DKR-KABUM-06-CHA-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:46, 16 November 2022 by Mort (talk | contribs)

རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་བཞུགས༔
Wylie title rtsa gsum 'od gsal snying thig las: phur pa 'dus pa'i dril sgrub DKR-KABUM-06-CHA-032.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 32, Pages 261-269 (Folios 1a to 9b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. Rtsa gsum 'od gsal snying thig las phur pa 'dus pa'i dril sgrub. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 261-269. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Root Treasure - gter gzhung  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Deity rdo rje phur pa
Colophon

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བདག་ཉིད་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མེས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བྱེ་བྲག་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བསྙེན་པའི་དབུར་ཕབ་ཕྲོ་བཞག་མཛད་པ། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རང་གཟུགས་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་བཀའ་འདིའི་ཕུར་པ་ཕབ་ཟིན་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་སྐབས། ད་ལྟའི་ཕུར་པ་འདི་ལ་བསྙེན་པ་ཀཱི་ལ་ཡ་འབྲུ་དགུ་སྒྲུབ་པ་འབྲུ་བཅུ་བཞི་པ་ཡོད་པ་ཞིག་རིག་རྩལ་ལས་ཐོན་ཀྱང་ཡི་གེར་འབྲི་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་སླད་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་སྟེང་ཆོས་སྐོར་འདི་དག་ལ་དབང་གི་ཆོག་བསྒྲིགས་སོགས་ཞབས་ཏོག་ཅུང་ཟད་བགྱིས་སྐབས་འབྲི་འདོད་བྱུང་བ་ལྟར། མདོ་སྨད་ཀྱི་རྙིང་སྔགས་རྒན་པོ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་འབོད་པས་ལྷོ་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ཐིམ་ཡུལ་བདེ་ཆེན་ཕུག་གི་རི་མགུལ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་དུ་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ་ཕྱི་མའི་དགའ་བ་དང་པོར་ཡི་གེར་བཏབ་པའི་གྲོགས་དོ་སྐྱ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མས་མཛད་པ་འདིས་ཀྱང་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པའི་རྒྱུར་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཤྲཱི་ཛ་ཡནྟུ།།

sangs rgyas kun gyi phrin las kyi bdag nyid gter 'byin grub brgya'i spyi mes 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i dgongs gter rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bye brag phur pa 'dus pa'i dril sgrub 'di nyid kyi bsnyen pa'i dbur phab phro bzhag mdzad pa/_rje btsun bla ma mchog gi phrin las kyi rang gzugs mkhas grub yongs kyi khyu mchog 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po ches chos bka' 'di'i phur pa phab zin la bsnyen sgrub gnang skabs/_da lta'i phur pa 'di la bsnyen pa kI la ya 'bru dgu sgrub pa 'bru bcu bzhi pa yod pa zhig rig rtsal las thon kyang yi ger 'bri rgyu ma byung bas slad nas khyod kyis bris shig ces bka' bstsal pa rab byung bcu drug pa rang lo lnga bcu rtsa brgyad steng chos skor 'di dag la dbang gi chog bsgrigs sogs zhabs tog cung zad bgyis skabs 'bri 'dod byung ba ltar/_mdo smad kyi rnying sngags rgan po pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa rang byung sprul pa'i rdo rjer 'bod pas lho ljongs 'brug gi rgyal khab chen po'i thim yul bde chen phug gi ri mgul phun tshogs chos gling du gro bzhin zla ba phyi ma'i dga' ba dang por yi ger btab pa'i grogs do skya chos kyi nyi mas mdzad pa 'dis kyang gangs can bstan 'gro'i dpal yon 'phel rgyas brtan pa'i rgyur smon pa bzhin 'grub par gyur cig_/shrI dza yan+tu//

[edit]
དྷཱི༔ རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་བཞུགས༔

དྷཱི༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུར་འདུད༔ མ་འོངས་པདྨ་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རིག་པ་འཛིན༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དོན༔ ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་བསྟན༔ ས་མ་ཡ༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་སྟེགས་བུའི་ཁར༔ བསྙེན་པའི་དམ་ཚིག་རྟེན་ཉིད་དུ༔ ལྕགས་སམ་དྲག་པོའི་ཤིང་དག་ལས༔ མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ནི༔ དར་ནག་ཅོད་པན་དང་བཅས་དགོད༔ མཐའ་བསྐོར་ཕྱི་ནང་མཆོད་པ་བཤམས༔ དེ་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ༔ སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་ལས༔ སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་སེམས་ནི༔ ན་མོ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ གཉིས་པ་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་མཚམས་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་རྣམས༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་མ་བྱེད༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་བཀའ་ལུང་ལས༔ སྡིག་ཅན་གང་ཞིག་འདའ་བྱེད་པ༔ སྟོབས་ཆེན་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུས༔ ཀླད་པ་ཚལ་པ་བརྒྱ་རུ་ཁོས༔ གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ སོང་ཞིག་ལྷ་མིན་ལྷ་ཡང་རུང༔ ང་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པ་རྣམས༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མེད་པར་མཛོད༔ དྲག་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་ཐུན་གྱིས་གཟིར༔ ཧཱུྃ༔ ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཁྱབ་པ་ཡི༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པས༔ ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོ་མཚམས་བཅད་གྱུར༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འབེབས་ནི༔ ཧཱུྃ༔ འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་དཔལ་ཆེན་པོས༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་གྱིས༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ བཞི་པ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་རླབས་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀ་ནས༔ འཕྲོས་པའི་འོད་ཀྱིས་མཆོད་རྫས་ཀུན༔ གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་ལས་འདས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་དུ་སྤེལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ས་མ་ཡ༔ དངོས་གཞིར་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི༔ སྲིད་པ་ཕུར་བུར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ དང་པོ་དམ་ཚིག་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱིས་ཁོག་ཕུབ་ལ༔ རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་དབུས༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཔལ་ཆེན་པོ༔ རྒྱུ་འབྲས་ལས་བཞེངས་སྒོང་སྐྱེས་སྦྱངས༔ མཚན་མ་རྫས་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་མཐུས༔ སྐད་ཅིག་རྫུས་སྐྱེས་ཚུལ་དུ་ཤར༔ སྙོམས་འཇུག་མངལ་འབྱིན་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ ཕྱོགས་བཅུ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད༔ སྒོ་སྐྱོང་བཀའ་ཉན་སྔགས་ཀྱི་སྒྲས༔ དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྦྱོངས༔ ཧཱུྃ༔ སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་ཉིད༔ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པས་ཀུན་ཏུ་སྣང༔ མཚོན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཡིག་བཅས༔ འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔ ཀློང་ལྔ་འབྱུང་བ་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ འབར་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ པདྨ་ཟླ་ཉི་བདུད་བཞིའི་སྟེང༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ བདག་ཉིད་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ རང་འདྲའི་ཡུམ་འཁྱུད་མཚན་དཔེར་འབར༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རིགས་ཀྱི་བདག༔ ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་སྐུ་རུ་བཞེངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔ ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བ་ཆེའི༔ རང་གཟུགས་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ དེ་ལས་འབྲས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔ བཞད་གཤེ་རྔམས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ མཐིང་ནག་སྐུ་ལ་དཔལ་ཆས་དང༔ དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་གཉིས༔ གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ལྔ༔ གཡོན་གཉིས་མེ་ཕུང་ཁཊྭཱྃ་འཁྲོལ༔ ཐ་མས་རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ ཁམས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་རྫོགས༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ པད་ཟླ་ཉི་མ་བདུད་བཞིའི་སྟེང༔ ཡེ་ཤེས་འབར་འཁྲུགས་མེ་ཀློང་འགྱིང༔ སྦྱོར་ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་སྔོ༔ གཟིག་ཤམ་རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་ཅན༔ དྲིལ་བུ་དུང་ཁྲག་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པོ༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རིག་རྩལ་འབར༔ དེ་ཡི་འཁོར་ལོ་གནས་ལྔ་རུ༔ སྲས་མཆོག་ཀཱི་ལ་རིགས་ཀྱི་མདོག༔ ཕྱག་གཉིས་ཕུར་འདྲིལ་ཡུམ་དང་འཁྱུད༔ སྐུ་སྨད་གནམ་ལྕགས་ཕུར་བུའི་དབལ༔ པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་ལ་རོལ༔ སླར་ཡང་སྙོམས་ཞུགས་མཁའ་གསང་ནས༔ བྱང་སེམས་ཧཱུྃ་གི་སྤྲིན་སྤྲོས་པས༔ ཕྱི་རོལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུའི་དབུས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུ༔ སྐུ་མདོག་དུས་ཀྱི་མུན་ལྟར་གནག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་བགེགས་ཚོགས་གཟིར༔ པད་ཉི་ཕྱོགས་སྐྱོང་དྲེགས་པའི་སྟེང༔ དྲག་མེ་དམར་ནག་དབུས་ན་བཞེངས༔ གཡས་གཡོན་ཟ་གསོད་ཕྲ་མེན་མ༔ ཁྲ་ཐབས་ཉི་ཤུའི་སྤྲུལ་པ་འགྱེད༔ སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་གཤོག་བརྒྱངས་དུར་ཁྲོད་ཆས༔ རབ་འཇིགས་ཁྲོ་གཏུམ་འཇིགས་པའི་ཉམས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་གསལ༔ གཙོ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་རོལ་པའི་སྒྲ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿམ་བྷྱོ་ལས༔ སྒོ་བཞིར་གདོང་ཅན་སྒོ་མ་བཞི༔ བར་ཁྱམས་མ་མོ་བཅུ་གཉིས་དང༔ ཕྱི་རོལ་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་སོགས༔ བཀའ་ཉན་དམ་ཅན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ཀུན་ཀྱང་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྐུ༔ ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་གསལ༔ སྲིད་གསུམ་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྗེས་འབྲེལ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ནི༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ༔ ཟླ་བ་པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང༔ འབྲུ་གསུམ་ཕྱག་མཚན་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་མཚན༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབ་བོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ གཙོ་བོའི་ཐུགས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ༔ ཟུར་བརྒྱད་མཆོང་གུར་ལྟ་བུ་ཡི༔ གཞལ་མེད་ཁང་པ་གནམ་སྒོ་ཅན༔ རྟ་མཆོག་དཔལ་གྱིས་སྒོ་སྲུང་མཛད༔ དབུས་སུ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ རོལ་པའི་འོད་ཀྱིས་དབང་གི་ལྷ༔ སྤྱན་དྲངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས༔ དབང་བསྐུར་རིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་གྱུར༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ སླར་ཡང་ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ ཁམས་གསུམ་ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་སྦྱངས༔ ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་སྐུར་གྱུར་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲག་འཐུང་ཕྱག་རྒྱར་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཛཿཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་ཧཾ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང༔ ཕྱག་རྒྱས་བསྟིམ་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ སྲིད་པ་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་ནས་ཀྱང༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང༔ ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ༔ སྙིང་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་གནས་ནས་དགུག༔ བྱམས་པའི་ཞགས་པས་རྟེན་ལ་གཞུག༔ དགའ་བའི་སྒྲོག་གིས་དབྱེར་མེད་བཅིང༔ བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་རབ་དགྱེས་པའི༔ སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ལྷ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ འབར་བའི་གདན་ལ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༔ མཆོད་བཞེས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ གསུམ་པ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་བསྟོད་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཡང་དག་དོན་དུ་རབ་ཞི་ཡང༔ འདུལ་བའི་དབང་གིས་ཅིར་ཡང་སྣང༔ འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གུས་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྤྲིན༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་གསང་བའི་རྫས༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤ་ེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏ་ན་ག་ཎ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ སྐྲ་ཅན་བྷནྡྷའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔ གདུག་ཅན་བསྒྲལ་བའི་དམར་ཆེན་པོ༔ ཁམས་གསུམ་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ དམ་ཅན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མཛད་ཕྱིར་འབུལ༔ སྔོན་ཆད་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་བཞིན༔ གདུག་པའི་བགེགས་དང་བར་ཆད་ཀུན༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མེད་པར་མཛོད༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ བར་ཆད་བདུད་དཔུང་འདུལ་མཛད་པ༔ ཕྲིན་ལས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་ལ་བསྟོད༔ བཞི་པ་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་དང༔ ལས་ལ་སྦྱར་བས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ༔ གཙོ་མཆོག་ཐུགས་ཀར་འོད་ལྔའི་ཀློང༔ ཙིཏྟ་མཆོང་གུར་སྨུག་པོའི་སྦུབས༔ བཛྲ་སཏྭ་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ པད་ཟླའི་སྟེང་ན་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་ནང༔ ཉི་སྟེང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་ལྟེར༔ ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སུ་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་བསྒྲུབས༔ སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་སད་པར་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བསྙེན་པ་འབྲུ་དགུ་འབུམ་ཕྲག་བཞིས༔ དངོས་གྲུབ་གནས་ལ་ཉེ་བར་བྱེད༔ སྟོང་གསུམ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི༔ སྣང་བ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ གྲགས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཛཔ྄༔ དྲན་རྟོག་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཐུགས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་རོལ་པར་སད༔ ཀུན་ཀྱང་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཅིར་ཡང་སྤྲོ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་ཡེ་ཤེས་ཆེའི༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྒྲུབ་པའི་གསང་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བཞི༔ བཟླས་པས་ངེས་པའི་མཚན་མ་འབྱུང༔ དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ལྗང་ནག༔ མཚོན་ཆའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ་འཕྲོས༔ ཉམས་པ་བདུན་དང་བསྒྲལ་ཞིང་བཅུ༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བདུད་བཞིའི་ཚོགས༔ མངོན་སྤྱོད་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ རྡུལ་དུ་བརླགས་ཤིང་བཅོམ་པར་གྱུར༔ མ་རཀྨོ་ཡཀྨོ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ སྙིང་རྩ་ལ་ཡཾ་ཡཾ༔ སྲོག་རྩ་ལ་ཡཾ་ཡཾ༔ སྙིང་ལ་ཕྲིལ་ཕྲིལ༔ སྲོག་ལ་ཆུམ་ཆུམ༔ ཙིཏྟ་སྲོག་ལ་དུང་དུང༔ སྙིང་ཁྲག་སྲོག་ལ་ཤད་ཤད༔ ཐུམ་རི་ལི་ལི༔ རྩེག་རྩེག༔ འུར་འུར༔ ཤིག་ཤིག༔ གུལ་གུལ༔ མྱག་མྱག༔ སོད་སོད༔ དྷཱ་ཏི་མ་མ་ཀརྨ་ཤྲཱི་གྷྲཾ་ཀརྨ་ཀ་ར་ཡེ་མཱ་ར་སེ་ན་པྲ་མརྡྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དམིགས་པའི་གནད་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲི་ཁྲི་གཅིག་བཟླ༔ ལྷ་སྔགས་འཕྲོ་འདུའི་ཏིང་འཛིན་ཀུན༔ ཆོས་ཉིད་གཅིག་གི་རོལ་པ་སྟེ༔ དུ་མར་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་གཅིག༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ལམ་ཁྱེར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་ལྷུན་རྫོགས་པ༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གིས་མཉེས་པའི་ཕྱིར༔ དབེན་པར་རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ སྒོ་གསུམ་གནད་ཀྱིས་ལེགས་བཅུན་ནས༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་དབྱིངས༔ དྭངས་མ་མི་ཤིགས་ཧཾ་དང་ཨ༔ ཡབ་ཡུམ་རྗེས་ཆགས་འབར་འཛག་གི༔ ཏིང་འཛིན་སྲོག་རྩོལ་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ དགའ་བཞི་འབྱུང་ལྡོག་སྦྱོར་བ་དང༔ བུམ་ཅན་རླུང་དང་སྦྱར་ནས་བྱ༔ བདེ་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དེ་ཉིད་འཆར༔ ནུས་པ་ཐོབ་ནས་གཞན་ལུས་ལ༔ བརྟེན་པའི་བོགས་འབྱིན་སྤྱོད་པ་བརྩམས༔ མཆོག་ཏུ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡིས༔ དབྱིངས་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཀློང༔ ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་དྲུག་གི་གདངས༔ སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གནད་བཅུན་པས༔ འོད་གསལ་རིག་པ་ཡབ་ཀྱི་ཆ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུར་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ སྣང་བཞིའི་ཕ་མཐར་སོན་པ་ཡི༔ རིག་པའི་ཕུར་བུའི་དགོངས་པ་ནི༔ འཁོར་འདས་སྲོག་གི་གོར་གནས་པ༔ མངོན་སུམ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག༔ བརྩོན་པས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྗེས་ཐོབ་ཐུན་མཚམས་སྤྱོད་པ་ལ༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྱ་འདོད་པས༔ ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་ལྤགས་པའི་སྟེང༔ ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་བཤམས༔ ཐོག་མར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་མེ་རླུང་ཆུས༔ གཟུང་འཛིན་མཚན་རྟོག་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས༔ ཐབས་ཤེས་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཚོགས་ཞིང་མགྲོན་ཀུན་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དེ་ཉིད་ལ༔ གཤེགས་བྱོན་མཚན་མ་མི་དམིགས་ཀྱང༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཆེ༔ ཡབ་ཡུམ་ཁྲོ་བཅུ་སྲས་ཕྲ་མེན༔ སྒོ་སྐྱོང་ཕུར་སྲུང་དབང་མོའི་ཚོགས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྣོད་བཅུད་རང་བྱུང་བདེ་བ་ཆེ༔ གདོད་ནས་ཐབས་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ཀློང་ཡངས་སུ༔ སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ དང་པོ་འདོད་ཡོན་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད༔ ཨོཾ༔ བླ་ན་མེད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྫས༔ ཡེ་ཤེས་འདོད་དགུའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བར་པ་བདུད་རྩི་མཆོད་པས་བཤགས༔ ཧོཿ བདག་གི་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་དབང་གིས༔ སྒོ་གསུམ་རྟག་ཏུ་ཉེས་པར་སྤྱོད༔ སྡོམ་གསུམ་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་ནོངས༔ འགྱོད་པས་ཚོགས་ཀྱིས་བཤགས་པར་བགྱི༔ ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་སྟོབ༔ ཨེ༔ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་ཀློང༔ མཚན་རྟོག་རུ་ཏྲ་བཀུག་ཅིང་བསྟིམ༔ དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་ཚོགས༔ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ མ་ཧཱ་མཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི༔ བདག་ལུས་གདན་གསུམ་ལྷའི་འཁོར་ལོ༔ ཚིམ་ཕྱིར་ནང་གི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ༔ གཏུམ་མོ་འབར་བའི་སྙིགས་མ་བསྲེགས༔ དྭངས་མ་ཞུ་བདེའི་ལུས་དཀྱིལ་ཁྱབ༔ བདེ་སྟོང་ཉམས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་རོལ་མོས་མཆོད༔ ནུས་པ་ཐོབ་ན་གསང་སྤྱོད་བྱ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ཀྱི་ལྷག་མ་ཡིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་སྐྱོང་སྲུང་མ་བརྔན༔ ཧྲཱིཾ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་ལས་ཀྱི་མ༔ གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་བརྟན་མར་བཅས༔ ཕམ་ཕབ་བདུད་རྩི་འབུལ་གྱིས་བཞེས༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང༔ སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་སྨོན་ལམ་གདབ༔ དེས་ནི་ཉམས་ཆག་ཀུན་བྱང་ཞིང༔ དམ་སྐོང་ལྷ་མཉེས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ དེ་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས༔ ངེས་པར་འདི་ལ་ནན་ཏན་བྱ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དབྱིངས་ལས་རང་བྱུང་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ བདུད་བགེགས་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་རྩལ་སྐྱེད༔ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་སྲུང་མར་ཆད་ཐོ་བསྒྲགས༔ ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུས༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲ་གསང་ཆེན་གྱི༔ རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་བསྟན་ཚེ༔ རང་ཤར་རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་གྱིས༔ རང་སྣང་གཟུགས་བསྟན་གཏོར་མ་བླངས༔ ཐ་ཚིག་ཕོག་པ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་བརྟན་མར་འབུལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བདེན་དོན་དག་པའི་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩིའི་བརྔན་འབུལ་གྱིས༔ འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་དག་པ་ཡི༔ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ལས་མཇུག་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡིས་བསྡུ༔ ཧོཿ འཁྲུལ་རྟོག་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་ཚོགས༔ སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་རྒྱས་བཏབ་པས༔ གཉིས་སྣང་ཀ་དག་གདོད་མའི་གཞིར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་མེད་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ དངོས་གྲུབ་གནས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་གནས་ལ་བསྐུལ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་པ་མི་གཡེལ་བར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཕྱི་ནང་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ༔ ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ ཐོབ་ནས་དོན་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ རྗེས་རིམ་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་པ་བཤགས༔ ལྷར་སྣང་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར༔ ཨཱཿ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ དམིགས་མེད་དབྱིངས་སུ་འོད་དུ་ཞུ༔ མཐའ་བྲལ་ཆོས་ཉིད་ཉག་གཅིག་གི༔ ངོ་བོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ སླར་ཡང་ཕྱིར་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཆེའི༔ རོལ་པ་སྣོད་བཅུད་ལྷ་དང་སྔགས༔ བདེ་ཆེན་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རོལ་པར་ཤར༔ བཛྲ་ཀཱ་ཝ་ཙི་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ རྗེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ༔ དག་པའི་ལམ་ཁྱེར་འབའ་ཞིག་བསླབ༔ བསྔོ་སྨོན་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཡིས༔ དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་རྒྱས་བྱ༔ ཧོཿ དམིགས་བཅས་བསོད་ནམས་ཟབ་མོ་ཡིས༔ འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་ལས་གྲོལ༔ མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི༔ ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་བྱང་ཆུབ་ཤོག༔ ཨོཾ༔ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མས་བྱིན་རླབས་བསྩལ༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང༔ མཁའ་འགྲོས་ཕྲིན་ལས་ཀུན་བསྒྲུབས་ནས༔ དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་མཐར་ཐུག་པ༔ བདུད་འདུལ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཞི་ཁྲོ་གཅིག་དྲིལ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ ཟབ་མྱུར་བྱིན་རླབས་ཚན་ཆེ་བའི༔ སྙིང་པོའི་གདམས་པའི་བཅུད་འདི་ཡང༔ དུས་ཀྱི་མཐའ་མར་མངོན་སྣང་བས༔ འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བདག་ཉིད་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མེས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བྱེ་བྲག་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བསྙེན་པའི་དབུར་ཕབ་ཕྲོ་བཞག་མཛད་པ། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རང་གཟུགས་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་བཀའ་འདིའི་ཕུར་པ་ཕབ་ཟིན་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་སྐབས། ད་ལྟའི་ཕུར་པ་འདི་ལ་བསྙེན་པ་ཀཱི་ལ་ཡ་འབྲུ་དགུ་སྒྲུབ་པ་འབྲུ་བཅུ་བཞི་པ་ཡོད་པ་ཞིག་རིག་རྩལ་ལས་ཐོན་ཀྱང་ཡི་གེར་འབྲི་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་སླད་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་སྟེང་ཆོས་སྐོར་འདི་དག་ལ་དབང་གི་ཆོག་བསྒྲིགས་སོགས་ཞབས་ཏོག་ཅུང་ཟད་བགྱིས་སྐབས་འབྲི་འདོད་བྱུང་བ་ལྟར། མདོ་སྨད་ཀྱི་རྙིང་སྔགས་རྒན་པོ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་འབོད་པས་ལྷོ་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ཐིམ་ཡུལ་བདེ་ཆེན་ཕུག་གི་རི་མགུལ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་དུ་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ་ཕྱི་མའི་དགའ་བ་དང་པོར་ཡི་གེར་བཏབ་པའི་གྲོགས་དོ་སྐྱ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མས་མཛད་པ་འདིས་ཀྱང་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པའི་རྒྱུར་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཤྲཱི་ཛ་ཡནྟུ།།
[edit]

d+hI:___rtsa gsum 'od gsal snying thig las:_phur pa 'dus pa'i dril sgrub bzhugs: d+hI:__dpal chen rdo rje gzhon nur 'dud:_ma 'ongs pad+ma bdag nyid kyis:_byin gyis brlabs pa'i rig pa 'dzin:_'od gsal sprul pa'i rdo rje'i don:_phur pa 'dus pa'i dril sgrub bstan:_sa ma ya:_dben pa'i gnas su stegs bu'i khar:_bsnyen pa'i dam tshig rten nyid du:_lcags sam drag po'i shing dag las:_mtshan ma rdzas kyi phur pa ni:_dar nag cod pan dang bcas dgod:_mtha' bskor phyi nang mchod pa bshams:_de nas nyams su blang ba la:_sngon 'gro dngos gzhi rjes gsum las:_sngon 'gro'i dang po skyabs sems ni:_na mo:_bla ma rdo rje gzhon nu la:_mi phyed gus pas skyabs su mchi:_srid pa phur bu'i dkyil 'khor du:_khams gsum bsgral bar sems bskyed do:_gnyis pa bgegs bskrad srung mtshams ni:_hU~M:_nyon cig bgegs dang log 'dren rnams:_nga yi bka' las 'da' ma byed:_rdo rje gsang ba'i bka' lung las:_sdig can gang zhig 'da' byed pa:_stobs chen khro bo chen po bcus:_klad pa tshal pa brgya ru khos:_gdug cing sdang sems ldan pa rnams:_song zhig lha min lha yang rung:_nga la bar chad byed pa rnams:_mthu dang rdzu 'phrul med par mdzod:_drag sngags brjod cing thun gyis gzir:_hU~M:_ngang nyid rdo rje chos dbyings las:_phyi nang snod bcud khyab pa yi:_'bar ba'i khro bo mi bzad pas:_log 'dren 'byung po mtshams bcad gyur:_hU~M hU~M hU~M badz+ra dz+nyA na rak+Sha b+h+rU~M:_gsum pa ye shes byin 'bebs ni:_hU~M:_'od gsal chos sku'i ngang nyid las:_longs spyod yongs rdzogs dpal chen pos:_gang 'dul sprul pa'i rnam rol gyis:_gnas 'dir byin phob dbang mchog skur:_oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:_sarba sa ma ya dz+nyA na a be sha ya a aH_bzhi pa mchod gtor byin rlabs ni:_hU~M:_bdag nyid lhar gsal thugs ka nas:_'phros pa'i 'od kyis mchod rdzas kun:_gzung 'dzin mtshan ma las 'das pa'i:_ye shes 'dod rgu'i sprin du spel:_oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wid+ya shab+da sarba pU dza ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta AHhU~M:_sa ma ya:_dngos gzhir tha mal snang zhen gyi:_srid pa phur bur sgrub pa'i phyir:_dang po dam tshig bskyed pa ni:_ting 'dzin gsum gyis khog phub la:_rten gyi dkyil 'khor chen po'i dbus:_bdag nyid rtsa ba'i dpal chen po:_rgyu 'bras las bzhengs sgong skyes sbyangs:_mtshan ma rdzas dang dbyer med pa'i:_sras mchog rigs lnga ye shes mthus:_skad cig rdzus skyes tshul du shar:_snyoms 'jug mngal 'byin sbyor ba yis:_phyogs bcu khro bo'i dkyil 'khor bskyed:_sgo skyong bka' nyan sngags kyi sgras:_drod gsher skyes kyi bag chags sbyongs:_hU~M:_sems kyi rdo rje de bzhin nyid:_snying rje khros pas kun tu snang:_mtshon chen rdo rje hU~M yig bcas:_'bar ba'i 'od kyis snod bcud sbyangs:_klong lnga 'byung ba yum gyi mkhar:_dur khrod drag po'i gzhal yas khang:_'bar ba'i mtshan nyid yongs rdzogs dbus:_pad+ma zla nyi bdud bzhi'i steng:_rdo rje hU~M yig yongs gyur las:_bdag nyid dpal ldan rdo rje sems:_dkar gsal rdo rje dril bu 'dzin:_rang 'dra'i yum 'khyud mtshan dper 'bar:_longs spyod yongs rdzogs rigs kyi bdag:_zab gsal gnyis med sku ru bzhengs:_oM badz+ra satwa hU~M:_yab yum snyoms zhugs bde ba che'i:_rang gzugs 'od kyi thig ler 'khyil:_de las 'bras bu'i he ru ka:_dpal chen badz+ra ku mA ra:_g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhal:_bzhad gshe rngams pa'i nyams dang ldan:_mthing nag sku la dpal chas dang:_dur khrod drag po'i chas kyis brjid:_phyag drug g.yas kyi dang po gnyis:_gser gyi rdo rje rtse dgu lnga:_g.yon gnyis me phung khaT+wA~M 'khrol:_tha mas ri rab phur bu 'dril:_khams gsum rdo rje gsum du rdzogs:_zhabs bzhi gyad kyi dor stabs kyis:_pad zla nyi ma bdud bzhi'i steng:_ye shes 'bar 'khrugs me klong 'gying:_sbyor yum 'khor lo rgyas 'debs sngo:_gzig sham rin chen rus rgyan can:_dril bu dung khrag bsnams pas 'khril:_gar dgu'i nyams ldan dpal chen po:_yab yum mnyam sbyor bde ba ches:_ye shes lnga yi rig rtsal 'bar:_de yi 'khor lo gnas lnga ru:_sras mchog kI la rigs kyi mdog:_phyag gnyis phur 'dril yum dang 'khyud:_sku smad gnam lcags phur bu'i dbal:_pad nyi dregs pa'i gdan la rol:_slar yang snyoms zhugs mkha' gsang nas:_byang sems hU~M gi sprin spros pas:_phyi rol 'khor lo rtsibs bcu'i dbus:_phyogs bcu'i khro bo chen po bcu:_sku mdog dus kyi mun ltar gnag:_zhal gcig phyag gnyis yum dang 'khril:_phur bu 'dril zhing bgegs tshogs gzir:_pad nyi phyogs skyong dregs pa'i steng:_drag me dmar nag dbus na bzhengs:_g.yas g.yon za gsod phra men ma:_khra thabs nyi shu'i sprul pa 'gyed:_sras mchog rigs lnga khro rgyal tshogs:_rdo rje'i gshog brgyangs dur khrod chas:_rab 'jigs khro gtum 'jigs pa'i nyams:_ye shes me dpung klong na gsal:_gtso mchog yab yum rol pa'i sgra:_dzaHhU~M ba~M hoHma b+h+yo las:_sgo bzhir gdong can sgo ma bzhi:_bar khyams ma mo bcu gnyis dang:_phyi rol dbang phyug nyer brgyad sogs:_bka' nyan dam can sprin ltar gtibs:_kun kyang snang stong zung 'jug sku:_chu zla 'ja' tshon bzhin du gsal:_srid gsum tha mal snang zhen kun:_rdo rje khros pa'i 'khor lor rdzogs:_oM shrI badz+ra kI la ya sarba maN+Da la AHhU~M:_rjes 'brel byin rlabs dbang bskur ni:_de ltar gsal ba'i gnas gsum du:_zla ba pad+ma nyi ma'i steng:_'bru gsum phyag mtshan yongs gyur las:_rdo rje gsum gyi phyag rgyas mtshan:_de bzhin gshegs pa thams cad kyi:_sku gsung thugs su byin brlab bo:_oM sarba ta thA ga ta kA ya wAka tsit+ta at+ma ko\u0f85haM:_gtso bo'i thugs mchog rin po che:_zur brgyad mchong gur lta bu yi:_gzhal med khang pa gnam sgo can:_rta mchog dpal gyis sgo srung mdzad:_dbus su zhi ba rdo rje sems:_'bar ba'i skur bzhengs he ru ka:_rdo rje dung khrag yum dang sbyor:_in+d+ra nI la'i mdangs 'od 'tsher:_rol pa'i 'od kyis dbang gi lha:_spyan drangs byang chub sems kyi chus:_dbang bskur rigs lngas dbur brgyan gyur:_hU~M oM trA~M hrIHAH_he ru ka a b+hi Shiny+tsa sa ma ya s+t+waM:_slar yang hU~M gi sgra bsgrags pas:_khams gsum nyon mongs dug chen sbyangs:_kun bzang rdor sems skur gyur nas:_ye shes khrag 'thung phyag rgyar thim:_hU~M hU~M hU~M phaTa? dzaHshrI he ru ka a haM:_gnyis pa ye shes spyan drangs shing:_phyag rgyas bstim nas bzhugs su gsol:_hU~M:_srid pa phur bu sgrub pa dang:_dbang dang dngos grub blang ba'i phyir:_ye shes khro bo gshegs su gsol:_khro rgyal 'khor bcas gshegs nas kyang:_rtags dang mtshan ma bstan pa dang:_kI la ya yi dngos grub stsol:_oM badz+ra kI li kI la ya sarba sa ma ya e h+ye hi hrIM hrIM pheM pheM:_sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+waM:_hU~M:_snying rje'i lcags kyus gnas nas dgug:_byams pa'i zhags pas rten la gzhug:_dga' ba'i sgrog gis dbyer med bcing:_btang snyoms dril bus rab dgyes pa'i:_srid pa rdo rje phur bu'i lha:_dam tshig ye shes dbyer med pa:_'bar ba'i gdan la bzhugs nas kyang:_mchod bzhes dam skong dngos grub stsol:_dzaHhU~M ba~M hoH_sa ma ya tiSh+Tha lhan:_gsum pa phyag 'tshal mchod bstod ni:_hU~M:_yang dag don du rab zhi yang:_'dul ba'i dbang gis cir yang snang:_'bar ba'i dkyil 'khor lha tshogs la:_gus pa'i brda yis phyag 'tshal lo:_a ti pU hoH_pra tIts+tsha hoH_hU~M:_snod bcud nyer spyod 'dod yon sprin:_sman gtor rak+ta gsang ba'i rdzas:_sbyor sgrol zung 'jug 'od gsal dbyings:_mchod pa'i phyag rgya chen por bzhes:_oM shrI badz+ra ku mA ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pa \u0f7a d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wid+ya shab+da pany+tsa kA ma gu Na pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ta na ga Na d+harma d+hA tu pU dza hoH_hU~M:_skra can b+han+d+ha'i snod yangs su:_gdug can bsgral ba'i dmar chen po:_khams gsum khrag gi rgya mtshor 'khyil:_dam can pho nya'i tshogs rnams la:_mngon spyod phrin las mdzad phyir 'bul:_sngon chad ji ltar dam bcas bzhin:_gdug pa'i bgegs dang bar chad kun:_mthu dang rdzu 'phrul med par mdzod:_ma hA rak+ta kha kha khA hi khA hi:_hU~M:_rdo rje khros pa'i ye shes kyis:_bar chad bdud dpung 'dul mdzad pa:_phrin las 'dus pa'i dkyil 'khor lha:_gtso 'khor sprul par bcas la bstod:_bzhi pa bsnyen cing sgrub pa dang:_las la sbyar bas dngos grub bskul:_gtso mchog thugs kar 'od lnga'i klong:_tsit+ta mchong gur smug po'i sbubs:_badz+ra satwa ye shes sems:_dkar gsal rdo rje dril bu 'dzin:_pad zla'i steng na phyed skyil bzhugs:_thugs kar nyi zla'i gwa'u'i nang:_nyi steng rdo rje rtse lnga'i lter:_hU~M mthar sngags phreng g.yas su bskor:_'od zer spro bsdus don gnyis bsgrubs:_snang srid rdo rje phur bu yi:_dkyil 'khor chen por sad par bsam:_oM badz+ra kI li kI la ya hU~M phaT:_bsnyen pa 'bru dgu 'bum phrag bzhis:_dngos grub gnas la nye bar byed:_stong gsum phyogs bcu'i 'jig rten gyi:_snang ba rdo rje phur pa'i lha:_grags pa rdo rje phur pa'i dzapa?:_dran rtog rdo rje khros pa'i thugs:_lha sngags chos nyid rol par sad:_kun kyang rdo rje'i sngags sgra sgrogs:_sku las 'od zer cir yang spro:_phrin las bzhi dang grub pa brgyad:_dngos grub thams cad yid bzhin 'grub:_dag pa rab 'byams ye shes che'i:_bdag nyid chen por lhun gyis grub:_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:_sgrub pa'i gsang sngags 'bum phrag bzhi:_bzlas pas nges pa'i mtshan ma 'byung:_dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs kyi:_sku las byung ba'i 'od ljang nag:_mtshon cha'i tshwa tshwa 'phro ba 'phros:_nyams pa bdun dang bsgral zhing bcu:_dngos grub bar chad bdud bzhi'i tshogs:_mngon spyod rol pa'i phrin las kyis:_rdul du brlags shing bcom par gyur:_ma rak+mo yak+mo kA la rU pa:_snying rtsa la yaM yaM:_srog rtsa la yaM yaM:_snying la phril phril:_srog la chum chum:_tsit+ta srog la dung dung:_snying khrag srog la shad shad:_thum ri li li:_rtseg rtseg:_'ur 'ur:_shig shig:_gul gul:_myag myag:_sod sod:_d+hA ti ma ma karma shrI g+h+raM karma ka ra ye mA ra se na pra mar+d+ha na ye swA hA:_dmigs pa'i gnad dang ldan pa yis:_drag sngags spu gri khri gcig bzla:_lha sngags 'phro 'du'i ting 'dzin kun:_chos nyid gcig gi rol pa ste:_du mar snang yang ngo bo gcig:_gnyis su med par lam khyer bya:_sa ma ya:_nang du rdo rje lus kyi dkyil:_rtsa rlung thig le'i grong khyer kun:_rdo rje gzhon nu'i sku gsung thugs:_dkyil 'khor gsum du lhun rdzogs pa:_bde chen mchog gis mnyes pa'i phyir:_dben par rtse gcig ting 'dzin gyis:_sgo gsum gnad kyis legs bcun nas:_rtsa gsum 'khor lo bzhi yi dbyings:_dwangs ma mi shigs haM dang a:_yab yum rjes chags 'bar 'dzag gi:_ting 'dzin srog rtsol sbyor ba yis:_dga' bzhi 'byung ldog sbyor ba dang:_bum can rlung dang sbyar nas bya:_bde gsal rnam par mi rtog pa'i:_lhan cig skyes pa'i de nyid 'char:_nus pa thob nas gzhan lus la:_brten pa'i bogs 'byin spyod pa brtsams:_mchog tu dbang po rnon po yis:_dbyings chen 'khor lo rgyas 'debs klong:_shes rab sgron ma drug gi gdangs:_sgo yul rlung rig gnad bcun pas:_'od gsal rig pa yab kyi cha:_rdo rje gzhon nur mnyam sbyor bas:_snang bzhi'i pha mthar son pa yi:_rig pa'i phur bu'i dgongs pa ni:_'khor 'das srog gi gor gnas pa:_mngon sum byed pa'i thabs kyi mchog:_brtson pas ye shes mngon gyur bya:_sa ma ya:_rjes thob thun mtshams spyod pa la:_tshogs kyi 'khor lo bya 'dod pas:_zhing ngam gcan gzan lpags pa'i steng:_thabs shes bza' bca' btung ba bshams:_thog mar byin gyis brlab pa'i phyir:_hU~M:_dbyings rig zung 'jug me rlung chus:_gzung 'dzin mtshan rtog bsregs gtor sbyangs:_thabs shes rigs lnga'i dam tshig rdzas:_bde chen bdud rtsi'i bcud du 'khyil:_ra~M ya~M kha~M:_oM AHhU~M:_tshogs zhing mgron kun spyan 'dren ni:_hU~M:_ye shes chen po'i de nyid la:_gshegs byon mtshan ma mi dmigs kyang:_thugs rje thabs kyi sgyu ma'i 'phrul:_sangs rgyas kun gyi phrin las bdag:_dpal chen rdo rje gzhon nu che:_yab yum khro bcu sras phra men:_sgo skyong phur srung dbang mo'i tshogs:_rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:_tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:_snod bcud rang byung bde ba che:_gdod nas thabs shes 'du 'bral med:_gnyis med mnyam pa'i klong yangs su:_skad cig yud la byin gyis rlobs:_sgrub mchog bdag la dbang bzhi bskur:_bgegs dang log 'dren bar chad sol:_mchog thun dngos grub ma lus stsol:_oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:_badz+ra sa ma ya dzaHdzaH_dz+nyA na a be sha ya a aH_dang po 'dod yon phud kyis mchod:_oM:_bla na med pa'i tshogs kyi rdzas:_ye shes 'dod dgu'i sprin chen po:_dkyil 'khor lha tshogs rnams la 'bul:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_ga Na tsakra pU dza hoH_bar pa bdud rtsi mchod pas bshags:_hoH_bdag gi gzung 'dzin 'khrul dbang gis:_sgo gsum rtag tu nyes par spyod:_sdom gsum 'gal 'khrul nyams chag nongs:_'gyod pas tshogs kyis bshags par bgyi:_sa ma ya shud+d+he a:_tha ma bsgral ba'i sha khrag stob:_e:_chos dbyings rnam thar gsum gyi klong:_mtshan rtog ru tra bkug cing bstim:_dug gsum sha khrag rus pa'i tshogs:_khrag 'thung lha tshogs zhal du bstab:_sarba sha trUn mA ra ya phaTa?:_ma hA maM sa rak+ta kiM ni ri ti khA hi:_bdag lus gdan gsum lha'i 'khor lo:_tshim phyir nang gi tshogs mchod 'bul:_gtum mo 'bar ba'i snyigs ma bsregs:_dwangs ma zhu bde'i lus dkyil khyab:_bde stong nyams kyi rtsal rdzogs nas:_rdo rje'i glu gar rol mos mchod:_nus pa thob na gsang spyod bya:_dam tshig rdzas kyi lhag ma yis:_dkyil 'khor mtha' skyong srung ma brngan:_hrIM:_dpal gyi bka' nyan las kyi ma:_ging lang dbang phyug brtan mar bcas:_pham phab bdud rtsi 'bul gyis bzhes:_rnam bzhi'i phrin las sgrub par mdzod:_oM uts+tshiSh+Ta ba liM ta khA hi:_rdo rje'i rigs su skye ba dang:_spyod pa mthar phyin smon lam gdab:_des ni nyams chag kun byang zhing:_dam skong lha mnyes dngos grub thob:_de phyir rnal 'byor mchog rnams kyis:_nges par 'di la nan tan bya:_hU~M hrIH_dbyings las rang byung khro rgyal che:_sangs rgyas kun gyi phrin las bdag:_dpal chen badz+ra kI la ya:_'khor dang bcas pa'i thugs dam bskul:_drag shul stobs kyi gzi byin skyed:_bdud bgegs bar chad dbyings su sgrol:_tshe bsod ye shes stobs rtsal skyed:_phrin las lhun gyis grub par mdzod:_ces bskul srung mar chad tho bsgrags:_hU~M:_sngon tshe dpal chen he ru ka:_kha sbyor bde ba chen po'i skus:_chos nyid rang sgra gsang chen gyi:_rdo rje'i rgyud kyi gnas bstan tshe:_rang shar rgyud gsum dam can gyis:_rang snang gzugs bstan gtor ma blangs:_tha tshig phog pa rjes dgongs la:_las kyi 'bras bu mchis par mdzod:_bshal chu'i bdud rtsi brtan mar 'bul:_hU~M hrIH_bden don dag pa'i brtan ma'i tshogs:_bshal chu bdud rtsi'i brngan 'bul gyis:_'khrul pa gzhi la dag pa yi:_phrin las lhun gyis grub par mdzod:_las mjug rdo rje'i bro yis bsdu:_hoH_'khrul rtog dam sri sgab 'dre'i tshogs:_skye med dbyings su rgyas btab pas:_gnyis snang ka dag gdod ma'i gzhir:_nam yang ldang med rgyas gdab bo:_sa ma ya s+t+waM b+ha ya nan:_dngos grub gnas la bskul ba'i phyir:_hU~M:_bcom ldan badz+ra ku mA ra:_yab yum sras dang sprul par bcas:_dngos grub mchog gi gnas la bskul:_thugs rjes dgongs pa mi g.yel bar:_sku gsung thugs kyi dkyil 'khor nas:_dbang dang byin rlabs dngos grub stsol:_phyi nang 'gal rkyen bar chad sel:_ye shes yon tan rgyas par mdzod:_thun mong mchog gi dngos grub kun:_thob nas don gnyis yongs rdzogs mdzod:_kA ya wAka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hoH_rjes rim mchod bstod nongs pa bshags:_lhar snang dbyings su bsdu ba'i phyir:_AH_ye shes rol pa'i dkyil 'khor lha:_dmigs med dbyings su 'od du zhu:_mtha' bral chos nyid nyag gcig gi:_ngo bor rang bzhin lhun gyis grub:_a a a:_slar yang phyir gsal ye shes che'i:_rol pa snod bcud lha dang sngags:_bde chen rgyun mi chad pa yi:_rdo rje gsum gyi rol par shar:_badz+ra kA wa tsi rak+Sha b+h+rU~M:_rjes kyi spyod yul thams cad la:_dag pa'i lam khyer 'ba' zhig bslab:_bsngo smon shis pa brjod pa yis:_dge legs bkra shis 'phel rgyas bya:_hoH_dmigs bcas bsod nams zab mo yis:_'gro kun srid zhi'i 'jigs las grol:_mthar thug sku bzhi ye shes lnga'i:_thig le chen por byang chub shog:_oM:_brgyud gsum bla mas byin rlabs bstsal:_yi dam lha yis rjes su bzung:_mkha' 'gros phrin las kun bsgrubs nas:_dge legs dpal 'bar bkra shis shog:_bdag nyid rdo rje thod phreng gi:_thugs kyi gsang ba mthar thug pa:_bdud 'dul badz+ra kI la ya:_zhi khro gcig dril sgrub pa'i thabs:_zab myur byin rlabs tshan che ba'i:_snying po'i gdams pa'i bcud 'di yang:_dus kyi mtha' mar mngon snang bas:_'gro kun bde chen mchog thob shog:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_brda thim:_sangs rgyas kun gyi phrin las kyi bdag nyid gter 'byin grub brgya'i spyi mes 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i dgongs gter rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bye brag phur pa 'dus pa'i dril sgrub 'di nyid kyi bsnyen pa'i dbur phab phro bzhag mdzad pa/_rje btsun bla ma mchog gi phrin las kyi rang gzugs mkhas grub yongs kyi khyu mchog 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po ches chos bka' 'di'i phur pa phab zin la bsnyen sgrub gnang skabs/_da lta'i phur pa 'di la bsnyen pa kI la ya 'bru dgu sgrub pa 'bru bcu bzhi pa yod pa zhig rig rtsal las thon kyang yi ger 'bri rgyu ma byung bas slad nas khyod kyis bris shig ces bka' bstsal pa rab byung bcu drug pa rang lo lnga bcu rtsa brgyad steng chos skor 'di dag la dbang gi chog bsgrigs sogs zhabs tog cung zad bgyis skabs 'bri 'dod byung ba ltar/_mdo smad kyi rnying sngags rgan po pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa rang byung sprul pa'i rdo rjer 'bod pas lho ljongs 'brug gi rgyal khab chen po'i thim yul bde chen phug gi ri mgul phun tshogs chos gling du gro bzhin zla ba phyi ma'i dga' ba dang por yi ger btab pa'i grogs do skya chos kyi nyi mas mdzad pa 'dis kyang gangs can bstan 'gro'i dpal yon 'phel rgyas brtan pa'i rgyur smon pa bzhin 'grub par gyur cig_/shrI dza yan+tu//

Footnotes

Other Information