogs thams cad dang /__khyad par nub phyogs pad+mas khebs pa'i zhing na bzhugs pa'i sems dpa' chen po pad+ma'i myu gu sku gsum rigs 'dus pa'i lha tshogs rnams kyi thugs rgyud rang dbang med par bskul te/__de rnams kyi gsang ba gsum gyi byin rlabs dang dngos grub thams cad sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam par kha char bu yug 'tshubs pa bzhin du spyan drangs/__khyed rang rnams kyi gnas gsum du zhugs shing thim pas bde ba chen po'i ye shes bzod med du 'bar zhing rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__Da dril dang bcas snyan pa'i dbyangs kyis/__hrIH__nub phyogs pad+mas khebs pa'i sogs las gzhung gi spyan 'dren dang /__rtsa sngags kyi mthar/__dz+nyA na A we sha ya a AH__zhes yang yang brjod cing byin dbab/__hU~M hU~M hU~M zhes byin bsdu/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med du thim par bsam/__byin phab pa'i ye shes pa rnams brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha badz+ra zhes brjod cing spyi bor rdo rje rgya gram du bzhag__/de ltar ye shes dbab cing brtan par bya ba sngon du song nas/__dngos gzhi'i dbang bskur ba'i slad du/__gtor ma la shes dus rnam pa bzhir yod pa las skabs 'dir lhar shes par bya ba yin pas dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__ces brda sbyar la gtor ma lhar gsal 'debs pa tshig lhug pa'i sgo nas rgyas par brjod pa'am/__bsdu na/__gtor snod rdo rje'i srung 'khor chen po'i dbus:__'byung ba rim brtsegs rin chen ri rab steng :__byang chub sems dpa'i nor bu'i gzhal med khang :__yangs shing rgya che bkod pa bsam mi khyab:__mtshan nyid kun rdzogs 'ja' zer thig le'i dbus:__sna tshogs pad nyi dbugs bral bam ro'i steng :__gtor ma'i ngo bo rdo rje rnal 'byor ma:__dmar smug khro 'jum sogs nas/__gsal stong zung 'jug 'ja' tshon lta bur shar:__de ltar du gsal ba'i gtso 'khor thams cad kyi spyi bor sku rdo rje'i ngo bo oM dkar po/__mgrin par gsung rdo rje'i ngo bo AHdmar po/__thugs kar thugs rdo rje'i ngo bo hU~M mthing ga rnams gsal btab nas/__slob dpon la sku gsum rigs 'dus sems dpa' pad+ma'i myu gu dngos yin snyam pa'i mos gus drag po dung dung pa mdzad pa'i rkyen gyis slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__gtor ma'i lha tshogs rnams kyi thugs rgyud bskul/__de rnams kyi gnas gsum rdo rje'i yi ge 'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi gnas gsum du rim dang gcig car du zhugs shing thim pa la brten nas dbang bzhi thob/__sgrib bzhi dag__/lam bzhi bsgom rung dang /__sku bzhi thob rang gi rten 'brel rgyud la bsgrigs te dbang don gyi ye shes mngon du gyur pa'i mos pa mdzod/__ces brda sbyar la gdangs dang bcas te/__hrIH__sku gsum rigs 'dus rtsa gsum rgya mtsho'i dngos:__zhes sogs nas/__mkha' khyab 'gro kun smin cing grol bar mdzod:__ces pa'i bar las gzhung gi thugs dam bskul ba'i mjug tu/__lus gang yid la rdo rje'i dbang bzhi skur:__rtsa rlung thig le sems kyi dri ma sbyongs:__snang grag rtog gsum lha sngags chos skur shar:__sku bzhi'i go 'phang thob par byin gyis rlobs:__rtsa sngags dang /__kA ya wA ka? tsit+ta sarba a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__zhes brjod cing gtor ma gnas gsum du bzhag__/slar yang gtor ma'i lha tshogs thams cad 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim pas khyed rang rnams kyi lus ngag yid gsum bya byed dang bcas pa dang /__sku gsum rigs 'dus pad+ma sgyu 'phrul drwa ba chen po'i lha tshogs rnams kyi sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo dbyer med du gyur pa'i mos pa dang bcas chos nyid gnyug ma khyab gdal gyi ngang du mnyam par 'jog mdzod/__ces dang /__dzaHhU~M ba~M hoHzhes brjod cing gtor ma spyi bor bzhag__/rjes 'brel bzlas lung gi slad du/__slar yang slob dpon la gus 'dud mdzad pas slob dpon gyi thugs ka'i sa bon sngags phreng dang bcas pa las sngags phreng gnyis pa byung /__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs kar ye shes sems dpa'i thugs dbus pad+ma nyi zla'i steng du rigs 'dus thugs srog hrIHdmar po'i mthar g.yas skor du 'khod pa la yid gtad cing bzlas pa'i rkyen gyis sngags phreng las 'od zer 'phros/__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams la thugs mnyes pa'i mchod pa phul/__byin rlabs dang dngos grub thams cad rang la thim/__slar yang 'od zer 'phros pas snod bcud kyi snang zhen thams cad sbyangs te rigs 'dus bla ma'i sku gsung thugs kyi ngo bor gyur pa'i mos pa dang bcas sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ces pa'am/__spro na las gzhung gi bzlas dmigs ltar rgyas par brda sprad/__sngags kyi rjes zlos lan gsum bya/__dngos grub kyi ye shes rgyas par spel ba'i slad du/__lha 'od du zhu ba'i gtor zan bdud rtsi'i rang bzhin can myangs pa la brten nas mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa khyab cing rtag par 'phel ba'i mos pa mdzod/__ces brda sprad la gtor zan cung zad sbyin zhing dzapa? dbyangs dang bcas rol du gzhug__/de nas spros pa la dga' na bkra shis rtags brgyad dang /__rdzas brgyad/__rgyal srid sna bdun gyi dbang bskur ba spyi khyab ltar gyis mnga' dbul/__gang ltar yang las gzhung gi shis brjod sogs bkra shis rgyas par brjod/__me tog gi char dbab/__rol mo'i sgra snyan cing 'gyur pas mtha' brgyan/__dam tshig khas blang /__maN+Dal/__lus longs spyod 'bul ba/__dge ba bsngo ba rnams spyi ltar bya'o/__/gsum pa ni/__tshogs la rol zhing lhag ma gtong ba nas shis brjod kyi bar las gzhung ltar mthar dbyung ngo /__/zhes pa'ang lung rtogs yon tan gyi bdag nyid dge rgyal gnas sgar gcod sprul dam pa karma thub bstan rab 'phel gyis bkra shis pa'i lha reg dang /__yul kA shi ka'i ras dkar yug bcas gsung skul gnang ba ltar/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes shin tu mdor bsdus pa'i tshul gyis stan thog gcig tu shar mar spel ba 'gro kun rigs 'dus bla ma'i go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//__// [�]

Footnotes

Other Information