JKW-KABUM-09-TA-002-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
Wylie title tshe dpag med grub rgyal lugs kyi brgyud 'debs 'chi med bdud rtsi'i char 'bebs JKW-KABUM-09-TA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 2, Text 1, Pages 127-130 (Folios 1a to 2b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ (ma gcig grub pa'i rgyal mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. tshe dpag med grub rgyal lugs kyi brgyud 'debs 'chi med bdud rtsi'i char 'bebs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 127-130. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ (tshe dpag med grub rgyal lugs)
Deity tshe dpag med
Colophon

ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས། ཆོས་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐལ་བ་བཟང་པོར་གྱུར་པ་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྨན་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཏུ་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang rje btsun rdo rje 'chang blo gsal zhabs kyi bka' drin las/__chos tshul 'di nyid kyi skal ba bzang por gyur pa bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos me tog kun tu rgyas pa'i sman ljongs nyams dga' ba zhig tu gang shar gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །། འཆི་མེད་མགོན་༡པོ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོའི་༢ཞབས། །རྗེ་བཙུན་ཏི་ཕུ་པ་༣དང་རས་ཆུང་༤པ། །མི་ལ་༥སྒམ་༦པོ་ཕག་གྲུ་༧འཇིག་རྟེན་༨མགོན། །གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་༩རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡང་དགོན་ཆོས་༡༠རྗེ་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ༡༡། །རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་༡༢སྐྱེས་མཆོག་འབའ་ར་བ༡༣། །གྲུབ་ཆེན་རིན་ཆེན་༡༤འཕེལ་དང་འཁྲུལ་ཞིག་༡༥ཆེ། །མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ་༡༦རྣམས་ལ༴ ཀུན་སྤངས་ཆེན་པོ་ཚར་ཆེན་༡༨མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་༡༩། །བསླབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན་༢༠དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་༢༡དང་། །བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་༢༢བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་༢༣ཞབས། །རིན་ཆེན་བསྟན་གསལ་༢༤རྣམས་ལ༴ བློ་གྲོས་ཆོས་༢༥འཕེལ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་དང་༢༦། །ཆོས་གྲགས་རྒྱ་༢༧མཚོ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་༢༨མཚན། །ཆོས་དབྱིངས་༢༩རྡོ་རྗེ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་རྗེ༣༠། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་༣༡པོ་རྣམས་ལ༴ དེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱད་པར་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གྱི། །བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིས་དབང་བཞིའི་ས་བོན་སྨིན། །སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པས་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སྦྱངས་ནས། །མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་གཉིས་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསྐྱེད་རིམ་ཐབས་ཀྱིས་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་འདུས། །རྫོགས་རིམ་ཟབ་མོས་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ། །བཅུད་ལེན་གྲུབ་པས་རིང་འཚོའི་དགེ་མཚན་འབར། །འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས། ཆོས་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐལ་བ་བཟང་པོར་གྱུར་པ་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྨན་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཏུ་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

tshe dpag med grub rgyal lugs kyi brgyud 'debs 'chi med bdud rtsi'i char 'bebs/ @#/__/tshe dpag med grub rgyal lugs kyi brgyud 'debs 'chi med bdud rtsi'i char 'bebs ces bya ba bzhugs so//__// 'chi med mgon 1po grub pa'i rgyal mo'i 2zhabs/__/rje btsun ti phu pa 3dang ras chung 4pa/__/mi la 5sgam 6po phag gru 7'jig rten 8mgon/__/grags pa 'byung gnas 9rnams la gsol ba 'debs/__/yang dgon chos 10rje spyan snga rin po che11/__/rin chen dpal bzang 12skyes mchog 'ba' ra ba13/__/grub chen rin chen 14'phel dang 'khrul zhig 15che/__/mkhyen rab chos rje 16rnams la=__kun spangs chen po tshar chen 18mkhyen brtse'i dbang 19/__/bslab gsum rgyal mtshan 20dbang phyug rab brtan 21dang /___/bsod nams mchog ldan 22bsod nams mchog grub 23zhabs/__/rin chen bstan gsal 24rnams la=__blo gros chos 25'phel ngag dbang ye shes dang 26/___/chos grags rgya 27mtsho ngag dbang chos kyi 28mtshan/____/chos dbyings 29rdo rje blo gsal bstan skyong rje30/__/mkhyen brtse'i dbang 31po rnams la=__de ltar mi phyed gus pas gsol btab mthus/__/deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar/__/dpal ldan bla mas 'bral med rjes bzung nas/__/dam chos tshul bzhin bsgrub par byin gyis rlobs/__/khyad par bcom ldan tshe dpag med mgon gyi/__/byin rlabs bdud rtsis dbang bzhi'i sa bon smin/__/sngon 'gro'i rim pas 'gal rkyen kun sbyangs nas/__/mthun rkyen tshogs gnyis 'phel bar byin gyis rlobs/__/bskyed rim thabs kyis srid zhi'i dwangs bcud 'dus/__/rdzogs rim zab mos rlung sems dbu mar thim/__/bcud len grub pas ring 'tsho'i dge mtshan 'bar/__/'chi med ye shes 'grub par byin gyis rlobs/__ces pa'ang rje btsun rdo rje 'chang blo gsal zhabs kyi bka' drin las/__chos tshul 'di nyid kyi skal ba bzang por gyur pa bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos me tog kun tu rgyas pa'i sman ljongs nyams dga' ba zhig tu gang shar gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: