JKW-KABUM-11-DA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:01, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes|classification=Tibetan Publications" to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes |classification=Tibetan Publications ")

བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།
Wylie title bo dong thub pa mdo gcod kyi khrid yig zab don yang snying JKW-KABUM-11-DA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 11, sde tshan 4, Pages 127-155 (Folios 1a to 15a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ (bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal)
Citation
Genre Severance Texts - gcod gzhung  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ (bo dong thub pa mdo gcod)

4 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
127-138
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་དཔལ་དེ་ཉིད་འདུས་ཆེན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།
kun mkhyen bo dong pa'i dpal de nyid 'dus chen gyi zab khrid chos skor dgu las thub pa chen po'i gcod kyi khrid yig zab don yang snying
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
3
141-155
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད།
kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmigs khrid zin bris bla ma'i thugs bcud
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
2
138-141
ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས།
thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
127-155
བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།
bo dong thub pa mdo gcod kyi khrid yig zab don yang snying
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]


Footnotes

Other Information