JKW-KABUM-16-MA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:40, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata " to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རིག་འདུས་བདུད་རྩི་ཆིག་སྒྲུབ།
Wylie title rig 'dus bdud rtsi chig sgrub JKW-KABUM-16-MA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 3, Pages 23-24 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rig 'dus bdud rtsi chig sgrub. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 23-24. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་ (nang sgrub rig 'dzin 'dus pa)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/consecrating-amrita-rigdzin-dupa
[edit]
༄༅། །རིག་འདུས་བདུད་རྩི་ཆིག་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ།

།བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཛཿ བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་ལོགས་སུ་བྱེ་སྟེ་མདུན་གྱི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་དང་། །ཐོད་པའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་། །ཨཱ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀ་པཱ་ལ། །ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཁོངས་སུ། །ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་དང་སྒྲོན་མ་ལྔ། །རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་འབྲུ་བཅུས་མཚན། །རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཐོད་པ་དྲོས། །བསྐོལ་ཞིང་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། །བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །ཕོ་བྲང་གཞལ་མེད་ཉམས་དགའ་བ༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་ལྡན༔ བརྡ་དོན་རྟགས་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་པའི༔ ཕྱི་ནང་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་པདྨ་འབྱུང་༔ ཞེས་སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་སོང་རྗེས། གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་ལ། རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས། །མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། །དེ་ལས་བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ཡི། །འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་། །རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མའི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། །བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞིའི་དྭང་བཅུད་ཀུན། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བསྡུས། །ཞལ་ཞུགས་སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་ནས། །ཡབ་ཡུམ་བདེ་རོལ་སྦྱོར་མཚམས་ལས། །ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་བཅུད་ལ་ཐིམ། །མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ཆེན་པོར་གྱུར། །བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་མཐར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ། ཞེས་དགུ་པའི་ཛཔ྄་བཏགས་ལ་བཟླས་མཐར་མཆོད་བསྟོད་བྱ། དྲག་སྔགས་ཀྱིས་བགེགས་བསལ། བྱིན་འབེབས་ཀྱིས་གཟི་བྱིན་སྦར། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་སོགས་ནས་ནོངས་བཤགས་བར་དཀྱུས་ལྟར། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་བརྟན་བཞུགས། བསྡུ་ལྡང་། བསྔོ་སྨོན། བཀྲ་ཤིས་བྱའོ།། །།

[edit]

rig 'dus bdud rtsi chig sgrub/ @#/_/rig 'dus bdud rtsi chig sgrub bzhugs so/_/ b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M phaT dzaH__bdag gi thugs ka nas ye shes pa logs su bye ste mdun gyi rten dang dbyer med du bzhugs pa yongs su gyur pa las/__stong pa'i ngang las rlung me dang /__/thod pa'i sgyed bu gsum gyi steng /__/A las ye shes ka pA la/__/yangs shing rgya che'i nang khongs su/__/lcags kyu lnga dang sgron ma lnga/__/rigs lnga yab yum 'bru bcus mtshan/__/rlung g.yos me sbar thod pa dros/__/bskol zhing 'od du zhu ba las/__/bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil ba'i dbus/__/pho brang gzhal med nyams dga' ba:__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid ldan:__brda don rtags gsum yongs rdzogs pa'i:__phyi nang zang thal chen po'i dbus:__sna tshogs pad+ma nyi zla'i steng :__hU~M las skad cig dran rdzogs su:__snang srid zil gnon pad+ma 'byung :__zhes sogs nas bstod pa'i bar las gzhung ltar song rjes/__gzungs thag nas bzung la/__rang gi thugs nas 'od 'phros pas/__/mdun bskyed lha tshogs thugs rgyud bskul/__/de las bde stong rol pa yi/__/'od zer dpag yas mkha' khyab 'phros/__/phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas dang /__/rtsa brgyud rig 'dzin bla ma'i tshogs/__/yi dam zhi khro rab 'byams lha/__/gnas gsum dpa' bo rnal 'byor ma'i/__/sku gsung thugs kyi ye shes dang /__/brtan g.yo srid zhi'i dwang bcud kun/__/bde ba chen po'i rnam par bsdus/__/zhal zhugs sku yi dbyibs brgyud nas/__/yab yum bde rol sbyor mtshams las/__/char ltar babs te bcud la thim/__/mthong tshor myong reg grol ba yi/__/ye shes bdud rtsi chen por gyur/__/bsnyen sgrub kyi sngags mthar/__/oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA/__zhes dgu pa'i dzapa? btags la bzlas mthar mchod bstod bya/__drag sngags kyis bgegs bsal/__byin 'bebs kyis gzi byin sbar/__tshogs kyi 'khor los dgyes pa bskyed pa sogs nas nongs bshags bar dkyus ltar/__mdun bskyed kyi lha 'od du zhu ba las myong grol bdud rtsi'i phung por gyur/__/ces brjod cing bsams la brtan bzhugs/__bsdu ldang /__bsngo smon/__bkra shis bya'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: