JKW-KABUM-09-TA-002-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:20, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་།
Wylie title tshe dpag med grub rgyal lugs kyi rgyun gyi nyams len 'chi med bdud rtsi'i yang snying JKW-KABUM-09-TA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 2, Text 3, Pages 148-159 (Folios 11b2 to 17a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ (ma gcig grub pa'i rgyal mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. tshe dpag med grub rgyal lugs kyi rgyun gyi nyams len 'chi med bdud rtsi'i yang snying. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 148-159. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Notes - zin bris
Cycle ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ (tshe dpag med grub rgyal lugs)
Deity tshe dpag med
Colophon

།ཞེས་པའང་རྗེ་འབའ་ར་བའི་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་དང་། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟིན་བྲིས་ལ་བརྟེན་ནས། ཕ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་ཞབས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྩལ་བའི་ཞལ་ལུང་རྣམས་བརྗེད་པར་ཕངས་པ་དང་། ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་བསྐང་ཞིང་། རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་རྣམ་འདྲེན་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་པའི་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཨེ་ཝཾ་ཐར་པ་རྩེར་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པའི་དགེ་བས། བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

zhes pa'ang rje 'ba' ra ba'i khrid yig rgyas 'bring bsdus gsum zhal shes dang bcas pa dang /__'jam mgon mkhyen brtse'i zin bris la brten nas/__pha bla ma rdo rje 'chang blo gsal zhabs kyis ji ltar stsal ba'i zhal lung rnams brjed par phangs pa dang /__khyab bdag dpal ldan bla ma 'jam pa'i rdo rje ngag dbang legs grub zhabs kyi dgongs bzhed bskang zhing /__rgya chen chos kyi spyan ldan rnam 'dren kun dga' dpal ldan pa'i bka' stsal rin po che'i phreng bas bskul ba don yod par bya ba'i phyir/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos e waM thar pa rtser zin bris su bgyis pa'i dge bas/__bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan cing /__'gro kun 'chi med ye shes kyi sku myur du 'grub pa'i rgyur gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ དེ་ལ་འདིར་ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོས་རྒྱུད་སྨིན་པའི་གང་ཟག་གིས། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྒྱུན་དུ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་ན། སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྤྱི་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པཾ་ལས་པདྨ་དང་། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྩ་བའི་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཞལ་འཛུམ་ཞིང་རབ་ཏུ་ཞི་བ། ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་གསེར་གྱི་བུམ་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ་བསྣམས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་། དར་གྱི་ན་བཟས་བཀླུབས་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། མཚན་དཔེས་སྤྲས་ཤིང་འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོ་བ། དེ་ཡི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བདེ་བ་ཅན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿགཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་དྲི་མ་དག །ཆུ་ཡི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས། འོད་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་དབུར་བརྒྱན། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་གུ་རུ་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་ཨརྒྷཾ། སོགས་ཀྱིས་མཆོད། དྲི་མེད་གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཚུལ། །པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ལྡན་དྲི་མེད་འོད་འབར་བ། །སྐྱོབ་པ་མཚུངས་མེད་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གི་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་དུ་གསོལ། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་པས་གསོལ་བ་བཏབ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། རང་གི་བླ་ཚེ་གདོན་བགེགས་ཀྱིས་འཕྲོག་པ། བརྐུས་པ། ཡར་བ། ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བྱོན། ཞུ་ཞིང་ཁོལ། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དུ་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ། ས་ར་ཧེ། ཀ་ར་རེ། ཤྭ་ར་རེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བུམ་པའི་ཁ་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། རང་གི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་མར་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ཚེ་སྲོག་ཉམས་པ་སོར་ཆུད། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བརྒྱ་རྩ་སོགས་བཟླ། ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རླུང་། མེ་དང་། ཆུ་དང་། ས་ཡི་བཀྲག་དང་གཟི་མདངས། རོ་དང་ནུས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ། སོགས་ནས། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལྗང་དམར་དཀར་སེར་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ནས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ཁྱད་པར་དུ་འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་སྟོབས་སུ་གྱུར་བས། ལུས་ཡངས་ཤིང་སྟོབས་རྩལ་གཟི་བརྗིད་བཀྲག་མདངས་སྣུམ་བག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཅིང་། སྲ་བརྟན་གཞོམ་གཞིག་དང་བྲལ་བ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་གྱུར། སྙིང་པོ་བརྒྱ་རྩ། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཚངས་དབང་ཁྱབ་འཇུག་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་སོགས་འཇིག་རྟེན་ན་མངོན་པར་མཐོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ། ནས། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ནས། འཇིགས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར། སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླས། གཞན་ཡང་རྒྱས་པ་ནི། འབྱུང་བ་བཞི་དང་། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཅུད་བསྡུས་སོ་སོར་བྱས་ནས་དམིགས་སྐོར་བདུན་དུ་བྱས་ཀྱང་རུང་ཞིང་། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན་མདུན་བསྐྱེད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་ཀྱིས་གསལ་གདབ་ཀྱང་རུང་བས། དེ་ལྟར་ན། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ། བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི། སོགས་ནས། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོས་མཚན་པ། སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར། དེ་ནས་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་གདབ་ཚེ་བཅུད་བསྡུ་བ་རྣམས་དཀྱུས་བཞིན་ནོ། །གང་ལྟར་ཡང་མཐར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་གསོལ་བ་གདབ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ལྷ་ཡི་སྐུ་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལ་སེམས་འཛིན། རྫོགས་རིམ་བསྒོམ་པར་འདོད་ན་ལུས་གནད་དང་བཅས་ཏེ། རང་ལུས་སྟོང་སང་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟ་བུར་གསལ་བའི་དབུས་དྲང་པོར་རྩ་དབུ་མ། ཕྱི་སྔོ་ལ་ནང་དམར་བ། ཡར་སྣེ་སྤྱི་བོ་དང་། མར་སྣེ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད་དུ་ཟུག་པ། གཡས་སུ་རོ་མ་དམར་མོ། །གཡོན་དུ་རྐྱང་མ་དཀར་མོ། གཉིས་ཀའི་ཡར་སྣ་དང་། མར་སྣ་གཉིས་ཅུང་ཟད་གུག་ཏེ་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཆུད་པ། ལྟེ་བར་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དམར་ལ་སེར་བའི་མདངས་ཆགས་པ། སྙིང་གར་བརྒྱད་དམར་ལ་སྔོ་མདངས་ཆགས་པ། མགྲིན་པར་བཅུ་དྲུག་ཤིན་ཏུ་དམར་བ། སྤྱི་བོར་སོ་གཉིས་དཀར་མདངས་ཆགས་པ། དེ་རྣམས་ཀྱང་དབུ་མ་ལས་གདུགས་རྩིབས་ལྟར་གྱེས་ཤིང་། ཅུང་ཟད་ཁ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཅན། དབུ་མའི་མས་སྣེར་ཚེ་དཔག་མེད་དམར་པོ་དང་། ཡས་སྣེར་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོ་དང་བཅས་པ་གསལ་གདབ་སྟེ། རླུང་རོ་བསལ། འོག་རླུང་འཐེན་པས་ལྟེ་འོག་གི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དམར་པོ་དྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་བྱུང་། ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་ཁེངས། སྟེང་རླུང་མནན་པས་སྤྱི་བོའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པ་ལས་བདུད་རྩི་དཀར་པོ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་བྱུང་། སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་ཁེངས། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའི་འབར་འཛག་གི་རིམ་པས། ལུས་ཀྱི་རྩ་ཐམས་ཅད་ལ་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་གྱིས་ཁྱབ་པས་གསོས་བཏབ་ཅིང་། སེམས་རྒྱུད་ལ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས་ནས། འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། འཇམ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་ཅི་ནུས་སུ་བཟུང་། རིག་པ་འཛིན་མེད་དུ་འཇོག །རྫོགས་རིམ་བསྡུ་ན་འདི་ཙམ་ལ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཚེ་བསྲིང་བའི་དམིགས་གནད་ཐམས་ཅད་འདུ་ཞིང་། གཞན་བསྒོམ་པར་འདོད་ནའང་ཁྲིད་ཡིག་ལྟར་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བསྒོམ། ཁྱད་པར་འཆི་ལྟས་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་ཚེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྡོར་བཟླས་ཉིད་གཙོ་བོར་བྱ་གསུངས། འདིའི་རྩ་གསལ་གདབ་པའི་སྐབས་ཁྲིད་ཡིག་སྔ་མ་རྣམས་སུ་རོ་རྐྱང་གསལ་གདབ་པར་མ་བཤད་ཀྱང་། བླ་མའི་གསུང་སྒྲོས་ལྟར་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། བསྡུ་ན་མ་བསྒོམ་ཀྱང་རུང་ངོ་། །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དབུ་མའི་ཡས་མར་ཚེ་དཔག་མེད་གཉིས་ཀྱིས་སྲ་ཞིང་མཁྲེག་པར་བཀག་ཅིང་། ཕྱག་གི་བུམ་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་བ་སྙིང་གར་སླེབས་པས་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་རང་གི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་དྭངས་གསལ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་འཕྲོ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་རླུང་ཁ་སྦྱར་དུ་འཛིན་པས་བརྟན་པར་བྱ། སྤྲོ་ན་སྙིང་ག་ནས། སྲིན་ལག་གཉིས་ཀྱི་རྩེ་མོའི་བར་དུ་ཁྲོ་བོའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཧཱུྃ་དམར་པོ་མེ་ཡི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ་བྲེང་ཆགས་སུ་གསལ་བས་གདོན་བགེགས་འཇུག་པའི་སྒོ་དགག་པར་བསམ། རང་གི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་། སྣང་གྲགས་རྟོག་གསུམ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་ཤེས་པས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་སྨྲ་བ་བཅད་དེ། ཟླ་བ་གཅིག་བསྙེན་པར་བྱས་ན་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཚེ་བསྲིང་བར་གསུངས་སོ། །ཡང་འདི་ཉིད་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་བསྙེན་པ་བྱ་བར་འདོད་ན། གནས་དབེན་པར་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་བྲིས་འབུར་གང་ཡང་རུང་བའི་མདུན་ཏུ་མཆོད་གཏོར་བཤམ། ར་བ་བཞི་སོགས་ཀྱི་ཡར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ལྟ་བུར་གཟའ་སྐར་སྦྱོར་བྱེད་ཤིས་པའི་ཉི་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཐུན་བཞིའི་རིམ་པས། སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བཟུང་། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ། ཞེས་པའི་བར་གོང་བཞིན་ལ། དེ་ནས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ་དང་། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སོགས་ནས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་མདུན་བསྐྱེད་བཞིན་ལ། འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ། ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ། བདག་ལ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ཙམ་ཁྱད་པར་རོ། །དེ་ནས། ཨོཾ་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། དྲི་མེད་གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། རང་གི་སྙིང་གར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདམར་པོའི་མཐར་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོའི་ཕྲེང་བ་གཡས་བསྐོར་དུ་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཕྱིར་འཕྲོས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་བསྐྱེད། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཚེའི་བདུད་རྩི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས། རང་གི་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། གཟུངས་རིང་དང་། སྙིང་པོ་ཅི་ནུས་བཟླ། མཆོད་བསྟོད་འདོད་དོན་གསོལ། ཐུན་བསྡུ་ཁར་རྫོགས་རིམ་བསྒོམ་པར་འདོད་ན་སྔགས་ཕྲེང་གདན་དང་བཅས་པ་མི་དམིགས་པའི་ངང་། སྟོང་ར་དང་། རྩ་འཁོར་གསལ་གདབ་པ་སོགས་སྔར་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས། གང་ལྟར་ཡང་། གནས་གསུམ་བསྲུང་། བསྔོ་སྨོན་བྱ། ཐུན་གཉིས་སམ་ཕྱི་ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ། གཏོར་མ་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་ལས་རླུང་། རྃ་ལས་མེ། ཀཾ་ལས་མི་མགོའི་སྐྱེད་བུ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་ཨ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པའི་སྣོད་དུ། གཏོར་མ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་རྣམས་བསྐོལ་ཞིང་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ལན་གསུམ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨ་མི་ཏཱ་བྷཱ་བ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཨ་ཀ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། མཆོད་བསྟོད་འདོད་དོན་གསོལ། གཏོར་མ་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་ཡོད་ན་མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོར་དང་། གཞི་བདག་གཏོར་མའི་ཆོ་གས་བཏང་། སུ་པྲ་ཏིཥྛས་ཚེ་དཔག་མེད་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བཛྲ་མུཿས་རྟེན་མེད་པ་རྣམས་གཤེགས། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་རབ་མཚན་མའི་བསྙེན་པ་རྟགས་མཐོང་བ་དང་། འབྲིང་དུས་བསྙེན་ཟླ་བ་དྲུག །ཐ་མ་གྲངས་བསྙེན་གཟུངས་རིང་འབུམ་ཕྲག་བཞི་དང་། སྙིང་པོ་འབྲུ་འབུམ་མམ། །དེ་གཉིས་གང་རུང་བྱ། སྙིང་པོ་རྐྱང་པ་ལ་བྱེད་ནའང་རུང་བས། དེ་ལྟར་ན་བཟླས་དམིགས་སྐབས། ཧྲཱིཿདམར་པོའི་མཐར་སྙིང་པོའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བར་གསལ་གདབ་པ་མ་གཏོགས་གཞན་འདྲ། སྦྱིན་སྲེག་དམིགས་བསལ་མ་བཤད་པས་མི་དགོས། གཞན་མཚམས་ཀྱི་སྤང་བླང་སྤྱི་ལྟར་རོ། །བསྙེན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བས་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལའང་མདུན་བསྐྱེད་རང་ལ་བསྟིམ་པའི་མཐར། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་གོང་བཞིན་གྲུབ་ན་ལེགས་སོ། །འདི་ནི་བྱིན་རླབས་དང་ཁྲིད་གཉིས་ཀ་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱི། བྱིན་རླབས་ཙམ་ཐོབ་པས་བསྙེན་པ་བྱེད་ན། རྫོགས་རིམ་གྱི་དམིགས་པ་བཞག་ནས། གཞན་སྔར་བཞིན་བྱ་བའམ། སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བདག་བསྐྱེད་རྐྱང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱས་ཀྱང་རུང་ངོ་། །སྦྱིན་བདག་གི་རིམ་གྲོ་ལྟ་བུའི་ཚེ་མདུན་བསྐྱེད་སྐབས་རང་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསམས་ནས་ཚེ་བཅུད་བསྡུ་བསྟིམ་གྱི་དམིགས་པ་བྱ། བདག་བསྐྱེད་སྐབས། སྭ་བྷཱ་ཝའི་སྔགས་དོན་དྲན་པས་རང་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་བློ་འདས་བརྗོད་བྲལ་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། དེའི་ངང་ལས་ལྷ་བསྒོམ་པ་སོགས་བྱས་པས་དོན་འགྲུབ་པར་མན་ངག་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་ངོ་། །ཞེས་པའང་རྗེ་འབའ་ར་བའི་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་དང་། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟིན་བྲིས་ལ་བརྟེན་ནས། ཕ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་ཞབས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྩལ་བའི་ཞལ་ལུང་རྣམས་བརྗེད་པར་ཕངས་པ་དང་། ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་བསྐང་ཞིང་། རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་རྣམ་འདྲེན་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་པའི་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཨེ་ཝཾ་ཐར་པ་རྩེར་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པའི་དགེ་བས། བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

tshe dpag med grub rgyal lugs kyi rgyun gyi nyams len 'chi med bdud rtsi'i yang snying / @#/_/tshe dpag med grub rgyal lugs kyi rgyun gyi nyams len 'chi med bdud rtsi'i yang snying zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru b+h+yaH__de la 'dir tshe dpag med grub rgyal lugs kyi smin grol zab mos rgyud smin pa'i gang zag gis/__bskyed rdzogs kyi snying po rgyun du mdor bsdus pa'i tshul gyis nyams su blang bar 'dod na/__skyabs sems tshad med bzhi bsgom pa spyi ltar sngon du 'gro bas/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 haM/__stong pa'i ngang las mdun gyi nam mkhar paM las pad+ma dang /__a las zla ba'i dkyil 'khor gyi dbus su yi ge hrIHdmar po/__de las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas/__tshur 'dus hrIHla thim/__de yongs su gyur pa las/__rtsa ba'i bla ma dang gnyis su med pa'i bcom ldan 'das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis pa/__zhal 'dzum zhing rab tu zhi ba/__phyag gnyis mnyam bzhag gi steng na gser gyi bum pa 'chi med ye shes kyi bdud rtsis gang ba dpag bsam gyi shing gis kha brgyan pa bsnams pa/__rin po che'i rgyan gyis brgyan cing /__dar gyi na bzas bklubs pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__mtshan dpes spras shing 'od dang 'od zer gyi tshogs dpag tu med pa 'phro ba/__de yi spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas bde ba can nas bcom ldan 'das tshe dpag tu med pa la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba oM badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoHgnyis su med par thim/__slar yang thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas dbang gi lha rigs lnga 'khor dang bcas pa oM badz+ra sa mA dzaH__de bzhin gshegs pa thams cad kyis 'di la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI hU~M/__zhes gsung zhing bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur/__sku gang dri ma dag__/chu yi lhag ma yar lud pa las/__'od dpag med sprul sku'i rnam pa can gyis dbur brgyan/__dbang gi lha rnams kyang de nyid la thim par gyur/__oM gu ru a pa ri mi tA A yur dz+nyA na ar+g+haM/__sogs kyis mchod/__dri med gzhom gzhig bral ba chos sku'i ngang nyid las/__/thugs rje chen pos 'gro la rjes su chags pa'i tshul/__/pad+ma rA ga'i mdangs ldan dri med 'od 'bar ba/__/skyob pa mtshungs med 'od dpag med la phyag 'tshal lo/__/zhes pas bstod/__bcom ldan 'das bdag gi dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa thams cad bsal du gsol/__'chi med tshe yi dngos grub thob par byin gyis brlab tu gsol/__zhes pas gsol ba btab/__mdun bskyed kyi thugs ka'i sa bon las 'od zer dmar po lcags kyu lta bu 'phros/__rang gi bla tshe gdon bgegs kyis 'phrog pa/__brkus pa/__yar ba/__nyams pa thams cad bsdus te phyag gi bum pa'i nang du byon/__zhu zhing khol/__'chi med tshe yi bdud rtsi'i chu rgyun du gyur/__oM badz+ra A yu She/__sa ra he/__ka ra re/__shwa ra re hU~M/__zhes gsol ba btab pas bum pa'i kha nas bdud rtsi'i rgyun dkar la dmar ba'i mdangs chags pa dpag tu med pa byung /__rang gi spyi bo tshangs pa'i bu ga nas mar zhugs/__lus kyi nang thams cad gang /__dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa thams cad sbyangs/__tshe srog nyams pa sor chud/__'chi med tshe yi dngos grub thob par gyur/__oM a mA Ni dzI wan+ti ye swA hA/__brgya rtsa sogs bzla/__yang thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros/__'jig rten gyi khams thams cad kyi 'byung ba chen po rlung /__me dang /__chu dang /__sa yi bkrag dang gzi mdangs/__ro dang nus bcud thams cad bsdus te/__sogs nas/__bdud rtsi'i rgyun ljang dmar dkar ser gyi rnam pa can dpag tu med pa byung nas 'jigs pa thams cad sbyangs/__'chi med tshe yi dngos grub thob/__khyad par du 'byung bzhi'i dwangs ma stobs su gyur bas/__lus yangs shing stobs rtsal gzi brjid bkrag mdangs snum bag phun sum tshogs pa dang ldan cing /__sra brtan gzhom gzhig dang bral ba rdo rje'i rang bzhin du byin gyis brlab par gyur/__snying po brgya rtsa/__slar yang thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros/__tshangs dbang khyab 'jug 'khor los sgyur ba sogs 'jig rten na mngon par mtho ba rnams kyi tshe bsod dpal 'byor legs pa'i yon tan thams cad dang /__phyogs bcu'i rgyal ba sras dang slob mar bcas pa'i mkhyen brtse nus pa'i ye shes thams cad bsdus te/__nas/__bdud rtsi'i rgyun kha dog sna lnga'i mdangs dang ldan pa dpag tu med pa byung nas/__'jigs pa bag chags dang bcas pa thams cad sbyangs/__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i 'chi med tshe dang ye shes kyi dngos grub ma lus pa thob par gyur/__snying po ji ltar rigs pa bzlas/__gzhan yang rgyas pa ni/__'byung ba bzhi dang /__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i bcud bsdus so sor byas nas dmigs skor bdun du byas kyang rung zhing /__shin tu bsdu na mdun bskyed skad cig dran rdzogs kyis gsal gdab kyang rung bas/__de ltar na/__stong pa'i ngang las mdun gyi nam mkhar pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du/__bla ma dang gnyis su med pa'i/__sogs nas/__thugs kar hU~M sngon pos mtshan pa/__skyabs gnas thams cad 'dus pa'i ngo bor gyur/__de nas mchod bstod gsol gdab tshe bcud bsdu ba rnams dkyus bzhin no/__/gang ltar yang mthar mchod cing bstod la gsol ba gdab/__mdun bskyed kyi bla ma tshe dpag med 'od du zhu nas rang la thim pas/__rang nyid skad cig gis bcom ldan 'das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa'i skur gyur par bsams la lha yi sku snang stong dbyer med la sems 'dzin/__rdzogs rim bsgom par 'dod na lus gnad dang bcas te/__rang lus stong sang phru ma phus btab pa lta bur gsal ba'i dbus drang por rtsa dbu ma/__phyi sngo la nang dmar ba/__yar sne spyi bo dang /__mar sne lte 'og sor bzhi'i thad du zug pa/__g.yas su ro ma dmar mo/__/g.yon du rkyang ma dkar mo/__gnyis ka'i yar sna dang /__mar sna gnyis cung zad gug te dbu ma'i nang du chud pa/__lte bar rtsa 'dab drug cu rtsa bzhi dmar la ser ba'i mdangs chags pa/__snying gar brgyad dmar la sngo mdangs chags pa/__mgrin par bcu drug shin tu dmar ba/__spyi bor so gnyis dkar mdangs chags pa/__de rnams kyang dbu ma las gdugs rtsibs ltar gyes shing /__cung zad kha sbyor gyi rnam pa can/__dbu ma'i mas sner tshe dpag med dmar po dang /__yas sner tshe dpag med dkar po dang bcas pa gsal gdab ste/__rlung ro bsal/__'og rlung 'then pas lte 'og gi tshe dpag med kyi phyag gi bum pa las bdud rtsi'i rgyun dmar po drod kyi rang bzhin can byung /__lte ba'i rtsa 'khor khengs/__steng rlung mnan pas spyi bo'i tshe dpag med kyi phyag gi bum pa las bdud rtsi dkar po bde ba'i rang bzhin can byung /__spyi bo'i rtsa 'khor khengs/__tshul de lta bu'i 'bar 'dzag gi rim pas/__lus kyi rtsa thams cad la bdud rtsi dkar dmar gyis khyab pas gsos btab cing /__sems rgyud la bde stong gi ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes nas/__'chi med gnyug ma'i go 'phang mngon du gyur par bsams la/__'jam rlung bum pa can ci nus su bzung /__rig pa 'dzin med du 'jog__/rdzogs rim bsdu na 'di tsam la rtsa rlung thig le'i tshe bsring ba'i dmigs gnad thams cad 'du zhing /__gzhan bsgom par 'dod na'ang khrid yig ltar ji ltar rigs pa bsgom/__khyad par 'chi ltas lta bu byung ba'i tshe thun mong ma yin pa'i rdor bzlas nyid gtso bor bya gsungs/__'di'i rtsa gsal gdab pa'i skabs khrid yig snga ma rnams su ro rkyang gsal gdab par ma bshad kyang /__bla ma'i gsung sgros ltar bris pa yin la/__bsdu na ma bsgom kyang rung ngo /__/thun las ldang ba na/__dbu ma'i yas mar tshe dpag med gnyis kyis sra zhing mkhreg par bkag cing /__phyag gi bum pa las bdud rtsi'i rgyun byung ba snying gar slebs pas nyi zla'i dkyil 'khor ga'u kha sbyor gyi rnam pa can du gyur pa'i dbus su rang gi rlung sems gnyis med kyi ngo bo yi ge hU~M mthing ga dwangs gsal kha dog sna lnga 'phro ba zhig tu gyur par bsams la rlung kha sbyar du 'dzin pas brtan par bya/__spro na snying ga nas/__srin lag gnyis kyi rtse mo'i bar du khro bo'i rang bzhin can gyi hU~M dmar po me yi tshwa tshwa 'phro ba breng chags su gsal bas gdon bgegs 'jug pa'i sgo dgag par bsam/__rang gi spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__dge ba 'di yis myur du bdag__/tshe dpag med mgon 'grub gyur nas/__/sogs bsngo smon shis brjod ji ltar rigs pa dang /__snang grags rtog gsum tshe dpag tu med pa'i bde chen ye shes kyi sku gsung thugs rdo rje'i ngo bor shes pas spyod lam la 'jug par bya'o/__/de lta bu'i rim pas smra ba bcad de/__zla ba gcig bsnyen par byas na lo bcu gnyis su tshe bsring bar gsungs so/__/yang 'di nyid kyi bdag bskyed la brten pa'i bsnyen pa bya bar 'dod na/__gnas dben par tshe dpag med kyi sku bris 'bur gang yang rung ba'i mdun tu mchod gtor bsham/__ra ba bzhi sogs kyi yar ngo'i tshes gcig lta bur gza' skar sbyor byed shis pa'i nyi shar nas brtsams te thun bzhi'i rim pas/__skyabs 'gro nas bzung /__mdun bskyed kyi bla ma tshe dpag med 'od du zhu nas rang la thim/__zhes pa'i bar gong bzhin la/__de nas/__oM swa b+hA wa sogs/__stong pa'i ngang las paM las pad+ma dang /__a las zla ba'i dkyil 'khor gyi dbus su rang gi sems nyid kyi ngo bo yi ge hrIHdmar po de las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas/__tshur 'dus hrIHla thim/__de yongs su gyur pa las/__rang nyid skad cig gis bcom ldan 'das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa sogs nas/__dbang gi lha rnams kyang de nyid la thim par gyur par mdun bskyed bzhin la/__'di la mngon par dbang bskur ba/__zhes pa'i tshab tu/__bdag la zhes bsgyur ba tsam khyad par ro/__/de nas/__oM a pa ri mi tA A yur dz+nyA na a b+hi sogs kyis mchod/__dri med gzhom gzhig bral ba sogs kyis bstod/__rang gi snying gar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du hrIHdmar po'i mthar gzungs sngags dang snying po'i phreng ba g.yas bskor du 'khor ba las 'od zer 'phros pas/__nad gdon sdig sgrib thams cad sbyangs/__ba spu'i bu ga nas phyir 'phros/__'jig rten gyi khams thams cad la khyab pas sems can thams cad kyi tshe dang bsod nams bskyed/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi thugs ka nas tshe'i bdud rtsi dpag tu med pa spyan drangs/__rang gi spyi gtsug nas zhugs/__lus kyi nang thams cad gang bas 'chi med tshe yi dngos grub thob par gyur/__gzungs ring dang /__snying po ci nus bzla/__mchod bstod 'dod don gsol/__thun bsdu khar rdzogs rim bsgom par 'dod na sngags phreng gdan dang bcas pa mi dmigs pa'i ngang /__stong ra dang /__rtsa 'khor gsal gdab pa sogs sngar bzhin nyams su blangs/__gang ltar yang /__gnas gsum bsrung /__bsngo smon bya/__thun gnyis sam phyi thun gyi mjug tu/__gtor ma bsangs sbyangs/__stong pa'i ngang las ya~M las rlung /__ra~M las me/__kaM las mi mgo'i skyed bu gsum la brten pa'i a yig las byung ba'i thod pa'i snod du/__gtor ma sha lnga bdud rtsi lnga rnams bskol zhing 'od du zhu ba las ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M ha ho hrIH__lan gsum/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas bcom ldan 'das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa'i lha tshogs mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__oM a mi tA b+hA ba hrIH__oM a ka ro sogs lan gsum gyis gtor ma phul/__mchod bstod 'dod don gsol/__gtor ma gnyis pa dang /__gsum pa yod na mkha' 'gro spyi gtor dang /__gzhi bdag gtor ma'i cho gas btang /__su pra tiSh+Thas tshe dpag med rten la brtan bzhugs bya/__badz+ra muHsa rten med pa rnams gshegs/__de lta bu'i tshul gyis rab mtshan ma'i bsnyen pa rtags mthong ba dang /__'bring dus bsnyen zla ba drug__/tha ma grangs bsnyen gzungs ring 'bum phrag bzhi dang /__snying po 'bru 'bum mam/__/de gnyis gang rung bya/__snying po rkyang pa la byed na'ang rung bas/__de ltar na bzlas dmigs skabs/__hrIHdmar po'i mthar snying po'i sngags kyi phreng bas bskor bar gsal gdab pa ma gtogs gzhan 'dra/__sbyin sreg dmigs bsal ma bshad pas mi dgos/__gzhan mtshams kyi spang blang spyi ltar ro/__/bsnyen pa sngon du song bas rgyun gyi nyams len la'ang mdun bskyed rang la bstim pa'i mthar/__bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa gong bzhin grub na legs so/__/'di ni byin rlabs dang khrid gnyis ka thob pa'i dbang du byas pa yin gyi/__byin rlabs tsam thob pas bsnyen pa byed na/__rdzogs rim gyi dmigs pa bzhag nas/__gzhan sngar bzhin bya ba'am/__skyabs sems tshogs bsags sngon du 'gro ba'i bdag bskyed rkyang pa la brten nas byas kyang rung ngo /__/sbyin bdag gi rim gro lta bu'i tshe mdun bskyed skabs rang dang bsgrub bya lhan cig tu bsams nas tshe bcud bsdu bstim gyi dmigs pa bya/__bdag bskyed skabs/__swa b+hA wa'i sngags don dran pas rang dang bsgrub bya ngo bo dbyer med blo 'das brjod bral du shes par byas nas/__de'i ngang las lha bsgom pa sogs byas pas don 'grub par man ngag rig pa rnams kyis gsung ngo /__/zhes pa'ang rje 'ba' ra ba'i khrid yig rgyas 'bring bsdus gsum zhal shes dang bcas pa dang /__'jam mgon mkhyen brtse'i zin bris la brten nas/__pha bla ma rdo rje 'chang blo gsal zhabs kyis ji ltar stsal ba'i zhal lung rnams brjed par phangs pa dang /__khyab bdag dpal ldan bla ma 'jam pa'i rdo rje ngag dbang legs grub zhabs kyi dgongs bzhed bskang zhing /__rgya chen chos kyi spyan ldan rnam 'dren kun dga' dpal ldan pa'i bka' stsal rin po che'i phreng bas bskul ba don yod par bya ba'i phyir/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos e waM thar pa rtser zin bris su bgyis pa'i dge bas/__bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan cing /__'gro kun 'chi med ye shes kyi sku myur du 'grub pa'i rgyur gyur cig__/__!

Footnotes

Other Information