JKW-KABUM-16-MA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:40, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata " to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་མཆོད་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
Wylie title 'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i phyag mchod byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs JKW-KABUM-16-MA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 12, Pages 73-80 (Folios 1a to 4b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i phyag mchod byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs. In jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 73-80. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs  ·  Homage - phyag 'tshal  ·  Offering Rituals - mchod sbyin
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Colophon

།ཅེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་བོད་ཀྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་མགུལ་ལྷ་རིང་ཀློང་ཆེན་བྲག་ཏུ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེས་རང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པའི་གུང་དུ་སོན་པ་རབ་ཡིད་ཀུན་ལྡན་ལོའི་ས་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་པའི་སྐབས། འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་དད་པའི་སྣང་ངོར་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་བཀོད་ནས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་མཆོག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བརྙེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang kun mkhyen ngag gi dbang pos byin gyis brlabs pa'i gnas bod kyi ri bo rtse lnga'i mgul lha ring klong chen brag tu rang bzhin rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa 'jigs pa med pa'i sdes rang lo nyer gcig pa'i gung du son pa rab yid kun ldan lo'i sa zla'i dmar phyogs kyi rgyal ba gsum par tshogs kyi mchod pa bgyis pa'i skabs/__'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud par bcas pa dad pa'i snang ngor mngon sum lta bur gsal bar bkod nas gang shar gsol ba btab pa'i dge bas mthong thos dran reg gi 'gro rnams ye shes bla ma'i sa mchog tshe 'di nyid la mngon du brnyes pa'i rgyur gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་མཆོད་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཡིད་དང་ཆོས་སུ་འཛིན་པའི་སེམས། །ནང་གསལ་ཆེན་པོར་ཐིམ་པ་ལས། །རྣམ་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་བདག །ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུབ་གཉུག་མའི་སྐུ། །ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་དངོས། །བདེ་སྟོང་མཚན་དཔེའི་རྣམ་རོལ་ཅན། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གང་གི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་ལྟར། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་པ་ལས་འདས་ཀྱང་། །སྙིང་རྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ། །དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་མཐར་སོན་པས། །སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེ། །གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜི་ཏ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གཟུང་འཛིན་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་རྩལ། ཚོགས་བརྒྱད་དག་པའི་དུར་ཁྲོད་དུ། །རང་གྲོལ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་མཛད། །ཤྲཱི་སིངྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཤེས་བྱ་རབ་འབྱམས་ཀུན་མཁྱེན་ཅིང་། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་མཉམ་བཞག་པས། །སྡེ་གསུམ་ཀློང་དགུའི་དེ་ཉིད་གཟིགས། །ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རགས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན། །ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཟད་ནས་སླར། །འཕོ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །བཱི་མ་མུ་ཏྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །སིནྡྷཱུའི་དྭང་མཚོར་མངོན་སྣང་བ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གཟོད་ནས་རྣལ་གྲོལ་མཆོག་བརྙེས་ཀྱང་། །གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར། །གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་མེས་ཆེ། །རྗེ་འབངས་འདུས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གནས་བརྟན་ལྡང་མ་ལྕེ་བཙུན་ཆེ། །པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ལ་སོགས། །བཀའ་གཏེར་སྙིང་ཏིག་བསྟན་པའི་བདག །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ལ༴ ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་པ། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་མཆོག །དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལ༴ ཆེས་ཆེར་སྙིགས་མའི་དུས་སུ་ཡང་། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཡི། །རིང་ལུགས་ཉིན་བཞིན་གསལ་མཛད་པ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ༴ གདོད་ནས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱང་། །ཚུར་མཐོང་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་སླད། །ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ནི། །གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྟེ། །དེ་སླད་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ལ་འདུད། །འཇུག་དང་ལྡང་བའི་སྲོག་རྩོལ་རླུང་། །མི་ཤིགས་ནཱ་དར་དེངས་པ་ལས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཕུང་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན། །བསམ་མི་ཁྱབ་པར་སྤྲོ་ལ་འདུད། །མཁྱེན་པས་ཤེས་བྱའི་མཐར་ཁྱབ་ཅིང་། །དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཞན་དབང་གི། །ནུས་པས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་མཛད་པའི། །ཐུགས་རྗེ་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་འདུད། །གང་མཚན་ལན་ཅིག་དྲན་པས་ཀྱང་། །སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ཀུན་འཕྲོག་ཅིང་། །ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་སྦྱིན་མཛད་པའི། །ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ལ་འདུད། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་དབང་དང་། །བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ལེགས་གཟིགས་ནས། །ཇི་བཞིན་གཞན་གྱི་དོན་མཛད་པའི། །ཕྲིན་ལས་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ་འདུད། །གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་ཡི། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །གུས་པས་བཏུད་དེ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དངོས་དང་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཐའ་ཀླས་པས། །སྲིད་པ་མཐར་བྱས་དེ་སྲིད་དུ། །དཔལ་མགོན་བླ་མ་མཉེས་པར་བགྱི། །འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། །བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན། །རང་བཞིན་མཚན་མ་མ་དམིགས་པའི། །འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཤགས། །འཕགས་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡི། །རྣམ་དཀར་དགེ་བ་ཇི་སྙེད་པར། །མི་ཕྱེད་མཆོག་ཏུ་དྭང་པའི་བློས། །དགའ་ཞིང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །འགྲོ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །ལུང་དང་རྟོགས་པར་འབྲེལ་བ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །ཐོག་མར་སྐྱེ་བ་མ་མཆིས་ན། །མཐར་གྱིས་གང་དུ་འགག་པར་འགྱུར། །དེ་སླད་ཕྱོགས་བཅུའི་འདྲེན་པ་ཀུན། །རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །དེ་ལྟར་བསགས་ལས་བྱུང་བས་མཚོན། །བསོད་ནམས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་ཀུན། །འཁོར་གསུམ་མཚན་མ་ལས་འདས་ངང་། །ཟག་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཆེན་པོར་བསྔོ། །བདག་གཞན་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཀུན། །ཐེག་མཆོག་ལམ་བཟང་སྟོན་མཁས་པའི། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པདྨོ། །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྙེན་ནུས་ཤོག །དལ་འབྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་བ་དང་།།མི་རྟག་འཆི་བ་རྗེས་དྲན་ཞིང་། །སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློས། །ལས་འབྲས་བླང་དོར་བརྩོན་པར་ཤོག །གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། །སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །སྒྲིབ་སྦྱོང་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་བྱེད་པའི། །ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ཁྱད་པར་མོས་གུས་བླ་མའི་ལམ། །རྟག་ཏུ་རྩེ་གཅིག་བསྒོམ་པ་དང་། །ཁྱེད་ཤེས་དད་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །ཐུགས་རྒྱུད་བྱིན་རླབས་འཕོ་བར་ཤོག །རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི། །དབང་བཞིའི་བདུད་རྩིས་རབ་སྨིན་ཅིང་། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བསླབ་བྱ་ལས། །ནམ་ཡང་ཉམས་མེད་སྲུང་ནུས་ཤོག །སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་དག །སྒྲར་གྲགས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་རྫོགས། །རྟོག་ཚོགས་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་པའི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་སྨིན་པར་ཤོག །འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡི། །རུ་ཤན་ཕྱི་ནང་ལེགས་ཕྱེ་ནས། །སྒོ་གསུམ་རྣལ་དབབ་སོར་གཞུག་པའི། །སྔོན་འགྲོའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ཀ་དག་མངོན་སུམ་རིག་པའི་ངང་། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །ཟུང་འཇུག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གྲོང་། །གདོད་མའི་བཙན་ས་ཟིན་པར་ཤོག །གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་མི་མཐུན་པའི། །འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སོགས། །ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦྱོར་འགྲུབ་པར་ཤོག །བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས། །འགྲོ་རྣམས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཀུན། །ཕན་བདེའི་དཔལ་གྱིས་འཚོ་བར་ཤོག །ཚེ་ཡི་མཐར་ཡང་རིག་འཛིན་དང་། །ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་བདར་ནས། །དག་པའི་ཞིང་དུ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་། །བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །མདོར་ན་ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་ཀུན། །བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་མྱུར་ཐོབ་ནས། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པའི་སར། །ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་བོད་ཀྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་མགུལ་ལྷ་རིང་ཀློང་ཆེན་བྲག་ཏུ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེས་རང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པའི་གུང་དུ་སོན་པ་རབ་ཡིད་ཀུན་ལྡན་ལོའི་ས་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་པའི་སྐབས། འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་དད་པའི་སྣང་ངོར་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་བཀོད་ནས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་མཆོག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བརྙེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i phyag mchod byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs/__ @#/__/'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i phyag mchod byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//__// oM AHhU~M/__yid dang chos su 'dzin pa'i sems/__/nang gsal chen por thim pa las/__/rnam grol yon tan rgya mtsho'i bdag__/kun bzang yab yum la phyag 'tshal/__/gdod nas yongs grub gnyug ma'i sku/__/kha sbyor yan lag bdun gyi dngos/__/bde stong mtshan dpe'i rnam rol can/__/rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal/__/gang gi rang bzhin nam mkha' ltar/__/zab zhi spros pa las 'das kyang /__/snying rjes gzugs kyi skur bzhengs pa/__/dga' rab rdo rje la phyag 'tshal/__/'od gsal snang bzhi'i mthar son pas/__/snying po'i bstan pa'i nyi ma che/__/gnas lnga rig pa'i paN+Di ta/__/'jam dpal bshes gnyen la phyag 'tshal/__/gzung 'dzin dbu mar thim pa'i rtsal/__tshogs brgyad dag pa'i dur khrod du/__/rang grol brtul zhugs spyod pa mdzad/__/shrI sing+ha la phyag 'tshal/__/shes bya rab 'byams kun mkhyen cing /__/zab mo'i don la mnyam bzhag pas/__/sde gsum klong dgu'i de nyid gzigs/__/dz+nyA na sU tra la phyag 'tshal/__/rags pa'i phung khams skye mched kun/__/chos nyid dbyings su zad nas slar/__/'pho chen rdo rje'i skur bzhengs pa/__/bI ma mu tra la phyag 'tshal/__/gdod ma'i mgon po 'od mtha' yas/__/sin+d+hU'i dwang mtshor mngon snang ba/__/dus gsum rgyal ba'i phrin las pa/__/pad+ma thod phreng la phyag 'tshal/__/gzod nas rnal grol mchog brnyes kyang /__/gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i gar/__/grub rigs rgya mtsho'i spyi mes che/__/rje 'bangs 'dus pa la phyag 'tshal/__/gnas brtan ldang ma lce btsun che/__/pad+ma las 'brel rtsal la sogs/__/bka' gter snying tig bstan pa'i bdag__/rig 'dzin brgyud pa la=__phyi nang grub mtha' rgya mtsho dang /__/zab mo'i gnas lugs mngon gyur pa/__/yongs rdzogs bstan pa'i shing rta mchog__/dri med 'od zer la=__ches cher snyigs ma'i dus su yang /__/'od gsal rdo rje snying po yi/__/ring lugs nyin bzhin gsal mdzad pa/__/rtsa brgyud bla ma=__gdod nas mngon par sangs rgyas kyang /__/tshur mthong 'gro ba sgrol ba'i slad/__/ye shes lus can de bzhin gshegs/__/'khor lo'i mgon po la phyag 'tshal/__/khyod kyi phung khams skye mched ni/__/gdan gsum dkyil 'khor chen po ste/__/de slad zhi khro rab 'byams kyi/__/bdag nyid gcig tu gyur la 'dud/__/'jug dang ldang ba'i srog rtsol rlung /__/mi shigs nA dar dengs pa las/__/lung rtogs chos phung rgya mtsho'i sprin/__/bsam mi khyab par spro la 'dud/__/mkhyen pas shes bya'i mthar khyab cing /__/dmigs med brtse ba'i gzhan dbang gi/__/nus pas 'gro kun sgrol mdzad pa'i/__/thugs rje bsam mi khyab la 'dud/__/gang mtshan lan cig dran pas kyang /__/srid zhi'i 'jigs pa kun 'phrog cing /__/phan bde'i 'dod rgu sbyin mdzad pa'i/__/yon tan lhun gyis grub la 'dud/__/sems can rnams kyi khams dbang dang /__/bsam pa'i khyad par legs gzigs nas/__/ji bzhin gzhan gyi don mdzad pa'i/__/phrin las pha mtha' yas la 'dud/__/gzhan yang phyogs bcu dus bzhi yi/__/rtsa brgyud bla ma rgya mtsho dang /__/yi dam DA ki'i tshogs bcas la/__/gus pas btud de phyag 'tshal lo/__/dngos dang yid las byung ba yi/__/mchod pa'i sprin phung mtha' klas pas/__/srid pa mthar byas de srid du/__/dpal mgon bla ma mnyes par bgyi/__/'khor ba thog ma med pa nas/__/bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung kun/__/rang bzhin mtshan ma ma dmigs pa'i/__/'od gsal gnyug ma'i ngang du bshags/__/'phags dang so so skye bo yi/__/rnam dkar dge ba ji snyed par/__/mi phyed mchog tu dwang pa'i blos/__/dga' zhing rjes su yi rang ngo /__/'gro ba'i sgron me thams cad la/__/thal mo sbyar te gsol ba ni/__/lung dang rtogs par 'brel ba yi/__/chos kyi 'khor lo bskor bar bskul/__/thog mar skye ba ma mchis na/__/mthar gyis gang du 'gag par 'gyur/__/de slad phyogs bcu'i 'dren pa kun/__/rtag pa rgyun du bzhugs gsol 'debs/__/de ltar bsags las byung bas mtshon/__/bsod nams ji snyed mchis pa kun/__/'khor gsum mtshan ma las 'das ngang /__/zag med chos dbyings chen por bsngo/__/bdag gzhan skye zhing skye ba kun/__/theg mchog lam bzang ston mkhas pa'i/__/dpal ldan bla ma'i zhabs pad+mo/_/mnyes pa gsum gyis bsnyen nus shog__/dal 'byor rnyed par dka' ba dang //mi rtag 'chi ba rjes dran zhing /__/srid las nges par 'byung ba'i blos/__/las 'bras blang dor brtson par shog__/gsum la skyabs su 'gro ba dang /__/smon 'jug byang chub sems bskyed nas/__/sgrib sbyong tshogs gnyis rdzogs byed pa'i/__/zab mo'i rnal 'byor mthar phyin shog__/khyad par mos gus bla ma'i lam/__/rtag tu rtse gcig bsgom pa dang /__/khyed shes dad pas gsol btab mthus/__/thugs rgyud byin rlabs 'pho bar shog__/rdo rje lus kyi dkyil 'khor bzhi/__/dbang bzhi'i bdud rtsis rab smin cing /__/sdom pa gsum gyi bslab bya las/__/nam yang nyams med srung nus shog__/snod bcud dkyil 'khor 'khor lor dag__/sgrar grags rdo rje'i sngags su rdzogs/__/rtog tshogs bde stong zung 'jug pa'i/__/ye shes chen por smin par shog__/'khor dang mya ngan 'das pa yi/__/ru shan phyi nang legs phye nas/__/sgo gsum rnal dbab sor gzhug pa'i/__/sngon 'gro'i nyams len mthar phyin shog__/ka dag mngon sum rig pa'i ngang /__/lhun grub snang bzhi'i rnal 'byor gyis/__/zung 'jug 'ja' lus rdo rje'i grong /__/gdod ma'i btsan sa zin par shog__/gzhan yang phyi nang mi mthun pa'i/__/'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang /__/tshe bsod dpal 'byor ye shes sogs/__/chos mthun bsam sbyor 'grub par shog__/bstan 'dzin mchog rnams zhabs brtan cing /__/bshad sgrub bstan pa phyogs bcur rgyas/__/'gro rnams gnas skabs mthar thug kun/__/phan bde'i dpal gyis 'tsho bar shog__/tshe yi mthar yang rig 'dzin dang /__/DA ki'i tshogs kyis mdun bdar nas/__/dag pa'i zhing du dbugs dbyung zhing /__/byang chub lung bstan thob par shog__/mdor na sa bcu lam lnga kun/__/bla ma'i drin gyis myur thob nas/__/mi gnas mya ngan 'das pa'i sar/__/yid can rgya mtsho 'god par shog__/ces pa'ang kun mkhyen ngag gi dbang pos byin gyis brlabs pa'i gnas bod kyi ri bo rtse lnga'i mgul lha ring klong chen brag tu rang bzhin rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa 'jigs pa med pa'i sdes rang lo nyer gcig pa'i gung du son pa rab yid kun ldan lo'i sa zla'i dmar phyogs kyi rgyal ba gsum par tshogs kyi mchod pa bgyis pa'i skabs/__'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud par bcas pa dad pa'i snang ngor mngon sum lta bur gsal bar bkod nas gang shar gsol ba btab pa'i dge bas mthong thos dran reg gi 'gro rnams ye shes bla ma'i sa mchog tshe 'di nyid la mngon du brnyes pa'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes

Other Information