DKR-KABUM-02-KHA-047

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:34, 24 February 2023 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
Wylie title bla ma'i rnal 'byor ye shes snang ba DKR-KABUM-02-KHA-047.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 47, Pages 233-235 (Folios 1a1 to 3b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Associated People གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་ (Penor Rinpoche)
Citation Khyentse, Dilgo. Bla ma'i rnal 'byor ye shes snang ba. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 233-235. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon

།ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བྱང་འདྲེན་པ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་དང་གྲྭ་དགེ་འདུན་རབ་རྒྱས་ཟུང་ནས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་ཆེད་བསྐུལ་བཞིན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་མངོན་པར་དྭངས་བའི་བློས་གདན་ས་དེ་ཉིད་དུ་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i 'byung gnas theg mchog rnam grol bshad sgrub dar rgyas gling gi byang 'dren pa 'jigs med phrin las dang grwa dge 'dun rab rgyas zung nas lha rdzas kyi rten dang bcas ched bskul bzhin 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan rang nyid nas kyang mngon par dwangs ba'i blos gdan sa de nyid du bris pa don dang ldan par gyur cig___/sarba mang+ga laM/__dge'o//_

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་བཞུགས།། ན་མོ། སྐྱབས་ཡུལ་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་གསང་གསུམ་ལ། །ཡིད་ཆེས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་སྲིད་ཞི་ལས་སྒྲོལ་ཕྱིར། །བླ་མའི་རྣམ་ཐར་བསྐྱང་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། ཨ། ཆོས་ཀུན་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་གཉུག་མའི་ཀློང༌། །ཅིར་སྣང་ཡེ་ཤེས་རོལ་བར་འཆར་བ་ལས། །སྣོད་བཅུད་རྣམ་དག་འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས། །དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཚད་བཟུང་མ་མཆིས་པའི། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་དབུས། །རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་ངུར་སྨྲིག་གདན་གྱི་སྟེང༌། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་དང༌། །དབྱེར་མེད་བཤད་སྒྲུབ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་མཆོག །རྣམ་གསུམ་ཐར་བའི་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་ལ་མཛེས། །ཕྱག་གཉིས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །གཡོ་མེད་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་བཞུགས། །མཐོང་གྲོལ་པདྨའི་ཅོད་པན་དབུ་ལ་གསོལ། །རབ་འབྱམས་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་གསལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །ཐར་པའི་ལམ་གྱི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་སྟེ། །སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་འདུལ་ལ་ཟླ་མེད་པའི། །བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྣོད་བཅུད་བདེ་ཆེན་རྣམ་རོལ་མཆོད་པར་འབུལ། །འཁྲུལ་རྟོག་ཉེས་པར་སྤྱོད་ནོངས་སྙིང་ནས་བཤགས། །འཁོར་འདས་ལེགས་བྱས་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱིས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་བཞིན་དུ། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་རྣམ་དཀར་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཀུན། །སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླའི་རོལ་རྩེད་ལྟ་བུ་ཡིས། །ཞེན་མེད་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་བཞིན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །ན་མོ་གུ་རུ། ཆོས་ཉིད་འཕོ་མེད་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྩལ། །ཀུན་ཁྱབ་རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྲིན། །གདུལ་བྱའི་མཁའ་ལ་འགག་མེད་རྟག་སྣང་བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཡི། །བཀའ་གཏེར་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཡུལ་བའི། །བཤད་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་མཚུངས་མེད་པ། །གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུར་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་ཅན་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཁྲི་སྲོང་རྗེའི། །ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རོལ་བ་རྩལ། །འཕོ་མེད་སྐུ་བརྙེས་གུ་རུའི་ཐུགས་བཅུད་འཛིན། །གང་དེའི་རྣམ་འཕྲུལ་བསྟན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དང༌། །སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས། །རྗེས་བཟུང་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་ཅན། །ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གླང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་བི་མ་དངོས་བྱོན་ངག་གི་དབང༌། །གཉིས་མེད་གཉིས་སྣང་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་དགོངས་ཀློང་ཚད་ལ་ཕེབས། །དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆེར་སྙིགས་མུན་པས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཉམས་ཚེ། །ཐུགས་བསྐྱེད་ཉི་མས་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ། །སྤེལ་འབྱིན་མཚུངས་མེད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་བའི་སྐུ། །བཤད་སྒྲུབ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དམ་པའི་ངང་ཚུལ་མཐའ་དག་རྫོགས་པ་ཡི། །མཁས་གྲུབ་ཏུ་མས་རྗེས་བཟུང་ཐོས་བསམ་གྱིས། །ཐུགས་བསྐྱེད་ལེགས་སྨིན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་དབང༌། །བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་ཕན་ཐུགས་བསྐྱེད་མཁའ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་ཞིང༌། །དམ་པའི་མཛད་བཟང་ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་རྒྱས། །ལྔ་བདོའི་མུན་སེལ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་དཔལ། །སྤེལ་ལ་མཚུངས་ཟླ་བྲལ་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །མོས་གུས་ཤིང་རྟའི་བགྲོད་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི། །བྱིན་རླབས་ནོར་བུའི་དབྱིག་ཀུན་རང་རྒྱུད་གཞིར། །དྲངས་ནས་སྨིན་གྲོལ་འདོད་དགུ་རབ་འབྱོར་བའི། །སྐུ་བཞིའི་དཔལ་གྱིས་ངལ་འཚོའི་དབུགས་འབྱིན་མཛོད། །ངེས་འབྱུང་རླན་གྱིས་རྒྱུད་དུལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི། །འབྲས་བཟང་ལེགས་སྨིན་ལམ་ལྔའི་སྙེ་མས་དུད། །ཕན་བདེ་ཀུན་དགའི་དགའ་སྟོན་མཐར་ཀླས་འགྲོ། །སྟེར་ནུས་དཔལ་ལྡན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱད་པར་ཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་སྔ་འགྱུར་གྱི། །སྨིན་གྲོལ་རྒྱ་མཚོར་ངོམས་མེད་རོལ་བའི་མཐུས། །རྣམ་བཞིའི་རིག་འཛིན་རིན་ཆེན་གྲུ་གཟིངས་ཀྱིས། །སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་སེལ་ནུས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྙེད་དཀའི་དལ་རྟེན་སྙིང་པོ་ལོན་པ་དང༌། །སྲིད་པའི་རྒྱུ་འབྲས་དུག་ཟས་བཞིན་སྤངས་ནས། །གཞན་ཕན་གོ་ཆ་ནམ་ཡང་མི་ལྷོད་པས། །སྲིད་ཞིའི་གཡང་ལས་སྒྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མདོར་ན་ཐར་གྲོལ་ཡོན་ཏན་ཇི་སྙེད་པ། །བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་འབའ་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི། །ཡིད་ཆེས་ངེས་པས་སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན། །དབུགས་དབྱུང་མྱུར་དུ་སྩོལ་ཅིག་མགོན་པོ་རྗེ། །ཐུགས་རྗེའི་གཟིགས་པ་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་ཡང༌། །བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་དད་པའི་ཡུལ་སྣང་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩི་ཡིས། །བདག་གི་སྒོ་གསུམ་སྨིན་པར་གསོལ་བཏབ་པས། །གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག་ཡིས། །དབང་བཞི་བསྩལ་ཅིང་ལས་ཉོན་སྒྲིབ་བཞི་སྦྱངས། །ལམ་བཞིའི་རྟོགས་པས་རྒྱུད་བཞི་ཡོངས་དག་ནས། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཐོབ་པར་གྱུར། །མོས་གུས་ཤུགས་ཀྱིས་བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ། །རང་ལ་ཐིམ་པས་གཉུག་མ་གཞིའི་ཡེ་ཤེས། །ངེས་དོན་བླ་མའི་རང་ཞལ་མཇལ་བའི་མོད། །སྣང་གྲགས་རིག་པ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཤར། །རྣམ་དཀར་རྨད་བྱུང་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་ལ། །མོས་པས་གསོལ་བཏབ་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ལ་བསྔོ། །ཀུན་ཀྱང་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་སྤྱོད་པས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་མགོན་པོས་རྗེས་བཟུང་ཞིང༌། །ས་ལམ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །གདུལ་དཀའི་འགྲོ་སྒྲོལ་ངེས་གསང་བསྟན་པ་འཛིན། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བྱང་འདྲེན་པ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་དང་གྲྭ་དགེ་འདུན་རབ་རྒྱས་ཟུང་ནས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་ཆེད་བསྐུལ་བཞིན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་མངོན་པར་དྭངས་བའི་བློས་གདན་ས་དེ་ཉིད་དུ་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/bla ma'i rnal 'byor ye shes snang ba bzhugs//___na mo/___skyabs yul kun 'dus bla ma'i gsang gsum la/__/yid ches phyir mi ldog pas skyabs su mchi/__/mkha' khyab yid can srid zhi las sgrol phyir/__/bla ma'i rnam thar bskyang bar sems bskyed do/__a/__chos kun skye 'gag gnas bral gnyug ma'i klong*/__/cir snang ye shes rol bar 'char ba las/__/snod bcud rnam dag 'og min rdo rje dbyings/__/dag pa'i zhing khams tshad bzung ma mchis pa'i/__/mdun gyi nam mkhar kun bzang mchod sprin dbus/__/rin chen seng khri ngur smrig gdan gyi steng*/__/rtsa gsum kun 'dus o rgyan chen po dang*/__/dbyer med bshad sgrub mdo sngags bstan 'dzin mchog__/rnam gsum thar ba'i rgyal mtshan sku la mdzes/__/phyag gnyis sems nyid ngal gso'i phyag rgya can/__/g.yo med rdo rje skyil krung drang por bzhugs/__/mthong grol pad+ma'i cod pan dbu la gsol/__/rab 'byams skyabs kun 'dus pa'i bdag nyid gsal/__/sangs rgyas kun 'dus bla ma rin po che/__/thar pa'i lam gyi ded dpon chen po ste/__/snyigs ma'i sems can 'dul la zla med pa'i/__/bka' drin rjes su dran pas phyag 'tshal lo/__/snod bcud bde chen rnam rol mchod par 'bul/__/'khrul rtog nyes par spyod nongs snying nas bshags/__/'khor 'das legs byas kun la rjes yi rang*/__/theg gsum chos kyis 'gro kun sgrol bzhin du/__/nam mkha' ji srid bzhugs par gsol ba 'debs/__/'dis mtshon rnam dkar ji snyed yod pa kun/__/sgyu ma chu zla'i rol rtsed lta bu yis/__/zhen med dus gsum rgyal ba'i rnam thar bzhin/__/dpal ldan bla ma'i go 'phang 'thob phyir bsngo/__/na mo gu ru/__chos nyid 'pho med don gyi ye shes rtsal/__/kun khyab rang byung thugs rje chen po'i sprin/__/gdul bya'i mkha' la 'gag med rtag snang ba/__/dpal ldan bla ma mchog la gsol ba 'debs/__/khyad par snga 'gyur rdo rje snying po yi/__/bka' gter bstan pa'i 'byung gnas dpal yul ba'i/__/bshad sgrub las kyi shing rta mtshungs med pa/__/grub dbang pad+ma nor bur gsol ba 'debs/__/gangs can bstan pa'i nyin byed khri srong rje'i/__/lha sras dam 'dzin ye shes rol ba rtsal/__/'pho med sku brnyes gu ru'i thugs bcud 'dzin/__/gang de'i rnam 'phrul bstan la gsol ba 'debs/__/o rgyan mdo sngags chos kyi nyi ma dang*/__/si tu paN chen sna tshogs rang grol gyis/__/rjes bzung mkhas dang grub pa'i rnam thar can/__/thub bstan chos kyi glang por gsol ba 'debs/__/khyad par bi ma dngos byon ngag gi dbang*/__/gnyis med gnyis snang 'jigs med gling pa yi/__/thugs rje'i rang gzugs dgongs klong tshad la phebs/__/dpal chen 'dus pa rtsal la gsol ba 'debs/__/cher snyigs mun pas bstan 'gro'i dpal nyams tshe/__/thugs bskyed nyi mas rgyal bstan rin po che/__/spel 'byin mtshungs med mchog gi sprul ba'i sku/__/bshad sgrub mdo sngags bstan 'dzin la gsol ba 'debs/__/dam pa'i ngang tshul mtha' dag rdzogs pa yi/__/mkhas grub tu mas rjes bzung thos bsam gyis/__/thugs bskyed legs smin rdo rje 'dzin pa'i dbang*/__/bshad sgrub chos kyi sgra dbyangs gsol ba 'debs/__/kun phan thugs bskyed mkha' ltar rgya che zhing*/__/dam pa'i mdzad bzang nyi zla'i snang ba rgyas/__/lnga bdo'i mun sel lung rtogs bstan pa'i dpal/__/spel la mtshungs zla bral bas gsol ba 'debs/__/mos gus shing rta'i bgrod pas thugs rgyud kyi/__/byin rlabs nor bu'i dbyig kun rang rgyud gzhir/__/drangs nas smin grol 'dod dgu rab 'byor ba'i/__/sku bzhi'i dpal gyis ngal 'tsho'i dbugs 'byin mdzod/__/nges 'byung rlan gyis rgyud dul smin grol gyi/__/'bras bzang legs smin lam lnga'i snye mas dud/__/phan bde kun dga'i dga' ston mthar klas 'gro/__/ster nus dpal ldan bla mas byin gyis rlobs/__/khyad par che ba drug ldan snga 'gyur gyi/__/smin grol rgya mtshor ngoms med rol ba'i mthus/__/rnam bzhi'i rig 'dzin rin chen gru gzings kyis/__/srid zhi'i rgud pa sel nus byin gyis rlobs/__/rnyed dka'i dal rten snying po lon pa dang*/__/srid pa'i rgyu 'bras dug zas bzhin spangs nas/__/gzhan phan go cha nam yang mi lhod pas/__/srid zhi'i g.yang las sgrol bar byin gyis rlobs/__/mdor na thar grol yon tan ji snyed pa/__/bla ma'i bka' drin 'ba' zhig las byung ba'i/__/yid ches nges pas snying nas gsol 'debs na/__/dbugs dbyung myur du stsol cig mgon po rje/__/thugs rje'i gzigs pa phyogs su ma lhung yang*/__/bla ma'i thugs rje dad pa'i yul snang phyir/__/rdo rje gsum gyi byin rlabs bdud rtsi yis/__/bdag gi sgo gsum smin par gsol btab pas/__/gnas gsum 'od zer dkar dmar mthing ga yis/__/dbang bzhi bstsal cing las nyon sgrib bzhi sbyangs/__/lam bzhi'i rtogs pas rgyud bzhi yongs dag nas/__/sku bzhi'i go 'phang bde blag thob par gyur/__/mos gus shugs kyis bla ma 'od du zhu/__/rang la thim pas gnyug ma gzhi'i ye shes/__/nges don bla ma'i rang zhal mjal ba'i mod/__/snang grags rig pa rdo rje'i ye shes shar/__/rnam dkar rmad byung bla ma'i ye shes la/__/mos pas gsol btab mkha' khyab 'gro la bsngo/__/kun kyang bla ma'i rnam thar bzhin spyod pas/__/don gnyis lhun gyis 'grub pa'i bkra shis shog__/skye ba kun tu mgon pos rjes bzung zhing*/__/sa lam yon tan thams cad mthar phyin te/__/gdul dka'i 'gro sgrol nges gsang bstan pa 'dzin/__/byang chub spyod pa yongs su rdzogs gyur cig___/ces pa'ang snga 'gyur bstan pa'i 'byung gnas theg mchog rnam grol bshad sgrub dar rgyas gling gi byang 'dren pa 'jigs med phrin las dang grwa dge 'dun rab rgyas zung nas lha rdzas kyi rten dang bcas ched bskul bzhin 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan rang nyid nas kyang mngon par dwangs ba'i blos gdan sa de nyid du bris pa don dang ldan par gyur cig___/sarba mang+ga laM/__dge'o//__//

Footnotes

Other Information