DKR-KABUM-02-KHA-050-09

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:17, 9 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རིག་འཛིན་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་ལ་བསྔགས་པ་ཟིལ་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྔམས་སྒྲ།
Wylie title rig 'dzin bdud kyi gshed chen la bsngags pa zil gnon rdo rje'i rngams sgra DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 9, Pages 260-261 (Folios 11a4 to 12a2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Rig 'dzin bdud kyi gshed chen la bsngags pa zil gnon rdo rje'i rngams sgra. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 260-261. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རིག་འཛིན་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་ལ་བསྔགས་པ་ཟིལ་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྔམས་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཚོན། །ཁུ་འཕང་ཆར་ལྡན་སྒྲ་བརྒྱའི་ང་རོ་དང༌། །གེ་སར་དམག་གི་དཔུང་བཞིན་བདུད་སྡེའི་ངོར། །ངོ་མཐོན་ཁྲག་འཐུང་རྗེ་བཙན་བཞེངས་ལ་བསྟོད། །ཅི་ནས་བརླང་པོར་སྤྱོད་པའི་ལས་ཉོན་ཀླུང༌། །ཆུ་ལོན་དང་མཚུངས་ཤུགས་སྒྲོལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །ཇེ་ཞིག་མ་ཡིན་དྲན་པའི་མོད་ཉིད་ནས། །ཉོ་ཚོང་རྫས་ལས་ལྷག་སྟེར་ཁྱོད་མཐུ་རྦད། །ཏིག་ཏའི་རོ་བཞིན་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་འབྲས་སྐྱོབ། །ཐུ་བོ་ཞི་བདེའི་དགའ་སྟོན་སུག་རྩེར་སྟེར། །དེ་ཝ་ལྷ་མིན་དྲེགས་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་གཤེད། །ནོངས་པའི་ཚོགས་འཇོམས་དཔའ་བོའི་དབང་ཕྱུག་བསྔགས། །པི་པི་ལིང་གི་རོ་བཞིན་མཐུ་སྟོབས་དབལ། །ཕུང་ཀྲོལ་བསྐྱེད་ལ་ལྷག་པར་རྔམས་པ་ལས། །བེ་ཕུར་བཏབ་བཞིན་བདུད་དགྲས་མི་གཡོ་བའི། །མོ་རྒྱུད་འཕྲོག་བྱེད་ཞལ་ཅན་རིགས་ལྔ་སྟོན། །ཙིར་གྱི་ཁ་བཞིན་འཛིན་ཤེས་མི་གཏོང་བའི། །ཚུ་རོལ་ཞེན་པའི་འགྲོ་ལ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང༌། །ཛེ་ཏའི་ཚལ་དུ་སྟོན་པའི་ཞི་བསིལ་བཞིན། །ཝོ་ཛི་ཧས་ཀྱང་དེ་ཚུལ་བརྗོད་ནུས་མིན། །ཞི་བ་ཕྱོགས་གཅིག་ཞེན་པ་དམན་པའི་ཐོག །ཟུར་གྱིས་གནས་ངན་འབྱམས་པ་སྲིད་པའི་འགྲོ། །འེ་ཞེས་མ་བསྐུལ་ན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཆེར། །ཡོ་བྱད་ཐོབ་བཞིན་བཀོད་པའི་མཐུ་སྟོབས་མངའ། །རི་ཀླུང་འབྱུང་བཞིའི་ལུས་སྲོག་བར་གཅོད་ཕྱི། །ལུ་གུ་རྒྱུད་འབྲེལ་རྩ་ཐིག་རླུང་གི་གེགས། །ཤེ་མོང་དར་བཞིན་དྲེགས་པའི་གཟུང་འཛིན་བགེགས། །སོ་སོར་འདུལ་བས་ལམ་གྱི་གཡང་ས་སྒྲོལ། །ཧ་ཧ་བཞད་པའི་ཁྲག་འཐུང་གད་རྒྱངས་ཀྱིས། །ཨ་དབྱིངས་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སྒྲོལ་སྤྱི་དཔལ་ཆེ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེར། །ཨེ་མ་རབ་གུས་དད་བརྒྱའི་དཔལ་གྱིས་བསྟོད། །མང་མང་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ཆེས་ཉུང་ཡང༌། །དད་དད་བཅོས་མིན་ཀུན་རྟོག་གིས་བསྐུལ་བས། །གུས་གུས་སྒོ་གསུམ་གཡོ་ཟོལ་མེད་པ་ཡིས། །ཡང་ཡང་བསྟོད་པས་དགྱེས་པའི་དཔྱིད་གྱུར་ཅིག །བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རབ་བྱེད་བདུན་པའོ།
[edit]

!___rig 'dzin bdud kyi gshed chen la bsngags pa zil gnon rdo rje'i rngams sgra zhes bya ba bzhugs/___kI la ya yi rdo rje'i ye shes mtshon/__/khu 'phang char ldan sgra brgya'i nga ro dang*/__/ge sar dmag gi dpung bzhin bdud sde'i ngor/__/ngo mthon khrag 'thung rje btsan bzhengs la bstod/__/ci nas brlang por spyod pa'i las nyon klung*/__/chu lon dang mtshungs shugs sgrol phrin las kyis/__/je zhig ma yin dran pa'i mod nyid nas/__/nyo tshong rdzas las lhag ster khyod mthu rbad/__/tig ta'i ro bzhin ngan 'gro'i rgyu 'bras skyob/__/thu bo zhi bde'i dga' ston sug rtser ster/__/de wa lha min dregs ldan yongs kyi gshed/__/nongs pa'i tshogs 'joms dpa' bo'i dbang phyug bsngags/__/pi pi ling gi ro bzhin mthu stobs dbal/__/phung krol bskyed la lhag par rngams pa las/__/be phur btab bzhin bdud dgras mi g.yo ba'i/__/mo rgyud 'phrog byed zhal can rigs lnga ston/__/tsir gyi kha bzhin 'dzin shes mi gtong ba'i/__/tshu rol zhen pa'i 'gro la thugs rjes bzung*/__/dze ta'i tshal du ston pa'i zhi bsil bzhin/__/wo dzi has kyang de tshul brjod nus min/__/zhi ba phyogs gcig zhen pa dman pa'i thog__/zur gyis gnas ngan 'byams pa srid pa'i 'gro/__/'e zhes ma bskul na yang byang chub cher/__/yo byad thob bzhin bkod pa'i mthu stobs mnga'/__/ri klung 'byung bzhi'i lus srog bar gcod phyi/__/lu gu rgyud 'brel rtsa thig rlung gi gegs/__/she mong dar bzhin dregs pa'i gzung 'dzin bgegs/__/so sor 'dul bas lam gyi g.yang sa sgrol/__/ha ha bzhad pa'i khrag 'thung gad rgyangs kyis/__/a dbyings khams gsum yongs sgrol spyi dpal che/__/he ru ka dpal 'bar ba'i rgyal po cher/__/e ma rab gus dad brgya'i dpal gyis bstod/__/mang mang tshig gi sbyor ba ches nyung yang*/__/dad dad bcos min kun rtog gis bskul bas/__/gus gus sgo gsum g.yo zol med pa yis/__/yang yang bstod pas dgyes pa'i dpyid gyur cig__/bsngags brjod kyi rab byed bdun pa'o/

Footnotes

Other Information