ma gcig grub pa'i rgyal mo

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་
Machik Drupai Gyalmo

10 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
གྲུབ་རྒྱལ། ཞེས་པ་ལ་ལྡེབ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 29-32.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: ma gcig grub pa'i rgyal mo
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs 4 1a1 - 2b1
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཆོ་ག་པད་དཀར་བཞད་པའི་གསལ་བྱེད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 1-12.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: ma gcig grub pa'i rgyal mo
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe dpag med grub rgyal lugs
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubPermission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
12 1a - 6b1
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་སྐུར་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་ལེན་འཆི་མེད་མྱུར་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 12-17.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: ma gcig grub pa'i rgyal mo
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe dpag med grub rgyal lugs
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubLongevity Empowerment - tshe dbang
6 6b1 - 9a4
མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 80-96.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: ras chung pa
Deity: tshe dkar
Cycle: ras chung lugs yang gsang dkar po phyag bzhi
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skurPith Instructions - man ngag
17 40b4 - 48b5
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་སྐོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 127-182.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe dpag med grub rgyal lugs
56 1a - 28b3
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 127-130.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe dpag med grub rgyal lugs
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
4 1a - 2b3
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 130-148.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe dpag med grub rgyal lugs
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubGeneration Stage - bskyed rimCompletion Stage - rdzogs rim
19 2b3 - 11b2
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 148-159.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe dpag med grub rgyal lugs
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubNotes - zin bris
12 11b2 - 17a3
དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚེ་དབང་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 159-180.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe dpag med grub rgyal lugs
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubLongevity Empowerment - tshe dbang
22 17a3 - 27b3
གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་བཅས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 180-182.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe dpag med grub rgyal lugs
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubRecitation Manual - bsnyen yig
3 27b3 - 28b3