JKW-KABUM-02-KHA-002-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:59, 2 June 2022 by Mort (talk | contribs) (Mort moved page JKW-KABUM-02-KHA-002-012 to JKW-KABUM-02-KHA-002-014 without leaving a redirect)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་མ།
Wylie title gsol 'debs 'chi med mtsho skyes ma JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 14, Pages 314 (Folios 16b2 to 16b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsol 'debs 'chi med mtsho skyes ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 314. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity pad+ma 'byung gnas
Colophon

།ཞེས་པའང་དད་ལྡན་གྱི་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang dad ldan gyi ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མས་བྱིན་བརླབས་པའི། །བདེ་ཆེན་པདྨ་དྲྭ་བ་མཆོག་གི་ཞིང་། །མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པ་རྭ་མེ་ཤཱ་རའི་ཡུལ། །རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །དག་པ་རབ་འབྱམས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་དང་། །དབྱེར་མེད་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བར་ཆད་ཀུན་སོལ་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་ཕོབས། །ཞེས་པའང་དད་ལྡན་གྱི་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

gsol 'debs 'chi med mtsho skyes ma/__ 'chi med mtsho skyes bla mas byin brlabs pa'i/_/bde chen pad+ma drwa ba mchog gi zhing /_/mkha' 'gro dgyes pa rwa me shA ra'i yul/_/rigs gsum sems dpa'i gnas mchog khyad par can/_/rten dang brten par bcas pa thams cad kun/_/dag pa rab 'byams ye shes 'khor lo dang /_/dbyer med mos gus gdung bas gsol ba 'debs/_/bar chad kun sol dngos grub char bzhin phobs/_/zhes pa'ang dad ldan gyi ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/__//_!

Footnotes

Other Information