JKW-KABUM-16-MA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙིང་ཐིག་རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
Wylie title snying thig rig 'dzin yum bka'i brgyud 'debs bde chen char 'bebs JKW-KABUM-16-MA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 13, Pages 81-83 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. snying thig rig 'dzin yum bka'i brgyud 'debs bde chen char 'bebs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 81-83. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ (yum bka' bde chen rgyal mo)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-008
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/yumka-lineage-shower-of-great-bliss
Colophon

།།ཞེས་པའང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་བྲལ་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་གཟིགས་པའི་སྤྱན་རས་ཡངས་པ་གང་དེའི་བཀའ་སྩལ་མི་ལྡོག་ཙམ་དུ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang bka' drin mtshungs bral khyab bdag bla ma mchog sprul rin po che shes bya mtha' dag la gzigs pa'i spyan ras yangs pa gang de'i bka' stsal mi ldog tsam du rig 'dzin gyi btsun pa rdo rje thugs mchog rtsal gyis bris te gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །གཞི་དབྱིངས་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །གཞི་གྲོལ་གདོད་མའི་ལམ་སྟོན་དགའ་རབ་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །འོད་གསལ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བཤེས་གཉེན་ཞབས། །འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་མཐར་སོན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། །འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན་གཟིགས་ཡེ་ཤེས་མདོར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ འཆི་མེད་འཕོ་ཆེན་སྐུ་བརྙེས་བི་མ་ལ། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །འཆི་མེད་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཁྲི་སྲོང་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་དང་། །བདེ་སྟོང་ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དངོས། །བདེ་མཆོག་རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེད་ཡུམ་མཚོ་རྒྱལ་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ན། །རྡོ་རྗེའི་ཞིང་སྔགས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་གཟུགས། །རྡོ་རྗེ་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ རིགས་གཅིག་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །རིགས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་གར། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་འཆང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཁམས་གསུམ་གཙོ་བོས་ཕྱག་བྱས་གདོད་མའི་མགོན། །དུས་གསུམ་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །དེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་དྲན། །ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་སྤང་བླང་སྙིང་ལ་ཤར། །བཅོས་མིན་ངེས་འབྱུང་འབྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བདུད་རྩིས་ཡིད་བརླན་ཅིང་། །བླ་མའི་མོས་གུས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཟིན། །སྨིན་བྱེད་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་ལ། །སྲུང་སྡོམ་ཚུལ་བཞིན་ནུས་པར༴ ཅིར་སྣང་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞིང་དུ་དག །སྒྲ་གྲགས་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་དབྱངས་སུ་རྫོགས། །རྟོག་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུའི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་སྨིན་པར༴ གནས་སྐབས་འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས། །འབར་བ་གསུམ་དང་མཁྱེན་གཉིས་གཏེར་མཛོད་རྡོལ། །གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི། །དངོས་གྲུབ་བདེ་བླག་འགྲུབ་པར༴ མཐར་ཐུག་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དབུ་མར་ཐིམ། །ཀ་དག་གདོད་མའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར། །ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་གསེང་ལམ་ནས། །ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། །།ཞེས་པའང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་བྲལ་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་གཟིགས་པའི་སྤྱན་རས་ཡངས་པ་གང་དེའི་བཀའ་སྩལ་མི་ལྡོག་ཙམ་དུ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

snying thig rig 'dzin yum bka'i brgyud 'debs bde chen char 'bebs/ @#/_/rig 'dzin yum bka'i brgyud 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/ gzhi dbyings khyad chos drug ldan kun tu bzang /__/gzhi snang ye shes rol pa rdo rje sems/__/gzhi grol gdod ma'i lam ston dga' rab rjer/__/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/__/'od gsal 'jam dpal rdo rje bshes gnyen zhabs/__/'od gsal snang bzhi'i mthar son shrI siM ha/__/'od gsal dbyings kyi rgyan gzigs ye shes mdor/__/gsol ba 'debs so=__'chi med 'pho chen sku brnyes bi ma la/__/'chi med grub pa'i slob dpon thod phreng rtsal/__/'chi med gnas lugs mngon gyur khri srong rjer/__/gsol ba 'debs so=__bde chen chos sku kun tu bzang mo dang /__/bde stong longs sku rdo rje btsun mo'i dngos/__/bde mchog rgyal kun skyed yum mtsho rgyal mar/__/gsol ba 'debs so=__rdo rje lus kyi gnas yul dur khrod na/__/rdo rje'i zhing sngags lhan cig skyes pa'i gzugs/__/rdo rje gdan gsum tshang ba'i dkyil 'khor la/__/gsol ba 'debs so=__rigs gcig zung 'jug gnyug ma'i ye shes ni/__/rigs rnams sna tshogs spro dang bsdu ba'i gar/__/rigs kun khyab bdag 'jigs bral gling pa la/__/gsol ba 'debs so=__gsang gsum ye shes 'chang ba'i dkyil 'khor du/__/khams gsum gtso bos phyag byas gdod ma'i mgon/__/dus gsum rig 'dzin rtsa brgyud bla ma la/__/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/__/de ltar mi phyed gus pas gsol btab mthus/__/dal 'byor rnyed dka' nam 'chi nges med dran/__/las 'bras bslu med spang blang snying la shar/__/bcos min nges 'byung 'byong bar byin gyis rlobs/__/byang chub sems gnyis bdud rtsis yid brlan cing /__/bla ma'i mos gus don gyi brgyud pa zin/__/smin byed dbang thob dam tshig sdom pa la/__/srung sdom tshul bzhin nus par=__cir snang rdo rje btsun mo'i zhing du dag__/sgra grags rdo rje nA da'i dbyangs su rdzogs/__/rtog tshogs rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu'i/__/ye shes chen por smin par=__gnas skabs 'du ba gsum gyi rten 'brel 'grigs/__/'bar ba gsum dang mkhyen gnyis gter mdzod rdol/__/grub chen brgyad dang phrin las rnam pa bzhi'i/__/dngos grub bde blag 'grub par=__mthar thug rtsa rlung thig le dbu mar thim/__/ka dag gdod ma'i ye shes mngon du gyur/__/lhun grub 'od gsal rdo rje'i gseng lam nas/__/zung 'jug go 'phang 'grub par byin gyis rlobs//__//zhes pa'ang bka' drin mtshungs bral khyab bdag bla ma mchog sprul rin po che shes bya mtha' dag la gzigs pa'i spyan ras yangs pa gang de'i bka' stsal mi ldog tsam du rig 'dzin gyi btsun pa rdo rje thugs mchog rtsal gyis bris te gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//sarba dA mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information