lha btsun nam mkha' 'jigs med

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
lha btsun nam mkha' 'jigs medFull text list

‎‎

ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་
Lhatsun Namkha Jikme(1597 - 1650) 
Lhatsun Namkha Jikme was an important conduit of the Dzogchen teachings who was considered to be the combined emanation of Vimalamitra and Longchenpa. He is credited with the "opening" of the hidden land of Sikkim and was instrumental in the establishment of the royal dynasty of this Himalayan kingdom. He was a student of two of the most influential treasure-revealers of his day, Jatsön Nyingpo and Dudul Dorje, though he is perhaps best known for his own pure vision cycle the Rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub. The mountain smoke offering from this cycle has become extremely widespread, especially in the West due to its propagation by Dudjom Rinpoche and his students.

18 texts associated with this person[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 18, 1-2.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
4 1a - 2b2
རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་གི་ཏི་ལ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 18, 3-12.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu
Genre: Root Treasure - gter gzhung
20 1a - 10b6
རྒྱལ་བ་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོར་བསྔགས་པ་ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 18, 13-14.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu
Genre: Verses of Praise - bstod pa
4 1a1 - 2b4
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ བསྐང་བཤགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 18, 15-16.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu
Genre: Confessions - bshags paMending Rituals - bskang chog
4 1a1 - 2b5
གཅོད་ཡུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས། ན་མོ་གུ་རུ་སོགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 18, 17.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debsSeverance Texts - gcod gzhung
1 1a1 - 1a5
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ གཅོད་ཡུལ་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་ཕྲེང་༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 18, 18-21.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu
Genre: Severance Texts - gcod gzhung
7 1a - 4a3
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་དྲག་པོ་སྡེ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 18, 22-23.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Deity: bka' srung
Cycle: rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu
Genre: Protector Rituals - gsol mchod
3 1a1 - 2a5
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་འབོག་པའི་རིམ་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 18, 24-32.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
18 1a - 9b5
རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 18, 33-49.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
34 1a - 17b2
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་དབྱངས་སྙན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 567-569.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Genre: Verses of Praise - bstod pa 3 1a1 - 2a5
ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ལ་བསྟོད་པ་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོའི་གད་རྒྱངས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 571-573.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Genre: Verses of Praise - bstod pa 3 1a1 - 2a6
རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ལམ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 271-296.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub
Genre: Preliminary Practices - sngon 'gro
26 1a1 - 13b4
ལྷ་བཙུན་དག་སྣང་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྟོང་ཐུན་ཉུང་ངུ་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 333-342.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub
10 1a1 - 5b2
ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཚེ་བསོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 12, 695-713.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: lha btsun nam mkha' 'jigs med'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rat+na thod phreng rtsal
Cycle: tshe g.yang 'gugs pa'i phrin las tshe bsod 'dod rgu'i dpal ster
Genre: Revelations - gter maProsperity Rituals - gyang 'gugs
19 1a - 10a4
ཚེ་གཡང་འགུག་པ་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་བསང་མཆོད་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཕུང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 12, 715-717.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: lha btsun nam mkha' 'jigs med'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rat+na thod phreng rtsal
Cycle: tshe g.yang 'gugs pa'i phrin las tshe bsod 'dod rgu'i dpal ster
Genre: Smoke Offerings - bsangs mchod - lha bsangProsperity Rituals - gyang 'gugs
3 1a1 - 2a1
ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 12, 719-733.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: lha btsun nam mkha' 'jigs med'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rat+na thod phreng rtsal
Cycle: tshe g.yang 'gugs pa'i phrin las tshe bsod 'dod rgu'i dpal ster
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skurProsperity Rituals - gyang 'gugs
15 1a - 8a4
རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས་ལན་ཆགས་ཆུ་བསྐྱུར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 465-474.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubActivity Practices - las tshogs
10 1a - 5b1
ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་དག་སྣང་བརྟག་རིལ་བསྒྲིལ་བའི་མན་ངག་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 613-624.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: lha btsun nam mkha' 'jigs med
Cycle: rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub
Genre: Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
12 1a - 6b1

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་
Name in Gyatsa (Wylie) lha btsun nam mkha' 'jigs med
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 714 to 715, folio 187b1 to 188a6
Biography
[edit]

།པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ནི། ལྷོ་རྒྱུད་བྱར་ཡུལ་ལྷ་བཙད་པོའི་རིགས་ལས་མེ་མོ་བྱ་ལོར་འཁྲུངས། མཛོད་སྤུ་དང་ལྗགས་དང་ཤངས་རྩེར་ཨའི་མཚན་མ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཚན་རྟགས་དུ་མ་མངའ། གསུང་སྙན་རི་ཁྲོད་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབྱོར་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དུ་གསོལ། ཐང་འབྲོག་གྲྭ་ཚང་དུ་གསན་བསམ་མང་དུ་མཛད། ཁྱད་པར་རྫོགས་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་དབང་པོ་ལས་སྙིང་ཏིག་གདམས་སྐོར་རྫོགས་པར་གསན་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་རྟོགས་པའི་གདིང་ཚད་བརྙེས། བོད་ཡུལ་གྱི་གནས་ཆེན་ཐམས་ཅད་དུ་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། མགྲིན་པའི་རྩ་མདུད་གྲོལ་བས་གང་གསུང་ཐམས་ཅད་ཚིག་དོན་བཟང་པོ་འབའ་ཞིག་བྱུང་། རྒྱ་གར་དུ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཏུལ་ནས་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། བོད་དུ་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་གྲོགས་སུ་བསྐུལ་ནས་བསམ་ཡས་ཞིག་གསོས་མཛད་ཅིང་ཙ་རིར་རི་ཆེན་ཉིལ་བ་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱིས་ཟློག་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་དབང་འབྱོར། རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱི་བཀས་བསྐུལ་ཏེ་བོད་ཁམས་སྤྱིའི་བདེ་ཐབས་སུ་འབྲས་གཤོང་ལྷ་རི་འོད་གསལ་སྙིང་པོར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་གནས་སྒོ་ཕྱེས། ལུང་དོན་ལྟར་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྒྲུབ་སྡེ་བཏབ། བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་སུ་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་ཌཱ་ཀི་སྙིང་གི་ཕུག་པར་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཨ་ཏི་བླ་མེད་སྙིང་ཐིག་གི་གདམས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་དག་སྣང་གི་ཚུལ་དུ་བྱུང་། ཡང་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྗག་མ་ལུང་ཞེས་པར་ཕེབ་དུས་རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་དབང་པོ་སྟག་ལ་ཆིབས་པ་ཞིག་ཞལ་གཟིགས་ནས་རིག་པའི་རྩལ་དབང་བསྐུར་བའི་དག་སྣང་ལས་གཏེར་ཁ་ཀུན་གྱི་ཡང་ཏིག །སྙན་བརྒྱུད་དག་གི་གནད་འགག །མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གྲོལ་བར་བསྔགས་པའི་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་སྤྲིན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་སྐོར་བྱུང་བ་བཅས། སོ་སོར་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་བསྩལ། གཞན་ཡང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འཆད་སྤེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱངས་པ་ལས་འབྲས་ལྗོངས་རྫོགས་ཆེན་པ་ཞེས་བརྒྱུད་འཛིན་གྱིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་ཡང་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ལས་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཚང་བ་བདག་གིས་ཀྱང་ཐོབ། ཕྱི་དུས་འདིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་གྲུབ་ཐོབ་འདི་ལས་ལྷག་པ་སུའང་མ་བྱོན་པར་གྲགས་སོ།

[edit]

paN chen bi ma la dang /_kun mkhyen dri med 'od zer zung du 'jug pa'i thugs rje'i rang gzugs lha btsun nam mkha' 'jigs med ni/_lho rgyud byar yul lha btsad po'i rigs las me mo bya lor 'khrungs/_mdzod spu dang ljags dang shangs rtser a'i mtshan ma shin tu gsal ba sogs ngo mtshar ba'i mtshan rtags du ma mnga'/_gsung snyan ri khrod du sprul sku o rgyan dpal 'byor las rab tu byung ba'i mtshan kun bzang rnam rgyal du gsol/_thang 'brog grwa tshang du gsan bsam mang du mdzad/_khyad par rdzogs chen pa bsod nams dbang po las snying tig gdams skor rdzogs par gsan nas thugs nyams su bzhes pas rtogs pa'i gding tshad brnyes/_bod yul gyi gnas chen thams cad du rig pa brtul zhugs kyi spyod pa mdzad pas grub pa'i go 'phang mthon por gshegs/_mgrin pa'i rtsa mdud grol bas gang gsung thams cad tshig don bzang po 'ba' zhig byung /_rgya gar du mu stegs kyi rgyal po btul nas nang pa'i bstan pa la bkod pa dang /_bod du lha 'dre rnams grogs su bskul nas bsam yas zhig gsos mdzad cing tsa rir ri chen nyil ba la lta stangs dang sdigs mdzub kyis zlog pa sogs rdzu 'phrul bsam gyis mi khyab pa la dbang 'byor/_rig 'dzin 'ja' tshon snying po sogs kyi bkas bskul te bod khams spyi'i bde thabs su 'bras gshong lha ri 'od gsal snying por zhabs kyis bcags nas gnas sgo phyes/_lung don ltar gtsug lag khang dang sgrub sde btab/_brag dkar bkra shis sdings su mkha' 'gros lung bstan pa bzhin DA ki snying gi phug par bzhugs pa'i skabs su a ti bla med snying thig gi gdams pa thun mong ma yin pa rig 'dzin srog sgrub kyi chos skor rnams dag snang gi tshul du byung /_yang gnas kyi yan lag ljag ma lung zhes par pheb dus rje btsun bsod nams dbang po stag la chibs pa zhig zhal gzigs nas rig pa'i rtsal dbang bskur ba'i dag snang las gter kha kun gyi yang tig_/snyan brgyud dag gi gnad 'gag_/mthong thos dran reg grol bar bsngags pa'i rdo rje snying po sprin gyi thol glu'i skor byung ba bcas/_so sor gtan la phabs te skal ldan rnams la smin grol gyi bdud rtsi bstsal/_gzhan yang rdzogs pa chen po 'chad spel gyi phrin las rgya chen po bskyangs pa las 'bras ljongs rdzogs chen pa zhes brgyud 'dzin gyis phyogs thams cad khyab/_gdams ngag gi rgyun yang da lta'i bar ma nyams par bzhugs pa las rig 'dzin srog sgrub kyi chos skor tshang ba bdag gis kyang thob/_phyi dus 'dir brtul zhugs kyi spyod pa mthar phyin pa'i grub thob 'di las lhag pa su'ang ma byon par grags so