JKW-KABUM-09-TA-008-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:23, 17 March 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།
Wylie title grub chen mi tra dzo ki'i lugs kyi thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa snying gi bdud rtsi JKW-KABUM-09-TA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 8, Text 1, Pages 341-355 (Folios 1a to 8a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ (Mitrayogi)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub chen mi tra dzo ki'i lugs kyi thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa snying gi bdud rtsi. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 341-355. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs  ·  Pith Instructions - man ngag
Cycle མི་ཏྲ་ལུགས་ཐུགས་ཆེན་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོ་ (mi tra lugs thugs chen sems nyid ngal bso)
Deity thugs rje chen po
Colophon

།ཅེས་པའང་མང་དུ་ཐོས་པའི་བྱ་བྲལ་སྤོང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩ་བའི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པའི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang mang du thos pa'i bya bral spong ba pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rtsa ba'i gzhung gsal byed dang bcas pa'i snying po mdor bsdus te bris pa dge legs mchog tu gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །། ཨོཾ་སྭ་སྟི། བླ་མ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་དང་། །དབྱེར་མེད་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ། །བཏུད་ནས་དེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། །རྗེས་གནང་མན་ངག་སྙིང་པོ་འབྲི། །འདི་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་པའི་ཐབས། རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཆོ་ག །མན་ངག་གི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་པར་བདེ་བའི་གདན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་རོལ་པས་འདུག་སྟེ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་གསལ་བཏབ་ལ། འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་འདོད་བསམ་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །རྟག་པར་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཤེས་རབ་སྙིང་བརྩེ་དང་བཅས་པའི། །བརྩོན་པས་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་མདུན་དུ་གནས་བཅས་ཏེ། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་བགྱི། །ཞེས་སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་རང་སྐད་ཅིག་གིས་ཇོ་བོ་ཁ་སཪྤ་ཎི་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་དང་། གཡོན་གདན་ལ་བརྟེན་པས་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཡུ་བ་དང་བཅས་པ་འཛིན་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱངས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་རོལ་པས་བཞུགས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། རི་དྭགས་ཀྱི་པགས་པས་ནུ་མ་གཡོན་པ་བཀབ་པ། ཐུགས་ཀར་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་དང་། འདབ་མ་བཞི་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེས་མཚན་པ། སྐུ་དང་སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་འཕྲོས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱིཿཧཱུྃ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས། མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་བསྔོས་ལ། ཐུན་མཚམས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བྱ། གཏོར་ཆོག་ནི། མདུན་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་སྤྱན་རས་གཟིགས་བཞུགས་པར་གྱུར། གཏོར་སྣོད་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས། གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ་ལ་མི་དམིགས་པར་སྦྱང་། བསྙེན་པ་བྱེད་ན། ཐུན་བཞིའི་རིམ་པས་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་སམ་བཞི་བཟླ་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་རྗེས་གནང་ནི། ཙནྡན་དཀར་པོའམ་ས་དཀར་གྱིས་བྱུགས་པའི་མཎྜལ་གྱི་དབུས་སུ་མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་ཚོམ་བུ་བཀོད། དེའི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་དང་། མཆོད་པ་བཤམ། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་དང་། བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཚོམ་བུ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་སྐད་ཅིག་གིས་ཇོ་བོ་ཁ་སར་པ་ཎི་སོགས་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་པར་གྱུར། སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད། གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཕུལ། དེ་ནས་སློབ་མ་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ། ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། དེ་ལ་འདིར་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ། འཛམ་གླིང་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ཐུགས་དམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་རྗེས་གནང་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་གསུང་བར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ནི་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །གཙོ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི། །མ་ལུས་རྗེས་གནང་སྩལ་དུ་གསོལ། །ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་དང་། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སྐྱབས་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་སྙམ་པས་བདུན་རྣམ་དག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སོགས་ལན་གསུམ། ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྗེས་གནང་སྩལ་དུ་གསོལ་སྙམ་པའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ཀྱང་གསུངས་ཤིག །སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་ལ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྗེས་གནང་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། རྗེས་གནང་གི་གཞི་དགོད་པའི་སླད་དུ། སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ངང་ལས། པད་ཟླའི་གདན་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་སོགས་ནས། འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་འཕྲོ་བས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་པའི་སྐུ་ཅན་དུ་གསལ་ལམ་སྟེ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་རྗེས་གནང་དངོས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་སྐུའི་རྗེས་གནང་ནི། སློབ་དཔོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁ་སཪྤ་ཎི་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་མཐེབ་སོར་གྱི་ཚད་ཙམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྐུའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། སྐུའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཉིས་པ་གསུང་གི་རྗེས་གནང་ནི། ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་མགྲིན་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁ་སཪྤ་ཎི་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་མཐེབ་སོར་གྱི་ཚད་ཙམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པར་ཐིམ་པས་ངག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། །གསུམ་པ་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ནི། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁ་སཪྤ་ཎི་སྐུ་མདོག་མཐིང་ག་མཐེབ་སོར་གྱི་ཚད་ཙམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་ཡིད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སོ་སོའི་མཐར་སྔགས་བཟླ་ཞིང་སྤོས་རོལ་ཀྱང་ཕྱག་ལེན་དུ་མཛད། བཞི་པ་མཐའ་རྟེན་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་སླད་དུ་བཟླས་ལུང་སྦྱིན་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་སྙིང་གར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ། དེ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་། སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་གནས་པ་ལ་ཐིམ། དེའི་དུས་སུ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་སྔགས་ཕྲེང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད་ལ། སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་མཛད་པར་ཞུ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། དང་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཉིས་པས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས། གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན་དུ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད་ཅིག །བཅོམ་ལྡན་བདག་གིས་གཟུང་ལགས་ཀྱི། །བདག་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་ཕུལ་བའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཕུལ་བའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་གྱིས་མེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང་། །བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་སྩལ་ལགས་ཀྱི། །འདི་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རིག་པ་འཛིན་པ་འདི་རྣམས་ལ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་། གཏང་རག་གི་མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བ་བསྔོ་བ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྱེས། སློབ་དཔོན་གྱིས་མདུན་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་མི་དམིགས་པར་བསམ། བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་བྱའོ། །གསུམ་པ་མན་ངག་གི་ངེས་པ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཡན་ལག །རྫོགས་རིམ་གྱི་ཡན་ལག །ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་གོ། །དང་པོ་ནི། ས་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། སྐྱབས་སེམས་དང་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བཅས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྤྱི་བོར་ཨོཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཨོཾ་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་པ་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོ་བ་ཞིག་བསམ། མགྲིན་པར་ཨཱཿཞེས་བརྗོད་པས་ཨཱཿདམར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཉི་མའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་པ་ཞིག་བསམ། ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རལ་གྲིའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་པ་ཞིག་བསམ། ཡང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་འཁོར་ལོ་དེ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་ལྟར་ཡི་གེ་གསུམ་པོ་གསལ་བར་བསམ། ཡང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་དེ་བརྟན་པར་བྱས། དེ་ནས་སྤྱི་བོའི་ཨོཾ་གྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ལ་སོགས་པ་དབྱངས་ཡིག་དཀར་པོས་བསྐོར་བར་བསམ། མགྲིན་པའི་ཨཱཿའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་ལ་སོགས་པ་གསལ་བྱེད་དམར་པོས་བསྐོར་བར་བསམ། ལྟེ་བའི་ཧཱུྃ་གི་མཐར་ཨོཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྔོན་པོས་བསྐོར་བར་བསམ། དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་དྲག་པོ་དུང་དུང་པ་རུས་པའི་ཁོང་ནས་ཤིང་ཕོན་རླུང་གིས་བུས་པས་མེ་འབར་བ་ལྟར་བསྐྱེད་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཏེ། དེའང་ངག་ཏུ་ཨོཾ་ཞེས་པས་ཐོག་དྲངས་ནས་ཨ་ཨཱ་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་པས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྤྱི་བོའི་འཁོར་ལོ་འུ་རུ་རུ་འཁོར་ཏེ། དེའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྩལ་དཀར་པོ་ཁོ་རོ་རོ་འཁོར་ཞིང་འབར་བ་འཕྲོས་པས། ས་བླའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱས་ཤིང་ཚུར་འདུས་པ་དང་། རང་ཉིད་ས་བླར་སྐྱེས་པ་དང་སྐྱེ་བའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམ། དེ་བཞིན་དུ་ཨཱཿཞེས་པས་ཐོག་དྲངས་ནས་ཀ་ཁ་གྷ་ང་ལ་སོགས་པའི་སྔགས་བརྗོད་པས། མགྲིན་པའི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོས། ས་སྟེང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་རང་ལ་ཐིམ་པས་ས་སྟེང་དུ་སྐྱེས་པ་དང་སྐྱེ་བའི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཧཱུྃ་ཞེས་པས་ཐོག་དྲངས་ནས་ཡི་དམ་གྱི་སྔགས་བཟླས་པས་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་འཕྲོས། ས་འོག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་རང་ལ་ཐིམ་པས་ས་འོག་ཏུ་སྐྱེས་པ་དང་སྐྱེ་བའི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བསམས་ལ་རྩལ་སྦྱང་ངོ་། །ཚུལ་འདི་ལྷ་སྔགས་ཁ་བསྒྱུར་བས་ཡི་དམ་གཞན་གང་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་བར་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་དམ་ཚིག་བཞི་སྟེ། སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག །མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ནས་གསལ་བ་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག །སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རྟོག་པ་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག །ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་གོ །ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་མཚན་མེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་གདམས་ངག་དང་། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གནད་བསྡུས་པ་འདི་ཕྱི་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་གདམས་ངག་དང་། བརྒྱུད་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ལས་ཉམས་ཁྲིད་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་མནོས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི་ཚུལ་འདིའི་མན་ངག་གི་ཉིང་ཁུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མན་ངག །སྙིང་གི་མུན་སེལ་གྱི་མན་ངག །ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མན་ངག །བགེགས་འདུལ་བའི་མན་ངག་སོགས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། སྔ་མ་གཉིས་ཡིག་རྙིང་ལས་ཤེས། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ནི། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པས་ཇོ་བོ་ཕྱག་བཞི་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ངམ། ཕྱག་གཉིས་པ་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་དང་། གཡོན་པདྨ་བསྣམས་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་ཞིང་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ་བ། འཇའ་ཚོན་ལྟར་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསམ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཞེས་པའམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱིཿཧཱུྃ། ཞེས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླས། འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམ། ཕྱིའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཟླས་པ་དང་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་གོ །རྒྱུན་ཆགས་སུ་དྲན་པས་བཟུང་ལ། སྐྱིད་སྡུག་ནམ་བྱུང་བ་དང་། སྐྱིད་ཅིང་བདེ་བའི་དུས་སུ་བདག་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བློ་སྦྱང་། སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་པ་ན། བདག་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཉོན་མོངས་པར་གྱུར་པ་འདིས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དོད་སོབས་ནས། སུའང་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བློ་སྦྱང་། དེ་ནི་ནང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕྱི་དང་ནང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྒོམ་པ་པོ་ཉིད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་བྱས་པས་རང་བཞིན་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། བསྒོམ་པ་དེ་ཉིད་གནས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ། དུས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་བར་སྣང་ལ་ཤར་བའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ། ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཆུའི་ནང་གི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ཡིན་པ་ལ་ཡིན་ཚུལ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས། དེ་ལ་མ་བཅོས་པར་ལྷོད་དེ་ཤིག་གེ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དེ་ནི་གསང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྗེས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ནི། དགེ་རྩ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བློས་ཇོ་བོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་སྤྱོད་ལམ་བྱའོ། །ཁ་སཪྤ་ཎིས་བགེགས་འདུལ་བའི་མན་ངག་ནི། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་པ་བཞིས་བརྒྱན་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ལ། སྐད་ཅིག་གིས་རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁ་སཪྤ་ཎིར་གཞུང་བཞིན་དུ་བསྐྱེད། དེའི་ཐུགས་ཉི་མའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་ལྡན་དུ་བསམ། སྤྱི་གཙུག་གི་རྩེར་མོར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ཕྱེད་ཚལ་གཅིག་མྱུག་གི་ཡོད་པར་བསྒོམ། བཤང་སྒོར་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་ཚལ་གཅིག་གིས་ཁྲིག་གེར་བཀག་པར་བསམ། དེ་ནས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དྲག་པོ་དུང་པས་ཐུགས་ཀའི་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་ཧྲཱིཿནག་པོ་འབར་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ནས་འོད་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པས་ནར་གྱིས་བྱུང་སྟེ་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་ཅི་དང་ཅི་ཡོད་པ་བཀུག་སྟེ། མདུན་དུ་པདྨ་འདབ་གཅིག་ལ་ཡེར་ཡེར་བཞག་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་དང་པོ་མགྲོན་བཞི་ལ་གཏོར་མ་བཞི་ཕུལ་ལ། བགེགས་དེའི་སྙིང་པདྨ་འདབ་མ་གཅིག་པའི་སྟེང་དུ་སེམས་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་ཞིག་ཏུ་བསམ། དེའི་རྗེས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡིག་པ་བཤགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བས་སྐྱབས་འགྲོ་བྱ། གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ། དེ་ནས་སྙིང་རྗེ་དྲག་པོ་དུང་དུང་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་མེའི་རྣམ་པ་དམར་ན་ར་ར་བྱུང་བས་དེའི་སྙིང་གི་དབུས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལ་རེག་པར་བསམ། དེ་ལྟར་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་མ་བཟོད་པར་འདར་ཤིག་ཤིག་ལྷན་གྱིས་ཞུ་ནས། །དེ་ཞུ་བ་ལས་རང་གི་སྙིང་གའི་པདྨའི་ནང་མེར་མེར་གང་བར་བསམ། དེའི་རྗེས་ལ་ཡུལ་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ལ་ཚད་མེད་པ་བཞི་ལྷང་ལྷང་པ་བསྒོམ། དེ་ནས་བགེགས་དེའི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པའང་ལྷའི་གདན་ལ་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པར་བསམས་ལ་རང་ཉིད་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཟུང་། དེའི་རྗེས་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཞིག་བྱས་ནས་བགེགས་ལ་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ་བོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པས་བགེགས་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་གདོན་བགེགས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་འཁོད་པར་འགྱུར་པ་ནི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་སོ། །འཕགས་པ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ཡི། །གདམས་ངག་སྙིང་གི་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །ཅུང་ཟད་སྤེལ་བའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། །འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་མང་དུ་ཐོས་པའི་བྱ་བྲལ་སྤོང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩ་བའི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པའི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

mi tra dzo ki'i lugs kyi thugs chen sems nyid ngal bso'i sgrub rjes man ngag dang bcas pa/ @#/__/grub chen mi tra dzo ki'i lugs kyi thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa snying gi bdud rtsi zhes bya ba bzhugs so//__// oM swa sti/__bla ma 'jig rten mgon po dang /__/dbyer med mi tra dzo ki la/__/btud nas de yi sgrub thabs dang /__/rjes gnang man ngag snying po 'bri/__/'di la gsum/__sgrub pa'i thabs/__rjes su gnang ba'i cho ga__/man ngag gi nges pa'o/__/dang po ni/__gnas dben par bde ba'i gdan la bsam gtan gyi rol pas 'dug ste mdun gyi nam mkhar skyabs yul mngon sum bzhin du gsal btab la/__'gro rnams bsgral 'dod bsam pa yis/__/sangs rgyas chos dang dge 'dun la/__/byang chub snying por mchis kyi bar/__/rtag par bdag ni skyabs su mchi/__/shes rab snying brtse dang bcas pa'i/__/brtson pas sems can don du bdag__/sangs rgyas mdun du gnas bcas te/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed bgyi/__/zhes skyabs sems sngon du 'gro bas/__stong pa'i ngang las pad zla'i gdan la rang skad cig gis jo bo kha saR+pa Ni sku mdog dkar po zhal gcig phyag gnyis/__g.yas mchog sbyin dang /__g.yon gdan la brten pas pad+ma dkar po 'dab ma brgyad pa yu ba dang bcas pa 'dzin pa/__zhabs g.yas brkyangs pa'i skyil krung phyed pa'i rol pas bzhugs pa/__dar dang rin po ches brgyan pa/__ri dwags kyi pags pas nu ma g.yon pa bkab pa/__thugs kar pad+ma dkar po 'dab ma bzhi pa rnam par rgyas pa'i dbus su hrIHdkar po dang /__'dab ma bzhi la sngags kyi yi ges mtshan pa/__sku dang sngags las 'od zer sna lnga 'phros/__bdag dang sems can thams cad kyi don byas par gyur/__oM AHhrIHhU~M/__zhes ci nus bzlas/__mjug tu dge ba bsngos la/__thun mtshams lha'i nga rgyal bya/__gtor chog ni/__mdun du skad cig gis spyan ras gzigs bzhugs par gyur/__gtor snod rin po che'i snod du/__oM AHhU~M lan gsum brjod pas/__gtor ma bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__oM shrI lo ka nA tha sa pa ri wA ra a mr-i ta kha kha khA hi khA hi/__ma ma rak+Sha rak+Sha hU~M/__zhes lan gsum gyis phul/__bcom ldan 'das 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__zhes 'dod don gsol la mi dmigs par sbyang /__bsnyen pa byed na/__thun bzhi'i rim pas 'bum phrag bcu gnyis sam bzhi bzla bar bya'o/__/gnyis pa rjes gnang ni/__tsan+dan dkar po'am sa dkar gyis byugs pa'i maN+Dal gyi dbus su me tog dkar po'i tshom bu bkod/__de'i mdun du gtor ma dang /__mchod pa bsham/__mchod pa byin rlabs dang /__bdag bskyed sngon du 'gro bas/__tshom bu swa b+hA was sbyang /__stong pa'i ngang las pad zla'i gdan la skad cig gis jo bo kha sar pa Ni sogs nas/__sems can thams cad kyi don mdzad par gyur/__sngags ci nus bzla/__oM shrI lo ka nA tha sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__skyon gyis ma gos sku mdog dkar/__/rdzogs sangs rgyas kyis dbu la brgyan/__/thugs rje'i spyan gyis 'gro la gzigs/__/spyan ras gzigs la phyag 'tshal lo/__/zhes bstod/__gtor ma byin gyis brlabs nas phul/__de nas slob ma mdun du 'khod pa la/__chos bshad ji ltar rigs pas mtshams sbyar te/__de la 'dir 'phags pa 'jig rten mgon po'i sras kyi thu bo/__'dzam gling na 'gran zla dang bral ba'i grub pa'i khyu mchog chen po mi tra dzo ki'i thugs dam thun mong ma yin pa bcom ldan 'das thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i rjes gnang zab mo bsgrub pa la slob dpon gyi bya ba grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la thog mar maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di gsung bar zhu/__rdo rje 'dzin pa dgongs su gsol/__/bdag ni 'gro la phan don du/__/gtso chen khyod la gsol 'debs kyi/__/ma lus rjes gnang stsal du gsol/__/lan gsum/__rgyud dag par bya ba'i slad du mdun bskyed kyi lha dang /__sangs rgyas byang sems rnams kyi drung du skyabs gsum sngon du 'gro bas byang chub tu sems bskyed snyam pas bdun rnam dag 'di'i rjes zlos mdzod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi/__/sogs lan gsum/__khyad par 'phags pa thugs rje chen po'i rjes gnang stsal du gsol snyam pa'i 'dun pas 'di'i rjes zlos kyang gsungs shig__/slob dpon dgongs su gsol/__bdag la 'phags pa thugs rje chen po'i rjes gnang ma lus pa stsal du gsol/__rjes gnang gi gzhi dgod pa'i slad du/__swa b+hA wa sogs/__phyi nang gi dngos po thams cad mi dmigs te stong pa nyid du gyur pa'i ngang las/__pad zla'i gdan la khyed rang rnams skad cig gis sogs nas/__'od zer sna lnga 'phro bas/__bdag dang sems can thams cad kyi don mdzad pa'i sku can du gsal lam ste gyur pa'i mos pa mdzod/__de nas rjes gnang dngos la sku gsung thugs kyi rjes gnang mtha' rten dang bcas pa rnams su yod pa las/__dang po sku'i rjes gnang ni/__slob dpon thugs rje chen por gsal ba la mos gus byas pas/__slob dpon gyi spyi bo nas thugs rje chen po kha saR+pa Ni sku mdog dkar po mtheb sor gyi tshad tsam pa dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi spyi bor thim pas lus kyi sdig sgrib dag__/sku'i byin rlabs zhugs/__sku'i rjes su gnang ba thob pa'i mos pa mdzod/__gnyis pa gsung gi rjes gnang ni/__yang slob dpon gyi mgrin pa nas thugs rje chen po kha saR+pa Ni sku mdog dmar po mtheb sor gyi tshad tsam pa dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi mgrin par thim pas ngag gi sdig sgrib dag__/gsung gi byin rlabs zhugs/__gsung gi rjes su gnang ba thob pa'i mos pa mdzod/__/gsum pa thugs kyi rjes gnang ni/__slar yang slob dpon gyi thugs ka nas thugs rje chen po kha saR+pa Ni sku mdog mthing ga mtheb sor gyi tshad tsam pa dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi snying gar thim pas yid kyi sdig sgrib dag__/thugs kyi byin rlabs zhugs/__thugs kyi rjes su gnang ba thob pa'i mos pa mdzod/__so so'i mthar sngags bzla zhing spos rol kyang phyag len du mdzad/__bzhi pa mtha' rten sngags kyi dngos grub bsgrub pa'i slad du bzlas lung sbyin pa ni/__slob dpon gyi snying gar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du hrIHdkar po/__de las sngags kyi phreng ba byung /__slob dpon gyi zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs kar zla ba'i steng du hrIHdkar po gnas pa la thim/__de'i dus su phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi mkhyen brtse nus mthu thams cad 'od zer gyi rnam par sngags phreng dang lhan cig tu zhal du zhugs/__snying ga'i hrIHla thim pa'i mos pa mdzod la/__sngags 'di'i rjes zlos lan brgya rtsa brgyad mdzad par zhu/__oM hrIHswA hA/__dang pos byin gyis brlabs/__gnyis pas dbyer med du byas/__gsum pa man chad kyis brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__slob dpon la me tog 'thor bzhin du 'di'i rjes zlos mdzod cig__/bcom ldan bdag gis gzung lags kyi/__/bdag la 'go bar mdzad du gsol/__/zhes lan gsum/__de ltar phul ba'i me tog de nyid slar yang byin gyis brlabs te/__khyed rang rnams kyi spyi bor phul ba'i mos pa mdzod cig__/slob dpon gyis me tog gtor zhing /__/bcom ldan 'di la stsal lags kyi/__/'di la 'go bar mdzad du gsol/__/sngags kyi dngos grub stsal du gsol/__/brtul zhugs brtan par mdzad du gsol/__/rig pa 'dzin pa 'di rnams la 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi sku gsung thugs kyi byin rlabs ma lus pa 'jug par gyur cig__/ces brjod cing me tog 'thor/__rjes dam tshig khas blang /__gtang rag gi maN+Dal/__lus longs spyod 'bul ba/__dge ba bsngo ba rnams spyi ltar byas la slob ma rnams gyes/__slob dpon gyis mdun bskyed la mchod bstod/__nongs bshags spyi ltar byas la mi dmigs par bsam/__bsngo smon bkra shis bya'o/__/gsum pa man ngag gi nges pa mdo tsam bshad pa la gsum/__bskyed rim gyi yan lag__/rdzogs rim gyi yan lag__/nyer mkho'i yan lag go/__/dang po ni/__sa gsum gyi sgrib pa sbyong ba 'khor lo gsum gyi man ngag bsgom par bya ste/__skyabs sems dang bdag bskyed bzlas pa bcas pa sngon du 'gro bas/__spyi bor oM zhes brjod pas oM dkar po yongs su gyur pa las zla ba'i 'khor lo rtsibs stong pa 'od zer dkar po 'phro ba zhig bsam/__mgrin par AHzhes brjod pas AHdmar po yongs su gyur pa las nyi ma'i 'khor lo rtsibs stong pa zhig bsam/__lte bar hU~M zhes brjod pas hU~M sngon po yongs su gyur pa las ral gri'i 'khor lo rtsibs stong pa zhig bsam/__yang oM AHhU~M zhes brjod pas 'khor lo de gsum la rim pa ltar yi ge gsum po gsal bar bsam/__yang oM AHhU~M zhes brjod de brtan par byas/__de nas spyi bo'i oM gyi mtha' skor du a A i I la sogs pa dbyangs yig dkar pos bskor bar bsam/__mgrin pa'i AH'i mtha' skor du ka kha ga g+ha nga la sogs pa gsal byed dmar pos bskor bar bsam/__lte ba'i hU~M gi mthar oM hrIHswA hA/__zhes pa'i sngags kyi phreng ba sngon pos bskor bar bsam/__de nas sems can thams cad la snying rje drag po dung dung pa rus pa'i khong nas shing phon rlung gis bus pas me 'bar ba ltar bskyed pas/__ye shes kyi 'od zer 'phros te/__de'ang ngag tu oM zhes pas thog drangs nas a A la sogs pa brjod pas/__de ma thag tu spyi bo'i 'khor lo 'u ru ru 'khor te/__de'i 'od zer gyi rtsal dkar po kho ro ro 'khor zhing 'bar ba 'phros pas/__sa bla'i sems can thams cad kyi don byas shing tshur 'dus pa dang /__rang nyid sa blar skyes pa dang skye ba'i sgrib pa thams cad dag par bsam/__de bzhin du AHzhes pas thog drangs nas ka kha g+ha nga la sogs pa'i sngags brjod pas/__mgrin pa'i 'khor lo 'khor ba las 'od zer dmar po 'phros/__sa steng gi sems can thams cad kyi don byas/__tshur 'dus rang la thim pas sa steng du skyes pa dang skye ba'i sdig sgrib dag__/hU~M zhes pas thog drangs nas yi dam gyi sngags bzlas pas lte ba'i 'khor lo 'khor ba las 'od zer sngon po 'phros/__sa 'og gi sems can thams cad kyi don byas/_tshur 'dus rang la thim pas sa 'og tu skyes pa dang skye ba'i sdig sgrib dag par bsams la rtsal sbyang ngo /__/tshul 'di lha sngags kha bsgyur bas yi dam gzhan gang la'ang sbyar du rung bar gsungs so/__/gnyis pa ni/__mtshan bcas kyi rdzogs rim dam tshig bzhi ste/_spyi bo bde chen gyi 'khor lo la brten nas bde ba sgrub pa'i dam tshig__/mgrin pa longs spyod kyi 'khor lo la brten nas gsal ba sgrub pa'i dam tshig__/snying ga chos kyi 'khor lo la brten nas mi rtog pa sgrub pa'i dam tshig__/lte ba sprul pa'i 'khor lo la brten nas phrin las sgrub pa'i dam tshig go__/khyad par shin tu zab pa mtshan med kyi rdzogs rim phyag rgya chen po sems nyid ngal bso'i gdams ngag dang /__bskyed rdzogs kyi gnad bsdus pa 'di phyi bar do'i nyams len snying po don gsum gyi gdams ngag dang /__brgyud ldan gyi bla ma las nyams khrid zab mo legs par mnos te nyams su blang ba ni tshul 'di'i man ngag gi nying khur gyur pa yin no/__/gsum pa las/__rgyun gyi rnal 'byor gyi man ngag__/snying gi mun sel gyi man ngag__/phyi nang gsang gsum gyi man ngag__/bgegs 'dul ba'i man ngag sogs mang du yod pa las/__snga ma gnyis yig rnying las shes/__phyi nang gsang gsum gyi man ngag ni/__skyabs 'gro sems bskyed sngon du 'gro bas/__sna tshogs pad+ma dang zla ba'i steng du hrIHdkar po yongs su gyur pas jo bo phyag bzhi pa skyil krung ngam/__phyag gnyis pa g.yas mchog sbyin dang /_g.yon pad+ma bsnams pa sku mdog dkar zhing 'od zer phyogs bcur 'phro ba/__'ja' tshon ltar snang la rang bzhin med par bsam/__oM ma Ni pad+me hU~M/__zhes pa'am/__oM AHhrIHhU~M/__zhes ci nus su bzlas/__'od zer 'phros pas 'gro ba rigs drug gi nyes pa thams cad dag par bsam/__phyi'i thugs rje chen po bzlas pa dang bsgom pa'i man ngag go__/rgyun chags su dran pas bzung la/__skyid sdug nam byung ba dang /__skyid cing bde ba'i dus su bdag bde zhing skyid pa ltar/__sems can thams cad kyang bde zhing skyid par gyur cig snyam du zhe thag pa nas blo sbyang /__sdug bsngal zhing nyon mongs skyes pa na/__bdag sdug bsngal ba dang nyon mongs par gyur pa 'dis/__sems can thams cad kyi sdug bsngal dang nyon mongs pa'i dod sobs nas/__su'ang nyon mongs pa dang sdug bsngal bar ma gyur cig__/ces blo sbyang /__de ni nang gi thugs rje chen po bsgom pa yin no/__/de ltar phyi dang nang gi thugs rje chen po sgom pa po nyid rang ngo rang gis shes par byas pas rang bzhin rtogs par 'gyur te/__bsgom pa de nyid gnas thams cad dang bral ba me long nang gi gzugs brnyan lta bu/__dus thams cad dang bral ba bar snang la shar ba'i 'ja' tshon lta bu/__ngo bo thams cad dang bral ba chu'i nang gi zla ba lta bu yin pas/__yin pa la yin tshul ltar shes par byas nas/__de la ma bcos par lhod de shig ge mnyam par bzhag go__/de ni gsang ba'i thugs rje chen po bsgom pa yin no/__/de nas rjes kyi spyod lam ni/__dge rtsa rdzogs pa'i byang chub tu bsngos nas sgyu ma lta bu'i blos jo bo'i sku gsung thugs kyi nga rgyal gyis spyod lam bya'o/__/kha saR+pa Nis bgegs 'dul ba'i man ngag ni/__skyabs 'gro sems bskyed tshad med pa bzhis brgyan pa sngon du btang la/__skad cig gis rang thugs rje chen po kha saR+pa Nir gzhung bzhin du bskyed/__de'i thugs nyi ma'i 'khor lo rtsibs stong ldan du bsam/_spyi gtsug gi rtser mor rdo rje rtse lnga phyed tshal gcig myug gi yod par bsgom/__bshang sgor yang rdo rje phyed tshal gcig gis khrig ger bkag par bsam/__de nas byams snying rje drag po dung pas thugs ka'i nyi ma'i steng du rang gi sems kyi rnam pa de hrIHnag po 'bar ba zhig tu gyur par bsam/__de nas 'od lcags kyu'i rnam pas nar gyis byung ste bgegs kyi tshogs ci dang ci yod pa bkug ste/__mdun du pad+ma 'dab gcig la yer yer bzhag par bsam mo/__/de nas dang po mgron bzhi la gtor ma bzhi phul la/__bgegs de'i snying pad+ma 'dab ma gcig pa'i steng du sems hU~M sngon po zhig tu bsam/__de'i rjes la rang nyid kyi sdig pa bshags pa sngon du song bas skyabs 'gro bya/__gsol ba drag tu gdab/__de nas snying rje drag po dung dung pa bskyed pa dang /__rang gi thugs ka'i hrIHlas 'od zer me'i rnam pa dmar na ra ra byung bas de'i snying gi dbus kyi yi ge la reg par bsam/__de ltar reg pa tsam gyis ma bzod par 'dar shig shig lhan gyis zhu nas/__/de zhu ba las rang gi snying ga'i pad+ma'i nang mer mer gang bar bsam/__de'i rjes la yul de nyid la dmigs la tshad med pa bzhi lhang lhang pa bsgom/__de nas bgegs de'i gzugs kyi rnam pa'ang lha'i gdan la sib kyis thim pas lus ngag yid gsum dbang du 'dus par bsams la rang nyid lha'i rnal 'byor la rtse gcig tu sems bzung /__de'i rjes la yan lag bdun pa zhig byas nas bgegs la gsol ba drag tu gdab bo/__/de ltar byas pas bgegs dang bar du gcod pa thams cad zhi zhing gdon bgegs byang chub kyi lam du 'khod par 'gyur pa ni khyad par gyi phrin las so/__/'phags pa sems nyid ngal gso yi/__/gdams ngag snying gi bdud rtsi'i bcud/__/cung zad spel ba'i legs byas kyis/__/'gro kun byang chub mchog thob shog__/ces pa'ang mang du thos pa'i bya bral spong ba pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rtsa ba'i gzhung gsal byed dang bcas pa'i snying po mdor bsdus te bris pa dge legs mchog tu gyur cig/___//

Footnotes

Other Information