Mitrayogi

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་
Mitrayogi

Mitrayogin was a highly regarded Indian teacher who flourished in the final days of Buddhism's prominence in India. He was invited to Tibet by his disciple Tropu Lotsāwa and is best known for his tantric collection known as One Hundred Transmissions of Mitra and his Letter to King Candra.

... read more at The Treasury of Lives

20 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 289-290.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: tshe dkar
Cycle: tshe sgrub ye shes snying po (grub chen mi tra'i snying thig)
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b1
མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 291-295.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: tshe dkar
Cycle: tshe sgrub ye shes snying po (grub chen mi tra'i snying thig)
Genre: Daily Practice - rgyun khyerFeast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor loLongevity Rituals - tshe sgrub
5 1a1 - 3a6
མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 89.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: tshe dkar
Cycle: tshe sgrub ye shes snying po (grub chen mi tra'i snying thig)
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a6
མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 91-94.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: tshe dkar
Cycle: tshe sgrub ye shes snying po (grub chen mi tra'i snying thig)
Genre: Daily Practice - rgyun khyerLongevity Rituals - tshe sgrub
4 1a1 - 2b4
མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཚོགས་མཆོད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 95-96.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: tshe dkar
Cycle: tshe sgrub ye shes snying po (grub chen mi tra'i snying thig)
Genre: Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
2 1a1 - 1b1
ཚེ་འགུགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 97-98.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: tshe dkar
Cycle: tshe sgrub ye shes snying po (grub chen mi tra'i snying thig)
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrub
2 1a1 - 1b2
དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 99-103.)
Author: mi nyag thub bstan legs bshad bzang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: tshe dkar
Cycle: tshe sgrub ye shes snying po (grub chen mi tra'i snying thig)
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubLongevity Empowerment - tshe dbang
5 1a1 - 3a5
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ནང་སྒྲུབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 105-110.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: tshe dkar
Cycle: tshe sgrub ye shes snying po (grub chen mi tra'i snying thig)
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrub
6 1a1 - 3b1
དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 111-121.)
Author: mi nyag thub bstan legs bshad bzang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: tshe dkar
Cycle: tshe sgrub ye shes snying po (grub chen mi tra'i snying thig)
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubLongevity Empowerment - tshe dbang
11 1a - 6a4
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 8, 1-37.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: thugs rje chen po
Cycle: phyag rgya chen po sems nyid ngal bso
Genre: Commentaries - 'grel paSpiritual Instructions - gdams ngag
37 1a - 19a6
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 8, 39-59.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: thugs rje chen po
Cycle: phyag rgya chen po sems nyid ngal bso
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
21 1a - 21a2
ཐུགས་ཆེན་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་དང་བརྒྱུད་འདེབས་ཉམས་ལེན་རྒྱན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཅས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 8, 61-76.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: thugs rje chen po
Cycle: mi tra lugs thugs chen dmar khrid snying po don gsum
16 1a - 8b4
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 8, 61-66.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: thugs rje chen po
Cycle: mi tra lugs thugs chen dmar khrid snying po don gsum
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debsPith Instructions - man ngag
6 1a - 3b1
འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཤིང་རྟ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 8, 66-73.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: thugs rje chen po
Cycle: mi tra lugs thugs chen dmar khrid snying po don gsum
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
7 3b1 - 7a3
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 8, 73-76.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: thugs rje chen po
Cycle: mi tra lugs thugs chen dmar khrid snying po don gsum
Genre: Daily Practice - rgyun khyerLiturgy - ngag 'don
4 7a3 - 8b4
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་འཆི་མེད་ཟླ་སྣང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 17-20.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: tshe dkar
Cycle: tshe dpag med dkar po mi tra dzo ki'i lugs
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
4 9a4 - 10b2
མི་ཏྲ་བརྒྱ་རྩའི་དབང་བཀའ་སོ་སོའི་མཚམས་སྦྱོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དགོངས་རྒྱན་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 227-320.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: thugs rje chen po
Cycle: mi tra brgya rtsa
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
94 1a - 47b4
མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཆེན་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་རྗེས་མན་ངག་དང་བཅས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 341-356.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: thugs rje chen po
Cycle: mi tra lugs thugs chen sems nyid ngal bso
16 1a - 8b3
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 341-355.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: thugs rje chen po
Cycle: mi tra lugs thugs chen sems nyid ngal bso
Genre: Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsPith Instructions - man ngag
15 1a - 8a1
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 355-356.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mitrayogi
Deity: thugs rje chen po
Cycle: mi tra lugs thugs chen sems nyid ngal bso
Genre: Daily Practice - rgyun khyerLiturgy - ngag 'don
2 8a1 - 8b3