JKW-KABAB-02-KHA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:37, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")

འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ།
Wylie title 'od gsal phyag rgya chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu nges don grub pa JKW-KABAB-02-KHA-029.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 29, Pages 183-200 (Folios 1a to 9b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'od gsal phyag rgya chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu nges don grub pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 183-200. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Stages of the Path - lam rim  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu  ·  Mahamudra - phyag rgya chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
[edit]
༄༅། །འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ།། ཨ་ཧོ། རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །དྲི་མེད་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སྟེ། །དོན་དམ་འགོགས་བདེན་ཆེན་པོའི་ཞལ། །ཡོངས་གྲུབ་བླ་མར་ཕྱག་བགྱིའོ། །སྦྱང་གཞི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བའི། །སྦྱང་བྱ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི། །སྦྱོང་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །སྦྱངས་འབྲས་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་དུ་འགྱུར། །དེ་སླད་དེ་ཡི་ལམ་གྱི་རིམ། །སྐལ་བཟང་ཚེ་གཅིག་གྲོལ་འདོད་པའི། །དབང་རྣོན་རྣམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ། །མདོར་བསྡུས་གང་ཤར་གླུ་རུ་ལེན། །ཐོགས་མར་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་པའི། །རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་མཉེས་བྱས་ཏེ། །ཟབ་མོའི་མན་ངག་ལེགས་ཐོབ་ནས། །བློ་སྦྱོང་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བརྟག །དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབྱོར་པ་བཅུས། །བརྒྱན་པའི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་གང༌། །དཔེ་གྲངས་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ཡིས། །རྙེད་དཀའ་རྙེད་པ་འབྲས་བུར་བཅས། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་བརྟན་གཡོའི་དངོས། །ཅིས་ཀྱང་མི་རྟག་འཇིག་པའི་ཕྱིར། །ནམ་འཆྀ་ཆ་མེད་འཆི་བའི་ཚེ། །དམ་ཆོས་མ་གཏོགས་སྐྱབས་གཞན་མེད། །ཤི་ནས་དཀར་ནག་ལས་ཉིད་ཀྱི། །རྗེས་སུ་ངེས་པར་འབྲངས་བ་ལས། །བདེ་བ་དང་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །འབྲས་བུ་མི་བསླུ་སོ་སོར་སྨིན། །ཚུལ་དེས་འཁོར་བའི་གནས་རིགས་ནི། །གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་འདུ་བྱེད་དང༌། །འགྱུར་དང་སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ལས། །འདའ་བ་མེད་པར་ངེས་རྙེད་བྱ། །དེས་ནི་དོན་མེད་བགྱི་བ་དང༌། །ལེ་ལོ་དཀར་མིན་འཇུག་པའི་ལས། །སྲིད་པའི་གནས་ལས་བློ་ལྡོག་ཕྱིར། །རྒྱུད་དང་འདྲེས་པར་ཉམས་སུ་བླང༌། །དེ་ནས་ད་ལྟའི་མ་གྱུར་འགྲོ། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་པོ། །མི་ཕྱེད་གཏན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟུང༌། །གཞན་ཕྱིར་རྫོགས་བྱང་འདོད་པའི་བློས། །སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་བླངས་ནས་ཀྱང༌། །རྟག་ཏུ་བསླབ་ལ་གནས་པར་བྱ། །རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བའི་གེགས། །སྡིག་སྒྲིབ་རྒྱུར་བཅས་སྦྱང་བྱའི་ཕྱིར། །སྟོབས་བཞིའི་གནད་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ་བཟླས་འབད། །མཐུན་རྐྱེན་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཚོགས་གཉིས་མྱུར་དུ་བཟླུམས་པའི་སླད། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཎྜལ་གྱི། །མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྒྱ་ཆེར་སྤྲོ། །ཁྱད་པར་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་དབང༌། །ཐོབ་པའི་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ། །མངོན་སུམ་གཉུག་མའི་དོན་མཐོང་ཕྱིར། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གནད་དུ་བསྣུན། །མདོར་ན་འདིར་སྣང་ཞེན་པ་ལྡོག །མོས་གུས་དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་དང༌། །བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེས་རྒྱུད་བརླན་པས། །ཚེ་གཅིག་དོན་གྱི་བཙན་ས་ཟིན། །རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས། སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཚོམས་ཏེ་དང་པོའོ། །དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱི། །སྦྱོར་བའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། །ཉམས་མྱོང་བརྟན་པོར་སྐྱེས་པ་ཡིས། །དངོས་གཞིའི་ལམ་འདིར་འཇུག་པར་བྱ། །ཐོག་མར་གནས་ལུགས་གཅིག་ཉིད་ཀྱི། །དོན་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚེ། །བློ་དང་དབང་པོའི་ངོ་སྐལ་ལས། །རང་སྡེའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞིར་དབྱེ། །འོན་ཀྱང་བྱེ་མདོ་སེམས་གསུམ་པོ། །དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་ཕྱོགས་བསླན་ནས། །དེ་ཀུན་རྩེ་མོར་གྱུར་པ་ནི། །དབུ་མ་ཉིད་དུ་འཇོག་པར་མཛད། །དེ་ལའང་གནས་སྐབས་ངེས་དོན་དང༌། །མཐར་ཐུག་ངེས་དོན་གྱིས་དབྱེ་བས། །རང་སྟོང་གཞན་སྟོང་སྨྲ་བ་ཡི། །ཤིང་ལྟའི་ལམ་སྲོལ་རྣམ་གཉིས་བྱུང༌། །ཕྱི་མ་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ཡི། །མདོ་སྡེ་ལས་ཀྱང་རབ་གསལ་ཞིང༌། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མ་ཕམ་པས། །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ལེགས་པར་བསྡུས། །དེ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་དང༌། །དོན་དམ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི། །ཉོན་མོངས་གཞན་གྱིས་སྟོང་ཞེས་གསུངས། །ངོ་བོ་རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཕྱིར། །རང་བཞིན་གནས་པའི་རིགས་ཞེས་བྱ། །སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ། །དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་གྱི་གཏེར་བཞིན་བཞུགས། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཉིས་འཛིན་མཐུས། །ཀུན་གཞི་ཡིད་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་དང༌། །ཉོན་མོངས་ཡིད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལས། །སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་རྟག་ཏུ་འཕྱན། །ལམ་དུས་ཚོགས་གཉིས་མཐུས་སྦྱངས་པས། །རྒྱས་འགྱུར་རིགས་ཀྱིས་གློ་བུར་གྱི། །དྲི་མ་བསལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་ཚོགས། །འབྲས་བུའི་ཤིང་བཞིན་གོང་དུ་འཕེལ། །མཐར་ཐུག་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི། །ཆོས་ཉིད་འདུས་མ་བྱས་པ་ཡི། །སྦྱང་གཞི་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། །གཞི་འབྲས་རྣམ་དབྱེར་མེད་པའོ། །འདི་ནི་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་དུའང༌། །རྒྱུ་ཡི་རྒྱུ་དང་དག་པའི་བདག །སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འོད་གསལ་སེམས། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་སོགས། །རྡོ་རྗེའི་མིང་གིས་རབ་ཕྱེ་ཞིང༌། །ཁྱད་པར་ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་ལ་རྒྱས་གདབ་པ། །བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །འདི་ཁོ་ན་ལས་འདའ་བ་མེད། །དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་སྐལ་བཟང་དེས། །བསྒོམ་པའི་རིམ་པར་འཇུག་པ་ནི། །ཤིན་ཏུ་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས། །འདུ་འཛིའི་གཡེང་བ་དང་བྲལ་བར། །བསམ་གཏན་ཚེར་མ་རིང་སྤངས་ནས། །ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ཉམས་བླངས་ཏེ། །དང་པོ་བདེ་བའི་སྟན་ཉིད་ལ། །ལུས་གནད་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་དང༌། །སེམས་གནད་འདས་པའི་རྗེས་མི་འབྲངས། །མ་འོངས་འཁྲུལ་པའི་སྔུན་མི་བསུ། །ད་ལྟའི་རྟོག་པ་ཅི་ཤར་ཡང༌། །ཐད་ཀར་བཟོ་མེད་ལྷན་ནེར་འཇོག །སྐབས་སུ་ཤིང་བུ་རྡེའུ་དང༌། །ཁྱད་པར་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུར། །དམིགས་པ་ཉེ་བར་གཏད་ནས་ནི། །དེ་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡེང་མི་བྱ། །གཞན་ཡང་བུམ་ཅན་སྦྱོར་བ་དང༌། །རྡོར་བཟླས་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མོ་དང༌། །སྟོང་ཆེན་རིམ་སྡུད་བསམ་གཏན་སོགས། །ཇི་ལྟར་འོས་པའི་སེམས་འཛིན་བསྟེན། །གང་ཚེ་བྱིངས་ན་སྤྱི་བོར་དང༌། །རྒོད་ན་ལྟེ་འོག་ཐིག་ལེ་ལ། །དམིགས་པ་གཏོད་སོགས་ཐབས་མཁས་དང༌། །མ་བཅོས་རང་གྲོལ་ངང་དུ་བཞག །དེ་ལྟར་འབད་པས་འཇུག་པ་ལ། །དང་པོ་རྣམ་རྟོག་གཡོ་བ་ཡིས། །མཉམ་བཞག་ངང་དུ་མི་གནས་པ། །རི་གཟར་འབབ་ཆུ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། །དེ་ནས་ཆུ་བོ་དལ་འབབ་ལྟར། །ལྟག་པ་རེས་འཕྲོ་རེས་ཟིན་པས། །ཐ་མ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལྟར། །གཡོ་མེད་ཉིད་དུ་རྩེ་གཅིག་གནས། །གཞན་དུ་གཡོ་ཐོབ་གོམས་བརྟན་དང༌། །མཐར་ཕྱིན་ཉམས་ལྔར་བཤད་པ་ཡང༌། །དོན་དུ་སྨོས་མ་ཐག་པ་ཡི། །ཉམས་ཀྱི་རིམ་པར་འདུ་བའོ། །མདོར་ན་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི། །སྣང་བ་གསལ་ལ་འཛིན་མེད་དང༌། །ལྷན་ནེར་གནས་ཤིང་ལུས་དང་སེམས། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བས་ཚིམ། །དེ་ཚེ་ཟག་པར་བཅས་པ་ཡི། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང༌། །ཉོན་མོངས་ཞེན་པ་ཤུགས་ཀྱིས་ཆུང༌། །འདི་དག་གོམས་པའི་རྟགས་སུ་བཤད། །གཉིས་པ་ཆོས་རྣམས་རབ་འབྱེད་པའི། །སྒོམ་བྱུང་ཤེས་རབ་ཟབ་མོ་ཡིས། །སྔ་མ་བས་ལྷག་ངོ་བོ་ཉིད། །མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་སྟེ། །འདི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་སྣང་བ་ཀུན། །བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་བཞིན། །དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ། །ལེགས་པར་བརྟགས་པས་གཟུང་ཡུལ་འཇིག །ནང་གི་སེམས་ཀྱང་སྐྱེ་འགགས་དང༌། །འགྲོ་འོང་གནས་པའི་མཚན་མ་སྟོང༌། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཆེན་པོ་སྟེ། །འཛིན་པའི་རང་གཟུགས་ངེས་པར་སྤངས། །དེ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་བྲལ་བ་ཡི། །འགྱུར་མེད་རིག་སྟོང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །འཁོར་དང་འདས་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ། །སྤང་ཐོབ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །མཐར་ཐུག་གློ་བུར་སྒྲིབ་པའི་རྒྱུན། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །བཅོམ་ལས་གདོད་མའི་དེ་ཁོ་ན། །རང་རིག་གཉུག་མའི་ངོ་བོར་གྲོལ། །གཞན་དུ་འདི་ལ་རིག་པ་དང༌། །སྔ་མར་རྐང་པའི་སྒྲས་བསྟན་ཏེ། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ཉིད་ཀྱིས། །ཐར་པའི་གྲོང་དུ་དཀྲི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཞི་གནས་གོམས་པ་ལས། །ལྷག་མཐོང་ཤེས་རབ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། །དེ་ཉིད་བསམ་གཏན་ངོ་བོ་རུ། །རྫོགས་པས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན། །དེ་སླད་བསལ་བཞག་སྤང་བླང་དང༌། །དགག་སྒྲུབ་རེ་དོགས་ལས་འདས་པའི། །ཐ་མལ་ཤེས་པ་རྗེན་པའི་ངང། །མ་ཡེངས་དྲན་པའི་རང་རྩལ་སྐྱོངས། །མདོར་ན་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སྐབས། །ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་རྣལ་འབྱོར་དང༌། །རྗེས་ཐོབ་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རྟེན་འབྱུང་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་དུ་བལྟ། །དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་འགྲོ་བ་ལ། །བཟོད་མེད་སྙིང་རྗེས་རྒྱུད་བརླན་ཅིང༌། །གང་གི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་རུ། །རྟོགས་པས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །རྗེས་སུ་བསགས་དང་ཡོད་པ་ཡི། །རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཚོགས་གཉིས་རྒྱུན། །འཁོར་གསུམ་ཡང་དག་ཆེན་པོའི་ངང༌། །འགྲོ་ཀུན་ཚོགས་གཉིས་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་གདབ་དབང་བཞི་བླང༌། །གང་ཤར་རང་ངོར་འཇོག་པ་དང༌། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་དགེ་ཆོས་སྡུད། །མཐར་གྱིས་དྲན་འཛིན་རྩོལ་བ་དང༌། །མཉམ་གཞག་རྗེས་ཐོབ་སོ་མཚམས་ཞིག །གཉིས་སྣང་ཕྲ་མོ་བཅས་པ་ཡང༌། །སྤངས་པས་གཟོད་མའི་ས་ལ་རེག །དེ་ཚེ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་དང༌། །ཐུགས་རྗེ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཡི། །ལྷན་སྐྱེས་སྐུ་བཞི་མངོན་གྱུར་པ། །བྲལ་སྨིན་ལས་འདས་འབྲས་བུའོ། །རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ་ལས། དངོས་གཞིའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཚོམས་ཏེ་གཉིས་པའོ། །སླར་ཡང་དེ་ལས་འཕྲོས་པ་ཡི། །ཚིག་འགའ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་བརྗོད། །གང་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡི། །སྤྱོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་འདི་རྟོགས་ནས། །མཐའ་བྲལ་བདེན་པའི་མཆོག་བརྙེས་ཕྱིར། །ངེས་དོན་དབུ་མ་ཆེན་པོ་སྟེ། །དང་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ལ། །ཕྱིས་ནས་སྦྱོར་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱཽར་ཞེས་སུ་བརྗོད། །འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །རིམ་དང་གཅིག་ཅར་བྲལ་བ་རུ། །གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར། །རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན། །རྟོག་ཚོགས་ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་དབྱིངས། །ཉེ་བར་ཞི་བས་ཞི་བྱེད་ལ། །གཟུང་འཛིན་ཐད་ཀར་གཅོད་པའི་ཕྱིར། །གཅོད་ཡུལ་ཞེས་སུ་སྒྲོགས་པར་མཛད། །མདོར་ན་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས། །མཐའ་དག་དངོས་དང་རྒྱུད་ཉིད་ནས། །སྦྲང་རྩིའི་རོ་དང་ཁོང་སྦུབས་བཞིན། །དམ་པའི་ཆོས་འདིར་གཞོལ་ཞིང་འབབ། །ཁྱད་པར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་ཞེས། །གྲགས་པ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱང༌། །ཕྱག་རྒྱ་འདི་ལས་མི་གཞན་ནོ། །ལས་ཆོས་དམ་ཚིག་སྔོན་སོང་བས། །སྒྲུབ་པ་རིམ་འཇུག་ཙམ་ཞིག་སྟེ། །དབང་རྣོན་གཅིག་ཅར་རིགས་ཅན་གྱིས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་མཐོང་ཞིང་གྲོལ། །རླུང་དང་ཕྱག་རྒྱའི་བྱེད་ལས་ལས། །བྱུང་བའི་གསལ་བདེའི་ལྟ་བ་དང༌། །བློ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པའི་ཕྱིར། །གྲོལ་བ་ཉིད་དང་ཁ་ཐག་རིང༌། །དེ་ཕྱིར་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་གྱི། །ལྟ་བའི་རིམ་པ་འདི་རྟོགས་ནས། །བསྒོམ་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཡང༌། །འབྲས་བུའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཐུག་སྟེ། །དབང་བསྐུར་ཀུན་གྱི་དེ་ཁོ་ན། །རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བ་ཡི། །དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ཙམ་མིན་པར། །རྒྱུ་རྒྱུད་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་བསྟན། །ལམ་རྒྱུད་གང་གིས་རྒྱས་འདེབས་པ། །ཟབ་མོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། །ཀུན་བརྟགས་ཙམ་མིན་ཡོངས་གྲུབ་པའི། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །མི་ཤིགས་ནཱ་དར་སོན་པ་ཡི། །ཟུང་འཇུག་བཟླས་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད། །འོད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དངོས། །རྫོགས་རིམ་ཀུན་གྱི་རྩེ་མོར་ཤར། །རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་བྱེད་པ་ནི། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དུ་བཅིངས། །འབྱུང་ལྔའི་རླུང་སེམས་རྒྱུར་བཅས་པ། །འགྲོ་འོང་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །འཕོ་ཆགས་བྲལ་བའི་བདེ་ཆེན་རོལ། །མཚན་མའི་ཐིག་ལེ་རབ་ཟོས་པས། །སྣང་སེམས་ཉམས་མྱོང་ཀུན་འཆར་ཞིང༌། །མཐར་ཐུག་དབུ་མར་མཆོག་འགྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང་སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བ་ནི། །འདུ་ཤེས་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་ལ། །ཡེ་སྲུང་ཆེན་པོར་རྫོགས་པས་ན། །སྡོམ་དང་སྡོམ་མིན་ཡོངས་སུ་སྤངས། །སྣང་སེམས་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས། །རོ་མཉམ་ཆེན་པོར་བརྡལ་བའི་ཕྱིར། །ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་མཐར་ཐུག་གིས། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་སྙོམས་འཇུག་པ། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཚོགས་རྫོགས་པས། །ལྷན་སྐྱེས་སྒྲིབ་བྲལ་འབྲས་བུའི་རྒྱུད། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བྱེད། །དེ་བཞིན་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་དང༌། །རྗེས་མཐུན་ས་ལམ་རྫོགས་པའྀ་ཚུལ། །རེ་ཞིག་ཐུན་མིན་བཞེད་པའི་སྙིང༌། །རྣལ་འབྱོར་བཞི་ཡི་རིམ་པའང༌། །རྩེ་གཅིག་འཇིག་རྟེན་ཚོགས་ལམ་སྟེ། །ཐོག་མར་ཆུང་ངུའི་གནས་སྐབས་སུ། །ངོ་བོ་མི་རྟོག་པར་གནས་ཤིང༌། །འབྲིང་པོར་དེ་ཉིད་བརྟན་པ་དང༌། །མཐར་ཕྱིན་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་འབྱུང༌། །འདི་ལ་བདེ་གསལ་སྟོང་ཉིད་དང༌། །གཡོ་མེད་གནས་པ་མཉམ་བཞག་དང༌། །གཅིག་ཤོས་རྗེས་ཐོབ་ཉིད་ཡིན་ཕྱིར། །འདུ་འཛི་སྤངས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས། །ཞེན་པ་མེད་པར་ཉམས་བླངས་པས། །ཟག་བཅས་མངོན་ཤེས་སོགས་ཀྱང་འགྲུབ། །དེ་ནས་སྔར་གྱི་ཉམས་ཞིག་པས། །རང་སེམས་སྐྱེ་འགགས་བྲལ་བ་དང༌། །བཟང་ཞེན་འཆིང་བ་རྣམ་སྤངས་པའི། །སྤྲོས་བྲལ་ཆུང་ངུ་འབྲིང་པོའི་མཐུས། །ངོ་བོའི་བཞུགས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བའི། །ཉམས་མྱོང་རྣལ་མར་སྦྱོར་བའི་ལམ། །མཐར་ཕྱིན་ཕྱི་རོལ་སྣང་ཆ་ཀུན། །སེམས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤེས་པ་དང༌། །དེ་ཡང་བློ་འདས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ། །རྟོགས་པས་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་མཐོང༌། །དུས་འདིར་དྲན་པས་ཟིན་ཙམ་ནས། །རྩོལ་བྲལ་མཉམ་བཞག་དབང་བསྒྱུར་ཞྀང༌། །དེ་ལས་ལྡོག་ཚེ་འཁྲུལ་བཅས་པའི། །རྗེས་ཐོབ་ཡིན་ཕྱིར་དྲན་འཛིན་གཅེས། །མཐོང་ཟིན་ཡིད་བྱེད་ལས་འདས་པས། །གོམས་པར་བྱ་བ་སྒོམ་པའི་ལམ། །ཆུང་ངུར་འཁོར་དང་འདས་པའི་ཆོས། །སྣང་སྟོང་རོ་མཉམ་གཅིག་དུ་རྟཽགས། །འབྲིང་པོར་སྣ་ཚོགས་གཟུང་འཛིན་ཡུལ། །སེམས་ཉིད་ཁོ་ནའི་རང་རྩལ་དུ། །ཤེས་པས་སྟོང་ཉིད་རྒྱུ་འབྲས་སུ། །ཤར་ནས་སྒྲོ་སྐུར་རང་ངོར་ཞིག །ཆེན་པོར་སྣང་སྲིད་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས། །ཞི་བས་གཉིས་སྣང་ཕྲ་མོའང་སྤངས། །ཡུལ་ཅན་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། །ཡུལ་སྣང་ལུང་མ་བསྟན་པ་ལ། །མཉམ་རྗེས་ཐ་དད་གདགས་པ་སྟེ། །དོན་དུ་བློས་བྱས་འཇུར་དྲན་དང༌། །ཐ་མལ་འཁྲུལ་པས་མ་བསླད་པའི། །ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་རྣལ་འབྱོར་མཆོག །གོ་ཡུལ་ཙམ་མིན་ཉམས་སུ་མྱོང༌། །མཐར་ཐུག་བཞག་བྱ་འཇོག་བྱེད་ཀྱི། །སྤྲོས་པ་མ་ལུས་རྒྱུན་ཆད་ནས། །མཉམ་རྗེས་རེས་འཇོག་སྤངས་པ་ཡི། །སྒོམ་མེད་ཆུང་ངུར་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི། །སྒྱུ་མའི་གཟུགས་བརྙན་སྤངས་པ་སྟེ། །འབྲིང་པོར་རྗེས་ཤེས་བག་ཉལ་གྱི། །གཉིས་སྣང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཉིད། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །བཅོམ་པའི་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ། །ཆེན་པོར་སློབ་ལམ་ལས་འདས་པའི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ། །མདོར་ན་ཉམས་སྣང་རྩེ་གཅིག་བརྟན། །རྣམ་རྟོག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུར་ཤར། །སྣང་བ་སྒོམ་དུ་རོ་གཅིག་ཅིང༌། །སྒྱུ་མའི་མྱོང་བ་བྲལ་བའོ། །འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི། །འཇུག་སྒོ་དབང་བཞིའི་རྟོགས་པ་སྟེ། །དེས་ན་ཀུན་ཉོན་ས་བོན་བཅས། །མཐའ་དག་སྤངས་པའི་ནུས་པར་ལྡན། །དེ་ལྟའི་ཉམས་ལེན་གནས་སྐབས་སུ། །གོལ་ཤོར་ནོར་སའི་གེགས་བསལ་ཏེ། །དང་པོ་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཀྱང༌། །ཉམས་ཀྱི་འཆར་སྒོ་ཙམ་ཉིད་ཕྱིར། །ཞེན་ན་འདོད་གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀྱི། །ཁམས་གསུམ་དག་ཏུ་འཆིང་བར་བྱེད། །གཉིས་པ་སྟོང་ཉིད་གཤིས་དང་ལམ། །རྒྱས་འདེབས་གཉེན་པོར་ཤོར་བ་སྟེ། །དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ཕྱིར། །རྒྱུ་འབྲས་གྲུབ་པ་མེད་སྙམ་དང༌། །ཇི་ཙམ་གོ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ། །ཉམས་མྱོང་བྲལ་བ་དང་པོའོ། །སྐུ་གསུམ་ལྷན་སྐྱེས་མ་ཤེས་པར། །འབྲས་བུ་གཞན་ན་རེ་བ་དང༌། །མ་བཅོས་གཉུག་མ་ལས་གཞན་པའི། །བློ་བྱས་འཛིན་རྩོལ་གཉིས་པར་བཤད། །ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་མ་རྟོགས་པར། །ཐབས་ལ་སྟོང་པས་རྒྱས་འདེབས་དང༌། །གང་ཤར་སྣང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལ། །རེ་དོགས་བླང་དོར་གསུམ་པ་སྟེ། །རྟོག་ཚོགས་གཟོད་ནས་རང་གྲོལ་ཀྱང༌། །གཉེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བརྟེན་པ་དང༌། སེམས་བྱུང་འཇུག་པ་སྟོང་འཛིན་གྱིས། །ཆེད་དུ་དགག་པ་བཞི་པར་འདོད། །གསུམ་པ་ཚོགས་དྲུག་དགག་པ་དང༌། །གསལ་ཆ་མེད་པའི་མི་རྟོག་པ། །ལུང་མ་བསྟན་དུ་བྱིང་བ་སོགས། །ཞི་གནས་རྩེ་གཅིག་ཤར་བར་རློམ། །རྟོག་གེ་ཁོ་ནའི་ཐལ་འགྱུར་རོ། །ཡིད་དཔྱོད་བཅོས་མའི་ཆོས་ཉིད་དང༌། །དྲན་པས་མ་ཟིན་འཁྲུལ་པ་ལ། །ལྷག་མཐོང་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དོ་ལོ། །ཟུང་འཇུག་གནས་ལ་རྨོངས་པའམ། །ཞི་གནས་ཙམ་དང་མ་བྲལ་བཞིན། །རྟོག་ཅིང་དཔྱོད་པར་སྨྲ་བ་སོགས། །ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པའི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང༌། །དེ་ཕྱིར་རྟོགས་པ་མཆོག་ལྡན་པའི། །བཤེས་གཉེན་དམ་པར་གུས་བསྟེན་ནས། །སྤྲོས་བྲལ་མངོན་སུམ་མཐོང་བའི་བར། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་སློབས། །གཞན་ཡང་ཉམས་ལེན་བོགས་འདོན་ཅིང༌། །དགེ་སྦྱོར་སྲང་དུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར། །དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་པའི། །རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པ་དྲུག་ཡིན་ཏེ། །ཐོ་རངས་ཡེ་ཤེས་གསལ་འདེབས་ཕྱིར། །གཉིད་ལས་སད་པའི་དེ་མ་ཐག །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་པས། །གཞན་ཕྱིར་དགེ་བའི་སྤྱོད་པ་བརྩམས། །ཉིན་པར་སྣང་བ་གང་ཤར་ཀུན། །རྨི་ལམ་སྒྱུ་མར་རྒྱས་གདབ་སྟེ། །རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒོམ་པ་ཡིས། །བདེན་འཛིན་འཇིག་ཅིང་བར་དོ་འབྱོངས། །ནང་ནུབ་བཟའ་བཏུང་འདོད་ཡོན་ཀུན། །ཞེན་མེད་སྟོང་པར་ལམ་ཁྱེར་རམ། །ཕུང་ཁམས་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པའི་ཕྱིར། །རོལ་པས་མི་འཆིང་ཚོགས་ཆེན་རྫོགས། །སྲོད་ལ་དབང་པོ་གཞི་བསྡུའི་ཕྱིར། །ཉིན་པར་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི། །རྗེས་སུ་མི་འབྲེངས་རང་ངོ་བལྟ། །མཚན་མོ་རྣལ་འབྱོར་སྲད་དུ་འཛུད། །ནམ་གུང་ཤེས་བྱ་བུམ་གཞུག་གིས། །སྙིང་དབུས་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་བསྒོམ། །གསོལ་གདབ་སྤྲོས་བྲལ་ངང་དུ་བཞག །འོད་གསལ་མ་བུ་འདྲེས་པར་བྱེད། །ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་དུས་བབ་ཚེ། །ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་རྣལ་འབྱོར་ནི། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཆགས་ཞེན་བཅད། །ཉེས་ལྟུང་བཤགས་ཤིང་སྙིང་ནས་བསྡོམ། །དགེ་ཚོགས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བླཽས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུ་རུ་བསྔཽ། །ཕུང་ཁམས་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་ཡིས། །མཆོད་སྦྱིན་མགྲོན་རྣམས་ཚིམ་བྱས་ཏེ། །འདི་ལྟར་ཐོག་མར་མ་སྐྱེས་ཕྱིར། །ཐ་མར་གང་དུ་འགགས་པར་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་སྐྱེ་འཆྀ་བྲལ་བ་ཡིས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་མཉམ་བཞག་པས། །དོན་གྱི་བསྲེ་འཕོ་ལམ་དུ་ལོངས། །མདོར་ན་འཆི་བའི་རྟོག་པ་ནི། །མ་བཅོས་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །བར་དོ་སྣང་སྟོང་རོ་མཉམ་དུ། །རྟོགས་པས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ཤར། །སྐྱེ་སྲིད་བླ་མའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་དབུགས་འབྱིན་ཕྱིར། །དབང་པོའི་རིམ་པ་རྗེས་མཐུན་པའི། །ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རྫོགས་པའོ། །སྤྱོད་པ་གནས་སྐབས་རྗེས་ཐོབ་ཏུ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དགེ་ཆོས་སྡུད། །གཞན་དུ་མཉམ་བཞག་སེམས་བརྟན་ན། །དེ་ལ་གཙོ་བོར་སྟོན་མི་བྱ། །ཅི་ཕྱིར་ཟག་བྲལ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་དོན་དམ་སེམས། །རྣམ་གྲོལ་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་སྟེ། །སྦྱིན་སོགས་ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡང༌། །དེ་ཁོ་ན་ལས་མི་འདའ་བར། །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་རབ་བཀྲལ་ཞིང༌། །གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༌། །དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འབབ་པར་གསུངས། །དེ་སླད་བཅིང་གྲོལ་ལས་འདས་པའི། །གནས་ལུགས་འདི་ནི་སུས་རྟོགས་པ། །དབང་རྣོན་གཅིག་ཅར་རིགས་ཅན་ཏེ། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡི། །བྲལ་སྨིན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཀླས་ཀྱང༌། །གཞོན་ནུ་མ་ཡི་སྲང་བཞིན་དུ། །ཨེ་ཝཾ་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞུགས། །རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཆོས་སྐུ་སྟེ། །འགགས་མེད་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་སྤྲུལ་པའི་གར། །དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་ངོ་བོ་ཉིད། །དག་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་འདྲེས་པར། །གཟིགས་པས་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང༌། །དངོས་ཀུན་གཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཆུད་ཕྱིར། །མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བར་བཤད། །ཀུན་ཁྱབ་འགྱུར་མེད་བདེན་པ་ཡིས། །ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་སོ་སོར་རྟོགས། སྒྲིབ་གཉིས་ཆ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་སོ། །དེས་ན་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཡོན་ཏན་བདེ་ཆེན་རོ་མྱོང་བརྒྱད། །འདུ་འབྲལ་མེད་པར་དབང་བྱས་པས། །ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་དེ་སྲིད་དུ། །རྟག་ཅིང་ཁྱབ་དང་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །དོན་གཉིས་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད། །དེ་ཕྱིར་སྐལ་བཟང་རྣམ་དཔྱོད་ཅན། །ཚེ་གཅིག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཀུན། །བཤད་པ་གང་དེའི་རྗེས་ཞུགས་ཏེ། །གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་པར་མཛོད། །རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ་ལས། འཕྲོས་དོན་གྱི་རིམ་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཚོམས་ཏེ་གསུམ་པའོ། །འདི་ནི་གྲུབ་པའི་ཧེ་རུ་ཀཿ། །རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་བླཽ་གྲོས་ཀྱིས། །བྱིན་བརླབས་འོག་མིན་གཉིས་པའི་ཞིང༌། །པུ་ཏྲ་ཀོ་ཊི་ཞེས་གྲགས་པར། །གཏད་མེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཡི། །རྣལ་འབྱོར་པདྨ་དགྱེས་པའི་སྡེས། །མགོན་པོ་གང་གི་ཞལ་སྐྱིན་ལ། །སྙིང་ནས་དད་པས་གསོལ་བཏབ་སྟེ། །ལམ་དབང་ཆོ་གས་དགེ་བྱས་ཚེ། །ཇི་ལྟར་ཤར་བའི་རྟོགས་པ་ལས། །མདོ་སྔགས་ཐུན་མོང་ཁྲིད་ཚུལ་གྱི། །འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་གཞུང་བཟང་ཀུན། །སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཉེ་བར་གདམས། །འོན་ཀྱང་སོ་སྐྱེའི་བླཽ་གྲོས་ཀྱིས། །ནོངས་པ་གྱུར་ཀུན་མཐོལ་བགྱིད་ཅིང༌། །དགེ་བས་ནང་གི་དེ་བཞིན་ཉིད། །ཡེ་ཤེས་མིག་གིས་མཐོང་བ་ལས། །སྲིད་མཚོར་བྱིངས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རེག་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/'od gsal phyag rgya chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu nges don grub pa zhes bya ba//__a ho/__rang grol gnyug ma'i ye shes ni/__/dri med sems kyi rdo rje ste/__/don dam 'gogs bden chen po'i zhal/__/yongs grub bla mar phyag bgyi'o/__/sbyang gzhi rang bzhin 'od gsal ba'i/__/sbyang bya glo bur 'khrul pa'i dri/__/sbyong byed rdo rje'i rnal 'byor gyis/__/sbyangs 'bras lhan skyes mngon du 'gyur/__/de slad de yi lam gyi rim/__/skal bzang tshe gcig grol 'dod pa'i/__/dbang rnon rnams kyi bgo skal du/__/mdor bsdus gang shar glu ru len/__/thogs mar mtshan nyid kun ldan pa'i/__/rdo rje'i slob dpon mnyes byas te/__/zab mo'i man ngag legs thob nas/__/blo sbyong rim pa 'di ltar brtag__/dal ba brgyad dang 'byor pa bcus/__/brgyan pa'i mi lus rin chen gang*/__/dpe grangs rgyu dang ngo bo yis/__/rnyed dka' rnyed pa 'bras bur bcas/__/de lta na yang brtan g.yo'i dngos/__/cis kyang mi rtag 'jig pa'i phyir/__/nam 'ch-i cha med 'chi ba'i tshe/__/dam chos ma gtogs skyabs gzhan med/__/shi nas dkar nag las nyid kyi/__/rjes su nges par 'brangs ba las/__/bde ba dang ni sdug bsngal gyi/__/'bras bu mi bslu so sor smin/__/tshul des 'khor ba'i gnas rigs ni/__/gang du skyes kyang 'du byed dang*/__/'gyur dang sdug bsngal sdug bsngal las/__/'da' ba med par nges rnyed bya/__/des ni don med bgyi ba dang*/__/le lo dkar min 'jug pa'i las/__/srid pa'i gnas las blo ldog phyir/__/rgyud dang 'dres par nyams su blang*/__/de nas da lta'i ma gyur 'gro/__/thams cad byang chub mchog thob phyir/__/bla ma dkon mchog rnam gsum po/__/mi phyed gtan gyi skyabs su bzung*/__/gzhan phyir rdzogs byang 'dod pa'i blos/__/smon dang 'jug pa'i byang chub sems/__/yang dag nyid du blangs nas kyang*/__/rtag tu bslab la gnas par bya/__/rtogs pa'i yon tan skye ba'i gegs/__/sdig sgrib rgyur bcas sbyang bya'i phyir/__/stobs bzhi'i gnad dang ldan pa yis/__/rdo rje sems dpa'i bsgom bzlas 'bad/__/mthun rkyen bsod nams ye shes kyi/__/tshogs gnyis myur du bzlums pa'i slad/__/phyi nang gsang ba'i maN+Dal gyi/__/mchod pa'i sprin phung rgya cher spro/__/khyad par byin rlabs 'pho ba'i dbang*/__/thob pa'i skad cig de nyid la/__/mngon sum gnyug ma'i don mthong phyir/__/bla ma'i rnal 'byor gnad du bsnun/__/mdor na 'dir snang zhen pa ldog__/mos gus dran dang shes bzhin dang*/__/bcos min snying rjes rgyud brlan pas/__/tshe gcig don gyi btsan sa zin/__/rdo rje'i thol glu ye shes grub pa las/__sngon du 'gro ba'i lam gyi rim pa rnam par phye ba'i tshoms te dang po'o/__/de ltar thun mong thun min gyi/__/sbyor ba'i chos kyi rim pa la/__/nyams myong brtan por skyes pa yis/__/dngos gzhi'i lam 'dir 'jug par bya/__/thog mar gnas lugs gcig nyid kyi/__/don la rjes su dpag pa'i tshe/__/blo dang dbang po'i ngo skal las/__/rang sde'i grub mtha' rnam bzhir dbye/__/'on kyang bye mdo sems gsum po/__/dngos por smra ba'i phyogs bslan nas/__/de kun rtse mor gyur pa ni/__/dbu ma nyid du 'jog par mdzad/__/de la'ang gnas skabs nges don dang*/__/mthar thug nges don gyis dbye bas/__/rang stong gzhan stong smra ba yi/__/shing lta'i lam srol rnam gnyis byung*/__/phyi ma 'khor lo tha ma yi/__/mdo sde las kyang rab gsal zhing*/__/sa bcu'i dbang phyug ma pham pas/__/rdo rje'i tshig gis legs par bsdus/__/de yang kun rdzob chos rnams kun/__/rang gi ngo bos stong pa dang*/__/don dam bde gshegs snying po ni/__/nyon mongs gzhan gyis stong zhes gsungs/__/ngo bo rtag brtan 'gyur med phyir/__/rang bzhin gnas pa'i rigs zhes bya/__/sems can khams la lhun grub tu/__/dbul po'i khyim gyi gter bzhin bzhugs/__/de lta na yang gnyis 'dzin mthus/__/kun gzhi yid shes tshogs drug dang*/__/nyon mongs yid kyi rgyu 'bras las/__/srid pa'i 'khor lo rtag tu 'phyan/__/lam dus tshogs gnyis mthus sbyangs pas/__/rgyas 'gyur rigs kyis glo bur gyi/__/dri ma bsal te yon tan tshogs/__/'bras bu'i shing bzhin gong du 'phel/__/mthar thug dag pa gnyis ldan gyi/__/chos nyid 'dus ma byas pa yi/__/sbyang gzhi mngon du gyur pa'i phyir/__/gzhi 'bras rnam dbyer med pa'o/__/'di ni sngags kyi sde snod du'ang*/__/rgyu yi rgyu dang dag pa'i bdag__/sems kyi rdo rje 'od gsal sems/__/rnam pa kun gyi mchog ldan sogs/__/rdo rje'i ming gis rab phye zhing*/__/khyad par nges don phyag rgya che/__/khams gsum kun la rgyas gdab pa/__/bla na med pa'i ye shes ni/__/'di kho na las 'da' ba med/__/de ltar rtogs pa'i skal bzang des/__/bsgom pa'i rim par 'jug pa ni/__/shin tu dben zhing nyams dga'i gnas/__/'du 'dzi'i g.yeng ba dang bral bar/__/bsam gtan tsher ma ring spangs nas/__/zhi lhag zung 'brel nyams blangs te/__/dang po bde ba'i stan nyid la/__/lus gnad rnam snang chos bdun dang*/__/sems gnad 'das pa'i rjes mi 'brangs/__/ma 'ongs 'khrul pa'i sngun mi bsu/__/da lta'i rtog pa ci shar yang*/__/thad kar bzo med lhan ner 'jog__/skabs su shing bu rde'u dang*/__/khyad par thub pa'i dbang po'i skur/__/dmigs pa nye bar gtad nas ni/__/de rgyun rnam par g.yeng mi bya/__/gzhan yang bum can sbyor ba dang*/__/rdor bzlas thig le phra mo dang*/__/stong chen rim sdud bsam gtan sogs/__/ji ltar 'os pa'i sems 'dzin bsten/__/gang tshe byings na spyi bor dang*/__/rgod na lte 'og thig le la/__/dmigs pa gtod sogs thabs mkhas dang*/__/ma bcos rang grol ngang du bzhag__/de ltar 'bad pas 'jug pa la/__/dang po rnam rtog g.yo ba yis/__/mnyam bzhag ngang du mi gnas pa/__/ri gzar 'bab chu lta bu 'byung*/__/de nas chu bo dal 'bab ltar/__/ltag pa res 'phro res zin pas/__/tha ma rgya mtsho chen po ltar/__/g.yo med nyid du rtse gcig gnas/__/gzhan du g.yo thob goms brtan dang*/__/mthar phyin nyams lngar bshad pa yang*/__/don du smos ma thag pa yi/__/nyams kyi rim par 'du ba'o/__/mdor na yul dang yul can gyi/__/snang ba gsal la 'dzin med dang*/__/lhan ner gnas shing lus dang sems/__/shin tu sbyangs pa'i bde bas tshim/__/de tshe zag par bcas pa yi/__/mngon shes rdzu 'phrul sna tshogs 'byung*/__/nyon mongs zhen pa shugs kyis chung*/__/'di dag goms pa'i rtags su bshad/__/gnyis pa chos rnams rab 'byed pa'i/__/sgom byung shes rab zab mo yis/__/snga ma bas lhag ngo bo nyid/__/mngon sum nyid du mthong ba ste/__/'di ltar phyi rol snang ba kun/__/bden med sgyu ma rmi lam bzhin/__/de yang sems kyi rnam 'phrul du/__/legs par brtags pas gzung yul 'jig__/nang gi sems kyang skye 'gags dang*/__/'gro 'ong gnas pa'i mtshan ma stong*/__/bsam gyis mi khyab chen po ste/__/'dzin pa'i rang gzugs nges par spangs/__/de ltar gzung 'dzin bral ba yi/__/'gyur med rig stong phyag rgya che/__/'khor dang 'das pa'i dus kun tu/__/spang thob med par lhun gyis grub/__/mthar thug glo bur sgrib pa'i rgyun/__/rdo rje lta bu'i ting 'dzin gyis/__/bcom las gdod ma'i de kho na/__/rang rig gnyug ma'i ngo bor grol/__/gzhan du 'di la rig pa dang*/__/snga mar rkang pa'i sgras bstan te/__/rten dang brten pa'i tshul nyid kyis/__/thar pa'i grong du dkri phyir ro/__/gsum pa zhi gnas goms pa las/__/lhag mthong shes rab skyes pa'i tshe/__/de nyid bsam gtan ngo bo ru/__/rdzogs pas zung du 'jug pa yin/__/de slad bsal bzhag spang blang dang*/__/dgag sgrub re dogs las 'das pa'i/__/tha mal shes pa rjen pa'i ngang/__/ma yengs dran pa'i rang rtsal skyongs/__/mdor na mnyam par bzhag pa'i skabs/__/zhi lhag zung 'brel rnal 'byor dang*/__/rjes thob snang cha thams cad kun/__/rten 'byung sgyu ma'i tshul du blta/__/de ltar ma rtogs 'gro ba la/__/bzod med snying rjes rgyud brlan cing*/__/gang gi ngo bo stong pa ru/__/rtogs pas don gnyis lhun gyis grub/__/rjes su bsags dang yod pa yi/__/rnam par dkar ba'i tshogs gnyis rgyun/__/'khor gsum yang dag chen po'i ngang*/__/'gro kun tshogs gnyis rgyu ru bsngo/__gegs sel bogs 'don bla ma la/__/snying nas gsol gdab dbang bzhi blang*/__/gang shar rang ngor 'jog pa dang*/__/thabs shes zung 'brel dge chos sdud/__/mthar gyis dran 'dzin rtsol ba dang*/__/mnyam gzhag rjes thob so mtshams zhig__/gnyis snang phra mo bcas pa yang*/__/spangs pas gzod ma'i sa la reg__/de tshe ngo bo rang bzhin dang*/__/thugs rje dbyer mi phyed pa yi/__/lhan skyes sku bzhi mngon gyur pa/__/bral smin las 'das 'bras bu'o/__/rdo rje'i thol glu nges don grub pa las/__dngos gzhi'i lam gyi rim pa rnam par phye ba'i tshoms te gnyis pa'o/__/slar yang de las 'phros pa yi/__/tshig 'ga' snying por dril te brjod/__/gang dag bla na med pa yi/__/spyod yul zab mo 'di rtogs nas/__/mtha' bral bden pa'i mchog brnyes phyir/__/nges don dbu ma chen po ste/__/dang po lhan cig skyes pa la/__/phyis nas sbyor bar byed pa'i phyir/__/lhan cig skyes sbyaur zhes su brjod/__/'khor 'das lam gsum chos rnams kun/__/rim dang gcig car bral ba ru/__/gnyug ma'i dbyings su rdzogs pa'i phyir/__/rang bzhin rdzogs pa chen po yin/__/rtog tshogs shar grol dus mnyam dbyings/__/nye bar zhi bas zhi byed la/__/gzung 'dzin thad kar gcod pa'i phyir/__/gcod yul zhes su sgrogs par mdzad/__/mdor na zab dang rgya che'i chos/__/mtha' dag dngos dang rgyud nyid nas/__/sbrang rtsi'i ro dang khong sbubs bzhin/__/dam pa'i chos 'dir gzhol zhing 'bab/__/khyad par dus gsum rgyal ba'i yum/__/shes rab pha rol phyin ma zhes/__/grags pa chos kyi 'byung gnas kyang*/__/phyag rgya 'di las mi gzhan no/__/las chos dam tshig sngon song bas/__/sgrub pa rim 'jug tsam zhig ste/__/dbang rnon gcig car rigs can gyis/__/skad cig gcig gis mthong zhing grol/__/rlung dang phyag rgya'i byed las las/__/byung ba'i gsal bde'i lta ba dang*/__/blo dang lhan cig gnas pa'i phyir/__/grol ba nyid dang kha thag ring*/__/de phyir gcig shes kun grol gyi/__/lta ba'i rim pa 'di rtogs nas/__/bsgom pa'i lam la 'jug pa yang*/__/'bras bu'i nyams len mthar thug ste/__/dbang bskur kun gyi de kho na/__/rdo rje ye shes 'pho ba yi/__/dpe dang gtan tshigs tsam min par/__/rgyu rgyud gnas lugs mngon sum bstan/__/lam rgyud gang gis rgyas 'debs pa/__/zab mo'i bla ma'i rnal 'byor ni/__/kun brtags tsam min yongs grub pa'i/__/bskyed pa'i rim pa'i mchog yin te/__/mi shigs nA dar son pa yi/__/zung 'jug bzlas pa rgyun chad med/__/'od gsal lhan cig skyes pa'i dngos/__/rdzogs rim kun gyi rtse mor shar/__/rdo rje lus kyi byed pa ni/__/gnyis med ye shes nyid du bcings/__/'byung lnga'i rlung sems rgyur bcas pa/__/'gro 'ong med pa'i dbyings su thim/__/'pho chags bral ba'i bde chen rol/__/mtshan ma'i thig le rab zos pas/__/snang sems nyams myong kun 'char zhing*/__/mthar thug dbu mar mchog 'grub bo/__/gzhan yang sngags kyi 'dul ba ni/__/'du shes 'dod chags bral ba la/__/ye srung chen por rdzogs pas na/__/sdom dang sdom min yongs su spangs/__/snang sems gnyis kyis bsdus pa'i chos/__/ro mnyam chen por brdal ba'i phyir/__/nye rgyu'i spyod pa'i mthar thug gis/__/gzung 'dzin 'khrul pa'i phyogs las rgyal/__/shes dang shes bya snyoms 'jug pa/__/mchog tu mi 'gyur tshogs rdzogs pas/__/lhan skyes sgrib bral 'bras bu'i rgyud/__/tshe 'di nyid la mngon du byed/__/de bzhin phar phyin theg pa dang*/__/rjes mthun sa lam rdzogs pa'-i tshul/__/re zhig thun min bzhed pa'i snying*/__/rnal 'byor bzhi yi rim pa'ang*/__/rtse gcig 'jig rten tshogs lam ste/__/thog mar chung ngu'i gnas skabs su/__/ngo bo mi rtog par gnas shing*/__/'bring por de nyid brtan pa dang*/__/mthar phyin nyin mtshan khor yug 'byung*/__/'di la bde gsal stong nyid dang*/__/g.yo med gnas pa mnyam bzhag dang*/__/gcig shos rjes thob nyid yin phyir/__/'du 'dzi spangs pa'i brtson 'grus kyis/__/zhen pa med par nyams blangs pas/__/zag bcas mngon shes sogs kyang 'grub/__/de nas sngar gyi nyams zhig pas/__/rang sems skye 'gags bral ba dang*/__/bzang zhen 'ching ba rnam spangs pa'i/__/spros bral chung ngu 'bring po'i mthus/__/ngo bo'i bzhugs tshul ji lta ba'i/__/nyams myong rnal mar sbyor ba'i lam/__/mthar phyin phyi rol snang cha kun/__/sems kyi rol par shes pa dang*/__/de yang blo 'das lhun grub tu/__/rtogs pas chos nyid bden pa mthong*/__/dus 'dir dran pas zin tsam nas/__/rtsol bral mnyam bzhag dbang bsgyur zh-ing*/__/de las ldog tshe 'khrul bcas pa'i/__/rjes thob yin phyir dran 'dzin gces/__/mthong zin yid byed las 'das pas/__/goms par bya ba sgom pa'i lam/__/chung ngur 'khor dang 'das pa'i chos/__/snang stong ro mnyam gcig du rtaugs/__/'bring por sna tshogs gzung 'dzin yul/__/sems nyid kho na'i rang rtsal du/__/shes pas stong nyid rgyu 'bras su/__/shar nas sgro skur rang ngor zhig__/chen por snang srid skye med dbyings/__/zhi bas gnyis snang phra mo'ang spangs/__/yul can gnyug ma'i ye shes dang*/__/yul snang lung ma bstan pa la/__/mnyam rjes tha dad gdags pa ste/__/don du blos byas 'jur dran dang*/__/tha mal 'khrul pas ma bslad pa'i/__/yengs med 'dzin med rnal 'byor mchog__/go yul tsam min nyams su myong*/__/mthar thug bzhag bya 'jog byed kyi/__/spros pa ma lus rgyun chad nas/__/mnyam rjes res 'jog spangs pa yi/__/sgom med chung ngur rjes thob kyi/__/sgyu ma'i gzugs brnyan spangs pa ste/__/'bring por rjes shes bag nyal gyi/__/gnyis snang shin tu phra ba nyid/__/rdo rje lta bu'i ting 'dzin gyis/__/bcom pa'i skad cig de nyid la/__/chen por slob lam las 'das pa'i/__/thams cad mkhyen pa'i ye shes thob/__/mdor na nyams snang rtse gcig brtan/__/rnam rtog spros bral chos skur shar/__/snang ba sgom du ro gcig cing*/__/sgyu ma'i myong ba bral ba'o/__/'di ni rdo rje theg pa yi/__/'jug sgo dbang bzhi'i rtogs pa ste/__/des na kun nyon sa bon bcas/__/mtha' dag spangs pa'i nus par ldan/__/de lta'i nyams len gnas skabs su/__/gol shor nor sa'i gegs bsal te/__/dang po bde gsal mi rtog kyang*/__/nyams kyi 'char sgo tsam nyid phyir/__/zhen na 'dod gzugs gzugs med kyi/__/khams gsum dag tu 'ching bar byed/__/gnyis pa stong nyid gshis dang lam/__/rgyas 'debs gnyen por shor ba ste/__/de yang thams cad stong nyid phyir/__/rgyu 'bras grub pa med snyam dang*/__/ji tsam go yang rang rgyud la/__/nyams myong bral ba dang po'o/__/sku gsum lhan skyes ma shes par/__/'bras bu gzhan na re ba dang*/__/ma bcos gnyug ma las gzhan pa'i/__/blo byas 'dzin rtsol gnyis par bshad/__/thabs shes dbyer med ma rtogs par/__/thabs la stong pas rgyas 'debs dang*/__/gang shar snang ba lam khyer la/__/re dogs blang dor gsum pa ste/__/rtog tshogs gzod nas rang grol kyang*/__/gnyen po'i ye shes brten pa dang*/__sems byung 'jug pa stong 'dzin gyis/__/ched du dgag pa bzhi par 'dod/__/gsum pa tshogs drug dgag pa dang*/__/gsal cha med pa'i mi rtog pa/__/lung ma bstan du bying ba sogs/__/zhi gnas rtse gcig shar bar rlom/__/rtog ge kho na'i thal 'gyur ro/__/yid dpyod bcos ma'i chos nyid dang*/__/dran pas ma zin 'khrul pa la/__/lhag mthong ye shes nyid do lo/__/zung 'jug gnas la rmongs pa'am/__/zhi gnas tsam dang ma bral bzhin/__/rtog cing dpyod par smra ba sogs/__/thams cad 'khrul pa'i phyogs su lhung*/__/de phyir rtogs pa mchog ldan pa'i/__/bshes gnyen dam par gus bsten nas/__/spros bral mngon sum mthong ba'i bar/__/rim pa bzhin du rjes su slobs/__/gzhan yang nyams len bogs 'don cing*/__/dge sbyor srang du gzhug pa'i phyir/__/dus kyi gnas skabs dang bstun pa'i/__/rnal 'byor rnam pa drug yin te/__/tho rangs ye shes gsal 'debs phyir/__/gnyid las sad pa'i de ma thag__/stong nyid snying rje zung 'jug pas/__/gzhan phyir dge ba'i spyod pa brtsams/__/nyin par snang ba gang shar kun/__/rmi lam sgyu mar rgyas gdab ste/__/rang bzhin med par bsgom pa yis/__/bden 'dzin 'jig cing bar do 'byongs/__/nang nub bza' btung 'dod yon kun/__/zhen med stong par lam khyer ram/__/phung khams dkyil 'khor mchod pa'i phyir/__/rol pas mi 'ching tshogs chen rdzogs/__/srod la dbang po gzhi bsdu'i phyir/__/nyin par tshul min yid byed kyi/__/rjes su mi 'brengs rang ngo blta/__/mtshan mo rnal 'byor srad du 'dzud/__/nam gung shes bya bum gzhug gis/__/snying dbus khyab bdag bla ma bsgom/__/gsol gdab spros bral ngang du bzhag__/'od gsal ma bu 'dres par byed/__/nam zhig 'chi ba'i dus bab tshe/__/ye shes zang thal rnal 'byor ni/__/dngos po kun la chags zhen bcad/__/nyes ltung bshags shing snying nas bsdom/__/dge tshogs rjes su yi rang blaus/__/bla med byang chub rgyu ru bsngau/__/phung khams zag med bdud rtsi yis/__/mchod sbyin mgron rnams tshim byas te/__/'di ltar thog mar ma skyes phyir/__/tha mar gang du 'gags par 'gyur/__/de phyir skye 'ch-i bral ba yis/__/phyag rgya chen por mnyam bzhag pas/__/don gyi bsre 'pho lam du longs/__/mdor na 'chi ba'i rtog pa ni/__/ma bcos chos sku'i dbyings su grol/__/bar do snang stong ro mnyam du/__/rtogs pas longs spyod rdzogs skur shar/__/skye srid bla ma'i mos gus kyis/__/sprul pa'i sku ru dbugs 'byin phyir/__/dbang po'i rim pa rjes mthun pa'i/__/lam gyi rnal 'byor rdzogs pa'o/__/spyod pa gnas skabs rjes thob tu/__/sgyu ma lta bu'i dge chos sdud/__/gzhan du mnyam bzhag sems brtan na/__/de la gtso bor ston mi bya/__/ci phyir zag bral tshul khrims dang*/__/dmigs med snying rje don dam sems/__/rnam grol dam tshig sdom pa ste/__/sbyin sogs thabs kyi spyod pa yang*/__/de kho na las mi 'da' bar/__/rdo rje'i tshig gis rab bkral zhing*/__/grub pa'i slob dpon rnams kyis kyang*/__/dgongs pa gcig tu 'bab par gsungs/__/de slad bcing grol las 'das pa'i/__/gnas lugs 'di ni sus rtogs pa/__/dbang rnon gcig car rigs can te/__/skad cig gcig gis rdzogs sangs rgyas/__/rten dang brten par bcas pa yi/__/bral smin yon tan mtha' klas kyang*/__/gzhon nu ma yi srang bzhin du/__/e waM gnyis su med par bzhugs/__/rang bzhin lhan skyes chos sku ste/__/'gags med zung 'jug longs spyod rdzogs/__/sna tshogs gzugs can sprul pa'i gar/__/dbyer med bde chen ngo bo nyid/__/dag pa'i ye shes ma 'dres par/__/gzigs pas me long lta bu dang*/__/dngos kun gcig tu thugs chud phyir/__/mnyam pa nyid ces bya bar bshad/__/kun khyab 'gyur med bden pa yis/__/shes bya kun mkhyen so sor rtogs/__sgrib gnyis cha dang bcas pa'i rgyun/__/shin tu rnam dag chos dbyings so/__/des na sku dang ye shes kyi/__/yon tan bde chen ro myong brgyad/__/'du 'bral med par dbang byas pas/__/ji srid 'khor ba de srid du/__/rtag cing khyab dang lhun grub pa'i/__/don gnyis phrin las rgyun mi chad/__/de phyir skal bzang rnam dpyod can/__/tshe gcig byang chub thob 'dod kun/__/bshad pa gang de'i rjes zhugs te/__/grub pa'i rnam thar 'dzin par mdzod/__/rdo rje'i thol glu nges don grub pa las/__'phros don gyi rim pa rnam par phye ba'i tshoms te gsum pa'o/__/'di ni grub pa'i he ru kaH/__/rje btsun chos kyi blau gros kyis/__/byin brlabs 'og min gnyis pa'i zhing*/__/pu tra ko Ti zhes grags par/__/gtad med kun tu rgyu ba yi/__/rnal 'byor pad+ma dgyes pa'i sdes/__/mgon po gang gi zhal skyin la/__/snying nas dad pas gsol btab ste/__/lam dbang cho gas dge byas tshe/__/ji ltar shar ba'i rtogs pa las/__/mdo sngags thun mong khrid tshul gyi/__/'od gsal phyag rgya chen po'i lam/__/zab cing rgya che'i gzhung bzang kun/__/snying por dril te nye bar gdams/__/'on kyang so skye'i blau gros kyis/__/nongs pa gyur kun mthol bgyid cing*/__/dge bas nang gi de bzhin nyid/__/ye shes mig gis mthong ba las/__/srid mtshor byings pa'i 'gro ba kun/__/phyag rgya chen por reg gyur cig/__//

Footnotes

Other Information