JKW-KABUM-13-PA-022-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 19:30, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལས་བྱང་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷན་ཐབས་རིག་འཛིན་ངལ་འཚོ།
Wylie title yon tan gter mdzod kyi las byang la nye bar mkho ba'i lhan thabs rig 'dzin ngal 'tsho JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 22, Text 1, Pages 391-397 (Folios 1a to 4a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ (mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yon tan gter mdzod kyi las byang la nye bar mkho ba'i lhan thabs rig 'dzin ngal 'tsho. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 13: 391-397. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle གུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ (gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzod)
Deity pad+ma 'byung gnas
Colophon

།འདི་རྣམས་བྱང་གཏེར་དང་། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་གཏེར་བྱོན་ཁོ་ན་གུང་བསྒྲིགས་པ་ལགས།

'di rnams byang gter dang /__mnga' ris paN chen sku mched kyi gter byon kho na gung bsgrigs pa lags/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལས་བྱང་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷན་ཐབས་རིག་འཛིན་ངལ་འཚོ་བཞུགས།། ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་རཱ་ཡ། སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ། སྦྱོར་བ། སྟེགས་བུའི་ཁར་རས་བྲིས་སམ། ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀོད་པར། མཉྫིའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གཏོར་མ་པད་འདབ་ལྔ་པ་ཡར་མར་ཁ་སྦྱོར་བར་དུ་ཉི་གདན་སྲབ་མོ། དེ་སྟེང་ནོར་བུ་མིག་གསུམ་བླ་གཏོར་ཟན་སྐྱུད་མ་རྒྱན་ལྡན། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །སྲུང་མའི་གཏོར་མ། མདུན་དུ་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། ཞལ་བསིལ་ཏེ་ཆུ་གསུམ་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད། གཞན་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དང་། སྔོན་གཏོར་སོགས་བཤམས། དེ་ནས་ཆོ་ག་དངོས་ལ། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བརྒྱུད་འདེབས། མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བའི་སོགས། སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་རྣམས་ལས་བྱང་ལྟར། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། སྔོན་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསངས་སྦྱངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབས། ན་མ་སྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ༴ སོགས་ལན་བདུན་གྱིས་བསྔོས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ལྷུན་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་ལས་སོ་གྱིས་གྲུབ་པའི་རིག་པ་ལཿ ལྷ་དང་འདྲེ་བགེགས་མིང་ཙམ་མེད༔ ཀུན་ཏུ་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིསཿ འོད་ཀྱིས་མ་རིག་མུན་པ་བཅོམཿ བཀའ་ནི་ཀུན་བཟང་དོན་གྱི་བཀའ༔ ལོག་རྟོག་འཁྲུལ་པ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ་ཕ྄ཊཿ སུམྦྷ་ནི་སོགས་ཀྱིས་བསྐྲད། བསྲུང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འཁོར་བ་མིང་ཙམ་མེད་པས་ན༔ མྱ་ངན་འདས་པ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཁྱབ་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འཁྲུལ་རྟོག་བག་ཆགས་བསྲུང་མཚམས་བཅད༔ བཛྲ་རཀྵ་རཀྵཿ བྱིན་འབེབས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་རྨད་པོ་ཆེ༔ སྤྲོ་བསྡུ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ལྷན་ནེ་ལྷན་ནེར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ས་མ་ཡ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨཱཿ མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སོགས་ཀྱི་མཐར་སྨན་གཏོར་རཀྟའི་སྔགས། ཨོཾ་ཨ་ཧ་ར་ཨ་ཧ་ར་སརྦ་བིདྱཱ་དྷཱ་ར་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས། ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ རཱུ་པ་ནས། སྤཪྴེ་དྷརྨ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ དེ་ནས་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བཟླས་པའི་བར་ལས་བྱང་ལྟར། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་དམིགས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་རྩ་སྔགས་དང་། རིག་འཛིན་སྤྱི་དྲིལ་སྔགས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དང་། ཨ་ཧ་རི་ནི་ས་སོགས་བཟླས། སྤྲོ་ན་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་རྗེས། བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་ཚོགས་གཏོར་ལྟར། སྟོང་ཚིག་གི་མཆོད་བསྟོད་བྱ། གཏོར་མ་རྒྱུན་གཏོར་ལྟར་ཕུལ། ཆོས་སྲུང་སྤྱི་དང་རྩི་དམར་གྱི་གཏོར་བསྔོ་བྱ། ཚོགས་འཁོར་བཤམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཀ་དག་རིག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་འོད་ལྔ་ཡིས༔ རྟོག་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔར་བྱིན་གྱིས་རླབས༔ ཨོཾ་ཨུ་ཙུཥྨ་བེ་ཏཱ་ལི་སརྦ་དྲ་བྱམ་ཤོ་དྷ་ནི་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊཿ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། སྤྱན་འདྲེན། བཞུགས་གསོལ། ཕྱག་འཚལ། ཚོགས་མཆོད། བཤགས་པ་རྣམས་གཏོར་ཚོགས་གཞུང་ལྟར་དང་། བསྐང་བཤགས་ནི་བསྐུལ་ཞིང་དམ་བདར་ལས། ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམ་བཞི་སོགས། གཞན་ཡང་བསྐང་བཤགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱ། ཚོགས་ལ་རོལ། གཙང་གཙོག་གི་ཚོགས་ལྷག་ཆབ་ཀྱིས་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ བརྗོད་ལ་བསྲེས་ནས་སྨན་རཀ་གཏོར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃཿ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་ལྟར། ཤེས་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་ནི༔ ལས་ལ་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག་གིང་༔ མ་བདུན་སྲིང་བཞི་འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་བཞེས༔ འབར་མ་དང་ནི་སྤོར་མ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བཀའ་ཡི་སྲུང་མར་བཅས༔ མ་ལུས་འདིར་གཤེགས་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་ལ༔ རྔམས་ཤིང་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རོལ་དུ་གསོལཿ མ་མ་ཤ་ཏྲཱུྃ་ཨ་མུ་ཀཾ་ཁྲཾ༔ ཡཀྴ་བཛྲ་བི་ཛ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བསྐུལ་བ་དང་ཆད་མདོ་བསྐུལ་ཞིང་དམ་བདར་ལྟར། བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་མ་མོ་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ ནག་མོ་དམར་མོ་དཀར་མོ་འབུམ་ཕྲག་རྣམས༔ གཏོར་མ་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱིསཿ ཇི་ལྟར་བཅོལ་པའི་ལས་ལ་འབྲས་བུ་སྩོལཿ མ་མ། ཁ་ཁ། ལ་ལ། ལེ་ལེ། ཏ་ཏ། ཏེ་ཏེ་སྲིང་འགྲོ་མ་པཉྩ་བྷ་ལིདྟ་རཀྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་དངོས་གྲུབ་བླངས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ཡངས་ནས༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་དཔག་བསམ་ནོར་བུའི་ཚུལ༔ དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་མཐར། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། རྟེན་ཡོད་ན་བརྟེན་བཞུགས་དང་། མེད་ན་གཤེགས་སུ་གསོལ། རྟག་མཐའ་སྦྱང་བ་ནི། རང་རིག་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་གསལ་བ་ལ༔ སྤྲོ་དང་བསྡུ་བར་བྱ་བ་མི་དམིགས་ཀྱང་༔ མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པའི་རྟག་མཐའ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་བསྡུ་བར་བྱ༔ བཛྲ་མུཿ ཆད་མཐའ་བསལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྟག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཐིག་ལེའི་སྙིང་པོར་ཟླུམ༔ བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་མཐའ་གཉིས་ལས་གྲོལ་བ༔ ཆད་པའི་སྟོང་ཉིད་མེད་པ་ལས་གྲོལ་བ༔ སླར་ཡང་རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ ཧཱུྃ་ཨཱཿཨོཾ༔ བསྔོ་སྨོན་ནི། ཨེ་མ་ཧོ༔ བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཡིཿ མཉམ་མེད་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས༔ ཨོ་རྒྱན་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤོག༔ བཀྲ་ཤིས་ནི། རིག་འཛིན་འདུས་པ་བླ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་ཡི་དམ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དམ་ཅན་འདུས་པ་མཁའ་འགྲོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཞན་བཀྲ་ཤིས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱའོ། །འདི་རྣམས་བྱང་གཏེར་དང་། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་གཏེར་བྱོན་ཁོ་ན་གུང་བསྒྲིགས་པ་ལགས། ། ༈
[edit]

sna tshogs skor la/__thugs sgrub yon tan gter mdzod la mkho ba'i lhan thabs dang zin bris rig 'dzin ngal 'tsho/ @#/__/yon tan gter mdzod kyi las byang la nye bar mkho ba'i lhan thabs rig 'dzin ngal 'tsho bzhugs// na mo gu ru pad+mA ka rA ya/__sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi cho ga la/__sbyor ba/__stegs bu'i khar ras bris sam/__tshom bu lnga bkod par/__many+dzi'i steng du rin po che'i snod du gtor ma pad 'dab lnga pa yar mar kha sbyor bar du nyi gdan srab mo/__de steng nor bu mig gsum bla gtor zan skyud ma rgyan ldan/__g.yas g.yon du sman raka__/srung ma'i gtor ma/__mdun du mchod yon/__zhabs bsil/__zhal bsil te chu gsum sngon 'gro'i nyer spyod/__gzhan yang tshogs kyi yo byad dang /__sngon gtor sogs bshams/__de nas cho ga dngos la/__tshig bdun gsol 'debs sngon du 'gro bas/__brgyud 'debs/__mtha' yas rgyal ba'i sogs/__skyabs sems yan lag brgyad pa rnams las byang ltar/__rang nyid skad cig gis snang srid zil gnon pad+ma 'byung gnas kyi skur gyur par bsam la/__sngon gtor/__ra~M ya~M kha~M gis bsangs sbyangs/__oM AHhU~M gis brlabs/__na ma s+sarba ta thA ga ta a wa lo ki te=__sogs lan bdun gyis bsngos/__hU~M hrIH__lhun ye shes 'od mchog las so gyis grub pa'i rig pa laH__lha dang 'dre bgegs ming tsam med:__kun tu gsal ba'i ye shes kyisaH__'od kyis ma rig mun pa bcomaH__bka' ni kun bzang don gyi bka':__log rtog 'khrul pa phyir dengs shig:__hU~M hU~M pha?T pha?TaH__sum+b+ha ni sogs kyis bskrad/__bsrung mtshams bcad pa ni/__hU~M hrIH__'khor ba ming tsam med pas na:__mya ngan 'das pa kun tu khyab:__ye shes kun khyab zhing khams su:__'khrul rtog bag chags bsrung mtshams bcad:__badz+ra rak+Sha rak+ShaH__byin 'bebs pa ni/__hU~M hrIH__gdod nas lhun grub sku gsung thugs:__byin rlabs ye shes rmad po che:__spro bsdu med pa'i ngang nyid las:__lhan ne lhan ner byin chen phob:__sa ma ya pra we sha ya a a AH__mchod pa byin rlabs/__hU~M hrIH__'bru gsum 'od kyi sogs kyi mthar sman gtor rak+ta'i sngags/__oM a ha ra a ha ra sarba bid+yA d+hA ra pU dzi te AHhU~M:__oM badz+ra puSh+pe nas/__shab+da sarba pU dza hoH__rU pa nas/__spaR+she d+harma pU dza hoH__de nas lha bskyed nas bzlas pa'i bar las byang ltar/__bsnyen sgrub las sbyor gyi dmigs pa sgrub thabs ltar rtsa sngags dang /__rig 'dzin spyi dril sngags/__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__dang /__a ha ri ni sa sogs bzlas/__spro na spyan 'dren gyi rjes/__bzhugs gsol phyag 'tshal tshogs gtor ltar/__stong tshig gi mchod bstod bya/__gtor ma rgyun gtor ltar phul/__chos srung spyi dang rtsi dmar gyi gtor bsngo bya/__tshogs 'khor bshams la byin gyis rlabs pa ni/__hU~M hrIH__ka dag rig pa kun tu bzang :__lhun grub bde chen 'od lnga yis:__rtog 'dzin tshogs kyi yo byad rnams:__ye shes 'od lngar byin gyis rlabs:__oM u tsuSh+ma be tA li sarba dra byam sho d+ha ni hU~M pha?TaH__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M swA hA/__lan gsum/__spyan 'dren/__bzhugs gsol/__phyag 'tshal/__tshogs mchod/__bshags pa rnams gtor tshogs gzhung ltar dang /__bskang bshags ni bskul zhing dam bdar las/__hU~M:__rig 'dzin bla ma rnam bzhi sogs/__gzhan yang bskang bshags ji ltar rigs pa bya/__tshogs la rol/__gtsang gtsog gi tshogs lhag chab kyis bran/__ra~M ya~M kha~M:__brjod la bsres nas sman raka gtor/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~MH__hU~M:__ye hU~M sgrub ltar/__shes rol pa'i lha tshogs rnams dang ni:__las la grub pa'i mkha' 'gro dbang phyug ging :__ma bdun sring bzhi 'dir gshegs mchod pa bzhes:__'bar ma dang ni spor ma pho nya'i tshogs:__lha srin sde brgyad bka' yi srung mar bcas:__ma lus 'dir gshegs zag med bdud rtsi la:__rngams shing dgyes pa'i tshul gyis rol du gsolaH__ma ma sha trU~M a mu kaM khraM:__yak+sha badz+ra bi dza ya kha kha khA hi khA hi:__bskul ba dang chad mdo bskul zhing dam bdar ltar/__brtan ma skyong ba ni/__hU~M b+h+yoH__rten 'brel bcu gnyis ma mo brtan ma'i tshogs:__nag mo dmar mo dkar mo 'bum phrag rnams:__gtor ma 'di bzhes rnal 'byor bdag nyid kyisaH__ji ltar bcol pa'i las la 'bras bu stsolaH__ma ma/__kha kha/__la la/__le le/__ta ta/__te te sring 'gro ma pany+tsa b+ha lid+ta rak+ta kha kha khA hi khA hiH__mchod cing bstod la dngos grub blangs pa ni/__hU~M:__bde mchog bde spyod nam mkha'i dkyil yangs nas:__rgyal ba'i dkyil 'khor sras bcas thugs dam can:__badz+ra gu ru pad+ma thod phreng gi:__sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub mchog:__phrin las rnam bzhi lhun gyis grub pa'i dpal:__bum pa bzang po dpag bsam nor bu'i tshul:__de lta nyid du bdag la stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru de wa DA ki ni kA ya sid+d+hi oM/__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M/__sarba sid+d+hi hrIHa la la hoH__yi ge brgya pa'i mthar/__ma 'byor pa dang sogs kyis nongs pa bshags/__rten yod na brten bzhugs dang /__med na gshegs su gsol/__rtag mtha' sbyang ba ni/__rang rig thig le gcig tu gsal ba la:__spro dang bsdu bar bya ba mi dmigs kyang :__ma rtogs 'khrul pa'i rtag mtha' sbyong ba'i phyir:__thams cad thig le chen por bsdu bar bya:__badz+ra muH__chad mtha' bsal ba ni/__hU~M:__rtag tu mi 'gyur thig le'i snying por zlum:__bskyed dang rdzogs pa'i mtha' gnyis las grol ba:__chad pa'i stong nyid med pa las grol ba:__slar yang rig 'dzin bla ma'i sku ru gsal:__hU~M AHoM:__bsngo smon ni/__e ma ho:__bdag dang sems can thams cad kyi:__dus gsum bsags pa'i dge ba yiH__mnyam med bla ma 'grub gyur nas:__o rgyan gnas su phyin par shog:__bkra shis ni/__rig 'dzin 'dus pa bla ma'i bkra shis shog:__che mchog 'dus pa yi dam bkra shis shog:__dam can 'dus pa mkha' 'gro'i bkra shis shog:__dbyer med zung 'jug bde chen bkra shis shog:__gzhan bkra shis ji ltar rigs pa bya'o/__/'di rnams byang gter dang /__mnga' ris paN chen sku mched kyi gter byon kho na gung bsgrigs pa lags/___/__!_

Footnotes

Other Information