JKW-KABUM-02-KHA-002-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:47, 2 June 2022 by Mort (talk | contribs) (Mort moved page JKW-KABUM-02-KHA-002-020 to JKW-KABUM-02-KHA-002-022 without leaving a redirect)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རང་རིག་གཉུག་མ།
Wylie title rang rig gnyug ma JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 22, Pages 318 (Folios 18b2 to 18b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rang rig gnyug ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 318. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཞེས་པའང་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨོ་རྒྱན་རབ་དགའི་བཞེད་པས་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་བ་ལྟར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang snying po'i sgrub la gzhol ba'i rnal 'byor pa o rgyan rab dga'i bzhed pas nan tan du bskul ba ltar mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཨེ་མ་ཧོཿ རང་རིག་གཉུག་མའི་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཤར། །སྤྱི་བོའི་པདྨོར་འབྲལ་མེད་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །བདག་ལ་སྐྱབས་གནས་ཁྱེད་ལས་མ་དམིགས་ཕྱིར། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་དད་ལྡན་ལ། །ཕ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བླ་མ་རྗེ། །བུ་ལ་མོས་གུས་སྩོལ་ཅིག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་ཟུངས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་པའང་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨོ་རྒྱན་རབ་དགའི་བཞེད་པས་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་བ་ལྟར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། ། ༈
[edit]

rang rig gnyug ma/ e ma hoH__rang rig gnyug ma'i dbyings las ye shes sku/_/rigs kun khyab bdag pad+ma mdo sngags gling /_/gu ru bde ba chen po'i rnam par shar/_/spyi bo'i pad+mor 'bral med rtag tu bzhugs/_/bdag la skyabs gnas khyed las ma dmigs phyir/_/snying nas gsol ba 'debs pa'i dad ldan la/_/pha yis byin gyis rlobs shig bla ma rje/_/bu la mos gus stsol cig thugs rje'i gter/_/'di phyi bar do kun tu rjes su zungs/_/don gnyis lhun gyis grub par mdzad du gsol/_/oM AHhU~M badz+ra gu ru ma hA su kha sid+d+hi hU~M/_zhes pa'ang snying po'i sgrub la gzhol ba'i rnal 'byor pa o rgyan rab dga'i bzhed pas nan tan du bskul ba ltar mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig/_/_!

Footnotes

Other Information