JKCL-KABUM-05-CA-049-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 18:00, 9 December 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho JKCL-KABUM-05-CA-049.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 49, Text 6, Pages 635-637 (Folios 3a2 to 4a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, ཇོ་མོ་སྨན་མོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, jo mo sman mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 635-637. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-06-CHA-021
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-060
Colophon

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཞབས་འདེགས་སུ་བྲིས་པའོ།

ces pa'ang chos kyi blo gros pas zhabs 'degs su bris pa'o/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
།མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ་བཞུགས་སོ། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྔོན་ཚེ་འོག་མིན་གསང་ཆེན་ཞིང་། །དབྱིངས་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡིས། །ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་རྒྱུད་བསྟན་ཚེ། །སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །གཉིས་སྣང་དག་པའི་གཏོར་མ་བླངས། །ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཐ་ཚིག་ཕོག །རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་གཉེན་པོ་བཞེས། །བར་དུ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གླིང་། །ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་དུ། །བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧིས། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ། །མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་སྩལ་བའི་ཚེ། །བརྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པ་འཁོར་ཚོགས་རྣམས། །དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་བྲན་དུ་བཀོལ། །བཀའ་རྟགས་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏུ་བཀོད། །དབང་བསྐུར་གསང་བའི་སྲུང་མར་བསྐོས། །དམ་ཚིག་ཕོག་པ་མི་དྲན་ནམ། །དེ་འོག་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་དུ། །མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་དང་། །དྷཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས་བཅས་ལ། །དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་བསྟན་པའི་ཚེ། །སླར་ཡང་དབང་དུ་བསྡུས་བྱས་ནས། །དམ་ཆུ་སྦྱིན་ནས་བཀའ་ནན་སྩལ། །གསང་བའི་གཉེར་ཁ་གཏད་པ་ཡི། །དམ་ལས་འདའ་བར་མི་རུང་ངོ་། །བསྐལ་པ་ཐ་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །དྷཱ་ཀི་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་ཀྱིས། །གསང་བའི་ཆོས་འདི་ཉམས་སུ་བཞེས། །ངོ་མཚར་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྙེས། །དཔེ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག་རྣམས། །གཉེར་གཏད་རྒྱས་བཏབ་བྱེད་པ་ན། །ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །དྲན་པར་གྱིས་ལ་དམ་མ་གཡེལ། །དེང་དུས་འགྲོ་འདུལ་རིག་པ་འཛིན། །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ། །མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན་གྱི། །བརྡ་རིས་ཕྱག་ཏུ་བབས་པ་དང་། །ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་ལས་བྱ་ཞེས། །དམ་བཅའ་ཞལ་བཞེས་དུས་འདིར་དགོངས། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོའི། །བ་ལིཾ་འདོད་ཡོན་མཆོད་པ་འབུལ། །སྨན་རག་བདུད་རྩིས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། །ཇི་ལྟར་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབས་ཤིག །གསང་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། །རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སོལ། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་འཕྲང་བསལ་ཏེ། །ཞུ་བདེ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ནི་དྷི་པཱ་ཏི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཞབས་འདེགས་སུ་བྲིས་པའོ། །། །
[edit]

/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho bzhugs so/__/hU~M hrIHsngon tshe 'og min gsang chen zhing /__/dbyings phyug rdo rje phag mo yis/__/chos nyid rang sgras rgyud bstan tshe/__/srung ma dam can rgya mtsho'i tshogs/__/gnyis snang dag pa'i gtor ma blangs/__/khas blangs dam bca' tha tshig phog__/rdo rje'i g.yar dam gnyen po bzhes/__/bar du mkha' 'gro 'du ba'i gling /__/o rgyan rang byung dur khrod du/__/bcom ldan badz+ra wA ra his/__/o rgyan pad+ma thod phreng la/__/mkha' 'gro'i gsang mdzod stsal ba'i tshe/__/brgyud gsum dregs pa 'khor tshogs rnams/__/dbang du bsdus shing bran du bkol/__/bka' rtags rdo rje gtsug tu bkod/__/dbang bskur gsang ba'i srung mar bskos/__/dam tshig phog pa mi dran nam/__/de 'og gangs can bod yul du/__/mkha' 'gro'i gtso mo mtsho rgyal dang /__/d+hA ki 'bum gyi tshogs bcas la/__/dbang chen dgyes pa'i pho brang du/__/slob dpon mtsho skyes rdo rje yis/__/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi/__/rgyud lung man ngag bstan pa'i tshe/__/slar yang dbang du bsdus byas nas/__/dam chu sbyin nas bka' nan stsal/__/gsang ba'i gnyer kha gtad pa yi/__/dam las 'da' bar mi rung ngo /__/bskal pa tha ma'i dus kyi tshe/__/d+hA ki pad+ma mtsho skyid kyis/__/gsang ba'i chos 'di nyams su bzhes/__/ngo mtshar grub pa chen po brnyes/__/dpe rgyud mkha' 'gro'i brda yig rnams/__/gnyer gtad rgyas btab byed pa na/__/ji ltar bsgo ba'i dam tshig rnams/__/dran par gyis la dam ma g.yel/__/deng dus 'gro 'dul rig pa 'dzin/__/'od gsal sprul pa'i rdo rje la/__/mkha' 'gro gsang ba'i mdzod chen gyi/__/brda ris phyag tu babs pa dang /__/ji ltar bsgo ba'i las bya zhes/__/dam bca' zhal bzhes dus 'dir dgongs/__/bdag cag rnal 'byor sgrub pa po'i/__/ba liM 'dod yon mchod pa 'bul/__/sman rag bdud rtsis dgyes pa bskyed/__/ji ltar bcol ba'i las sgrubs shig__/gsang ba'i chos kyi phrin las spel/__/rnal 'byor sgrub pa'i bar chad sol/__/rtsa rlung thig le'i 'phrang bsal te/__/zhu bde mi rtog ye shes bskyed/__/mchog thun dngos grub 'grub par mdzod/__/shrI d+harma pA la ni d+hi pA ti sarba sa ma ya ba liM ta khA hi/__ces pa'ang chos kyi blo gros pas zhabs 'degs su bris pa'o/__//__/

Footnotes

Other Information