JKW-KABAB-05-CA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:39, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བུམ་བཟང༌།
Wylie title dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las rim pa gnyis pa mchog gi dngos grub bsgrub pa bdud rtsi sman gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa'i rin chen snying po'i bum bzang JKW-KABAB-05-CA-031.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 31, Pages 481-517 (Folios 1a to 19a3)
Author མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Karmapa, 15th. dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las rim pa gnyis pa mchog gi dngos grub bsgrub pa bdud rtsi sman gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa'i rin chen snying po'i bum bzang. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 481-517. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Liturgy - ngag 'don  ·  Activity Practices - las tshogs  ·  Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་གནའ་བོའི་དུས་གངས་ཅན་པའི་མིའི་བདག་པོ། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་སྣེའུ་གདོང་རྩེ་བའི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང༌། བན་གཙང་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་གི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དབང་ཕྱུག་གིས་གཙོས། དབུ་ཆོས་ལས་སྣེ་འདུས་གྲྭ་བཅས་ནས། ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རྟེན་གྱི་ཕྲེང་བ་བཅས། བོད་ཡུལ་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་མར་ཆོས་སྡེ་དེ་ཉིད་དུ་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་སྒྲུབ་གསར་དུ་ཕྱག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ཆེད་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་མཛད་པའི་གཡར་ངོ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ། གཏེར་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་རྩ་བར་བཟུང༌། རིགས་མཐུན་གྱི་གཏེར་ཁ་གཞན་ནས་ཁ་བསྐང་ཞིང༌། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། འདུ་བགྱིད་པ་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པའི་མཚན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་སྔགས་བཙུན། རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་མཁའ་སྤྱོད་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཡང་དབེན་གྱི་སྤོ་རུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་ཚན་དུས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་པ། ས་ཏ་ནག་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་གཉིས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མང་ཐོས་དགེ་སློང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang gna' bo'i dus gangs can pa'i mi'i bdag po/__pho brang chen po sne'u gdong rtse ba'i rnam rgyal grwa tshang*/__ban gtsang thub bstan bshad sgrub 'phel rgyas gling gi rdo rje slob dpon thub bstan rgyal mtshan dbang phyug gis gtsos/__dbu chos las sne 'dus grwa bcas nas/__khyad par 'phags pa'i rten gyi phreng ba bcas/__bod yul bstan 'gro'i bde skyid kyi gzhi mar chos sde de nyid du dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i tshogs sgrub dang 'brel ba'i sman sgrub gsar du phyag len bstar rgyu'i cha rkyen du ched kyis bskul ma mdzad pa'i g.yar ngo ma ldog tsam du/__gter gzhung gi dngos bstan rtsa bar bzung*/__rigs mthun gyi gter kha gzhan nas kha bskang zhing*/__rdo rje 'dzin pa chen po rnams kyi phyag bzhes kyis zur brgyan te/__'du bgyid pa po ni/__sangs rgyas karma pa'i mtshan gyi byin rlabs thob pa'i sngags btsun/__rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes mkha' spyod thugs kyi 'khor lo'i gdan sa chen po'i yang dben gyi spo ru rab byung bco lnga pa'i nang tshan dus kyi pho nya zhes pa/__sa ta nag zla'i dmar phyogs kyi bzang po gnyis par sbyar ba'i yi ge pa ni mang thos dge slong 'jam dpal tshul khrims gyis bgyis pa dge legs 'phel

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
། །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།།ན་མཿཤྲཱི་གུ་རུ་ཀྲོ་དྷ་མཎྜ་ལ་བྷྱཿ བདེ་མཆོག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུའི་གར། །མཐའ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོར་སྣང༌། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ །དབྱེར་མེད་བཀའ་འདུས་ལྷ་ལ་འདུད། །ཐབས་ཆེན་བླ་ན་མེད་པའི་བཟུང༌། །འཁོར་འདས་བདེ་ཆེན་གཅིག་སྦྱོར་བ། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་བསྒྲུབ་པའི། །ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་འདི་ན་བཤད། །འདིར་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཐུགས་བཅུད་མཐར་ཐུག་པ། བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་དང་འབྲེལ་བར་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ལག་ལེན་འཆད་པ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ནི། རྫས་དང་ཡོ་བྱད་སྟ་གོན་དུ་བྱ་བ་ནི། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་ལས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ལེགས་པར་ནོས་ཤིང༌། དམ་ཚིག་མ་ཉམས་ཤིང་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་དུས་བཟང་དང༌། བཀྲ་ཤིས་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པའི་ཉི་མ་ལ། གཏེར་གཞུང་ལས། ཤ་ལྔ། བདུད་རྩི་ལྔ། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་སྨན་སྐྱོབས་ཁྲོལ་བུ་རྣམས་རིགས་ལྔར་ཕྱེ་བའམ༔ གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཏེ་དལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞག༔ ཅེས་གསུངས་པས། འདིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་ཤ་ལྔ་གཙོ་བོ་ལ་སྨན་རྩ་བ་བརྒྱད་དང་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བ་སྟེ། དེ་དག་གཏེར་བྱོན་དངོས་ཀྱི་རིགས་དང༌། གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའི་ཆོས་སྨན་ལ་ཚང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཕབ་རྒྱུན་ཉིད་གཞིར་བཞག །ལག་ཏུ་བླང་བྱ་དེང་སང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་སོགས་ཞག་གྲངས་བཅད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སྨན་བྱིངས་རྣམས་སྔོན་ཆད་ནས་བཏུལ། ཁྲོལ་སྒྲུབ་སྐབས་འཇོག་རྒྱུ་རིགས་དབྱེ་ལྟར་མཚོན་བྱེད་ཙམ་བཞག་པ་ཉིད་བཏགས་བཙགས་ཀྱི་ས་བཅད་བྱེད་པ་ལྟར་ན། སྨན་གྱི་གཞི་ཨ་རུ་ར་རུས་པ་བྲལ་བ། དེའི་ཕྱེད་ཙམ་བ་རུ་དང་སྐྱུ་རུ་ར། ཙནྡན་དམར་པོ། ཨ་ཀ་རུ། ནཱ་གི་དུལ་མ། གི་ཝཾ། བཟང་དྲུག་གཙོར་གྱུར་ལ་སྨན་ཁ་དོག་དྲི་རོ་བཟང་བ་རྣམས་མང་ན་ལེགས་ཤིང༌། གཞན་ཐམས་ཅད་སྣེ་ཚང་ཙམ། ལི་ག་དུར་དང༌། རུ་རྟ་ཅུང་མང་ནའང་སྐྱོན་མི་བསྐྱེད་ཅིང༌། གཞན་སྔོ་སྨན་རིགས་ཉུང་ན་ལེགས། སྤྱིར་རྩི་བཅུད་སྨན་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་ཚད་སྦྱར་དུ་མི་རུང་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད་མོད། ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ལ་གནོད་པ་རྣམས་སྨན་གྱི་སྤྱང་ཀི་ཞེས་གྲགས་པས་དུག་རིགས་དང༌། བཤལ་སྐྱུག་གི་སྨན་རྣམས་ནི་བཏང་བར་མི་མཛད། ཤིང་ཀུན། སྒོག་པ། ཤུ་དག་ནག་པོ། ཐལ་ཚྭ། བལ་ཚྭ། གཞོབ་ཀྱི་རིགས་སྤངས་རྒྱན་སྔོན་པོས་མཚོན་པའི་རིགས་རྣམས་ཀྱང་འདྲེས་ཙམ་ལས་མི་བཏང༌། རྡོ་སྨན་རྣམས་དང་ཚྭ་སྣའི་རིགས་ཀྱང་ཉུང་དགོས། ཆོས་སྨན་ཁ་དོག་སེར་པོ་བྱེད་ན་གུར་གུམ་དང་ཡུངས་བ། སྨུག་པོ་བྱེད་ན་ཙནྡན་དམར་པོ་སོགས་དང༌། དམ་རྩི་དབང་ལག་རན་ཙམ། མངར་གསུམ། ནམ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ཕབ་རྩི་རྣམས་ཀྱང་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ནས་ཚོགས་པར་དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་སྨན་ཐམས་ཅད་ཞིབ་མོར་བརྡུར་ནས་དར་ཚག་ལ་དྲང༌། རས་དཀར་སེར་གང་རུང་གི་ཁུག་མར་བླུགས། དེའི་ཁར་ཁྲོལ་སྒྲུབ་རྟེན། སྐབས་འདིར་རིགས་དབྱེ་སོ་སོར་མི་དགོས་པས། འབྲས་བུ་གསུམ། བཟང་པོ་དྲུག་སོགས་སྨན་སྣ་ཚང་བ་ཉུང་ཙམ་ཐུམ་བྱས་ལ་བཅུག །དེ་ཉིད་བྷནྡྷ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ནང་དུ་འཇོག་པར་གསུངས་པས་ཕོ་མོའི་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་གྱི་ནང་དུ་རཀྟ་དང་ཆོས་སྨན་སྦྱར་བའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་བྲི། ཕོ་ཐོད་ཀྱི་ལྟེ་བ་དང་རྩིབས་བཞི་ལ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ མོ་ཐོད་ལ་མཱུྃ་ལྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་བཀོད། གཉིས་ཀའི་མུ་ཁྱུད་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ། ཞེས་པས་བསྐོར་བ་བྲིས་ལ་མོ་ཐོད་འོག་དང༌། ཕོ་ཐོད་སྟེང་མ་བྱས་པའི་བར་སྨན་ཕྱེ་བཅུག་ལ་བཅིང༌། དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་རྟེན་སོགས་སྒྲུབ་ཆེན་ཁོག་དབུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ལ། སྟེང་དུ་ཚངས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་གྲགས་པ་བཅས་རྒྱས་པར་རཏ་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་འདུས་སོགས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ལ་ཕལ་མོ་ཆེས་མཛད། མདོར་བསྡུས་སྨིན་ལུགས་ཕྱགས་བཞེས་ལྟར་རྒྱ་གདུགས་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་ཚངས་པ་དང༌། རྒྱ་བྱིན་གྱི་སྐུ་དང༌། རྔ་ཡབ་དཀར་པོ། ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་རྣམས་བཏགས། ཤམ་བུའི་ནང་ངོས་སུ་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ཙཀ་ལི། དེ་དག་སོ་སོའི་རྒྱབ་ཏུ་སྔགས་བྱང་འདོད་གསོལ་བྲིས་ལ་དར་གྱི་འཕུར་ལྕེ་ཅན་རྣམས་བྱང་ཤར་བྲ་ཉེ་ནས་རྩམས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཕྱོགས་མ་འཆོལ་བར་བཀོད། དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་མེ་ལོང་བཅུ་ལ་ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་བྲིས་ལ་བཏགས། དར་དཔྱངས་དྲིལ་གཡེར་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན། གཞན་ཡང་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་ནི། གཞུང་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་ལ། ཞེས་གསུངས་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལས་རུང་གི་བསྙེན་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སྒྲུབ་ཆེན་ལ་འཇུག་པའི་ཉིན་དང་པོ་ས་ཆོག །མཚམས་གཅོད། དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་པ་རྣམས་དང༌། ཉིན་གཉིས་པར། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡང་གི་བར་གྲུབ་པར་བྱས་ལ། ལས་བུམ་དུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་བསྐྱེད་ལ་སྙིང་པོ་བརྒྱ་རྩ་བཟླ། སྨན་རྣམས་ཞི་དྲག་ཕྱེད་མ་གསུམ་གྱིས་སྦྱོང་བ་དང༌། བགེགས་བསྐྲད་ལ་ཡུངས་ཐུན་དང་གུ་གུལ་བདུག །ཁྲུས་གསོལ་རྒྱས་པར་བྱ། རྒྱན་བཀོད་པའི་སྐབས། རྟེན་ལྔ་པོ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཟིན་པའི་རྗེས་དེར། སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་བཏེགས་ལ། ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ རིག་རྩལ་འགག་མེད་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་དང༌། དགུ་པའི་ཛབ྄་དབྱངས་བྱས་ལ། ལྡིང་འཁྲི་འོག་མར་རིན་པོ་ཆེའི་གཞོང་པ་འབྲུས་བཀང་བའི་ནང་རུས་སྦལ་གྱི་ཁོག་པར་ཧྲཱིཿཡིག་བྲིས་པའི་ཁར་བཀོད་ལ། དར་སྣས་བཀབ་པའི་སྟེང་དུ་སྣོད་གཙང་མར་དམ་རྫས་ཕབ་གཏའ་སེལ་མེད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་ཆུ་ཆང་དང་སྦྱར་བར་བཞག །ཕོ་བྲང་དང༌། ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྐུ་ལ་དམུ་ཐག་གིས་སྦྲེལ། གཟུངས་ཐག་འཐེན་བདེ་བ་དང༌། ཕྱི་ནས་ནང་དུ་དར་ཡོལ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ཤར་ལྷོར་ཆང་སྣ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཆུ་སྣ། ནུབ་བྱང་དུ་འོ་མ། བྱང་ཤར་དུ་རིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་རྣམས་སྣོད་སོ་སོར་བླུགས་པ་དང༌། དམ་རྩི་མདངས་བསྒྱུར་ཐབས་སོགས་སྨན་ནང་བཏང་དགོས་ཚད་བར་མཚམས་རྣམས་སུ་བཀོད། དེ་ནས་སྒྲུབ་ཁོག་གི་ལྷ་སྐོས་གདབ། བྱིན་འབེབས་བཅས་རྫོགས་པར་བཏང་བའི་རྗེས་སུ། སྨན་ལ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། གཡབ་དར་སྤོས་དུད་དབྱངས་རོལ་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་གསང་བའི་བདག༔ རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་རིགས་ལྡན་སོགས༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྤྱི་དཔལ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ བདུད་རྩིའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་དཔའ་བོ་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་སྨན་སྐྱོང་སྲུང་མ་སོགས༔ བཀའ་ཉན་ཚོགས་རྣམས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་སྒྱུར༔ གྲོལ་བ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨེ་ཨ་རལླཱི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་བརྗོད། མཆོད་པའི་བཀོད་པ་གང་རྒྱས་སུ་བཤམས། ཁྱད་པར་མར་མེ་རྒྱུན་མི་བཅད་པ་སྤར་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཞག་བདུན་ནམ། གསུམ་གྱི་མཐའ་བརྟེན་པ་གྲུབ་ནས་ལས་སྦྱོར་སྨན་གྱི་བསྒྲུབ་པ་དངོས་ལ་གསུམ། ཁྲོལ་བུ་སྦྱོར་བ། བཏགས་བཙགས་སྦོལ་བ། ཕྱེ་མ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་བདག་བསྐྱེད་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་བར་དཀྱུས་ལྟར་བྱས་ལ། མདུན་དཀྱིལ་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ རིག་རྩལ་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་དབྱེ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་ལ་གནས་པའི༔ རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལ༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ འཁོར་འདས་དངས་བཅུད་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ དེ་དབུས་པདྨ་ཟླ་ཉིའི་སྟེང་༔ རིགས་འདུས་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ ལྗང་གུ་ཁྲོ་ཆགས་ཉམས་བརྒྱ་འབར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྒེག་པའི་སྐུ༔ ཕྱག་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་༔ གཡོན་པ་བདུད་རྩིའི་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ རང་འདྲའི་ཡུམ་འཁྲིལ་གར་དགུའི་ཉམས༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་རྒྱས༔ པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་ལ་བཞེངས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀློང་བཞུགས་པའི། །ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནི༔ རང་འདྲའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ལྷ༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་ངང་༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གིས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ ཁ་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཞེས་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་ཅིང་རྒྱས་གདབ་ལ་དབང་བསྐུར། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དགུག་པ་ནི། སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་འོད་དང་སྒྲས༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཨོཾ༔ ཡོད་མེད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས༔ སྨོན་ལམ་ཐུགས་རྗེའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་པས་གཤེགས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿས་ཕྱག་འཚལ། པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལན་བཙལ་བར་མོས། མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲིན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཧོཿ བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་མེད་ཕྱོགས་བྲལ་དོན་དམ་ཐུགས་ཆུད་ཅིང་༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་དགྲ་ཟུན་མི་མངའ་ཡང་༔ གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བའི༔ འཇིག་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ །འདིར་གཞུང་ལས་ཛབ¿་བཟླས་དང༌། མཐར་སྨན་སྲུང་སྤྱན་འདྲེན་སོགས་གསུང་མོད། སྔ་རབས་ཀྱི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མན་ངག་གིས་ངེས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཞིན། ཐོག་མར་སྨན་སྲུང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། སྤོས་དཀར་གྱི་དུད་པ་འཐུལ། སློབ་དཔོན་དང་ལས་རྡོར་གྱིས་དར་སྣ་ལྔའི་གཡབ་མོ་བྱ་ཞིང༌། ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ན༔ ཇི་སྙེད་འདུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ༔ ཚངས་དང་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ བྲམ་ཟེ་དཀའ་ཐུབ་གྲུབ་པ་དང་༔ རི་དང་ནགས་ཚལ་འབྱུང་བའི་ལྷ༔ གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྫུ་འཕྲུལ་བདག༔ སྨན་དང་བཅུད་ཀྱི་གཉེར་འཛིན་པ༔ ལྷ་དང་ལྷ་མོ་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང་༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་བཀའ་བྱུང་བས༔ དམ་ཚིག་གཉེན་པོ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ རང་རང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཚེ༔ ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་མ་བསྙེལ་བར༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོས༔ མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་དོན་སླད་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་དང་༔ ནད་གདོན་ཞི་ཞིང་རིག་རྩལ་རྒྱས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་ནས༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་དེ་བ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླཱི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་ཐ་ཚིག་གིས་གནད་ནས་བསྐུལ་ཏེ་སྤྱན་དྲངས་པས། སྨན་གྱི་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་ཚོགས༔ བདུད་རྩི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་གིས༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པར་གྱུར༔ ཞེས་བསམ། རྟོག་པ་བསལ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་གཡོན་པའི་སྲིན་ལག་གིས་ནང་མཆོད་བདུད་རྩི་འཐོར་ལ། ཧཱུྃ༔ ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་བྲམ་ཟེ་ཀླུ༔ གཙང་ཞིང་གཙང་མའི་ཚུལ་ལ་སྤྱོད༔ ཁྱི་ཕག་ལ་སོགས་དམེ་བའི་རྫས༔ ཐམས་ཅད་དོགས་པ་མེད་པར་བཟའ༔ གང་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྟེ༔ རྟོག་པར་བཅས་པས་གྲོལ་མི་འགྱུར༔ སྣོད་བཅུད་དོད་ནས་བདུད་རྩི་ལྔ༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔར་རྣམ་པར་དག༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་རྟོགས༔ དེ་ལྟར་ཤེས་ན་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ དཀར་རྩི་དམར་རྩི་དྲི་ཤ་ཆེན༔ རྡོ་རྗེ་ཆུ་རྣམས་དང་དུ་བླང་༔ དངོས་གྲུབ་རྫས་ཀྱིས་གཙོར་བྱས་པས༔ ནད་ལྔ་སེལ་ཞིང་གདོན་ལྔ་ཞི༔ ཕུང་པོ་གནས་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་དང་༔ རིགས་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་མངོན་འགྱུར་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་གཙང་དམེའི་རྟོག་པ་སྤོངས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་ཏུ༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་ལ། ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་པའི་ལྟ་གདེངས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད་དོ། །བཟླས་པའི་ཐོག་མར་ལྷ་ཛབ¿་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་ནི། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་འོད༔ གཟུངས་ཐག་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལས་བརྒྱུད༔ མདུད་བསྐྱེད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་འབར་བ་ཡིས༔ རྫས་ཀྱི་མཚན་འཛིན་དྲི་མ་སྦྱངས༔ རྣམ་དག་གྲུབ་པའི་བཅུད་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་པ་ཅི་ནུས་བཟླ། སླར་ཡང་བྱིན་བཅུད་བསྡུ་བ་ནི། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་དགའ་བའི་སྒྲས༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་བསྡུས༔ བརྟན་གཡོའི་དུག་གཞིལ་འབྱུང་ལྔའི་བཅུད༔ དམ་ཚིག་རྫས་དང་རོ་གཅིག་གྱུར༔ སྨན་གྱི་ལྷ་སྲུང་དྲང་སྲོང་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་ཕོ་ཉ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱིས༔ འཁོར་འདས་བདུད་རྩི་ཆར་བཞིན་ཕབ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ༔ དག་པ་མཆོག་གི་བདུད་རྩི་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཁ་དོག་དྲི་དང་རོ༔ ནུས་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ སྐབས་འདི་ནས་བརྩམས་སྔགས་རྒྱུན་པའི་ཐུན་དཔོན་གྱིས་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་མཛབ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱ། ཐུན་འཇོག་ཁར་སྟོང་ཚིག་འབུལ་ནས། མདུན་བསྐྱེད་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྤྲིན༔ མི་འགྱུར་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་ཚུལ༔ སྨན་གྱི་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་དབྱིག་ཏུ་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་འོད་ཞུ་བྱ། དེ་ནས་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་ཉུ་ལེའི་ལིང་གར་འགུགས་བསྟིམ་ཕུར་གདབ་དང༌། དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་བཅས་བརྗོད་ཅིང་རྒྱལ་ཚབ་པས་ཡུངས་ཐུན་འཐོར། ལས་རྡོར་པས་གུ་གུལ་དུད་པ་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར། བྱིན་འབེབས་ལས་བྱང་གི་དབུ་ནས་འབྱུང་བ་དང༌། བབ་དྲུག་རེས་མོས་དང༌། ཁྱད་པར་སྨན་གྱི་བྱིན་འབེབས་གོང་གི། ཧཱུྃ༔ ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་སོགས་བྱ། ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་གི་ངེས་པ་ཅན་དུ་བཤད་ཅིང༌། ལག་ལེན་དུ་འང་བྱེད་པས་ཉིན་མོ་སླར་ཡང་ཚར་གཉིས་པ་སྦྱར་དགོས་པས། མཆོད་ཁ་གསོ། ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ སོགས་གོང་ལྟར་ལྷ་བསྐྱེད་ནས། བཟླས་པ་འོད་ཞུའི་བར་སྔར་ལྟར་ལ། དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་བརྗོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཉུ་ལེ་བསྐྲད་ཅིང་བྱིན་དབབ་པས་ཐུན་གཉིས་པ་གྲུབ། གསུམ་པའང་དེ་ཀ་ལྟར་མཆོད་བརླབ་ནས་བརྩམ། བཟླས་པ་འོད་ཞུ་བཅས་བྱ། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ལྟར་མ་མགོན་འདུས་པའི་གཏོར་ཆོག །བཤགས་སྐོང༌། ཚོགས་མཆོད་སྐོང་བ་སོགས་ལས་བྱང་གི་མཇུག་བསྡུ། ཉུ་ལེ་བསྐྲད་པ་དང་བྱིན་འབེབས་རྣམས་རྒྱས་པ་སྒྲུབ་ཁོག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། སྨན་གྱི་ཛབ¿་དབྱངས་ལན་གསུམ་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །དེ་ནས་མཚན་ཐུན་གསུམ་དགོས་པའི་ཐུན་དང་པོར་ལས་བྱང་གི་ཚོགས་བསགས་ནས་བརྩམས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྣམས་དང༌། དངོས་གཞི་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བསྟོད་པའི་བར་བཏང་ལ། ཞི་ཁྲོའི་སྤྱི་དྲིལ་བསྙེན་པ་གཉིས་པོ་ཁྱུག་ཙམ་བཟླ། དེ་ནས་སྨན་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་དང༌། གུང་ཐུན་དང༌། ཐོར་ཐུན་བཅས་ཉིན་ཐུན་གསུམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་ལས། ཐོར་ཐུན་འོད་ཞུའི་རྗེས་ཚོགས་མཆོད་འབུལ། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན། བཀྲ་ཤིས་བཅས་ཀྱི་མཐར། ཉུ་ལེ་བསྐྲད་པ་དང༌། བྱིན་འབེབས་བཅས་བྱ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཞག་གསུམ་གྲུབ་པའི་ཉིན་བཞི་པའི་སྔ་དྲོར་ལས་བྱང༌། སྨན་སྒྲུབ་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་འོད་ཞུ་བཅས་གྲུབ་པའི་བར་སྔ་མ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང༌། །སྔགས་རྒྱུན་པའི་གཟུངས་ཐག་བསྡུ། སློབ་དཔོན་གཟུངས་མ། རྒྱལ་ཚབ་རྒྱལ་ཐེབས་རྣམས་ཀྱིས་དྲིལ་བཅས་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་ཐོགས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་པས་བསྐོར། འདུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྲིལ་བཅས་བདུད་རྩི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན། །རྩ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་བཅུད། །རཱ་ས་ཡཱ་ན་ལ་སོགས་སྨན། །རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས། །རྒྱུད་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་སྒྲོལ་བའི། །དུག་ལྔ་སེལ་བའི་སྨན་གྱི་མཆོག །དཔའ་བོའི་རོ་དང་མཉམ་སྦྱར་ནས། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ལ་འབུལ། །བླ་མེད་འཕྲུལ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་བདུད་རྩིའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མཆོད་ཕྲེང་ཟུར་འདེབས་ལས་འབྱུང་བའི། གདོད་མའི་མགོན་པོ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་མཆོད་ཕུལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་མཎྜ་ལ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཞེས་བརྗོད་ནས་གདན་ལ་བཞུགས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ་དབྱངས་སྙན་པོས། ཨེ་མ་ཧོཿ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་བླ་ན་མེད༔ རྟགས་སུ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔར་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཞེས་བསྟོད། ལས་རྒྱའམ་བཏགས་ནས་མངའ་གསོལ་བ་དེས་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་དར་གྱི་ཁྱོགས་ལ་བཏེགས་པ་ཐོགས་ཤིང༌། སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱོགས་པས་དབྱངས་རྟ་བཅས། ཨེ་མ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རང་བཞིན་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཨ་མྲྀ་ཏས༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཨེ་མ་ཧོ་དམ་རྫས་སྨན་གྱི་ཚོགས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བ་ཐོབ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་བླང་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཞེས་པས་བླངས་ལ། སྨན་གྱི་སྙིང་པོ་དྭངས་མའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་འདུས༔ བདག་ཐིམ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་བསམ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་བླངས། སྨན་སྣོད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་ཟུར་སྟེགས་ཁར་འཁོར་ལོ་ནག་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་གམ་དམར་པོ་ནུབ་བསྟན་གྱི་དབུས་སུ་དགོད་དོ། །གཉིས་པ་བཏགས་བཙགས་སྦོལ་སོགས་བྱ་བ་ལ། སྤྲོས་བཅས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཕྱག་ལན་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དབྱངས་བོར་ལེན་བཅས་རྟགས་སོ་སོར་གདག །ཐམས་ཅད་དབུ་ཞྭ་བཅས་བཞེངས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཧསྟ་དར་སྣ་བཏགས་པ་དང་དྲིལ་བུ། ཡུམ་གྱིས་ཕྲེང་བ། རྒྱལ་ཐེབས་པ་རྣམས་གཡབ་དྲིལ་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་འཁོད། ལས་རྡོར་གྱིས་སྦྱར་སྤོས་བསྲེགས། རུ་ལུའི་སྔགས་དབྱངས་ལན་གསུམ་མཐར་ཞི་རོལ་རྐང་གླིང་བཤུགས་པ་སོགས་བཏང༌། གཡབ་མོ་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ཞིང་མདུན་དུ་འཁོད་ལ། ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སོགས་ནས། དུས་ལ་བབ་པོ་ས་མ་ཡ༔ ཞེས་པའི་བར་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་བཏང༌། གཞན་རྣམས་གདན་ལ་འཁོད། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་པར་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་ཞིང་ལྤགས་ལ་ཁྲག་གི་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་དགུ་བཀོད་པའི་སྟེང་རྡོ་གཞོང་བཞག །ཡུམ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱོགས་པས་ཞབས་གཉིས་སྨན་གཞོང་གི་འགྲམ་གཉིས་སུ་བསྣོལ་ཏེ་བརྐྱང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གཉིས་སོར་མོ་བསྣོལ། མཛུབ་མོ་བསྒྲེང༌། མཐེ་བོང་བཀུག་ལ་བྱིན་དབབ་པའི་རྒྱས་གཏུན་བུ་བཟུང༌། ཡུམ་གྱིས་མཁའ་དབྱིངས་རྒྱས་གཏུན་ཕུར་གཡས་གཡོན་བཟུང་ལ། སླར་ཡང་སྨན་གྱི་གོང་བུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་གཟུགས་སྐུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་འཕྲོ་བས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་བསམས་ལ༔ བདེ་ཆེན་མཁའ་གསང་ཨེ་ཡི་དབྱིངས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཚར་བཅད་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ། དཔོན་སློབ་ཀུན་གྱིས། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཅེས་བཟླ་བཞིན་དུ་སྔར་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཏུ་བཞག་པའི་སྨན་རྣམས་ཞིབ་མོར་བཏགས། དེ་ནས་ལྷོར་ཞིང་ལྤགས་བཏིང༌། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་གོང་ལྟར་ཕྱོགས། ཡུམ་གྱིས་དར་ཚགས་བཟེད། ཡབ་ཀྱིས་སྨན་ཕྱེ་བླུགས་ལ། སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེ་བ་ཡིས༔ འཁྲུལ་པའི་རྟོག་པ་ཞི་བར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧོ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཞེས་བཟླ་བཞིན་པས་བཙགས། དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་ཞིང་ལྤགས་བཏིང་པའི་སྟེང་ལྕགས་གཡའི་དྲི་མ་དང་སྐྱོན་མེད་པའི་སྣོད་བཞག །ཡབ་ཡུམ་སྔར་ལྟར་འཁོད་ལ་ཡུམ་གྱིས་སྣོད་བཟུང༌། ཡབ་ཀྱིས་ཆང་སྣོད་ཐོགས་ལ། དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེར༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་བསྒྱུར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་ཀུན་གྱིས། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛ་གད་པྲ་བ་ས་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ་ཞིང་ཆང་སྦྲེང༌། དེ་བཞིན་དུ། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་ཆུ་སྣ་སྦྲེང༌། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སཾ་ཤོ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བཟླ་ཞིང་འོ་མ་སྦྲེང་བ་མདངས་སྒྱུར་བྱེད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བཏང༌། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཏྣ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཞེས་བཟླ་ཞིང་རིན་པོ་ཆེ་སྦྲེང༌། སྨན་ཕྱེ་མང་པོ་ལ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་བརླན་ཕབ་དཀའ་བས་བྱིན་བརླབ་བྱས་པའི་ཆང་བཟང་པོ་གང་འོས་བླུགས་ལ། བམ་གཙང་མའི་རྡོ་རྗེའམ། དེའི་དབྱིབས་སུ་བཅོས་པས་དཀྲུགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་འདྲེས་པར་སྦཽལ། དམ་རྩི་དབང་ལག་ཕྱེ་མ། དམ་རྫས་ཕབ་རྒྱུན་ཆང་ལ་སྦྱར་བ། ནམ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ཕབ་རྩི་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་བསྲེས་ལ། གར་སླའི་ཚད་སྙིམས་པར་བཅངས་ནས་བསྐྱུར་བས་བམ་པོ་འཇིག་ཅིང༌། ཕྱེ་མར་མི་འདལ་བ་ཙམ་དུ་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་བྱང་དུ་འཁོད་ལ་སྨན་འཕེལ་རྟགས་ངེས་ཕྱིར་གཞལ་བ་ནི། ཆོས་ཉིད་གཅིག་ལས་ཐ་དད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བརྡྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཅེས་བཟླ་བཞིན་པས་དྲིལ་བུའམ། ཐོད་པ་ལ་འཇལ་བས་གྲངས་ངེས་པར་བྱས་ནས། དར་གོས་དམར་པོའི་སྒྱཻའུར་བླུགས་པ་མོ་ཐོད་འོག་དང་ཕོ་ཐོད་སྟེང་དུ་བྱས་པའི་ཁ་སྦྱོར་བར་དུ་བཅུག་པ་དར་སྣས་དྲིལ། ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས། སྟེང་དུ་དབུ་རྒྱན། གཡས་གཡོན་དུ་རྡོར་དྲིལ་བཅིངས། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཁོད་པའི་སྐབས་སུའང་ལྡིང་ཁྲི་བར་མར་མཉྫིའི་ཁར་བལ་བུའི་འཕུར་མའམ། འབྲུ་རླན་ཅན་གྱིས་བཀང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་གཞོང་པའི་ནང་དུ་བླུགས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་སྨན་ཉུང་ན་དེ་ལྟར་དགོས་ཀྱང༌། སྨན་ཕྱེ་མང་པོ་ཡོད་སྐྱབས་ཕྱག་ལེན་འདེབས་ཟངས་དཀར་སོགས་དྲི་མ་དང༌། གཡའ་མེད་པའི་སྣོད་དུ་བལ་བུའི་ཕྱེ་དང༌། འབྲུ་རླན་ཅན་གང་འཚམས་བླུགས་པའི་མཐིལ་དུ་རུས་སྦལ་ཁོག་པར་ཧྲཱིཿཡིག་བྲིས་པ་དང༌། མོ་ཐོད་ཁ་གྱེན་དང༌། དཔྲལ་བ་མདུན་བསྟན་དུ་བཞག་པའི་སྟེང་དུ་སྨན་ཕྱེ་བཅུག །དེ་སྟེང་ཕོ་ཐོད་ཀྱིས་བཀབ། ཁ་སྟེགས་ཁེབས་ཀྱིས་གཡོགས་ལ། ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས་པའི་མདུད་པ་སྟེང་དུ་བཏབ། དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔ་སྒྲོན། གཡས་གཡོན་དུ་རྡོར་དྲིལ་བཅིངས་ཤིང་དར་དཔྱངས་ཀྱིས་བརྒྱན་ལ། ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་གི༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བསྲུང་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྟག་ཏུ་འཕེལ་བའི་ཕྱིར༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་རྒྱས་གདབ། སྨན་སྣོད་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ཁྲིའུར་བཀོད། ཛཱ་ཏི། ག་བུར། ཙནྡན། གླ་རྩི། དུ་རུཥྐ་སྟེ། དྲིའི་རྒྱལ་པོ་ལྔ་དང༌། གུ་གུལ། ཚིལ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་དུད་པས་བདུག །དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད། སློབ་དཔོན་དྲིལ་སྤོས་ཐོགས་པས་སྣ་དྲངས། ཡུམ་གྱིས་དར་ལམ་དང༌། རྒྱལ་ཐེབས་སོགས་ཀྱིས་སྨན་སྣོད་ཐོགས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ཅིང༌། སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཛབ¿་དབྱངས་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དང༌། ཞི་རོལ་འོག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བར་ལྡིང་ཁྲིའུར་བརྟན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་དྲོད་འབེབས་དུག་གསུམ་གྱི་ཚིལ་དང་ཞུན་ཆེན་གྱི་མེ་སྦར། སྟེང་དུ་གཟུངས་ཐག་བཞག་པ་ལས་སྐུད་པའི་སྣེ་གཅིག་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་དང་རྨུ་ཐག་སྦྲེལ། འདུས་པ་མང་ན་སློབ་དཔོན་དང་ཐུན་དཔོན་གཟུངས་ཐག་ལྔ་བསྒྲིལ། རྒྱལ་ཐེབས་བཞི་ལ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཕྱོགས་སོ་སོར་འཕེན་བདེ་བར་སྒྲིལ། བསྡུས་ན་སློབ་དཔོན་དང་ཐུན་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ཆོག །དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང༌། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ། བསྐང་བཤགས་ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྗེས་རིམ་དང༌། ཉུ་ལེ་བསྐྲད་པ། བྱིན་འབེབས། ཛབ¿་དབྱངས་ཀྱི་བར་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་བྱ། འདི་སྐབས་མཆོད་པ་རྣམས་གསར་དུ་བརྗེ་བའམ། ཁ་གསོ་བ་སོགས་ཟབ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། ༈ །གསུམ་པ་ཕྱེ་མ་བསྒྲུབ་པའི་དགོངས་པ་ལ་བཞི། འཇུ་འདུལ། གནད་དབབ། སྐྱིལ་བ། དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གསོལ་འདེབས་ནས་བརྩམ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིགས་བཅས་བྱས་ལ། དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྙིང་པོ་རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ གཏུམ་མོའི་མེ་འབར་ཡེ་ཤེས་འོད་རླུང་འཁྲུགས༔ བདེ་སྟོང་བྷནྡྷ་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བར༔ ཤ་ལྔའི་རི་བོ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ནི༔ རྒྱ་ཁྱོན་དབྱིངས་མཉམ་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་ཀློང་༔ ཁྲག་འཐུང་ཉེར་གཅིག་རྗེས་ཆགས་དཀྱིལ་འཁོར་འབར༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག༔ བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྐུ་རུ་བཞེངས༔ སྐུ་མདོག་ལྗང་ནག་འོད་ཟེར་བྱེ་བ་འཕྲོ༔ ཕྱག་མཚན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡབ་དང་ཡུམ༔ ཐམས་ཅད་ཁྲོ་ཞིང་རྗེས་ཆགས་ཧེ་རུ་ཀ༔ མི་བཟོད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ རྫས་མཆོག་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིར་བྱིན་རླབས་ཕྱིར༔ བདེ་དབྱིངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་པའི༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་གིས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་གྱུར༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔པཉྩ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དགུག་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཡོད་མེད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར༔ ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་རོལ་པས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜལ་ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྃ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་ནན་ཏན་མཆོག་བསྐྱེད་ནས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དགྱེས་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ གཉིས་མེད་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧོཿ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་རྟགས་སུ་རིགས་ལྔར་སྣང་༔ བསྒྲུབ་བྱ་དམ་རྫས་སྒྲུབ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སེམས་ཉིད་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་ལས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་དགྱེས་པར་རོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ལཱ་སྱེ༔ མཱ་ལེ༔ གིརྟི༔ ནིརྟི༔ དྷཱུ་པེ༔ པུཥྤེ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ༔ གནྡྷེ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཨཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཛ་གད་ཁཱ་ཧི༔ སྟ་ན་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་སྐུ་མངའ་སྣོད་བཅུད་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ གཞོམ་མེད་གསུང་གི་བདེ་ཆེན་ཆར་པ་འབེབས༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏིང་མཐའ་བྲལ༔ སྣང་སྲིད་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་སྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བདུད་རྩི་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཁ་སྦྱོར་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ན་མ་སྟུ་ཏི་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ སྨན་སྲུང་སྤྱན་འདྲེན་དང༌། རྟོག་བསལ་སྔར་ཁྲོལ་བསྒྲུབ་སྐབས་ལྟར་བཏང༌། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་གཙོ་མཆོག་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་ལྗང་ནག༔ རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་རྩེ་ལྔ་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ དེ་ལས་འོད་ཀྱི་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་ཕྲེང་མཐེབས་སྲིན་ཐབས་ཤེས་རབ༔ མཉམ་སྦྱོར་ལྔ་ལྡན་གཟུངས་ཐག་ལ་བརྒྱུད་དེ༔ རྫས་དཀྱིལ་ལ་ཕོག་ཞུ་ཁོལ་རླངས་པ་ཡིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་བ་བསྐུལ་གཙོ་བོའི་ཐུགས་འོད་དང་༔ ལྷ་ཚོགས་རྗེས་ཆགས་བདེ་སྟོང་ཉམས་བརྒྱ་ཡི༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡི་ལྕགས་ཕྱེ་ཇི་བཞིན་དུ༔ རང་དབང་མེད་པར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ ལྔ་ལྡན་འོད་ཟེར་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསྡུས༔ ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ཞུགས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ དྭངས་མ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏུ་རྫོགས༔ ཞེས་པའི་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པས་བདུད་རྩི་དགུག་པའི་ཛབ¿་ནི། ཐོག་མར་ཐུན་གདངས་དང་བཅས་སྔགས་རྒྱུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཛབ¿་སྤོ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཞེས་བཟླ། སྟོང་ཕྲག་རེའི་མཚམས་སུ་མཆོད་པ་འབུལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་སྔགས་མཆོད་ཙམ་དང༌། ཐུན་མཐར་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་དང༌། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། ལྷ་ཚོགས་འོད་ཞུ་བཅུད་ལ་ཐིམ༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས། ཉུ་ལེ་སྐྲོད་པ་དང༌། བྱིན་འབེབས། ཛབ¿་དབྱངས་བཅས་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས་འགྲེས། དེས་ཐུན་དང་པོ་སོང༌། ཐུན་རྗེས་མ་གཉིས་ལ་མཆོད་པ་གསོ། ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། སྨན་གྱི་དམ་ཚིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་གདབ་པ་ནས་བརྩམས་ཛབ¿་བཟླས། མཆོད་བསྟོད། འོད་ཞུའི་བར་གོང་ལྟར། ཐུན་བར་མར་དྲག་སྔགས་ཀྱིས་ཉུ་ལེ་བསྐྲད་པ་བྱིན་དབབ། རྗེས་མའི་འོད་ཞུ་གྲུབ་པ་དང༌། སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག །བཤགས་སྐོང༌། ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་ཞིང༌། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་བསྡུ་བ་དང༌། ཉུ་ལེ་བསྐྲོད་ཅིང༌། བྱིན་འབེབས། ཛབ྄་དབྱངས་བཅས་སྔར་སྨོས་པ་ལྟར་བྱ་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་ཞག་གསུམ་ལ་སོགས་པར་ནན་ཏན་གྱིས་བསྒྲུབ་བོ། །དེ་དག་གི་ཐུན་སོ་སོའམ། ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐུན་བར་དུ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ལས་བུམ་གྱིས་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང༌། སྐུ་ཕྱིས། ན་བཟའ་འབུལ་བ་བཅས་བྱ། གཉིས་པ་གནད་ལ་དབབ་པ་ལ། སྨན་གྱི་རིག་འཛིན་བསྐུལ་བ་ནི། གོང་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་རྟགས་མ་མཐོང་བའམ། མཐོང་ནའང་ཐ་ཚིག་བསྐུལ་བ་སྟེ། བཟླས་པ་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ ལོངས་སྤྱོད་དུར་ཁྲོད་རྫས་ལ་བརྟེན༔ སྡོང་བུ་དུར་ཁྲོད་རས་ལས་གཏམས༔ ཚིལ་ཆེན་མར་ཁུ་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ བླ་མེད་དོན་རྫོགས་འདུས་པ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དམ་ཅན་མ་གཡེལ་དམ་ལ་འདུས༔ སྨན་གྱི་སྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དྲིས་མཚོན་ཏེ༔ ལེབ་རྒན་དར་གྱི་གཡབ་འདོར་བ༔ ལས་ལ་མ་གཡེལ་ད་ཚུར་སྤྱོན༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ གཙང་དང་སྨེ་བའི་རྟོག་པ་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྣམ་དག་པའི༔ གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ལ་འོད་ཟེར་སྤྲོས༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ནུས་པ་སྡུས༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་མངོན་དུ་སྟོན༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བིདྱཱ་དྷ་ར་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྟོང་ཕྲག་བཟླས་མཐར་མཆོད་བསྟོད་འོད་ཞུ་སོགས་གོང་ལྟར་ཉིན་མཚན་གྱི་ཐུན་བཟུང་ངོ༌། །གསུམ་པ་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ་བ་ནི། དྲི་དང་འོད་སོགས་རྟགས་མཚན་ལེགས་པར་མཐོང་ནས་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། གཞུང་གི་བཟླས་པ་གནད་དབབ་རིག་འཛིན་བསྐུལ་བ་གོང་སྨོས་ལྟར་བྱས་ལ། སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་ཀ་ནས༔ འོད་འཕྲོས་འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་སྡུས༔ སྦྱོར་མཚམས་འདར་ཞིང་འཁྲིག་པར་བཅས༔ དངུལ་ཆུ་དྭངས་པ་བཞིན་དུ་འཁྱིལ༔ ལྷ་དང་སྨན་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཡིས༔ ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉས་བདུད་རྩི་བཀུག༔ དབྱེར་མེད་ཐིམ་པས་གསོལ་བཏབ་སྟེ༔ འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་རབ་འབར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་སྟོང་ཕྲག་ལ་སོགས་པ་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང༌། སྟོང་ཚིགས་དང༌། ཐུན་མཐར་མཆོད་བསྟོད། འོད་ཞུ་སོགས་གོང་བཞིན་བྱའོ། །བཞི་པ་བདུད་རྩི་དབབ་པའི་ཐོག་མར་གསང་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། ཚིལ་ཆེན་དང་སྦྱར་བའི་སྤོས་བསྲེག །དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་རབ་འཁྱིལ་བ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར༔ སྦྱོར་ཐབས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ གསང་བ་མཆོག་གི་སྒོ་དབྱེ་འཚལ༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཞེས་བཟླས་གྲངས་བརྒྱ་སྟོང་ཅི་འགྲུབ་ཀྱི་མཐར། གཞུང་ལས། གསང་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་དབབ། ཅེས་གསུངས་པས། དབབ་པ་དངོས་ནི། ཧསྟ་དང་དར་ཚོན་གྱིས་གཡབ། ཚིལ་སྤོས་བསྲེག །རྐང་གླིང་བཤུག་པའི་རོལ་མོའི་སྒྲ་དྲག་ཏུ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་བཏུལ་བའི་ཚེ༔ སྦྱོར་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས༔ མ་མོ་བརྒྱད་པོ་དབང་དུ་མཛད༔ བཀའ་བཞིན་འཚལ་བར་དམ་བཅས་ལྟར༔ བདག་ནི་དཔལ་ཆེན་གདུང་འཛིན་ཕྱིར༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ འབར་དང་ཆགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས༔ རྣམ་འགྱུར་མི་ཟད་བྱིན་གཡོ་བས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པར་ཕེབས་པ་དང་༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ནུས་སྟོབས་བསྐྱེད༔ དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལ། དམིགས་བཟླས་ནི། དུར་ཁྲོད་གནས་ཀྱི་མ་མོའི་སྤྲིན༔ འབར་དང་ཆགས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པཿ དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་མཎྜ་ལའི༔ སྦྱོར་མཚམས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཆར་སྤྲིན་འཁྲུགས་བཞིན་དྲག་ཏུ་བབས༔ དམ་ཚིག་རྫས་དང་འདྲེས་པ་ལས༔ སྲིད་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བདུད་རྩིའི་དྲི་རོ་ནུས་པས་ཁྱབ༔ ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིའི་བདག༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་སྐུ་རུ་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་སྟོང་ཕྲག་ལ་སོགས་པ་བཟླ་ཞིང༌། སྟོང་ཚིགས་དང༌། མཆོད་བསྟོད། འོད་ཞུ་བཅས་སྔར་བཞིན་ཉིན་མཚན་གྱི་ཐུན་ལ་འབད། གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་པ་ཉིན་གྲངས་མང་པོ་མི་ནུས་ན། གོང་གསལ་འཇུ་འདུལ་ཉིན་གཅིག །གནད་དབབ་ཕྱིན་ཉིན་གཅིག་གི་ཐུན་སོ་སོའི་མཐར་རིམ་གྱིས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་རིམ་ལ་ལྔ། བདག་དོན་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ། གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་བ། རྒྱ་བཀྲོལ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་པ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ། དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལའང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ། སྙན་གསན་དབབ་པ། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་དངོས་དང་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་ཞག་སང་ཉིན་ཐེམ་པའི་དེ་རིང་ཕྱི་དྲོ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྟེན་བཤམས་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་ཁེབས་དཀར་པོས་གཡོགས་པའི་སྟེང་དུ་འབྲུ་དཀར་པོས་གཡུང་དྲུང་གཡས་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ། སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་བཞུགས་ཡུལ་མཉྫི་བརྟན་བརླིང༌། གཡས་སུ་མཆོག་དང་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས། གཡོན་དུ་ཐོད་ཆང༌། གཞན་ཡང་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བྱེ་དྲག་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་ཞིང༌། དར་གུར་ཕུབ་པ་སོགས་སྒྲུབ་ཁོག་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བཤམས། ཚོགས་གཏོར་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་དཔུང་བསྐྱེད། བདུད་རྩི་དབབ་པ་བཟླས་པའི་རྗེས་སྟོང་ཚིག་མཐར། འོད་ཞུ་མི་བྱེད་པར་སྤོས་བསྲེག །དབྱངས་རོལ་གཡབ་དར་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་གིས༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུད༔ མཁའ་ཁྱབ་འདུས་པར་གསུངས་པའི་ཚེ༔ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ ས་ཡི་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ༔ སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སྲས་མཆོག་ལ༔ གཉེར་དུ་གཏད་ཅིང་མདོངས་གསོལ་བཞེས༔ ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་མ་བསྙེལ་བར༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོས༔ ཡུན་རིང་བར་དུ་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ༔ རེ་ཞིང་སྨོན་པས་གསོལ་འདེབས་ན༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབས༔ དཔལ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ མཆོག་ཐུན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩོལ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས། བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ ཐུགས་ནས་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་༔ ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་སོགས༔ ཉེ་བའི་སྲས་མཆོག་སྡུད་པ་པོའི༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་གསོས་བཏབ་པས༔ དེ་དག་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས༔ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་རོལ་པ་ཡི༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་གྲོགས་མཛད་པས༔ མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ཕྲིན་ལས་བཞི༔ ཁྱད་པར་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏའི༔ ཡེ་ཤེས་ཟིལ་དངར་ཆར་ལྟར་བབས༔ བདག་ཐིམ་བྱིན་རླབས་ཆུས་སྟོབས་འབར༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང་༔ དངོས་གྲུབ་རྫས་ལ་བསྟིམས་པ་ཡིས༔ ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་ཕུང་པོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་ལོ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། བཤགས་སྐོང༌། ཚོགས་མཆོད་ཕྱིན་ཆད་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་བྱ། མཚན་ཐུན་གསུམ་པོ་ཕྱི་དྲོའི་ཐུན་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། ཉུ་ལེ་བསྐྲད་པ། བྱིན་འབེབས། ཚོགས་མཆོད་རྣམས་ཀྱང་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །གྲོལ་བའི་ནང་མོ་ལས་བྱང་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ། སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཆ་ཚང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་བཟླས་པ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཅན་ཡན་གྲུབ་པ་དང༌། སྟོང་ཚིགས་ཀྱིས་མཆོད་ལ་གཟུངས་ཐག་བསྡུ། བསྙེན་རྒྱུན་སྔ་མ་བཞག །དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་གསོལ་བའི་སྔགས་བཟླར་གཞུག་གོ །གཉིས་པ་ནི། ཐོག་མར་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་ལ་བྱིན་དབབ། བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྒྲུབ་ཆེན་དང་སྦྲེལ་སྐབས། སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་ཚང་བ་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་ཐེབས་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་བཞེངས་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་བཞིན༔ ལོངས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་ལྡན་འཁོར་ལོར་ཤར༔ སྤྲུལ་པ་ཐབས་ཤེས་མཉམ་སྦྱོར་རོལ་པ་ཡིས༔ སྣང་སྲིད་བདུད་རྩིར་དག་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབས༔ ད་ལྟ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ དགོངས་པ་ཡལ་ཡོལ་བཏང་སྙོམས་མ་མཛད་པར༔ ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་བསྐྱེད་ཁྱད་པར་རྟགས་མཚན་སྟོན༔ བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་དབང་ཆེན་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གོང་གསལ་བདུད་རྩི་དགུག་པའི་ཛབ¿་དབྱངས་ལན་གསུམ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བ་བྱས་ལ། གཞན་རྣམས་རང་མལ་དུ་བཞུགས། ཞི་རོལ་འོག་ཡུམ་གྱིས་དར་ལམ་བཅས་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་གདན་དྲངས་ལ། མཉྫིའི་སྟེང་དུ་བཞག་གོ །གསུམ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ཁྲིའུར་འཁོད་པས། ལག་གཡོན་མཐེབ་སྲིན་རྩེ་སྤྲད། ལྷག་མ་བརྐྱང་པ་རྩེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་སྟེང་དུ་རེག་ལ། ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ནི་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱྀཿཋཱཿ ཞེས་ཛབ¿་དབྱངས་བཅས་བདུན་ནམ། ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟླས་ལ། ལྟ་བའི་གདེངས་དང་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ནི༔ དགྱེས་པར་བཞུགས་པའི་དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རྟག་རྒྱུན་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཚད་མེད་ཀྱང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཕྱིར་སླར་ཡང་གསོལ༔ བདུད་རྩི་བསྒྲུབ་པའི་ཞག་གྲངས་ད་ནང་ཐེམ༔ བདུད་རྩི་བསྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ད་ལྟ་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེའི་ནམ་ལངས་དངོས་གྲུབ་ཉི་ཟླ་ཤར༔ ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ་བོ་ཐུགས་རྗེ་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མངའ་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཡིས༔ གཟི་བརྗིད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ བྱིན་རླབས་ལུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགྲོ་འདུལ་ཡོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲིན༔ ཁམས་གསུམ་དབུགས་འབྱིན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་སྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་བདུད་རྩིའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚེ་དང་སྐོང་དང་བགེགས་ཞི་དབང་བསྒྱུར་སོགས༔ ཅི་འདོད་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་དབྱེར་མེད་པའི༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་དེང་འདིར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གུ་ཎ་སིདྡྷི་སྭཱ༔ ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧཱཿ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་གསོལ་ལ། དབང་བླང་བ་ནི། མེ་ཏོག་ཐོགས་ལ་སློབ་དཔོན་རྐྱང་པས། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔ དེ་ཉིད་དུ་ནི་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བདག་སྦྱོར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧོ་སྟྃ༔ ཞེས་མེ་ཏོག་དོར། དེ་ལྟར་གསོལ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ བདག་པོ་རབ་ཏུ་དགྱེས་པ་ཡིས༔ སྡུད་པོ་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོར་གཏད༔ དེ་ཡི་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མར་བརྒྱུད༔ རང་གི་སྤྱི་བོར་བསྩལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ། རྡོ་རྗེ་གཟུངས་མས་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་དར་གྱི་ཁྱོགས་ལ་བཏེགས་ནས་གུས་པའི་ཚུལ་དུ་དབྱངས་སྙན་པོས། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུུ་འཁོད་ལ། ཨེ་མ་ཐབས་མཆོག་རྨད་དུ་བྱུང་༔ བདུད་རྩི་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དང་དུ་བཞེས༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཞེས་པས་ཕུལ་བ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གིས་བླངས་ལ་དབུ་གཙུག་ཏུ་བཀོད་དེ། ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལྔ༔ དབྱེར་མེད་གདོད་ནས་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ ཁྱབ་བདག་ཐིག་ལེ་ཅིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜ་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཞུང་ལས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་རང་ལ་ཐིམ༔ ལྷ་ཚོགས་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་བར་བསམ༔ ཞེས་གསུངས་པས༔ སྤྲུལ་པ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ དབྱེར་མེད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར༔ ཐིམ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ དམ་ཚིག་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིར་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ཕུང་པོར་བསམ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སཱུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དབང་བླངས་ལ་སྟེགས་བུར་བཞུགས། གཉིས་པ་གཞན་ལ་དབང་སྦྱིན་པ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཎྜལ་འབུལ། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། སློབ་དཔོན་གྱིས་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཐོགས་ལ། སྐད་ཅིག་གིས་རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། ཐུན་མོང་དང༌། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་སློབ་མའི་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང༌། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་དོན་རྫོགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བཅུད༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང༌། སྤྲུལ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག༔ ཕོ་བྲང་སླར་རང་མལ་དུ་བཀོད་དོ། །གསུམ་པ་རྒྱ་བཀྲོལ་བ་སོགས་ནི། མཆོད་པ་གསར་དུ་བཤམ། དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་པས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་སྤུངས་པས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་ཆར་བཞིན་བབས༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་པས་མཆོད། ཨེ་མ་ཧོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ གསང་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས༔ མ་རིག་མུན་སེལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན༔ དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རང་བྱུང་བདུད་རྩི་བླ་མེད་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་ཆེན་མཆོག༔ ཀུན་ཀྱང་གྲོལ་བའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད༔ གཉིས་མེད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་པས་བསྟོད། སླར་ཡང་ལས་ཀྱི་སེམས་དཔའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་དོན་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ མ་ཧཱ་གུ་ཧྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ལ། མཁའ་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་ཡིས༔ སྡུད་པོ་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ལ༔ གནང་བ་སྩལ་ཏེ་གཏད་པ་ཉིད༔ རང་ལ་དངོས་སུ་སྩལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ། སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་གཟུངས་མས་བཏེགས་ནས་སློབ་དཔོན་ལ་འབུལ། དེས་ཀྱང་ཕྱག་ཏུ་བླངས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཕོ་བྲང་སྟོང་ཉིད་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ ཐམས་ཅད་རྟག་བཞུགས་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཕྱིར༔ དཔལ་གྱི་ཐ་རམ་བདུད་རྩིའི་མདུད་པ་བཀྲོལ༔ ཨོཾ་བི་ཤུདྡྷེ་ཀརྨ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་སྨན་གྱི་རྒྱ་རྣམས་བཀྲོལ། ཞལ་ཕྱེ་མ་ཐག ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་ནི༔ དཀར་དམར་མཐིང་གའི་མདངས་འོད་རྒྱུན༔ བདག་གི་གནས་གསུམ་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་འགྲུབ་བསམ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས༔ ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་པའི་གནས༔ རྣམ་པར་མི་རྟོག་རྟོག་ལས་འདས༔ ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་མཚར༔ བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་རྒྱུད་གསུམ་པོ༔ སྲོག་གི་སྙིང་པོ་དག་པའི་སྣོད༔ རང་བཞིན་རོལ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཡི༔ སྐུ་གསུང་སྐུ་སྟེ་སྐུ་ལ་ཐིམ༔ གསུང་གསུམ་གསུང་སྟེ་གསུང་ལ་ཐིམ༔ ཐུགས་གསུམ་ཐུགས་ཏེ་ཐུགས་ལ་ཐིམ༔ རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རབ་ཏུ་ཐིམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཱ་ས་ཡཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཞེས་བརྗོད་ལ། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་པོ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོར་བཟུང༌། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བརྡྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཞེས་བཟླ་བཞིན་སྨན་གཞལ་ལ་ཅི་ཙམ་འཕེལ་བརྟགས། དེ་ནས་སྨན་ཕུད་དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་མཆོད་ཐོད་ཆང་དུ་བཏབ་ལ་གཡས་པས་བཏེག་གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་འཐོར་བཞིན་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་བདུད་རྩི་ཆེ༔ དག་མཉམ་རྟོགས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན༔ རྨད་བྱུང་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་ཡིས༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད༔ རིག་རྩལ་བརྡས་མཚོན་སྙན་ཁུང་གཏད་རྒྱས་གདམས༔ བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་དཔལ་མགོན་བླ་མ་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་རྣམ་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་བཀའ་བཞིན་བསྟན་པ་སྐྱོང་༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དང་༔ སྲིད་གསུམ་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཎྜ་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་རྣམ་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ ཞེས་འབུལ། དེ་ནས་རང་གི་ལྕེར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གི་མཚན་པར་དམིགས་ལ། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་ཉི་ཟླའི་གྭའུར་གསལ་བས། བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་དུ་བཀོད་ཅིང༌། ལྕེར་མྱང་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྕེ་ཡི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ༔ ཧཱུྃ་གི་འོད་ཀྱིས་ལམ་ལས་བརྒྱུད༔ མཐེབ་སྲིན་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཡིས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་རོལ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིག་ལེ་བཀོད་ཅིང་བྱིན་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ ཕྱི་ནང་དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་སོགས༔ ཡོན་ཏན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཐོབ་ཅིང་༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བ་ཡི༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཐུགས་རྗེའི་རྒྱུན༔ ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གུས་བླངས་ཏེ༔ ཞི་བའི་བཏུང་བ་བཞིན་བསྟེན་ན༔ འདོད་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དབང་པོའི་སྒོ་རྣམས་དང༌། ཡན་ལག་ཀུན་ལའང་ཐིག་ལེ་བྱ། ལུས་ཀྱི་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་ཡང་སྨན་དལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པ་དང་༔ འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་གདུང་བ་ཞི་བ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་སླད་དུ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་གྲུབ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ལ་འདུས༔ དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཚོགས་རྣམས་བཀའ་ལ་ཉོན༔ ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རྫས་ལ་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ༔ དབང་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་སྟིམས༔ བྱིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་ཕོབ་ནུས་མཐུ་སྤོར༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོན༔ ཐམས་ཅད་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཏིཥྛ་ཨོཾ༔ ཞེས་གླུ་གར་རོལ་མོས་མངའ་གསོལ་ལོ། །བཞི་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། སྨན་ཕུད་བསྲེག་རྫས་རྣམས་ལ་བསྲེས་ཏེ། རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་འདིར་སྦྱོར་ཞིང༌། བཀའ་སྲུང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་གཏོར་འབུལ། བཤགས་སྐོང༌། ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་ཞལ་བསྟབ་སྐབས་ཉུ་ལེའི་ལིངྒ་མེར་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ་ཧོམ་དུ་བཞག །མཆོད་པའི་རས་མ་དང༌། སྔར་བཙོན་འཛིན་བྱས་པའི་ལྷག་མ་སོགས་ལྷན་ཅིག་ཕྱིར་བཏང་ལ། ཕྱི་རོལ་གོམ་པ་བདུན་ཅུའི་སར་བསྐྱལ། ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་འབུལ་ཟུར་དུ་བྱེད་ན་བཏེགས། ལས་བྱང་གི་བསྐུལ་ཆད་བསྟན་གྲུབ་ནས་སྒོ་དྲུང་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་བྲུས་ལ་ལིངྒ་བསྲེགས་ཐལ་བླུགས་པས་དབྱིངས་པའི་ཁར་གཏོར་སྣོད་ཁ་སྦུབས་པར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམས་གྱྀ་རྒྱས་བཏབ་ལ་བྲོ་བརྡུང༌། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་འབུལ། བཟོད་གསོལ་དང་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརྗོད། ཡེ་ཤེས་བརྟེན་དང་རས་བྲིས་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དམ་ཚིག་པ་བདག་ལ་བསྟིམ། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་བྱས་ལ། ཕྱི་རོལ་རྒྱལ་ཐོ་དང་སྒོ་བྱང་བཀྲོལ། ནང་དུ་ཕུར་བུ་དབྱུང་ཞིང་བཀྲུ། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང༌། མར་མེ་སྨོན་ལམ། བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད་པ་རྣམས་སྒྲུབ་ཁོག་ནས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། གཏེར་གཞུང་ལསཿ ཁ་དོག་མཐོང་བས་ལུས་སྒྲིབ་དག༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལང་ཚོ་རྒྱས༔ དྲི་ལ་སྣོམས་པས་ངག་སྒྲིབ་དག༔ ནུས་པ་འབར་ཞིང་དབང་དུ་འདུ༔ རོ་ལ་མྱང་བས་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ་མེད་འཆར༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ༔ ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། རིག་འཛིན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དགོངས་ཉམས་གཅིག་དྲིལ་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལུང་ལས། ཁམས་གསུམ་ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་ལ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་རྩི་སྦྱར་བས༔ ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་ཐེབས་པ་ལྟར༔ སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རྣམ་པར་གྲོལ༔ བདུད་རྩི་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་ཡིས༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་བསྙེན་བཀུར་འགྱུར༔ མགུལ་ལམ་དཔུང་པར་བཏགས་པས་ཀྱང་༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བས་སྲས་སུ་དགོངས༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ངང་གིས་འདུ༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བདེ་ཆེན་འབེབས༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གདོན་དང་བགེགས༔ གང་གིས་མི་ཚུགས་ཐུབ་པ་མེད༔ དུས་དང་རྒྱུན་དུ་མྱང་བ་ཡིས༔ ཚེ་དང་སྲུང་དང་ཡིད་དུ་འོང་༔ བགེགས་རྣམས་ཞི་བ་ལ་སོགས་དང་༔ ནད་དང་བྲལ་ནས་ཅི་འདོད་པའི༔ ཡོན་ཏན་རྩ་བརྒྱད་འདི་ཡིས་ཐོབ༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་བརྙེས༔ རྒྱུད་ལྔ་དག་ཅིང་དུག་ལྔ་སེལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་ལྔ་འཐོབ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་མཉེས་འགྲོ་དོན་འགྲུབ༔ འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་པས་མི་ཚུགས་སོ༔ བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་འཐོར་བས་ཀྱང་༔ བླ་མར་ཕོག་ན་བྱིན་རླབས་འབེབས༔ ལྷ་ལ་ཕོག་ན་དགྱེས་པ་སྐོང་༔ ཆོས་སྲུང་ལ་ཕོག་ལས་ལ་མྱུར༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ་ཕོག་ན༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་ཀྱང་བྱེད༔ མཆེད་ལ་ཕོག་ན་དབང་དུ་འདུ༔ གནས་དང་ཡོ་བྱད་རང་ལུས་ལ༔ ཕོག་པས་ཉམས་གྲིབ་མ་དག་སྦྱོང་༔ དག་གཙང་ཡིད་དགའ་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ༔ ནད་དང་གདོན་དང་སྡུག་བསྔལ་སྦྱོང་༔ བགེགས་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་༔ གཏུམ་པོ་དྲག་པོའང་ལྷན་ནེར་མཆིང་༔ ཟེགས་མ་ཁོང་དུ་སོང་བས་ཀྱང་༔ དམན་པའི་དུད་འགྲོ་ཡིན་ཀྱང་རུང་༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་བྱིན་བརླབས་པས༔ སྒྲིབ་དག་ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབས༔ མདོར་ན་མཐོང་བས་སྡིག་ལྟུང་དག༔ དྲི་ཚོར་གྲིབ་སེལ་ཉམས་ཆགས་སྐོང་༔ རེག་པས་བདེ་ཆེན་རྒྱུད་ལ་འཆར༔ མྱོང་བས་མངོན་སུམ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ འཆང་བས་སྲུང་དང་རྒྱས་དབང་འགྱུར༔ འདི་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་ས་ཕྱོགས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་བྱིན་བརླབས་པས༔ དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་ཀླུ་དབུ་འཕང་མཐོ༔ ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་ལོ་ཕྱུགས་འཕེལ༔ ནག་ཕྱོགས་འདྲེ་གདོན་རིང་དུ་འབྱེར༔ ནད་མུག་འཐབ་རྩོད་མཚོན་འཁྲུགས་ཞི༔ རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་འདུ་བ་ཡིས༔ སྣོད་བཅུད་རྒུད་པ་གསོ་བ་དང་༔ ལེགས་ཕྱོགས་སྤེལ་བའི་ཕུལ་དུ་འགྱུར༔ ཞེས་རྗེས་སུ་གདམས་པ་སྩལ་བའི་དོན་ཉིད་རྗེས་འཇུག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་བཅང་བར་བྱའོ། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་མྱུར་བ། །བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བྱིན། །ཡིད་ཅན་ཀུན་གྱི་སྙིང་ལ་ཞུགས་པའི་མཐུས། རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་རྡོ་རྗེ་སེམས་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་གནའ་བོའི་དུས་གངས་ཅན་པའི་མིའི་བདག་པོ། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་སྣེའུ་གདོང་རྩེ་བའི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང༌། བན་གཙང་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་གི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དབང་ཕྱུག་གིས་གཙོས། དབུ་ཆོས་ལས་སྣེ་འདུས་གྲྭ་བཅས་ནས། ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རྟེན་གྱི་ཕྲེང་བ་བཅས། བོད་ཡུལ་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་མར་ཆོས་སྡེ་དེ་ཉིད་དུ་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་སྒྲུབ་གསར་དུ་ཕྱག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ཆེད་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་མཛད་པའི་གཡར་ངོ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ། གཏེར་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་རྩ་བར་བཟུང༌། རིགས་མཐུན་གྱི་གཏེར་ཁ་གཞན་ནས་ཁ་བསྐང་ཞིང༌། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། འདུ་བགྱིད་པ་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པའི་མཚན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་སྔགས་བཙུན། རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་མཁའ་སྤྱོད་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཡང་དབེན་གྱི་སྤོ་རུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་ཚན་དུས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་པ། ས་ཏ་ནག་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་གཉིས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མང་ཐོས་དགེ་སློང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

/__/dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/__rim pa gnyis pa mchog gi dngos grub bsgrub pa bdud rtsi sman gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen snying po'i bum bzang zhes bya ba bzhugs//na maHshrI gu ru kro d+ha maN+Da la b+h+yaH__bde mchog grub pa gcig pu'i gar/__/mtha' yas dkyil 'khor rgya mtshor snang*/__/dpal ldan bla ma he ru ka__/dbyer med bka' 'dus lha la 'dud/__/thabs chen bla na med pa'i bzung*/__/'khor 'das bde chen gcig sbyor ba/__/'chi med bdud rtsi'i bcud bsgrub pa'i/__/lag len rnam gsal 'di na bshad/__/'dir ma hA gu ru pad+ma thod phreng rtsal gyi thugs bcud mthar thug pa/__bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i dkyil 'khor chen po'i phrin las nar ma rin chen snying po dang 'brel bar rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/__rim pa gnyis pa mchog gi dngos grub sgrub pa'i las kyi khyad par bdud rtsi sman gyi sgrub pa'i lag len 'chad pa la sbyor dngos rjes gsum gyi/__dang po ni/__rdzas dang yo byad sta gon du bya ba ni/__mtshan nyid dang ldan pa'i bla ma las 'di nyid kyi smin grol legs par nos shing*/__dam tshig ma nyams shing bsnyen sgrub dang ldan pa'i rnal 'byor pas dus bzang dang*/__bkra shis pa'i sbyor ba dang ldan pa'i nyi ma la/__gter gzhung las/__sha lnga/__bdud rtsi lnga/__rtsa ba dang yan lag gi sman skyobs khrol bu rnams rigs lngar phye ba'am:__gcig tu spungs te dal gyi dbus su bzhag:__ces gsungs pas/__'dir bsgrub par bya ba'i rdzas kyi gtso bo bdud rtsi lnga dang sha lnga gtso bo la sman rtsa ba brgyad dang yan lag stong sbyar ba ste/__de dag gter byon dngos kyi rigs dang*/__gong ma rnams kyis bsgrubs pa'i chos sman la tshang ba'i dbang du byas nas phab rgyun nyid gzhir bzhag__/lag tu blang bya deng sang bdun phrag gcig sogs zhag grangs bcad kyis bsgrub pa'i skabs sman byings rnams sngon chad nas btul/__khrol sgrub skabs 'jog rgyu rigs dbye ltar mtshon byed tsam bzhag pa nyid btags btsags kyi sa bcad byed pa ltar na/__sman gyi gzhi a ru ra rus pa bral ba/__de'i phyed tsam ba ru dang skyu ru ra/__tsan+dan dmar po/__a ka ru/__nA gi dul ma/__gi waM/__bzang drug gtsor gyur la sman kha dog dri ro bzang ba rnams mang na legs shing*/__gzhan thams cad sne tshang tsam/__li ga dur dang*/__ru rta cung mang na'ang skyon mi bskyed cing*/__gzhan sngo sman rigs nyung na legs/__spyir rtsi bcud sman kyi rigs su gtogs tshad sbyar du mi rung ba gcig kyang med mod/__kha dog dri ro nus pa la gnod pa rnams sman gyi spyang ki zhes grags pas dug rigs dang*/__bshal skyug gi sman rnams ni btang bar mi mdzad/__shing kun/__sgog pa/__shu dag nag po/__thal tshwa/__bal tshwa/__gzhob kyi rigs spangs rgyan sngon pos mtshon pa'i rigs rnams kyang 'dres tsam las mi btang*/__rdo sman rnams dang tshwa sna'i rigs kyang nyung dgos/__chos sman kha dog ser po byed na gur gum dang yungs ba/__smug po byed na tsan+dan dmar po sogs dang*/__dam rtsi dbang lag ran tsam/__mngar gsum/__nam dus dang bstun pa'i phab rtsi rnams kyang khrol sgrub kyi skabs nas tshogs par dgos/__de lta bu'i sman thams cad zhib mor brdur nas dar tshag la drang*/__ras dkar ser gang rung gi khug mar blugs/__de'i khar khrol sgrub rten/__skabs 'dir rigs dbye so sor mi dgos pas/__'bras bu gsum/__bzang po drug sogs sman sna tshang ba nyung tsam thum byas la bcug__/de nyid b+han+d+ha kha sbyor gyi nang du 'jog par gsungs pas pho mo'i thod pa mtshan ldan gyi nang du rak+ta dang chos sman sbyar ba'i 'khor lo rtsibs bzhi mu khyud dang bcas pa bri/__pho thod kyi lte ba dang rtsibs bzhi la oM hU~M trA~M hrIHAH__mo thod la mU~M la~M mA~M pA~M tA~M bkod/__gnyis ka'i mu khyud la/__oM sarba ta thA ga ta ma hA pany+tsa a mr-i ta shrI ma hA su kha hU~M hrIHThA/__zhes pas bskor ba bris la mo thod 'og dang*/__pho thod steng ma byas pa'i bar sman phye bcug la bcing*/__dkyil 'khor sgrub rten sogs sgrub chen khog dbub tu 'byung ba ltar la/__steng du tshangs pa'i pho brang du grags pa bcas rgyas par rata gling thugs sgrub yang 'dus sogs nas bshad pa ltar la phal mo ches mdzad/__mdor bsdus smin lugs phyags bzhes ltar rgya gdugs lta bu'i dbus su tshangs pa dang*/__rgya byin gyi sku dang*/__rnga yab dkar po/__ku sha'i chun po rnams btags/__sham bu'i nang ngos su rgyu skar nyer brgyad kyi tsaka li/__de dag so so'i rgyab tu sngags byang 'dod gsol bris la dar gyi 'phur lce can rnams byang shar bra nye nas rtsams g.yas bskor du phyogs ma 'chol bar bkod/__de rgyab phyogs mtshams su me long bcu la khro bcu'i sngags bris la btags/__dar dpyangs dril g.yer sogs kyis brgyan/__gzhan yang 'og tu dgos pa'i yo byad thams cad tshogs par bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi sgrub pa nyams su len pa'i rim pa ni/__gzhung las/__dkyil 'khor yongs rdzogs kyi gzhung bsrang la/__zhes gsungs pas/__slob dpon gyis las rung gi bsnyen pa sngon du btang nas sgrub chen la 'jug pa'i nyin dang po sa chog__/mtshams gcod/__dkyil 'khor bzhengs pa rnams dang*/__nyin gnyis par/__bdag bskyed bzlas pa bsdu ldang gi bar grub par byas la/__las bum du bdud rtsi 'khyil pa bskyed la snying po brgya rtsa bzla/__sman rnams zhi drag phyed ma gsum gyis sbyong ba dang*/__bgegs bskrad la yungs thun dang gu gul bdug__/khrus gsol rgyas par bya/__rgyan bkod pa'i skabs/__rten lnga po bzhugs su gsol zin pa'i rjes der/__sman gyi pho brang btegs la/__hU~M:__gdod nas rnam dag mnyam pa'i ye shes dbyings:__rig rtsal 'gag med sman gyi pho brang che:__dkyil 'khor dbus su brtan par bzhugs nas kyang :__rdo rje bdud rtsi'i ye shes 'grub par mdzod:__ces dang*/__dgu pa'i dzaba? dbyangs byas la/__lding 'khri 'og mar rin po che'i gzhong pa 'brus bkang ba'i nang rus sbal gyi khog par hrIHyig bris pa'i khar bkod la/__dar snas bkab pa'i steng du snod gtsang mar dam rdzas phab gta' sel med kyi rigs rnams chu chang dang sbyar bar bzhag__/pho brang dang*/__tshangs pa brgya byin gyi sku la dmu thag gis sbrel/__gzungs thag 'then bde ba dang*/__phyi nas nang du dar yol dkar dmar mthing gsum sogs spyi ltar bya/__shar lhor chang sna/__lho nub tu chu sna/__nub byang du 'o ma/__byang shar du rin chen phye ma rnams snod so sor blugs pa dang*/__dam rtsi mdangs bsgyur thabs sogs sman nang btang dgos tshad bar mtshams rnams su bkod/__de nas sgrub khog gi lha skos gdab/__byin 'bebs bcas rdzogs par btang ba'i rjes su/__sman la byin dbab pa ni/__g.yab dar spos dud dbyangs rol bcas pas/__hU~M:__kun bzang rdor sems gsang ba'i bdag:__rdo rje chos dang rigs ldan sogs:__rig 'dzin rtsal 'chang dbyings nas bzhengs:__sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha:___spyi dpal bdud rtsi bde ba che:__bdud rtsi'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:__gnas yul dur khrod dpa' bo dang :__mkha' 'gro sman skyong srung ma sogs:__bka' nyan tshogs rnams dbyings nas bzhengs:__sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog rnams la byin gyis rlobs:__sgrub rdzas ye shes bdud rtsir sgyur:__grol ba mchog gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru d+he ba d+hA ki nI sarba sa ma ya A be sha ya a AH__e a ral+lI hrIM hrIM pheM pheM:__zhes brjod/__mchod pa'i bkod pa gang rgyas su bshams/__khyad par mar me rgyun mi bcad pa spar bar gsungs so/__/de nas rtsa ba'i sgrub chen zhag bdun nam/__gsum gyi mtha' brten pa grub nas las sbyor sman gyi bsgrub pa dngos la gsum/__khrol bu sbyor ba/__btags btsags sbol ba/__phye ma sgrub pa'o/__/dang po ni/__phrin las kyi gzhung bsrangs te bdag bskyed bsnyen sgrub las sbyor bzlas pa stong tshigs kyi bar dkyus ltar byas la/__mdun dkyil gsal gdab pa ni/__hU~M:__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__rig rtsal dkyil 'khor mdun du dbye:__sgrub pa'i rdzas la dbyer med thim:__de las skad cig dran rdzogs su:__rlung me thod sgyed la gnas pa'i:__rang byung bde chen ka pA la:__yangs shing rgya che'i nang khongs su:__'khor 'das dngas bcud bdud rtsir 'khyil:__de dbus pad+ma zla nyi'i steng :__rigs 'dus khro bo bdud rtsi 'khyil:__ljang gu khro chags nyams brgya 'bar:__zhal gcig phyag gnyis sgeg pa'i sku:__phyag g.yas sna tshogs rdo rje dang :__g.yon pa bdud rtsi'i b+han+d+ha bsnams:__rang 'dra'i yum 'khril gar dgu'i nyams:__dpal dang dur khrod 'jigs pa'i chas:__'bar ba chen po'i gzi byin rgyas:__pad nyi dregs pa'i gdan la bzhengs:__ye shes me 'od klong bzhugs pa'i/___/thugs kar ye shes sems dpa' ni:__rang 'dra'i thugs kar zla steng hU~M:__gzhan yang phung khams skye mched kun:__zhi khro rab 'byams rgyal ba'i lha:__ma bskyed ye rdzogs chen po'i ngang :__gnas gsum oM AHhU~M yig gis:__rdo rje gsum du byin brlabs shing :__kha sbyor bdud rtsi'i sprin chen pos:__ye shes dbang bskur cod pan rdzogs:__oM AHhU~M:__hU~M oM trA~M hrIHAH__zhes dam tshig pa bskyed cing rgyas gdab la dbang bskur/__ye shes kyi 'khor lo dgug pa ni/__snyoms zhugs bde ba'i 'od dang sgras:__ye shes 'khor lo spyan drangs bsam:__oM:__yod med stong pa 'od gsal dbyings:__phyag rgya chen po'i skur bzhengs nas:__smon lam thugs rje'i dam tshig gis:__ye shes sgyu ma'i rol pas gshegs:__oM shrI badz+ra ma hA kro d+ha e h+ye hiH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes dbyer med du bstim/__tiSh+Tha lhan:__zhes bzhugs su gsol/__a ti pU hoHsa phyag 'tshal/__pra tIts+tsha hoH__lan btsal bar mos/__mchod pa ni/__oM:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__sems kyi yid bzhin rin chen sprin:__phyi nang gsang ba bla med pa:__bde chen longs spyod mchog tu rol:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+ya shab+da pany+tsa ka ma gu Na pra tIts+tsha swA hA:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu hoH__bstod pa ni/__hU~M:__bdag med phyogs bral don dam thugs chud cing :__byams dang snying rjes dgra zun mi mnga' yang :__gdug pa 'dul phyir dus las mi yol ba'i:__'jig byed he ru ka la phyag 'tshal bstod:__/'dir gzhung las dzab[¿] bzlas dang*/__mthar sman srung spyan 'dren sogs gsung mod/__snga rabs kyi rig 'dzin chen po rnams kyis man ngag gis nges par gtan la phab pa bzhin/__thog mar sman srung spyan 'dren pa ni/__spos dkar gyi dud pa 'thul/__slob dpon dang las rdor gyis dar sna lnga'i g.yab mo bya zhing*/__hU~M:__stong gsum 'jig rten rab 'byams na:__ji snyed 'dus pa'i tshogs chen po:__tshangs dang drang srong rig pa 'dzin:__bram ze dka' thub grub pa dang :__ri dang nags tshal 'byung ba'i lha:__gza' dang rgyu skar rdzu 'phrul bdag:__sman dang bcud kyi gnyer 'dzin pa:__lha dang lha mo srung ma'i tshogs:__khyab bdag dpal ldan he ru ka:__bde gshegs zhi khro rab 'byams dang :__rig 'dzin grub pa'i bka' byung bas:__dam tshig gnyen po rjes dgongs la:__thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs:__rang rang rig 'dzin grub pa'i tshe:__ji ltar rtags bstan ma bsnyel bar:__rnal 'byor bdag cag sgrub pa pos:__mtha' yas gdul bya'i don slad du:__rdo rje'i tshe dang lang tsho dang :__nad gdon zhi zhing rig rtsal rgyas:__mthong tshor myong reg grol ba'i phyir:__bdud rtsi sgrub pa'i grogs mdzad nas:__dngos grub dam pa stsal du gsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta b+hai Sha dz+ye de ba pA la sa pa ri wA ra e h+ye hiH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__e A ral+lI hrIM hrIM pheM pheM:__zhes tha tshig gis gnad nas bskul te spyan drangs pas/__sman gyi lha dang drang srong tshogs:__bdud rtsi phrin las sgrub pa'i phyir:__bde chen dgyes pa'i pho brang gis:__mkha' la sprin ltar gtibs par gyur:__zhes bsam/__rtog pa bsal ba ni/__slob dpon gyi g.yon pa'i srin lag gis nang mchod bdud rtsi 'thor la/__hU~M:__lha dang drang srong bram ze klu:__gtsang zhing gtsang ma'i tshul la spyod:__khyi phag la sogs dme ba'i rdzas:__thams cad dogs pa med par bza':__gang yang rnam par rtog pa ste:__rtog par bcas pas grol mi 'gyur:__snod bcud dod nas bdud rtsi lnga:__ma bcos ma bslad de bzhin gshegs:__ye shes rigs lngar rnam par dag:__thams cad chos kyi dbyings su mnyam:__'khor 'das dbyer med chen por rtogs:__de ltar shes na grol ba'i phyir:__dkar rtsi dmar rtsi dri sha chen:__rdo rje chu rnams dang du blang :__dngos grub rdzas kyis gtsor byas pas:__nad lnga sel zhing gdon lnga zhi:__phung po gnas 'gyur ye shes dang :__rigs lnga'i dngos grub mngon 'gyur phyir:__thams cad gtsang dme'i rtog pa spongs:__bde chen rdo rje'i rigs mchog tu:__dngos grub sgrub pa'i phrin las mdzod:__ces bskul la/__thams cad bde ba chen por ro gcig pa'i lta gdengs kyi brtul zhugs bskyed do/__/bzlas pa'i thog mar lha dzab[¿] kyi thugs rgyud bskul ba ni/__gzungs thag blangs la/__bdag gi thugs kar nyi steng hU~M:__sngags kyi phreng bas bskor ba'i 'od:__gzungs thag rdo rje'i lam las brgyud:__mdud bskyed lha yi thugs kar zhugs:__bde chen gzi byin 'bar ba yis:__rdzas kyi mtshan 'dzin dri ma sbyangs:__rnam dag grub pa'i bcud du gyur:__oM badz+ra tsaN+Da a mr-i ta kuN+Da lI shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he swA hA:__zhes brgya rtsa la sogs pa ci nus bzla/__slar yang byin bcud bsdu ba ni/__yab yum snyoms zhugs dga' ba'i sgras:__rgyal ba mchod cing dngos grub bsdus:__brtan g.yo'i dug gzhil 'byung lnga'i bcud:__dam tshig rdzas dang ro gcig gyur:__sman gyi lha srung drang srong bskul:__de rnams pho nya mkha' khyab kyis:__'khor 'das bdud rtsi char bzhin phab:__sgrub pa'i rdzas la sib sib thim:__dag pa mchog gi bdud rtsi dang :__dbyer med kha dog dri dang ro:__nus bcud phun sum tshogs par bsam:__oM badz+ra tsaN+Da a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHThAH__zhes brgya stong khri 'bum bzlas pas byin gyis brlab:__skabs 'di nas brtsams sngags rgyun pa'i thun dpon gyis gzungs thag blangs la mdzab rgyun ma chad par bya/__thun 'jog khar stong tshig 'bul nas/__mdun bskyed bde chen dgyes pa'i sprin:__mi 'gyur 'od kyi thig le'i tshul:__sman gyi rdzas la thim pa yis:__dngos grub 'byung ba'i dbyig tu bsam:__oM badz+ra ma hA su kha a mr-i ta hU~M hU~M:__zhes 'od zhu bya/__de nas sgrub khog ltar nyu le'i ling gar 'gugs bstim phur gdab dang*/__drag sngags so lnga pa bcas brjod cing rgyal tshab pas yungs thun 'thor/__las rdor pas gu gul dud pa bcas dkyil 'khor bskor/__byin 'bebs las byang gi dbu nas 'byung ba dang*/__bab drug res mos dang*/__khyad par sman gyi byin 'bebs gong gi/__hU~M:__kun bzang rdor sems sogs bya/__nyin mtshan thun drug gi nges pa can du bshad cing*/__lag len du 'ang byed pas nyin mo slar yang tshar gnyis pa sbyar dgos pas/__mchod kha gso/__las byang ltar mchod pa byin gyis brlab/__hU~M:__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__sogs gong ltar lha bskyed nas/__bzlas pa 'od zhu'i bar sngar ltar la/__drag sngags so lnga brjod pa sogs kyi nyu le bskrad cing byin dbab pas thun gnyis pa grub/__gsum pa'ang de ka ltar mchod brlab nas brtsam/__bzlas pa 'od zhu bcas bya/__bka' gter srung ma spyi dang*/__khyad par bka' srung mchod thabs shin tu bsdus pa ltar ma mgon 'dus pa'i gtor chog__/bshags skong*/__tshogs mchod skong ba sogs las byang gi mjug bsdu/__nyu le bskrad pa dang byin 'bebs rnams rgyas pa sgrub khog tu bshad pa ltar dang*/__sman gyi dzab[¿] dbyangs lan gsum byas pas 'grub bo/__/de nas mtshan thun gsum dgos pa'i thun dang por las byang gi tshogs bsags nas brtsams sngon 'gro'i chos rnams dang*/__dngos gzhi lha bskyed nas bstod pa'i bar btang la/__zhi khro'i spyi dril bsnyen pa gnyis po khyug tsam bzla/__de nas sman sgrub la 'jug pa sogs dang*/__gung thun dang*/__thor thun bcas nyin thun gsum pa ji lta ba las/__thor thun 'od zhu'i rjes tshogs mchod 'bul/__bdag bskyed bsdu ldang*/__bsngo smon/__bkra shis bcas kyi mthar/__nyu le bskrad pa dang*/__byin 'bebs bcas bya/__de lta bu'i tshul gyis khrol sgrub zhag gsum grub pa'i nyin bzhi pa'i snga dror las byang*/__sman sgrub bzlas pa stong tshig 'od zhu bcas grub pa'i bar snga ma ltar grub pa dang*/__/sngags rgyun pa'i gzungs thag bsdu/__slob dpon gzungs ma/__rgyal tshab rgyal thebs rnams kyis dril bcas bdud rtsi'i thod pa thogs nas dkyil 'khor la zhal phyogs pas bskor/__'dus pa rnams kyis dril bcas bdud rtsi thogs la/__hU~M:__rang byung gdod nas rnam par dag__/rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman/__/rtsa ba 'bum phrag yangs pa'i bcud/__/rA sa yA na la sogs sman/__/rigs lnga dam tshig lnga yi dngos/__/ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas/__/rgyud drug sems can kun sgrol ba'i/__/dug lnga sel ba'i sman gyi mchog__/dpa' bo'i ro dang mnyam sbyar nas/__/rgyal ba'i dkyil 'khor yongs la 'bul/__/bla med 'phrul kyi dngos grub stsol/__/zhes bdud rtsi'i che ba brjod pa sngon du 'gro bas/__mchod phreng zur 'debs las 'byung ba'i/__gdod ma'i mgon po sogs kyi brgyud mchod phul/__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba maN+Da la pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThAH__zhes brjod nas gdan la bzhugs/__thams cad kyis thal mo sbyar la dbyangs snyan pos/__e ma hoH__rang byung gdod nas rnam par dag:__don gyi bdud rtsi bla na med:__rtags su ye shes rigs lngar shar:__rdo rje'i chos la phyag 'tshal lo:__zhes bstod/__las rgya'am btags nas mnga' gsol ba des sman gyi pho brang dar gyi khyogs la btegs pa thogs shing*/__slob dpon la phyogs pas dbyangs rta bcas/__e ma chos rnams thams cad kyi:__rang bzhin bde chen byang chub sems:__grub pa mchog gi a mr-i tas:__mi phyed rdo rje ye shes thob:__badz+ra a mr-i ta sid+d+hi pha la ho:__zhes slob dpon gyi phyag tu phul/__slob dpon gyis/__e ma ho dam rdzas sman gyi tshogs:__mthong tshor myong reg grol ba thob:__bde ba chen po'i dngos grub mchog:__gnyis med yid kyis blang bar bya:__badz+ra a mr-i ta a la la hoH__zhes pas blangs la/__sman gyi snying po dwangs ma'i bcud:__ye shes 'od kyi gong bur 'dus:__bdag thim dngos grub mchog thob bsam:__zhes dngos grub blangs/__sman snod dkyil 'khor gyi mdun zur stegs khar 'khor lo nag po rtsibs brgyad pa'i lte bar zla gam dmar po nub bstan gyi dbus su dgod do/__/gnyis pa btags btsags sbol sogs bya ba la/__spros bcas rgyas pa'i skabs phyag lan gzhan nas 'byung ba ltar dbyangs bor len bcas rtags so sor gdag__/thams cad dbu zhwa bcas bzhengs/__slob dpon gyis hasta dar sna btags pa dang dril bu/__yum gyis phreng ba/__rgyal thebs pa rnams g.yab dril bcas dkyil 'khor mdun du 'khod/__las rdor gyis sbyar spos bsregs/__ru lu'i sngags dbyangs lan gsum mthar zhi rol rkang gling bshugs pa sogs btang*/__g.yab mo bcas dkyil 'khor la lan gsum bskor zhing mdun du 'khod la/__las byang ltar/__hU~M hU~M:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sogs nas/__dus la bab po sa ma ya:__zhes pa'i bar gyi thugs dam bskul ba btang*/__gzhan rnams gdan la 'khod/__slob dpon dkyil 'khor la phyogs par bzhugs pa'i mdun du zhing lpags la khrag gi thig le hU~M yig gis mtshan pa dgu bkod pa'i steng rdo gzhong bzhag__/yum slob dpon la phyogs pas zhabs gnyis sman gzhong gi 'gram gnyis su bsnol te brkyang*/__slob dpon gyi phyag gnyis sor mo bsnol/__mdzub mo bsgreng*/__mthe bong bkug la byin dbab pa'i rgyas gtun bu bzung*/__yum gyis mkha' dbyings rgyas gtun phur g.yas g.yon bzung la/__slar yang sman gyi gong bu chos kyi dbyings las gzugs sku rdul phra rab tu 'phro bas 'gro don byed par bsams la:__bde chen mkha' gsang e yi dbyings:__gzung 'dzin rtog tshogs tshar bcad gyur:__ces dmigs la/__dpon slob kun gyis/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta ha na ha na hU~M phaTaH__ces bzla bzhin du sngar khrol sgrub tu bzhag pa'i sman rnams zhib mor btags/__de nas lhor zhing lpags bting*/__rdo rje rgyal po yab yum zhal gong ltar phyogs/__yum gyis dar tshags bzed/__yab kyis sman phye blugs la/__sems dang ye shes dbye ba yis:__'khrul pa'i rtog pa zhi bar gyur:__ces dmigs la/_thams cad kyis/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta ho sa ma ya hU~M hrIHThAH__zhes bzla bzhin pas btsags/__de nas nub tu zhing lpags bting pa'i steng lcags g.ya'i dri ma dang skyon med pa'i snod bzhag__/yab yum sngar ltar 'khod la yum gyis snod bzung*/__yab kyis chang snod thogs la/__dbyings rig dbyer med thig le cher:__'khor 'das dwangs bcud dbang bsgyur gyur:__ces mos la kun gyis/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta dza gad pra ba sa hU~M:__zhes bzla zhing chang sbreng*/__de bzhin du/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta bi shud+d+he hU~M phaT:__ces bzla zhing chu sna sbreng*/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta saM sho d+ha ya hU~M phaT/__ces bzla zhing 'o ma sbreng ba mdangs sgyur byed ji ltar 'os pa btang*/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta rat+na tsit+ta hU~M hrIHThAH__zhes bzla zhing rin po che sbreng*/__sman phye mang po la de dag rnams kyis brlan phab dka' bas byin brlab byas pa'i chang bzang po gang 'os blugs la/__bam gtsang ma'i rdo rje'am/__de'i dbyibs su bcos pas dkrugs te shin tu 'dres par sbaul/__dam rtsi dbang lag phye ma/__dam rdzas phab rgyun chang la sbyar ba/__nam dus dang bstun pa'i phab rtsi rnams kyang rim par bsres la/__gar sla'i tshad snyims par bcangs nas bskyur bas bam po 'jig cing*/__phye mar mi 'dal ba tsam du bya bar gsungs so/__/de nas slob dpon byang du 'khod la sman 'phel rtags nges phyir gzhal ba ni/__chos nyid gcig las tha dad pa'i:__ye shes mkha' khyab rgyas par gyur:__ces dmigs la/__thams cad kyis/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta pra bar+d+ha ya hU~M hrIHThAH__ces bzla bzhin pas dril bu'am/__thod pa la 'jal bas grangs nges par byas nas/__dar gos dmar po'i sgyai'ur blugs pa mo thod 'og dang pho thod steng du byas pa'i kha sbyor bar du bcug pa dar snas dril/__tshon skud sna lngas rgya gram du bcings/__steng du dbu rgyan/__g.yas g.yon du rdor dril bcings/__dkyil 'khor la 'khod pa'i skabs su'ang lding khri bar mar many+dzi'i khar bal bu'i 'phur ma'am/__'bru rlan can gyis bkang ba'i rin po che'i gzhong pa'i nang du blugs par gsungs pa ltar sman nyung na de ltar dgos kyang*/__sman phye mang po yod skyabs phyag len 'debs zangs dkar sogs dri ma dang*/__g.ya' med pa'i snod du bal bu'i phye dang*/__'bru rlan can gang 'tshams blugs pa'i mthil du rus sbal khog par hrIHyig bris pa dang*/__mo thod kha gyen dang*/__dpral ba mdun bstan du bzhag pa'i steng du sman phye bcug__/de steng pho thod kyis bkab/__kha stegs khebs kyis g.yogs la/__tshon skud sna lngas rgya gram du bcings pa'i mdud pa steng du btab/__dbu rgyan rigs lnga sgron/__g.yas g.yon du rdor dril bcings shing dar dpyangs kyis brgyan la/__hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i pho brang gi:__dngos grub bar chad bsrung ba dang :__ye shes rtag tu 'phel ba'i phyir:__mi phyed rdo rje'i rgyas gdab bo:__badz+ra rak+Sha hU~M hU~M hU~M:__zhes slob dpon gyis rdo rje rgya gram du rgyas gdab/__sman snod dkyil 'khor mdun khri'ur bkod/__dzA ti/__ga bur/__tsan+dan/__gla rtsi/__du ruSh+ka ste/__dri'i rgyal po lnga dang*/__gu gul/__tshil chen rnams kyi dud pas bdug__/drag sngags yungs thun rol mo dang bcas pas bgegs bskrad/__slob dpon dril spos thogs pas sna drangs/__yum gyis dar lam dang*/__rgyal thebs sogs kyis sman snod thogs te/__dkyil 'khor la bskor cing*/__spyi dpal chen po'i dzab[¿] dbyangs lan gsum gyi mthar/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes dang*/__zhi rol 'og dkyil 'khor gyi bar lding khri'ur brtan por bzhugs su gsol ba'i 'og tu drod 'bebs dug gsum gyi tshil dang zhun chen gyi me sbar/__steng du gzungs thag bzhag pa las skud pa'i sne gcig tshangs pa brgya byin dang rmu thag sbrel/__'dus pa mang na slob dpon dang thun dpon gzungs thag lnga bsgril/__rgyal thebs bzhi la dkar ser dmar ljang phyogs so sor 'phen bde bar sgril/__bsdus na slob dpon dang thun dpon gnyis kyis chog__/de ltar grub pa dang*/__chos srung gtor 'bul/__bskang bshags tshogs mchod sogs rjes rim dang*/__nyu le bskrad pa/__byin 'bebs/__dzab[¿] dbyangs kyi bar snga ma rnams ltar bya/__'di skabs mchod pa rnams gsar du brje ba'am/__kha gso ba sogs zab rgyas su bya'o/__!__/gsum pa phye ma bsgrub pa'i dgongs pa la bzhi/__'ju 'dul/__gnad dbab/__skyil ba/__dbab pa'o/__/dang po ni/__gsol 'debs nas brtsam/__phrin las kyi gzhung bsrang la bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas pa stong tshigs bcas byas la/__dam tshig gi dkyil 'khor gsal gdab pa ni/__hU~M:__snying po rang byung bdud rtsi'i dkyil 'khor ni:__gtum mo'i me 'bar ye shes 'od rlung 'khrugs:__bde stong b+han+d+ha rab tu rgya che bar:__sha lnga'i ri bo bdud rtsi'i rgya mtsho ni:__rgya khyon dbyings mnyam zhu zhing khol ba'i klong :__khrag 'thung nyer gcig rjes chags dkyil 'khor 'bar:__spyi dpal chen po rigs rnams kun gyi bdag:__bdud rtsi bde chen dgyes pa'i sku ru bzhengs:__sku mdog ljang nag 'od zer bye ba 'phro:__phyag mtshan sangs rgyas byang sems yab dang yum:__thams cad khro zhing rjes chags he ru ka:__mi bzod bde chen ye shes lhag par 'bar:__rdzas mchog dam tshig bdud rtsir byin rlabs phyir:__bde dbyings byang chub sems kyi char 'bebs pa'i:__gnas gsum oM dkar AHdmar hU~M mthing gis:__rdo rje'i sku gsung thugs su byin gyis brlabs:__spyi bo'i gnas lngar rigs lngas dbang bskur bas:__ye shes lnga ldan rigs lngas dbu brgyan gyur:__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta oM AHhU~M:pany+tsa dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M oM trA~M hrIHAH__ye shes kyi 'khor lo dgug pa ni/__oM:__yod med stong pa 'od gsal chos kyi sku:__nam mkha'i dbyings las 'ja' tshon shar ba ltar:__thugs dam rjes dgongs longs spyod rdzogs skur bzhengs:__bde chen bdud rtsi'i rol pas gnas 'dir gshegs:__oM shrI he ru ka ma hA su kha badz+ra a mr-i ta maN+Dal e h+ye hiH__sa ma ya hoH__sa ma ya sta~M:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__bzhugs su gsol ba ni/__hU~M:__sems can don phyir nan tan mchog bskyed nas:__bde chen bdud rtsi'i dngos grub stsol ba'i phyir:__dam tshig 'khor lor dgyes par bzhugs nas kyang :__gnyis med mchog gi byin rlabs stsal du gsol:__sa ma ya tiSh+Tha lhan/__phyag 'tshal ba ni/__hoH__don gyi bdud rtsi rtags su rigs lngar snang :__bsgrub bya dam rdzas sgrub mchog he ru ka:__kha sbyor bdun ldan dkyil 'khor lha tshogs la:__gnyis med gus pa'i yid kyis phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__sems nyid yid bzhin rin chen sprin phung las:__phyi nang gsang ba'i mchod pa'i char chen 'bebs:__rdo rje bdud rtsi chags pa chen po yis:__yul dang dbang po gnyis med dgyes par rol:__oM shrI badz+ra rA ga lA s+ye:__mA le:__girti:__nirti:__d+hU pe:__puSh+pe:__A lo ke:__gan+d+he:__ma hA su kha pU dza hoH__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA rak+ta dz+wa la khA hi:__ma A ba liM ta dza gad khA hi:__sta na ma hA su kha d+harma d+hA tu AH__bstod pa ni/__hU~M:__nam mkha'i sku mnga' snod bcud kun la khyab:__gzhom med gsung gi bde chen char pa 'bebs:__ye shes thugs kyi dgongs pa gting mtha' bral:__snang srid yon tan bdud rtsi'i rgyan du shar:__'gro 'dul phrin las stsol med lhun gyis grub:__bdud rtsi rol pa'i dkyil 'khor lha tshogs la:__gus pas bstod do mchog thun dngos grub stsol:__kha sbyor mchog gi ye shes dbab tu gsol:__na ma stu ti a la la hoH__sman srung spyan 'dren dang*/__rtog bsal sngar khrol bsgrub skabs ltar btang*/__gzungs thag blangs la/__hU~M:__bdag nyid gtso mchog dpal chen he ru ka'i:__thugs kar pad+ma nyi steng hU~M ljang nag:__rang gi thugs kar nyi steng rtse lnga pa'i:__rdo rje'i lte bar hU~M la sngags kyis bskor:__de las 'od kyi sngags phreng gnyis pa byung :__lu gu rgyud phreng mthebs srin thabs shes rab:__mnyam sbyor lnga ldan gzungs thag la brgyud de:__rdzas dkyil la phog zhu khol rlangs pa yis:__dkyil 'khor ba bskul gtso bo'i thugs 'od dang :__lha tshogs rjes chags bde stong nyams brgya yi:__thabs dang shes rab rol pa'i 'od zer gyis:__'khor dang mya ngan 'das pa'i bdud rtsi'i bcud:__khab len rdo yi lcags phye ji bzhin du:__rang dbang med par bdud rtsi'i sprin chen po:__lnga ldan 'od zer 'bar ba'i rnam par bsdus:__yab kyi zhal zhugs yum gyi mkha' la 'khyil:__dwangs ma bde chen ye shes srog tu rdzogs:__zhes pa'i ting 'dzin rtse gcig pas bdud rtsi dgug pa'i dzab[¿] ni/__thog mar thun gdangs dang bcas sngags rgyun pa rnams kyis dzab[¿] spo zhing*/__oM AHhU~M sarba ma hA su kha shrI he ru ka hU~M phaT:__badz+ra a mr-i ta hU~M hrIH__zhes bzla/__stong phrag re'i mtshams su mchod pa 'bul bar gsungs pa ltar sngags mchod tsam dang*/__thun mthar mchod bstod mdor bsdus dang*/__yig brgya brjod la nongs pa bshags/__lha tshogs 'od zhu bcud la thim:__'chi med bdud rtsi 'khyil bar gyur:__ces dmigs/__nyu le skrod pa dang*/__byin 'bebs/__dzab[¿] dbyangs bcas khrol sgrub kyi rigs 'gres/___des thun dang po song*/__thun rjes ma gnyis la mchod pa gso/__las byang ltar mchod pa byin rlabs/__sman gyi dam tshig pa'i dkyil 'khor gsal gdab pa nas brtsams dzab[¿] bzlas/__mchod bstod/__'od zhu'i bar gong ltar/__thun bar mar drag sngags kyis nyu le bskrad pa byin dbab/__rjes ma'i 'od zhu grub pa dang*/__srung ma'i gtor chog__/bshags skong*/__tshogs mchod rgyas par bya zhing*/__phrin las kyi 'jug bsdu ba dang*/__nyu le bskrod cing*/__byin 'bebs/__dzaba? dbyangs bcas sngar smos pa ltar bya zhing*/__de lta bu'i tshul gyis zhag gsum la sogs par nan tan gyis bsgrub bo/__/de dag gi thun so so'am/__nyin mtshan gnyis kyi thun bar du bdud rtsi'i dkyil 'khor la las bum gyis khrus gsol zhing*/__sku phyis/__na bza' 'bul ba bcas bya/__gnyis pa gnad la dbab pa la/__sman gyi rig 'dzin bskul ba ni/__gong ltar tshul bzhin bsgrubs pas rtags ma mthong ba'am/__mthong na'ang tha tshig bskul ba ste/__bzlas pa grub pa'i rjes su spos rol dbyangs dang bcas pas/__hU~M:__bdag cag skal ldan sgrub pa pos:__longs spyod dur khrod rdzas la brten:__sdong bu dur khrod ras las gtams:__tshil chen mar khu rgya mtshor 'khyil:__bla med don rdzogs 'dus pa yi:__dkyil 'khor lha tshogs thugs dam bskang :__dam can ma g.yel dam la 'dus:__sman gyi srung ma dam tshig can:__bdud rtsi sman gyi dris mtshon te:__leb rgan dar gyi g.yab 'dor ba:__las la ma g.yel da tshur spyon:__thams cad chos kyi dbyings su gcig:__gtsang dang sme ba'i rtog pa kun:__bde ba chen por rnam dag pa'i:__gzi byin bskyed la 'od zer spros:__bdud rtsi sman gyi nus pa sdus:__rtags dang mtshan ma mngon du ston:__sgrub pa po yi phrin las mdzod:__oM sarba a mr-i ta bid+yA d+ha ra hrIM hrIM sid+d+hi sid+d+hi ku ru hU~M:__zhes stong phrag bzlas mthar mchod bstod 'od zhu sogs gong ltar nyin mtshan gyi thun bzung ngo*/__/gsum pa bdud rtsi bskyil ba ni/__dri dang 'od sogs rtags mtshan legs par mthong nas bya bar gsungs te/__gzhung gi bzlas pa gnad dbab rig 'dzin bskul ba gong smos ltar byas la/__sprul pa'i dkyil 'khor thugs ka nas:__'od 'phros 'khor 'das dwangs bcud sdus:__sbyor mtshams 'dar zhing 'khrig par bcas:__dngul chu dwangs pa bzhin du 'khyil:__lha dang sman skyong srung ma yis:__las kyi pho nyas bdud rtsi bkug:__dbyer med thim pas gsol btab ste:__'od zer gzi brjid rab 'bar bsam:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHThA:__zhes stong phrag la sogs pa ci nus bzla zhing*/__stong tshigs dang*/__thun mthar mchod bstod/__'od zhu sogs gong bzhin bya'o/__/bzhi pa bdud rtsi dbab pa'i thog mar gsang sgo dbye ba ni/__tshil chen dang sbyar ba'i spos bsreg__/dbyangs rol bcas/__hU~M hU~M:__thugs dam chen po'i dus la bab:__sprul pa'i dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:__bde chen mchog gi dgyes pa na:__ye shes bdud rtsi rab 'khyil ba:__dam tshig rdzas la dbab pa'i phyir:__sbyor thabs rnam pa thams cad pa'i:__gsang ba mchog gi sgo dbye 'tshal:__byin rlabs dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta pra be sha ya phaT:__A be sha ya hU~M hrIHThAH__zhes bzlas grangs brgya stong ci 'grub kyi mthar/__gzhung las/___gsang sgo dbye zhing dbab/__ces gsungs pas/__dbab pa dngos ni/__hasta dang dar tshon gyis g.yab/__tshil spos bsreg__/rkang gling bshug pa'i rol mo'i sgra drag tu byas la/__hU~M hU~M:__sngon tshe dpal chen he ru kas:__dregs pa'i sde dpon btul ba'i tshe:__sbyor ba'i thabs la mkhas pa yis:__ma mo brgyad po dbang du mdzad:__bka' bzhin 'tshal bar dam bcas ltar:__bdag ni dpal chen gdung 'dzin phyir:__thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:__gdod nas grub pa'i dur khrod nas:__'bar dang chags pa'i brtul zhugs kyis:__rnam 'gyur mi zad byin g.yo bas:__gnas 'dir myur du gshegs nas kyang :__bdud rtsi gsang ba'i thugs dam bskul:__bde chen dgyes par phebs pa dang :__byin rlabs gzi brjid nus stobs bskyed:__dngos grub myur du 'grub par mdzod:__ma ma d+hA ki nI e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes bskul la/__dmigs bzlas ni/__dur khrod gnas kyi ma mo'i sprin:__'bar dang chags pas dkyil 'khor paH__dgyes pa bskyed pa'i dam tshig gis:__'chi med bdud rtsi'i maN+Da la'i:__sbyor mtshams ye shes bdud rtsi'i bcud:__char sprin 'khrugs bzhin drag tu babs:__dam tshig rdzas dang 'dres pa las:__srid pa gsum po thams cad kun:__bdud rtsi'i dri ro nus pas khyab:__khams gsum sems can thams cad kun:__bde ba chen po'i bdud rtsi'i bdag:__dpal chen khrag 'thung sku ru bsam:__oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta A be sha ya a AH__zhes stong phrag la sogs pa bzla zhing*/__stong tshigs dang*/__mchod bstod/__'od zhu bcas sngar bzhin nyin mtshan gyi thun la 'bad/__gal te bsgrub pa nyin grangs mang po mi nus na/__gong gsal 'ju 'dul nyin gcig__/gnad dbab phyin nyin gcig gi thun so so'i mthar rim gyis sbyar ro/__/gsum pa rjes dngos grub blang ba la sogs pa'i las rim la lnga/__bdag don dngos grub len pa/__gzhan don dbang bskur ba/__rgya bkrol zhing longs spyod pa/__phrin las kyi mjug bsdu/__dgos pa dang phan yon bstan pa'o/__/dang po la'ang thugs dam bskul ba/__snyan gsan dbab pa/__dngos grub blang ba dngos dang gsum gyi/__dang po ni/__sgrub zhag sang nyin them pa'i de ring phyi dro la dngos grub kyi rten bshams pa ni/__dkyil 'khor mdun du stegs bu khebs dkar pos g.yogs pa'i steng du 'bru dkar pos g.yung drung g.yas 'khyil du bris pa'i dbus su/__sman gyi pho brang bzhugs yul many+dzi brtan brling*/__g.yas su mchog dang las bzhi'i 'brang rgyas/__g.yon du thod chang*/__gzhan yang bza' bca' btung ba'i bye drag sna tshogs pas bskor zhing*/__dar gur phub pa sogs sgrub khog nas bshad pa ltar bshams/__tshogs gtor mchod pa rnams kyang ji ltar 'byor pa dpung bskyed/__bdud rtsi dbab pa bzlas pa'i rjes stong tshig mthar/__'od zhu mi byed par spos bsreg__/dbyangs rol g.yab dar bcas pas/__hU~M:__sngon tshe rdo rje khrag 'thung gis:__chos nyid rang sgras bdud rtsi'i rgyud:__mkha' khyab 'dus par gsungs pa'i tshe:__'jam dpal dpa' bo thugs rje'i gter:__sa yi snying po la sogs pa:__sems dpa' nye ba'i sras mchog la:__gnyer du gtad cing mdongs gsol bzhes:__ji ltar dam bcas ma bsnyel bar:__bdag cag rnal 'byor sgrub pa pos:__yun ring bar du bsnyen cing sgrub:__re zhing smon pas gsol 'debs na:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la babs:__dpal chen bdud rtsi'i dkyil 'khor pa'i:__sku gsung thugs yon phrin las kyi:__mchog thun las kyi dngos grub kun:__sgrub pa'i rdzas la brten nas kyang :__da lta nyid du stsol mdzad gsol:__zhes bskul/__gzungs thag blangs la/__dmigs pa rtse gcig pas/__bdag nyid rang bzhin dkyil 'khor gyi:__thugs nas bde chen 'od zer 'phros:__mdun bskyed lha tshogs thams cad dang :__khyad par 'jam dpal rnon po sogs:__nye ba'i sras mchog sdud pa po'i:_thugs dam bskul zhing gsos btab pas:__de dag rnam 'phrul mtha' yas kyis:__yon tan bdud rtsi rol pa yi:__lha tshogs rnams la mchod cing gsol:__dngos grub bskul ba'i grogs mdzad pas:__mi zad rgyan 'khor phrin las bzhi:__khyad par badz+ra a mr-i ta'i:__ye shes zil dngar char ltar babs:__bdag thim byin rlabs chus stobs 'bar:__he ru ka dang dbyer med cing :__dngos grub rdzas la bstims pa yis:__yid bzhin 'dod 'jo'i phung por bsam:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta many+dzu shrI byA ba lo ki te hU~M hrIHThAH__shrI he ru ka ma hA su kha badz+ra a mr-i ta kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma lo ka dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes bzla/__srung ma'i gtor 'bul/__bshags skong*/__tshogs mchod phyin chad snga ma rnams ltar bya/__mtshan thun gsum po phyi dro'i thun ltar bya ba dang*/__nyu le bskrad pa/__byin 'bebs/__tshogs mchod rnams kyang snga ma ltar ro/__/grol ba'i nang mo las byang bzlas pa dang bcas pa/__sman sgrub kyi phrin las cha tshang thugs dam bskul zhing bzlas pa many+dzu shrI can yan grub pa dang*/__stong tshigs kyis mchod la gzungs thag bsdu/__bsnyen rgyun snga ma bzhag__/dngos grub spyir gsol ba'i sngags bzlar gzhug go__/gnyis pa ni/__thog mar las byang ltar bgegs bskrad la byin dbab/__brjod med don bshags sngon du 'gro bas sgrub chen dang sbrel skabs/__sgrub khog ltar dngos grub len chog tshang ba byas la/__slob dpon rgyal thebs sogs dkyil 'khor mdun du bzhengs la/__hU~M hU~M:__chos sku spros bral dbyings las ma g.yos bzhin:__longs sku'i dkyil 'khor bdun ldan 'khor lor shar:__sprul pa thabs shes mnyam sbyor rol pa yis:__snang srid bdud rtsir dag pa'i lha tshogs rnams:__dang por bsnyen cing bar du rtse gcig bsgrubs:__da lta sgrub pa chen po'i phrin las kyis:__grub pa'i dngos grub gsol ba'i dus lags na:__dgongs pa yal yol btang snyoms ma mdzad par:__thugs rje'i rtsal bskyed khyad par rtags mtshan ston:__byin chen byin phob dbang chen dbang mchog skur:__las dang ye shes bdud rtsi'i dngos grub rnams:__da lta nyid du bdag la stsal du gsol:___shrI he ru ka ma hA su kha badz+ra a mr-i ta sarba sid+d+hi A be sha ya hU~M hU~M:__zhes dang*/__gong gsal bdud rtsi dgug pa'i dzab[¿] dbyangs lan gsum dang*/__dkyil 'khor la bskor ba byas la/__gzhan rnams rang mal du bzhugs/__zhi rol 'og yum gyis dar lam bcas sman gyi pho brang gdan drangs la/__many+dzi'i steng du bzhag go__/gsum pa ni/__slob dpon dkyil 'khor mdun khri'ur 'khod pas/__lag g.yon mtheb srin rtse sprad/__lhag ma brkyang pa rtse gsum gyi phyag rgyas sman gyi pho brang steng du reg la/__shrI he ru ka a ho su kha d+harma kA ya ni a mr-i ta sid+d+hi hU~M hr-IHThAH__zhes dzab[¿] dbyangs bcas bdun nam/__nyer gcig tsam bzlas la/__lta ba'i gdengs dang gdung ba'i shugs bskyed de/__hU~M:__rang byung bdud rtsi'i pho brang chen po ni:__dgyes par bzhugs pa'i dpal chen dkyil 'khor pa:__rtag rgyun rang bzhin ye shes tshad med kyang :__gdul bya'i yul la 'jug phyir slar yang gsol:__bdud rtsi bsgrub pa'i zhag grangs da nang them:__bdud rtsi bsgrub pa'i dam tshig da lta rdzogs:__rdo rje'i nam langs dngos grub nyi zla shar:__thugs dam dus la bab bo thugs rje bskyed:__rdo rje'i sku mnga' 'gran du med pa yis:__gzi brjid tshe yi dngos grub stsal du gsol:__rdo rje'i gsung la sngags kyi char chen 'bebs:__byin rlabs lung gi dngos grub stsal du gsol:__'od gsal thugs kyi dgongs pa mkha' ltar khyab:__mkhyen brtse nus pa'i dngos grub stsal du gsol:__'gro 'dul yon tan yid bzhin rin chen sprin:__khams gsum dbugs 'byin dngos grub stsal du gsol:__mchog thun phrin las stsol med lhun gyis grub:__las dang ye shes dngos grub stsal du gsol:__snang srid snod bcud bdud rtsi'i rgyan du shar:__grol ba bzhi ldan dngos grub stsal du gsol:__tshe dang skong dang bgegs zhi dbang bsgyur sogs:__ci 'dod 'grub pa'i dngos grub stsal du gsol:__he ru ka dang spyod yul dbyer med pa'i:__dngos grub dam pa deng 'dir stsal du gsol:__oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__shrI he ru ka ma hA su kha badz+ra a mr-i ta kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__gu Na sid+d+hi swA:__karma sid+d+hi hAH__sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes dngos grub spyir gsol la/__dbang blang ba ni/__me tog thogs la slob dpon rkyang pas/__oM:__ye shes rgyal po sku gsung thugs:__yon tan phrin las rmad po che:__de nyid du ni mnyam sbyor ba'i:__phyag rgya chen por bdag sbyor cig:__oM badz+ra a mr-i ta bo d+hi tsit+ta kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma ma hA su kha sa ma ya hU~M ho sta~M:__zhes me tog dor/__de ltar gsol bas dkyil 'khor gyi:__bdag po rab tu dgyes pa yis:__sdud po 'jam dpal rnon por gtad:__de yi rigs kyi gzungs mar brgyud:__rang gi spyi bor bstsal bar gyur:__ces mos la/__rdo rje gzungs mas sman gyi pho brang dar gyi khyogs la btegs nas gus pa'i tshul du dbyangs snyan pos/__slob dpon gyi mdun du+u 'khod la/__e ma thabs mchog rmad du byung :__bdud rtsi rol pa'i dkyil 'khor dang :__rang bzhin dkyil 'khor dbyer med pa'i:__rdo rje'i dam tshig dang du bzhes:__badz+ra a mr-i ta ma hA su kha a la la hoH__zhes pas phul ba slob dpon gyi phyag gis blangs la dbu gtsug tu bkod de/__hU~M:__bdud rtsi'i sku gsung thugs yon tan phrin las dang :___rang bzhin dkyil 'khor mi zad rgyan 'khor lnga:__dbyer med gdod nas mnyam pa chen po'i ngang :__khyab bdag thig le cig tu dbang bskur rdzogs:__oM AHhU~M ma hA su kha a mr-i ta maN+Da la dzaHhU~M ba~M hoH__gzhung las:__ye shes 'od zer rang la thim:__lha tshogs bdud rtsir 'khyil bar bsam:__zhes gsungs pas:__sprul pa bdud rtsi'i dkyil 'khor pa:__bdag nyid rang bzhin dkyil 'khor la:__dbyer med chu la chu bzhag ltar:__thim zhing ye shes lhag par 'bar:__dam tshig 'od zhu bdud rtsir thim:__byin rlabs gzi brjid phung por bsam:__shrI he ru ka ma hA sU kha badz+ra a mr-i ta maN+Da la hU~M hU~M hU~M:__zhes dbang blangs la stegs bur bzhugs/__gnyis pa gzhan la dbang sbyin pa ni/__slob ma rnams kyis maN+Dal 'bul/__oM:__ye shes rgyal po sogs shwa lo kas gsol ba btab nas/__slob dpon gyis sman gyi pho brang thogs la/__skad cig gis rang byung bdud rtsi'i pho brang chen por dpal chen bka' 'dus kyi dkyil 'khor lha tshogs dam ye dbyer med du bzhugs pa/__khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pas/__thun mong dang*/__mchog gi dngos grub ma lus pa stan thog gcig tu thob par mos shig__/bdud rtsi'i pho brang slob ma'i gnas gsum du bzhag cing*/__hU~M:__bla med don rdzogs 'dus pa'i dkyil 'khor du:__snang srid 'khor 'das thams cad 'dus pa'i bcud:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar sman gyi dbang :__skal ldan lus ngag yid kyis thob par shog:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__zhes dbang bskur zhing*/__sprul pa'i ye shes pa khyed rang rnams la thim par mos shig:__pho brang slar rang mal du bkod do/__/gsum pa rgya bkrol ba sogs ni/__mchod pa gsar du bsham/__dpon slob lhan cig pas/__oM AHhU~M:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__mkha' la sprin ltar gtibs spungs pas:__dkyil 'khor kun tu char bzhin babs:__ye shes gzi byin skyed gyur cig:__oM AHhU~M ma hA pU dza sa ma ya hoH__zhes pas mchod/__e ma ho bde gshegs kun tu bzang :__gsang chen thig le gcig tu rdzogs:__ma rig mun sel ye shes sgron:__dpa' bo khyod la phyag 'tshal bstod:__rang byung bdud rtsi bla med che:__sangs rgyas kun gyi gsang chen mchog:__kun kyang grol ba'i dpal la spyod:__gnyis med khyod la phyag 'tshal bstod:__ces pas bstod/__slar yang las kyi sems dpa'i thugs rgyud bskul ba'i don du/__oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__ma hA gu h+ya many+dzu shrI sid+d+hi sa ma ya hU~M hrIHThAH__zhes brgya rtsa brgyad bzlas la/__mkha' khyab bde gshegs zhi khro yis:__sdud po 'jam dpal rnon po la:__gnang ba stsal te gtad pa nyid:__rang la dngos su stsal bar gyur:__ces mos la/__sman gyi pho brang gzungs mas btegs nas slob dpon la 'bul/__des kyang phyag tu blangs te/__hU~M:__rang byung pho brang stong nyid yum gyi mkhar:__thams cad rtag bzhugs bde chen bdud rtsi'i bcud:__gnyis med zung 'jug ye shes rol pa'i phyir:__dpal gyi tha ram bdud rtsi'i mdud pa bkrol:__oM bi shud+d+he karma pra be sha ya phaT:__ces brjod la sman gyi rgya rnams bkrol/__zhal phye ma thag__oM sarba pany+tsa ma hA su kha hoH__ye shes bdud rtsi'i dwangs ma ni:__dkar dmar mthing ga'i mdangs 'od rgyun:__bdag gi gnas gsum thig ler thim:__rdo rje mi phyed gsum 'grub bsam:__e ma ho:__ngo mtshar rmad du byung ba'i chos:__nam mkha' dang ni mnyam pa'i gnas:__rnam par mi rtog rtog las 'das:__kun rdzob tsam du bstan pa mtshar:__bdud rtsi'i snying po rgyud gsum po:__srog gi snying po dag pa'i snod:__rang bzhin rol pa thugs rje yi:__sku gsung sku ste sku la thim:__gsung gsum gsung ste gsung la thim:__thugs gsum thugs te thugs la thim:__rtsa dang rlung dang thig le dang :__byang chub sems la rab tu thim:__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta shrI he ru ka ma hA su kha a mr-i ta rA sa yA na kA ya wA ka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haMH__zhes brjod la/__lha tshogs rnams kyi rdo rje gsum po dang dbyer mi phyed par gyur pa'i nga rgyal brtan por bzung*/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta pra bar+d+ha ya hU~M hrIHThAH__zhes bzla bzhin sman gzhal la ci tsam 'phel brtags/__de nas sman phud dpon slob thams cad kyi nang mchod thod chang du btab la g.yas pas bteg g.yon pa'i mtheb srin gyis 'thor bzhin du/__oM AHhU~M:__snang srid gdod nas bdud rtsi che:__dag mnyam rtogs pa'i longs spyod rgyan:__rmad byung bdud rtsi'i mchod pa yis:__bla ma dkyil 'khor lha tshogs mchod:__oM AHhU~M ma hA sarba pany+tsa a mr-i ta khA hiH__dgongs pa'i klong nas ye shes 'du 'bral med:__rig rtsal brdas mtshon snyan khung gtad rgyas gdams:__brgyud pa gsum gyi dpal mgon bla ma la:__sman mchod 'bul lo rnam grol dngos grub stsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hiH__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__dpal gyi pho nya bka' bzhin bstan pa skyong :__dpa' bo mkha' 'gro dam can rgya mtsho dang :__srid gsum yon tan bdud rtsi'i maN+Da la:__sman mchod 'bul lo rnam grol dngos grub stsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hiH__zhes 'bul/__de nas rang gi lcer nyi ma la gnas pa'i rdo rje'i lte bar hU~M gi mtshan par dmigs la/__g.yon pa'i mtheb srin nyi zla'i gwa'ur gsal bas/__bdud rtsi'i thig le gnas gsum du bkod cing*/__lcer myang la/__oM AHhU~M:__lce yi dam tshig rdo rje'i dkyil:__hU~M gi 'od kyis lam las brgyud:__mtheb srin nyi zla'i gwa'u yis:__mchog tu mi 'gyur ye shes rol:__badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi pha la hoH__slob ma rnams kyi gnas gsum du thig le bkod cing byin te/__oM AHhU~M:__phrin las bzhi dang grub pa brgyad:__phyi nang dbang bcu'i dngos grub sogs:__yon tan brgya rtsa brgyad thob cing :__mthong tshor myong reg grol ba yi:__he ru ka dpal thugs rje'i rgyun:__the tshom med par gus blangs te:__zhi ba'i btung ba bzhin bsten na:__'dod pa'i don kun 'grub pa'i phyir:__rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi hoH__zhes brjod cing dbang po'i sgo rnams dang*/__yan lag kun la'ang thig le bya/__lus kyi rtsa khams thams cad bdud rtsi byang chub sems kyis yongs su gang ba'i bde stong gi ngang la mnyam par bzhag__/slar yang sman dal gyi dbus su bzhag la/__hU~M:__dus gsum bde gshegs thams cad mchod pa dang :__'gro ba'i nyon mongs gdung ba zhi ba dang :__rnal 'byor grub pa'i rtsal chen rdzogs slad du:__bde chen bdud rtsi'i ye shes rab tu grub:__dpal chen khrag 'thung dgyes pa'i gzi byin skyed:__ma mo mkha' 'gro chos skyong dam la 'dus:__dregs pa'i lha srin tshogs rnams bka' la nyon:__thams cad bdud rtsi'i rdzas la bkra shis stsol:__dbang chen rnams kyis dbang bskur ye shes stims:__byin chen rnams kyis byin phob nus mthu spor:__dngos grub mchog stsol grub pa'i rtags mtshan ston:__thams cad dge zhing bkra shis bde legs mdzod:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta A yur puN+ye tiSh+Tha oM:___zhes glu gar rol mos mnga' gsol lo/__/bzhi pa phrin las kyi mjug bsdu ba ni/__sman phud bsreg rdzas rnams la bsres te/__rgyas pa'i sbyin sreg 'dir sbyor zhing*/__bka' srung spyi dang bye brag gi gtor 'bul/__bshags skong*/__tshogs mchod kyi zhal bstab skabs nyu le'i ling+ga mer bsregs pa'i thal ba hom du bzhag__/mchod pa'i ras ma dang*/__sngar btson 'dzin byas pa'i lhag ma sogs lhan cig phyir btang la/__phyi rol gom pa bdun cu'i sar bskyal/__chos skyong gtor 'bul zur du byed na btegs/__las byang gi bskul chad bstan grub nas sgo drung du dong gru gsum brus la ling+ga bsregs thal blugs pas dbyings pa'i khar gtor snod kha sbubs par rdo rje rgya grams gy-i rgyas btab la bro brdung*/__gtang rag gi mchod bstod rgyas par 'bul/__bzod gsol dang yig brgya lan gsum brjod/__ye shes brten dang ras bris la brtan bzhugs bya/__dam tshig pa bdag la bstim/__bdag bskyed bsdu ldang byas la/__phyi rol rgyal tho dang sgo byang bkrol/__nang du phur bu dbyung zhing bkru/__dkyil 'khor bsdu zhing*/__mar me smon lam/__bkra shis rgyas par brjod pa rnams sgrub khog nas ji skad bshad pa thams cad byas pas grub bo/__/lnga pa dgos pa dang phan yon bstan pa ni/___de ltar bdud rtsi chen po bsgrub pa'i dgos pa dang phan yon kyang*/__gter gzhung lasaH__kha dog mthong bas lus sgrib dag:__tshe dang bsod nams lang tsho rgyas:__dri la snoms pas ngag sgrib dag:__nus pa 'bar zhing dbang du 'du:__ro la myang bas yid sgrib dag:__bde chen ye shes stsol med 'char:__dpal chen he ru ka dang mnyam:__mchog thun phrin las thams cad 'grub:__ces gsungs pa dang*/__rig 'dzin rnam gsum gyi dgongs nyams gcig dril 'chi med 'phags ma'i snying thig gi bla sgrub byin rlabs snying po'i bdud rtsi sman gyi lung las/__khams gsum nyon mongs dug chen la:__ye shes mchog gi rtsi sbyar bas:__lcags la gser 'gyur thebs pa ltar:__skad cig gcig gis rnam par grol:__bdud rtsi spyi bor bcings pa yis:__dus gsum bde gshegs bsnyen bkur 'gyur:__mgul lam dpung par btags pas kyang :__phyogs bcu'i rgyal bas sras su dgongs:__rig 'dzin mkha' 'gro ngang gis 'du:__rtsa khams rlung la bde chen 'bebs:__rdo rje'i srung ba chen por 'gyur:__byad phur rbod gtong gdon dang bgegs:__gang gis mi tshugs thub pa med:__dus dang rgyun du myang ba yis:__tshe dang srung dang yid du 'ong :__bgegs rnams zhi ba la sogs dang :__nad dang bral nas ci 'dod pa'i:__yon tan rtsa brgyad 'di yis thob:__dam tshig sdom pa phun sum tshogs:__rang byung ye shes bde chen brnyes:__rgyud lnga dag cing dug lnga sel:__ye shes lnga dang sku lnga 'thob:__bde gshegs kun mnyes 'gro don 'grub:__'jig rten spyod pas mi tshugs so:__bdud rtsi'i zegs ma 'thor bas kyang :__bla mar phog na byin rlabs 'bebs:__lha la phog na dgyes pa skong :__chos srung la phog las la myur:__dpa' bo mkha' 'gro la phog na:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs kyang byed:__mched la phog na dbang du 'du:__gnas dang yo byad rang lus la:__phog pas nyams grib ma dag sbyong :__dag gtsang yid dga' nyams rtogs 'phel:__nad dang gdon dang sdug bsngal sbyong :__bgegs dang bar du gcod pa dang :__gtum po drag po'ang lhan ner mching :__zegs ma khong du song bas kyang :__dman pa'i dud 'gro yin kyang rung :__rdo rje'i rigs su byin brlabs pas:__sgrib dag thar pa'i sa bon thebs:__mdor na mthong bas sdig ltung dag:__dri tshor grib sel nyams chags skong :__reg pas bde chen rgyud la 'char:__myong bas mngon sum ye shes skye:__'chang bas srung dang rgyas dbang 'gyur:__'di nyid bsgrub pa'i sa phyogs kyang :__rdo rje'i zhing du byin brlabs pas:__dkar phyogs lha klu dbu 'phang mtho:__char chu dus 'bebs lo phyugs 'phel:__nag phyogs 'dre gdon ring du 'byer:__nad mug 'thab rtsod mtshon 'khrugs zhi:__rig 'dzin DA ki'i 'du ba yis:__snod bcud rgud pa gso ba dang :__legs phyogs spel ba'i phul du 'gyur:__zhes rjes su gdams pa stsal ba'i don nyid rjes 'jug rnal 'byor sgrub pa po rnams kyis snying gi thig ler bcang bar bya'o/__/dus gsum bde gshegs thugs rje'i rtsal myur ba/__/bdud rtsi'i mchog sgrub yid bzhin nor bu'i byin/__/yid can kun gyi snying la zhugs pa'i mthus/__rtogs grol dus mnyam rdo rje sems thob shog__/ces pa'ang gna' bo'i dus gangs can pa'i mi'i bdag po/__pho brang chen po sne'u gdong rtse ba'i rnam rgyal grwa tshang*/__ban gtsang thub bstan bshad sgrub 'phel rgyas gling gi rdo rje slob dpon thub bstan rgyal mtshan dbang phyug gis gtsos/__dbu chos las sne 'dus grwa bcas nas/__khyad par 'phags pa'i rten gyi phreng ba bcas/__bod yul bstan 'gro'i bde skyid kyi gzhi mar chos sde de nyid du dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i tshogs sgrub dang 'brel ba'i sman sgrub gsar du phyag len bstar rgyu'i cha rkyen du ched kyis bskul ma mdzad pa'i g.yar ngo ma ldog tsam du/__gter gzhung gi dngos bstan rtsa bar bzung*/__rigs mthun gyi gter kha gzhan nas kha bskang zhing*/__rdo rje 'dzin pa chen po rnams kyi phyag bzhes kyis zur brgyan te/__'du bgyid pa po ni/__sangs rgyas karma pa'i mtshan gyi byin rlabs thob pa'i sngags btsun/__rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes mkha' spyod thugs kyi 'khor lo'i gdan sa chen po'i yang dben gyi spo ru rab byung bco lnga pa'i nang tshan dus kyi pho nya zhes pa/__sa ta nag zla'i dmar phyogs kyi bzang po gnyis par sbyar ba'i yi ge pa ni mang thos dge slong 'jam dpal tshul khrims gyis bgyis pa dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information