JKW-KABUM-15-BA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las: bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba JKW-KABUM-15-BA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 8, Pages 193-196 (Folios 1a to 2b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 193-196. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Offering Rituals - mchod sbyin  ·  Protector Rituals - gsol mchod
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Deity bka' srung
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-03-GA-013
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-034
Colophon

།ཞེས་པ་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་གཏེར་གཞུང་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུངས་པ་དགེ། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

zhes pa nyer mkho'i yan lag tu gter gzhung las zur du phyungs pa dge/__sarba mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾ༔ ན་མཿཤྲཱི་གུ་རུ་མ་ཧཱ་སུ་ཁཱ་ཡ༔ འདིར་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བཀའ་སྲུང་ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། སྣོད་གཙང་མར་བཤོས་བུ་དམར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་གཙོ་འཁོར་བདུན་གྱི་མཐར་ཐེབ་ཀྱུ་ཟས་སྣ་བཏུང་བ་སོགས་ཅི་འབྱོར་བས་གཏམས་པར་དར་ཟབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་བཤམས། །རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གྱིས་བསང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བྱིན་བརླབ། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་མདུན་དུ་ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གར་བཞུགས་ཀྱི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ། །ཀྱཻཿ སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་སྐྱོང་བ་ཡི༔ ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་རྣམས༔ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བཞུགས༔ ཁས་བླངས་བཞིན་དུ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ནཱ་ག་ཙནྚི་ཙ་ར་ར་ཏྲི་ཀིང་ཀ་ར་ཡཀྴ་ཡཀྴ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཨ་ས་ནི་ཏིཥྛནྟུ༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དང་༔ དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་མཐུན་པའི་རྫས༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་མཁོ་དགུའི་ཚོགས༔ མ་ལུས་དགྱེས་པར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཅི་བསམ་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་༔ ཕྱི་ནང་དགྲ་བགེགས་ཆོམ་ལ་ཕོབས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང་༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཨོཾ་ནཱ་ག་ཙནྟྲི་ཙ་ར་ར་ཏྲི་ཀིང་ཀ་ར་ཡཀྴ་ཡཀྴ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ་ཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བྷ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དགེ་འདུན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས། འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒུད་པ་སོལ། སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྟོང་གྲོགས་མཛོད། སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ། གནོད་པའི་བགེགས་ཆོམས། ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་འདིར་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ། རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་། མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་བྱའོ། །ཞེས་པ་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་གཏེར་གཞུང་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུངས་པ་དགེ། སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba/ @#/__/bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba bzhugs so/_/ oM:__na maHshrI gu ru ma hA su khA ya:__'dir bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i bka' srung klu btsan 'bar ba spun bdun mchod pa'i phrin las mdor bsdus pa ni/__snod gtsang mar bshos bu dmar po zur gsum pa gtso 'khor bdun gyi mthar theb kyu zas sna btung ba sogs ci 'byor bas gtams par dar zab sna tshogs kyis brgyan par bshams/__/ra~M ya~M kha~M gyis bsang /__oM AHhU~M hoHsa byin brlab/__rang yi dam du gsal ba'i mdun du klu btsan 'bar ba spun bdun 'khor dang bcas pa skad cig gsal ba'i thugs ka'i sa bon las byung ba'i 'od zer gyis rang bzhin gar bzhugs kyi gnas nas spyan drangs par bsams la/__/kyaiH__slob dpon pad+ma thod phreng gi:__bka' nyan dam tshig skyong ba yi:__klu btsan 'bar ba spun bdun rnams:__tshur gshegs tshur gshegs rten la bzhugs:__khas blangs bzhin du phrin las mdzod:__oM nA ga tsan+Ti tsa ra ra tri king ka ra yak+sha yak+sha sa ma ya tsit+ta hrIM hrIM dza dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya a sa ni tiSh+Than+tu:__me tog bdug spos mar me dang :__dri chab zhal zas mthun pa'i rdzas:__gtor ma 'dod yon mkho dgu'i tshogs:__ma lus dgyes par bzhes nas kyang :__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__ci bsam don rnams 'grub pa dang :__phyi nang dgra bgegs chom la phobs:__sangs rgyas bstan pa srung ba dang :__bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod:__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__oM nA ga tsan+t+ri tsa ra ra tri king ka ra yak+sha yak+sha sa ma ya tsit+ta hrIM hrIM dza dzaH__sa pa ri wA ra i daM b+ha ling+ta kha kha khA hi khA hi:__zhes lan gsum gyis gtor ma 'bul/__klu btsan 'bar ba spun bdun 'khor dang bcas pa rnams kyis mchod sbyin gtor ma rgya chen po 'di bzhes la/__sangs rgyas kyi bstan pa srungs/__dkon mchog gi dbu 'phang bstod/__dge 'dun dang chos kyi rgyal srid skyongs/__'jig rten gyi rgud pa sol/__sems can gyi phan bde spel/__rnal 'byor pa rnams kyi stong grogs mdzod/__sngags 'chang rnams kyi phrin las sgrubs/__sdang ba'i dgra thul/__gnod pa'i bgegs choms/__khyad par dam tshig 'dir 'dus pa rnams kyi phyi nang gsang ba'i 'gal rkyen zhi ba dang /__mthun rkyen smon pa'i legs tshogs 'phel zhing rgyas pa dang /__mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa myur du 'grub pa'i phrin las mdzod cig__/ces phrin las gsol/__rten yod na brtan bzhugs dang /__med na gshegs gsol bya'o/__/zhes pa nyer mkho'i yan lag tu gter gzhung las zur du phyungs pa dge/__sarba mang+ga laM//___//

Footnotes

Other Information