Mañjuśrīmitra

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་
Mañjuśrīmitra

12 texts associated with this figure[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 14, 172-234.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Detailed Explanation - rnam bshad
125 1a - 63a6
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 14, 235-273.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Detailed Explanation - rnam bshad
78 1a - 39b2
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག །སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པའོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 1-18.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
18 1a - 9b4
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 19-23.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Preliminary Practices - sngon 'groRevelations - gter ma
5 1a1 - 3a1
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 25.)
Author: mchog gyur gling pa
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a6
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 27-33.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
7 1a - 4a2
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 35-49.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Activity Manual - las byang
15 1a - 8a3
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་གསང་བའི་བཅུད་འདུས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 51-72.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
22 1a - 11b3
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 73-89.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
17 1a - 9a1
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 91-201.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Detailed Explanation - rnam bshad
111 1a - 56a5
འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་རྫོགས་ཆེན་ལྟར་བཀྲལ་བ་ཚིག་དོན་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 561-571.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Genre: Dzogchen - rdzogs pa chen poTantras - rgyudDetailed Classification - rnam bzhag 11 1a - 6a3
གཤིན་རྗེ་ཡང་ཟློག་སྤུ་གྲི་རེག་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 14, 193-198.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol (grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde)
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
6 13a5 - 15b3