JKW-KABUM-16-MA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
Wylie title yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin JKW-KABUM-16-MA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 11, Pages 65-72 (Folios 1a to 4b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 65-72. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ (yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-18-TSHA-035
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-048
Colophon

ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དགོངས་པ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལས་རང་ཤར་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨ་བྷ་ཡས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་སྦྱར་བའོ།།

zhes pa'ang gter gzhung rtsa ba'i rdo rje'i tshig gi dgongs pa las kun mkhyen bla ma'i byin rlabs las rang shar ba'i tshul gyis rnal 'byor pa a b+ha yas gangs ri thod dkar o rgyan rdzong 'od zer sprin gyi skyed mos tshal du dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin sbyar ba'o

[edit]
༄༅། །ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།

ན་མོ་གུ་ར་བེ། དྲི༷་མེ༷ད་ཀ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །མཁྱེན་བརྩེའི་འོ༷ད་ཟེར༷་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་ཅན། །ཕྱག་འཚལ་རིག་འཛིན་བླ་མ་ལའོ། །གང་དེའི་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི། །རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་པ། །སྐལ་བཟང་སློབ་མའི་དོན་དུ་དབྱེ། །དེ་ཡང་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས། །བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བའི་སར། །མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །དཀྱིལ་འཁོར་དམར་ཟླུམ་བཀོད་ལེགས་སྟེང་། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དབང་རྫས་དང་། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་བཟང་དུ་བཤམ། །བསྙེན་རྫོགས་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས། །བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་བསྐྱེད་བཟླས་དང་། །རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་པའི་རྗེས། །དད་ལྡན་དམ་ཚིག་སྲུང་ནུས་པའི། །སློབ་མ་ཁྲུས་བྱས་གྲལ་ལ་འཁོད། །བགེགས་བྲལ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ། །ལོ་རྒྱུས་མཚམས་སྦྱར་མཎྜལ་འབུལ། །དེ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །འཇུག་ཅིང་སྨིན་པའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ། །ལན་གསུམ་སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་གསུམ་སྦྱིན། །ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་གཉིས་མེད་བསྟིམ། །དེ་ནས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བསྐུར། ཧྲཱིཿ ཀ་དག་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་སྟོང་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར། ཟུང་འཇུག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་སྐུར་དག་པར་ཤོག །རྩ་སྔགས་དང་། ནཱིརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། རྗེས་འབྲེལ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། བཞུགས་སྟངས་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་བསླབ། །བླ་མའི་སྣང་བརྙན་སྤྱི་བོར་གཞག །ཨོཾ། རིག་གདངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གཞལ་ཡས་སུ། །ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་། །རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དོན་གྱི་བླ་མའི་སྐུས། །ཆོས་ཟད་བློ་འདས་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་རོ། །བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི། མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་སྦྱིན། །ཧྲཱིཿ ཕྱི་སྣོད་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་བྷནྡྷ་རུ། །ནང་བཅུད་བདེ་ཆེན་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །སྲོལ་རྩོལ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རྗེས་འབྲེལ་གཟིགས་སྟངས་རྣམ་གསུམ་དང་། །རླུང་གི་གནད་ལ་བསླབས་པའི་རྗེས། །ཐུན་མོང་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་ཞིང་། །ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་སྲོག་འཁོར་ནི། །ཚར་གཅིག་བཀླགས་ལ་སྤྱི་བོར་གཞག །ཨཱཿ སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། །ཡི་གེའི་འཁོར་ལོར་ཤར་བའི་དབང་བསྐུར་བས། །ལས་རླུང་ཡེ་ཤེས་ཁམས་སུ་རྣམ་དག་པའི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་མཆོག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཤོག །བཛྲ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། ཤེས་རབ་གཟུངས་མ་བྱིན་བརླབས་སྦྱིན། ཧྲཱིཿ བཅུ་དྲུག་དགའ་བ་སྟེར་བའི་ཕོ་ཉ་མོ། །ཡིད་འོང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་འདི་གཏད་ཅིང་། །ལྷན་སྐྱེས་ཐར་པ་བསྟེན་པའི་དབང་བསྐུར་བས། །རྟོག་ཚོགས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་སྨིན་པར་ཤོག །དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ། རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་ང་རྒྱལ་གྱིས། །སྙོམས་འཇུག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད། །རྗེས་འབྲེལ་བདེ་སྟོང་དོན་ངོ་སྤྲོད། །ཌ་མ་རུ་དང་ཁ་ཊྭཱྃ་སོགས། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་ཡོ་བྱད་སྦྱིན། །ཧཱུྃ། ཕྱི་དང་ནང་གི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཀུན། །རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་གཅིག་གིས་བགྲོད་པའི་སླད། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས། །ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །བཛྲ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་བསྟན། ཧྲཱིཿ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་གཉུག་མའི་དྭངས་ཤེལ་ལས། །གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་རིག་པའི་འཇའ་ཟེར་ཤར། །ཟུང་འཇུག་དཔེ་དོན་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བས། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ རྗེས་འབྲེལ་གཉིས་ཀས་མཉམ་གཞག་ངང་། །ཨ་ཞེས་དགོངས་པའི་དྲོད་གཏད་ཅིང་། །ཕཊ་ཀྱིས་རིག་རྩལ་གོང་དུ་སྤར། །ཟབ་མོའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་དང་། །སྣང་བཞིའི་འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲད་ཅིང་། །སྙིང་ཏིག་གླེགས་བམ་སྤྱི་བོར་གཞག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྗེ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དང་། །ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་། །འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་བི་མ་ལ། །དབྱེར་མེད་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བྱིན་བརླབས་པས། །ཅིར་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་འཁོར་ལོར་ཤར། །སྒྲར་གྲགས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སུ་སྨིན། །ཀ་དག་རིག་པ་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་རྟོགས། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་རྣམ་བཞིའི་རྩལ་རྫོགས་ནས། །ཚེ་གཅིག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག །བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི། རྗེས་སུ་ཤིས་བརྗོད་མེ་ཏོག་འཐོར། །དམ་ཚིག་ཁས་བླང་གཏང་རག་དབུལ། །དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ལ་རོལ། །དེ་ལྟར་རིགས་རྣམས་ཀུན་འདུས་པ། །ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ནི། །འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི། །སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་འདི། །གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་། །འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། །གཏད་མེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཡི། །རྣལ་འབྱོར་འཇིགས་པ་མེད་པས་སྦྱར། །དགེ་བས་སྐལ་བཟང་སློབ་མ་རྣམས། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུས། །མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །ས་མ་ཡ༔ གུ་ཧྱཿ ། ༈ ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས། །ན་མོ་བི་མ་ལ་རསྨི་པཱ་དཱ་ཡ། །གྲུབ་པའི་བདུད་རྩིས་སྐལ་བཟང་ལ། །གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན་མཆོག་སྦྱིན་པ། །གྲུབ་པའི་རིལ་བུའི་སྦྱོར་བ་ནི། །གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་བཞིན་སྤེལ། །དེ་ཡང་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས། །བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་སྒྲུབ་ཁང་དུ། །ཡར་མར་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས། །བཟང་དྲུག་འབྲས་གསུམ་གཙོར་གྱུར་པའི། །སྨན་སྣ་ཚོགས་པའི་ཕྱེ་མ་ལ། །ཨ་མྲྀ་ཏ་དང་སྐྱེ་བདུན་ཤ །ཕབས་གཏའི་ཚུལ་དུ་ལེགས་བཏབ་སྟེ། །གུམ་གུམ་ཆུ་ཡིས་རིལ་བུ་བྱ། །བྷནྡྷ་དུམ་བུ་གསུམ་པར་བླུག །དེ་སྟེང་རིག་འཛིན་སྲོག་འཁོར་དང་། །ཁ་ཆོད་འཁར་བའི་མཎྜ་ལར། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་དགོད། །དར་དམར་ལྡིང་གུར་མཛེས་པར་དབུབ། །སྨན་རག་གཏོར་ཚོགས་མཆོད་པས་བསྐོར། །སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིས། །རང་ཉིད་གཉུག་མའི་ཧེ་རུ་ཀའི། །གསལ་སྣང་རྫོགས་པའི་ང་རྒྱལ་བཅས། །བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་ནན་ཏན་བྱ། །མོས་གུས་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། །སྤོས་རོལ་དང་བཅས་ཡེ་ཤེས་དབབ། །གནས་དང་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །དངོས་གཞིར་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་པའི། །བསྐྱེད་བཟླས་རྗེས་སུ་ཛཔ྄་ཁང་དབྱེ། །བདག་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས། །འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། །རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་ལ་བརྟེན་ནས། །བདེ་སྐྱོང་བུམ་པའི་ནང་དུ་སོང་། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། །འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་གྲོལ་བཀོད། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །བརྟན་དང་གཡོ་བའི་དྭང་བཅུད་སོགས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཚུར་བསྡུས་ནས། །བླ་མའི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བས་མཉེས། །སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །དཔག་མེད་བབས་ནས་རིལ་བུར་ཐིམ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དབྱིག་ཏུ་བསམ། །དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་དང་བཅས་པའི། །རྩ་སྔགས་ཆུ་བོའི་གཞུང་བཞིན་བཟླ། །སྐབས་སུ་དབྱངས་ཀྱི་རྟ་ལ་བསྐྱོན། །ཐུན་དྲུག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་མཆོད། །དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་འབད་པ་ཡིས། །དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་མ་ངེས་པར། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཞལ་མཐོང་ཞིང་། །ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པ་དང་། །འོད་དང་སྒྲ་དང་དྲི་བཟང་འཐུལ། །བྷནྡྷ་འཕར་དང་རིལ་བུ་འཕེལ། །དེ་སོགས་འགྲུབ་པའི་རྟགས་མཐོང་ནས། །རིལ་བུ་རིགས་འདུས་བླ་མར་བསྐྱེད། །བདག་འཇུག་ཚུལ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་བླང་། །གཞན་ལ་སྨིན་བྱེད་ཆོ་གས་སྦྱིན། །འདིས་ནི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ཡིས། །བྱིན་བརླབས་ཉམས་རྟོགས་རྩོལ་མེད་འཆར། །ཕྱི་མ་མཁའ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་གཟུགས་སུ་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་མཆོག་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུངས། །ས་མ་ཡཿ ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དགོངས་པ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལས་རང་ཤར་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨ་བྷ་ཡས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་སྦྱར་བའོ།། །།

[edit]

yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin/_ @#/__/yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin zhes bya ba bzhugs so//__// na mo gu ra be/__driX meXd ka dag chos kyi sku/__/mkhyen brtse'i 'oXd zeraX longs spyod rdzogs/__/gang 'dul sprul pa'i rnam rol can/__/phyag 'tshal rig 'dzin bla ma la'o/__/gang de'i rdo rje'i rnal 'byor dang /__/rjes su 'brel ba'i smin byed kyi/__/rnam grol ye shes mchog sbyin pa/__/skal bzang slob ma'i don du dbye/__/de yang dben zhing nyams dga'i gnas/__/byin rlabs bkra shis 'byung ba'i sar/__/mkha' 'gro 'du ba'i dus kyi tshe/__/dkyil 'khor dmar zlum bkod legs steng /__/phyi nang gsang ba'i dbang rdzas dang /__/tshogs kyi mchod gtor bzang du bsham/__/bsnyen rdzogs rtogs ldan rnal 'byor pas/__/bdag mdun dbyer med bskyed bzlas dang /__/rig pa'i me tog dor ba yis/__/ye shes dkyil 'khor 'jug pa'i rjes/__/dad ldan dam tshig srung nus pa'i/__/slob ma khrus byas gral la 'khod/__/bgegs bral srung ba'i 'khor lo bsgom/__/lo rgyus mtshams sbyar maN+Dal 'bul/__/de nas gsol ba gdab pa ni/__/sangs rgyas kun gyi ye shes sku/__/rdo rje'i slob dpon bdag la dgongs/__/rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor du/__/'jug cing smin pa'i bka' drin stsol/__/lan gsum skyabs sems sdom gsum sbyin/__/ye shes dbab cing gnyis med bstim/__/de nas bum pa spyi bor bskur/__hrIH__ka dag gzhon nu bum sku'i grong khyer du/__/lhun grub snang stong bla ma'i dkyil 'khor shar/__zung 'jug bdud rtsi'i rgyun gyis dbang bskur bas/__/phung khams skye mched lha skur dag par shog__/rtsa sngags dang /__nIrma kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/__rjes 'brel bskyed pa'i rim pa dang /__bzhugs stangs rnam pa gsum la bslab/__/bla ma'i snang brnyan spyi bor gzhag__/oM/__rig gdangs chos nyid mngon sum gzhal yas su/__/nyams snang gong 'phel 'ja' zer thig le'i klong /__/rig pa tshad phebs don gyi bla ma'i skus/__/chos zad blo 'das chen por dbang bskur ro/__/badz+ra kA ya a b+hi Shiny+tsA mi/__myong grol bdud rtsi mgrin par sbyin/__/hrIH__phyi snod rtsa gsum 'khor lo'i b+han+d+ha ru/__/nang bcud bde chen byang sems bdud rtsir bskyil/__/deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis/__/srol rtsol dbu ma'i dbyings su rdzogs par shog__/saM b+ho kA ya a b+hi Shiny+tsa AH__rjes 'brel gzigs stangs rnam gsum dang /__/rlung gi gnad la bslabs pa'i rjes/__/thun mong bzlas pa'i lung sbyin zhing /__/khyad par rig 'dzin srog 'khor ni/__/tshar gcig bklags la spyi bor gzhag__/AH__sras bcas rgyal ba kun gyi rdo rje'i gsung /__/yi ge'i 'khor lor shar ba'i dbang bskur bas/__/las rlung ye shes khams su rnam dag pa'i/__/chos kyi rgyal srid mchog la dbang bsgyur shog__/badz+ra wA ka a b+hi Shiny+tsa mi/__shes rab gzungs ma byin brlabs sbyin/__hrIH__bcu drug dga' ba ster ba'i pho nya mo/__/yid 'ong sna tshogs gzugs can 'di gtad cing /__/lhan skyes thar pa bsten pa'i dbang bskur bas/__/rtog tshogs bde stong chen por smin par shog__/d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsA hU~M/__rdor sems yab yum nga rgyal gyis/__/snyoms 'jug bde chen ye shes bskyed/__/rjes 'brel bde stong don ngo sprod/__/Da ma ru dang kha T+wA~M sogs/__/brtul zhugs spyod pa'i yo byad sbyin/_/hU~M/__phyi dang nang gi gnas yul dur khrod kun/__/rdo rje'i brtul zhugs gcig gis bgrod pa'i slad/__/dpa' bo DA ki'i phyag rgyas dbang bskur bas/__/nye rgyu'i spyod pa'i 'bras bu mthar phyin shog__/badz+ra tsit+ta a b+hi Shiny+tsA mi/__rdo rje sems dpa'i me long bstan/__hrIH__gzhi dbyings ka dag gnyug ma'i dwangs shel las/__/gzhi snang lhun grub rig pa'i 'ja' zer shar/__/zung 'jug dpe don 'brel ba'i dbang bskur bas/__/sku dang ye shes dbyer med mngon gyur shog__/dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa hrIH__rjes 'brel gnyis kas mnyam gzhag ngang /__/a zhes dgongs pa'i drod gtad cing /__/phaT kyis rig rtsal gong du spar/__/zab mo'i lta sgom spyod 'bras dang /__/snang bzhi'i 'char tshul ngo sprad cing /__/snying tig glegs bam spyi bor gzhag__/oM AHhU~M/__kun bzang rdo rje sems dpa' dga' rab rje/__/'jam dpal bshes gnyen shrI siM ha dang /__/dz+nyA na sU tra 'chi med pad+ma 'byung /__/'od gsal snying po'i shing rta bi ma la/__/dbyer med kun mkhyen chos kyi rgyal po yi/__/sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyis/__/deng 'dir skal ldan khyod la byin brlabs pas/__/cir snang sgyu 'phrul drwa ba'i 'khor lor shar/__/sgrar grags mi shigs rdo rje'i dbyangs su smin/__/ka dag rig pa gdod ma'i gnas lugs rtogs/__/lhun grub snang ba rnam bzhi'i rtsal rdzogs nas/__/tshe gcig 'ja' lus rdo rje'i srog 'grub shog__/badz+ra kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsA mi/__rjes su shis brjod me tog 'thor/__/dam tshig khas blang gtang rag dbul/__/dga' ston tshogs kyi 'khor lo dang /__/rdo rje'i glu dang gar la rol/__/de ltar rigs rnams kun 'dus pa/__/yang gsang bla ma'i sgrub pa ni/__/'od gsal thig le'i rgya can gyi/__/smin byed ye shes mchog sbyin 'di/__/gangs ri thod dkar o rgyan rdzong /__/'od zer sprin gyi skyed tshal du/__/gtad med kun tu rgyu ba yi/__/rnal 'byor 'jigs pa med pas sbyar/__/dge bas skal bzang slob ma rnams/__/kun mkhyen bla ma'i ye shes skus/__/mngon sum nyid du rjes bzung nas/__/gdod ma'i gzhi dbyings grol gyur cig__/sa ma ya:__gu h+yaH____/_!_yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can las/__myong grol ril bu'i sgrub thabs bzhugs/__/na mo bi ma la rasmi pA dA ya/_/grub pa'i bdud rtsis skal bzang la/__/grub gnyis dga' ston mchog sbyin pa/__/grub pa'i ril bu'i sbyor ba ni/__/grub rigs rgya mtsho'i gsung bzhin spel/__/de yang dben zhing nyams dga'i gnas/__/bkra shis byin chags sgrub khang du/__/yar mar mkha' 'gro 'du ba'i dus/__/bzang drug 'bras gsum gtsor gyur pa'i/__/sman sna tshogs pa'i phye ma la/__/a mr-i ta dang skye bdun sha__/phabs gta'i tshul du legs btab ste/__/gum gum chu yis ril bu bya/__/b+han+d+ha dum bu gsum par blug__/de steng rig 'dzin srog 'khor dang /__/kha chod 'khar ba'i maN+Da lar/__/rdo rje sems dpa'i me long dgod/__/dar dmar lding gur mdzes par dbub/__/sman rag gtor tshogs mchod pas bskor/__/skyabs sems sngon du 'gro ba yis/__/rang nyid gnyug ma'i he ru ka'i/__/gsal snang rdzogs pa'i nga rgyal bcas/__/bgegs bskrad srung 'khor nan tan bya/__/mos gus gdung ba'i shugs bskyed la/__/spos rol dang bcas ye shes dbab/__/gnas dang mchod rdzas byin gyis brlab/__/dngos gzhir bdag mdun dbyer med pa'i/__/bskyed bzlas rjes su dzapa? khang dbye/__/bdag gi thugs srog sngags phreng las/__/'od zer dpag tu med pa 'phros/__/rdo rje'i gzungs thag la brten nas/__/bde skyong bum pa'i nang du song /__/rig 'dzin bla ma'i thugs rgyud bskul/__/de las 'od zer phyogs bcur 'phros/__/'phags mchod 'gro kun smin grol bkod/__/rtsa gsum dkyil 'khor rab 'byams kyi/__/sku gsung thugs kyi byin rlabs dang /__/brtan dang g.yo ba'i dwang bcud sogs/__/dngos grub rnam gnyis tshur bsdus nas/__/bla ma'i gnas gsum thim pa yis/__/mchog tu mi 'gyur bde bas mnyes/__/sku las ye shes bdud rtsi'i rgyun/___/dpag med babs nas ril bur thim/__/dngos grub kun gyi dbyig tu bsam/__/dbyangs gsal rten snying dang bcas pa'i/__/rtsa sngags chu bo'i gzhung bzhin bzla/__/skabs su dbyangs kyi rta la bskyon/__/thun drug tshogs kyi 'khor los mchod/__/de ltar rtse gcig 'bad pa yis/__/dngos nyams rmi lam ma nges par/__/rig 'dzin bla ma'i zhal mthong zhing /__/lung bstan dbugs dbyung thob pa dang /__/'od dang sgra dang dri bzang 'thul/__/b+han+d+ha 'phar dang ril bu 'phel/__/de sogs 'grub pa'i rtags mthong nas/__/ril bu rigs 'dus bla mar bskyed/__/bdag 'jug tshul gyis dngos grub blang /__/gzhan la smin byed cho gas sbyin/__/'dis ni nad gdon sdig sgrib zhi/__/tshe bsod dpal 'byor yon tan rgyas/__/khyad par rig 'dzin brgyud pa yis/__/byin brlabs nyams rtogs rtsol med 'char/__/phyi ma mkha' spyod rdo rje'i zhing /__/dpa' bo DA ki'i gzugs su 'gyur/__/de phyir mchog tu gces par zungs/__/sa ma yaH__zhes pa'ang gter gzhung rtsa ba'i rdo rje'i tshig gi dgongs pa las kun mkhyen bla ma'i byin rlabs las rang shar ba'i tshul gyis rnal 'byor pa a b+ha yas gangs ri thod dkar o rgyan rdzong 'od zer sprin gyi skyed mos tshal du dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin sbyar ba'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: