JKW-KABUM-11-DA-004-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད།
Wylie title kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmigs khrid zin bris bla ma'i thugs bcud JKW-KABUM-11-DA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 11, sde tshan 4, Text 3, Pages 141-155 (Folios 8a3 to 15a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ (bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmigs khrid zin bris bla ma'i thugs bcud. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 11: 141-155. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Notes - zin bris  ·  Protector Rituals - gsol mchod  ·  Severance Texts - gcod gzhung
Cycle བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ (bo dong thub pa mdo gcod)
DNZ In the Damngak Dzö: https://dnz.tsadra.org/index.php/Wylie:Kun_mkhyen_bo_dong_pa%27i_bka%27_srol_thub_pa_mdo_gcod_kyi_dmar_khrid_zin_bris_bla_ma%27i_thugs_bcud
Colophon

།དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་སྩལ་བའི་ཟབ་མོ་མདོ་གཅོད་དུ་གྲགས་པའི་དམིགས་ཁྲིད་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་བཞིའི་སྐྱེད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

de ltar kun mkhyen bo dong pa chen po la bcom ldan 'das thub pa'i dbang pos stsal ba'i zab mo mdo gcod du grags pa'i dmigs khrid bla ma'i zhal lung las ji ltar 'byung ba bzhin many+dzu g+ho Shas zin bris su btab pa'i dge bas 'gro kun 'phags bzhi'i skyed yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i ye shes mngon du byed pa'i rgyur gyur cig/__/mang+ga laM b+ha ba tu/

[edit]
༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། འདིར་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ཟབ་མོའི་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་སྩལ་བའི་མདོ་གཅོད་དུ་གྲགས་པའི་དམིགས་འཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མདོ་ཙམ་འགོད་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་གོ་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་དང་། གདམས་པ་དངོས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པའི་ཞལ་ནས། གཉན་ས་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་པ་ཕྱི་ཡི་གཅོད། །ཕུང་པོ་གཟན་དུ་བསྒྱུར་བ་ནང་གི་གཅོད། །ཉག་གཅིག་རྩད་ནས་གཅོད་པ་དོན་གྱི་གཅོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་ཙམ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གཉན་ས་དང་རི་ཁྲོད་སོགས་ཀྱི་གནས་ངེས་མེད་འགྲིམ་པ་ཕྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་དུ་ཁྱེར་པའི་གཅོད། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སུ་རིག་པ་དབྱིངས་སུ་སྤར་ཞིང་། སྒྱུ་ལུས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བསྐོར་བས་གང་ལའང་ཉམ་ང་དང་བག་ཚ་བ་མེད་པའི་ལྟ་དགོངས་ཀྱི་གདེངས་ལྡན་པ་དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཕུང་པོ་གཟན་དུ་བསྒྱུར་བ་ནང་བདེན་གཉིས་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་གཅོད། དེ་དག་གི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱི་གཟུང་ཡུལ་རང་སྣང་དུ་ཤེས། ནང་འཛིན་སེམས་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས། གསང་བ་དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་མི་འདའ་བས་བདག་འཛིན་གྱི་སྙེམས་ཐག་ཆོད་པ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཉག་གཅིག་རྩད་ནས་གཅོད་པ་དོན་དམ་དབྱིངས་རིག་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་གཅོད་དེ། འདི་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི་སྟོང་པ་ཉིད། ལམ་མཚན་མ་མེད་པ། འབྲས་བུ་སྨོན་པ་མེད་པ་སྟེ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱིས་དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟོགས། སྔོན་གྱི་གནས་ཤེས་པ། འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ། མི་སྐྱེ་བའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་སྟེ་རིག་པ་གསུམ་མངོན་དུ་བྱས་ནས། རྒྱལ་ཡུམ་དོན་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དགོངས་དོན་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། །དེ་སྐད་དུ་མགོན་པོ་བྱམས་པས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་དང་། །དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་འཛིན་དང་། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །ཅེས་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་དང་། །དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཡང་། །རིག་གསུམ་མངོན་སུམ་བགྱིས་པ་ཡིས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །ཅེས་ཐབས་དང་། ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་སྨོན་ལམ་དུ་མཛད་པས་མཚོན་ཏེ་རྒྱ་ཆེར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་གདམས་པ་དངོས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྐྱབས་འགྲོ། སེམས་བསྐྱེད། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ནི། ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་རང་གི་མདུན་དུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ། དེའི་དབུས་སུ་ནོར་བུས་གཏམས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ཡལ་ག་ལྔ་པའི་དབུས་སུ་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། མདུན་དུ་ཡི་དམ། གཡས་སུ་སངས་རྒྱས། རྒྱབ་ཏུ་ཆོས། གཡོན་ཏུ་དགེ་འདུན། མཐའ་སྐོར་ཀུན་ཏུ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་ལ། བདག་དང་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཞེས་སོགས་སྐྱབས་འགྲོ་ཅི་ནུས་སུ་བྱ། གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་པ་སྨོན་པ་དང་། དེའི་ཆེད་དུ་ལམ་ཟབ་མོ་ལ་བསླབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པ་འཇུག་པ་སྟེ། དོན་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་པས། ཤེས་རབ་སྙིང་བརྩེ་སོགས་དང་། ཚད་མེད་བཞིས་བློ་སྦྱང་། གསུམ་པ་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ། ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམ་པ། མཆོད་པའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་བསགས་པ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་ངག་འདོན་གྱི་དཀྱུས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལ། ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམ་པའི་སྐབས། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱང་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ལ་ཐིམ་པས་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་སུ་མོས། མཆོད་པའི་སྐབས། རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེ་རེའང་ལུས་ཞིང་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་སྤྲུལ་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ་མཆོད་པར་བསམ། གསོལ་འདེབས་སྐབས་རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག །འོད་ཀྱི་རྣམ་པས་རང་གི་ལུས་ཀྱི་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཉིད་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བསམ། སྤྱི་བོའི་བླ་མ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ལ་མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཌཱ་མ་རུ་ལྔ་རྡུང་ཚར་གསུམ། སུམ་རྡུང་གསུམ། ཆིག་རྡུང་བཅས་མཐོང་བརྒྱུད་ལྟར་གྱིས་སྣ་དྲངས་ཏེ། བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་དལ་བུའི་གདངས་ཀྱིས་བརྗོད་རྗེས་ཌཱར་རྒྱགས་གོང་བཞིན་གྱི་མཐར་གཞག །དེ་ནས་རང་གི་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་དེ་ཉིད་ཕྱི་ལྟར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། ནང་ལྟར་འཇིགས་བྲལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། གསང་བ་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་སུ་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས། རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །ཡིད་འཕྲོག་རབ་མཛེས་དབྱངས་ཅན་དཀའ་བའི་དཔལ། །འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་བརྒྱ་རྩ་དང་། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་གང་ཡིན་གྱི་གསོལ་འདེབས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྗོད་རྗེས། རྐང་གླིང་བླ་མ་མཁྱེན་ཟེར་བའི་ཁོངས་འདྲེན་འཁྱོངས་ཆ་ཅན་ལན་གསུམ་བུས་ནས། ཌཱ་རུ་གོང་མཚུངས་སུ་དཀྲོལ། དེ་ནས། རྗེ་ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ གནས་འོག་མིན་སོགས་དང་། གནས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་སོགས་ཀྱི་མཚམས་སུ་ཌཱ་རུ་ལྔ་རྡུང་། གནས་ཆོས་འབྱུང་ཨེ་ཡི་སོགས་ཀྱི་མཐར་ལྔ་རྡུང་གསུམ། སུམ་རྡུང་གསུམ། ཆིག་རྡུང་གཅིག །དེ་ནས་གནས་སྟག་ལུང་ཐང་གི་སོགས་ནས་བཟུང་གསོལ་འདེབས་སྡེ་ཚན་རེའི་མཚམས་ལྔ་རྡུང་རེ། མཇུག་ཏུ་ལྔ་རྡུང་གསུམ་སོགས་གོང་ལྟར་རྒྱས་པར་བྱས་ནས་ཌཱ་རུ་གཞག །བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་དང་བླ་མ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་སྤངས་པའི་ངང་ལ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་འཇོག །དེ་ནས་རང་ཕག་མོའི་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་བཏབ་སྟེ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག་སོགས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་གཞག་གོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། ཟིལ་གནོན་དམིགས་པ་སྐོར་གསུམ། རང་སེམས་དབྱིངས་སུ་འཕོ་བ། ཕུང་པོ་གཟན་དུ་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ཕག་མོའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གསལ་སྣང་བརྟན་པོའི་སྒོ་ནས། མི་རྐང་གསུམ་བུས་པའི་ཐོག་མའི་སྒྲར་རྣལ་འབྱོར་པ་ང་འདིར་སླེབས་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། གཉིས་པར་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་འདིར་ཚོགས། གསུམ་པར་ཁྱེད་རྣམས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉོན། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་གྲགས་པར་བརྟེན། སྣང་སྲིད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་མཐོ་བ་པེ་ཀར་རྒྱལ་པོ་ནས་དམའ་བ་ཡུལ་འདྲེ་ས་སྲིན་ཡན་ཆད། སྔར་འདྲེ་རྙིང་པ། ད་འདྲེ་གསར་པ། ཡུལ་འདྲེ་འཁྱམས་པོ་སོགས་གནོད་བྱེད་ཀྱི་སྡེར་གཏོགས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ཁྲོམ་ཚོགས་པ་ལྟར་འདུས་པར་དམིགས་ནས། རང་ཕག་མོར་གསལ་བའི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་མགོ་གཡས་སུ་གཏད་པའི་མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་བཤུས་མ་ཐག་པ་ཁྲག་ཛར་རེ་བ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཆལ་གྱིས་འགྲིམས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕཊ་ཅེས་བརྗོད། རང་ཕག་མོའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་ལྡན་པས་གང་ལའང་འཇིགས་པ་དང་། ཉམ་ང་ཁུ་འཕྲིག་མེད་པའི་གདེངས་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་འཇིགས་སྟོབས་ཀྱི་ཟིལ་གནོན་གྱི་ངང་ནས། ཕཊ་ཅེས་བརྗོད། དེ་བཞིན་དུ་རང་སེམས་སྤྲོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་རིག་སྟོང་རྗེན་པ་སྐྱོན་ཡོན་གང་གིས་ཀྱང་མ་གོས་པ་དངོས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་འོད་གསལ་འགྱུར་མེད་ལྟ་བའི་ཟིལ་གནོན་གྱི་ངང་ནས། ཕཊ། དེར་འདུས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་པ་བསྐྱེད་པ་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་གདངས་སྙིང་རྗེར་ཤར་བའི་ཟིལ་གནོན་གྱི་ངང་ནས། ཕཊ་ཅེས་བརྗོད། སླར་ཡང་རང་གི་སྤྱི་བོར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་བསྐྱེད། དེའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། སྣང་སྲིད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་སྔར་མ་འདུས་པའི་ལྷག་མ་ཀུན་བཀུག་སྟེ་རང་གི་ཞབས་འོག་ཏུ་ཧྲཱིལ་གྱིས་མནན་པས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྔར་བྱས་ཀྱི་སྡིག་པར་འགྱོད་སེམས་དྲག་པོ་སྐྱེས་ཏེ་ཕྱིན་ཆད་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་མི་དགེ་བ་སྤངས། བསྟན་པ་བསྲུངས་ཤིང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་སེམས་བསྐྱེད་པ་སོགས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བསམ། །གཉིས་པར་རང་སེམས་དབྱིངས་སུ་འཕོ་བ་ནི། དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་རང་ཕག་མོར་གསལ་བའི་རྩ་དབུ་མའི་ནང་ལྟེ་བའི་ཐད་དུ་རང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་དཀར་པོ་བྱིའུའི་སྒོ་ང་ཙམ་འཕུར་ལ་ཁད་པ་ཞིག་གསལ་གཏབ་སྟེ། ཕཊ་གཅིག་གིས་སྙིང་ག །ཕཊ་གཅིག་གིས་མགྲིན་པ། ཕཊ་གཅིག་གིས་སྤྱི་བོའི་ཀླད་རྒྱའི་འོག །ཕཊ་གཅིག་གིས་འོད་དེ་སྤྱི་བོ་ནས་རྒྱངས་ཀྱིས་འཐོན་པར་བསམས་ལ་དབྱིངས་རིག་བསྲེས། ཕཊ་གཅིག་གིས་རང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་རྣོ་ངར་ལྡན་པ་འཛིན་ཅིང་། གཡོན་རང་གི་ཕུང་པོ་དཀར་ཞིང་ཚོ་ལ་མཛེས་པ་སྣུམ་པ་དེར་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱིས་གཟིར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གསལ། །གསུམ་པ་ཕུང་པོ་གཟན་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་གསུམ་ལས། ནུབ་དང་པོ་དཀར་འགྱེད་ཀྱི་དམིགས་པ་ནི། རང་སེམས་ཕག་མོར་གསལ་བ་དེ་ཉིད་རང་གི་ཕུང་པོའི་སྟེང་བྱ་རྒོད་རོ་ལ་འཐིབས་པ་བཞིན་བབས། གྲི་གུག་རྣོ་ངར་དང་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་སྣ་གོང་གི་ཉག་ཏུ་བརྒྱབས་པས་ཐོད་པ་ལིང་གིས་ཕོག །མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་བཀལ་བའི་འདུན་པ་དང་བཅས། ཕཊ། ཐོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་ཞེས་སོགས་བརྗོད་ཅིང་གསལ་གདབ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པའི་སྐབས་སུ་ཀླད་པའི་སྟེང་གི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གསལ་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཟས་སྐོམ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཏེ། བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སོགས་སྤྱན་འདྲེན་པའི་མི་རྐང་གསུམ་འབུད། དེ་རྣམས་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་བྱོན་པར་བསམ། རང་ཕག་མོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ཕྱག་ན་ཐོད་པ་ཐོགས་པ་གྲངས་མེད་པ་སྤྲོས། ཐོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གོང་དུ་གསལ་བཏབ་པའི་ནང་ནས་བདུད་རྩི་གཅུས་ཏེ་སྟེང་གི་ཆར་བཞུགས་པའི་དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་མཆོད་པར་བསམ། སླར་ཡང་རང་ཕག་མོར་གསལ་བའི་གྲི་གུག་རྣོ་ངར་དང་ལྡན་པས་ཕུང་པོའི་པགས་པ་གཞུང་གཤགས་ཀྱིས་བཤུས་པ་ཆལ་གྱིས་བཀྲམ་པར་བསམས་ལ། ཕཊ། པགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞེས་སོགས་བརྗོད་ཅིང་ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པར་གསལ་གདབ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་སྐབས་རྫས་ཀྱི་སྟེང་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ཐོ་བརྩེགས་ལས་འོད་འཕྲོས། ཁམས་གསུམ་གྱི་བདུད་རྩིའི་རོ་བཅུད་ཐམས་ཅད་དྲངས་བསྟིམས་གོང་ལྟར་བྱ། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྣང་སྲིད་མགྲོན་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་པའི་མི་རྐང་གསུམ་བུས་པས། མགྲོན་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་དམིགས་ལ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་འདོད་ལོངས་སྤྱད་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས། ཕཊ། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས་བརྗོད། དེ་ལྟར་མགྲོན་རིགས་རྣམ་པ་བཞི་བདུད་རྩིར་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་ཚིམ་པར་བསམ་པའི་ངང་ནས། ཕུང་པོ་ཚོགས་མཆོད་གཏོང་ངོ་། །ནུབ་གཉིས་པ་དམར་འགྱེད་ཀྱི་དམིགས་པ་ནི། རང་རིག་གི་ངོ་བོ་ཕག་མོར་གསལ་བའི་གྲི་གུག་རྣོ་ངར་དང་ལྡན་པས་པགས་པ་གཞུང་གཤགས་བཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས། ཕཊ། པགས་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱིས་གཞི་ཞེས་སོགས་འདོན་ཆ་ལྟར་གསལ་གདབ། རྫས་དེ་དག་གི་སྟེང་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གསལ་བ་ལས་འོད་འཕྲོས། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཟས་སྐོམ་བདུད་རྩིའི་རོ་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས། དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་རྣམ་པ་ཤ་ཁྲག་ལ་ངོ་བོ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཏུ་གྱུར་པར་དམིགས་ཏེ། མགྲོན་རིགས་རྣམ་བཞི་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། རང་རིག་ཕག་མོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་བྃ་ཡིག་དམར་པོ་ཞིག་གསལ་གདབ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་ཚོགས་འཕྲོས་ཏེ་མགྲོན་ཀུན་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ་མི་རྐང་གསུམ་བུས་པས། མགྲོན་ཚོགས་ཀྱིས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་ཁྲིག་མེར་གྱིས་གང་བར་བསམ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྫས་དེ་དག་ལ་དགྱེས་བཞིན་དུ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས་ཕུང་པོ་ཚོགས་མཆོད་གཏོང་ངོ་། །ནུབ་གསུམ་པ་སྤུས་འདོན་གྱི་དམིགས་པ་ནི། རང་རིག་ལྷར་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡས་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་རང་གི་ཕུང་པོ་ལ་གཟིར་བ་དང་ལྷན་ཅིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་རང་གི་ཕུང་པོ་དེ་ཉིད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལྟ་བུ་རེ་འདོད་ཐམས་ཅད་སྐོང་བར་གྱུར་ཏེ། དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་དང་། མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས། རྒྱལ་སྲིད་བདུན། འདོད་ཡོན་ལྔ་སོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་མཆོད་པ་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད། རིགས་དྲུག་དང་། ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་རྣམས་ཀྱང་རང་རང་གང་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཚིམ་པར་བསམ་མོ། །གང་ལྟར་ཡང་དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་ཕུང་པོའི་ཚོགས་མཆོད་ནི། ཌཱ་མ་རུ་ལྔ་རྡུང་གསུམ་སོགས་རྒྱས་པས་ཐོག་དྲངས་ནས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཁྱེན་བརྩེ་བྱིན་རླབས་སོགས་བརྗོད་ཅིང་བསམ། མཐར་ཌར་རྒྱགས་རྒྱས་པར་བྱ། །གསུམ་པ་རྗེས་ལ་གསུམ། ཚོགས་དྲུག་ལམ་ཁྱེར་བྱ་བ། བདེན་པའི་སྨོན་པ་བརྗོད་པ། ཆོས་སྦྱིན་དང་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མིག་གི་དབང་པོའི་མཚོ་ནང་དུ་སོགས་སྡེ་ཚན་ལྔའི་མཐར་ཌཱ་རུ་ལྔ་རྡུང་རེ་རེ་དང་། ཡིད་ཀྱི་དབང་པོའི་སོགས་ཀྱི་མཐར་ལྔ་རྡུང་གསུམ་སོགས་རྒྱས་པར་བྱ། དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་ནི། ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་ལྟ་བའི་གདེངས་བསྐྱེད། སྒོམ་པའི་ཉམས་རྟོགས་སྦར། སྤྱོད་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཐོག་བརྫིས་སུ་ཁྱེར། གཉིས་པ་ནི། ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སོགས་དང་། རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་སོགས་དང་། །ཕ་མ་ལ་སོགས་སེམས་ཅན་སོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་རེ་རེའི་མཐར་ཌ་རུ་ལྔ་རྡུང་རེ་དང་། ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་རུ་སོགས་རྫོགས་མཚམས་སུ། མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཚར་གཉིས་པ་སྐྱར་ལ་ཌ་རུ་ལྔ་རྡུང་གསུམ་སོགས་རྒྱས་པར་བྱ། དེའི་ཚེ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའང་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ནས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་མཛད་པར་བསམ། གསུམ་པ་ནི། རང་ཉིད་ཕག་མོར་གསལ་བ་སྐད་ཅིག་གིས་གནས་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས། པད་དཀར་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པའི་སྐུར་ལམ་སྟེ་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། རིགས་དྲུག་དང་། ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག །དེ་དག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སང་གིས་དག་པས་ལུས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ། ངག་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་སྒྲ། ཡིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུའི་ངང་དུ་གནས་པར་བསམས་ལ་ཡི་གེ་དྲུག་པ་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་གང་འགྲུབ་བཟླ། དྲང་དོན་ཆོས་བཤད་ནི། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །ཞེས་སོགས་བརྗོད་པས་ཕན་བདེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ་ངེས་དོན། ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་སྟེ། ཞེས་སོགས་བརྗོད་པས་འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་དུ་རྟོགས་ཏེ་གང་ལའང་འཛིན་པའི་འཆིང་བ་དང་བྲལ་ནས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆད་པར་བསམ། ཟང་ཟིང་ཆོས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་བྱམས་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་རྩ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་རྒྱུར་བསྔོ་བའི་སླད་དུ། སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་སོགས་བརྗོད། ཕཊ་གཅིག་གིས་ཡས་མགྲོན་རྣམས་མི་དམིགས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ། ཕཊ་གཅིག་གིས་མས་མགྲོན་རྣམས་སོ་སོའི་གནས་སུ་དེངས་པར་བསམ། ཕཊ་གཅིག་གིས་རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་མི་དམིགས་པའི་ངང་དུ་གཞག །སླར་ཡང་རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུར་ལྡངས་ལ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རྩི་དང་མ་བྲལ་བར་བྱས་པས་ཚར་ལྷོངས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ནས། ལྟ་སྒོམ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པས་བདག་འཛིན་གྱི་འཆིང་བ་གཅོད་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཟབ་མོ་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གདམས་པ་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་ནི། ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་འབྱོངས་ཤིང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་དང་། དངོས་གཞི་ཕྱག་ཆེན་གྱི་ཉམས་རྟོགས་ཅི་རིགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པས། ཐོག་མར་གཉན་ཁྲོད་འཇམ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་སར་ཕྱིན་ལ། ནུབ་དང་པོ་དཀར་འགྱེད་ཡན་གོང་བཞིན་གྱི་མཐར། ཕུང་པོ་ཚོགས་མཆོད་སྦྲེལ་བ་ཉམས་སུ་བླང་། གཉིས་པར་སྐྱབས་འགྲོ་ནས་རང་སེམས་དབྱིངས་སུ་འཕོ་བའི་བར་གོང་ལྟར་ལ། དེ་ནས་དམར་འགྱེད་སྦྱར་ཞིང་མཐར་ཕུང་པོའི་ཚོགས་མཆོད་སོགས་སྦྲེལ། གསུམ་པར་དམར་འགྱེད་ཀྱི་མལ་དུ་སྤུས་འདོན་གྱི་དམིགས་པ་སྦྱར། གཙོ་བོར་ཕྱག་ཆེན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཁོ་ན་བསྐྱངས་པས་ལྷོངས་ཚར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་པར་འགྱུར། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་གཉན་ཞིང་ཟིལ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་ཕྱིན་ནས་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པར་བྱ། རྒྱུན་ཁྱེར་ཙམ་ནི་ལས་དང་པོ་པས་ཀྱང་ཉམས་སུ་བླང་དུ་རུང་ཞིང་། དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་གསུམ་རེས་མོས་སམ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ། ཡང་ན་རང་གང་མོས་པ་ཞིག་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་ཀྱང་རུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་སྩལ་བའི་ཟབ་མོ་མདོ་གཅོད་དུ་གྲགས་པའི་དམིགས་ཁྲིད་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་བཞིའི་སྐྱེད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmigs khrid zin bris bla ma'i thugs bcud/ @#/_/kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmigs khrid zin bris bla ma'i thugs bcud bzhugs so/__/na mo gu ru shAkya mu na ye/__'dir kun mkhyen bo dong pa'i zab mo'i dag snang gi chos sde thub pa chen pos dngos su stsal ba'i mdo gcod du grags pa'i dmigs 'khrid kyi zin bris mdo tsam 'god pa la gnyis/__spyi'i go don cung zad bshad pa dang /__gdams pa dngos nyams su blang ba'i tshul lo/__/dang po ni/__rje btsun rnal 'byor gyi dbang phyug mi la ras pa'i zhal nas/__gnyan sa ri khrod 'grim pa phyi yi gcod/__/phung po gzan du bsgyur ba nang gi gcod/__/nyag gcig rtsad nas gcod pa don gyi gcod/__/ces gsungs pa ltar/__'di ltar snang ba'i chos thams cad snang tsam nas rang bzhin gyis ma grub par rtogs pa sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin gyis gnyan sa dang ri khrod sogs kyi gnas nges med 'grim pa phyi brtul zhugs lam du khyer pa'i gcod/__de lta bu'i gnas su rig pa dbyings su spar zhing /__sgyu lus tshogs kyi 'khor lor bskor bas gang la'ang nyam nga dang bag tsha ba med pa'i lta dgongs kyi gdengs ldan pa dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin gyis phung po gzan du bsgyur ba nang bden gnyis lam du khyer ba'i gcod/__de dag gi skabs thams cad du phyi gzung yul rang snang du shes/__nang 'dzin sems skye med du rtogs/__gsang ba dbyings rig zung 'jug zab gsal dbyer med phyag rgya chen po'i ngang las mi 'da' bas bdag 'dzin gyi snyems thag chod pa rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin gyis nyag gcig rtsad nas gcod pa don dam dbyings rig lam du khyer ba'i gcod de/__'di lta bu'i ting nge 'dzin gsum la brten nas gzhi stong pa nyid/__lam mtshan ma med pa/__'bras bu smon pa med pa ste rnam thar sgo gsum gyis dus gsum mnyam nyid du rtogs/__sngon gyi gnas shes pa/__'chi 'pho skye ba shes pa/__mi skye ba'i bzod pa thob pa'i zag pa zad pa shes pa ste rig pa gsum mngon du byas nas/__rgyal yum don gyi shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i dgongs don tshe 'di nyid la mngon du 'gyur pa yin te/__/de skad du mgon po byams pas/__sgyu ma lta bu'i ting 'dzin dang /__/dpa' bar 'gro ba'i ting 'dzin dang /__/rdo rje lta bu'i ting 'dzin gyis/__/bsam gtan pha rol phyin rdzogs shog__/ces dang /__rnam par thar pa'i sgo gsum dang /__/dus gsum mnyam pa nyid du yang /__/rig gsum mngon sum bgyis pa yis/__/shes rab pha rol phyin rdzogs shog__/ces thabs dang /__thabs las byung ba'i tshul la smon lam du mdzad pas mtshon te rgya cher shes par bya'o/__/gnyis pa gdams pa dngos nyams su blang ba'i tshul la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la gsum/__skyabs 'gro/__sems bskyed/__bla ma'i rnal 'byor ro/__/dang po ni/__sa phyogs thams cad dag pa'i zhing khams chen por gyur pa'i rang gi mdun du yan lag brgyad dang ldan pa'i bdud rtsi'i rgya mtsho/__de'i dbus su nor bus gtams pa las skyes pa'i dpag bsam ljon shing yal ga lnga pa'i dbus su rtsa brgyud kyi bla ma/__mdun du yi dam/__g.yas su sangs rgyas/__rgyab tu chos/__g.yon tu dge 'dun/__mtha' skor kun tu mkha' 'gro chos skyong rnams sprin gtibs pa ltar bzhugs pa'i spyan sngar rang gzhan sems can thams cad sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro bar mos la/__bdag dang khams gsum 'gro ba zhes sogs skyabs 'gro ci nus su bya/__gnyis pa ni/__sems can thams cad kyi don du rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya snyam pa smon pa dang /__de'i ched du lam zab mo la bslab par bgyi'o snyam pa 'jug pa ste/__don yid la dran bzhin pas/__shes rab snying brtse sogs dang /__tshad med bzhis blo sbyang /__gsum pa ni/__rang gi spyi bor bla ma shAkya thub pa dam tshig pa bskyed pa/__ye shes pa bstim pa/__mchod pa'i sgo nas tshogs bsags pa/__rtsa brgyud kyi bla ma rnams la gsol ba gdab pa'i tshul rnams ngag 'don gyi dkyus nas 'byung ba ltar la/__ye shes pa bstim pa'i skabs/__skyabs yul rnams kyang spyi bo'i bla ma la thim pas skyabs gnas kun 'dus su mos/__mchod pa'i skabs/__rang dang sems can thams cad re re'ang lus zhing rdul gyi grangs dang mnyam pa'i mchod pa'i lha mo sprul nas phyi nang gsang ba'i mchod pa nam mkha' gang bar spros te mchod par bsam/__gsol 'debs skabs rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas rigs drug gi sems can thams cad bkug__/'od kyi rnam pas rang gi lus kyi stod smad bar gsum la thim pas rang nyid rigs drug gi sems can thams cad 'dus pa'i ngo bor bsam/__spyi bo'i bla ma skyabs gnas kun 'dus la mos gus kyi gdung shugs drag pos gsol ba gdab pa ni/__DA ma ru lnga rdung tshar gsum/__sum rdung gsum/__chig rdung bcas mthong brgyud ltar gyis sna drangs te/__byin rlabs can gyi bla ma dang sogs tshigs bcad gcig dal bu'i gdangs kyis brjod rjes DAr rgyags gong bzhin gyi mthar gzhag__/de nas rang gi spyi bo'i bla ma de nyid phyi ltar dpal rgyal ba shAkya thub pa/__nang ltar 'jigs bral phyogs las rnam rgyal/__gsang ba rtsa ba'i bla ma dang dbyer med skyabs gnas kun 'dus su mos pa'i gdung shugs drag pos/__rgya chen chos kyi spyan ldan rin po che/__/phyogs las rnam par rgyal mtshan 'dzin/__/yid 'phrog rab mdzes dbyangs can dka' ba'i dpal/__/'jigs med grags pa'i zhabs la gsol ba 'debs/__/zhes brgya rtsa dang /__rang gi rtsa ba'i bla ma gang yin gyi gsol 'debs ji ltar rigs pa brjod rjes/__rkang gling bla ma mkhyen zer ba'i khongs 'dren 'khyongs cha can lan gsum bus nas/__DA ru gong mtshungs su dkrol/__de nas/__rje na mo gu ru b+h+yaH__gnas 'og min sogs dang /__gnas bya rgod phung po'i sogs kyi mtshams su DA ru lnga rdung /__gnas chos 'byung e yi sogs kyi mthar lnga rdung gsum/__sum rdung gsum/__chig rdung gcig__/de nas gnas stag lung thang gi sogs nas bzung gsol 'debs sde tshan re'i mtshams lnga rdung re/__mjug tu lnga rdung gsum sogs gong ltar rgyas par byas nas DA ru gzhag__/bla ma 'od du zhu nas rang la thim pas rang dang bla ma tha dad du 'dzin pa spangs pa'i ngang la cung zad mnyam par 'jog__/de nas rang phag mo'i bskyed rim gsal btab ste/__dge ba 'di yis myur du bdag sogs bsngo smon gyis mtshams sbyar te sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin gyi ngang du mnyam par gzhag go/__/gnyis pa dngos gzhi la gsum/__zil gnon dmigs pa skor gsum/__rang sems dbyings su 'pho ba/__phung po gzan du bsgyur ba'o/__/dang po ni/__rang nyid phag mo'i bskyed rim gyi gsal snang brtan po'i sgo nas/__mi rkang gsum bus pa'i thog ma'i sgrar rnal 'byor pa nga 'dir slebs yod zer ba dang /__gnyis par snang srid kyi lha 'dre thams cad 'dir 'dus 'dir tshogs/__gsum par khyed rnams nga'i bka' la nyon/__theg chen gyi lam la dgod do zhes grags par brten/__snang srid kyi lha 'dre mtho ba pe kar rgyal po nas dma' ba yul 'dre sa srin yan chad/__sngar 'dre rnying pa/__da 'dre gsar pa/__yul 'dre 'khyams po sogs gnod byed kyi sder gtogs so cog thams cad khrom tshogs pa ltar 'dus par dmigs nas/__rang phag mor gsal ba'i sku rgyab tu mgo g.yas su gtad pa'i mi lpags kyi g.yang gzhi bshus ma thag pa khrag dzar re ba de rnams kyi steng du chal gyis 'grims pa dang lhan cig phaT ces brjod/__rang phag mo'i bskyed rim dang ldan pas gang la'ang 'jigs pa dang /__nyam nga khu 'phrig med pa'i gdengs dang ldan pa'i ngang nas 'jigs stobs kyi zil gnon gyi ngang nas/__phaT ces brjod/__de bzhin du rang sems spros pa mtha' dag dang bral ba'i rig stong rjen pa skyon yon gang gis kyang ma gos pa dngos med chos kyi sku 'od gsal 'gyur med lta ba'i zil gnon gyi ngang nas/__phaT/__der 'dus pa'i sems can thams cad la snying rje tshad med pa bskyed pa chos nyid gnyug ma'i gdangs snying rjer shar ba'i zil gnon gyi ngang nas/__phaT ces brjod/__slar yang rang gi spyi bor shAkya thub pa bskyed/__de'i thugs ka'i hU~M yig las 'od zer sngon po'i tshogs dpag tu med pa 'phros/__snang srid kyi lha 'dre sngar ma 'dus pa'i lhag ma kun bkug ste rang gi zhabs 'og tu hrIl gyis mnan pas/__de dag thams cad sngar byas kyi sdig par 'gyod sems drag po skyes te phyin chad lus ngag yid gsum gyi mi dge ba spangs/__bstan pa bsrungs shing sems can la phan sems bskyed pa sogs byang chub mchog tu sems bskyed par bsam/__/gnyis par rang sems dbyings su 'pho ba ni/__dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin te rang phag mor gsal ba'i rtsa dbu ma'i nang lte ba'i thad du rang sems kyi ngo bo 'od kyi gong bu dkar po byi'u'i sgo nga tsam 'phur la khad pa zhig gsal gtab ste/__phaT gcig gis snying ga__/phaT gcig gis mgrin pa/__phaT gcig gis spyi bo'i klad rgya'i 'og__/phaT gcig gis 'od de spyi bo nas rgyangs kyis 'thon par bsams la dbyings rig bsres/__phaT gcig gis rang sems kyi ngo bo rdo rje phag mo zhal gcig phyag gnyis ma/__phyag g.yas gri gug rno ngar ldan pa 'dzin cing /__g.yon rang gi phung po dkar zhing tsho la mdzes pa snum pa der sdigs mdzub kyis gzir ba'i rnam pa can du gsal/__/gsum pa phung po gzan du bsgyur ba la gsum las/__nub dang po dkar 'gyed kyi dmigs pa ni/__rang sems phag mor gsal ba de nyid rang gi phung po'i steng bya rgod ro la 'thibs pa bzhin babs/__gri gug rno ngar dang ldan pa de nyid sna gong gi nyag tu brgyabs pas thod pa ling gis phog__/mi mgo'i sgyed pu gsum gyi steng du bkal ba'i 'dun pa dang bcas/__phaT/__thod pa ye shes kyi ka pA la zhes sogs brjod cing gsal gdab/__oM AHhU~M lan gsum brjod pa'i skabs su klad pa'i steng gi yi ge 'bru gsum dkar dmar mthing gsum gsal ba las 'od zer 'phros/__khams gsum gyi zas skom bdud rtsi'i bcud rnams thams cad bsdus/__thod pa'i bdud rtsi la thim pas ye shes kyi bdud rtsi'i rang bzhin du gyur par mos te/__bla ma yi dam sangs rgyas byang sems sogs spyan 'dren pa'i mi rkang gsum 'bud/__de rnams steng gi nam mkhar byon par bsam/__rang phag mor gsal ba'i thugs ka nas mchod pa'i lha mo phyag na thod pa thogs pa grangs med pa spros/__thod pa ye shes kyi ka pA la yangs shing rgya che ba gong du gsal btab pa'i nang nas bdud rtsi gcus te steng gi char bzhugs pa'i dkon mchog sri zhu'i mgron rnams mchod par bsam/__slar yang rang phag mor gsal ba'i gri gug rno ngar dang ldan pas phung po'i pags pa gzhung gshags kyis bshus pa chal gyis bkram par bsams la/__phaT/__pags pa rin po che'i zhes sogs brjod cing tshig ris dang mthun par gsal gdab/__oM AHhU~M lan gsum brjod skabs rdzas kyi steng yi ge 'bru gsum tho brtsegs las 'od 'phros/__khams gsum gyi bdud rtsi'i ro bcud thams cad drangs bstims gong ltar bya/__mkha' 'gro chos skyong snang srid mgron tshogs spyan 'dren pa'i mi rkang gsum bus pas/__mgron rigs rnams kyis steng 'og phyogs mtshams thams cad gang bar dmigs la/__de rnams kyis ci 'dod longs spyad pa'i 'dun pa dang bcas/__phaT/__mkha' 'gro chos skyong sogs brjod/__de ltar mgron rigs rnam pa bzhi bdud rtsir longs spyod cing tshim par bsam pa'i ngang nas/__phung po tshogs mchod gtong ngo /__/nub gnyis pa dmar 'gyed kyi dmigs pa ni/__rang rig gi ngo bo phag mor gsal ba'i gri gug rno ngar dang ldan pas pags pa gzhung gshags bcal du bkram pa'i 'dun pa dang bcas/__phaT/__pags pa dbang chen gser gyis gzhi zhes sogs 'don cha ltar gsal gdab/__rdzas de dag gi steng yi ge 'bru gsum gsal ba las 'od 'phros/__khams gsum gyi zas skom bdud rtsi'i ro bcud thams cad bsdus/__de nyid la thim pas rnam pa sha khrag la ngo bo bdud rtsi'i rang bzhin tu gyur par dmigs te/__mgron rigs rnam bzhi spyan 'dren pa ni/__rang rig phag mor gsal ba'i thugs kar ba~M yig dmar po zhig gsal gdab/__de las 'od zer dmar po'i tshogs 'phros te mgron kun spyan drangs par bsams la mi rkang gsum bus pas/__mgron tshogs kyis steng 'og thams cad khrig mer gyis gang bar bsam/__de rnams kyis rdzas de dag la dgyes bzhin du longs spyod pa'i 'dun pa dang bcas phung po tshogs mchod gtong ngo /__/nub gsum pa spus 'don gyi dmigs pa ni/__rang rig lhar gsal ba'i phyag g.yas sdigs mdzub kyi phyag rgyas rang gi phung po la gzir ba dang lhan cig__/oM AHhU~M lan gsum brjod pas rang gi phung po de nyid yid bzhin gyi nor bu dgos 'dod kun 'byung lta bu re 'dod thams cad skong bar gyur te/__dkon mchog sri zhu'i mgron dang /__mgon po yon tan mgron rnams kyi spyan lam du mchod yon/__zhabs bsil/__me tog__/bdug spos/__snang gsal/__dri chab/__zhal zas/__rol mo/__bkra shis rtags rdzas/__rgyal srid bdun/__'dod yon lnga sogs ma tshang ba med pa'i mchod pa nam mkha' gang bas mchod/__rigs drug dang /__lan chags kyi mgron rnams kyang rang rang gang 'dod pa'i longs spyod kyis tshim par bsam mo/__/gang ltar yang de rnams kyi mthar phung po'i tshogs mchod ni/__DA ma ru lnga rdung gsum sogs rgyas pas thog drangs nas/__oM AHhU~M/__mkhyen brtse byin rlabs sogs brjod cing bsam/__mthar Dar rgyags rgyas par bya/__/gsum pa rjes la gsum/__tshogs drug lam khyer bya ba/__bden pa'i smon pa brjod pa/__chos sbyin dang bsngo smon gyis mtha' brgyan pa'o/__/dang po ni/__mig gi dbang po'i mtsho nang du sogs sde tshan lnga'i mthar DA ru lnga rdung re re dang /__yid kyi dbang po'i sogs kyi mthar lnga rdung gsum sogs rgyas par bya/__de'i tshe dmigs pa ni/__tshogs drug gi snang ba thams cad bden med sgyu ma lta bur shes par byas la lta ba'i gdengs bskyed/__sgom pa'i nyams rtogs sbar/__spyod pa brtul zhugs thog brdzis su khyer/__gnyis pa ni/__tshangs pa'i 'jig rten sogs dang /__rgyal ba mchod pas sogs dang /__/pha ma la sogs sems can sogs kyi sde tshan re re'i mthar Da ru lnga rdung re dang /__yul phyogs 'di ru sogs rdzogs mtshams su/__myur ba nyid du byin gyis rlobs tshar gnyis pa skyar la Da ru lnga rdung gsum sogs rgyas par bya/__de'i tshe mdun gyi nam mkhar rgyal ba sras dang bcas pa'ang mngon sum du bzhugs nas de de bzhin du 'grub pa'i mthun 'gyur mdzad par bsam/__gsum pa ni/__rang nyid phag mor gsal ba skad cig gis gnas 'gyur ba'i tshul gyis/__pad dkar dang zla ba'i gdan la thugs rje chen po sku mdog dkar po zhal gcig phyag bzhi pa'i skur lam ste gyur pa'i thugs kar pad zla'i steng du hrIHyig gi mthar yi ge drug pa'i sngags kyis bskor ba las 'od zer dkar po'i tshogs dpag tu med pa 'phros/__rigs drug dang /__lan chags kyi mgron du gyur pa'i sems can thams cad la phog__/de dag gi lus ngag yid gsum gyi sdig sgrib thams cad sang gis dag pas lus thugs rje chen po'i sku/__ngag yi ge drug ma'i sgra/__yid thugs rje chen po'i dgongs pa dang dbyer med pa rig stong chos sku'i ngang du gnas par bsams la yi ge drug pa brgya stong sogs gang 'grub bzla/__drang don chos bshad ni/__chos rnams thams cad rgyu las byung /__/zhes sogs brjod pas phan bde byang chub kyi sems rgyud la skyes par bsam nges don/__chos rnams gzugs brnyan lta bu ste/__zhes sogs brjod pas 'khor 'das chos kun sgyu ma'i rang bzhin du rtogs te gang la'ang 'dzin pa'i 'ching ba dang bral nas 'khor ba'i sdug bsngal rgyun chad par bsam/__zang zing chos dang mi 'jigs pa dang byams pa'i sbyin pa la sogs pa'i dge rtsa byang chub chen po'i rgyur bsngo ba'i slad du/__sbyin pa rgya chen gyur pa sogs brjod/__phaT gcig gis yas mgron rnams mi dmigs pa chos kyi dbyings su gshegs par bsam/__phaT gcig gis mas mgron rnams so so'i gnas su dengs par bsam/__phaT gcig gis rang nyid thugs rje chen por gsal ba 'ja' yal ba ltar mi dmigs pa'i ngang du gzhag__/slar yang rang thugs rje chen po'i skur ldangs la/__dge ba 'di yis myur du bdag__/thugs rje chen po 'grub gyur cig__/ces sogs bsngo smon bkra shis rgyas par brjod do/__/de lta bu'i gnas skabs thams cad du zab gsal dbyer med phyag rgya chen po'i nyams len gyi rtsi dang ma bral bar byas pas tshar lhongs kyi rten 'brel 'grigs nas/__lta sgom la brtan pa thob pas bdag 'dzin gyi 'ching ba gcod pa ni rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin no/__/de ltar zab mo gcod yul gyi gdams pa 'di nyid nyams su len pa'i gang zag ni/__lam thun mong bas rgyud 'byongs shing /__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro dang /__dngos gzhi phyag chen gyi nyams rtogs ci rigs pa rgyud la skyes pas/__thog mar gnyan khrod 'jam zhing bkra shis sar phyin la/__nub dang po dkar 'gyed yan gong bzhin gyi mthar/__phung po tshogs mchod sbrel ba nyams su blang /__gnyis par skyabs 'gro nas rang sems dbyings su 'pho ba'i bar gong ltar la/__de nas dmar 'gyed sbyar zhing mthar phung po'i tshogs mchod sogs sbrel/__gsum par dmar 'gyed kyi mal du spus 'don gyi dmigs pa sbyar/__gtso bor phyag chen gyi nyams len kho na bskyangs pas lhongs tshar gyi rten 'brel 'grigs par 'gyur/__de nas rim par brtan pa thob nas gnyan zhing zil che ba rnams su phyin nas nyams len la brtson par bya/__rgyun khyer tsam ni las dang po pas kyang nyams su blang du rung zhing /__de'i tshe dmigs pa gsum res mos sam dkyus gcig tu sbrel/__yang na rang gang mos pa zhig kho na la brtson kyang rung ngo /__/de ltar kun mkhyen bo dong pa chen po la bcom ldan 'das thub pa'i dbang pos stsal ba'i zab mo mdo gcod du grags pa'i dmigs khrid bla ma'i zhal lung las ji ltar 'byung ba bzhin many+dzu g+ho Shas zin bris su btab pa'i dge bas 'gro kun 'phags bzhi'i skyed yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i ye shes mngon du byed pa'i rgyur gyur cig/__/mang+ga laM b+ha ba tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]