rat+na gling pa

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རཏྣ་གླིང་པ་
Ratna Lingpa(1403 - 1479) 
Ratna Lingpa was a prolific treasure revealer, famous for compiling an extensive edition of the Collected Nyingma Tantras. According to tradition, when Ratna Lingpa was twenty-seven, he experienced a vision of Padmasambhava in the form of a yogi dressed in yellow raw silk. He showed him three scrolls, a white, a red and a blue one, and asked Ratna Lingpa to choose one of them. Ratna Lingpa answered that he wanted all three. Because of the auspicious connection created by his answer, Ratna Lingpa received all three inventories, and was able to reveal in a single lifetime the termas he would have otherwise revealed in three successive lifetimes. He is therefore also known as Zhikpo Lingpa (zhig po gling pa) and Drodul Lingpa ('gro 'dul gling pa).

... read more at The Treasury of Lives

5 texts associated with this figure[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 6, 9-12.)
Author: rat+na gling pa
Tertön: rat+na gling pa
Deity: yang dag
Cycle: Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
7 1a - 3a3
ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ། ཕག་དཀར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས། ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 6, 13-15.)
Author: rat+na gling pa
Tertön: rat+na gling pa
Deity: phag dkar
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
6 1a - 3b3
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སོགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 83-89.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: rat+na gling pa
Deity: sgrol ma
Cycle: mtsho rgyal skor gsum
Genre: Revelations - gter maSupplications - gsol 'debs
7 1a - 4a2
རད་ཕུར་གསང་སྒྲུབ་དང་སྐོང་ཟློག་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 417-438.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: rat+na gling pa
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: rdo rje phur pa yang gsang bla med
Genre: Daily Practice - rgyun khyerMending Rituals - bskang chogSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsAverting or Dispelling Rites- zlog pa
22 1a - 11b2
རཏྣའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་ཐོད་འཁོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 221-222.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: rat+na gling pa
Cycle: bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus pa
Genre: Cakra and Amulet Designs - 'khor lo - srung 'khor
2 52a3 - 52b2

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) རཏྣ་གླིང་པ་
Name in Gyatsa (Wylie) rat+na gling pa
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 571 to 574, folio 116a5 to 117b1
Biography
[edit]

།ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པ་ནི། ལྷོ་བྲག་གྲུ་ཤུལ་དུ་ཡབ་ཕྱུག་པོ་མདོ་སྡེ་དར་ཞེས་པ་དང་། ཡུམ་སྲི་ཐར་སྨན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆུ་ལུག་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔར་སྐུ་འཁྲུངས། འབྲི་ཀློག་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བཅུ་ཙམ་ནས་དག་པའི་སྣང་བ་འགའ་ཞིག་ཤར། སྔོན་སྦྱང་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན། ཆོས་ཀྱི་གསན་པའང་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཁམས་པའི་བྱ་བྲལ་བ་དབུ་ཞྭ་ན་བཟའ་སེར་པོ་བྱས་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་དངོས་སུ་གནང་ཞིང་བསླབ་བྱ་མཛད་པ་ལྟར། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་པར་ཁྱུང་ཆེན་བྲག་ནས་གཏེར་ཁ་དང་པོ་རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་སྐོར་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས། རིམ་པར་འབྲི་ཐང་ཀོ་རོ་བྲག་ནས་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ། ལྷོ་བྲག་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་འདུས་པ་སྐོར་བཞི་སོགས། བླ་མ་ཞི་དྲག །ཐུགས་རྗེ་གསང་འདུས། རྫོགས་ཆེན་ཀློང་གསལ་ཉི་མ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཏེར་ཁ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བཏོན། མཁར་ཆུ་དཔལ་གྱི་ཕུག་རིང་ནས་གཏེར་བཞེས་པའི་ཚེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་ཅན་བསྟན་པ་སོགས་མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་ལས་འདས་པ་བསྟན། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལན་གྲངས་ཉེར་ལྔ་མཇལ། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ཕེབས་པའི་དག་སྣང་སོགས་མཛོད་ཁང་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེར་འཁོད་པ་ལྟར་དང་། ཐུགས་སྒྲུབ་སྨན་སྒྲུབ་སྐྱེ་བདུན་རིལ་སྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་མཛད་ཅིང་དེ་དག་དང་དབང་ཁྲིད་གདམས་ངག་བསྩལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཇའ་འོད་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སྨན་སྤོས་ཀྱི་དྲིས་ཁྱབ་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་ཞིང་་་་་གང་ལའང་བར་ཆད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་བྱུང་། རྟེན་འབྲེལ་རབ་དང་ཕུལ་དུ་གྱུར་པས་སྐུ་ཐོག་གསུམ་གྱི་གཏེར་སྐལ་སྐུ་ཐོག་གཅིག་ལ་བཏོན་པས། ཞིག་པོ་གླིང་པ། འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ། རཏྣ་གླིང་པ་ཞེས་མཚན་གསུམ་དུ་གྲགས། གངས་ཏི་སེ་ནས། ཁམས་རྒྱལ་མོ་རོང་གི་བར་གྱི་འགྲོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། ཐུགས་སྲས་སྙིང་གི་བུ་བཞི་སོགས་སྲས་བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་བཟང་ལ་གྲངས་མང་བ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱོན། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ་གཤེགས་སོ། །འདིའི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀོད་འོས་ཀྱང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གཏེར་འབྱུང་ཆེན་མོ་དང་དག་སྣང་མཛོད་ཁང་མའི་ལུང་རྒྱུན་བཅས་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས་ཤིང་། རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ཡར་འབྲོག་པ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་དང་། ཉང་པོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀོད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱ། མཆོག་གཏེར་ཆེན་པོ་འདིའི་རྩ་གསུམ། ཕྱག་ཆེན། བླ་མ་ཞི་དྲག །ཟབ་ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་པ་སྐོར་བཞི། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་གསལ། ཚེ་སྒྲུབ་རྡོར་ཕྲེང་། ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད། མ་ནིང་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར། གཏེར་ཕྲན་སྐོར་འགའ་ཞིག །བཀའ་འབུམ་པོད་བཅས་མདོར་ན་ཁམས་ཕྱོགས་འདིར་རྒྱུན་གང་བཞུགས་རྫོགས་པར་ནོས་ཤིང་ཚེ་ཕུར་སོགས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱང་རྒྱས་པར་བགྱིས་པ་དང་། ལང་གྲོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལུང་གིས་ཟིན་པ་དབོན་སྤྲུལ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་དང་བགྲོས་ཏེ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐུགས་གསང་གི་བུམ་སྒྲུབ་དང་། ཕུར་ཁང་དུ་སྒྲུབ་ཆེན་རྒྱུན་འཛུག་བཅས་ཕྱག་ལེན་གཙང་དག་དང་། དེ་དག་གི་ལག་ལེན་ཡིག་ཆ་གསར་སྤེལ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་འདིར་གཡར་དམ་དུ་སློབ་པ་ཡིན་ནོ།

[edit]

lang gro dkon mchog 'byung gnas kyi yang srid sprul pa'i gter chen rat+na gling pa ni/_lho brag gru shul du yab phyug po mdo sde dar zhes pa dang /_yum sri thar sman gnyis kyi sras su chu lug ston zla ra ba'i tshes bco lngar sku 'khrungs/_'bri klog tshegs med du mkhyen/_dgung lo bcu tsam nas dag pa'i snang ba 'ga' zhig shar/_sngon sbyang stobs kyis rig pa'i gnas rnams tshegs med par mkhyen/_chos kyi gsan pa'ang rgya cher mdzad/_dgung lo nyer bdun par gu ru rin po che khams pa'i bya bral ba dbu zhwa na bza' ser po byas pa zhig tu sprul nas gter gyi kha byang dngos su gnang zhing bslab bya mdzad pa ltar/_dgung lo sum cu par khyung chen brag nas gter kha dang po rtsa gsum sgrub skor sogs kyis thog drangs/_rim par 'bri thang ko ro brag nas rta phag yab yum zung 'jug tu sgrub pa/_lho brag gnam skas can nas 'dus pa skor bzhi sogs/_bla ma zhi drag_/thugs rje gsang 'dus/_rdzogs chen klong gsal nyi ma gtso bor gyur pa'i gter kha nyi shu rtsa lnga bton/_mkhar chu dpal gyi phug ring nas gter bzhes pa'i tshe rdzu 'phrul gyi bkod pa ngo mtshar can bstan pa sogs mngon shes dang rdzu 'phrul bsam las 'das pa bstan/_o rgyan rin po che dang lan grangs nyer lnga mjal/_zangs mdog dpal rir phebs pa'i dag snang sogs mdzod khang bcu gsum gyi yi ger 'khod pa ltar dang /_thugs sgrub sman sgrub skye bdun ril sgrub shin tu mang po mdzad cing de dag dang dbang khrid gdams ngag bstsal ba sogs kyi skabs su 'ja' 'od me tog gi char sman spos kyi dris khyab pa sogs ngo mtshar brjod kyis mi lang zhing gang la'ang bar chad kyi rnam pa cung zad kyang ma byung /_rten 'brel rab dang phul du gyur pas sku thog gsum gyi gter skal sku thog gcig la bton pas/_zhig po gling pa/_'gro 'dul gling pa/_rat+na gling pa zhes mtshan gsum du grags/_gangs ti se nas/_khams rgyal mo rong gi bar gyi 'gro ba dpag tu med pa smin grol la bkod/_thugs sras snying gi bu bzhi sogs sras brgyud dang slob brgyud bzang la grangs mang ba da lta'i bar du byon/_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas dgung lo bdun cu rtsa drug pa la ngo mtshar ba'i cho 'phrul chen po dang bcas te pad+ma 'od kyi pho brang du gshegs so/_/'di'i rnam thar cung zad rgyas par bkod 'os kyang rje nyid kyi gsung gter 'byung chen mo dang dag snang mdzod khang ma'i lung rgyun bcas da lta'i bar bzhugs shing /_rnam thar rgyas pa yar 'brog pa shes rab bzang po dang /_nyang po don grub rgyal po rnams kyis bkod pa las shes par bya/_mchog gter chen po 'di'i rtsa gsum/_phyag chen/_bla ma zhi drag_/zab lam ma gtogs pa'i 'dus pa skor bzhi/_rdzogs pa chen po klong gsal/_tshe sgrub rdor phreng /_phur pa yang gsang bla med/_ma ning sogs chos skyong gi skor/_gter phran skor 'ga' zhig_/bka' 'bum pod bcas mdor na khams phyogs 'dir rgyun gang bzhugs rdzogs par nos shing tshe phur sogs la bsnyen sgrub kyang rgyas par bgyis pa dang /_lang gro'i rnam 'phrul du lung gis zin pa dbon sprul thugs rje'i gter chen dang bgros te dpal spungs kyi gdan sa chen po'i gtsug lag khang du thugs gsang gi bum sgrub dang /_phur khang du sgrub chen rgyun 'dzug bcas phyag len gtsang dag dang /_de dag gi lag len yig cha gsar spel sogs kyis phyogs 'dir g.yar dam du slob pa yin no


Debug data: