བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:41, 1 June 2024 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "Khyentse Metadata" to "Text")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Wylie title bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba JKW-KABAB-03-GA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 13, Pages 237-238 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 237-238. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Revelations - gter ma
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Deity bka' srung
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-034
Colophon

།ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་གཏེར་གཞུང་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུངས་བ་དགེ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang nyer mkho'i yan lag tu gter gzhung las zur du phyungs ba dge/__/sarba mang+ga laM//

[edit]
༁ྃཿ །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤྲཱི་གུ་རུ་མ་ཧཱ་སུ་ཁཱ་ཡ། འདིར་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བཀའ་སྲུང་ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། སྣོད་གཙང་མར་བཤོས་བུ་དམར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་གཙོ་འཁོར་བདུན་གྱི་མཐར་ཐེབས་ཀྱུ་ཟས་སྣ་བཏུང་བ་སོགས་ཅི་འབྱོར་པས་གཏམས་པར་དར་ཟབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཤམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བྱིན་རླབས། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་མདུན་དུ་ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གར་བཞུགས་ཀྱི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམ་ལ། ཀྱེ། སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་སྐྱོང་བ་ནི༔ ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་རྣམས༔ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བཞུགས༔ ཁས་བླངས་བཞིན་དུ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ནཱ་ག་ཙནྟྲ་ཙ་ར་ར་ཏྲི་གིངྐ་ར་ཡཀྵ་ཡཀྵ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ས་ན་ཏིཥྛནྟཱུ༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དང་༔ དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་མཐུན་པའི་རྫས༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་མཁོ་དགུའི་ཚོགས༔ མ་ལུས་དགྱེས་པར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཅི་བསམ་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་༔ ཕྱི་ནང་དགྲ་བགེགས་ཆོམ་ལ་ཕོབསཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང་༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཨོཾ་ནཱ་ག་ཙནྟྲི་ཙ་ར་ར་ཏྲི་ཀིང་ཀ་ར་ཡཀྵ་ཡཀྵ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བྷ་ལིདྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དགེ་འདུན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས། འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒུད་པ་སོལ། སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ། གནོད་པའི་བགེགས་ཆོམས། ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་འདིར་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང༌། མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ། རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང༌། མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་བྱའོ། །ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་གཏེར་གཞུང་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུངས་བ་དགེ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83\u0f7f__/bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba bzhugs so/__/na maHshrI gu ru ma hA su khA ya/__'dir bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i bka' srung klu btsan 'bar ba spun bdun mchod pa'i phrin las mdor bsdus pa ni/__snod gtsang mar bshos bu dmar po zur gsum pa gtso 'khor bdun gyi mthar thebs kyu zas sna btung ba sogs ci 'byor pas gtams par dar zab sna tshogs kyis brgyan pa bshams/__ra~M ya~M kha~M gis bsangs/__oM AHhU~M hoHsa byin rlabs/__rang yi dam du gsal ba'i mdun du klu btsan 'bar ba spun bdun 'khor dang bcas pa skad cig gis gsal ba'i thugs ka'i sa bon las byung ba'i 'od zer gyis rang bzhin gar bzhugs kyi gnas nas spyan drangs par bsam la/__kye/__slob dpon pad+ma thod phreng gi:__bka' nyan dam tshig skyong ba ni:__klu btsan 'bar ba spun bdun rnams:__tshur gshegs tshur gshegs rten la bzhugs:__khas blangs bzhin du phrin las mdzod:__oM nA ga tsan+t+ra tsa ra ra tri ging+ka ra yak+Sha yak+Sha sa ma ya tsit+ta hrIM hrIM dzaH dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH_sa ma ya A sa na tiSh+Than+tU:__me tog bdug spos mar me dang :__dri chab zhal zas mthun pa'i rdzas:__gtor ma 'dod yon mkho dgu'i tshogs:__ma lus dgyes par bzhes nas kyang :__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__ci bsam don rnams 'grub pa dang :__phyi nang dgra bgegs chom la phobasaH__sangs rgyas bstan pa srung ba dang :__bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__oM nA ga tsan+t+ri tsa ra ra tri king ka ra yak+Sha yak+Sha sa ma ya tsit+ta hrIM hrIM dzaHdzaH__sa pa ri wA ra i daM b+ha lid+ta kha kha khA hi khA hiH__zhes lan gsum gyis gtor ma 'bul/__klu btsan 'bar ba spun bdun 'khor dang bcas pa rnams kyis mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di bzhes la/__sangs rgyas kyi bstan pa srungs/__dkon mchog gi dbu 'phang bstod/__dge 'dun dang chos kyi rgyal srid skyongs/__'jig rten gyi rgud pa sol/__sems can gyi phan bde spel/__rnal 'byor pa rnams kyi sdong grogs mdzod/__sngags 'chang rnams kyi phrin las sgrubs/__sdang ba'i dgra thul/__gnod pa'i bgegs choms/__khyad par dam tshig 'dir 'dus pa rnams kyi phyi nang gsang ba'i 'gal rkyen zhi ba dang*/__mthun rkyen smon pa'i legs tshogs 'phel zhing rgyas pa dang*/__mchog dang thun mong dngos grub ma lus pa myur du 'grub pa'i phrin las mdzod cig__/ces phrin las gsol/__rten yod na brtan bzhugs dang*/__med na gshegs gsol bya'o/__/zhes pa'ang nyer mkho'i yan lag tu gter gzhung las zur du phyungs ba dge/__/sarba mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information