JKW-KABUM-16-MA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།
Wylie title gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi brgyud 'debs byin rlabs dpal ster JKW-KABUM-16-MA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 4, Pages 25 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi brgyud 'debs byin rlabs dpal ster. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 25. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ (gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity thugs rje chen po
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/dukngal-rangdrol-lineage-prayer
Colophon

།ཅེས་པའང་བསམ་ཡས་རྟ་མགྲིན་གླིང་དུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འདུ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཐལ་བ་བགྱིས་པའི་ཚེ་རིག་པ་འཛིན་པ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang bsam yas rta mgrin gling du 'di nyid kyi dkyil 'khor du tshogs kyi 'khor lo'i 'du ba brgya phrag thal ba bgyis pa'i tshe rig pa 'dzin pa 'jigs pa med pa'i sdes gang shar gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
༄༅། །གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་ར་ཝེ། འཆི་མེད་ཐོག་མའི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་མཚོ་སྐྱེས་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །མཁའ་སྤྱོད་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མེད་གླིང་། །ཕྱག་ན་པདྨོ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའི་ཞབས། །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ༴ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའི་ཐབས་མཁས་ལ་བརྟེན་ནས། །ཟུང་འཇུག་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་བསམ་ཡས་རྟ་མགྲིན་གླིང་དུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འདུ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཐལ་བ་བགྱིས་པའི་ཚེ་རིག་པ་འཛིན་པ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

[edit]

gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi brgyud 'debs byin rlabs dpal ster/_ @#/_/gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi brgyud 'debs byin rlabs dpal ster ces bya ba bzhugs so/__/ na mo gu ra we/__'chi med thog ma'i mgon po 'od mtha' yas/__/snying rje'i bdag nyid 'phags mchog spyan ras gzigs/__/zung 'jug sprul pa'i rnam rol mtsho skyes rjer/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/mkha' spyod DA ki'i gtso mo mtsho rgyal yum/__/'jam dpal dbyangs dngos khri srong lde'u btsan/__/kun mkhyen chos rje dri med 'od zer la/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/gter chen chos kyi rgyal po 'jigs med gling /__/phyag na pad+mo rgyal ba'i myu gu'i zhabs/__/brgyud srol kun 'dus rtsa ba'i bla ma la/__/gsol ba=__de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/nges 'byung byang chub sems gnyis rab rgyas shing /__/smin grol zab mo'i thabs mkhas la brten nas/__/zung 'jug 'phags pa'i go 'phang myur thob shog__/ces pa'ang bsam yas rta mgrin gling du 'di nyid kyi dkyil 'khor du tshogs kyi 'khor lo'i 'du ba brgya phrag thal ba bgyis pa'i tshe rig pa 'dzin pa 'jigs pa med pa'i sdes gang shar gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: