JKW-KABUM-11-DA-004-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས།
Wylie title thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes JKW-KABUM-11-DA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 11, sde tshan 4, Text 2, Pages 138-141 (Folios 6b3 to 8a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ (bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 11: 138-141. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Severance Texts - gcod gzhung
Cycle བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ (bo dong thub pa mdo gcod)
DNZ In the Damngak Dzö: https://dnz.tsadra.org/index.php/Wylie:Thub_pa_chen_po%27i_mdo_gcod_dmar_%27gyed_zhal_shes
Colophon

།ཞེས་དཔལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདུས་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས་ཐུབ་པའི་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་པཎ་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་ཉིད་གསུངས་པ་བཞིན། ཆོས་མེད་ཀྱི་བྱ་བཏང་པདྨ་གར་དབང་གིས་སྦྱར་བའོ།།

zhes dpal de kho na nyid 'dus pa'i zab khrid chos skor dgu las thub pa'i mdo gcod kyi dmar 'gyed zhal shes paN chen byams pa chos nyid gsungs pa bzhin/__chos med kyi bya btang pad+ma gar dbang gis sbyar ba'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་ཀྱི་སྐབས། དམར་འགྱེད་བྱ་བའི་ཞལ་ཤེས་ནི། ཕཊ་ཅེས་པས་རང་གི་སྙིང་ག་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རྒྱངས་ཀྱིས་ཐོན་ནས། ཕྱག་གི་གྲི་གུག་གིས་རང་གི་དཔྲལ་བ་ནས་ལུས་རྐང་མཐིལ་བར་བཤགས། པགས་པ་སྟོང་གསུམ་གྱི་ཚད་དང་མཉམ་པ་བཏིང་པའི་སྟེང་དུ། ཕཊ། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མགོ་བོ་སྤུངས། ཕཊ། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཡན་ལག་སྤུངས། ཕཊ། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དོན་སྙིང་སྤུངས། ཕཊ། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་གློ་བ་ནང་རོལ་སོགས་སྤུངས། གཤོང་གཤོང་ཐམས་ཅད་ཁྲག་གིས་གང་བར་བསམས་ནས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་མགྲོན་འབོད་པ་ནི། འོ། མཐོ་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ནས། དམའ་ན་རག་དམྱལ་ཁམས་ཡན་ཆོད། མཐོ་ནམ་མཁའི་ལྷ་ཚོགས་ནས། དམའ་ས་འོག་ལྟོ་འཕྱེ་ཡན་ཆོད། མཐོ་པེ་ཀར་རྒྱལ་པོ་ནས། དམའ་ཡུལ་འདྲེ་ས་སྲིན་ཡན་ཆོད་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་ཤིག །འཽ། གཙོ་བོའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ། ཕོ་གདོན་རྒྱལ་པོ། མོ་གདོན་སྲིན་མོ། སྔར་འདྲེ་རྙིང་པ། ད་འདྲེ་གསར་པ། ཡུལ་འདྲེ་འཁྱམས་པོ། དང་པོ་ནད་ཀྱི་སྣ་འདྲེན་པ། བར་དུ་ནད་ཀྱི་ཚང་འཆའ་བ། ཐ་མར་ནད་ལ་མི་ཕན་པར་བྱེད་པ་དང་། ཟ་འདྲེ་ཤི་གཤེད། འགོག་འདྲེ་མ་རུངས་པའི་ཚོགས་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་ཤོག །འཽ། ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཁོ་བོས་ཡ་གི་སྤྱི་གཙུག་ནས་མ་གིའི་རྐང་མཐིལ་ཡན་ཆོད། དབང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ། དོན་སྙིང་རྣམ་པ་ལྔ། ནང་རོལ་རྣམ་པ་ལྔ། ཤ་དང་རུས་པ། ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕངས་པ་མེད་པར་སྟེར་བས་ཟོ་ཞིག །གསོལ་ཅིག །རོལ་ཅིག །ཁྱེར་ཅིག འདི་ནི་བྲམ་ཟེ་སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་ཤ་ཁོག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་པས་ཆགས་པ་དང་ཞེན་པ་མེད་པར་ཟོ་ཁྱེར་ཅིག །ཕཊ། ཕོ་གདོན་སྟོད་ལ་དགའ་བ་རྣམས་སྟོད་ཁྱེར་ཅིག །ཕཊ། མོ་གདོན་སྨད་ལ་དགའ་བ་རྣམས་སྨད་ཁྱེར་ཅིག །ཕཊ། ཡ་མགལ་ཡ་བདུད་རྒྱལ་པོས་ཁྱེར། ཕཊ། མ་མགལ་མ་བདུད་རྒྱལ་པོས་ཁྱེར། ཕཊ། དོན་སྙིང་པེ་ཀར་རྒྱལ་པོས་ཁྱེར། ཕཊ། ནང་རོལ་སྡེ་དཔོན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཁྱེར། ཕཊ། ཤ་ལ་དགའ་བ་ཤ་ཟོ་ཁྱེར། ཕཊ། ཁྲག་ལ་དགའ་བ་ཁྲག་འཐུངས་ཁྱེར། ཕཊ། རུས་ལ་དགའ་བ་རུས་མུར་ཁྱེར། ཁྱེད་རིངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གྲང་མོར་ཁྱེར། མི་རིངས་པ་རྣམས་ཚོས་ལ་ཟོ། ཕཊ། དེ་ཀའི་དམིགས་རིམ་ལྡན་པས་དར་ཅིག་མཉམ་པར་གཞག །ལྷག་མ་དང་ཤལ་ཤུལ་ལ་དབང་བ་རྣམས་ལ་སླར་ལྷག་མ་འུབ་ཀྱིས་བསྡུས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཕཊ། ལྷག་མ་དང་ཤལ་ཤུལ་ལ་དབང་བ་འབྱུང་པོ་ཁ་ཉན་དབང་ཆུང་འོན་པས་མ་ཐོས་པ། ལོང་བས་མ་མཐོང་བ། འཐིང་པོས་མ་སླེབས་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པས་ཁྱེད་རྣམས་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིམ་པར་གྱུར་ནས། སྒྲ་ཐོས། །གཟུགས་མཐོང་། འགྲོ་ཤེས་ནས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཕཊ་ཅེས་དང་། སླར་ཡང་ཕཊ་ཅེས་པས་མི་རྟོག་པའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་གཞག །སླར་ཡང་རང་སྐད་ཅིག་གིས་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གནས་བསྒྱུར་ནས། འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་མདུན་དུ་ཡོད་པར་བསམས་ལ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་སྦྱིན་དང་། འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ། །སའམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང་། །སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང་། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བདག་སྨིན་ཞིང་། །བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སྨིན་ཤོག །ཅེས་པའི་བདག་གཞན་བརྗེ་ནུས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་དུས་འདས་མ་འོངས་པའི་རྟོག་འཛིན་སྤངས་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །ཞེས་དཔལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདུས་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས་ཐུབ་པའི་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་པཎ་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་ཉིད་གསུངས་པ་བཞིན། ཆོས་མེད་ཀྱི་བྱ་བཏང་པདྨ་གར་དབང་གིས་སྦྱར་བའོ།། །། ༈
[edit]

thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes/____dmar 'gyed zhal shes bcas/ thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes bzhugs so/__/oM swasti/__thub pa chen po'i mdo gcod kyi skabs/__dmar 'gyed bya ba'i zhal shes ni/__phaT ces pas rang gi snying ga nas rdo rje phag mo rgyangs kyis thon nas/__phyag gi gri gug gis rang gi dpral ba nas lus rkang mthil bar bshags/__pags pa stong gsum gyi tshad dang mnyam pa bting pa'i steng du/__phaT/__phyogs gcig tu mgo bo spungs/__phaT/__phyogs gcig tu yan lag spungs/__phaT/__phyogs gcig tu don snying spungs/__phaT/__phyogs gcig tu glo ba nang rol sogs spungs/__gshong gshong thams cad khrag gis gang bar bsams nas/__oM AHhU~M gsum gyis byin gyis brlabs nas mgron 'bod pa ni/__'o/__mtho srid pa'i rtse mo nas/__dma' na rag dmyal khams yan chod/__mtho nam mkha'i lha tshogs nas/__dma' sa 'og lto 'phye yan chod/__mtho pe kar rgyal po nas/__dma' yul 'dre sa srin yan chod snang zhing srid pa'i lha 'dre thams cad 'dir 'dus shig__/'au/__gtso bo'i gdon chen bco brgyad/__byis pa'i gdon chen bco lnga/__pho gdon rgyal po/__mo gdon srin mo/__sngar 'dre rnying pa/__da 'dre gsar pa/__yul 'dre 'khyams po/__dang po nad kyi sna 'dren pa/__bar du nad kyi tshang 'cha' ba/__tha mar nad la mi phan par byed pa dang /__za 'dre shi gshed/__'gog 'dre ma rungs pa'i tshogs log par lta ba thams cad 'dir 'dus shog__/'au/__khyed rnams la kho bos ya gi spyi gtsug nas ma gi'i rkang mthil yan chod/__dbang po rnam pa lnga/__don snying rnam pa lnga/__nang rol rnam pa lnga/__sha dang rus pa/__khrag dang chu ser la sogs pa thams cad phangs pa med par ster bas zo zhig__/gsol cig_/rol cig__/khyer cig__'di ni bram ze skye ba bdun pa'i sha khog tu byin gyis brlabs pa yin pas chags pa dang zhen pa med par zo khyer cig__/phaT/__pho gdon stod la dga' ba rnams stod khyer cig__/phaT/__mo gdon smad la dga' ba rnams smad khyer cig__/phaT/__ya mgal ya bdud rgyal pos khyer/__phaT/__ma mgal ma bdud rgyal pos khyer/__phaT/__don snying pe kar rgyal pos khyer/__phaT/__nang rol sde dpon bco brgyad kyis khyer/__phaT/__sha la dga' ba sha zo khyer/__phaT/__khrag la dga' ba khrag 'thungs khyer/__phaT/__rus la dga' ba rus mur khyer/__khyed rings pa rnams kyis grang mor khyer/__mi rings pa rnams tshos la zo/__phaT/__de ka'i dmigs rim ldan pas dar cig mnyam par gzhag__/lhag ma dang shal shul la dbang ba rnams la slar lhag ma 'ub kyis bsdus/__oM AHhU~M gis byin gyis brlabs nas/__phaT/__lhag ma dang shal shul la dbang ba 'byung po kha nyan dbang chung 'on pas ma thos pa/__long bas ma mthong ba/__'thing pos ma slebs pa rnams la sbyin pas khyed rnams sha khrag rus pa rnams kyis tshim par gyur nas/__sgra thos/__/gzugs mthong /__'gro shes nas bla med byang chub thob pa'i rgyur gyur cig__/phaT ces dang /__slar yang phaT ces pas mi rtog pa'i ngang la mnyam par gzhag__/slar yang rang skad cig gis snying rje'i bdag nyid can du gnas bsgyur nas/__'byung po thams cad mdun du yod par bsams la/__chos rnams thams cad rgyu las byung /__/zhes sogs kyis chos sbyin dang /__'byung po gang dag 'dir ni lhags gyur tam/__/sa'am 'on te bar snang 'khod kyang rung /__/skye rgu rnams la rtag tu byams byed cing /__/nyin dang mtshan du chos la spyod par shog__/sems can sdug bsngal bdag smin zhing /__/bdag dge ma lus der smin shog__/ces pa'i bdag gzhan brje nus pa'i sems bskyed dang ldan pa'i sgo nas dus 'das ma 'ongs pa'i rtog 'dzin spangs nas nyams su blang bar bya'o/__/zhes dpal de kho na nyid 'dus pa'i zab khrid chos skor dgu las thub pa'i mdo gcod kyi dmar 'gyed zhal shes paN chen byams pa chos nyid gsungs pa bzhin/__chos med kyi bya btang pad+ma gar dbang gis sbyar ba'o//___//_!

Footnotes

Other Information