JKW-KABAB-17-TSA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:13, 26 April 2022 by Mort (talk | contribs)

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང༌།
Wylie title rdzogs pa chen po lce btsun snying tig gi sngon 'gro'i khrid yig rig 'dzin zhal lung JKW-KABAB-17-TSA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 17, Text 22, Pages 423-529 (Folios 1a to 54a4)
Author ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation A 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje. rdzogs pa chen po lce btsun snying tig gi sngon 'gro'i khrid yig rig 'dzin zhal lung. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 17: 423-529. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Preliminary Practices - sngon 'gro  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་ (lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-17-TSA-Karchag
Colophon

།ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་དུ་འབོད་པ་དོན་ལ་གདོལ་སྤྱོད་པོས་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་འཁྱིལ་འདྲའི་རི་ཞོལ་བཀྲ་ཤིས་དགའ་བའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་ཚེས་ནས་བརྩམ་སྟེ་སྨྲས་རིམ་བཞིན་ལམ་འདིའི་རང་སློབ་དུ་གྱུར་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་པདྨ་ཤེས་རབ་བཟང་པོས་ཡི་གེ་རིས་སུ་འདུ་བྱས་ཏེ་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་འདུན་ཞིང་སྨོན་པའི་གནས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།།

kun bzang bde chen rgyal po rig 'dzin sna tshogs rang grol du 'bod pa don la gdol spyod pos bkra shis dung dkar 'khyil 'dra'i ri zhol bkra shis dga' ba'i skyed tshal du bkra shis dge ba'i tshes nas brtsam ste smras rim bzhin lam 'di'i rang slob du gyur pa shAkya'i dge slong pad+ma shes rab bzang pos yi ge ris su 'du byas te legs par grub par bgyis pa'i dge bas 'dun zhing smon pa'i gnas de de bzhin du 'grub par gyur cig__/dge'o/__/dge'o/__/dge'o//

[edit]
༅།། མ ཧཱ ས ནྡྷི ཙི ཏྟ ཏི ལ ཀ པུ ར ག ཏི ནི ཏ ལེ ཁཱ བྷི ར ས བིདྱཱ དྷ ར ཏུ ཎྜཾ ཏྦྷི རྠཾ ན མཱ སྟི། །

།རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།།

ན་མོ་བཛྲ་གུ་རུ་ཡེ། ཐེག་མཆོག་མན་ངག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེ། །སྟོན་མཛད་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ངོ་བོ་དཔལ་མགོན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐྱབས་སུ་སྤྱི་བོར་བསྙེན། །གདམས་བཟང་འཕགས་ནོར་གྲངས་ལྡན་ནམ་མཁའི་མཛོད། །ཡང་ཟབ་རྗེས་དྲན་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི །སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་རིམ་རིག་འཛིན་ཞལ་གྱི་ལུང༌། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་འདིར་གསལ་བྱ། །དེ་ལ་འདིར་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པུའི་གསང་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ལུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་ཕུད། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདོ་ཆིངས། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་བཅུད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། འཕགས་ལམ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཀློང་མན་ངག་སྡེ་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས། འདི་ནི་ཕྱི་མ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་ལྕེ་བཙུན་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་གི་ཐུགས་ཐིག །ཚེ་ལུས་གཅིག་གིས་སངས་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉིང་ཁུའམ་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཕྱི་ནང་གི་སྔོན་འགྲོ་འཆད་ཉན་བགྱི་བ་ལ་གསུམ། འཆད་པ་པོ་སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་ཉིད། འཆད་ཡུལ་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད། འཆད་བྱ་གདམས་ངག་གི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་དང༌། ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་བསྟེན་བྱ་དང་བསྟེན་བྱ་མ་ཡིན་པ་གཉིས། དང་པོ་བསྟེན་བྱ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི། རིན་ཆེན་ཕུང་པོའི་མདོ་ལས། བྱམས་པས་གསོལ་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཇི་ལྟ་བུ་བསྟེན་པར་བགྱི། བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཆོས་ཅི་དང་ཅི་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་འབའ་ཞིག་སེམས་ཏེ་སྟོན་པར་བྱེད། གསལ་བར་བྱེད་པ་དེ་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལམ་དྲང་པོ་ནས་ཁྲིད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་བསྟེན་བྱ་མ་ཡིན་པ་ནི། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལྟར་བཅོས་པའི་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་སྟོན་ཅིང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་འདུན་པ་ཟློག་པ་དང༌། རབ་ཏུ་དབེན་པར་སྟོན་ཅིང་བྱ་བ་ཉུང་ལ་སྦྱོར་བ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་དང་ལྡན་པའི་དཀའ་མཆིད་མི་སྟོན་པ་ལ་བསྟེན་ཅིང་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་དང༌། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ལས་ཟློག་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལས་འདུན་པ་བཟློག་པའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ཉིད་ལའང་གཉིས། དང་པོ་བསྟེན་བྱ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི། ཨ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལས། མཁས་ཤིང་བྱ་བ་བྲལ་བ་དང༌། །ཆོས་ཉིད་དོན་ལྡན་ཚད་ཕེབས་པ། །འདོད་པའི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་མེད། །གསང་སྔགས་བླ་མའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་བསྟེན་བྱ་མ་ཡིན་པ་ནི། རྒྱུད་རང་ཤར་ལས། །མི་ཤེས་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དང༌། །བློ་རྨོངས་ཚིག་ཕྱིར་འབྲང་བ་དང༌། །གསང་སྔགས་དོན་ལ་མི་དགོངས་དང༌། །གཞན་གྱི་ཞེ་གཅོད་ཁེངས་ཚིག་སྨྲ། །ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། །དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་མ་མཐོང༌། །དམ་ཚིག་འཆལ་བར་གྱུར་པ་དང༌། །དྲིས་པ་དག་ལ་ལན་མི་ཐེབས། །ཐོས་ཆུང་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་སྟེ། །སློབ་དཔོན་མ་བརྟགས་སློབ་བུའི་བདུད། །ཅེས་དང༌། ཁྱུང་ཆེན་ལས། སློབ་དཔོན་ཚད་མར་མ་གྱུར་སྤྲེའུ་འདྲའི་ལུང༌། །མན་ངག་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ལྟུང་ཏ་རེ། །ཞེས་བླ་སློབ་གཉིས་ཀ་ཕུང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་སྤང་བར་བྱའོ། །མདོར་ན་རང་ལུགས་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་ཟམ་མ་ཆད་ཅིང༌། བརྒྱུད་པ་ལ་དམ་སེལ་གྱི་གཡའ་དྲིས་མ་གོས་པ། ལྟ་དགོངས་གདིང་དུ་གྱུར་ཅིང་གདམས་ངག་དམར་བཅིངས་སུ་འདེབས་མཁས་པ་ནི་བཅུད་དང་ལྡན་པ་ཞེས་དེ་ལྟ་བུ་ནི་བསྟེན་བྱ་དམ་པའོ། །རྩ་བའི་གཉིས་པ་སློབ་མ་ལའང་བླང་བྱ་དང་དོར་བྱ་གཉིས། དང་པོ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨའི་དོན་ཁྲིད་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་ལས། སྣོད་ལྡན་ལ་མཚན་ཉིད་བཅུ་དགུ་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་དད་པ་ཆེ་བས་ཆོས་ལ་མོས་པའོ། །བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་བས་ཆོས་ལ་བརྩོན་པའོ། །ཤེས་རབ་ཆེ་བས་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་གོ་བའོ། །འཛིན་ཆགས་མེད་པས་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ལ་མི་འཇུག་པའོ། །ཕུ་དུད་ཆེ་བས་བླ་མ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱེད་པའོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་དོན་ལ་བློ་ངེས་པས་སྤྱོད་པའོ། །རྟོག་པ་ཆུང་བས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་དངངས་སྐྲག་མི་སྐྱེའོ། །གཡེང་བ་ཆུང་བས་བབས་ཀྱིས་ཆོས་ལ་གནས་པའོ། །དམ་ཚིག་གཙང་བས་ཉེས་ལྟུང་མི་འབྱུང་བའོ། །སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པས་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའོ། །ཡང་དད་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བས་ཆོས་ལས་མི་འགྱུར་ཞིང་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་པའོ། །གཏོང་ཕོད་ཆེ་བས་བླ་མ་དང་ཌཱ་ཀི་མཉེས་ཤིང་ཚོགས་རྫོགས་པའོ། །རྒྱུད་དུལ་བས་ཉོན་མོངས་པ་བགས་ཀྱིས་ཆུང་བའོ། །སྡིག་པ་ལ་འཛེམས་པས་རྣམ་སྨིན་གྱིས་མ་གོས་པའོ། །དབང་པོ་རྣོ་བས་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་འབྱེད་པའོ། །གསང་ཐུབ་པས་བཀའ་ཆད་མི་འབྱུང་བའོ། །འགྱུར་བ་མེད་པས་ཆོས་དང་མི་འབྲལ་བའོ། །སྐྱོ་ཤས་ཆེ་བས་བློ་སྣ་ཐུང་བའོ། །སྡུག་སྲན་དང་སྙིང་རུས་ཆེ་བས་གྲུབ་རྟགས་ཐོན་པའོ། །དེ་ལྟ་བུ་གསང་སྔགས་གྱི་སྣོད་ཡིན་པས་གདམས་པ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཀློང་གསལ་ལས། སྣོད་དང་མི་ལྡན་སློབ་མ་ནི། །ཤེས་ཆུང་ཁ་གསག་གདོང་ལྟས་ཆེ། །ཁ་མཁས་ལག་དམ་གཡོ་རྒྱུ་ཆེ། །བླ་མའི་གསུང་གཅོག་དྲིན་ལ་རྩོད། །ཡོན་ཏན་མི་མཐོང་སྐྱོན་ལ་རྟོག །རིགས་རྒྱུད་ངང་རྒྱུད་ངན་པ་དང༌། །བཀའ་དྲིན་ཁྱད་གསོད་རང་ལ་བསྟོད། །སྡོམ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ལེན་འཆལ། །སློབ་མ་མ་བརྟགས་སློབ་དཔོན་དགྲ། །ཉམས་སུ་མི་ལེན་གང་ཟག་ལ། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་དང་ནི། །དོན་དམ་གདམས་པ་བསྟན་མི་བྱ། །ཞེས་དང༌། དེ་ཉིད་ལས། ཡང་གསང་བཅུད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ནི། །སྣོད་ངན་རྣམས་སུ་བླུགས་གྱུར་ན། །སྣོད་ཆག་བཅུད་འབོ་དམྱལ་བར་འགྲོ། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་བླ་སློབ་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དབང་ཆོས་ཀྱིས་མ་སྦྲེལ་གོང་སློབ་མས་བླ་མ་བརྟགས་པ་ལས། འབྲེལ་ཟིན་ནས་རང་རེ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལོག་ལྟའི་མིག་སྐྱོན་ཅན་གྱིས་ཇི་བཞིན་པའི་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་མི་མཐོང༌། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་སྤྱོད་སོགས་བློར་མི་ཤོང་བས་རྡོ་རྗེའི་དམྱལ་བའི་ལས་གསོག་པས་ན་དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པའི་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་ཐག་བཅད་ནས་ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་ལ་བསླབ། བླ་མས་ཀྱང་སློབ་མ་ལ་གསར་ངས་མི་བྱ་བར་བྱ་དཀའ་བའི་ལས་བཅོལ་བ་སོགས་ཐབས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བརྟགས་ལ་གདམས་ངག་རིམ་ཅན་དུ་བསྟན་པར་བྱའོ། །རྩ་བའི་གསུམ་པ་འཆད་བྱའི་གདམས་ངག་གི་རིམ་པ་ལའང་གསུམ། །ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པ། དབང་གི་སྒོ་ནས་སྨིན་པར་བྱེད་པ། གདམས་ངག་གི་སྒོ་ནས་གྲོལ་བར་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ། རིང་བརྒྱུད། ཉེ་བརྒྱུད། ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་དོ།

།དང་པོ་རིང་བརྒྱུད་ལའང༌། རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད། རིག་འཛིན་བརྡའ་བརྒྱུད། གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་གཞི་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དགོངས་པ་ལས་མ་གཡོས་པར་བཞུགས་པའི་ཚུལ་ནང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་གནས་སྐབས་ན་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་དུ་གནས་པའི་རྣམ་པས་ཡུལ་ལ་མི་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ངང་གིས་འོད་གསལ་བའོ། །དེའི་ཚེ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཞིང་ན། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆོས་ཉིད་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཚེ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རང་ཆས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ངང་དུ་འོད་གསལ་བའི་ཚུལ་དུའོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ་རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་རང་བྱུང་བ་ནི། གནས་རང་སྣང་སྟུག་པོ་བཀོད་པར། སྟོན་པ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི། འཁོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚད་མེད་པ་ལ། ཆོས་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་བའི་དགོངས་པ། དུས་ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚེ། རང་ཆས་སུ་ངང་གིས་འོད་གསལ་བའི་དགོངས་པ་བརྗོད་དུ་མེད་པར་སྟོན་པ་སྟེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་སྒོ་ནས་སོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རིགས་དྲུག་གི་གནས་སུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞིང་དོན་མཛད་པ་ལས། །རེ་ཞིག་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྤྲུལ་པ་འཕྲོ་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་རང་སྣང་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ནས་སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་སྣང་བ་ལས། བྱིན་རླབས་མཆོག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་རང་བྱུང་གི་སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་བྱུང་བ་ནི། རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་གི་རྒྱུ་ལས་རང་བྱུང་བར་སྣང་བའི་སྐུ་གཟུགས་འགྲོ་བ་དྲུག་གི་ཚེ་ལོའི་ལུས་བོང་དང་མཉམ་པ་ལས་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་འབྱུང་བས་འགྲོ་བ་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་ལས་རང་བྱུང་བར་སྣང་བའི་ཡི་གེ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལས། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་དུ་མེད་པ་སྐད་རིགས་སོ་སོར་རང་གྲགས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྱེད་ནས་འགྲོ་བ་ཀུན་རང་བཞིན་གྱིས་གྲོལ་བའི་དོན་བྱེད། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ལོ་དང་པོའི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆགས་གང་བ་ལས་གང་ལང་གང་འདུལ་གྱི་ཆོས་དང་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཆར་འབེབས་པར་བྱེད་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱེད་དོ། །ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཞིང་འདིའི་བསྐལ་པ་དང་པོ་དགའ་ལྡན་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་པདྨའི་སྟེང་དུ་རང་བྱོན་ནས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཚིགས་དང་ཡི་གེ་ལས་འདས་པའི་དགོངས་པ་རང་སྣང་དུ་གོ་བར་མཛད་དེ། དེའི་ཚེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ཁྱེའུ་སྣང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་པདྨའི་སྟེང་དུ་རང་བྱོན་ནས། འཁོར་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ། ཆོས་སྒྲ་ཐལ་འགྱུར་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ཡང་གསང་འོད་གསལ་གྱི་རྒྱུད་བཅུ་བདུན། དུས་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་བའི་ཚེ་རང་ཤར་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་སྒོ་ནས་གསུངས་སོ། །དེའང་སྟོན་འཁོར་ཐ་དད་མེད་ཀྱང་འགྲོ་བ་འདུལ་བ་ལ་དགོངས་ནས་སོ་སོར་སྣང་བའོ། །དེ་ནས་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཁྱེའུ་སྣང་བ་དམ་པ་ནས་རིམ་པར། སྟོན་པ་ཁྱེའུ་འོད་མི་འཁྲུགས་པ། སྟོན་པ་འཇིགས་པ་སྐྱོབ། སྟོན་པ་གཞོན་ནུ་རོལ་པ་རྣམ་པར་བརྩེ་བ། སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། སྟོན་པ་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོ། སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་རྒྱལ་པོ། སྟོན་པ་གསེར་འོད་དམ་པ། སྟོན་པ་བརྩེ་བས་རོལ་པའི་བློ་གྲོས། སྟོན་པ་འོད་སྲུང་བགྲེས་པོ། སྟོན་པ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ནས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པར་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བར་མངོན་རྫོགས་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་བར་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་དམ་པར་རང་བྱོན་པའོ། །དེ་ཡང་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་ན་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དུས་སུ་བསྐལ་པ་དང་པོ་དགའ་ལྡན་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཛམ་བུ་གླིང་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྡོང་པོ་འདབ་མ་སྟོང་དང་ལྡན་པ་ལ་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་བྱིས་པ་གཞོན་ནུའི་གཟུགས་སུ་འཁྲུངས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་ལྷའི་བུ་ཉི་མ་རབ་ཏུ་སྣང་བྱེད་དང༌། ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པ་གཉིས་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ཤིང༌། འདབ་མ་སྟོང་ལ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཁྱེའུ་གཞོན་ནུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཆ་བྱད་དང་ལྡན་པར་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགས་པ་ནི། བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་འདུལ་བར་དགོངས་པའོ། །དེ་ཡང་སྟོན་པ་ཉིད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་བསྟན་པས་གདུལ་བྱ་མང་རབ་རྣམས་འདུལ་བ་ལ་དགོངས་ནས། སེང་གེ་དྲང་སྲོང་གླང་པོ་གསུམ་གྱི་བཞུགས་སྟངས་གསུམ་དང༌། སྐུ་གསུམ་གྱི་གཟིགས་སྟངས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་གྱིས། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲ་ཐལ་འགྱུར་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་སྙིང་ཏིག་གི་བསྟན་པ་རྣམས། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདིའི་ཐོག་མ་ལ་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ཚེ་ལོ་བྱེ་བ་གཅིག་ཐུབ་པའི་དུས་ན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བཞི་འདུས་པའི་འོད་ཀྱི་སྒོ་ང་ལས་སྐྱེས་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། དེའི་ཚེ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཇིག་རྟེན་མི་མཇེད་ཅེས་བྱ་བར་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་འོད་ལྔ་འདུས་པའི་སྒོ་ང་ལས་གཞོན་ནུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་ཚོད་ཙམ་དུ་ཁྱེའུ་འོད་མི་འཁྲུགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས་བྱོན་ཏེ། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིད་སྙུང་རྡོ་རྗེ་མ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་གཉིས་ལ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་གྱི་རྒྱུད་ལྔ། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་བྱེ་བ་གཅིག་ཐུབ་པ་ན་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ཚེ་ལོ་འབུམ་ཕྲག་ཐུབ་པའི་དུས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དྲོད་གཤེར་ལས་སྐྱེས་པ་སྟེ། དེའི་ཚེ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲོད་གཤེར་འདུས་པ་འོད་ཀྱི་སྤུངས་པ་ཞེས་བྱ་བར། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་དྲོད་གཤེར་ལས་འཁྲུངས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། དཔལ་འཇིགས་པ་སྐྱོབ་པའི་ཡིད་ཅེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ལ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་དང༌། རྨ་བྱ་མཇིང་བསྣོལ་དང༌། དཔལ་འབྱུང་བཞི་ཟད་པའི་རྒྱུད་རྣམས། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་འབུམ་པའི་དུས་ན་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཐུབ་པ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མངལ་ནས་སྐྱེས་པ་སྟེ། དེའི་ཚེ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆགས་འབྱུང་མངལ་དུ་སྣང་བ་ན། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མངལ་ནས་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། གཞོན་ནུ་རྣམ་པར་རོལ་པས་བརྩེ་བ་ཞེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གནོད་སྦྱིན་དང་བྲག་སྲིན་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སེམས་སྡེ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལྔ། ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་དྲུག་སྟེ་བཅུ་གཅིག །དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་པའི་དུས་ནའོ། །དེ་ནས་ཚེ་ལོ་བདུན་ཁྲི་པའི་དུས་སུ། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད། ཕྱི་འགྲོ་དྲུག །ནང་ཐུབ་དྲུག །གསང་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་གཟིགས་ནས། དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ཏེ། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བ། རྣམ་པར་གཟིགས། གཙུག་ཏོར་ཅན། ཐམས་ཅད་སྐྱོབ། འཁོར་བ་འཇིག །གསེར་ཐུབ། འོད་སྲུངས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྟེ་བདུན་དང༌། དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང༌། ཐགས་བཟང་རིས་དང༌། ཤཱཀྱ་སེང་གེ་དང༌། སེང་གེ་རབ་བརྟན་དང༌། ཁཱ་འབར་དེ་བ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ་དྲུག་ལ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གདུང་བ་སེལ་བའི་ཆོས་དྲུག །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་འབད་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། འབད་པ་མེད་པ་གཉིས་ལས། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བས་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། ནང་དུ་ལུང་སྦྲགས་མ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། འབད་པ་མེད་པ་ལ་ཕྱི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་གཟིགས་ནས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ལེའུ་དགུ་པ་དང༌། ནང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་དགོངས་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སེང་གེ་སྒྲའི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་དང༌། གསང་བ་འཇམ་དཔལ་ལ་གཟིགས་ནས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་གྱི་འཁོར་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་ལ་གཟིགས་ནས་ཐིག་ལེ་མཆོག་གི་རྒྱུད། ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་གསལ་བའི་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་ཅུ་ལ་སོགས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱ་བ་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུད་རྣམས། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་བདུན་ཁྲི་པའི་དུས་ནའོ། །དེ་ནས་ཚེ་ལོ་དྲུག་ཁྲི་པའི་ཚེ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཤར། དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བར། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོ་སྟོབས་ལྡན་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་བྱ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དུ་སྤྲུལ་ནས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གོང་གི་ཐུབ་པ་དྲུག །གནོད་སྦྱིན་གྱི་བུ་ལེགས་སྤྱོད་དང་བདུན་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྲིན་གྱི་ཤུགས་ཅན་བདུན་ཞེས་བྱའོ། །གཞན་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་པའོ། །ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕྱི་ལྟར་བྱམས་པ་ལ་གཟིགས་ནས་ཐབས་ཕའི་རྒྱུད་བྱེ་བ་དགུ །ནང་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་གཟིགས་ནས་ཤེས་རབ་མའི་རྒྱུད་བྱེ་བ་གཉིས། གསང་བ་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལ་གཟིགས་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་རིག་པ་རང་ཤར་ལེའུ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུ་གསུངས་སོ། །དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་དྲུག་ཁྲིའི་དུས་ནའོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་དང་ལྷའི་གནས་སྤེལ་མར་བསྟན་པའོ། །དེའང་གནས་འདི་ལྟ་བུ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐེག་པར་མ་གྲགས་པ་ཉིད། གསང་ཆེན་ངེས་པའི་ཐེག་པ་འདིར་གྲགས་པས་ཆོས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་གནས་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྲིན་པོ་བྱེ་བ་གཅིག་ལ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་རགས་པ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་བཅུ། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་ཁྲི་པའི་དུས་ནའོ། །དེ་ནས་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱ་རྒོད་སྤུངས་པར། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དགྲ་བཅོམ་པ་གསེར་འོད་དམ་པར་སྤྲུལ་ཏེ། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉན་ཐོས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདུལ་བ་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག །དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་ལྔ་སྟོང་གི་དུས་ནའོ། །དེ་ནས་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོག་པོ་གཡུའི་སྨིན་མ་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་སྟོང་གི་ཚེ། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བརྩེ་བས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ས་བརྒྱད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་ལ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕྲ་རྒྱུད་བདུན་པ་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་པའི་དུས། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འོད་སྲུང་བགྲེས་པོ་ཞེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་སྐར་མ་འོད་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་དང༌། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མདོ་སྡེ་དང་ཀྲི་ཡ་དང༌། ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེའི་གདན་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་སུམ་བརྒྱ་པའི་ཚེ། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྙིང་པོ་ངེས་པའི་དོན་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའི་ཚེ། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཝཱ་ར་ཎ་སཱི་དང་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་དང་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པར། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་དཔལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པར་སྤྲུལ་ཏེ། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གདུལ་བྱའི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་སོ། །འདི་དག་གི་ངེས་པ་ནི་བབས་ལུགས་ཆེན་མོ་ལས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པས་དེར་རྒྱས་པར་བལྟའོ། །དེ་ལྟར་གནས་རིམ་པ་ཐ་དད་པར་སྟོན་པ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ལྔའི་ཚུལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནི་ཐུན་མོང་བ་རྒྱུ་ལམ་དུ་བྱེད་པའི་མདོ་དང་རྒྱུད་ལ་སོགས་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་བསྟན་པ་རྣམས་དང་གོ་བསྟུན་པའམ། དེ་དག་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟན་པས། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་ཐེག་པ་བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། དེང་སང་གི་བར་དུ་ཟམ་མ་ཆད་པས་རླབས་ཆེ་ཞིང་དཀོན་མཆོག་གི་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བས་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་སྟོན་པ་རེ་བྱོན་ནས་བསྟན་པ་རེ་བྱུང་བ་ཡང་ནུབ། ཡང་བྱུང་བ་ལྟར་འཕེལ་འགྲིབ་ཏུ་སྣང་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང༌། ཆོས་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོས་བསྐལ་པ་དུ་མ་དང༌། མི་ཚེ་མང་པོར་རྒྱུ་འབྲས་འབའ་ཞིག་གཙོ་བོར་བླངས་ཏེ་འཁོར་བ་མཐོ་དམན་དུ་བྱེད་པ་རྣམས་ལས། འོད་གསལ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ཚེ་གཅིག་གིས་འོག་མིན་གྱི་ཞིང་དུ་རིགས་ལྔར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱེད་པ་འབད་རྩོལ་ལས་འདས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར་ན་ཐུན་མོང་གི་གླེང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་བདག་ཉིད་དུ་བསྟན་པའོ། །མ་འོངས་པ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ནས་ཐ་མ་སངས་རྒྱས་མོས་པའི་བར་དུ་ཡང་རིམ་པར་འབྱོན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།

།གཉིས་པ་རིག་འཛིན་བརྡའ་བརྒྱུད་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའམ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བའི་གནས་སུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པཎ་ཆེན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་པར་གསུངས། དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྣམས་གླེགས་བམ་དུ་བཀོད་དེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་གཏད་དེ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་གཤེགས་ནས་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་བྱོན་ཏེ་དང་པོ་རྩོད་པ་བྱས་པས་མ་ཐུབ། མཐར་བཤགས་སྡོམ་མཛད་ནས་བླ་མར་བསྟེན་ཏེ་ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔར་ཆོས་གསན། དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚེ་ཚིགས་གསུམ་གནད་དུ་བརྡེག་པའི་འདས་རྗེས་བབས། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་ཀློང་སྡེ་མན་ངག་སྡེ་གསུམ་དུ་ཕྱེས། གསང་བ་མཆོག་གི་རྒྱུད་སྙན་བཤད་གཉིས་སུ་ཕྱེས། བཤད་རྒྱུད་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེའི་གདན་གྱི་བྱང་ཤར་པ་ཝཾ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ཅན་དུ་གཏེར་སྦས་མཛད་དེ་དུར་ཁྲོད་སོ་ས་གླིང་དུ་གཤེགས་ནས་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་མཁས་པ་ཤྲཱི་སེང་ཧ་བྱོན་ནས་ལོ་ཉེར་ལྔའི་བར་ཆོས་གསན། མཐར་གོང་གི་དཔེ་རྣམས་འདོན་པར་ལུང་བསྟན་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་སྒོམ་ཉམས་དྲུག་པའི་འདས་རྗེས་བབས། ཤྲཱི་སིང་ཧས་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་དཔེ་རྣམས་བཏོན་ཏེ། ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ་སྐོར་ཚོ་བཞིར་ཕྱེས། དང་པོ་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་ཁྲི་སྒོའི་ལྷ་ཁང་གི་ཀ་བ་བཞི་སྦྲེལ་གྱི་བར་དུ་ཟངས་སྒྲོམ་དུ་བཅུག་ནས་སྦས། ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་སྐོར་ཐུགས་གཙིགས་ཆེ་བས་སྦས་མ་བྲ་ཡང་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་ཡང་ཡང་བྱུང་ནས་ལྷ་ཁང་གི་དཀྱིལ་དུ་སྦས་ཏེ། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་སྦྱིན་དུ་གཤེགས་ནས་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་བི་མ་མི་ཏྲ་དང༌། ཡེ་ཤེས་མདོ་གཉིས་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་འདམ་བུའི་ཚལ་འཐུགས་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་སར་སྐྱོ་བསངས་ལ་བྱོན་དུས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་ལུང་བསྟན་པ། ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་གཉིས་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱར་པཎྜི་ཏའི་ལུས་བླངས་ཀྱང་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པས། ཚེ་གཅིག་གིས་གྲོལ་བར་འདོད་ན་རྒྱ་ནག་པོའི་དུར་ཁྲོད་བསིལ་སྦྱིན་དུ་སོང་ཞིག་ཅེས་ཐོས་མ་ཐག་བི་མ་ལ་བྱོན་ནས་ཤྲཱི་སིང་ཧ་དང་མཇལ་ཏེ་ལོ་ཉི་ཤུའི་བར་དུ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་རྣམས་དང༌། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐོར་རྣམས་རྫོགས་པར་གསན། སླར་ཡང་རྒྱ་གར་དུར་ཁྲོད་ཐ་ཆུང་དུ་སྤྱོད་པ་ལ་གཤེགས། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཛྙཱ་སཱུ་ཏྲ་ཤྲཱི་སེང་ཧའི་དྲུང་དུ་བྱོན། ལོ་གསུམ་བར་དུ་ཆོས་མ་གནང༌། དེ་ནས་རིམ་པར་སྙན་བརྒྱུད་དང་ཐིག་ལེ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་སོགས་གདམས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་པར་གསན་སྦྱངས་མཛད། དེ་ཚེ་སློབ་དཔོན་འོད་ཕུང་དུ་གཤེགས་ཚེ་གཟེར་བུ་བདུན་པའི་འདས་རྗེས་བབས། རང་བྱུང་གི་སྒྲས་བཀྲ་ཤིས་ཁྲི་སྒོའི་དཔེ་རྣམས་འདོན་པར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་དཔེ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ནས་རྒྱ་གར་དུར་ཁྲོད་བྷ་སེང་དུ་གཤེགས་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་བི་མ་མི་ཏྲ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས་མས་ལུང་བསྟན་ཏེ་ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲའི་དྲུང་དུ་བྱོན་ནས་དབང་དང་གདམས་པ་སྔར་གྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ལོ་བཅུ་བཞིའི་བར་དུ་གསན་ནས་ཞུན་ཐར་བཅད། སློབ་དཔོན་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚེ་བཞག་ཐབས་བཞི་པའི་འདས་རྗེས་བབས་སོ། །དེ་ནས་བི་མ་ལ་གང་ཟག་རང་རྒྱུད་པ་མ་ཡིན་པས་སྤྲུལ་པ་གསུམ་བཀྱེས་ཏེ་གཅིག་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱིས་མ་རུའི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་བཟང་པོའི་མཆོད་གནས་མཛད། གཅིག་གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱ་ན་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་ཆུང་བ་ཞེས་བྱའི་མཆོད་གནས་མཛད། གཅིག་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་བྷི་རུའི་རྒྱལ་པོ་དྷརྨཱ་པཱ་ལའི་མཆོད་གནས་མཛད། ཉིན་པར་སྐབས་སྐབས་སུ་ཕོ་བྲང་དུ་ཆོས་གསུངས། མཚན་མོ་དེ་ལས་དཔག་ཚད་ལྔ་འདས་པའི་བྱང་ཕྱོགས་ན་དུར་ཁྲོད་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བར་ཀླུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་འཇིགས་པའི་གནས་ལ་སོགས་པར་གཤེགས་ནས་སྐུ་དང་ཆ་ལུགས་མ་ངེས་པ་དུ་མས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ལོ་བདུན་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་སློང་གི་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་བསྐྱངས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས། འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གྲུབ། དེའི་འོག་ཏུ་ཡང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་སྤྱོད་པ་མཛད་དེ་དཔེ་རྣམས་ཚར་གསུམ་བྲིས། གཅིག་ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བརྡལ་བའི་གླིང་དུ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་གཏད་རྒྱ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་མི་སྣང་བར་སྦས། གཅིག་ཁ་ཆེའི་བྲག་སྐྱིབས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གནས་སུ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་ཏེ་གཏད་རྒྱ་གཉིས་པ་བཏབ་སྟེ་སྦས། གཅིག་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དུར་ཁྲོད་དེ་ཉིད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། གསུམ་པ་གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་ལའང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གཉིས། དང་པོ་ལའང་གཉིས། གདམས་ངག་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་ཚུལ་དང༌། དོན་བརྒྱུད་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལའང་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་དང་གསུམ། དང་པོ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བོད་ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས། ཉང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོས་་་་་་ལོ་བདུན་དུ་ཞི་གནས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ཤིང་ཤའི་སྤྱན་གྱིས་གླིང་བཞི་དུས་གཅིག་ལ་གཟིགས་པ། མཆན། རྒྱལ་པོ་ལ་ལུང་བསྟན་བི་མ་མི་ཏྲ་གདན་འདྲེན་ལོ་ཙཱ་བ་གསུམ་་་་་ཀ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་རྨ་རིན་མཆོག །མཆན། རྒྱ་གར་དུ་བརྫངས་ནས་བོད་དུ་གདན་དྲངས། བསམ་ཡས་སྒྲ་བསྒྱུར་གླིང་དུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལ་སོགས་གསང་སྔགས་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་མང་པོ་དང༌། སེམས་ཀློང་མན་ངག་སྡེ་འབའ་ཞིག་གསུངས། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རས་བསྒྱུར། གསང་བ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྣམས་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། སྲས་མུ་ནེ་བཙན་པོ། ཉང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ། སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས། ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་དང་ལྔ་་་་་་རྨ་ནི་དེ་དུས་འདས་སོ། །མཆན། ལ་མནོག་ཆོས་སུ་རིགས་གསུམ་བར་ཁང་དུ་སྲོད་དང་ཐོ་རངས་ལ་གསུངས་ནས་བསྒྱུར་རོ། །དེ་ནས་གདམས་པའི་གནད་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཟབ་པ་པོད་བཞི་མཆིམས་ཕུ་བྲག་དམར་དགེ་གོང་དུ་གཏེར་དུ་སྦས་ཏེ། རྒྱ་ནག་ལྕི་བ་ཐུབ་པའི་རི་ལ་གཤེགས་སོ། །བོད་དུ་བྱོན་དུས་དགུང་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་དང༌། བོད་དུ་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞུགས། མཐར་བསྐལ་པ་ཇི་སྲིད་བར་སྐུ་དངོས་སུ་བཞུགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་རེའི་མཚམས་སུ་སྤྲུལ་པ་དངོས་རེ་བོད་དུ་བྱོན་ནས་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །བི་མ་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་སོང་མཚམས་སུ་ཉང་གིས་དབུ་རུ་ཞྭའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། སྙན་བརྒྱུད་རྣམས་སྦས་བློ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་ལ་གནང༌། དཔེ་རྒྱུད་རྣམས་གཏེར་དུ་སྦས། དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པར་གཉེར་གཏད་ནས་ལྷ་ས་བྲག་ལྷ་ཀླུའི་ཕུག་གི་ནམ་མཁར་འོད་ཕུང་དུ་གཤེགས་སོ། །གཉིས་པ་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་ནི། དེ་ནས་ལོ་བརྒྱ་སོང་ཚེ་སྦས་བློ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་གི་སློབ་མ་ཉང་རང་གི་རྣམ་འཕྲུལ། གནས་བརྟན་ལྡང་མ་ལྷུན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཞྭ་ཡི་མགོན་པོས་ལུང་བསྟན་ཏེ་གཏེར་དཔེ་རྣམས་བཞེས། ལོ་བཅོ་ལྔའི་བར་སུས་ཀྱང་གོ་ཐོས་མེད་པར་གསང་རྒྱ་མཛད། དེ་བར་སྣོད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ཡང་མ་བྱུང༌། དུས་ལ་བབས་ཚེ་སྣོད་ལྡན་ཚོལ་དུ་བྱོན་པས་གཙང་གི་རི་གཟར་རྒོད་པོ་ལུང་དུ་ཕེབས་ཚེ། ཉང་རོང་པོའི་ཡུལ་ཉང་མཚོ་བྱ་བ་ན། ཡབ་ལྕེ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང༌། ཡུམ་ཁྱུང་མོ་བཟའ་ལེགས་པའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པའི་ལྕེ་བཙུན་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང༌། ཟབ་ཆོས་ཀྱི་སྣོད་དུ་གཟིགས་ཏེ་དབེན་གནས་ཁ་རག་རྩ་རུ་དུས་ཆད་མཛད། སླར་ཞལ་འཛོམ་ནས་གདམས་ངག་རྣམས་རྫོགས་པར་གནང༌། ལྕེ་བཙུན་གྱིས་དཔེ་རྣམས་ཁྱེར་ཏེ་གསར་དུ་བྲིས། ཕྱི་མོ་ལོང་གྲོ་མཆེད་པ་སྟག་འདྲའི་ཆུ་མིག་གི་རྩར་གཏེར་དུ་སྦས་སོ། །གསུམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་ནི། ལུང་བསྟན་པ་དང་གདམས་པ་དངོས་སུ་གཏད་པའོ། །དེ་ནས་ལྕེ་བཙུན་འུ་ཡུག་ནུབ་མའི་ཤུགས་གསེབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། ནུབ་གཅིག་རྨི་ལམ་དུ་ཨ་ཙ་ར་ཞིག་བྱུང་ནས། བདག་ནི་བི་མ་མི་ཏྲ་མཁས་པ་སྟེ། །སྐལ་ལྡན་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་འདོན་འདོད་ན། །མཆིམས་ཕུ་བྲག་དམར་དགེ་གོང་ཡར་ལྡེབས་ལ། །གསང་བ་སྙིང་ཏིག་སྙིང་འདྲ་ཡོད་ཀྱིས་ལོངས། །དེ་དག་ཁྱེར་ལ་འུ་ཡུག་ཕྱི་གོང་དུ། །སུས་ཀྱང་མཐོང་བ་མེད་པར་ལོ་བདུན་བསྒོམ། །ཟག་བཅས་ཕུང་པོ་སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་མཆིམས་ཕུར་ཕེབས། །མཁའ་འགྲོ་མས་དཔེ་རྣམས་གཏད་ནས་སླར་ཕྱི་གོང་དུ་ཕེབས་ནས་བཞུགས་སོ།

།གཉིས་པ་གདམས་པ་དངོས་སུ་གཏད་པ་ནི། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བི་མ་ལ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་ཕྱེད་་་་་ཕྱེད་བདུན་ཟེར་བའང་འདུག་མཆན། ཀྱི་བར་སྔ་མ་རྣམས་ཞུ་དག་གི་ཚུལ་གྱིས་དབང་ཁྲིད་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གནང༌། དེ་ནས་གོང་དུ་ལུང་བསྟན་པའི་གནས་འོ་ཡུག་ཤུག་པའི་གླིང༌། མཁའ་འགྲོ་ཕྱི་གོང་རྫའི་ར་བར་ཕེབས་ཏེ། ལོ་བདུན་དུ་བསྒོམས་པས་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས། ཟག་མེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གྲུབ་ཟིན་ཀྱང༌། གདམས་པའི་སྣོད་མ་རྙེད་པར་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔར་བཞུགས། དེ་ནས་ཞང་སྟོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འབར་དང་འཇལ་འཕྲད་བྱུང་སྟེ། སྣོད་ལྡན་དུ་གཟིགས་ནས་གདམས་ངག་རྣམས་གཏད། ཆོས་བདག་སོགས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ཀྱང་གནང་ནས་མཐར་འོད་ཕུང་དུ་གཤེགས་ཁར། ཨེ་མ་སྨྱོན་པ་སེང་དབང་ང་༔ ལས་ཀྱི་རླུང་ཟད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ མ་རིག་སྒོ་ལྔའི་སྦུབས་ལས་གྲོལ༔ རང་རིག་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་བཞུགས༔ སྒོ་གསུམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཞིག་ཙ་ན༔ འཁྲུལ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡ་རེ་ཆ༔ འཁྲུལ་སྣང་གི་མདུད་པ་ཆོད་ཙ་ན༔ སེམས་འཛིན་ཟེར་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་ཙ་ན༔ དག་སྣང་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆོས༔ ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཙ་ན༔ ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར༔ ཨེ་མ་ཨེ་མ་དམ་པའི་སྐུ་དྲིན་ལགས༔ ཨེ་མ་འདའ་ཀའི་ཚིག་འདི་སྙིང་པོའི་དོན༔ སྙིང་ཕྱུང་ལག་མཐིལ་བཞག་པ་འདི་ལས་མེད༔ ཚིག་གི་ཐ་མ་དུས་མཐར་སྣང་བར་ཤོག༔ ཟག་པ་རང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་སར་དེངས༔ དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས༔ སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་མཉམ་པར་ཤོག༔ ཞེས་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་སངས་རྒྱས་ཚུལ་གྱི་ཤུགས་ལ་ཤན་འབྱེད་ལ་བཟླ་བཞག་ཐབས་གནད་ཀྱི་མན་ངག་དང་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་རྟག་ཚད་བཅས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གསུམ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ནི་བླ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་གཞན་ལམ་གང་གིས་མ་ཡིན་པའི་གདམས་པ་མདོར་བསྡུ་བ་དང༌། མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སྨོན་ལམ་བཅས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག །ཕྱི་མའི་ཚེ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་རང་དང་མཉམ་པའི་སྨོན་ལམ་ཚིག་རྐང་གསུམ་བཅས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་རུ་བླང་ནས་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའི་ཞལ་ཆེམས་གསང་བའི་གནད་དུམ་བུ་གསུམ་པ་འདས་རྗེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་འཆད་འགྱུར་ལྟར་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀློང་ལྔ་མི་ཤིགས་པའི་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་རེ་ཞིག་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་སྤྱན་དྲངས་སོ། །གཉིས་པ་ལའང་གཉིས། བཀའ་བབས་ལུང་བསྟན་གྱི་བརྒྱུད་པ་དང༌། བྱིན་རླབས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཞང་སྟོན་གྱིས་རང་གི་སྲས་མཁས་པ་ཉི་འབུམ་ལ་གནང༌། དེས་རིགས་སྲས་ཆོས་བདག་གུ་རུ་ཇོ་འབེར་ལ། དེས་འཁྲུལ་ཞིག་སངས་རྒྱས་དབོན་ལ། དེས་གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་ལ། དེས་རིག་འཛིན་ཀུ་མ་རཱ་ཛ་ལ། དེས་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལ་བཀའ་བབས་ཅིང་རིམ་པར་བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱོན་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལ་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དགོངས་པའི་གཏེར་མཛོད་བརྡོལ། སྡེ་གསུམ་སེང་གེའི་ང་རོས་ས་གསུམ་འགེངས་པའི་ཆོས་སྡེ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་བཱི་མ་སྙིང་ཐིག་སོགས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་བཅུད་དུ་འདྲིལ་བ་བླ་མ་ཡང་ཏིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དབྱེ་བར་མཛད་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་བར་མ་ཆད་པར་བཞུགས་པའི་བརྒྱུད་པ་ཆུ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལགས། ཁྱད་པར་གདམས་པ་འདི་ཉིད་ལ་གསུམ། སྔོན་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། ཕྱིས་འབྱུང་འགྱུར་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་ལུང་བསྟན་པ། གཏེར་འབྱུང་དངོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སོ། །དང་པོ་ནི། གཞུང་རྩ་བ་ལས། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་༔ ཚོར་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་༔ འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་༔ འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་༔ རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བརྙེས་པ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་དེ་ཉིད༔ པདྨའི་རིགས་མཆོག་གར་གྱི་དབང་པོའི་ཞིང་ཁམས༔ བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས༔ ཡུལ་ལ་མིང་དུ་ཆགས་པ་འོ་ཡུག་ཤུག་པའི་གླིང་གི་མགོ༔ བཀྲ་ཤིས་ལ་ཟིལ་ཆེ་བ༔ བྱིན་ཆགས་ལ་རླུང་རིགས་དྭངས་པ༔ མཁའ་འགྲོ་ཕྱི་གོང་རྫའི་རྭ་བ་སྨན་ཤིང་ནགས་གྱི་ཚལ་ཆེན་པོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ༔ དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ལན་གཅིག་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ལས་དང་༔ འཇིག་རྟེན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སྤྲིན་བཞིན་དུ་གཏིབས་ནས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འདུ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཚེ༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས་མས་རྡོ་རྗེའི་ལྟ་བས་བལྟས་ཏེ༔ ཕྱག་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལུགས་སུ་བཙལ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ༔ ཨེ་མ་ཨེ་མ༔ མ་འོངས་པའི་ཚེ་ན་སྙིང་ཏིག་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐར་ཐུག་གང་ལ་བགྱི༔ ཕྲིན་ལས་གྱི་གཞུང་གང་ལྟར་བསྲང་༔ སྙིང་པོའི་མཐར་ཐུག་གང་དུ་ལ་བཟླ་ཞེས་གསོལ་བ་ན༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་ཉིད་དར་ཅིག་དབྱིངས་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་སྐུ་མི་སྣང་བར་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏོ༔ དེའི་ཚེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས༔ ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ཀྱེ་མ་ཀློང་༔ སྟོན་པ་སྒྲོན་མེའི་འོད་ནུབ་ན༔ འཇིག་རྟེན་མུན་པ་གང་གིས་སེལ༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡི་ཉི་མ་ཡིས༔ མ་རིག་འཐིབས་པོ་བསལ་དུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ འཁོར་བའི་ཚ་གདུང་བསིལ་བར་མཛོད༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཕོས་པའི་དེ་མ་ཐག་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་མཛད་ནས་ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་རང་སྒྲས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཨེ་མ་ཨེ་མ་མ་འོངས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་འདི་ཁོ་ན་ལ་གྲོལ་བར་འདོད་ན་ལྕེ་བཙུན་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་བདག་ཉིད་བསྒོམ་པར་བྱའོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ། འདི་ནི་མ་འོངས་སྙིགས་མ་ལྔ་ཆེས་བདོ་ཞིང་བོད་ཁམས་ཀླ་ཀློའི་འཇུག་པས་བསྟན་ཞབས་སྡུད་པ་ལ་ཉེ་བ་ན༔ སྙིང་ཏིག་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་མོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ལྟར་སྣང་ཐ་མལ་པ་རྣམས་དང་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་སྤྱོད་པ༔ གསང་བ་སུས་ཀྱང་བརྟག་པར་དཀའ་བ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པས་གང་གིས་ཀྱང་ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་པ། སྨིན་མཚམས་སུ་དཔའ་བོའི་རྒྱ་རྟགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ༔ སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཐུགས་ཕྲད་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཏེར་བརྡོལ་བ༔ ཁྱད་པར་ངེས་པའི་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་ཅིང་བདག་དང་བདག་གི་བཀའ་སྲོལ་ཟོལ་མེད་པ་ཁོ་ན་ལ་མོས་པ་མི་འཕྲོག་པར་བརྟན་པ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་དུས་རིང་མོ་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དོན་དུ་བསྟན་ཏོ། །དེའི་ཕྱིར་དེའི་སླད་དུ། རེ་ཞིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེར་ཟུང་ལ༔ དུས་སུ་བབས་པའི་ཚེ་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་སད་པར་གྱིས་ཤིག༔ སྐལ་ལྡན་གཅིག་ཅར་བའི་རིགས་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་རོ༔ ཞེས་སོ། །གསུམ་པ། དེ་ལྟར་སྔ་ཕྱིའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་དཔང་པོར་གྲུབ་པའི་བདག་ཅག་གི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨྲོས་ན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ། འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དེ་ཉིད། དགུང་གྲངས་ཉེར་བཞིར་སོན་པའི་ཆུ་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ་སྣྲོན་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཉིན། འོ་ཡུག་གི་མཐིལ་རམ་ལྡིངས་མ་དགོན་དང་ཉེ་བར་ཕེབས་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆར་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་འོད་ལུས་སུ་གཤེགས་པའི་གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་གྱི་ཚོམ་བུའི་བཀོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གསལ་བར་ཤར་བའི་ཚེ་མན་ངག་གི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐུགས་ལ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་སད་པ་ལྟར། རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཏེར་ཁ་དང་མཐུན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་རྒྱས་བཏབ། དེ་ནས་དགུང་གྲངས་སོ་བརྒྱད་དུ་སོན་པ་མེ་སྦྲུལ་གྱི་ལོར་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིས་གསང་སྒོ་དབྱེ་བར་བསྐུལ་བ་ལྟར། ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ལ་རིམ་པར་སྩལ། ཕྱིས་དགུང་གྲངས་ང་དགུར་སོན་པ་ས་ཕོ་སྟག་གི་ལོར་དུས་ཆེན་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་ཁོ་བོ་ཅག་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་སྐལ་ལྡན་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཚངས་སྤྲུགས་སུ་གདམས་ཏེ། མིང་གི་ཅོད་པཎ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་རྩལ་དུ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འགལ་བའི་དམ་འདྲེ་ངན་པའི་རྒྱུ་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་བསགས་མ་མྱོང་ངེས་པས། བརྒྱུད་པ་གསེར་གྱི་ཉག་ཐག་ལ་དམ་སེལ་གྱི་གཡས་མ་གོས་པ་ཙམ་ལས་རང་ངོར་འཆད་རྩོམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་ངེས་ཀྱང༌། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ལུང་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཡང་ཡང་གནང་བ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ་གཞུང་འདྲི་བ་ལ་ཕྱོགས་པ་ཡིན་ནོ། །རྩ་བའི་གཉིས་པ་དབང་གི་སྒོ་ནས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལགས། རྩ་བའི་གསུམ་པ་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ལའང་གཉིས། ཐུན་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་རིག་པ་མངོན་སུམ་གྱི་དོན་ལ་རིམ་པར་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་སེམས་སྦྱོང་རྣམ་པ་བདུན་གྱི་ཁྲིད་དོ། །དང་པོ། དབེན་པའི་གནས་སུ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་ཤེས་པ་རྣལ་དུ་དབབ་སྟེ། ཚེ་རབས་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱུ་དུག་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་ལས་མི་དགེ་བ་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད། སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་དབུས་གསུམ་ནས་རླུང་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པར་དམིགས་ཏེ་རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བསལ་བས་སངས་ཀྱིས་དག་པར་བསམ་ལ་སེམས་མ་བཅོས་རང་བབས་སུ་ཅི་གནས་བཞག །དེ་ལས་ལྡང་བ་ན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་སྣང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བདག་གཅིག་པུས་བསྒྲལ་ཏེ་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད། དེ་ནས་རང་གི་སྤྱི་བོར་པདྨ་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཨཱཿདཀར་པོ་གསལ་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྩ་བའི་བླ་མ་དང་བི་མ་ལ་དབྱེར་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས། ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ་སླར་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོངས་དང་བཅས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་མོས། དངོས་སམ་ཡིད་ཀྱི་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། དེ་ནས་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་ནོ། །བདག་གི་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་དུ་གསོལ། ཟབ་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལན་གསུམ་མམ་བདུན་སོགས་དང༌། སྤྲོ་ན། བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་ལ་རེ་ས་སོགས་ནས། དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པའི་བར་བརྗོད་ཅིང༌། འདོད་པའི་དོན་ལ་སྙིང་ཁུང་ནས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཞབས་གཡས་ཀྱི་མཐེ་བོང་ལས། ངོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ལ་རྣམ་པ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཆེར་བབས་པས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་བཟུང་ལུས་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་བཀྲུས་ཤིང་ཁྱབ་པས་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་སྐུའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། དེའི་འགྲེས་མགྲིན་པར་བབས་པས། ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། སྙིང་གར་བབས་པས། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ལྟེ་བར་བབས་པས། སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །ཡོན་ཏན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། གསང་བར་བབས་པས། བྱ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། མཐར་བླ་མ་འོད་ཀྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བསམས་ལ་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང་དེར་དར་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག །རྗེས་སུ་སྣང་གྲགས་དྲན་རིག་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གསལ་བའི་ངང་ལ་བཞག་སྟེ་ངལ་བསོའོ།

།གཉིས་པ་ལའང་རིམ་པ་བདུན་ཡོད་པའི། དང་པོ། འདུས་བྱས་མི་རྟག་པ་ལ་སེམས་སྦྱོང་བ་ནི། གཞུང་རྩ་བར། འདི་ལྟར་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པ་སྟེ་ཆུའི་སྦུ་བ་ལྟ་བུའོ༔ ཞེས་པའི་དོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། སྐར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང༌། །སྒྱུ་མ་ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང༌། །རྨི་ལམ་གློག་དང་སྤྲིན་ལྟ་བུར། །འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་བལྟ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ལའང་དཔེ༵་དོན༵་ཟུང༵་འཇུག༵་དགོ༵ས་ཆེ༵ད་བསྟན་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་སྲ་ཞིང་བརྟན་པ་འདི་ཡང་མི་རྟག་པར་མཐར་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ལོ་དང་ཟླ་བ་ཉིན་དང་མཚན་མོ་སོགས་སྐད་ཅིག་གིས་ཀྱང་མི་རྟག་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་དང༌། ནང་བཅུད་ཀྱི་འགྲོ་བ་སྲོག་དང་དབུགས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་བའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་རང་རེ་འབྱུང་འདུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི་ལ་བསམ་ནའང་འགྱུར་ལྡོག་ཅན། མྱུར་དུ་འཇིག་ཅིང་མི་རྟག་པའི་ཚུལ་བསྒོམ་པ་ལ། ངེས་པར་འཆི་བ། ནམ་འཆི་ཆ་མེད། འཆི་རྐྱེན་ངེས་མེད། བྱས་པ་དོན་མེད་དང་བཞི། དང་པོ། གང་ལ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་ན། །དེ་ལའང་འཆི་བ་ཡོད་པ་ཡིན། ཞེས་པ་ལྟར། གོང་བསྟན་བཞིན་སྤྱིར་འཆི་བ་ལས་མ་འདས། དེ་ལའང་ལས་ཀྱིས་འཆི་བ་དང་རྐྱེན་གྱིས་འཆི་བ་གཉིས་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །ཚེ་འདི་གནོད་མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཡི། །ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་ལས་ཀྱང་མི་རྟག་ན། །ཞེས་པ་ལྟར། དཔེར་ན་ཆུ་བུར་དང་ལྦུ་བ་དོན་གཅིག་པས་རྒྱུ་ཆུ་ཡིན་པ་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བས་སྐད་ཅིག་གིས་སྐྱེ་འགགས་ལྟར་རང་རེ་ལུས་སེམས་ཀྱི་ཚོགས་པའང་དེ་དང་འདྲ་བས་ན་ངེ༵ས་པ༵ར་འ༵ཆིའོ། །གཉིས་པ། འཆི་བ་དེའང་ལོ་དང་ཟླ་བ་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་སོགས་ནམ་འཆིའམ་སྙམ་པའི་སེམས་ཡང་ཡང་སྦྱོང་དང༌། འདི་དུས་ཞེས་བློ་གཏད་སྤུ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ནི། ཡང༌། །དབུགས་དབྱུང་དབུགས་རྔུབ་གཉིས་ཀྱིས་ལོག་པ་ལས། །སད་ཁོམ་གང་ལགས་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཞེས་པ་ལྟར། ད་ལྟ་རང་རེའི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་འདི་ཉིད་སྐྱེས་བུ་ནད་མེད་ལ་སོར་བཅུ་དྲུག་གི་ཚད་ཕར་འགྲོ་ཞིང་ཚུར་ནང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་དེ་ཙམ་གྱི་བར་ལ་ཡང་མི་རྟག་པར་འཆི་འམ། གཉིད་ལོག་པ་དེ་སད་པའི་བར་ལམ་ཤི་བ་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་དགོས་གསུང༌། དེ་ལྟར་ནམ༵་འཆི༵་ཆ༵་མེད་པ་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ཅིང་སེམས་སྦྱང་ངོ༌། །གསུམ་པ། གོང་སྨོས་ལྟར་སྐྱེ་སྔོན་ལས་ཀྱི་དབང་གི་ཚེ་རིང་ཐུང་མ་ངེས་པས། དུས་སུ་བབ་པའམ་བར་ཆད་གང་ཡང་རུང༌། ད་ལྟ་རང་རེ་འཚོ་བའི་རྐྱེན་དུ་རློམ་པའི་ཟས་གོས་སྨན་སོགས་འཆི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་ནད་གདོན་གློ་བུར་ཡེ་འདྲོགས་ཀྱི་འཆི༵་རྐྱེན༵་ངེས་པ་མེད་པ་བསམ་ལས་འདས་པ་ཡོད་པ་ནི་རང་རེས་མཐོང་ཐོས་ཡོད་པའི་སྔར་སོང་རྣམས་ལ་བསམ་སྟེ་སེམས་སྦྱོང༌། ལས་ཀྱི་འཆི་བ་ནི་ཅིས་ཀྱང་མི་བཟློག །འཕྲལ་རྐྱེན་ནི་གནས་སྐབས་བཟློག་པའི་ཐབས་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །བཞི་པ། ཚེ་འདིར་ཞེན་པའི་རྟག་འཛིན་འཁྲུལ་སྣང་གི་བློ་ངན་ལངས་ཤོར་འདི་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་ཟས་ནོར་སོགས་བསགས་སྲུང་སྤེལ་གསུམ་གང་བྱས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་འཆི་བའི་དུས་རྗེས་སུ་མི་འབྲང༌། བློས་ནི་མི་ཐོང༌། ཕྱི་མ་སྡུག་བསྔལ་རང་ཐོག་ཏུ་མྱོང་བ་ལས་མེད། རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་ཀྱང་ཤུལ་དུ་ལྷག་སྟེ་ཡ་ང་བ་དང༌། སྐྱུག་བྲོ་བའི་གནས་སྐབས་ཡོད་ན་གཞན་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཚུལ་དེ་ལ་བསམ་སྟེ་ཚེ་འདིའི་བྱ༷ས་པ༷་ཐམས་ཅད་དོ༷ན་མེ༷ད་ཡིན་པར་ཤེས་པས་བློ་སྣ་རྦད་ཀྱིས་བསྟུང་དགོས་སོ། །དོ༵ན་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་མེད་པ་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཤེས་ལོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ངེས་འབྱུང་གཏིང་ནས་སྐྱེ་དགོས། ང་ནམ་ཞིག་འཆིའོ་སྙམ་པ་ཙམ་ནི་ཆོས་མ་ཐོས་པས་ཀྱང་ཤེས་མོད། དེ་ལྟར་དཔེ་དོན་ཟུ༵ང་དུ་འཇུ༵ག་པའི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རྟག་འཛིན་ཚེ་འདིའི་བློ་སྣ་ཐུང་ངུར་སོང་སྟེ་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་སྙིང་ནས་དྲན་ཏེ་དལ་ཁོམས་མེད་པར་དགེ་བས་དུས་འདའ་བ་བྱུང་ན་འབྱོངས་ཚད་དོ། །དགོ༵ས་ཆེ༵ད་ནི༵། རྟག་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ལས་བློ་ལྡོག་སྟེ་བདག་མེད་ཀྱི་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་བདེ་བ་ལ་བསམ་སྟེ་སེམས་སྦྱོང་བ་ནི། གཞུང་རྩ་བར། འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་འཕྲལ་བདེ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་དོན་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཏེ་དུག་གི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ལྟ་བུའོ༔ ཞེས་པའི་དོན། ལས་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ཅན་དག་གི་ལས་རྣམས་ནི། བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་བབས་པ་ན། །འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔེ༵་དོན་ཟུ༵ང་འ༵ཇུག་ད༵གོས་ཆེད་བསྟན་པ་སྟེ། མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་ངན་སོང་གསུམ་དང༌། དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་མཐོ་རིས་གསུམ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ལ། འཁོར་བའི་མཐོ་དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་མི་འདའ། ཁྱད་པར་དུ་ངན་སོང་གསུམ་སྡུག༷་བསྔལ༷་གྱི༷་སྡུག༷་བསྔལ༷་མཛེ་ཐོག་ཏུ་ཕོལ་མིག་གི་རྨ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ། མཐོ་རིས་གསུམ་འ༷གྱུར་བ༷འི་སྡུག༷་བསྔལ༷་བུམ་ནང་དུ་བུང་བ་ཆུད་པ་ལྟ་བུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ལོག་པའི་འདུ་ཤེས་མི་བདེ་བ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པ་སོགས་ཁྱབ༷་པ༷་འ༷དུ་བྱེད༷་ཀྱི༷་སྡུག་བསྔལ༷་ཞེས་བདེ་བར་རློམ་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་བདེ་བ་ལྟར་སྣང་བ་འདི་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་མེད་ཟོ་ཆུའི་ཁྱུད་མོ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དཔེ༷ར་ན་དུག་དང་འདྲེས་པའི་ཟས་ཟོས་པས་ཟས་ཞུ་བ་དང་དུག་ལྡང་བ་དུས་མཉམ་སྟེ་སྲོག་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་མཐོ་རིས་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་ཞེན་ཅིང་སྲེད་པ་ནི་དེ་དང་འདྲའོ། །དོ༵ན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་མནར་བ་ནི་སེམས་ཅན་སྤྱིའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དཔེ་དོན༵་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ལ་སེམས་སྦྱང་བས་བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་གོ་ལོག་ཏུ་མི་སྒྲུབ་པར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྟེ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་འབྲས་བུ་ཐར་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དམ་པ་དོན་དུ་གཉེར་འདོད་ཀྱི་བློ་གོང་འཕེལ་བྱུང་ན་འབྱོངས་པའི་ཚད་དོ། །དགོས༵་པ༵་ནི་འཕྲལ་བདེ་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པ་ལས་ཡིད་དབྱུང་སྟེ། རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བཞིན་ཡུན་གྱི་བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་དད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། སྲིད་རྩེ་མན་ཆད་ཀྱི་འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་ཤེས་ནས་སྐྱོ་ཤས་དྲག་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ།

།གསུམ་པ་རྐྱེན་དུ་མ་ལ་བསམ་སྟེ་སེམས་སྦྱོང་བ་ནི། གཞུང་རྩ་བར། རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཟིན་པའི་དུས་མེད་པ་སྟེ་སྨྲིག་སྒྱུའི་ཆུ་ལ་སྙེགས་པ་ལྟ་བུའོ༔ ཞེས་པའི་དོན། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཇི་ལྟར་སོ་གའི་ཉི་མ་ཕྱེད་དུས་ན། །སྐྱེས་བུ་སྐོམ་པས་གདུངས་ཤིང་འགྲོ་བ་དག །སྨྲིག་སྒྱུ་དག་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོར་མཐོང༌། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གྱིས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཔེ༵་དོ༵ན་ཟུ༵ང་འཇུག༵་དགོ༵ས་ཆེ༵ད་བསྟན་པ་སྟེ། སྤྱིར་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འཁོར་བ་མཐོ་དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་གཞན་དབང་དུ་སོང་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཟད་པ་དང་ཟིན་པའི་དུས་མེད་པ་བདེ་སྡུག་དགྲ་གཉེན་ཆགས་སྡང་གིས་མཚོན་འཁོར་བའི་ཆོས་གང་ལའང་ཡིད་རྟོན་དང་བློ་གཏད་མི་འདུག་ཅིང༌། བརྟག་ན་ཤས་མི་བཟོད་པ་ལྟ་བུའི་སྙིང་རྗེ་པའི་ལས་ཀྱིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་མགོ་འཁོར་བ་སྟེ། བཤེས་སྤྲིང་ལས། དེས་པ་འདོད་པས་ཕོངས་དང་འཆི་བ་དང༌། །ན་དང་རྒ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ཡི། །འབྱུང་གནས་འཁོར་བ་ལ་ཡང་སྐྱོ་མཛད་ཅིང༌། །འདི་ཡི་ཉེས་པའི་ཤས་ཀྱང་གསན་པར་མཛོད། ཞེས་པ་ལྟར། ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་ཟས་གོས་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་ཆོག་ཤེས་མེད་པ་ནི། མི་དབང་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུའི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟར་གང་ལའང་ཆོག་ཤེས་པའི་དུས་ནི་མེད། དེའི་ཆེད་དུ་གཏམ་ངན་དང་སྡིག་སྡུག་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་རེ་དོག་གི་སྡུག་བསྔལ་བར་མེད་པས་མནར་བ་དང༌། གཞན་ལ་ཕན་ཅི་ལྟར་བཏགས་ཀྱང་ལན་དུ་གནོད་པ་སྐྱེལ་བ་དང༌། ལུས་ལ་ལང་འཚོའི་གཟི་བྱིན་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱིས་བཟའ་བཏུང་སོགས་དང་ནད་ལ་ཕན་དུ་རེ་ནས་སྨན་སོགས་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱཻན་དུ་རློམ་པ་རྣམས་ཀྱང་འཆི་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བ་དང༌། ལོངས་སྤྱོད་གོང་སྨྲོས་ལྟར་བསགས་སྲུང་གང་བྱས་ཚེ་འདི་ལ་དགྲ་ཟླའི་གཡབ་མོ། ཕྱི་མ་ངན་སོང་གི་རྒྱུར་འགྲོ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་མཛའ་བཤེས་སོགས་གང་ལའང་མགུ་བའི་དུས་མེད། གང་བྱས་ཡིད་ཆད་ཀྱི་སྣོན་མར་འགྱུར་ལ། སྔོན་ལས་དང་འཕྲལ་རྐྱེན་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པས་བློ་གཏད་ཡིད་རྟོན་མེད་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས། དཔེ༵ར་ན་ཐང་ཆེན་པོར་སྐོམ་པས་གདུང་བའི་རི་དགས་ཀྱིས་སྨྲིག་སྒྱུ་ཆུར་འཁྲུལ་ཏེ་སྲེད་ལེན་གྱི་དབང་གིས་དབུགས་ཟད་ཟད་དུ་རྒྱུགས་ཅིང་སྙགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་ཤེས་པས་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་བསྐྱེད། དོ༵ན་གོང་སྨྲོས་ལྟར་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་ཐག་བཅད། བློ་ལྟོས་མི་བསླུ་ངེས་པའི་ཡུལ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པར་ཤེས་པས། ཆུ་ཐིག་གཅིག་གམ་མེ་ཏོག་རྡོག་གཅིག་ཙམ་མོས་པའི་སྒོ་ནས་མཆོད་ན་ནམ་ཡང་ཆུད་མི་ཟ་བས། བློ་སྣ་དགེ་བར་ཅི་འགྱུར་བྱ། དེ་ལྟར་དཔེ་དོན༵་ཟུང་དུ་འ༵ཇུག་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་སྦྱོང་བས་འཁོར་བ་ལས་བློ་ངེས་པར་འབྱུང་སྟེ་དགེ་བའི་བློ་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་ན་འབྱོངས་པའི་ཚད་དོ། །དགོ༵ས་ཆེ༵ད་ནི་སྲིད་རྩེ་མན་ཆད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དོན་མེད་དེ་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ལ་གཡེང་བ་རྣམས་མཐོང་ཚེ་སྙིང་རྗེ་དབང་མེད་དུ་སྐྱེ་ཞིང་དད་པ་བཟང་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །བཞི་པ་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་དོན་མེད་པ་ལ་ཡང་བསྐྱར་གྱི་ཚུལ་དུ་སེམས་སྦྱོང་བ་ནི། གཞུང་རྩ་བར། ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དོན་མེད་པ་སྟེ་གཉིད་ཐུན་གཅིག་གི་རྨི་ལམ་བཟང་ངན་ལྟ་བུའོ༔ ཞེས་པའི་དོན། ཞི་བ་ལྷས། རྨི་ལམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལྟར། །དངོས་པོ་གང་དང་གང་སྤྱད་ཀྱང༌། །དེ་དེ་དྲན་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར། །འདས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོང་མི་འགྱུར། ཞེས་པ་ལྟར། དཔེ༵་དོ༵ན་ཟུང༵་འ༵ཇུག་དགོས་ཆེད་བསྟན་པ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་རང་རང་གི་ནུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་གིས་མཚོན་གྲགས་སྙན་རྙེད་བསྐུར་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟག་ཏུ་ཆགས་ཤིང༌། དེའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་བཞི་སྤང་བློས་གོང་མ་ལ་ཕྲག་དོག །འོག་མ་ལ་ང་རྒྱལ། འདྲ་གཉིས་ལ་འགྲན་སེམས་ཀྱི་ཆགས་སྡང་གིས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་ལུས་ངག་གི་རྩོད་པ་ཁོ་ན་བྱས་པ་དོན་མེད་དེ། དཔལ་སྦྱིན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། འདྲེས་མའི་ལས་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱོད་ཚོལ་བྱེད་ཅིང༌། །བུ་དང་དེ་བཞིན་ཆུང་མ་གསོ་བར་བྱེད། །ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པས་འཆི་བའི་ཚེ། །བུ་དང་ཆུང་མ་དག་ཀྱང་འདོར་བར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་གཅིག་པུའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འོང༌། །ཞེས་པ་ལྟར། ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱོ་སུན་མེད་པར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཡེང་ཤིང་ངལ་དུབ་ཁྱད་དུ་བསད་པ་དོན་མེད་པར་མ་ཟད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང༌། ཚེ་འདིར་ཡང་མནོག་ཆུང་ཞིང་སྙིང་པོ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེ༵ར་ན་ཁར་སང་ཕན་ཆོད་ཀྱི་བྱ་བྱེད་རགས་པ་ཙམ་རེ་མ་གཏོགས་དྲན་པའི་ཡུལ་ན་མེད་པ་མདང་གི་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་རིང་གི་སྣང་བ་འདི་ཡང་རྨི་ལམ་བདོ་བའི་དུས་ལྟ་བུ་དང༌། སང་ཕན་ཆད་ཀྱི་བྱ་བྱེད་རྣམས་དོ་ནུབ་ཀྱི་རྨི་ལམ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་མིན་རང་གི་སེམས་རྒྱུད་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕོབ་དང་ངེས་པར་ཤེས་པ་འདིའོ། །དོ༵ན་དེ་རིང་ཡན་ཆད་འདི་ལྟར་ཡིན་ཚུལ་མ་ཤེས་པས་སྣང་བ་སྒྱུ་མའི་བསླུ་བྲིད་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་སོང༌། ད་ནི་བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་དོན་མེད་པར་ཤེས་པས་ན། ངེས་པར་བློས་ལིངས་ཀྱིས་བཏང་ལ། བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་ཞིག་རྒྱུད་ལ་ཉམས་སུ་མི་ལེན་རེ་སྙམས་པའི་དམ་བཅའ། དེ་ལྟར་དཔེ་དོན་ཟུ༵ང་དུ་འཇུ༵ག་པས་སེམས་སྦྱོང་སྟེ་འཁྲུལ་སྣང་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ལ་བློ་གཏད་མེད་པར་ཐག་ཆོད། བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་ཐོབ་འདོད་སྐོམ་པ་ཆུ་ལ་གདུངས་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་འབྱོངས་པའི་ཚད་དོ། །དགོ༵ས་ཆེ༵ད་ནི་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་ཤེས་ནས་བློ་ལྡོག་སྟེ་མཁྲིས་ནད་ཅན་གྱིས་བཙོ་ཟན་མཐོང་བ་ལྟ་བུའི་དགོས་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ། དོན་ཡོད་པའི་བྱ་བ་ལམ་མཆོག་བླ་མའི་གདམས་ངག་ཡིན་པར་ཤེས་ཤིང་དེ་ལ་འཇུག་འདོད་ཀྱི་དད་པ་བརྟན་པོ་སྐྱེ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ལྔ་པ་ཐར་པ་དམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བསམ་སྟེ་སེམས་སྦྱོང་བ་ནི། གཞུང་རྩ་བར། ཐར་པ་དམ་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ནམ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བར་མི་ལྡོག་སྟེ་འབྲུམ་ནད་བྱང་བའི་སྐྱེས་བུ་ལྟ་བུའོཿ ཞེས་པའི་དོན། སྡུད་པ་ལས། ཐེག་པ་འདི་ནི་མཁའ་འདྲ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཏེ། དགའ་སྐྱིད་བདེ་བ་མངོན་པར་འཐོབ་བྱེད་ཐེག་པའི་མཆོག །ཞེས་པ་ལྟར། དཔེ༵་དོན༵་ཟུ༵ང་འ༵ཇུག་དགོ༵ས་ཆེ༵ད་བསྟན་པ་སྟེ། ཡཱའ་ན་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཐེག་པ་སྟེ་གོང་ནས་གོང་དུ་བསྒྲོད་བྱེད་སྐས་ཐེམ་ལྟ་བུའམ། བཞོན་པའམ། ཁྱོགས་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པས་སྤྱིར་རང་ལུགས་ལ་ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ། དཀའ་ཐུབ་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ། དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འོག་མ་ལས་གོང་མ་ཐབས་དང་གདམས་པ་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་ཡོད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོབ་བྱའི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཡིན་པ་ནི་འདྲ་ལ། ཁྱད་པར་ལམ་འདི་ཉིད་ནི་འབྲས་བུའི་ཆོས་སྐུ་གསུམ་ལམ་སྣང་དུ་བྱེད་པ་ཐེག་རྩེའི་མན་ངག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་འཇུག་འདོད་ཀྱི་དང་པོའི་ལས་ཅན་གདུལ་བྱའི་དབང་པོ་དང་སྐལ་བའི་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་ན་ཐར་པ་དམ་པའི་རྒྱུ་ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བརླབ་པོ་ཆེར་སྤྱོད་ཅིང༌། བླ་མའི་མན་ངག་གི་ཟབ་གནད་དང༌། རང་གི་དད་པའི་ཉེར་ལེན་གྱི་མཐུས་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་དམ་པ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་ནམ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བར་མི་ལྡོག་སྟེ། དཔེ༵ར་ན་ཉི་མ་ཤར་བ་ན་མུན་པ་མི་སྲིད་པ་དང༌། འབྲུམ་ནད་ཞེས་ཚ་བའི་རིམས་ནད་དྲག་པོ་བྱང་ཟིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་སླར་དེས་གནོད་ཀྱི་དོགས་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དོ༵ན་དེ་ལ་ལྔ་དང་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ཡོད་པས་འདིར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་གསང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐོ་ཕྱི་ཙམ་ནི་སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དུ་འབར་བ། གསུང་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་སྒོ་ནས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་དབང་པོ་བློ་རིག་དང་མཚམས་པར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ། ཐུགས་ཟག་པ་མེད་པ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་མི་གཡོ་བ། ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདྲེན་པ་དམ་པ་གཅིག་པུ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཞེས། བདེ་བའི་མཐར་ཐུག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་དད་པ་བསྐྱེད། དེ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཉན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པས་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས། དེ་ཡང་གོ་ལོ་ཐོས་ལོ་ཙམ་མིན་པར་སྔོན་བྱོན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་ཚད་བཙུག་སྟེ། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱ་དགོས་པས། དེ་ཡང་སྒྲུབ་ལོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཚེ་འདི་བློས་བཏང་སྟེ་གཅིག་པུར་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཉམས་ལེན་ཐུན་གྱིས་བཅད་དེ་མི་ལྡོག་པའི་བསྒྲུབ་པ་མཐའ་འཁྱོལ་བ་ཞིག་བྱ་སྙམ་པའི་བློ་ཐག་ནང་ནས་བཅད། དེ་ལྟར་དཔེ་དོན་ཟུང༵་དུ་འཇུག་པས་སེམས་སྦྱོང་སྟེ་གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་འདུན་པ་ཆེས་ཆེར་སོང་བ་ནི་འབྱོངས་པའི་ཚད་དོ། །དགོ༵ས་ཆེ༵ད་ནི་གདམ་ངག་གནད་དུ་དྲིལ་ནས་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་སྲན་ཚུགས་ཤིང་ཚེ་འདི་བློས་ངེས་པར་ཐོང་སྟེ། དབེན་པའི་རི་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཚུག་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །དྲུག་པ་བླ་མའི་གདམ་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་སྦྱཽང་བ་ནི། གཞུང་རྩ་བར། བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་ནི་ཐར་པའི་ཁང་བཟང་དུ་འཛེག་པའི་ལམ་སྟེ་ཐེམ་སྐས་བཟང་པོ་ལྟ་བུའོ༔ ཞེས་པའི་དོན། མདོ་དགོངས་འདུས་ལས། །སློབ་དཔོན་དག་ལ་མ་བརྟེན་ན། །སངས་རྒྱས་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །བྱུང་ན་དམ་པའི་ལུང་དང་འགལ། ཞེས་པ་ལྟར། དཔེ༵་དོ༵ན་ཟུང༵་འ༵ཇུག་དགོས་ཆེད་བསྟན་པ་སྟེ། བླ་མ་དག་པ་མན་ངག་གི་བཅུད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མ་རྟེན་ན་ཐོས་བསམ་སོགས་ལ་སྙེམས་ཏེ་རང་འདོད་ཀྱིས་གྲོལ་བ་ཐོབ་པ་ནི་སྲིད་མཐའ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། དེ་ཡང་བླ་མ་བརྟེན་ལོ་དང་གདམས་ངག་ལོ་གོ་ཐོས་ལོ་ཙམ་གྱིས་ནི་མི་འོང་སྟེ། ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། བླ་མ་སྨན་པ་གདམས་ངག་སྨན་དང་ནི། །རང་ལ་ནད་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེར་བཞག་སྟེ། །ནན་ཏན་བརྩོན་པས་སྨན་ཉིད་བརྟེན་ཚུལ་གྱིས། །ཞི་བདེ་ནད་ལས་གྲོལ་བའི་འབྲས་ཐོབ་བཞིན། ཞེས་པ་ལྟར། སྨན་པ་མཁས་པ་ལྟ་བུའི་རྡོ་རྗེ་བླ་མ་ཞེས་མན་ངག་གི་བཅུད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཙལ་ཏེ། དེ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྟེན། ཐོས་བསམ་སྨན་ལྟ་བུ་གདམས་ངག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་གཅོང་ནད་དྲག་པོ་འབྱིན་འདོད་བརྩོན་འགྲུས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐང་ལྷོད་མེད་པར་དཔའ་བོས་གཞུ་བདུངས་པ་ལྟ་བུ་ནད་པས་ནད་ཞི་འདོད་སྨན་ནན་གྱིས་བཏུང་བ་ལྟར་བླ་མ་དང་གདམས་ངག་ཡ་མ་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་ཏེ། དཔེ༵ར་ན་ཁང་སྟེང་མཐོན་པོར་ཕྱིན་འདོད་དག་གིས་སྐས་ཀྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་བླ་མ་དང་ཐེམ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་ཐ་དད་མེད་པར་བརྟེན་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་ན་ཡུན་མི་འགྱང་བར་དོ༵ན་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་མཆོག་ཐོབ་པ་ནི་ལུགས་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་སོ། །དེ་ལྟར་དཔེ་དོན་ཟུ༵ང་དུུ་འཇུག༵་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་སྦྱོང་བས་བསམ་རྒྱུ་བླ་མ་ལས་མེད་པ། བློ་སྣ་མོས་གུས་ཀྱིས་འཕྲོག་པ་གདམས་ངག་ཐོབ་འདོད་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་ཉེན་པ་དག་བཟའ་བཏུང་ལ་གདུང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་འབྱོངས་པའི་ཚད་དོ། །དགོ༵ས་ཆེ༵ད་ནི། བླ་མ་དང་གདམས་ངག་ཡ་བྲལ་དུ་མ་སོང་བས་དགོངས་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་རང་རྒྱུད་ལ་འཕོ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ།

།བདུན་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་སྦྱོང་བ་ནི། གཞུང་རྩ་བར། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་བསམ་གཏན་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བའི་གཞི་སྟེ་ཞིང་ས་དུལ་བ་ལྟ་བུའོ༔ ཞེས་པའི་དོན། ཇི་སྐད་དུ། རྣམ་རྟོག་མ་རིག་ཆེན་པོ་སྟེ། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བྱེད་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཉོན་མོངས་ལས་ཀྱི་རླུང་རྟ་རྒོད་པོ་མིག་མེད་པ་ལྟ་བུ་ལ། སེམས་ཞེས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཅན་ཁམས་གསུམ་གྱི་བྱེད་པོ་མི་འཕྱེ་བོ་མིག་ཅན་གྱིས་ཞོན་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟུལ་ཏེ། གནས་ཆ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བའི་གཞི་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་མང་དུ་གསུང་མོད་ཀྱང༌། རྒྱལ་སྲས་ཏེ་ལོ་པའི་ཞལ་ནས། བློ་དམན་སྐྱེས་བུ་ངང་ལ་མི་གནས་ན། །རླུང་གནད་བཟུང་ལ་རིག་པ་བཅུན་ལ་བོར། །ལྟ་སྟངས་སེམས་འཛིན་དམིགས་པ་དུ་མ་ཡིས། །རིག་པ་ངང་ལ་མི་གནས་བར་དུ་གཅུན། །ཞེས་པ་འདི་གསུང་ཤིན་ཏུ་བཙན་ཞིང་ལམ་འདི་དང་མཐུན་པར་ཡོད་ལ། དེ་ལའང་དཔེ༵་དོ༵ན་ཟུང༵་འ༵ཇུག་དགོས་ཆེད་བསྟན་པ་སྟེ། རང་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དངོས་ལ་གསུམ། བདེ་སྟོང༌། གསལ་སྟོང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའོ། །སྤྱིར་གནས་དང་སྤྱོད་ལམ་སོགས་ཐུན་མོང་གི་བསམ་གཏན་བསྒོམ་པ་དང་འདྲ་ལ། ཁྱད་པར་ལུས་གནད་ཧ་ཅང་གྲིམས་པ་དང༌། བག་མེད་དུ་སྡོད་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར། དྲང་པོ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ། དང་པོ་དངོས་གཞིའི་དམིགས་པ་རང་ལུས་སྟོང་སང་ངེ་བའི་དབུས་སུ་ཁང་སྟོང་དུ་ཀ་བ་བཙུག་པ་ལྟ་བུའི་རྩ་དབུ་མ་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་གཡས་སུ་རོ་མ་དཀར་མོ། །གཡོན་དུ་རྐྱང་མ་དམར་མོ་གཉིས་མར་སྣ་ལྟེ་འོག་གཉེར་པོ་ཆེའི་ཐད་དུ་ཡི་གེ་ཆའི་དབྱིབས་སུ་དབུ་མའི་སྦུབས་སུ་ཆུད་པ། ཡར་སྣེ་རོ་རྐྱང་གཉིས་ལྟག་པ་ནས་མཐུར་དུ་གུགས་ཏེ་སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་དུ་ཟུག་པ། དབུ་མ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་མཐོང་ཁ་ཕྱེས་པ་ལྟ་བུར་ཧ་རེར་ཡོད་པའི་ཁ་ནས་མར་སོར་གཉིས་ཙམ་གྱི་མཚམས་སུ་གྱེས་པའི་རྩ་འཁོར་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས། མགྲིན་པར་ཕྲག་པའི་དང་རུ་གྱེས་མཚམས་ཐད་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག །སྙིང་དཀར་ནག་གི་ཐད་རྩ་འདབ་བརྒྱད། ལྟེ་བའི་ཐད་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི། སོ་སོའི་གྱེས་མཚམས་རྩ་གསུམ་སྦུབ་གཅིག་ཏུ་སོང་བ་ལས་གདུགས་ཀྱི་རྩིབ་མ་བརྒྱངས་པ་ལྟ་བུ་ཁ་དོག་ཅུང་ཟད་དམར་སྐྱ་གྲོ་སོག་གི་དབྱིབས་རྩ་སོ་སོ་གདོས་བཅས་མ་ཡིན་པར་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གསལ་གདབ། དབུ་མའི་ཡར་སྣེ་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཧྃ་ཡིག་དཀར་པོ་ཟླ་བ་ཞུན་མ་ལྟ་བུ་ནཱ་ད་སུམ་འཁྱོགས་ཅན་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་པ་ཕྲོམ་མེ་བ་མགོ་བོ་གྱེན་བསྟན་དུ་གནས་པ། མར་སྣེ་ལྟེ་འོག་རྩ་གསུམ་འདུས་མདོར་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཨ་ཡིག་དམར་པོ་འགྲེང་ཐབས་མེ་འབར་ལ་ཁད་པ་ཞིག་གསལ་གདབ། མཆིལ་མ་ཐིགས་གཅིག་མིད་པ་དང་མཉམ་དུ་སྟེང་རླུང་དལ་བུས་མནན། འོག་རླུང་ཡིད་ཙམ་བསྐུམ་ལ་ལྟེ་བར་རླུང་ཁ་སྦྱར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨ་ལས་གཏུམ་མོ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་རྟ་རྔ་རྒྱར་གཤག་པའི་ཚད་ཙམ་ཉུག་ཉུག་ཏུ་བྱུང་ནས། ལྟེ་བར་སླེབ་པའི་དྲོད་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ་སྤྱི་བོར་ཧྃ་མགོ་ཐུར་བསྟན་དུ་གྱུར། ཡར་སྙིང་གར་སླེབ་པས་ཧཾ་ལ་དྲོད་སྐྱེས། མགྲིན་པར་སླེབ་པས་དམར་ཁྱོག་གིས་སོང་སྟེ་འཛག་ལ་ཁད་དུ་གྱུར། སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་གི་ནཱའ་ད་ལ་རེག་ལ་ཁད་དུ་བྱས་པས་མེ་བྲོས་དེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ནར་གྱིས་དྲངས་ཏེ་ཨ་ལ་ཕོག་པས་ལྕགས་སྲེག་ལ་མར་ཕོག་པ་ལྟར་ཚག་སྒྲ་དང་བཅས་མེ་ཆེར་འབར་བ་གྱེན་ཏུ་སོང་སྟེ་ཧྃ་ཡིག་བཞུས་པས་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ལ་རྣམ་པ་བདེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱིས་སྤྱི་བོ་ནས་རིམ་པར་རྩ་འཁོར་བཞིའི་ནང་ཐམས་ཅད་མེར་གྱི་གང༌། མཐར་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཚུན་ཆད་ཁྱབ་པས་བདེ་སྟོང་དངོས་སུ་སྐྱེས་པར་བསམ་སྟེ། སྙིང་དབུས་སུ་ཨ་དཀར་པོ་གསལ་ལ་དྭངས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་མོས་ལ་སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡེང་པར་དེ་ལ་གཏད་དེ། རླུང་ཐུབ་ཐང་ནང་དུ་དལ་བུས་བཟུང་ལ་ཕྱིར་བསལ། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པས་བདེ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེའོ། །གཉིས་པ་གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་སེམས་སྦྱོང་བ་ནི། ལུས་གནད་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པར་བྱས་ལ་སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་དབུས་གསུམ་ནས་རླུང་རོ་གསལ་ལ་ཅུང་ཟད་ངལ་བསོ། སླར་ནང་དུ་རྔུབ་པའི་ཚུལ་གྱི་ཕྱིའི་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ནམ་མཁའ་སྔོན་པོ་དང་འདྲེས་དེ་སྔོ་མེ་རེ་རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་མེར་གྱི་གང་བར་བསྒོམ་ལ། རླུང་བུམ་ཆེན་ནམ། བར་རླུང་ཁམས་དང་གང་འཕྲོད་ཁ་སྦྱར། སླར་སངས་ཀྱིས་ཕྱིར་འདོན། དེ་ཡང་རླུང་གི་རེག་བྱ་གྲང་ཤེས་ཆེ་ན་ཚ་བ། ཚ་ཤས་ཆེ་ན་བསིལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་བསྒོམ་པ་ནི་གནད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པས་གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེའོ། །གསུམ་པ་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་སེམས་སྦྱོང་བ་ནི། འདུག་སྟངས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཆ་ནས་ལྷོད་ཆགས་པར་བྱས་ལ། སོ་བར་ནས་རླུང་བཏང་སྟེ་ཕྱིར་འཛིན་ཅུང་ཙམ་བྱས་ལ་ལུས་སེམས་ཁོང་ལྷོད། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་ཅིང་མིག་མི་མགུལ་བར་བར་སྣང་དུ་ཅི་གནས་སུ་ཧ་རེ་བལྟ། སེམས་འཕྲོ་འདུའི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའི་ངང་ལ་བསྒོམ། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པས་སེམས་གར་གཏད་དུ་ཟིན་ཅིང་རྟོག་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེ༵་ཚད་ཁུང་ཆེ་ས་རེ་དང་པོ་ཞིང་ས་ལེགས་པར་བརྟུལ་ཏེ་ས་བོན་བཏབ། དེ་ནས་ཡུར་ཆུ་དྲངས་ཤིང་སོ་ནམ་ཅི་ཙམ་བྱས་ན་དེ་ཙམ་གྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་ཅིང་ལོ་ཏོག་ལེགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་བསམ་གཏན་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ། དོ༵ན་ཉོན་རླུང་རང་སར་ཞི་བས་བསམ་བསྟན་གྱི་གཞི་ཚུག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་དཔེ་དོན་ཟུ༵ང་དུ་འཇུག༵་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་སྦྱོང་བས་འཁྲུལ་པའི་རྣམ་རྟོག་ཆུ་ཁོལ་བ་ལྟ་བུ་དེ་ལྷོད་ཀྱིས་སོང་སྟེ་རྟོག་མེད་ནམ་མཁར་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལ་ཡུན་དུ་གནས་ཚེ་འབྱོངས་པའི་ཚད་དོ། །དགོ༵ས་ཆེ༵ད་ནི། དེ་ལྟར་ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའི་བསམ་གཏན། ས་མ་དྷི་ཞེས་པའི་སྒྲ་དོན་བློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་ཐོབ་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །དེས་ཐུན་མོང་སེམས་སྦྱོང་བདུན་གྱི་དོན་ཁྲིད་ཐོ་ཙམ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །སྤྱི་དོན་གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིད་ལ་ལྔ། སྐྱབས་འགྲོ། སེམས་བསྐྱེད། སྒྲིབ་སྦྱོང༌། ཚོགས་བསགས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཁྱད་ཆོས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ལྔ། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ། འགྲོ་བ་པོ། འགྲོ་བའི་ཚུལ། སོང་བའི་ཚད། ཕན་ཡོན་དགོས་ཆེད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱབས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་སྟེ། །ཞེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་དེའི་ལམ་ཆོས་དང་གྲོགས་དགེ་འདུན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མོ། །གཉིས་པ། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་པོ་ནི། ཀུན་སློང་གི་ཁྱད་པར་གསུམ་ལས། འདིར་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློས་དུས་གསུམ་གྱི་ཕ་མར་གྱུར་པའི་སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་སྣང་གཟུང་འཛིན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲོལ་འདོད་དོ།

།གསུམ་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་མོང་ཕྱི་ནང་གི་གཞུང་སོ་སོ་ལྟར་ཤེས་དགོས་ལ། སྐབས་སུ་བབས་པ་ནི་སྐྱབས་ཡུལ་ཀུན་འདུས་དཀོན་མཆོག་བཞི་པ་བླ་མར་ཤེས་པའི་ཀུན་འདུས་ནོར་བུའི་ལུགས་སོ། །བཞི་པ་སོང་བའི་ཚད་ནི་བླ་མའི་གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཆོས་ཉིད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དུས་སོ། །ལྔ་པ་ཕན་ཡོན་དང་དགོས་ཆེད་ནི། གནས་སྐབས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་ཏེ། མཐར་ཐུག་སྐྱབས་ཡུལ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་མ་བྱས་ཀྱི་བར་དུ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སྣང་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །རང་ལུགས་ལྟར་ན་ཀུན་རྫོབ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། དོན་དམ་ཡོངས་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལྟར། སྐལ་ལྡན་ལས་དང་པོ་པ་ལྷོངས་སུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་སྐྱབས་ཡུལ་ཚོགས་ཞིང་གསལ་གདབ་པ་ནི། གཉིས་སྣང་གི་རྟོག་པས་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བཟོད་ནས་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་སུ་དག་པའི་དོན་གོ་བའི་ངེས་ཤེས་དང་བཅས། ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་བཀོད་པ་དང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་བློས་དཔོག་པར་དཀའ་བའི་དབུས་སུ། རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་རང་མདངས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་དུ་པད་ཟླའི་གདན་ལ་ངོ་བོ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་རྣམ་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བི་མ་མི་ཏྲ་སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་ཤངས་རྩེར་ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་འཐིག་ལ་ཁད་ཡོད་པ། ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་ཕྱག་མཉམ་བཞག་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་ཟག་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་པ། སྐུ་སྟོད་ལ་དར་སྔོན་པོའི་སྟོད་གཡོགས་དཔུང་པའི་ཕྱེད་ཀར་ལྷག་པ། དམར་པོའི་ཤམ་ཐབས་དང་ཆོས་གོས་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པ། དབུ་ལ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་མཚོན་གྱི་པཎ་ཞུ་མནབས་པ། དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་སྐུ་དགེ་འདུན་གྱི་རང་བཞིན། གསུང་དམ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། ཐུགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དེ་ཕྱིའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང༌། སྐུ་བླ་མ། གསུང་ཡི་དམ། ཐུགས་མཁའ་འགྲཽ་ཏེ་ནང་གི་རྩ་བ་གསུམ། སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ། གསུང་ལོངས་སྐུ། ཐུགས་ཆོས་སྐུ་སྟེ་གསང་བ་སྐུ་གསུམ་དང་དེ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་ནོར་ལྷ། ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་བཅས་པ་སྟེ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་དམ་པར་མངོན་གསུམ་ལྟ་བུར་གསལ། དེའི་མདུན་དུ་རང་དང་ལྷན་གཅིག་པར་རྩ་བའི་ཕ་མ་གཉིས་དང་དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས་ཁམས་གསུམ་གྱི་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོད་དེ། སྒོ་གསུམ་དད་གུས་འཇུག་པ་གཅིག་པས་ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་བློས་སྐྱབས་ཡུལ་དམ་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་རང་གཞན་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ལ་བཟླ་བའི་ཚུལ་གྱིས། ཨཿ ཀ་དག་གཏིང་གསལ་སོགས། ཅི་ནུས་བརྗོད། མཐར་མོས་གུས་དུང་པ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བླ་མའི་སྐུ་ལས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཟླ་བ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང༌། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི། ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་མོས་ལ་མི་དམིགས་པར་བཞག་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་རྣམ་པ་དང༌། གཉིས་པ་དོན་དམ་པའི་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ཡུམ་བར་མ་ལས། རབ་འབྱོར་གང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱང་མི་དམིགས་ལ། ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཡང་མི་སེམས་ན། འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་སྐྱབས་འགྲོའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལས་དང་པོ་པས་སེམས་འཁྲུལ་རྟོག་གི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་བར་རང་བབས་སུ་ལྷོད་དེ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །རྣལ་འབྱོར་པས་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ལས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་ལྟར་ཡིན་ལུགས་ཤེས་པས་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་འོད་གསལ་ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་གཞག་གོ །དེ་ལས་ལྡང་བ་ན་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་བྱ་ཞིང༌། སྤངས་བླང་གི་བསླབ་བྱ་སོགས་ནི་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཁྲིད་ཐོ་ཙམ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །དོན་གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཁྲིད་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པ་གཉིས་ཏེ། མྱང་འདས་ལས། ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་དབྱེ་བ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དེ་རྣམ་པ་གཉིས། །ཞེས་སོ། །དང་པོ་ལ་སྨོན་འཇུག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཆགས་སྡང་དང་བྲལ་འདོད་ཀྱི་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོའི་བློ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བྱམས་པ། སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སོགས་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་འདོད་པའི་དགའ་བ་སྟེ་ཚད་མེད་བཞི་པོ་འདི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པས་ལྟ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱོད་པ་མ་ཤོར་བར་བློ་སྦྱོང༌། གཉིས་པ་དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་མཐུན་ཕྱོགས་དྲུག་པོས་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་ལ་བརྩོན་པ་དང༌། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དྲུག་སོགས་ཉེས་སྤྱོད་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤངས་ཤིང༌། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྡུ་དངོས་བཞིས་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རང་གི་བློ་དང་མཚམ་པར་བསྲུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་སྔར་ལྟར་དཔང་པོའི་ཚུལ་དུ་གསལ་བཏབ་སྟེ་སེམས་ཅན་དམིགས་སུ་བསལ་བ་རེ་རེ་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ཏེ་རླུང་འབྱིན་འཇུག་དང་སྦྱར་ནས་བདག་གཞན་བརྗེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡང་ཡང་རྩལ་འདོན་ནོ། །ངག་ཏུ་ཡང༌། ཧོཿ གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་སོགས་བརྗོད་ལ། གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པས། ཆོས་ལ་དམིགས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་བདེ་སྡུག་གཏོང་ལེན་བྱ་བ་དང༌། བླ་མའི་གདམས་ངག་གི་ཟིན་པའི་ལམ་གྱི་གང་ཟག་གིས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དོན་ལྟར་མ་རིག་གསུམ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཚོགས་བརྒྱད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མས་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་དུ་སོང་བའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་མེད་རང་སྣང་རང་རིག་རང་གྲོལ་དུ་ལ་བཟླ་བའི་ཚུལ་གྱིས་མ་བཅོས་རྒྱ་ཡན་ཅོག་བཞག་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ལྷོངས་སུ་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བར་ཤེས་པའི་ངང་དུ་ལ་བཟླ་བ་ནི་དོན་དམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དགོས་པ་ནི། དོ་ཧ་ལས། སྙིང་རྗེ་དང་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པ། །དེས་ནི་ལམ་མཆོག་རྙེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །འོན་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་འབའ་ཞིག་བསྒོམ་པས་ཀྱང༌། །འཁོར་བ་འདིར་གནས་ཐར་པ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །གང་དག་གཉིས་པོ་སྦྱོར་བར་ནུས་པ་དེས། །འཁོར་བར་མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་མི་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་གྱི་སྟོན་པས་གསུང་པའི་མདོ་དང་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ན་ལྟ་བ་རྟག་ཆད་སོགས་ནག་པོ་ཁ་འབྱམས་བདུད་ཀྱི་ལྟ་བ་རུ་གོལ་བའི་ལམ་ལོག་དང༌། དམན་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཧ་ཅང་འཐས་པ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་འདི་ནི་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཇི་ལྟར་བཟང་ཡང་གལ་ཆེ་ཞིང་གདམས་པའི་སྙིང་པོར་འཛིན་དགོས་སོ། །འདི་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། ཡུམ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། དམིགས་པ་ཅན་ཞིག་གིས་བསྐལ་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱས་པ་བས། གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་ཉི་མ་གཅིག་གམ། ཉི་མ་ཕྱེད་དམ། སེ་གོལ་གཏོགས་པ་གཅིག་གི་ཡུན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་བསོད་ནམས་ཆེའོ། །ཞེས་སོགས་ཕན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་རྡོ་རྗེའི་ལྗགས་ཀྱིས་ཀྱང་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཐོ་ཙམ་བསྟན་ཟིན་ཏོ།

།དོན་གསུམ་པ་ལམ་གྱི་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བའི་ཁྲིད་ལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། །སྦྱང་བྱ་སྡིག་པའི་སྒོ་དྲུག་སྟེ། །སྦྱོང་བྱེད་གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞིས་སྦྱངས། །སྦྱོང་ཚུལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་སྟེ། །རང་བཞིན་དག་པའང་སྔོན་དུ་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མདོ་དང་སྔགས་ཕྱི་ནང་རང་རང་གི་བཞེད་སྲོལ་ལྟར་ལགས་མོད། གཉིས་པ། ཁྱད་པར་སྐབས་འདིར་སྦྱང་གཞི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས། སྦྱང་བྱ་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་སྦྱོང་བྱེད་སྟོབས་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོ་ག །སྦྱོང་ཚུལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཟབ་གནད་དོ། །གོང་སྨྲོས་ལྟར་གནས་ལུགས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་དགོས་པས་རང་ལུགས་ལ་ཐབས་ཚུལ་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་ནང་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་བྱེད་བཅིངས་ལ་བརྟེན་པའི་རྩ་རླུང་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །སྦྱོང་ཚུལ་དངོས་ནི། སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ། ལུས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་ནམ། དྲང་པོ་གསུམ་གྱི་གནད་དང་ལྡན་པར་བྱ། །དམིགས་པ་ནི། རང་ལུས་ཐ་མལ་དུ་ཡོད་པའི་ནང་ཁྲོལ་སོགས་གང་ཡང་མི་དམིགས་པར་སྟོང་སང་ངེ་བའི་ལུས་དབུས་སུ། རྩ་དབུ་མ་མཚན་ཉིད་བཞི་དང་ལྡན་པའི་གཡས་སུ་རོ་མ་དཀར་མོ། གཡོན་དུ་རྐྱང་མ་དམར་མོ་སྟེ་རྩ་གསུམ་པོ་ཀ་བ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུའི་མར་སྣ་ཡི་གེ་ཆའི་དབྱིབས་སུ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད་དུ་ཟླུམ་པ། ཡར་སྣར་རྒྱ་མཐོངས་ཁ་ཕྱེས་པ་ལྟ་བུའི་སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཅུང་ཟད་ཐུར་དུ་ཕྱོགས་པ། མགྲིན་པ་རོ་འདུས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་པ་གྱེན་དུ་གྱུ་བ། སྙིང་གར་དྲན་པ་རྣམ་བཀོད་ཀྱི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ཐད་དྲངས་སུ་ཡོད་པ། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་གྱེན་དུ་གྱུ་བ་སྟེ། རྩ་འདབ་སོ་སོར་གྱེས་མཚམས་རྣམས་སུ་རྩ་གསུམ་པོ་སྦུབས་གཅིག་ཏུ་སོང་བ་ལས་གདུགས་ཀྱི་རྩིབས་མ་བརྒྱངས་པ་ལྟར་ཐོགས་རེག་གི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་བའི་མར་སྣེའི་སུམ་མདོར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་ངོ་བོ་རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམ་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་པདྨ་རཱ་ག་ལ་ཉི་འོད་ཕོག་པ་ལྟ་བུ། ཞི་ཚུལ་དགུས་སྒེག་ཅིང་ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་ཆས་བཅུ་གསུམ་དང་རུས་པས་བརྒྱན་པའི་པང་དུ། ཡུམ་སྙེམས་མ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་གཡོན་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པ། ཡབ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང༌། ཡུམ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན་བདེ་སྟོང་གི་རང་མདངས་འོད་ལྔ་འབར་བའི་ཀློང་ན་དགྱེས་ཆགས་བཞད་པའི་རྣམ་པས་བཞུགས་པར་མོས་པ་ནི་རྟེན་གྱི་སྟོབས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོག་མ་ནས་ད་བར་དུ་བསགས་པའི་ཚོར་བ་དང་མ་ཚོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་ལ་དུག་ཁོང་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུའི་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཁྱེད་མཁྱེན། བདག་གི་ཤེས་རྒྱུད་ཀྱི་སྡིག་ལྟུང་དག་པ་ཞིག་ཐུགས་རྗེ་མ་ཆུང་སྙམ་པ་ནི་ཉེས་པ་སུན་འབྱིན་པའི་སྟོབས། ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་སྡིག་པའི་ལས་མི་བགྱིད་དོ་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་བ་ནི་ཉེས་པ་ལས་བཟློག་པའམ་སྡོམ་པའི་སྟོབས། དེ་ལྟ་བུའི་འགྱོད་སྡོམ་དང་ལྡན་པས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྟེང་རླུང་མནན། འོག་རླུང་ཅུང་ཟད་བསྐུམ་སྟེ་འཇམ་རླུང་ལྟེ་བ་རུ་ཁ་སྦྱར་ལ་བསྐྱིལ་ཏེ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དད་པའི་རྣམ་པ་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་གིས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་བདེ་བས་རབ་ཏུ་དགྱེས་ནས། སྐུ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རྟ་རྔ་རྒྱར་གཤགས་པ་ཙམ་ཉུག་ཉུག་ཏུ་འབར་ཏེ་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་ཐམས་ཅད་གང༌། སྙོམས་འཇུག་དང་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དེས་བསྐྱེད་པའི་སྡིག་ལྟུང་བག་ཆགས་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཁམས་སྙིགས་མ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས། དེའི་འགྲེས། སྙིང་གའི་རྩ་འཁོར་གང༌། གཉིད་འཐུག་དང་ཞེ་སྡང་གི་སྒྲིབ་པ་དེས་བསྐྱེད་པའི་སྡིག་ལྟུང་སྤྱི་དང༌། ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག༴ མགྲིན་པའི་རྩ་འཁོར་གང༌། རྨི་ལམ་དང་ང་རྒྱལ་གྱི་སྒྲིབ་པ་དེས་བསྐྱེད་པའི་སྡིག་ལྟུང་སྤྱི་དང་གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག༴ སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་གང༌། སད་པ་དང་ཕྲག་དོག་གི་སྒྲིབ་པ་དེས་བསྐྱེད་པའི་སྡིག་ལྟུང་སྤྱི་དང་སྐུའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སོ་སོའི་ཁམས་སྙིགས་མ་དང་བཅས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེགས་པར་མོས། མཐར་ཐ་མལ་པའི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མེད་པར་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་པ་དང་བཅས་པ་ནི་གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་སོ། །དེ་ལྟར་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། ཨཿ བདག་ཉིད་ཐ་མལ་ལུས་ཀྱི་དབུས་སོགས། བརྗོད་ལ་སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པའི་ངང་ནས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་ནུས་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ༔ ཞེས་ཡིད་བཟླས་ཁོ་ན་དང༌། སྐྱོ་ན་ངག་བཟླས་ཇི་ལྟར་རིག་པར་བྱ། མཐར་བཤགས་ཚིག་རྒྱས་པ་རུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས་སམ། བསྡུ་ན་མགོན་པོ་བདག་ནི་སོགས་ཀྱིས་བཤགས་པ་བྱས་པས་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སྡིག་ལྟུང་མི་དགེ་བ་ཆ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་དག་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། ཐག་བཅད་མི་དམིགས་པའི་ངང་དུ་བཞག་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲིབ་སྦྱོང༌། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཉིད་འདུས་མ་ཡེ་བྱས་ཀ་དག་རང་བྱུང་འོད་གསལ་གྱི་ངང་མདངས་སྐྱོང་བ་ནི་དོན་དམ་རྫོགས་རིམ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲིབ་སྦྱོང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ་བརྩོན་པས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་རྟགས། རབ་དངོས། འབྲིང་ཉམས། ཐ་མ་རྨི་ལལ་དུ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་འབད་པར་བྱའོ། །དེས་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཐོ་ཙམ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །དོན་བཞི་པ་མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་གཉིས་གསོག་པའི་ཁྲིད་ལ། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རོ།

།དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་ནས་ཐུན་མོང་གི་མཎྜལ་མ་བསྟན་ཀྱང་འདི་སྐབས་མཎྜལ་བླངས་ན་ལེགས་ཞེས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ན། མདོ་ལས། ཇི་སྲིད་ཚོགས་གཉིས་དམ་པ་དེ་ནི་མ་རྫོགས་པར། དེ་སྲིད་སྐུ་གཉིས་དམ་པ་དེ་ནི་ཐོབ་མི་འགྱུར། ཞེས་པ་ལྟར། རྒྱས་པར་བླ་མ་ཡང་ཏིག་ལས་བྱུང་བའི་མཎྜལ་ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་ཕུང་ལྟར་འབུལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དང་པོ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་དབུལ་བ་ལ། ཚོགས་ཞིང་གསལ་གདབ་པ་ནི། རང་གི་མདུན་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སྟོང་གསུམ་གྱི་གླིང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པ་བཀོད་ལེགས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་གསལ་བའི་སོ་སོའི་རི་རབ་གྱི་རྩེར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་བྱད་ཅན་གྱི་འཁོར་དུ་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ། གླིང་དང་གླིང་ཕྲན་རྣམས་སུ་ཡང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བར་བསམ་པ་ནི་ཁྱད་པར་རོ། །དམིག་བསལ་ཐུན་དུ་བཅད་དེ་ཚོགས་གསོག་སྐབས་སུ་དམིགས་རྟེན་རང་གི་མདུན་ངོས་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་མཎྜལ་བྱི་དོར་ལེགས་པར་བྱས་ལ་ཚོམ་བུ་ལྔའམ་དགུ་བཀོད་ལ་བཞག །འབྱོར་ན་ཉེར་སྤྱོད་བརྒྱད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཤམས། མཆོད་པའི་མཎྜལ་གྱི་རྒྱུ་མཛེས་ཤིང་བཟོ་དབྱིབས་ལེགས་པ། ཚོམ་བུ་ཡང་རབ་རིན་པོ་ཆེ། འབྲིང་སྨན་དང་འབྲས་ལྟ་བུ། ཐ་ན་ནས་སོགས་འབྲུ་དཀར་གྱི་རིགས་གཙང་མར་སྨན་དང་འབྲུ་སོགས་བསྲེས་ཏེ། འབྱོར་ཞིང་གྲུབ་ན་དྲི་བཟང་གི་ཁུ་བས་ཁ་དོག་སེར་པོ་བྱ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རླན་མི་ཡལ་བའི་ཕྱིར་མཎྜལ་གྱི་ངོས་ལ་བྱུག་རྒྱུའི་བ་བྱུང་ལྔའམ་དྲི་བཟང་གི་ཆུ་སོགས་འདུ་བྱ། དེ་ནས་མཆོད་པའི་མཎྜལ་ལག་གཡོན་པས་ཐོགས་ལ། གཡས་པའི་མཁྲིག་མའི་ཆུ་བ་རྒྱུས་པ་མངོན་པར་བྱས་པས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་ཕྱི་བཞིན་ངག་ཏུ། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། དེ་ནས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་གུང་སྲིན་གཉིས་ཀྱིས་བ་བྱུང་ངམ་དྲི་བཟང་ཡོད་ན་བྱང་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ངོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱུག །མེད་ན་སོར་མོ་ཕྱིར་བསྟན་གྱིས་ཚོམ་བུའི་རྒྱུ་གང་རུང་དེ་ལྟར་བཀྲམ། ལྕགས་རི་ཡོད་ན་དགོད། ཚོམ་བུ་དགོད་ཚུལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་གསུངས་པས། འབྲིང་པོ་ལྟར་ཚོམ་བུ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་བཅས་ཐུན་མོང་ལྟར་ཚོམ་བུ་བཅུ་གསུམ། གསེར་རི་དང་རོལ་མཚོ་གཉིས་ཀ་མཚོན་བྱེད་གཡས་བསྐོར་དུ་མུ་ཁྱུད་གཅིག །རྒྱལ་སྲིད་བདུན་དང་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་གཉིས་ལ་མུ་ཁྱུད་རེ་རེ། ཤར་ལྷོར་གཏེར་གྱི་བུམ་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌། ནུབ་བྱང་དུ་མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག །བྱང་ཤར་དུ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་འདོད་ཡོན་བཞི་ལ་ཚོམ་བུ་རེ་རེ། ཡང་མུ་ཁྱུད་གཡས་བསྐོར་གྱིས་བཀྲམ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ལྷ་མོ། ཤར་དུ་ཉི་མ། ནུབ་ཏུ་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་ཚོམ་བུ་རེ་རེ་བཅས་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་དགོད་ཚུལ་ནི། ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཚིག་དང་ཚོམ་བུའི་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་པ་ལ་འབྱོར་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་དགོད་པར་བྱའོ། །དེ་དག་གི་སྟེང་འོག་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་ན་ལྷ་ཀླུ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བདག་པོས་བཟུང་བ་དང་མ་བཟུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་བྱེད་ཉེ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་བདུན། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་རྟགས་བརྒྱད་བརྒྱད། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ནོར་བུའི་རིགས་མང་པོ། ཨ་རུ་ར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སོགས་ནད་གསོ་བྱེད་སྨན་གྱི་རིགས། སྤོས་ཆུའི་རྫིང་བུ་དང༌། དལ་དུ་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་དང་ཆུ་ཕྲན་ལྷུང་ལྷུང་གི་སྒྲ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྒྲོགས་པ་མང་པོ་དང༌། པདྨས་བརྒྱན་པའི་མཚོ་ཆེན་པོར་རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་བྱ་རིགས་མང་པོ་རྩེ་འཇོ་རོལ་ཞིང་སྙན་པའི་སྒྲ་སྐད་སྣ་ཚོགས་སྒྲོགས་པ། སྨན་ཤིང་གི་ནགས་ཚལ་དུ་སྤུ་སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་རི་དྭགས་མང་པོ་བག་ཕེབས་ཤིང་རྩེ་འཇོ་རོལ་བ། ཁ་དོག་རབ་ཏུ་མཛེས་ཤིང་དྲི་བསུང་དང་ལྡན་པར་གསེར་གྱི་སྦྲང་མ་འཕུར་ལྡིང་གཡོ་བའི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ཚལ་དང་ལྗོན་ཤིང་ལོ་འབྲས་མེ་ཏོག་རྒྱས་ཤིང་འདུས་པའི་ཚལ་མང་པོ། །རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ་སྤང་ལྗོངས་སྨན་སྤོས་མེ་ཏོག་གིས་གང་བ་མང་པོ། ཡངས་ཤིང་བདེ་ལ་སྨན་སྤོས་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་བའི་ཐང་མང་པོ། མདོར་ན་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་བཟང་ཞིང་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། རང་གི་ལུས་དང་ཡིད་ལ་གཅེས་པར་བཟུང་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་ཡོད་བཅས་མ་ཚང་བ་མེད་པས་ཕྱུར་བུར་བཀང་བའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ལྕགས་རིས་བསྐོར་བ། དེ་འདྲ་བའི་གླིང་བཞི་རི་རབ་ལྷ་གནས་དང་བཅས་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟེ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ཡོད་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང༌། རིགས་ལྔ་གངས་ཆེན་མཚོའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚངས་ཆེན་གྱི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་རེ་རེ་ལས་གྲངས་མེད་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་བར་སྤྲུལ་ཏེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཕུལ་བར་མོས་ཏེ་ཚོམ་བུ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཚིག་རྗེས་དོན་དྲན་གྱིས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི་སོགས་ནས། ལྔ་གང་དམིགས་ཏེ་འབུལ་ལོ། །དབྱངས་དང་བཅས། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་སོགས་ཚིག་བཞི་དང༌། རིན་ཆེན་མཎྜལ་སོགས་ལྷུག་འདོན་ལན་གསུམ་བཅས། གཉིས་པ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་དབུལ་བ་ནི། དེའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་ཐུན་མིན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང༌། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་གཞི་དང་རྒྱ་ཚད་རྒྱན་གྱི་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབུས་སུ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལོངས་སྐུའི་ཆ་བྱད་ཅན་རིགས་ལྔ་ལོངས་སྐུའི་འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བར་མོས། ལྕགས་རི་གཉིས་པ་བཀོད་ལ། དང་པོ་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞི་སྟེ་ཚོམ་བུ་ལྔ། ཡང་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་དང་བརྒྱད་དེ་བཅུ་གསུམ་བཀོད། ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པའི་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཚང་བ་རྔ་སྒྲའི་ཞིང་ཁམས་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་དོན་ཡིད་ལ་དམིགས་ཏེ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། འོག་མིན་གྱི་གནས་སོགས། རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་འབུལ་ལོ། །དབྱངས་དང་བཅས། བདེ་ཆེན་གནས་ནི་སོགས། ཚིག་བཞི་དང༌། འོག་མིན་བདེ་ཆེན་སོགས། ལྷུག་འདོན་གསུམ་བཅས་སོ།

།གསུམ་པ་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་འབུལ་བ་ནི། རྣལ་འབྱོར་པ་ལས་དང་པོའི་དབང་དུ་བྱས་ན་འབུལ་ཚིག་ལྟར། ངོ་བོ་ཀ་དག་གི་གཞི་སྣང་དབྱིངས་ཡེ་ནང་གསལ་དུ་ཡེ་ནས་བཞུགས་པའི་དོན་གོ་བས་བློ་ཡུལ་དུ་བྱས་ལ་འབུལ་བྱ་འབུལ་བྱེད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ལྕགས་རི་གསུམ་པ་བཀོད་དེ། དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞི་སྟེ་ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀོད་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་སོགས། དམ་པ་འབུལ་ལོ། །དབྱངས་དང་བཅས། གདོད་ནས་རྣམ་དག་སོགས་ཚིག་བཞི་དང༌། འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ལྷུག་འདོན་ལན་གསུམ་བཅས་སོ། །གྲངས་གསོགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཚེ། སྤྲོ་ན་མཎྜལ་ཕྱི་བ་སོགས་གོང་དང་འདྲ་བ་ལ། ཚོམ་བུ་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དེ་དགུ་བཀོད་ལ། རིན་ཆེན་མཎྜལ་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་དང༌། དེ་སྟེང་ཡང་ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀོད་དེ། འོག་མིན་བདེ་ཆེན་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་དང༌། དེ་སྟེང་ཚོམ་བུ་བཀོད་དེ། འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་སོགས། ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་གོ །དེ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྐུ་གསུམ་མཎྜལ་བཀོད་ཚུལ་རང་ལུགས་ལྟར་བྱས་ན་ཚིག་དོན་གཅིག་པས་རུང་ངོ༌། །གང་ལྟར་ཡང་འབུམ་ཐེར་སོགས་རྒྱས་པར་སྐུ་གསུམ་མཎྜལ་སོ་སོ་ལྟར་འབུལ་ན། དང་པོ་སྤྲུལ་སྐུའི་མཎྜལ་ལ་གྲངས་འཛིན་ཅིང་གྲུབ་ནས་ལོངས་སྐུའི་མཎྜལ་དང༌། དེ་བཞིན་ཆོས་སྐུའི་མཎྜལ་ཏེ་སོ་སོ་རིམ་ཅན་ནམ་གསུམ་ཀ་ཁྱབ་གཅིག་བསགས་ཀྱང་དོན་གཅིག་གོ །ཐུན་གྱི་མགོ་མཇུག་གཉིས་ལ་རྒྱས་པ་རེ་འགྲོ་དགོས་ལ། དམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཟིན་པ་ནི་གལ་ཆེ། མཐར་ཚོགས་ཞིང་མཎྜལ་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐིམ་པས་ནོར་གྱིས་དབུལ་བ་དང་ཆོས་ཀྱིས་འཕོངས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་དར་ཞིང་རྒྱས། ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་སྐུ་གཉིས་དམ་པ་མངོན་དུ་བྱས་པར་མོས་ལ། རྣལ་འབྱོར་པས་ཚོགས་ཆེན་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་ཅི་གནས་སུ་བཞག་ལ་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བྱ། ད་རེས་རང་རེ་དལ་འབྱོར་ཐོབ་ཅིང་ཡུལ་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདི་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་འཛོམ་དཀའ་བར་ཤེས་པས་སྤྱིར་ཚོགས་གསོག་གི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ལ་འབད་དགོས། ཁྱད་པར་བྱ་སླ་ལ་ཆོད་ཆེ་བ་མཎྜལ་འབུལ་བ་འདི་ནི་ཚོགས་མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་ཐབས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པས་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་སུ་མཎྜལ་གྱི་ཁྲིད་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་པར་འདུག །ལར་ད་ལྟའི་འབྱོར་པ་ཅི་ཙམ་གྱིས་ཚོགས་གསོག་ནའང་དངོས་པོ་ཁ་ཚོན་གཅོད་རྒྱུའི་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་ལས་སུས་ཀྱང་མི་གཏོང༌། ཡུལ་ཡང་གྲངས་སུ་ངེས་པ་ཅན་ཡིན་མོད། དེ་ཡང་ང་རྒྱལ་དང་འགྲན་སེམས་སེར་སྣ་དང་ལན་ལ་རེ་བ་སོགས་ཀྱིས་དག་པ་གསུམ་གྱི་མཆོད་པར་འགྲོ་དཀའ། མཎྜལ་ནི་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་བློས་བླངས་པས་ན་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། མཆོད་པ་ཡང་སྤྲུལ་སྐུའི་མཎྜལ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་མཆོད་པའི་དངོས་པོའང་ལྷ་ཀླུའི་ཡོ་བྱད་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་མ་བཟུང་བ་གླིང་བཞི་རི་རབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་དངོས་སུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བས་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། དུས་རེ་འགའ་བ་མ་ཡིན་པར་སྒོ་གཏན་པ་མེད་པའི་ཚུལ་དུ་འབུལ་བས་ལན་ལ་རེ་བ་དང༌། ང་རྒྱལ་སོགས་མེད་པས་ན་འདི་ཡི་ཕན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་སོ། །དེ་ལྟར་ལོངས་སྤྲུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས་བློས་བླངས་ཏེ་ཕུལ་བས་རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང༌། ཆོས་སྐུའི་མཎྜལ་གྱིས་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་སྐད་ཅིག་ལ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ལ་ལག་ནར་གྱིས་བརྐྱངས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བ་ལ་བརྩོན་པ་གལ་ཆེའོ། །ལོངས་སྐབས་མེད་པ་དང༌། ངེས་པར་མི་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་རྗེས་དོན་དྲན་གྱི་སྒོ་ནས་ཡིད་ཀྱིས་ཡང་ཡང་འབུལ་བ་ཆོད་ཆེ་བར་གདའ། བསགས་སྦྱང་ལ་རྟག་ཏུ་འབད་དགོས་པས་དུས་འདི་དང་འདི་མེད་ཀྱང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཕུལ་བ་འི་དུས་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ལྷ་དང་བླ་མ་ནམ་དྲན་དུས་ཉིད་དང༌། །ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་ཆོས་སྤེལ་ཚེ། །ཆོས་སྤྱོད་ཀུན་གྱི་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། ཞེས་གསུངས་པས་མཚོན། ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན། མ་ཕུལ་བའི་སྐྱོན། དབུལ་དགོས་ཚུལ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ནས་མང་དུ་གསུངས་ཀྱང༌། དེ་ཙམ་ལས་ཡི་གེ་མང་དོགས་ནས་མ་བཀོད་དོ། །དེས་ཐུན་མོང་སྤྱི་ལྟར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་པའི་ཐབས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་འབུལ་བའི་རིམ་པ་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་རང་ལུགས་ནང་གི་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། ཏེ་ལོ་པས། བུ་སྣང་བ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་འདི། །དོན་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མ་རྟོགས་པར། །ཚོགས་གཉིས་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་ལ། །འབྲལ་བར་མ་བྱེད་ན་རོ་པ། ཞེས་པ་ལྟར་སྣང་བཅས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ཟབ་མོའི་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་སྣང་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཐབས་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང༌། འདི་ནི་ནང་གི་ཚོགས་བསགས་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་ཏེ། འབར་འཛག་དགའ་བཞིས་དྲངས་པའི་དག་རྫོགས་སྨིན་གསུམ་གྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བཞི་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་མྱུར་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། རང་ལུས་རྩ་འཁོར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་བཅས་པ་བསྒོམ་པ་ནི་སྔར་ལྟར་ལ། ཁྱད་པར་སྤྱི་བོར་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཧཾ་ཡིག་དཀར་པོ་ཟླ་བ་ཞུན་མ་ལྟ་བུ་བདེ་བའི་བདུད་རྩི་འཛག་ལ་ཁད་པ་ཞིག་དམིགས་ལ། སྟེང་རླུང་མནན་འོག་རླུང་ཅུང་ཟད་བསྐུམ་བར་རླུང་ལྟེ་བར་ཁ་སྦྱར་ཏེ། བླ་མའི་སྐུ་ལས་སྔར་ལྟར་མེ་ཉུག་ཉུག་བྱུང་ནས་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ཡིག་ལ་རེག་ལ་ཁད་ཀྱིས་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ནར་གྱིས་དྲངས་ཏེ་མེས་བྲོས་དེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྱི་བོར་བབས་པས་རྩ་འཁོར་ན་བཞུགས་པའི་བླ་མ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། རྩ་འདབས་སུ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་སོ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་རྩ་གནས་ཀྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ། སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོག༷ས། བུམ་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དང་སྐུའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་སྦྱང༷ས། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྨིན༷། སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག །དེའི་འགྲོས་མགྲིན་པར་དྲངས་པས། བླ་མ་གསུང་རྡོ་རྗེ་སྣང་མཐའ་དམར་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དྲུག་སོགས་ལ་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ། གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོག༷ས། གསང་དབང་ཐོབ། ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དང་གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྦྱང༷ས། རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་ཡེ་ཤེས་སྨིན༷། གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་བསམ། སྙིང་གར་དྲངས་པས་བླ་མ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ་ཡབ་ཡུམ་སྔོན་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་སོགས་ལ་བདེ་ཆེན་ཁྱད་པར་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ། བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོག༷ས། ཤེར་དབང་ཐོབ། ཡིད་སྒྲིབ་དང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྦྱང༷ས། མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་སྨིན༷། ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་བསམ། ལྟེ་བར་དྲངས་པས་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིས་མཚོན་རྩ་གནས་ཀྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ། རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས། དབང་བཞི་པ་ཐོབ། སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དང་ཡོན་ཏན་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཡིད་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་སྦྱང༷ས། དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་སྨིན༷། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་བསམ། མཐར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའི་དབྱིབས་གང༌། སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱུང༌། རང་གི་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ་ཞིང༌། དེ་ལྟར་གསལ་གདབ་པ་ནི། མཐར་ནི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་སོགས་བརྗོད་མཐར། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་ཧྃ།་་་་རྐྱེན་སྔགས། མཆན། ཞེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ངའོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སྔགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བཟླ། མཐར་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལ་བཞག་གོ །དེ་ལྟར་དམིགས་པ་རྣམས་ཨ་ཐས་རང་རྒྱུད་པར་མི་སེམས། རང་སྣང་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་ལྟར་རམ། མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར་རང་ལུགས་ཀྱི་གསལ་དག་བརྟན་གསུམ་གྱི་གོ་དོན་སློང་བར་བྱས་ལ་ཉམས་སུ་ལེན་ནོ། །དེས་བསགས་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་ཅུང་ཟད་བསྟན་ཟིན་ཏོ།

།ལྔ་པ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྤྱིར་ཁམས་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ། བཞེངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཇི་སྙེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད། དོན་གདུལ་བྱའི་སེམས་ཅན་ཕན་བདེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ཐབས་རང་གི་བློ་དང་བསམ་པ་དང་དུས་ལ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པས་ན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་པར་ཁྱད་མེད་མོད། ལམ་བདེ་བ་དང་མྱུར་བ་སོགས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པ་ནི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ། གང་ཟག་སྐལ་ལྡན་ལམ་དེ་ལ་ཞུགས་སོ་ཅོག་གི་ལམ་གྱི་རྩ་བའམ་དངོས་གཞི་ལྟ་བུ་ནི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་མི་ལྟོས་གང་ཟག་རང་ལ་རག་ལས་པས། ལམ་གྱི་སྲོག་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པོས་འཛིན་ཅིང་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པ་བསྲུང་དགོས། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཟིན་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཁོ་ན་ལས་མཛད་པ་གཞན་གང་ཡང་སྒྲུབ་རྒྱུ་མེད་ཅིང༌། དེ་ཡང་འབད་རྩོལ་ཅན་མ་ཡིན་པར་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་གྱི་ཚུལ་དུ་གདུལ་བྱ་གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་སྐུ་དང་མཛད་པ་དེ་ལྟར་དུ་སྤྲུལ་ནས། དཔེར་ན་མི་རྣམས་འདུལ་བ་ལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་མཚོན་རིགས་དྲུག་འདུལ་བྱེད་ཐུབ་པ་དྲུག་དང་དེ་བཞིན་དུ་སྨན་དང་ཟས་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཚུལ་སོགས་མ་ངེས་པ་དང༌། ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་སོགས་སྤྲུལ་ནས་ཐབས་ཚུལ་དུ་མས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པས་ན་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་བླ་མ་དམ་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ནི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཚུལ་ལུང་བསྟན་པ་ནི། བ་ཚ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མར་གྱུར་པའི་ཚེ། །ང་ནི་སློབ་དཔོན་གཟུགས་སུ་འོངས། །ང་ཡིན་བསམ་པའི་ཡིད་བྱོས་ལ། །དེ་ཚེ་དེ་ལ་གུས་པ་སྐྱེད། །ཅེས་དང༌། མྱ་ངན་འདས་མདོ་ལས། མྱ་ངན་མ་བྱེད་ཀུན་དགའ་བོ། །སྨྲེ་སྔགས་མ་འདོན་ཀུན་དགའ་བོ། །ང་ནི་ཕྱི་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིད་སྤྲུལ་ནས། །ཁྱེད་ལ་སོགས་པའི་དོན་བྱེད་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར། བདག་སོགས་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་པ་སྔོན་བྱོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་ཡུལ་དུ་ཇི་བཞིན་བར་མ་གྱུར་ཅིང་སྙིང་རུས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོང་བའི་ལོང་བ་བཤེས་མེད་ཐང་སྟོང་དུ་ལུས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་བླང་དོར་གྱིས་གནས་བསྟན། ཤེས་བཞིན་གྱི་མིག་དབྱེ། ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་མ་ནོར་བར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ཁྲིད་དེ། རང་རང་གི་བློ་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་གང་གསུངས་དོན་ལ་རྟོན་པའི་ཚུལ་དུ་བསྟན་ཏེ་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་མཛད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ཡིན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ནི། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལས། མ་འོངས་རྡོ་རྗེ་འཆང་བ་སྟེ། དེ་ལ་བརྙས་བྱེད་སེམས་ཅན་གང༌། དེ་ཡིས་ང་ལ་བརྙས་བྱེད་པས། །ངས་ནི་དེ་ཀུན་དུས་སུ་སྤངས། །ཞེས་དང༌། ང་ནི་དེ་ཡི་ལུས་གནས་ཏེ། །སྒྲུབ་པོ་གཞན་ལས་མཆོད་པ་ལེན། དེ་མཉེས་དེ་ཡི་རང་གི་རྒྱུད། །ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བདེན་ཉེར་ལེན་གྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཀུན་གཞི་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པོ། །དཔེར་ན་ལྕགས་ཁམས་ལ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩིས་བཏབ་པ་ལྟར་རྒྱུ་གཉིས་རྐྱེན་བཞི་ཚོགས་པའི་དབང་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཚེ་རབས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྐད་ཅིག་གིས་གཏོར་ཏེ་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་རང་བཞིན་དུ་སད་པར་བྱས་ནས་ལམ་སྒོམ་རུང་སོགས་སྐལ་བ་བཟང་པོ་རྒྱུད་ལ་བཞག་སྟེ་གྲོལ་བྱེད་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྐལ་པའི་ཡུན་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཉི་ཟླའི་བགྲོད་པ་ལྟ་བུས། རབ་ཚེ་འདི། འབྲིང་འཆི་ཁའམ་བར་དོ་ཐ་མ་ཡིན་ཀྱང༌། སྐྱེ་བ་ཕྱྀ་མ་ལས་མི་འགྱངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བཀོད་པའི་བདག་རྐྱེན་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཐེག་རྩེ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་བླ་མ་ལྟ་དགོངས་ཀྱི་བཅུད་དང་ལྡན་པ་དང༌། སློབ་མ་དད་གཏོང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ལྡན་པ་རྟེན་འབྲེལ་དུས་འཛོམ་ན། གདམས་ངག་དམར་བཅིང་མཛུབ་ཚུག་གི་ཚུལ་དུ་རང་བྱུང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ཅར་ཕོག་གི་ཚུལ་དུ་ངོ་སྤྲད་དེ་སྐད་ཅིག་གིས་ས་ལམ་ཆིག་ཆོད་དུ་བཏང་ནས་ལོ་ཟླ་ཙམ་གྱིས་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་པའི་ཐབས་དེ་ལྟ་བུ་སྟོན་པས་ན་ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་ཚད་མེད། མདོར་ན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བྱེད་ཀོ་གྲུའི་ལག་སྐྱ་ལྟ་བུ་གདམས་ངག་སྟོན་པ་པོ་ཡིན་པས་ན་གྲུ་བོ་ཆེ་ལྟ་བུ། ལམ་ལོག་པ་དང་གོལ་བ་ལས་སྐྱོབ་སྟེ་ཡང་དག་པའི་ལམ་སྟོན་པའི་དེད་དཔོན་དམ་པ་ལྟ་བུ། ལས་ཉོན་མེ་ཚོགས་ཀྱིས་གདུང་བ་སེལ་བར་མཛད་པ་བདུད་རྩིའི་ཆར་ལྟ་བུ། མ་རིག་པའི་མུན་པ་སྟུག་པོ་སེལ་ཅིང་རང་བྱུང་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལྟ་བུ། ལོག་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་མི་སྐྱོ་ཞིང་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ཤོངས་ཡངས་ཆེ་བས་ས་གཞི་བཟང་པོ་ལྟ་བུ། རྩོལ་སྒྲུབ་ངལ་དུབ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པས་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལྟ་བུ། སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་གང་ཞིང་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་གདམས་པ་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལྟ་བུ། མདོར་ན་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་རེ་འདོད་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་སྟེར་བའི་བྱེད་པོ་སྟེ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་དྲིན་གྱིས་བསྐྱང་བ་སྟེ་ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་ཚད་མེད་པ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་སོགས་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བླ་མ་དམ་པ་བསྟེན་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱོ་སུན་དང་མཉམ་འགྲོགས་བདུད་ཀྱི་དབང་དུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་ཤོར་བར་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་པོ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་ནོར་མི་ཁྲེལ་བ་གསུམ་གྱི་གཞི་བཟུང༌། དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་དང་ལྡན་པས་རང་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ངོས་ཟིན་པར་བྱ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་བླ་མ་དང་མཆེད་ལྕམ་གྱི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལས། བཟེ་རེ་དང་ཁོང་ཁྲོ་ཆེ་བས་སུ་དང་སྤྱོད་ལམ་མི་མཐུན་པ་དང༌། རང་འདོད་ངན་ཤེས་ཆེ་བས་གཞན་དང་བློ་གྲོས་མི་མཐུན་པ་དང༌། ཀོ་ལོང་དང་ཟུར་ཟ་ཆེ་བས་ཚིག་ལ་བཟོད་སྲན་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་རང་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཡང་བརྟགས་ཤིང་ཡུལ་ཕུད། ཆོས་མཐུན་གྱི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་ལ་སླབ་དགོས་སོ། །ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་སྐྱོན་ངོས་ཟིན་ན་ཡོན་ཏན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པས་སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་ལ་བརྟགས་ཤིང༌། བསམ་སྤྱོད་ངན་པ་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད། ཕག་སྣར་གཏུན་བུ་བརྡེག་པ་ལྟ་བུའི་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ནས་སྤང་ཅི་ཐུབ་བྱས་ན་མཐར་ཕྱེ་ཐུག་ལ་རྡོར་བཏབ་པའི་དཔེ་རང་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་ནས་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོའོ། །གོང་མོས་ལྟར་བླ་མ་དམ་པ་ནི་མདོ་སྔགས་གང་ནས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན་པ་དང༌། མཛད་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་དང་ཐ་མི་དད་པས་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པས་ཡོ༷ན་ཏན༷་གྱི༷་ངོས༷་ནས་སངས༷་རྒྱས༷་དངོ༷ས་ད༷ང༌། བཀའ༵་དྲིན༷་གྱི༵་ངོས༷་ནས༷་སངས་རྒྱས༷་སྟོང༷་ལས༷་ཀྱང༵་ལྷག༵་པ༵འི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དེ་ལྟ་བུའི་བླ༷་མ༷་སྐད༷་ཅིག༷་ཀྱང༷་མི༷་བརྗེ༷ད་པའི༷་དྲན༷་ཤེས༷་དང་ལྡན་པས་སྐྱིད༷་སྡུག༵་གི༵་སྣང༵་བ༵་གང༵་བྱུང༵་བླ༵་མའི༵་ཕྲིན༵་ལས༵་ཡི༵ན་པར༵་ཤེས༵་པས༵་སྙིང༵་ནས༵་གསོ༵ལ་བ༵་འདེབ༵ས་པ༵་དང་བཞི་པོ་འདི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པའི་དོན་དེ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གིས་མ་སྒྲུབ་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང༌། མི་འདོད་ཀྱང་འདུ་བ་རྣམ་གསུམ་ཤུགས་ཀྱིས་འདུ་ཞིང༌། མ་འབད་ཀྱང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་སོགས་ཕན་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །དེའི་ལམ་ཟབ་མོ་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གཉིས། དང་པོ་ལ་ལྔ། བདག་དང་ཚོགས་ཞིང་གསལ་གདབ་པ། སྤྱན་དྲངས་ཤིང་དམ་ཡེ་བསྲེ་བ། དོན་དམ་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ། ཕུར་ཚུགས་སུ་གསོལ་བ་གདབ་པ། རྗེས་དབང་བཞི་བླང་བའོ། །དང་པོ། །ཆོས་ཉིད་ཀ་དག་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པ་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་ཆར་ཆུ་ལ་ཉ་ལྡང་བ་ལྟ་བུའི་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཀ་དག་གི་ངང་ལ་སོགས། སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་མོས། གཉིས་པ་ནི། མོས་གུས་གདུངས་ཤུགས་དྲག་པོས་སྙན་པའི་དབྱངས་བཅས། ཨཱཿ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་གཞལ་ཡས་ནས། སོགས། དབང་སྐུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བཛྲ་གུ་རུ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པའི་རྐྱེན་གྱི་དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་དུ་གྱུར་པར་མོས། དེ་ཡང་སྣང་ཚུལ་ཙམ་ལས་ཡེ་ནས་ཐ་དད་མེད་པར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤེས་པས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་བྱིན་བསྡུ། གསུམ་པ་ནི། ལས་དང་པོ་པས་བདག་དང་སེམས་ཅན་འཇུག་པ་གཅིག་པས་ཕྱག་འཚལ་བ་སོགས་ནི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། རང་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་དག་གི་ཚིག་དང་མཐུན་པར་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དེ། ཨཱཿ སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་བླ་མ་ལ༔ ཞེས་སོགས་བརྗོད་དོ།

།བཞི་པ་ནི། འོད་གསལ་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ ཞེས་སོགས་གདུང་བའི་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་གདབ། བྱིན་བརླབ་རྒྱུད་བསྐུལ་གྱི་མཚན་སྔགས། ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ། གུ་རུ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ངག་བཟླས་དང་ཡིད་བཟླས་གང་རུང་བརྒྱ་རེའི་མཚམས་སུ་གོང་གི་གསོལ་འདེབས་ཚར་རེ་བྱ། འདི་སྐབས་སེམས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བ་དང༌། སྔགས་སྒྲ་དག་པ་དང༌། སྨྲ་བ་བཅད་པ་གལ་ཆེ། མཐར་སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ། ཞེས་སོགས། སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཁ་ཙམ་མིན་པར་བྱིན་བརླབས་འཇུག་པའི་རྟགས་ལུས་བདེ་བས་བ་སྤུ་གཡོ། སེམས་གདུང་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་མིག་ནས་མཆི་མ་ཐོན་པ། མོས་པའི་དབང་གིས་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་འགགས་ནུས་པ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་བར་གསོལ་བ་གདབ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །སླར་མོས་གུས་དུང་བ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བླ་མས་བདག་ལ་ལྷག་པར་ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་བཞུགས་པར་མོས། ལྔ་པ་རྒྱུ་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་བདག་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གཞི་དབང་ངམ་ལམ་དབང་གི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་མོས་གུས་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། བླ་མའི་དཔྲལ་བའི་ཨོཾ་ལས་སོགས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཞེས་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་སླར་མཚན་སྔགས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཟླས་ཅུང་ཟད་བྱ། ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ། བླ་མ་བི་མ་ལ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་གི་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་དགའ་བ་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཨཿདཀར་གསལ་གྱིས་མཚན་པ་སྲན་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་པར་མོས། གཉིས་པ་བདག་བསྐྱེད་ལ་གསུམ། སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར། གསུང་བཟླས་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ། བདག་གི་ཕུང་པོ་དེར་འཛིན་གྱི་རྟོག་པས་མ་བཅིང་བར། སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་སྐུ་མདོག་བཞུགས་སྟངས་སོགས་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པ་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་འཇའ་ཚོན་མཁའ་ལ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ། ཡེ་ནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐ་དད་མེད་པའི་དོན་ཤེས་པས་རྣམ་པར་དག་པ། རང་རྒྱུད་པའི་གཉིས་སྣང་བློས་བྱས་ང་ནི་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་རའོ་ཞེས་པ་ཙམ་གྱི་ཉེ་ཚེ་བ་མ་ཡིན་པར་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་རང་གཟུགས་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་དོན་གྱི་སངས་རྒྱས་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་ངའོ་སྙམ་པའི་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཇི་སྙེད་པའི་ལྷག་མཐོང་ཏུ་འདོད་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་དེ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་མཉམ་པར་བཞག །གཉིས་པ་ནི། ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ངང་ནས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་སིཾ་ཧེ་ཤྭ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་ངག་བཟླས་དལ་བུའི་དབྱངས་དང་བཅས་པས་ཇི་ལྟར་རིག་པར་བཟླ། མཐར་ཡིད་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་ཁོ་ན་བྱ་ཞིང༌། གོང་སྨྲོས་ལྟར་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ལ་སེམས་འཛིན་ཅིང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཆར་དྲག་ཏུ་བབས་པ་ཙམ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཐིག་ལེ་ཨཿཡིག་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ། བྱིན་བརླབ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་མོས། ཡང་ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་འོད་ཟེར་ཟླ་བ་ཤར་བ་ལྟར་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དག་པའི་ཞིང་དུ་བསྒྱུར་བར་བསམ། མཐར་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཧྲིལ་གྱིས་བསྡུས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཡང་འོད་དུ་བསྡུས་ཏེ་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་ཨཿཡིག་ལ་ཐིམ་པས་ཤིན་ཏུ་འོད་གསལ་བར་བསམ་ལ་རྟོག་པའི་འཕྲོ་འདུ་གང་ཡང་མེད་པར་བཞག

།གསུམ་པ་ནི། མཐར་ཨ་ཡིག་ཀྱང་འཇའ་ཚོན་ནམ་མཁར་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ངང་དུ་སྒོ་ལྔའི་ཤེས་པ་བརྒྱ་ཡན་ཏུ་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་དེ་རླུང་སེམས་བྲལ་བའི་གཤིས་ཐོག་ཏུ་ཅོག་གེར་ཡུན་ཅི་གནས་སུ་བཞག །རྒྱས་པར་ནང་སྒྲུབ་གསང་བ་དོན་ཕྲིན་ཆོག་ཁྲིགས་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །སླར་དེ་ལས་ལྡང་བ་ན་གཞི་ལུས་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་བཅས་པ་སྔར་ལྟར་གསལ་གདབ་ལ། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་དང༌། དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག །གཞན་སྨོན་ལམ་གང་རིགས་སྤྲོ་ན་འདོན་མཐར། རིག་འཛིན་གསང་ལམ་སྣང་བཞི་མཐར་སོན་ཏེ། །ཟག་པ་རང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་སར་དྭངས། །དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས། །སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་མཉམ་པར་ཤོག །ཅེས་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཕྱིན་པའི་མོས་འདུན་ཤུགས་དྲག་པོས་སྨོན་ལམ་ལན་གསུམ་སོགས་སྙིང་ནས་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་གིས་སྣང་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་བླ་མར་ཤེས་པའི་ལམ་ཁྱེར་ལ་བསླབ་དགོས་པས། འདུག་པའི་དུས་བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ་སྟེ་གསོལ་བ་གདབ་པའི་རྟེན་བྱ། འགྲོ་བའི་དུས་སུ་ཕྲག་པ་གཡས་པར་བསྒོམ་སྟེ་བསྐོར་བ་བྱེད་པའི་རྟེན། ཟ་འཐུང་གི་ཚེ་བླ་མ་མགྲིན་པར་བསྒོམ་ལ། ཟས་བྱིན་བརླབ་བློ་དང་མཐུན་པར་བྱ་ཞིང་སྦྱིན་སྲེག་གམ་ནང་གི་ཚོགས་འཁོར་ལྟར་རོལ་བ་དང༌། གོས་གསར་པ་ལྟ་བུ་གྱོན་ཚེ་དང་པོ་བླ་མ་ལ་འབུལ་ཏེ་སླར་རང་ལ་གནང་བའི་མོས་པས་གྱོན་པ་སོགས་སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱེད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ལ་འགྲོ་ངེས་བྱ། ཚ་གྲང་གང་རུང་ནད་ཀྱིས་ཟིན་ཚེ་ནད་མིག་ཏུ་བླ་མ་བདེ་སྟོང་གི་རང་བཞིན་འོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ནད་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྐུ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཚ་བ་ལ་གྲང་རེག་ཅན་དང༌། གྲང་བར་ཚ་བའི་རེག་བྱ་ཅན་བབས་ཏེ་ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ནས་དག་ཅིང་བྱང་བར་བསམ་ལ་དམིགས་མེད་དུ་བཞག །དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བྱས་པས་འཕྲལ་རྐྱེན་གྱི་ནད་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །བྱད་དང་རྒྱལ་གདོན་སོགས་ཉེར་འཚེ་དུས་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་སྤྱི་བོར་བསྒོམ་ཞིང་ལམ་དུ་ཁྱེར་ན་གདོན་ལས་གྲོལ་བ་སོགས། མདོར་ན་སྐྱིད་པ་གང་བྱུང་རང་མཐོང་གི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེར་ཤེས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གང་བྱུང་ཞེ་སྡང་དང་སྤང་བློ་མི་བྱ་བར་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལས་ངན་འཛད་པའི་ཐབས་ཡིན་སྙམ་པ་སོགས། འདི་ཕྱི་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རང་དོན་ཚེ་འདིའི་འདུན་མ་བློས་བཏང་ནས། ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཁོ་ན་མཁྱེན་སྙམ་པའི་ཁ་ཞེ་མེད་པར་བློ་གཏད་བརྟན་པོ་ཡོད་ན་ཡོད་དེས་ཆོག་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས་ཅིས་ཀྱང་གལ་ཆེ་ཞིང༌། ལམ་ཁྱེར་རྒྱས་པ་བླ་མའི་ཞལ་དང་ཁྲིད་རིམ་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །མཚན་མོ་སྦུབས་འཇུག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཉལ་ཁར་བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ་ལ་རྒྱངས་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་དང༌། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོ་ལས་གསུངས་པའི། ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས། འདོད་དོན་གྱི་བཤགས་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པར་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས། གང་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་འདུན་བཟང་པོས་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་བསྐྱེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་རྩ་དབུ་མར་བརྒྱུད་དེ་རང་གི་སྙིང་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་ཞལ་འཛུམ་མོལ་ལེ། སྤྱན་ཁྲ་ཡེ་རེ་བཞུགས་པར་མོས་པའི་སྐུའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་གི་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གསལ་ལམ་མེར་གང་བར་བསམ་ལ། བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ཏེ་རང་བབས་སུ་བཞག་ལ་གཉིད་འགྲོ་ཁར་འོད་ཟེར་དེ་ལུས་ཀྱིས་མ་ཐུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྣོད་བཅུད་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་གསལ་བ་ལ་ཕོག་པས་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཡང་འོད་དུ་ཞུ་སྙིང་གའི་བླ་མ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས་པའི་ངང་མདངས་སྐྱོང་བཞིན་གཉིད་ལོག་གོ །སྐབས་སུ་གཉིད་སད་ནས་འཕྲོ་རྒོད་རྒྱ་འབྱམས་སུ་མི་གཏོང་བར་སྔར་ལྟར་འོད་གསལ་གྱི་ངང་སྐྱོང་བཞིན་གཉིད་ལོག་པས་རྨི་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཐོ་རངས་ལྡང་བའི་སྐབས་སུ་ཧར་གྱིས་ལངས་ནས་སྣོད་རུང་དུ་བྱ་བ་སོགས་གོང་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ནོ།

།གསུམ་པ་ལམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ་ནི། བླ་མ་ཡུན་རིང་དུ་བསྟེན་ན་མཉམ་འགྲོག་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྤངས་བླང་ཤེས་དགོས། ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། ཅང་ཤེས་སྐྱེས་བུ་བདུད་ཀྱི་དབང་མི་འགྲོ། །ཞེས་དང༌། དང་པོ་བླ་མ་བརྟགས་ལ་མཁས་པ་དང༌། །བར་དུ་བླ་མ་བརྟེན་ལ་མཁས་པ་དང༌། །ཐ་མ་དགོངས་སྤྱོད་བསླབ་ལ་མཁས་པ་ཡི། །སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་ཡང་དག་ལམ་ལ་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐུན་མོང་ཀུན་སློང་ཀུན་སྤྱོད་ནས་བཟུང་སྤང་བླང་གི་གནས་འགྲོ་ལུགས་སྡོད་ལུགས་ཚུན་ཆད་བླ་མས་གང་གསུང་ངོས་ལྐོག་ཏུ་མ་སོང་བར་ལག་ལེན་དུ་ཐེབས་ངེས་མ་བྱས་ན་བླ་མ་མིག་དྲེད། གདམས་ངག་རྣ་དྲེད་དུ་སོང་ནས་དམ་འདྲེ་ངན་པའི་རྒྱུ་བསགས་པ་ལས་འགྲོ་ས་གཞན་མེད། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས། ཆོས་སྨྲས་གོ་དྲེད་ཁྱེར་བའི་འཁོར་མི་བསྟེན། །དམ་ཚིག་ཚོད་ཡོད་བྱ་བའི་གྲོགས་མི་འགྲོགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་རྒྱང་བསྲིང་སྟེ་ཆོས་དང་རང་སེམས་འདྲེས་པ་ཞིག་གལ་ཆེ་བས། རབ་དབེན་པའི་རི་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས་ནས་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། འབྲིང་རང་ཉིད་མི་སྲུང་ཞིང་སྒོ་གསུམ་བླ་མའི་བྲན་དུ་འབུལ་ནས་ཐུགས་མཐུན་གྱི་བྱ་བ། ཐ་ན་གཟིམ་ཁང་སོགས་བཞུགས་གནས་ཕྱག་དར་ཙམ་དང་མངག་གཞུག་བང་མི་ཡན་ཆད་ཅི་འགྲུབ་དང༌། ཕྱག་བསྐོར་སྒྲིབ་སྦྱང༌། རྒན་རིམ་དང་མཆེད་ལྕམ་ལ་བཀུར་སྟིས་མཚོན་ཆོས་མཐུན་གྱི་བྱ་བ་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་པར་བྱ། བླ་མའི་ཞབས་འབྲིང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཚེ་མཉམ་འགྲོགས་ཀྱི་བདུད། བླ་མ་མི་རུ་བཟུང་བའི་ལོག་ལྟ་སྤངས་ཏེ་སྐྱོ་སུན་མེད་པར་སྤྲོ་བཞིན་དུ་བརྗེད་ངས་དང་ཇི་མི་སྙམ་པའི་དབང་དུ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་བཏང་བར་སྤང་བླང་གི་ཁེ་ཉེན་ཤེས་དགོས་པས་དེ་རིམ་པར་ལུང་གི་སྒོ་ནས་སྟོན་ཏེ། རང་བྱུང་རང་ཤར་གྱི་རྒྱུད་ལས། བླ་མའི་གདོང་ནས་འགྲོ་མི་བྱ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཁྲེལ་ནས་རྒྱབ་ཕྱོགས་འདྲ། །ཆོས་མེད་དུད་འགྲོའི་གནས་སུ་སྐྱེ། །བླ་མའི་གཞུག་ནས་འགྲོ་མི་བྱ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞབས་རྗེས་གནོན་པའོ། །དབུ་ཡི་གྲིབ་མ་མནན་མི་བྱ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱད་དུ་བསད་པ་ཡིན། །ངུ་འབོད་ཆེན་པོའི་དམྱལ་བར་ལྷུང༌། །དབུ་སྐྲ་རྡོག་པས་བརྫི་མི་བྱ། །ཅིའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་གཤུངས་དང་འདྲ། །ཐིག་ནག་འདྲི་བའི་དམྱལ་བར་སྐྱེ། །དབུ་སྔས་བཞུགས་གདན་བརྫི་མི་བྱ། །ཅིའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བླ་མེད་སྨད། །ཤལ་མ་རི་ལ་འཛེགས་པར་སྐྱེ། །སྐུ་ལ་མཐོ་ཡིས་གཞལ་མི་བྱ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེན་པས་བརྒྱབ་དང་མཚུངས། །མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱས་འཇོམས་པར་འགྱུར། བླ་མའི་བཞེངས་ཕྱག་ཚུར་མི་བླངས། །མཐོ་རིས་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་འགགས། །འདུ་ཤེས་མེད་པའི་དམྱལ་བར་སྐྱེ། །ཟབ་མོའི་མན་ངག་ཚིགས་གསུམ་ཡང༌། །མཉན་ནས་དེ་ཡི་གོང་དུ་མིན། །ཤེས་རབ་འཆལ་བའི་འདམ་ལ་འཛུད། །བླ་མའི་ཞལ་དུ་མ་གསོལ་བར། །ལོངས་སྤྱོད་ཟས་ལ་ཕུད་བཅད་ན། །ཤ་ཁྲག་འབར་བའི་ལུས་སུ་སྐྱེ། །གཞན་ཡང་བཞེངས་ཚེ་བསྡད་པ་ན། །མགོ་ལུས་འབྲལ་བའི་གནས་སུ་སྐྱེ། །བཞུགས་ཚེ་གདན་ལ་བསྡད་པ་ན། །དམྱལ་བ་མགོ་འཕྱང་གནས་སུ་སྐྱེ། །དེ་རྣམས་སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་བཅུ། །ཉམས་ན་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གཅིག །ཚ་གྲང་ལས་ཀྱི་དམྱལ་བར་སྐྱེ། །ཉམས་པ་བསྐང་ན་མཆོད་རྟེན་བཞེངས། །བུམ་པ་བླ་མའི་སྐུ་གཟུགས་བཞེངས། །མཆོད་ཅིང་བསྐོར་བ་རྒྱུན་མི་བཅད། །ཅེས་སོ། །ངག་གི་སྒོ་ནས་དམ་བཅུ་སྲུང༌། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག །དེ་ལ་རྟོག་བཅས་བྱ་མི་རུང༌། །རྒྱབ་ནས་འཕྱ་གཏམ་ཟེར་བ་དེ། །སངས་རྒྱས་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་ཡིན། །འབྲས་བུ་མེད་པར་ངན་སོང་ལྟུང༌། །ལུས་རུལ་འགུལ་འགགས་ནད་ཀྱིས་འདེབས། །བླ་མ་བླུན་ཞེས་བརྗོད་མི་རུང༌། །བརྗོད་ན་བསྐལ་པ་ཕྲ་མོ་གཅིག །བྱང་ཆུབ་ལམ་དང་འཕྲད་མི་སྲིད། །བླ་མ་ཟོག་ཆེ་བྱ་མི་རུང༌། །རལ་གྲི་སོ་མས་ལྕེ་གཏུབ་ནས། །ལྐུགས་པའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ། །ཞེ་ལ་འབབ་པའི་ཚིག་མི་སྨྲ། །སྨྲས་ན་རི་འཐབ་བར་དུ་སྐྱེ། །ལེགས་པར་གསུངས་པའི་བཀའ་མི་བཅག །བཅག་ན་མནར་མེད་གནས་སུ་སྐྱེ། །ངག་ཚིག་བརླངས་པོས་ཞེ་འགེམས་ན། །འོ་དོད་འབོད་པའི་གནས་ངན་དུ། །བསྐལ་པ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཏུ་གནས། །སྨྲས་པའི་ཚིག་ལ་མི་གནས་པར། །སྡུག་བསྔལ་ལས་ལ་ཡུན་རིང་སྤྱོད། །སྒྲོ་སྐུར་མང་པོ་འདོགས་པ་དེ། །དགེ་སློང་འབུམ་ཕྲག་བསད་དང་མཉམ། །མནར་མེད་དམྱལ་བ་ཁོ་ནར་ལྟུང༌། །ཁྱོད་བས་ང་བཟང་ཟེར་བ་དེ། །དམྱལ་བར་བསྐལ་པ་ཡུན་རིང་གནས། །དམོད་པའི་གཡོ་སྒྱུ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ། །རྟག་ཏུ་སྐེ་བཅད་དམྱལ་བར་ལྟུང༌། །དེ་ཡང་སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཡིན། །སྐུ་ཡང་ཡིན་ལ་གསུང་ཡང་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །མཆན། ཉམས་པ་སྐོང་ན་གཟུང་སྔགས་འབུམ། །བྲིས་ལ་མཆོད་རྟེན་ནང་དུ་གཞུག །དྲིལ་བུ་ཟུང་འབྲེལ་མང་དུ་བཏགས། །ཞེས་སོ། །ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དམ་བཅུ་སྲུང༌། །བླ་མའི་དཀོར་ལ་བརྣབ་སེམས་བྱེད། །ཡི་དྭགས་གནས་སུ་བསྐལ་པ་གཉིས། །བཀྲེས་སྐོམ་མི་བཟད་མྱོང་བར་འགྱུར། །བླ་མ་དག་ལ་འགྲན་སེམས་བྱེད། །འཁོར་བའི་གཅོང་རོང་ཐར་མེད་དུ། །ཆོས་སྤྱོད་བརྩོན་ཡང་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེ་འགྲས་པ་ཡི་སེམས་བྱེད་ན། །རལ་གྲིས་གཅོད་པའི་དམྱལ་བར་སྐྱེ། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་འདོད་ཆགས་ཆེ། །སེམས་ན་ངན་སོང་ཀུན་དུ་འཁྱམས། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཞེ་སྡང་ཆེ། །སེམས་ན་དམྱལ་བ་དྲུག་ཅུར་འཚོད། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་འདུ་ཤེས་ཆུང༌། །སེམས་ན་ངུ་འབོད་དམྱལ་བར་སྐྱེ། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བྲོད་པ་ཆེ། །སེམས་ན་མནར་མེད་དམྱལ་བར་སྐྱེ། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ང་རྒྱལ་ཆེ། །སེམས་ན་མཐའ་འཁོབ་གནས་སུ་སྐྱེ། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཁས་ཞན་དུ། །སེམས་ན་བླ་མེད་ལམ་མི་རྙེད། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་རྐྱེན་བཞིར་སེམས།་་་་་རྐྱེན་བཞི་ནི། བླ་མ་འདི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་མི་མཁས་སྙམས་པ་དང༌། རང་བས་ན་ཚོད་གཞོན་སྙམ་པ་དང༌། གཟའ་ཚོ་དང་ཉེ་འབྲེལ་ཡིན་སྙམ་པ་དང༌། རང་བས་རིགས་དམན་པ་ཡིན་སྙམ་པ་སྟེ་ལོག་པའི་འདུ་ཤེས་བཞིའོ། །མཆན། རྟག་ཏུ་བསམ་ངན་མཚངས་འབྲུ་བ། །ལྷ་ཀླུ་གདུག་པས་སྲོག་བཅད་ནས། །མྱུར་དུ་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང༌། །འདི་ཡང་སྐུ་ཡི་་་་སྐུ་ཡང་ཡིན་ལ་ཐུགས་ཀྱང་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས། མཆན། དམ་ཚིག་ཡིན། །ཉམས་པ་གསོ་ན་མཚན་གྱི་མཐར། །གསོལ་འདེབས་བསྟོད་པ་བྲིས་པ་འབུམ། །བཤགས་པའི་ཚིག་བྲིས་འབུམ་ཐེར་གཞུག །ལོ་ཟླ་དུས་མཆོད་རྒྱུན་དུ་བཟུང༌། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཉེས་དམིགས་ཤེས་པ་དང་ཉམས་ན་བཤགས་པ་གལ་ཆེའོ། །གལ་ཏེ་བླ་མ་གཤེགས་པའི་དུས་སུ་ཡང་དམ་ཚིག་སྲུང་དགོས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། གཤེགས་ན་འདས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ། །བཞུགས་ན་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ། །གཤེགས་ན་འདས་མཆོད་མི་འབུལ་ན། །རྩ་བའི་ཉམས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། །ངན་སོང་གནས་ནས་ཐར་མི་སྲིད། །དེ་དག་ཉམས་ན་བླ་མའི་སྐུ། །བརྒྱ་རྩ་བཞེངས་ལ་མཆོད་པ་གསུམ། །རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཟླ་དྲུག་འབུལ། །སྐུ་ཡི་མཆོད་པ་ཕྱག་འཚལ་འབུམ། །གསུང་གི་མཆོད་པ་བཤགས་པ་སྟོང༌།་་་་་དྲི་མེད་བཤགས་རྒྱུད་སོགས། མཆན། །ཐུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་མར་མེ་བརྒྱ། །དང་པོ་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་འབུལ། །ཕྱིན་ཆད་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཟུང༌། །ཞེས་སོ། །བླ་མ་བརྟུལ་ཞུགས་པའམ་ཁྱིམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ཡུམ་དང་བླ་མར་བཀུར་སྟི་སོགས་འདྲ་འདྲ་དགོས་པ་དང༌། རིགས་ཀྱི་སྲས་དང་སྲས་མོ་ལྟ་བུ་ལ་དེ་དང་ཕྱོགས་འདྲ་ཙམ་དང༌། ནང་འདྲེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མཆེད་ལྕམ་ལ་ཡང་དེའི་སུམ་ཆ་ཙམ་ལུས་ཀྱིས་ཞེ་ས་དང་གུས་པ། ངག་གིས་ཆེ་བརྗོད་དང་བསྟོད་ཚིག །ཡིད་ཀྱིས་བརྩེ་གདུང་དང་དད་མོས་བཅས་དགོས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། བླ་མའི་ཡུམ་དང་སྲས་པོ་དང༌། །མཆེད་ལྕམ་ལ་ཡང་རིམ་པ་ལྟར། །མཉམ་དང་འདྲ་དང་སུམ་ཆ་ཡིས། །བཀུར་སྟི་རིམ་གྲོ་བརྩོན་པར་གྱིས། །ཉམས་ན་བཤགས་པ་བརྒྱ་རྩ་འབུལ། །ཞེས་སོ།

།དེ་ལྟ་བུའི་ཉེས་པ་དེ་དཔེར་ན་རང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ལན་གྲངས་བདུན་ནམ་བཅུ་ཙམ་འགྱོད་སྡོམ་དྲག་པོས་བཤགས་ན་སོར་ཆུད་ལ། རང་གི་ལོ་གྲངས་ལས་བརྒལ་ན་བཤགས་ཡུལ་མེད་པ་ནི། དམ་ཚིག་བཀོད་པའི་རྒྱུད་ལས། གལ་ཏེ་བླ་མ་བརྙེས་པའི་མིས། །ལན་གྲངས་བདུན་ནམ་བཅུ་དག་ལ། །འགྱོད་པ་བྱས་ཏེ་བཤགས་པས་འབྱངས། །རང་ལོ་འདས་ནས་བཤགས་པའི་ཡུལ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་མ་གནང་ངོ༌། །ཞེས་ཉམས་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། །ཚུལ་བཞིན་སྲུང་ནས་བརྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། །སྒྲོན་གསལ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱོགས་བཅུ་ན་ཇི་སྙེད་བཞུགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་བས་ཀྱང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་གི་བསོད་ནམས་ཁྱད་དུ་འཕགས་སོ། །ཞེས་དང༌། རྒྱུད་ལས། གང་གིས་ལྷ་སྐུ་འབུམ་ཕྲག་བསྒོམས་པ་ལས། །བླ་མའི་སྐུ་ལ་དམིགས་པ་མ་ལོག་ན། །བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་གི་ཆར་ཡང་མི་འགྲོ་ལ། །བསྙེན་སྒྲུབ་བཟླས་པ་ས་ཡ་དུང་ཕྱུར་ལས། །བླ་མར་གསོལ་འདེབས་ལན་གསུམ་བརྩོན་གྱུར་ན། །ནུས་པ་འབུམ་ཕྲག་ཆར་ཡང་མི་ཉེ་ཞིང༌། །གང་ཞིག་རྫོགས་རིམ་བསྐལ་པར་བསྒོམས་པ་བས། །བླ་མ་རང་སེམས་དཀྱིལ་དུ་ཤར་ཙམ་གྱི། །སྟོག་ཕྲག་ཉི་ཤུའི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །ཞེས་དང༌། ཐ་མ་ཟང་ཟིང་གི་དངོས་པོ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། རྡོ་རྗེ་མེ་ལྕེའི་རྒྱུད་ལས། བླ་མ་ཉིད་དང་བླ་མའི་འཁོར། །ཉེ་འཁོར་གཡོག་དང་བཅས་པ་ལ། །གསེར་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཕུལ་ན། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་བརྗོད་མེད་པའི། །གཙོ་འཁོར་སྟོང་ཕྲག་གྲངས་མེད་ལ། །བསྙེན་བསྐུར་མཆོད་པ་གྲངས་མང་བས། །བསོད་ནམས་འདིར་ནི་ཆར་མི་ཕོད། །ཅེས་དང༌། གཞན་བླ་མའི་ཞལ་ནས་འདི་ལྟར་གྱིས་ཞེས་པའི་ལས་དང་བྱ་བ་གང་བཅོལ་ཡང་དཀའ་ཚེགས་སོགས་ལ་བཟོད་དེ་དང་དུ་ལེན་ནུས་ན་དེའི་ཕན་ཡོན་ཡང༌། མདོ་དགོངས་འདུས་ལས། བཀའ་ཟུར་མི་གཅོག་ཆོས་སྲུང་ན། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་མཐུ་ཆེན་རྣམས། །བུ་བཞིན་རྟག་ཏུ་སྲུང་བར་བྱེད། །ཅེས་སོ། །གཞན་ཡང་བཀའ་བཀྱོན་དྲག་པོས་ཚར་བཅད་པ་དང༌། ཕྱག་འཇུག་གནང་བའང་རང་གི་ལས་ངན་འཛད་པའི་དོན་དང༌། གདོན་བགེགས་འདུལ་བའི་ཐབས་ཡིན་པས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སྙམ་པ་མ་གཏོགས་ལོག་པར་མི་བལྟ། རྒྱུད་དོན་མདོར་བསྡུས་ལས། དེ་ཕྱིར་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལ། །ལོག་ལྟ་སྐྱེ་ན་ཐར་ལམ་འགགས། །འགྲོ་འདུལ་ཐབས་མཁས་སྤྱོད་པས་ཏེ། །བརྡའ་དང་ཐབས་སུ་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་ལས་མཛད་སྤྱོད་གང་ལ་རྟོག་དཔྱོད་མི་མང༌། བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ཚེ་རང་རེ་སོ་སྐྱེ་བློ་མིག་མ་དག་པས། དཔེར་ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པའི་གསང་གསུམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའང་མཐོང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པ་དང་ལྷས་བྱིན་སོགས་ཀྱིས་གང་མཛད་གང་སྤྱོད་སྐྱོན་དུ་མཐོང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དང༌། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལའང་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཆགས་སྡང་ལོག་རྟོག་མི་བཟད་པའི་བདུད་ཀྱི་ཁེང་ཚིག་མང་པོ་སྒྲོགས་ན་གཞན་ལྟ་ཅི། རང་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་གོང་འཕེལ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་དག་པའི་སྣང་བ་སྐྱེ་དཀའ་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ད་ལྟ་དུས་དབང་གིས་ལས་ངན་འགྲོ་བ་མང་པོ་དུས་གཅིག་ལ་འཚོགས་པའི་དུས་ཡིན་པར་གསུང་པ་དུས་ལ་བབས་པ་ལྟ་བུའི་བཟང་པོ་ལ་ངན་པའི་སྐྱོན་བཀལ། ངན་པ་ལ་བཟང་པོར་སྒྲོ་བཏགས། ཐམས་ཅད་ལོག་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་མཐུ་དང༌། བདུད་ཐབས་མཁས། ཆོས་ལ་བར་ཆད་མང༌། ལམ་ཡང་དག་པ་ལ་ཞུགས་ནས་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཞོལ་བ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་སོགས་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་མང་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། ཤེལ་གྱི་ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་རྒྱུད་ལས། གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་བརྩོན་པ་ན། །བདུད་རྣམས་མོས་པ་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །དམ་ཚིག་གཉེས་པ་རྣམ་པར་བརྩམ། །དེ་བས་རབ་ཏུ་བསྒྲིམ་པར་བྱ། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ནི། མཁའ་འགྲོ་སྡོམ་པའི་རྒྱུད་ལས། མི་ཤེས་པ་དང་བག་མེད་དང༌། །ཉོན་མོངས་མང་དང་མ་གུས་པ། །བརྗེད་ངས་དྲན་པ་མི་གསལ་དྲུག །འདི་དྲུག་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་རྒྱུ། ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱུན་དུ་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་ལ་གནས་པས་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལ་གཅེས་སྤྲས་དགོས་པ་ནི། སྡོམ་འབྱུང་ལས། ཅི་སྟེ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་འདོད་ན། །སྲོག་ནི་ཡོངས་སུ་བཏང་ཡང་སླའི། །འཆི་བའི་སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་སླའི། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་བསྲུང་བར་བྱ། ཞེས་སོ། །བླ་མ་དང་མཆེད་གྲོགས་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་འཁྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་མཐོང་ཐོས་བྱུང་བའི་ཚེ། རང་གི་ལོག་ལྟའི་བློ་མིག་མ་དག་པའི་སྐྱོན་གྱིས་ལམ་གྱི་བར་ཆད། དམྱལ་བར་འགྲོ་བའི་སྔ་ལྟས་སུ་ཤེས་པས་དྲན་པ་བརྟེན། ཁོང་གི་མཛད་སྤྱོད་ཅི་དང་ཅི་ལྟ་བུ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ་ཕར་ཞོག །རྨ་བྱས་བཙན་དུག་ཟོས་ན་བཀྲག་མདངས་ལྷག་པར་རྒྱས་པ་ལྟར་ངོ་མཚར་ཆེ་སྙམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པར་བྱ་དགོས་པ་ནི། རྒྱུད་དོན་མདོར་བསྡུས་ལས། རང་སྣང་བསམ་པ་མ་དག་པས། །མིག་སྐྱོན་ཅན་གྱི་གངས་ཉིད་ལ། །རྒྱུན་དུ་ནག་པོར་མི་སྲིད་ཀྱང༌། །ནག་པོར་དངོས་སུ་མཐོང་དང་མཚུངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་སྐྱོན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ལ་དག་སྣང་སྦྱངས། ཞི་བ་ལྷས། སེམས་སྲུང་བརྟུལ་ཞུགས་མ་གཏོགས་པའི། །བརྟུལ་ཞུགས་མང་པོ་ཅི་ཞིག་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐབས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་རང་གི་བསམ་སྤྱོད་ལ་བརྟགས་ཤིང་བླན་པས་ཟིན་པ་གལ་ཆེ་ལ་ལས་དང་པོ་པས་རྣམ་རྟོག་ངན་པ་གང་བྱུང་སྤང་དགོས་སོ། །སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་མི་ངེས་པ་དང༌། ལྟར་སྣང་ཙམ་གྱིས་བཟང་ངན་སུས་ཀྱང་ཤེས་མི་འགྱུར། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕལ་མོ་ཆེ། །གདོལ་བ་གཡུང་པོ་སྡིག་སྤྱོད་ཤན་པའི་ཚུལ། །ཉམས་པ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་པར་ཡོད། ཅེས་སོ། །སྤྱིར་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་བཟང་ངན་ལ་སུས་ཀྱང་ཡིན་མིན་ཁ་ཚོན་གཅོད་དཀའ། ཇོ་བོ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ནའི་རྣམ་ཐར་སོགས་སྦས་ཚུལ་དང་དགོས་ཆེད་ཀྱི་མཛད་པར་ཤེས་ནས་དད་པ་དང་དག་སྣང་སླར་མ་འཕེལ་རུང་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག རང་དང་བླ་མ་སྨིན་གྲོལ་གྱིས་སྦྲེལ་ཟིན་ཕྱིན་ཆད་རྩ་བའི་བླ་མ་དངོས་མིན་ཀྱང་ལོག་ལྟ་སྐྱེ་ན་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་ངེས། །ཁྱད་པར་དུ་བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་ནམ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་དག་སྣང་འདི་ལྟར་བྱ། །བཀའ་རྒྱུད་གོང་མ་དག་གི་ཞལ་ནས། །མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་རིན་ཆེན་འདིས། །གང་མཛད་ཐམས་ཅད་ལེགས་པ་ཡིན། །ཅི་མཛད་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་ཡིན། །མི་གསོད་ཤན་པ་མཛད་ན་ཡང༌། །དེས་ཁས་འཚེངས་ཤིང་དེ་ཁ་ལེགས། །སེམས་ཅན་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པར་ངེས། །ལོག་གཡེམ་འཆལ་བའི་ཚུལ་སྟོན་ཡང༌། །ཡོན་ཏན་འཕེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་འབྱུང༌། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པའི་བརྡའ། །རྫུན་གྱིས་གཞན་མགོ་བསྐོར་ན་ཡང༌། །བརྡའ་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །འགྲོ་ཀུན་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་འདྲེན། །རྐུ་འཕྲོག་ཆོམ་པོ་མཛད་ན་ཡང༌། །གཞན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར། །སྐྱེ་བོའི་ཕོངས་པ་ཞི་བ་ཡིན། །དོན་ལ་འདི་འདྲའི་བླ་མ་ཡིས། །བཀའ་བཀྱོན་མཛད་ན་དྲག་སྔགས་ཡིན། །རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སེལ་བར་ངེས། །བརྡུང་བརྡེགས་མཛད་ན་བྱིན་རླབས་ཡིན། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་འབྱུང༌། །མོས་གུས་ཅན་ཚོ་ཉམས་རེ་དགའ། ཞེས་དང༌། ཡང་རྒྱུད་དོན་མདོར་བསྡུས་པ་ལས། །མི་བརྒྱ་དུས་གཅིག་བསད་ན་ཡང༌། །སངས་རྒྱས་འགྲོ་ལ་ཕན་མཛད་ཉིད། །བཙུན་མོ་བརྒྱ་ལ་རོལ་ན་ཡང༌། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། ཞེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་རྫུན་མི་གསུངས་པས་ན་ཚིག་འདི་རྣམས་གོ་བ་ཆགས་ངེས་བྱས་ནས་དྲན་པས་ཟིན་པར་བྱས་ཏེ། སྤང་བླང་ལམ་དུ་ཁྱེར་ན་དེའི་མཐུས། མོས་གུས་ལམ་དུ་ལྷོངས་བ་ཞེས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ལོག་ལྟའི་མིག་སྐྱོན་ཅི་ཙམ་དག་པ་དེ་ཙམ་གྱི་བླ་མ་དང་མཆེད་ལྕམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་སྟེ་ཅི་ལྟར་བརྟགས་ཀྱང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་བའི་དུས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་མཐོང་སྟེ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་ཅིང༌། མཐར་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་དུ་ཐག་ཆོད་པ་དང་གནས་ལུགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དུས་མཚུངས་སོ། །དེ་ལྟར་དད་པས་ཉེ་བར་བླངས་པའི་ལམ་ཟབ་མོའི་མཐུས། བླ་མའི་བྱིན་བརླབ་ཉི་འོད་ལྟ་བུས་བདག་རྒྱུད་ཀྱི་མུན་པ་སངས་ཏེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་ཕྱེ། ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀྱི་ལྷག་མཐོང་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཐུན་མོང་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། མཐར་ཐུག་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་ནི་ངེས་པའོ། །མདོར་ན་རང་ལུགས་ལ་ཐེག་པ་འོག་མ་ལྟར་ཐོས་བསམ་སོགས་དང༌། སྔགས་ཕྱི་པ་ལྟར་སྤང་བླང༌། སྔགས་ནང་པ་ལྟར་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སོགས་རྩོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པར། གོང་སྨྲོས་ལྟར་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་མིག་འབྲས་ལྟར་བརྟེན་ཅིང་ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་གི་དད་པ་དང་མོས་གུས་ཁོ་ནའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཚེ་འདིར་གྲོལ་བར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཞལ་མཐུན་ཅིང༌། གསར་རྙིང་གི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱིས་ཀྱང་ཚད་མར་གྲུབ་བོ། །ལམ་ཟབ་མོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཐོ་ཙམ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །ད་ནི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་འདའ་ཀ་མའི་གདམས་པ་མ་བསྒོམ་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་ཁྲིད་ལ། གང་ཟག་གི་རིམ་པ་ལྟར། དབང་པོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་རབ་ཀྱི་རབ་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་པ་དང༌། རབ་ཀྱི་འབྲིང་རང་ལུས་ཟག་མེད་རྡུལ་ཕྲན་དུ་དེངས་པ་དང༌། རབ་ཀྱི་ཐ་མ་འཆི་སྲིད་ཆོས་སྐུར་གྲོལ་བ་ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དང༌། ཡང་ན་བར་དོར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། འབྲིང་མན་ཆད་རིག་པའི་རྩལ་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ་རྣམས་བར་དོའམ་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལས་མི་འགོར་བར་སངས་རྒྱ་བ་ནི་ལམ་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ལ། གང་ལྟར་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལེ་ལོའི་དབང་གིས་ཉམས་སུ་མ་ལོན་པ་དང༌། བརྩོན་ཀྱང་ལམ་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་འཆི་བ་བྱུང་ན་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་འདི་གལ་ཆེ། དེ་ལ་སྦྱང་པ་དང༌། ལས་ལ་སྦྱར་བ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་བླ་མས་སློབ་མའི་ཚང་བུག་བཙལ་ཏེ་ལུས་དྲང་པོར་འདུག་བཅུག་ལ། གསལ་གདབ་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུུ་ནྱ་ཏཱ་སོགས་ཧཾཿ བརྗོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པའི་ངང་ལས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གཞི་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གདོས་བཅས་ཤ་ཁྲག་གི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མི་དམིགས་པར་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གསལ་བའི་ལུས་དབུས་དྲང་པོར་རྩ་དབུ་མ་ཁང་སྟོང་དུ་ཀ་བ་བཙུག་པ་ལྟ་བུ་ཡར་སྣེ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་མཐོང་ཁ་ཕྱེས་པ་ལྟར་ཧ་རེར་ཡོད་པ། མར་སྣེ་གསང་བར་ཟུག་པའི་སྙིང་གི་ཐད་རྩ་དབུ་མའི་ནང་དུ་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་རྒྱ་སྲན་ཙམ་གྱི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཨ་ཡིག་མཐིང་ག་གསལ་ལ་འཚེར་བ་ཞིག་གསལ་གདབ། སྤྱི་བོར་པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་ལ་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། ཞལ་ཞི་མ་ཁྲོ་ཆགས་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཀུན་རྫོགས་པ། ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དང་དུང་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་ཞབས་གཉིས་གྱད་ཀྱིས་དོར་སྟབས་སུ་བསྒྲད་པའི་པང་དུ་ཡུམ་གནམ་ཞལ་དབྱིངས་ཕྱུག་སྐུ་མདོག་མཐིང་སྐྱ་རྒྱན་ཆ་ཡབ་དང་འདྲ་བ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་དུ་བཞུགས་པར་མོས། སྤྲོ་ན་ཚིག་བཅད་ཀྱིས་གསལ་གདབ་པ་ནི་འཕོ་བ་མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ལམ་ལྟར་གསོལ་འདེབས་དང་བཅས་རྟགས་མ་ཐོན་བར་སྦྱང་འཚལ། འཕོ་བའི་གདམས་པ་འདི་ནི་མྱུར་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པས་དབང་པོ་ཐ་མས་ཀྱང་དད་པ་རྩེ་གཅིག་གི་ཞག་བདུན་བར་སྦྱང་ན་རྟགས་ཐོན་ངེས། རྟགས་ནི་མགོ་ན་བ། ཀླད་པ་འཕར་སྙམ་བྱེད་པ། ཚང་བུག་རྡོལ་ནས་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་བྱུང་བ། འཇག་མ་འདར་གྱིས་ཚུགས་པ་སོགས་འབྱུང་ངོ༌། །ཧ་ཅང་མགོ་ན་བ་དང་སྐྱུག་ལོག་པ་སོགས་བྱུང་ན་རྐང་པ་གཉིས་ཀྱི་མཐིལ་ཕན་ཚུན་བརྡེགས་པ་དང༌། རླུང་རིག་ལྟེ་འོག་ཏུ་གཏད་ན་སེལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི། བླ་མ་ཡང་ཏིག་གི་ཐོད་རྒལ་རྒྱབ་ཡིག་སོགས་ལས་གསུང་པ་ལྟར་ཐིམ་རིམ་དང་པོའི་དུས་ནུས་ན་རང་གི་དང༌། མི་ནུས་ཚེ་གཞན་མཆེད་གྲོགས་སོགས་དམ་ཚིག་གཙང་བ་ཞིག་ལ་སྦྱང་བའི་དུས་ལྟར་དང་བར་དོ་གསལ་འདེབས་སོགས་བྱ་བཅུག་གོ །འཕོ་བ་མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཐོ་ཙམ་བསྟན་ཟིན་ཏོ།

།ད་ནི་འགགས་བསྡམས་ཤིང་ཆིངས་སུ་བཅིང་བ་ནི། དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དལ་འབྱོར་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་འདི་རྙེད་ཀྱང་སྐད་ཅིག་ཙམ་མི་རྟག་པར་འཆི་བ་ལ་བསམས་ནས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རྟ་ཕོ་བང་ཁ་བསྟོད། ལྷ་མའི་བདེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་ཤེས་པས་ངེས་འབྱུང་གི་ལྕག་གིས་བྲབ། དགྲ་གཉེན་ཆགས་སྡང་གི་ལས་ལ་ཟད་པའི་དུས་མེད་པས་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་ཞིང་བཟོད་པའི་གོ་གྱོན། འཇིག་རྟེན་ཚེ་འདིས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་ཚུལ་ཤེས་པས་ཤེས་བཞིན་གྱི་མིག་གིས་བལྟ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་གི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་སུས་ཀྱང་ལྡོག་པར་མི་ནུས་པའི་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲི་རྣོན་པོས་སྲིད་པའི་མདུད་པ་དམ་པོ་བཅད་དེ་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་བྲོད་པ་བསྐྱེད། བླ་མ་དང་གདམས་ངག་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བར་དུ་འཛོལ་མི་ཤོར་བའི་རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་དད་པས་ས་བཟུང༌། ཐབས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ཚུགས་ངེས་བྱ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དཀོན་མཆོག་བཞི་པ་བླ་མ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་སུ་ཤེས་པའི་དད་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག །ཁྱད་པར་གྱི་རྫོགས་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྐབས་བཞི་དང་ཉོན་ཤེས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་ཚོགས་གསོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པོས་ལམ་གྱི་སྲོག་འཛིན། ཟབ་ལམ་འཕོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དག་པའི་ཞིང་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་སྟེ། ཁྲིད་རྐང་བཅུ་གསུམ་པོ་རིམ་པར་ཉམས་སུ་ལེན། དེ་ལ་དང་པོ་རྣལ་འབྱོར་སྣོད་རུང་དུ་བྱ་བ་ནས་བཟུང་རྣམ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་སྐྱབས་འགྲོ་རྡོར་སེམས་སོགས་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། བླ་མ་ཡང་ཡོ༵ན་ཏན༵་གྱི༵་ངོས༵་ནས༵་སངས༵་རྒྱས༵་དངོ༵ས་ཡིན་ཚུལ་ལུང་དང་བཅས་བསྐྱར་བརྡབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་ཐག་བཅད། བཀའ༵་དྲིན༵་ནི་སང༵ས་རྒྱས༵་སྟོང༵་ལས༵་ལྷག༵་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། དེ་ཡང་རེ་འགའ་བ་མ་ཡིན་པར་བསམ་རྒྱུ་བླ་མ་ལས་མེད་པའི་མོས༵་གུས༵། བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་ཐབས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོ༵ལ་བ་འདེ༵བས་པ་བཞི་པོ་འདི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་དངོས་གཞི། ཡོད་དེས་ཆོག་མེད་དེས་ལུས་ཡིན་པས་རང་འདྲའི་ཆོས་དྲེད་རྣམས་ལ་ཕན་དུ་རེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་དུ་བཀོད་པའོ། །དེས་ལམ་ཐུན་མོང་ཁ་ཚང་དོན་དྲིལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཉི་མའི་གཉེན་གཅིག་པུས། །ཁམས་གསུམ་འདུལ་བྱེད་བགྲང་ཡས་འཇུག་སྒོའི་ལམ། །སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་སར། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་གྲོལ་བྱེད་རྫོགས་པ་ཆེ། ༡ །སྡེ་གསུམ་བཀའ་གཏེར་ཟབ་རྒྱས་ནོར་བུའི་དབྱིག །མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ལུགས་སྲོལ་བཞི་བྱོན་པའི། །དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་ཐུགས་ཏིག་རྩལ་སྤྲུགས་སུ། །སིཾ་ཧེ་ཤྭ་རའི་ཟབ་ཏིག་འདི་ཁོ་ན། ༢ །སྣང་མཛད་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས། །སྔ་འགྱུར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །ཉི་ལྟར་ཡོངས་གྲགས་རྩོད་པ་ཀུན་བྲལ་བ། །ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ། ༣ །ཁོ་བོ་སྔོན་སྦྱངས་མ་དམན་སྨིན་གྲོལ་བཅུད། །གདམས་པའི་སྣོད་དུ་སྐལ་བ་བཟང་པོ་རུ། །རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་འཆད་སྤེལ་རྩོམ་པ་ཡི། །རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་གནང་བ་ཡང་ཡང་བྱིན། ༤ །དེ་ཡི་རྩོམ་གཞི་གོང་འོག་སྡེབས་ལུགས་སོགས། །བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཚེ་རྩ་ཐོ་བཅས་གནང་ནས། །སྨིན་གྲོལ་སྐོར་རྣམས་རང་བློས་གང་དཔོག་གིས། །བྲིས་ཏེ་སྤྱན་འབེབས་ཞུས་ཚེ་དགྱེས་བཞིན་དུ། ༥ །དག་སྦྱོར་གྱིས་ལ་སྤར་དུ་བཀོད་ན་ལེགས། །ཞེས་པས་དབུགས་དབྱུང་དང་བཅས་མ་གཏོགས་པར། །ཀུན་སློང་ངན་པས་གྲགས་སྙན་རེ་བ་དང༌། །ཧམ་པ་ཆེ་བས་གཟུ་ལུམ་རས་ཆོས་མིན། ༦ །འོན་ཀྱང་སྙིགས་དུས་བདག་འདྲའི་སོ་སྐྱེ་ཡིས། །འདའ་དཀའ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྲུང་མཚམས་ལ། །འཇུག་དང་སྲུང་བ་ཉིན་སྐར་ཙམ་ཟད་ཀྱང༌། །ཐུགས་འགལ་བཀའ་ཟུར་བཅག་སྙམ་མེད་དམ་སྙམ། ༧ །དེ་ཕྱིར་བསྟན་འགྲོར་ཕན་དུ་རེ་བ་ཡི། །ལྷག་བསམ་ཟླ་ལྟར་དཀར་བའི་ལག་རྗེས་སུ། །ཡིད་འཕྲོག་ཚིག་གི་འཇའ་རིས་བཀྲ་མིན་ཀྱང༌། །དམར་ཁྲིད་ལག་ལེན་གོ་བདེ་ཚུལ་དུ་བགྱིས། ༨ བསྒྲིམས་ཤིང་བསྒྲིམས་པས་འགལ་འདུ་ཟུར་ཟའི་ཚིག །དཔྱད་ཅིང་དཔྱད་ན་ཆགས་སྡང་འཕེལ་བའི་རྒྱུ། །དེ་འདྲ་མ་ཡིན་གདམས་པའི་གནད་འགགས་ལ། །རང་བཟོས་བྱས་པའི་ཚིག་བསླད་མེད་དམ་སྙམ། ༩ །འོན་ཀྱང་དོན་ལ་མི་ཤེས་ནོར་འཁྲུལ་སོགས། །མཆིས་ན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཤགས། །འདི་དང་གཏན་དུ་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་བའི། །དག་ཚངས་དྲི་མེད་དབུགས་དབྱུང་སྩལ་དུ་གསོལ། ༡༠ །ལེགས་པའི་ཆ་མཆིས་གྱུར་ན་དུས་གསུམ་དུ། །བྱོན་དང་བཞུགས་གྱུར་འབྱོན་པའི་བླ་མ་རྣམས། །ཐུགས་ཀྱིས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོ་གཡོ་བཞིན་དུ། །མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག ༡༡ །བདག་ནི་དེང་ནས་ཚེ་རབ་ཐམས་ཅད་དུ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་རྟག་ཏུ་མཆོད་བྱས་ནས། །ཟབ་རྒྱས་གདམས་པས་སྨིན་གྲོལ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག ༡༢ །བཟང་ངན་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་པས་བསྡུས་པ་ཡི། །གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་སྐྱེ་འགྲོ་གང་སུ་དག །ཐམས་ཅད་ལམ་མཆོག་འདི་ཡི་སྣོད་གྱུར་ཏེ། །བྱང་སེམས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག ༡༣ །རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེན་ལུང་རྟོགས་བསྟན་འཛིན་རིས་མེད་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས། །གོང་ནས་གོང་འཕེལ་མཁས་དང་བཙུན་པའི་གྲགས་དཀར་སྙན་པས་ས་གསུམ་གཡོ། །བསྒྲུབ་བརྩོན་མཐར་ཕྱིན་རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་ཕོ་མོས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་གང་ནས། །མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་དུས་སྟོན་ལྟར་གསལ་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ་རྟག་འཆར་ཤོག ༡༤ །ཇི་སྲིད་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བར། །དེ་སྲིད་གདམས་པ་འདི་ཡང་མི་ནུབ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་ཅིང་ཉི་ལྟར་གསལ། །ལྷུན་པོ་ལྟར་བརྟན་སྐལ་མེད་ཡིད་སྲུབ་སྡེ་ཚོགས་རབ་ཏུ་ཕམ་བྱས་ཏེ། །སྐལ་བཟང་སྐལ་ལྡན་ལམ་བཟང་ཐེག་རྩེར་བསྒྲོད་བཟང་ངལ་མེད་མཐར་ཕྱིན་ཤོག ༡༥ །དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བའི་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་འདི་རྣམས་གནད་དུ་སོང་ན་ལམ་ཁ་ཚང་ལ་ཁྱེར་བདེ་བ། མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གཞན་ལ་རག་ལས་མི་དགོས་པར་ལམ་ཟབ་མོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ཁོ་ན་ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོར་བྱེད་པ་གལ་ཆེ་བས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་འཇོགས་པར་ཞུ། དེ་ནས་རིམ་པར་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ལ་འཇུག་སྟེ་ཚེ་འདིར་བཙན་ས་ཟིན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་སེམས་སྦྱོང་བདུན་ཟངས་ཡིག་ཅན་གྱི་དགོངས་པ་ལ་ཁུང་བཅོལ། རང་ཉམས་སུ་གང་འཕྲོད་པའི་ཚིག་ཁ་བསྒྱུར། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིད་རྣམས་གཙོ་བོ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོའི་གསུང་ཇི་ལྟ་བ་ལ། མཚུངས་མེད་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ཁྲིད་ཞལ་རྒྱུན་གང་ཟིན་དང༌། དམིགས་གསལ་རང་བློ་གང་འཕྲོད་ཕན་སེམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་གྲུབ་པར་བགྱིས་ནས། སྔར་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སྤྱན་འབེབས་ཞུས་ཚེ་ཞུ་དག་གྱིས་ལ་སྤར་ཏུ་བཀོད་དགོས་པའི་གནང་བ་ཐོབ་ཀྱང་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་སུ་ལྷག །ཕྱིས་དགའ་བ་ཞེས་པ་ཆུ་འབྲུག་གི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་དམར་ཕྱོགས་ལ་རྗེ་བླ་མ་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་ཚུལ་བསྟན་པའི་ལོ་དེའི་སྟོན་པ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཐ་སྐར་ཟླ་བ་འདིའི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་བྲིས་ཤིང༌། སླར་ཡང་ཡང་དཔྱད་དེ་གྲུབ་པར་བགྱི་བ་པོ་ལམ་འདིའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་མཐར་སྐྱེས་པའི་དུས་མཐའི་རྣལ་འབྱོར་ཙམ་པོ་བ། དོན་བརྒྱུད་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་སྙིང་ལ་ཐོབ་པའི་མིང་གི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ། ༢ །ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་དུ་འབོད་པ་དོན་ལ་གདོལ་སྤྱོད་པོས་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་འཁྱིལ་འདྲའི་རི་ཞོལ་བཀྲ་ཤིས་དགའ་བའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་ཚེས་ནས་བརྩམ་སྟེ་སྨྲས་རིམ་བཞིན་ལམ་འདིའི་རང་སློབ་དུ་གྱུར་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་པདྨ་ཤེས་རབ་བཟང་པོས་ཡི་གེ་རིས་སུ་འདུ་བྱས་ཏེ་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་འདུན་ཞིང་སྨོན་པའི་གནས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།། །།

[edit]
  1. //___ma_hA_sa_n+d+hi_tsi_t+ta_ti_la_ka_pu_ra_ga_ti_ni_ta_le_khA_b+hi_ra_sa_bid+yA_d+ha_ra_tu_N+DaM_t+b+hi_r+thaM_na_mA_sti/__//rdzogs pa chen po lce btsun snying tig gi sngon 'gro'i khrid yig rig 'dzin zhal lung zhes bya ba bzhugs//__na mo badz+ra gu ru ye/__theg mchog man ngag 'od gsal rdzogs pa che/__/ston mdzad brgyud gsum rig 'dzin rgya mtsho yi/__/ngo bo dpal mgon bla ma rdo rje 'chang*/__/tshe rabs gtan gyi skyabs su spyi bor bsnyen/__/gdams bzang 'phags nor grangs ldan nam mkha'i mdzod/__/yang zab rjes dran lce btsun snying tig gi__/sngon 'gro'i khrid rim rig 'dzin zhal gyi lung*/__/skal bzang gdul bya'i dpal du 'dir gsal bya/__/de la 'dir dus gsum sangs rgyas thams cad kyi bgrod pa gcig pu'i gsang lam rmad du byung ba/__theg pa thams cad kyi yang rtse/__rgyud thams cad kyi rgyal po/__lung thams cad kyi spyi phud/__chos thams cad kyi mdo chings/__lam thams cad kyi mthar thug__/dus gsum rgyal ba thams cad kyi dgongs bcud snying por dril ba/__'phags lam 'od gsal rdzogs pa chen po sems klong man ngag sde gsum du bzhugs pa las/__'di ni phyi ma man ngag sde'i bcud phur/__slob dpon chen po bi ma la'i zab tig lce btsun seng ge dbang phyug gi thugs thig__/tshe lus gcig gis sangs rgyas par byed pa'i man ngag thams cad kyi nying khu'am rgyal po lta bu 'di nyid kyi thun mong phyi nang gi sngon 'gro 'chad nyan bgyi ba la gsum/__'chad pa po slob dpon gyi mtshan nyid/__'chad yul slob ma'i mtshan nyid/__'chad bya gdams ngag gi rim pa'o/__/dang po la gnyis/__thun mong dang*/__khyad par ro/__/dang po la bsten bya dang bsten bya ma yin pa gnyis/__dang po bsten bya dge ba'i bshes gnyen gyi mtshan nyid ni/__rin chen phung po'i mdo las/__byams pas gsol pa/__dge ba'i bshes gnyen ji lta bu bsten par bgyi/__bka' stsal pa/__dge ba'i bshes gnyen gyis chos ci dang ci ston pa thams cad chos kyi dbyings don dam pa'i bden pa 'ba' zhig sems te ston par byed/__gsal bar byed pa de ni dge ba'i bshes gnyen lam drang po nas khrid par bya ba yin no/__/zhes so/__/gnyis pa bsten bya ma yin pa ni/__blo gros rgya mtshos zhus pa'i mdo las/__dge ba'i bshes gnyen ltar bcos pa'i sdig pa'i grogs po ni/__nyan thos dang rang sangs rgyas dang ldan pa'i sgo nas chos ston cing bsod nams kyi tshogs la 'dun pa zlog pa dang*/__rab tu dben par ston cing bya ba nyung la sbyor ba dang*/__theg pa chen po'i don dang ldan pa'i dka' mchid mi ston pa la bsten cing bsnyen bkur byed pa dang*/__bsdu ba'i dngos po bzhis sems can yongs su smin pa las zlog pa dang*/__dam pa'i chos yongs su bzung ba las 'dun pa bzlog pa'o/__/zhes so/__/gnyis pa khyad par gyi mtshan nyid la'ang gnyis/__dang po bsten bya rdo rje slob dpon gyi mtshan nyid ni/__a ti bkod pa chen po las/__mkhas shing bya ba bral ba dang*/__/chos nyid don ldan tshad phebs pa/__/'dod pa'i don la rmongs pa med/__/gsang sngags bla ma'i mtshan nyid do/__/zhes so/__/gnyis pa bsten bya ma yin pa ni/__rgyud rang shar las/__/mi shes nga rgyal chen po dang*/__/blo rmongs tshig phyir 'brang ba dang*/__/gsang sngags don la mi dgongs dang*/__/gzhan gyi zhe gcod khengs tshig smra/__/log pa'i lam du zhugs pa dang*/__/dbang gi dkyil 'khor zhal ma mthong*/__/dam tshig 'chal bar gyur pa dang*/__/dris pa dag la lan mi thebs/__/thos chung nga rgyal che ba ste/__/slob dpon ma brtags slob bu'i bdud/__/ces dang*/__khyung chen las/__slob dpon tshad mar ma gyur spre'u 'dra'i lung*/__/man ngag log pa'i lam du ltung ta re/__/zhes bla slob gnyis ka phung ba'i rgyur 'gyur bas spang bar bya'o/__/mdor na rang lugs snyan nas snyan du brgyud pa'i gdams pa zam ma chad cing*/__brgyud pa la dam sel gyi g.ya' dris ma gos pa/__lta dgongs gding du gyur cing gdams ngag dmar bcings su 'debs mkhas pa ni bcud dang ldan pa zhes de lta bu ni bsten bya dam pa'o/__/rtsa ba'i gnyis pa slob ma la'ang blang bya dang dor bya gnyis/__dang po ni/__slob dpon pad+ma'i don khrid nor bu'i snying po las/__snod ldan la mtshan nyid bcu dgu gsungs te/__dang po dad pa che bas chos la mos pa'o/__/brtson 'grus che bas chos la brtson pa'o/__/shes rab che bas tshig don thams cad go ba'o/__/'dzin chags med pas tshe 'di'i bya ba la mi 'jug pa'o/__/phu dud che bas bla ma la lus ngag yid gsum gyi zhabs tog byed pa'o/__/gsang sngags kyi don la blo nges pas spyod pa'o/__/rtog pa chung bas gsang sngags kyi spyod pa la dngangs skrag mi skye'o/__/g.yeng ba chung bas babs kyis chos la gnas pa'o/__/dam tshig gtsang bas nyes ltung mi 'byung ba'o/__/sgrub pa la brtson pas dngos grub myur du thob pa'o/__/yang dad pa dang snying rje che bas chos las mi 'gyur zhing 'gro ba la phan thogs pa'o/__/gtong phod che bas bla ma dang DA ki mnyes shing tshogs rdzogs pa'o/__/rgyud dul bas nyon mongs pa bags kyis chung ba'o/__/sdig pa la 'dzems pas rnam smin gyis ma gos pa'o/__/dbang po rno bas chos dang chos min 'byed pa'o/__/gsang thub pas bka' chad mi 'byung ba'o/__/'gyur ba med pas chos dang mi 'bral ba'o/__/skyo shas che bas blo sna thung ba'o/__/sdug sran dang snying rus che bas grub rtags thon pa'o/__/de lta bu gsang sngags gyi snod yin pas gdams pa sbyin par bya'o/__/zhes gsungs so/__/gnyis pa ni/__klong gsal las/__snod dang mi ldan slob ma ni/__/shes chung kha gsag gdong ltas che/__/kha mkhas lag dam g.yo rgyu che/__/bla ma'i gsung gcog drin la rtsod/__/yon tan mi mthong skyon la rtog__/rigs rgyud ngang rgyud ngan pa dang*/__/bka' drin khyad gsod rang la bstod/__/sdom dang dam tshig nyams len 'chal/__/slob ma ma brtags slob dpon dgra/__/nyams su mi len gang zag la/__/rdzogs pa chen po'i dbang dang ni/__/don dam gdams pa bstan mi bya/__/zhes dang*/__de nyid las/__yang gsang bcud kyi bdud rtsi ni/__/snod ngan rnams su blugs gyur na/__/snod chag bcud 'bo dmyal bar 'gro/__zhes so/__/de ltar bla slob kyi rten 'brel dbang chos kyis ma sbrel gong slob mas bla ma brtags pa las/__'brel zin nas rang re so so'i skye bo log lta'i mig skyon can gyis ji bzhin pa'i bla ma'i yon tan mi mthong*/__thabs la mkhas pa'i mdzad spyod sogs blor mi shong bas rdo rje'i dmyal ba'i las gsog pas na dran shes dang ldan pas rang rang gi skal ba dang 'tshams pa'i 'dren pa'i ded dpon sangs rgyas sprul pa'i skur thag bcad nas ci mdzad legs mthong la bslab/__bla mas kyang slob ma la gsar ngas mi bya bar bya dka' ba'i las bcol ba sogs thabs du ma'i sgo nas brtags la gdams ngag rim can du bstan par bya'o/__/rtsa ba'i gsum pa 'chad bya'i gdams ngag gi rim pa la'ang gsum/__/lo rgyus kyi sgo nas nges shes bskyed pa/__dbang gi sgo nas smin par byed pa/__gdams ngag gi sgo nas grol bar byed pa'o/__/dang po la'ang gsum/__ring brgyud/__nye brgyud/__shin tu nye brgyud do/__/dang po ring brgyud la'ang*/__rgyal ba dgongs brgyud/__rig 'dzin brda' brgyud/__gang zag snyan brgyud gsum las/__dang po ni/__bdag cag gi ston pa bcom ldan 'das dpal kun tu bzang po nyid gzhi gdod ma'i dbyings su mngon par byang chub ste/__sku dang ye shes 'du 'bral med pa'i dgongs pa las ma g.yos par bzhugs pa'i tshul nang gsal chos kyi sku'i gnas skabs na ngo bo rang bzhin thugs rje gsum dbyings kyi sku gsum du gnas pa'i rnam pas yul la mi spyod pa'i phyir thams cad mkhyen pa'i ye shes ngang gis 'od gsal ba'o/__/de'i tshe gnas phun sum tshogs pa chos kyi sku'i zhing na/__ston pa phun sum tshogs pa kun tu bzang pos/__'khor phun sum tshogs pa ye shes rgya mtsho'i tshogs la/__dus phun sum tshogs pa chos nyid 'pho 'gyur med pa'i tshe/__chos phun sum tshogs pa rang bzhin rdzogs pa chen po rang chas lhun grub kyi ngang du 'od gsal ba'i tshul du'o/__/de nyid kyi ngang las ma g.yos bzhin du rang snang longs spyod rdzogs pa'i skur rang byung ba ni/__gnas rang snang stug po bkod par/__ston pa rigs lnga'i sangs rgyas kyi/__'khor sangs rgyas kyi dkyil 'khor tshad med pa la/__chos ye shes 'od gsal ba'i dgongs pa/__dus chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i tshe/__rang chas su ngang gis 'od gsal ba'i dgongs pa brjod du med par ston pa ste phun sum tshogs pa lnga'i sgo nas so/__/de nyid kyi ngang las phyogs bcu'i zhing rigs drug gi gnas su sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i sprul pa mtha' yas pas chos kyi 'khor lo bskor zhing don mdzad pa las/__/re zhig mi mjed 'jig rten 'dir sprul pa 'phro tshul ni/__de ltar rang snang stug po bkod pa'i zhing nas sprul pa chen po gnyis snang ba las/__byin rlabs mchog gi sku gsung thugs las rang byung gi sprul pa chen po gsum byung ba ni/__rin po che brgya rtsa gcig gi rgyu las rang byung bar snang ba'i sku gzugs 'gro ba drug gi tshe lo'i lus bong dang mnyam pa las cho 'phrul du ma 'byung bas 'gro ba grol bar byed pa dang*/__rin po che las rang byung bar snang ba'i yi ge chen po bstan pa bu gcig gi rgyud las/__chos kyi rnam grangs brjod du med pa skad rigs so sor rang grags pa dang*/__'jig rten gyi khams thams cad du 'od zer dpag tu med pa 'gyed nas 'gro ba kun rang bzhin gyis grol ba'i don byed/__chos nyid kyi rdo rje tshe lo dang po'i mi rnams kyi chags gang ba las gang lang gang 'dul gyi chos dang yo byad kyi char 'bebs par byed cing grol bar byed do/__/ye shes dam pa'i rnam 'phrul rang byung rdo rje 'chang chen po zhing 'di'i bskal pa dang po dga' ldan brtsegs pa zhes bya bar pad+ma'i steng du rang byon nas/__rdo rje sems dpa' dang phyag na rdo rje la rang bzhin rdzogs pa chen po'i chos tshigs dang yi ge las 'das pa'i dgongs pa rang snang du go bar mdzad de/__de'i tshe rdo rje 'chang nyid khye'u snang ba bsam gyis mi khyab pa zhes bya ba pad+ma'i steng du rang byon nas/__'khor bskal pa bzang po'i sangs rgyas stong la/__chos sgra thal 'gyur rtsa ba'i rgyud la sogs pa yang gsang 'od gsal gyi rgyud bcu bdun/__dus ye shes rang snang ba'i tshe rang shar te phun sum tshogs pa lnga'i sgo nas gsungs so/__/de'ang ston 'khor tha dad med kyang 'gro ba 'dul ba la dgongs nas so sor snang ba'o/__/de nas tshe lo dpag med dus su ston pa khye'u snang ba dam pa nas rim par/__ston pa khye'u 'od mi 'khrugs pa/__ston pa 'jigs pa skyob/__ston pa gzhon nu rol pa rnam par brtse ba/__ston pa rdo rje 'chang*/__ston pa gzhon nu dpa' bo/__ston pa drang srong khros pa'i rgyal po/__ston pa gser 'od dam pa/__ston pa brtse bas rol pa'i blo gros/__ston pa 'od srung bgres po/__ston pa mngon rdzogs rgyal po sogs nas tshe lo brgya par ston pa shAkya thub pa'i bar mngon rdzogs ston pa bcu gnyis 'gro ba'i bsod nams kyi skal bar 'dren pa'i ded dpon dam par rang byon pa'o/__/de yang cung zad spros na skye dgu rnams kyi tshe lo dpag tu med pa'i dus su bskal pa dang po dga' ldan brtsegs pa zhes bya ba la/__gnas phun sum tshogs pa 'dzam bu gling lho phyogs su me tog pad+ma'i sdong po 'dab ma stong dang ldan pa la ston pa rdo rje 'chang nyid byis pa gzhon nu'i gzugs su 'khrungs pa'i tshul bstan pa'i g.yas g.yon du lha'i bu nyi ma rab tu snang byed dang*/__zla ba dri ma med pa gnyis rdzus te skyes shing*/__'dab ma stong la bskal pa bzang po'i sangs rgyas stong khye'u gzhon nu sprul pa'i sku'i cha byad dang ldan par sprul te bzhugs pa ni/__bskal pa bzang po 'di la sangs rgyas stong gis 'dul bar dgongs pa'o/__/de yang ston pa nyid 'od gsal chos sku'i bstan pas gdul bya mang rab rnams 'dul ba la dgongs nas/__seng ge drang srong glang po gsum gyi bzhugs stangs gsum dang*/__sku gsum gyi gzigs stangs gsum gyi tshul gyis/__chos phun sum tshogs pa sgra thal 'gyur rtsa ba'i rgyud la sogs pa mngon sum snying tig gi bstan pa rnams/__dus phun sum tshogs pa bskal pa bzang po 'di'i thog ma la gsungs so/__/de nas tshe lo bye ba gcig thub pa'i dus na thams cad 'byung bzhi 'dus pa'i 'od kyi sgo nga las skyes pa sha stag ste/__de'i tshe gnas phun sum tshogs pa 'jig rten mi mjed ces bya bar ston pa rdo rje 'chang chen po 'od lnga 'dus pa'i sgo nga las gzhon nu lo bcu drug gi tshod tsam du khye'u 'od mi 'khrugs pa zhes bya bar sprul nas byon te/__'khor phun sum tshogs pa yid snyung rdo rje ma la sogs pa'i rigs bzhi'i mkha' 'gro 'bum phrag gnyis la/__chos phun sum tshogs pa sku gsung thugs yon tan phrin las gyi rgyud lnga/__dus phun sum tshogs pa tshe lo bye ba gcig thub pa na gsungs so/__/de nas tshe lo 'bum phrag thub pa'i dus na thams cad kyang drod gsher las skyes pa ste/__de'i tshe gnas phun sum tshogs pa drod gsher 'dus pa 'od kyi spungs pa zhes bya bar/__ston pa phun sum tshogs pa rdo rje 'chang nyid drod gsher las 'khrungs pa'i tshul bstan te/__dpal 'jigs pa skyob pa'i yid ces bya bar sprul nas/__'khor phun sum tshogs pa byang chub sems dpa' 'bum phrag drug la/__chos phun sum tshogs pa 'khor ba dong sprugs dang*/__rma bya mjing bsnol dang*/__dpal 'byung bzhi zad pa'i rgyud rnams/__dus phun sum tshogs pa tshe lo 'bum pa'i dus na gsungs so/__/de nas tshe lo brgyad khri thub pa na thams cad kyang mngal nas skyes pa ste/__de'i tshe gnas phun sum tshogs pa chags 'byung mngal du snang ba na/__ston pa phun sum tshogs pa rdo rje 'chang mngal nas skye ba'i tshul bstan te/__gzhon nu rnam par rol pas brtse ba zhes bya bar sprul nas/__'khor phun sum tshogs pa gnod sbyin dang brag srin stong phrag gcig la/__chos phun sum tshogs pa sems sde rtsa ba'i rgyud lnga/__yan lag gi rgyud drug ste bcu gcig__/dus phun sum tshogs pa tshe lo brgyad khri pa'i dus na'o/__/de nas tshe lo bdun khri pa'i dus su/__gnas phun sum tshogs pa sum cu rtsa gsum du/__ston pa phun sum tshogs pa rdo rje 'chang nyid/__phyi 'gro drug__/nang thub drug__/gsang ba pha rol tu phyin pa drug la gzigs nas/__drug pa rdo rje 'chang zhes bya bar sprul te/__'khor phun sum tshogs pa nyid kyi rnam par rol pa las byung ba/__rnam par gzigs/__gtsug tor can/__thams cad skyob/__'khor ba 'jig__/gser thub/__'od srungs/__shAkya thub pa ste bdun dang*/__dbang po brgya byin dang*/__thags bzang ris dang*/__shAkya seng ge dang*/__seng ge rab brtan dang*/__khA 'bar de ba dang*/__chos kyi rgyal po ste drug la/__chos phun sum tshogs pa gdung ba sel ba'i chos drug__/pha rol tu phyin pa drug la 'bad pa dang bcas pa dang*/__'bad pa med pa gnyis las/__sbyin pa la sogs pa drug gsum gsum du phye bas bco brgyad dang*/__nang du lung sbrags ma bco brgyad kyi 'khor lo bskor/__'bad pa med pa la phyi phyag na rdo rje la gzigs nas phyag na rdo rje me lce phreng ba'i rgyud le'u dgu pa dang*/__nang spyan ras gzigs la dgongs nas spyan ras gzigs seng ge sgra'i rgyud le'u bcu gsum pa dang*/__gsang ba 'jam dpal la gzigs nas 'jam dpal ye shes rgyan gyi rgyud le'u bdun pa dang*/__khyad par gyi 'khor sangs rgyas rabs bdun la gzigs nas thig le mchog gi rgyud/__ye shes kun tu gsal ba'i rgyud le'u bdun cu la sogs pa rdzogs pa chen po bya ba dang bral ba'i rgyud rnams/__dus phun sum tshogs pa tshe lo bdun khri pa'i dus na'o/__/de nas tshe lo drug khri pa'i tshe gnas phun sum tshogs pa ri rab kyi byang shar/__dur khrod me ri 'bar ba zhes bya bar/__ston pa phun sum tshogs pa gzhon nu dpa' bo stobs ldan chen po zhes ba bya ba rdo rje 'chang du sprul nas/__'khor phun sum tshogs pa gong gi thub pa drug__/gnod sbyin gyi bu legs spyod dang bdun ni byang chub sems dpa' sprin gyi shugs can bdun zhes bya'o/__/gzhan yang dpag tu med pa'o/__/chos phun sum tshogs pa phyi ltar byams pa la gzigs nas thabs pha'i rgyud bye ba dgu__/nang lag na rdo rje la gzigs nas shes rab ma'i rgyud bye ba gnyis/__gsang ba khro bo bdud rtsi 'khyil pa la gzigs nas gnyis su med pa'i rgyud rig pa rang shar le'u brgyad cu rtsa drug la sogs pa 'bum phrag drug cu rtsa dgu gsungs so/__/dus phun sum tshogs pa tshe lo drug khri'i dus na'o/__/de yan chad kyis tshe lo dpag med bskal pa dang po la 'dzam bu gling gi mi dang lha'i gnas spel mar bstan pa'o/__/de'ang gnas 'di lta bu rgyu 'bras kyi theg par ma grags pa nyid/__gsang chen nges pa'i theg pa 'dir grags pas chos khyad par 'phags pa'i gnas yin no/__/de nas 'dzam bu'i gling gi nub phyogs rgya mtsho'i gling zhes bya ba'i gnas phun sum tshogs par ston pa phun sum tshogs pa rdo rje 'chang drang srong khros pa'i rgyal po zhes bya bar sprul nas/__'khor phun sum tshogs pa srin po bye ba gcig la/__chos phun sum tshogs par rags pa 'dul ba'i rgyud bcu/__dus phun sum tshogs pa tshe lo khri pa'i dus na'o/__/de nas gnas phun sum tshogs pa bya rgod spungs par/__ston pa phun sum tshogs pa rdo rje 'chang dgra bcom pa gser 'od dam par sprul te/__'khor phun sum tshogs pa nyan thos rdzu 'phrul dang ldan dpag tu med pa la/__chos phun sum tshogs pa 'dul ba khri phrag gcig__/dus phun sum tshogs pa tshe lo lnga stong gi dus na'o/__/de nas gnas phun sum tshogs pa sog po g.yu'i smin ma can gyi yul du/__dus phun sum tshogs pa tshe lo stong gi tshe/__ston pa phun sum tshogs pa rdo rje 'chang brtse bas rnam par rol pa'i blo gros zhes bya bar sprul nas/__'khor phun sum tshogs pa sa brgyad pa'i byang chub sems dpa' mang po la/__chos phun sum tshogs pa phra rgyud bdun pa gsungs so/__/de nas gnas phun sum tshogs pa bya rgod phung po'i ri la/__dus phun sum tshogs pa tshe lo lnga brgya pa'i dus/__ston pa phun sum tshogs pa rdo rje 'chang 'od srung bgres po zhes bya bar sprul nas/__'khor phun sum tshogs pa shA ri'i bu skar ma 'od bzang po la sogs pa dgra bcom pa bdun dang*/__byang chub sems dpa'i 'khor gyis bskor ba dang*/__chos phun sum tshogs pa mdo sde dang kri ya dang*/__a nu yo ga la sogs pa gsungs so/__/de nas gnas phun sum tshogs pa rdo rje'i gdan byang chub shing drung du/__dus phun sum tshogs pa tshe lo sum brgya pa'i tshe/__ston pa phun sum tshogs pa rdo rje 'chang mngon rdzogs rgyal po zhes bya bar sprul nas/__'khor phun sum tshogs pa rigs gsum mgon po la/__chos phun sum tshogs pa snying po nges pa'i don gsungs so/__/de nas dus phun sum tshogs pa tshe lo brgya ba'i tshe/__gnas phun sum tshogs pa wA ra Na sI dang bya rgod phung po dang mnyan du yod pa la sogs par/__ston pa phun sum tshogs pa rdo rje 'chang nyid lha dang mi rnams kyi ston pa dpal shAkya thub par sprul te/__mdzad pa bcu gnyis la sogs pa'i tshul gyis/__'khor phun sum tshogs pa nyan thos dang byang chub sems dpa' dang*/__lha dang klu la sogs pa la chos phun sum tshogs pa theg pa gsum gyi chos kyi 'khor lo gdul bya'i rim pa dang sbyar nas gsungs so/__/'di dag gi nges pa ni babs lugs chen mo las rgya cher bshad pas der rgyas par blta'o/__/de ltar gnas rim pa tha dad par ston pa sogs pa phun sum tshogs pa lnga lnga'i tshul gyis gsungs pa ni thun mong ba rgyu lam du byed pa'i mdo dang rgyud la sogs par phun sum tshogs pa lngas bstan pa rnams dang go bstun pa'am/__de dag las ches khyad par du 'phags par bstan pas/__rang bzhin rdzogs pa chen po yang gsang bla na med pa rdo rje'i snying po'i theg pa bstan pa kun gyi thog mar byung ba nas bzung ste/__deng sang gi bar du zam ma chad pas rlabs che zhing dkon mchog gi 'khor phun sum tshogs pa lnga rgyun mi 'chad par dus thams cad du 'byung bas theg pa thun mong ba rnams kyi lugs ltar ston pa re byon nas bstan pa re byung ba yang nub/__yang byung ba ltar 'phel 'grib tu snang ba las khyad par du 'phags shing*/__chos 'bad rtsol chen pos bskal pa du ma dang*/__mi tshe mang por rgyu 'bras 'ba' zhig gtso bor blangs te 'khor ba mtho dman du byed pa rnams las/__'od gsal lam du byed pa tshe gcig gis 'og min gyi zhing du rigs lngar mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar byed pa 'bad rtsol las 'das pa 'di lta bu khyad par du 'phags pa'i phyir na thun mong gi gleng gzhi phun sum tshogs pa lnga'i bdag nyid du bstan pa'o/__/ma 'ongs pa byams pa mgon po nas tha ma sangs rgyas mos pa'i bar du yang rim par 'byon par 'gyur ba yin no/__/gnyis pa rig 'dzin brda' brgyud ni/__bcom ldan 'das phyag na rdo rje'am rdo rje sems dpas dur khrod me ri 'bar ba'i gnas su sprul pa'i sku paN chen dga' rab rdo rje la rdzogs pa chen po'i chos rnams ma lus par gsungs/__dga' rab rdo rjes rgyud lung man ngag rnams glegs bam du bkod de mkha' 'gro ma rnams la gtad de dur khrod chen po bsil ba'i tshal du gshegs nas bzhugs pa'i drung du slob dpon 'jam dpal bshes gnyen byon te dang po rtsod pa byas pas ma thub/__mthar bshags sdom mdzad nas bla mar bsten te lo bdun cu rtsa lngar chos gsan/__dga' rab rdo rje mya ngan las 'das tshe tshigs gsum gnad du brdeg pa'i 'das rjes babs/__'jam dpal bshes gnyen gyis rdzogs pa chen po sems sde klong sde man ngag sde gsum du phyes/__gsang ba mchog gi rgyud snyan bshad gnyis su phyes/__bshad rgyud rgya gar rdo rje'i gdan gyi byang shar pa waM rdo rje rgya gram can du gter sbas mdzad de dur khrod so sa gling du gshegs nas bzhugs pa'i drung du mkhas pa shrI seng ha byon nas lo nyer lnga'i bar chos gsan/__mthar gong gi dpe rnams 'don par lung bstan nas mya ngan las 'das pa'i tshe sgom nyams drug pa'i 'das rjes babs/__shrI sing has bshad rgyud kyi dpe rnams bton te/__phyi nang gsang ba yang gsang bla na med pa ste skor tsho bzhir phyes/__dang po gsum bkra shis khri sgo'i lha khang gi ka ba bzhi sbrel gyi bar du zangs sgrom du bcug nas sbas/__yang gsang bla na med pa'i skor thugs gtsigs che bas sbas ma bra yang mkha' 'gros lung bstan yang yang byung nas lha khang gi dkyil du sbas te/__dur khrod chen po bsil sbyin du gshegs nas bzhugs so/__/de'i tshe slob dpon bi ma mi tra dang*/__ye shes mdo gnyis rgya gar rdo rje gdan gyi nub phyogs 'dam bu'i tshal 'thugs po me tog gis brgyan pa'i sar skyo bsangs la byon dus/__rdo rje sems dpas lung bstan pa/__kye rigs kyi bu khyod gnyis skye ba lnga brgyar paN+Di ta'i lus blangs kyang 'bras bu ma thob pas/__tshe gcig gis grol bar 'dod na rgya nag po'i dur khrod bsil sbyin du song zhig ces thos ma thag bi ma la byon nas shrI sing ha dang mjal te lo nyi shu'i bar du snyan brgyud kyi gdams pa rnams dang*/__phyi nang gsang ba'i skor rnams rdzogs par gsan/__slar yang rgya gar dur khrod tha chung du spyod pa la gshegs/__de nas slob dpon dz+nyA sU tra shrI seng ha'i drung du byon/__lo gsum bar du chos ma gnang*/__de nas rim par snyan brgyud dang thig le phyi nang gsang ba yang gsang bla na med pa'i spros med kyi dbang 'khor 'das ru shan sogs gdams pa yongs rdzogs lo sum cu so drug par gsan sbyangs mdzad/__de tshe slob dpon 'od phung du gshegs tshe gzer bu bdun pa'i 'das rjes babs/__rang byung gi sgras bkra shis khri sgo'i dpe rnams 'don par lung bstan pa ltar dpe rnams spyan drangs nas rgya gar dur khrod b+ha seng du gshegs nas mkha' 'gro ma rnams la chos ston to/__/de'i tshe bi ma mi tra la mkha' 'gro ma dpal gyi blo gros mas lung bstan te dz+nyA na sU tra'i drung du byon nas dbang dang gdams pa sngar gyi lhag ma rnams lo bcu bzhi'i bar du gsan nas zhun thar bcad/__slob dpon mya ngan las 'das tshe bzhag thabs bzhi pa'i 'das rjes babs so/__/de nas bi ma la gang zag rang rgyud pa ma yin pas sprul pa gsum bkyes te gcig rgya gar shar phyogs kyis ma ru'i rgyal po seng ge bzang po'i mchod gnas mdzad/__gcig grong khyer ser skya na rgyal po in+d+ra bo d+hi chung ba zhes bya'i mchod gnas mdzad/__gcig rgya gar nub phyogs kyi grong khyer b+hi ru'i rgyal po d+harmA pA la'i mchod gnas mdzad/__nyin par skabs skabs su pho brang du chos gsungs/__mtshan mo de las dpag tshad lnga 'das pa'i byang phyogs na dur khrod rab snang zhes bya bar klu dang mkha' 'gro'i tshogs kyis rab tu 'jigs pa'i gnas la sogs par gshegs nas sku dang cha lugs ma nges pa du mas mkha' 'gro ma rnams dbang du bsdus te lo bdun du brtul zhugs lam slong gi spyod pa sna tshogs bskyangs te nyams su blangs pas rig pa tshad la phebs/__'pho ba chen po'i sku grub/__de'i 'og tu yang lo bcu gsum bar du spyod pa mdzad de dpe rnams tshar gsum bris/__gcig nub phyogs o rgyan gyi yul rgya mtsho gser gyi bye ma brdal ba'i gling du klu'i rgyal po rnams la gtad rgya smon lam dang bcas mi snang bar sbas/__gcig kha che'i brag skyibs mkha' 'gro 'du ba'i gnas su mkha' 'gro ma rnams la smon lam dang bcas te gtad rgya gnyis pa btab ste sbas/__gcig mkha' 'gro ma rnams kyi ched du dur khrod de nyid du bzhugs su gsol/__gsum pa gang zag snyan brgyud la'ang spyi dang khyad par gnyis/__dang po la'ang gnyis/__gdams ngag snyan nas snyan du brgyud tshul dang*/__don brgyud byin brlabs kyi bka' babs tshul lo/__/dang po la'ang ring brgyud bka' ma nye brgyud gter ma shin tu nye brgyud dang gsum/__dang po/__de'i tshe de'i dus na bod chos skyong ba'i rgyal po khri srong lde'u btsan gyis sangs rgyas kyi bstan pa dar rgyas su mdzad pa'i skabs yin pas/__nyang ting 'dzin bzang pos lo bdun du zhi gnas rtse gcig pa'i ting nge 'dzin la gnas shing sha'i spyan gyis gling bzhi dus gcig la gzigs pa/__mchan/__rgyal po la lung bstan bi ma mi tra gdan 'dren lo tsA ba gsum ka ba dpal brtsegs cog ro klu'i rgyal mtshan rma rin mchog__/mchan/__rgya gar du brdzangs nas bod du gdan drangs/__bsam yas sgra bsgyur gling du rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba la sogs gsang sngags phyi nang gi chos mang po dang*/__sems klong man ngag sde 'ba' zhig gsungs/__gnyags dz+nyA na ku mA ras bsgyur/__gsang ba mchog gi rgyud lung man ngag rnams rje rgyal po khri srong lde'u btsan/__sras mu ne btsan po/__nyang ting 'dzin bzang po/__ska ba dpal brtsegs/__cog ro klu'i rgyal mtshan dang lnga rma ni de dus 'das so/__/mchan/__la mnog chos su rigs gsum bar khang du srod dang tho rangs la gsungs nas bsgyur ro/__/de nas gdams pa'i gnad rnams gcig tu bsdus pa zab pa pod bzhi mchims phu brag dmar dge gong du gter du sbas te/__rgya nag lci ba thub pa'i ri la gshegs so/__/bod du byon dus dgung grangs sum brgya dang*/__bod du lo bcu gsum bzhugs/__mthar bskal pa ji srid bar sku dngos su bzhugs nas lo brgya re'i mtshams su sprul pa dngos re bod du byon nas snying po'i bstan pa gsal bar mdzad pa yin no/__/bi ma la rgya nag tu byon nas lo lnga bcu rtsa lnga song mtshams su nyang gis dbu ru zhwa'i lha khang bzhengs/__snyan brgyud rnams sbas blo gros dbang phyug la gnang*/__dpe rgyud rnams gter du sbas/__dam can rdo rje legs par gnyer gtad nas lha sa brag lha klu'i phug gi nam mkhar 'od phung du gshegs so/__/gnyis pa nye brgyud gter ma ni/__de nas lo brgya song tshe sbas blo gros dbang phyug gi slob ma nyang rang gi rnam 'phrul/__gnas brtan ldang ma lhun gyi rgyal mtshan la zhwa yi mgon pos lung bstan te gter dpe rnams bzhes/__lo bco lnga'i bar sus kyang go thos med par gsang rgya mdzad/__de bar snod ldan gyi slob ma yang ma byung*/__dus la babs tshe snod ldan tshol du byon pas gtsang gi ri gzar rgod po lung du phebs tshe/__nyang rong po'i yul nyang mtsho bya ba na/__yab lce thub pa'i dbang po dang*/__yum khyung mo bza' legs pa'i sras su 'khrungs pa'i lce btsun seng ge dbang phyug dang mjal 'phrad byung*/__zab chos kyi snod du gzigs te dben gnas kha rag rtsa ru dus chad mdzad/__slar zhal 'dzom nas gdams ngag rnams rdzogs par gnang*/__lce btsun gyis dpe rnams khyer te gsar du bris/__phyi mo long gro mched pa stag 'dra'i chu mig gi rtsar gter du sbas so/__/gsum pa shin tu nye brgyud ni/__lung bstan pa dang gdams pa dngos su gtad pa'o/__/de nas lce btsun 'u yug nub ma'i shugs gseb tu bzhugs pa'i tshe/__nub gcig rmi lam du a tsa ra zhig byung nas/__bdag ni bi ma mi tra mkhas pa ste/__/skal ldan snying po'i yang bcud 'don 'dod na/__/mchims phu brag dmar dge gong yar ldebs la/__/gsang ba snying tig snying 'dra yod kyis longs/__/de dag khyer la 'u yug phyi gong du/__/sus kyang mthong ba med par lo bdun bsgom/__/zag bcas phung po snang ba ma yin no/__/zhes lung bstan pa ltar mchims phur phebs/__/mkha' 'gro mas dpe rnams gtad nas slar phyi gong du phebs nas bzhugs so/__/gnyis pa gdams pa dngos su gtad pa ni/__de'i tshe de'i dus na bi ma la dngos su byon nas zla ba phyed phyed bdun zer ba'ang 'dug mchan/__kyi bar snga ma rnams zhu dag gi tshul gyis dbang khrid gdams ngag dang bcas pa yongs su rdzogs par gnang*/__de nas gong du lung bstan pa'i gnas 'o yug shug pa'i gling*/__mkha' 'gro phyi gong rdza'i ra bar phebs te/__lo bdun du bsgoms pas rig pa tshad la phebs/__zag med kyi phung po grub zin kyang*/__gdams pa'i snod ma rnyed par lo brgya dang nyer lngar bzhugs/__de nas zhang ston bkra shis chos 'bar dang 'jal 'phrad byung ste/__snod ldan du gzigs nas gdams ngag rnams gtad/__chos bdag sogs ma 'ongs lung bstan kyang gnang nas mthar 'od phung du gshegs khar/__e ma smyon pa seng dbang nga :__las kyi rlung zad ye shes rgyas:__ma rig sgo lnga'i sbubs las grol:__rang rig 'od gsal sbubs su bzhugs:__sgo gsum gyi 'khrul pa zhig tsa na:__'khrul gzhi thams cad ya re cha:__'khrul snang gi mdud pa chod tsa na:__sems 'dzin zer ba thang re chad:__'khrul pa ye shes su shar tsa na:__dag snang thams cad bslu ba'i chos:__thams cad dbyings su thim tsa na:__ci yang ma yin cir yang 'char:__e ma e ma dam pa'i sku drin lags:__e ma 'da' ka'i tshig 'di snying po'i don:__snying phyung lag mthil bzhag pa 'di las med:__tshig gi tha ma dus mthar snang bar shog:__zag pa rang zad 'byung ba rang sar dengs:__dran pa rang grol zang thal 'od kyi lus:__seng ge dbang phyug nyid dang mnyam par shog:__zhes gzhon nu bum skur sangs rgyas tshul gyi shugs la shan 'byed la bzla bzhag thabs gnad kyi man ngag dang mthar thug 'bras bu'i rtag tshad bcas shwa lo ka gsum/__de lta bu'i yon tan ni bla ma dam pa'i man ngag gi bka' drin las byung ba ma gtogs gzhan lam gang gis ma yin pa'i gdams pa mdor bsdu ba dang*/__ma 'ongs 'byung 'gyur gyi smon lam bcas shwa lo ka gcig__/phyi ma'i tshe chos 'di nyid nyams su len pa'i rjes 'jug rnams 'bras bu mthar phyin te rang dang mnyam pa'i smon lam tshig rkang gsum bcas rdo rje'i glu ru blang nas 'od gsal thig le chen po yi ge med pa'i dbyings su snyoms par zhugs so/__/de'i tshe de'i dus na mkha' 'gro ma rnams kyis gsol ba btab pa'i tshe/__ye shes kyi sku'i zhal chems gsang ba'i gnad dum bu gsum pa 'das rjes kyi tshul du babs pa'i lo rgyus ni 'chad 'gyur ltar mkha' 'gro ma rnams kyis klong lnga mi shigs pa'i rgyas btab ste re zhig o rgyan gyi yul du spyan drangs so/__/gnyis pa la'ang gnyis/__bka' babs lung bstan gyi brgyud pa dang*/__byin rlabs don gyi brgyud pa'o/__/dang po ni/__zhang ston gyis rang gi sras mkhas pa nyi 'bum la gnang*/__des rigs sras chos bdag gu ru jo 'ber la/__des 'khrul zhig sangs rgyas dbon la/__des grub thob me long rdo rje la/__des rig 'dzin ku ma rA dza la/__des kun mkhyen dri med 'od zer la bka' babs cing rim par bdag cag gi dpal ldan bla ma dam pa'i bar du brgyud pa zam ma chad par byon pa yin no/__/gnyis pa ni/__kun mkhyen dri med 'od zer la paN chen bi ma las byin gyis brlabs pas dgongs pa'i gter mdzod brdol/__sde gsum seng ge'i nga ros sa gsum 'gengs pa'i chos sde lnga bcu rtsa gcig gi bdag nyid bI ma snying thig sogs kyi yang snying bcud du 'dril ba bla ma yang tig yid bzhin nor bu sogs zab cing rgya che ba'i shing rta'i lam srol rmad du byung ba dbye bar mdzad pa'i smin grol gyi gdams pa bar ma chad par bzhugs pa'i brgyud pa chu bo gcig tu 'dres pa lags/__khyad par gdams pa 'di nyid la gsum/__sngon byung gi lo rgyus dang*/__phyis 'byung 'gyur gtad rgya dang bcas lung bstan pa/__gter 'byung dngos kyi lo rgyus so/__/dang po ni/__gzhung rtsa ba las/__'di skad bdag gis thos pa dus gcig na:__bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa thams cad kyi gzugs kyi rgyal po dang :__tshor ba'i rgyal po dang :__'du shes kyi rgyal po dang :__'du byed kyi rgyal po dang :__rnam par shes pa'i rgyal po rnams gcig tu bsdus pa'i ye shes kyi sku brnyes pa dpal he ru ka rnal 'byor gyi dbang phyug siM he shwa ra de nyid:__pad+ma'i rigs mchog gar gyi dbang po'i zhing khams:__bod kha ba can gyi ljongs:__yul la ming du chags pa 'o yug shug pa'i gling gi mgo:__bkra shis la zil che ba:__byin chags la rlung rigs dwangs pa:__mkha' 'gro phyi gong rdza'i rwa ba sman shing nags gyi tshal chen por bsam gyis mi khyab pa'i ting nge 'dzin rgya mtsho la snyoms par zhugs so:__de'i tshe de'i dus na lan gcig ston zla ra ba'i tshes bcu la ye shes dang :__las dang :__'jig rten gyi mkha' 'gro ma sprin bzhin du gtibs nas tshogs kyi 'khor lo'i 'du ba rgya chen po la longs spyod pa'i tshe:__o rgyan gyi DA ki'i gtso mo dpal gyi blo gros mas rdo rje'i lta bas bltas te:__phyag rnal 'byor gyi lugs su btsal nas 'di skad ces gsol to:__e ma e ma:__ma 'ongs pa'i tshe na snying tig snying po'i rnal 'byor pa rnams kyi nyams len gyi mthar thug gang la bgyi:__phrin las gyi gzhung gang ltar bsrang :__snying po'i mthar thug gang du la bzla zhes gsol ba na:__shrI he ru ka siM he shwa ra nyid dar cig dbyings ka dag zang thal gyi ting nge 'dzin la snyoms par zhugs pas sku mi snang bar 'od kyi rang bzhin du gyur to:__de'i tshe mkha' 'gro ma rnams kyis mgrin gcig tu gdung ba'i dbyangs kyis:__kye ma kyi hud kye ma klong :__ston pa sgron me'i 'od nub na:__'jig rten mun pa gang gis sel:__ye shes sku yi nyi ma yis:__ma rig 'thibs po bsal du gsol:__rdo rje gsung gi bdud rtsi yis:__'khor ba'i tsha gdung bsil bar mdzod:__ces gsol ba btab pas lhun grub rig rtsal gyi ting nge 'dzin la 'phos pa'i de ma thag par ye shes kyi sku mngon sum du snang bar mdzad nas chos nyid rdo rje'i rang sgras 'di skad ces bka' stsal to/__/e ma e ma ma 'ongs pa phyi ma phyi ma'i dus kyi tshe snying thig snying po'i don la spyod pa'i rnal 'byor pa rnams kyis tshe 'di kho na la grol bar 'dod na lce btsun siM he shwa ra bdag nyid bsgom par bya'o:__zhes gsungs so/__/gnyis pa/__'di ni ma 'ongs snyigs ma lnga ches bdo zhing bod khams kla klo'i 'jug pas bstan zhabs sdud pa la nye ba na:__snying tig snying po'i don la mos pa'i rnal 'byor pa:__ltar snang tha mal pa rnams dang shin tu mnyam par spyod pa:__gsang ba sus kyang brtag par dka' ba:__chos thams cad sgyu ma lta bur nyams 'og tu tshud pas gang gis kyang zil gyis mi gnon pa/__smin mtshams su dpa' bo'i rgya rtags kyis spras pa:__slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyi byin gyis brlabs pas thugs phrad shes rab kyi gter brdol ba:__khyad par nges pa'i don la nges shes rnyed cing bdag dang bdag gi bka' srol zol med pa kho na la mos pa mi 'phrog par brtan pa 'od gsal sprul pa'i rdo rje zhes bya ba dus ring mo nas 'byung bar 'gyur ba'i don du bstan to/__/de'i phyir de'i slad du/__re zhig ye shes kyi d+hA ki ma rnams kyis klong lnga'i yi ger zung la:__dus su babs pa'i tshe gang zag de'i rgyud la byin gyis brlabs pas sad par gyis shig:__skal ldan gcig car ba'i rigs can 'ga' zhig la phan par 'gyur ro:__zhes so/__/gsum pa/__de ltar snga phyi'i rdo rje'i lung gis dpang por grub pa'i bdag cag gi skyabs gnas dam pa gter chen chos kyi rgyal po mtshan brjod par dka' ba don gyi slad du mtshan nas smros na pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'am/__'od gsal sprul pa'i rdo rje de nyid/__dgung grangs nyer bzhir son pa'i chu mo yos kyi lo snron zla ba'i yar tshes brgyad kyi nyin/__'o yug gi mthil ram ldings ma dgon dang nye bar phebs pa'i dus kyi tshe tha mal gyi snang ba dbyings su thim pa'i 'od gsal gyi snang char lce btsun chen po 'od lus su gshegs pa'i gnas dus ston 'khor gyi tshom bu'i bkod pa ji lta ba bzhin gsal bar shar ba'i tshe man ngag gi gzhung ji lta ba bzhin thugs la bkra lam gyis sad pa ltar/__rjes su dran pa'i gter kha dang mthun par gtan la phab cing shin tu gsang ba'i rgyas btab/__de nas dgung grangs so brgyad du son pa me sbrul gyi lor sngags srung e ka dzA Tis gsang sgo dbye bar bskul ba ltar/__lung zin chos bdag bstan 'dzin skyes chen dam pa rnams la rim par stsal/__phyis dgung grangs nga dgur son pa sa pho stag gi lor dus chen tha skar zla ba'i tshes bco lnga'i nyin kho bo cag brtse ba chen pos skal ldan du rjes su bzung ste smin grol gyi gdams pa tshangs sprugs su gdams te/__ming gi cod paN rig 'dzin sna tshogs rang grol rtsal du gnang ba yin na'ang rje de nyid kyi sku gsung thugs la 'gal ba'i dam 'dre ngan pa'i rgyu rmi lam du yang bsags ma myong nges pas/__brgyud pa gser gyi nyag thag la dam sel gyi g.yas ma gos pa tsam las rang ngor 'chad rtsom gyi yon tan til 'bru tsam med nges kyang*/__rje nyid kyi bka' lung gser gyi phreng ba yang yang gnang ba spyi bor mchod de gzhung 'dri ba la phyogs pa yin no/__/rtsa ba'i gnyis pa dbang gi sgo nas smin par byed pa sngon du song ba'i dbang du byas pa lags/__rtsa ba'i gsum pa grol byed khrid kyi rim pa la thun mong dang thun mong ma yin pa gnyis yod pa las/__dang po la'ang gnyis/__thun la 'jug pa dang*/__las dang po pa rnams rig pa mngon sum gyi don la rim par 'jug par bya ba'i ched du sems sbyong rnam pa bdun gyi khrid do/__/dang po/__dben pa'i gnas su bsam gtan gyi spyod lam dang ldan pas shes pa rnal du dbab ste/__tshe rabs thog ma'i mtha' med pa nas da lta'i bar du rgyu dug gsum gyis kun nas bslang ba'i las mi dge ba bsags pa'i 'bras bu nad gdon sdig sgrib thams cad/__sna bug g.yas g.yon dbus gsum nas rlung de dang de'i rnam par dmigs te rlung ro dgu phrugs su bsal bas sangs kyis dag par bsam la sems ma bcos rang babs su ci gnas bzhag__/de las ldang ba na nam mkha' dang mnyam pa'i ma sems can thams cad 'khrul snang 'khor ba'i sdug bsngal las bdag gcig pus bsgral te gdod ma'i mgon po'i go 'phang thob par bya/__de'i ched du lam zab mo nyams su blang bar bgyi'o snyam pa'i sems bskyed/__de nas rang gi spyi bor pad+ma dkar po'i steng du nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi dbus su AHdkar po gsal ba las 'od zer 'phros/__rtsa ba'i bla ma dang bi ma la dbyer med pa spyan drangs/__zhabs gnyis phyed skyil gyis bzhugs pa la slar brgyud gsum bla ma rig 'dzin yi dam mkha' 'gro chos skyongs dang bcas sib sib thim par mos/__dngos sam yid kyi mchod cing bstod/__de nas mos gus gdung shugs drag pos/__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo bla ma rin po che mkhyen no/__/bdag gi rgyud smin cing grol bar byin gyis brlab du gsol/__zab lam gyi rtogs pa khyad par can rgyud la skye bar byin gyis brlab tu gsol/__tshe 'di nyid la 'od gsal rdzogs pa chen po'i lam mchog mthar phyin par byin gyis brlab tu gsol/__lan gsum mam bdun sogs dang*/__spro na/__bla ma sangs rgyas rin po che/__/bdag la re sa sogs nas/__don gnyis lhun gyis grub par mdzod/__/ces pa'i bar brjod cing*/__'dod pa'i don la snying khung nas gsol ba rtse gcig tu btab pa'i rkyen gyis zhabs g.yas kyi mthe bong las/__ngo bo thugs rje la rnam pa bdud rtsi'i rgyun cher babs pas/__bdag dang sems can thams cad kyi spyi bo nas bzung lus phyi nang thams cad bkrus shing khyab pas lus kyi sgrib pa dag sku'i dngos grub thob/__de'i 'gres mgrin par babs pas/__ngag gi sgrib pa dag__/gsung gi dngos grub thob/__snying gar babs pas/__yid kyi sgrib pa dag__/thugs kyi dngos grub thob/___lte bar babs pas/__sgo gsum gyi dri ma thams cad dag__/yon tan gyi dngos grub thob/__gsang bar babs pas/__bya byed kyi sgrib pa dag__/phrin las kyi dngos grub thob/__mthar bla ma 'od kyi rnam pas rang la thim pas rgyud byin gyis brlab par bsams la bde stong gnyis su med pa'i ngang der dar gcig mnyam par bzhag__/rjes su snang grags dran rig thams cad bla ma'i sku gsung thugs su gsal ba'i ngang la bzhag ste ngal bso'o/__/gnyis pa la'ang rim pa bdun yod pa'i/__dang po/__'dus byas mi rtag pa la sems sbyong ba ni/__gzhung rtsa bar/__'di ltar 'dus byas thams cad ni mi rtag pa ste chu'i sbu ba lta bu'o:__zhes pa'i don bcom ldan 'das kyis/__skar ma rab rib mar me dang*/__/sgyu ma zil pa chu bur dang*/__/rmi lam glog dang sprin lta bur/__/'dus byas chos rnams de ltar blta/__/zhes gsungs pa ltar/__de la'ang dpe~X dona~X zunga~X 'juga~X dgo~Xs che~Xd bstan pa ste/__'di ltar phyi snod kyi 'jig rten sra zhing brtan pa 'di yang mi rtag par mthar nam mkha' stong pa gcig tu 'gyur ba dang*/__de bzhin du lo dang zla ba nyin dang mtshan mo sogs skad cig gis kyang mi rtag 'gyur ba'i rang bzhin dang*/__nang bcud kyi 'gro ba srog dang dbugs kyis bsdus pa thams cad 'chi ba'i rang bzhin las ma 'das pa dang*/__khyad par rang re 'byung 'dus kyi phung po 'di la bsam na'ang 'gyur ldog can/__myur du 'jig cing mi rtag pa'i tshul bsgom pa la/__nges par 'chi ba/__nam 'chi cha med/__'chi rkyen nges med/__byas pa don med dang bzhi/__dang po/__gang la skye ba yod pa na/__/de la'ang 'chi ba yod pa yin/__zhes pa ltar/__gong bstan bzhin spyir 'chi ba las ma 'das/__de la'ang las kyis 'chi ba dang rkyen gyis 'chi ba gnyis yod/__gang ltar yang*/__klu sgrub kyis/__/tshe 'di gnod mang rlung gis btab pa yi/__/chu yi chu bur las kyang mi rtag na/__/zhes pa ltar/__dper na chu bur dang lbu ba don gcig pas rgyu chu yin pa rten 'brel tshogs pa las byung bas skad cig gis skye 'gags ltar rang re lus sems kyi tshogs pa'ang de dang 'dra bas na nge~Xs pa~Xr 'a~Xchi'o/__/gnyis pa/__'chi ba de'ang lo dang zla ba nyin dang mtshan mo chu tshod sogs nam 'chi'am snyam pa'i sems yang yang sbyong dang*/__'di dus zhes blo gtad spu rtse tsam yang med pa ni/__yang*/__/dbugs dbyung dbugs rngub gnyis kyis log pa las/__/sad khom gang lags de ni ngo mtshar che/__/zhes pa ltar/__da lta rang re'i dbugs kyi rgyu ba 'di nyid skyes bu nad med la sor bcu drug gi tshad phar 'gro zhing tshur nang du 'jug pa yin pas de tsam gyi bar la yang mi rtag par 'chi 'am/__gnyid log pa de sad pa'i bar lam shi ba ngo mtshar du 'dzin dgos gsung*/__de ltar nama~X 'chi~X cha~X med pa la zhib tu dpyad cing sems sbyang ngo*/__/gsum pa/__gong smos ltar skye sngon las kyi dbang gi tshe ring thung ma nges pas/__dus su bab pa'am bar chad gang yang rung*/__da lta rang re 'tsho ba'i rkyen du rlom pa'i zas gos sman sogs 'chi rkyen du 'gyur ba dang*/__gzhan yang nad gdon glo bur ye 'drogs kyi 'chi~X rkyena~X nges pa med pa bsam las 'das pa yod pa ni rang res mthong thos yod pa'i sngar song rnams la bsam ste sems sbyong*/__las kyi 'chi ba ni cis kyang mi bzlog__/'phral rkyen ni gnas skabs bzlog pa'i thabs yod pa de gnyis kyi khyad par shes dgos so/__/bzhi pa/__tshe 'dir zhen pa'i rtag 'dzin 'khrul snang gi blo ngan langs shor 'di dug lnga dug gsum gyis kun nas bslang ba'i zas nor sogs bsags srung spel gsum gang byas kyang thams cad 'chi ba'i dus rjes su mi 'brang*/__blos ni mi thong*/__phyi ma sdug bsngal rang thog tu myong ba las med/__rang gi gces pa'i lus kyang shul du lhag ste ya nga ba dang*/__skyug bro ba'i gnas skabs yod na gzhan lta ci smos/__tshul de la bsam ste tshe 'di'i byaXs paX thams cad doXn meXd yin par shes pas blo sna rbad kyis bstung dgos so/__/do~Xn 'dus byas kyi chos thams cad snying po med pa sgyu ma'i dpe brgyad kyi rang bzhin du gsungs pa de shes lo tsam ma yin par nges 'byung gting nas skye dgos/__nga nam zhig 'chi'o snyam pa tsam ni chos ma thos pas kyang shes mod/__de ltar dpe don zu~Xng du 'ju~Xg pa'i sgo nas nyams su blangs pas rtag 'dzin tshe 'di'i blo sna thung ngur song ste 'dus byas kyi chos thams cad mi rtag pa ngam ngam shugs kyis snying nas dran te dal khoms med par dge bas dus 'da' ba byung na 'byongs tshad do/__/dgo~Xs che~Xd ni~X/__rtag 'dzin 'khrul pa'i snang ba las blo ldog ste bdag med kyi don la nges shes skye ba'i dgos pa yod do/__/gnyis pa 'phral yun gyi bde ba la bsam ste sems sbyong ba ni/__gzhung rtsa bar/__'khor ba'i bde ba thams cad ni 'phral bde ba ltar snang yang don la sdug bsngal te dug gi 'bras bu smin pa lta bu'o:__zhes pa'i don/__las brgya pa las/__lus can dag gi las rnams ni/__bskal pa brgyar yang chud mi za/__/tshogs shing dus la babs pa na/__/'bras bu smin pa nyid du 'gyur/__zhes gsungs pa ltar/__dpe~X don zu~Xng 'a~Xjug da~Xgos ched bstan pa ste/__mi dge ba'i las kyis ngan song gsum dang*/__dge ba'i las kyis mtho ris gsum bskyed pa yin la/__'khor ba'i mtho dman gang du skyes kyang sdug bsngal gsum gyi rang bzhin las mi 'da'/__khyad par du ngan song gsum sdugaX bsngalaX gyiX sdugaX bsngalaX mdze thog tu phol mig gi rma byung ba lta bu/__mtho ris gsum 'aXgyur baX'i sdugaX bsngalaX bum nang du bung ba chud pa lta bu bye brag tu log pa'i 'du shes mi bde ba la bde bar 'dzin pa sogs khyabaX paX 'aXdu byedaX kyiX sdug bsngalaX zhes bde bar rlom pa'i 'khrul snang thams cad 'phral bde ba ltar snang ba 'di yang sdug bsngal mtha' med zo chu'i khyud mo lta bu'i rgyu yin la/__dpeXr na dug dang 'dres pa'i zas zos pas zas zhu ba dang dug ldang ba dus mnyam ste srog dang bral ba lta bu mtho ris kyi bde ba la zhen cing sred pa ni de dang 'dra'o/__/do~Xn chos nyid kyi bden pa mngon du ma gyur gyi bar du sdug bsngal rgyu 'bras gnyis kyis rtag tu mnar ba ni sems can spyi'i chos nyid yin no/__/de ltar dpe dona~X zung du 'jug pas sdug bsngal rgyu 'bras gnyis la sems sbyang bas bde sdug gi rgyu go log tu mi sgrub par sdug bsngal gyi rgyu las ldog ste/__byang chub mchog tu sems bskyed nas 'bras bu thar pa chen po sangs rgyas kyi go 'phang dam pa don du gnyer 'dod kyi blo gong 'phel byung na 'byongs pa'i tshad do/__/dgosa~X pa~X ni 'phral bde don gnyer gyi bsam pa las yid dbyung ste/__rgyal sras byang chub sems dpa' rnams bzhin yun gyi bde ba bla na med pa gnas skabs dang mthar thug gi bde skyid phun sum tshogs pa sgrub 'dod kyi dad pa khyad par can rgyud la brten pa dang*/__srid rtse man chad kyi 'khor ba'i bde ba thams cad rnam pa kun tu sdug bsngal bar shes nas skyo shas drag po rgyud la skye ba'i dgos pa yod do/__/gsum pa rkyen du ma la bsam ste sems sbyong ba ni/__gzhung rtsa bar/__rkyen sna tshogs pa thams cad ni zin pa'i dus med pa ste smrig sgyu'i chu la snyegs pa lta bu'o:__zhes pa'i don/__ting 'dzin rgyal po las/__ji ltar so ga'i nyi ma phyed dus na/__/skyes bu skom pas gdungs shing 'gro ba dag__/smrig sgyu dag la chu yi phung por mthong*/__/chos rnams thams cad de bzhin shes par gyis/_zhes gsungs pa ltar dpe~X do~Xn zu~Xng 'juga~X dgo~Xs che~Xd bstan pa ste/__spyir las kyi dbang gis 'khor ba mtho dman gang du skyes kyang rkyen sna tshogs pas 'khrul pa'i snang ba gzhan dbang du song nas rnam pa thams cad du zad pa dang zin pa'i dus med pa bde sdug dgra gnyen chags sdang gis mtshon 'khor ba'i chos gang la'ang yid rton dang blo gtad mi 'dug cing*/__brtag na shas mi bzod pa lta bu'i snying rje pa'i las kyis rang gzhan gnyis ka mgo 'khor ba ste/__bshes spring las/__des pa 'dod pas phongs dang 'chi ba dang*/__/na dang rga sogs sdug bsngal du ma yi/__/'byung gnas 'khor ba la yang skyo mdzad cing*/__/'di yi nyes pa'i shas kyang gsan par mdzod/__zhes pa ltar/__tshe 'di'i ched du zas gos longs spyod sogs ci tsam yod kyang chog shes med pa ni/__mi dbang rgyal po nga las nu'i gtam rgyud ltar gang la'ang chog shes pa'i dus ni med/__de'i ched du gtam ngan dang sdig sdug khyad du bsad de re dog gi sdug bsngal bar med pas mnar ba dang*/__gzhan la phan ci ltar btags kyang lan du gnod pa skyel ba dang*/__lus la lang 'tsho'i gzi byin sgrub 'dod kyis bza' btung sogs dang nad la phan du re nas sman sogs 'tsho ba'i cha rkyain du rlom pa rnams kyang 'chi rkyen du 'gro ba dang*/__longs spyod gong smros ltar bsags srung gang byas tshe 'di la dgra zla'i g.yab mo/__phyi ma ngan song gi rgyur 'gro ba dang*/__sems can mdza' bshes sogs gang la'ang mgu ba'i dus med/__gang byas yid chad kyi snon mar 'gyur la/__sngon las dang 'phral rkyen gcig tu ma nges pas blo gtad yid rton med pa sdug bsngal gyi rgyu kho na yin par shes dgos/__dpe~Xr na thang chen por skom pas gdung ba'i ri dgas kyis smrig sgyu chur 'khrul te sred len gyi dbang gis dbugs zad zad du rgyugs cing snyags pa lta bu yin par shes pas 'khor ba las nges par 'byung ba'i blo bskyed/__do~Xn gong smros ltar tshe 'di'i bya ba thams cad don med par thag bcad/__blo ltos mi bslu nges pa'i yul bla ma dkon mchog rin po che yin par shes pas/__chu thig gcig gam me tog rdog gcig tsam mos pa'i sgo nas mchod na nam yang chud mi za bas/__blo sna dge bar ci 'gyur bya/__de ltar dpe dona~X zung du 'a~Xjug pa'i sgo nas sems sbyong bas 'khor ba las blo nges par 'byung ste dge ba'i blo gong 'phel du song na 'byongs pa'i tshad do/__/dgo~Xs che~Xd ni srid rtse man chad kyi sems can don med de tshe 'di'i bya ba la g.yeng ba rnams mthong tshe snying rje dbang med du skye zhing dad pa bzang po rgyud la skye ba'i dgos pa yod do/__/bzhi pa tshe 'di'i bya ba don med pa la yang bskyar gyi tshul du sems sbyong ba ni/__gzhung rtsa bar/__tshe 'di'i bya ba thams cad ni rnam pa kun tu don med pa ste gnyid thun gcig gi rmi lam bzang ngan lta bu'o:__zhes pa'i don/__zhi ba lhas/__rmi lam nyams su myong ba ltar/__/dngos po gang dang gang spyad kyang*/__/de de dran pa'i yul du 'gyur/__/'das pa thams cad mthong mi 'gyur/__zhes pa ltar/__dpe~X do~Xn zunga~X 'a~Xjug dgos ched bstan pa ste/__'jig rten tshe 'di'i bya ba rang rang gi nus tshod dang bstun pa'i dgra 'dul gnyen skyong gis mtshon grags snyan rnyed bskur te 'jig rten pa'i mthun phyogs la rtag tu chags shing*/__de'i mi mthun pa'i phyogs bzhi spang blos gong ma la phrag dog__/'og ma la nga rgyal/__'dra gnyis la 'gran sems kyi chags sdang gis kun nas bslang ba'i lus ngag gi rtsod pa kho na byas pa don med de/__dpal sbyin gyis zhus pa'i mdo las/__'dres ma'i las kyis longs spyod tshol byed cing*/__/bu dang de bzhin chung ma gso bar byed/__/shin tu sdug bsngal gyur pas 'chi ba'i tshe/__/bu dang chung ma dag kyang 'dor bar 'gyur/__/bdag nyid gcig pu'i sdug bsngal myong bar 'ong*/__/zhes pa ltar/__tshe 'di'i bya ba thams cad la skyo sun med par rnam pa kun tu g.yeng shing ngal dub khyad du bsad pa don med par ma zad sdug bsngal gyi rgyu kho na yin pa dang*/__tshe 'dir yang mnog chung zhing snying po med pa yin te/__dpe~Xr na khar sang phan chod kyi bya byed rags pa tsam re ma gtogs dran pa'i yul na med pa mdang gi rmi lam lta bu dang*/__de ring gi snang ba 'di yang rmi lam bdo ba'i dus lta bu dang*/__sang phan chad kyi bya byed rnams do nub kyi rmi lam dang 'dra ba yin min rang gi sems rgyud legs par gtan la phob dang nges par shes pa 'di'o/__/do~Xn de ring yan chad 'di ltar yin tshul ma shes pas snang ba sgyu ma'i bslu brid kho na'i dbang du song*/__da ni bla ma'i drin gyis tshe 'di'i bya ba don med par shes pas na/__nges par blos lings kyis btang la/__bla ma dam pa'i gdams ngag zhig rgyud la nyams su mi len re snyams pa'i dam bca'/__de ltar dpe don zu~Xng du 'ju~Xg pas sems sbyong ste 'khrul snang tshe 'di'i bya ba la blo gtad med par thag chod/__bla ma dam pa'i gdams ngag thob 'dod skom pa chu la gdungs ba lta bu byung na 'byongs pa'i tshad do/__/dgo~Xs che~Xd ni tshe 'di'i bya ba thams cad don med par shes nas blo ldog ste mkhris nad can gyis btso zan mthong ba lta bu'i dgos med rgyud la skye/__don yod pa'i bya ba lam mchog bla ma'i gdams ngag yin par shes shing de la 'jug 'dod kyi dad pa brtan po skye ba'i dgos pa yod do/__/lnga pa thar pa dam pa'i 'bras bu la bsam ste sems sbyong ba ni/__gzhung rtsa bar/__thar pa dam pa'i 'bras bu ni nam yang sdug bsngal bar mi ldog ste 'brum nad byang ba'i skyes bu lta bu'oH__zhes pa'i don/__sdud pa las/__theg pa 'di ni mkha' 'dra gzhal med khang chen te/__dga' skyid bde ba mngon par 'thob byed theg pa'i mchog__/zhes pa ltar/__dpe~X dona~X zu~Xng 'a~Xjug dgo~Xs che~Xd bstan pa ste/__yA' na zhes pa'i sgra theg pa ste gong nas gong du bsgrod byed skas them lta bu'am/__bzhon pa'am/__khyogs lta bu la 'jug pas spyir rang lugs la kun 'byung 'dren byed kyi theg pa gsum/__dka' thub rig byed kyi theg pa gsum/__dbang bsgyur thabs kyi theg pa gsum du dbye ba thams cad kyang 'og ma las gong ma thabs dang gdams pa je che je zab tu yod cing thams cad kyi thob bya'i 'bras bu sangs rgyas kyi go 'phang yin pa ni 'dra la/__khyad par lam 'di nyid ni 'bras bu'i chos sku gsum lam snang du byed pa theg rtse'i man ngag 'od gsal rdzogs pa chen por 'jug 'dod kyi dang po'i las can gdul bya'i dbang po dang skal ba'i khyad par gnyis las/__snang ba yul gyi blo can rnams kyi dbang du na thar pa dam pa'i rgyu theg chen byang chub mchog tu sems bskyed de/__rgyal sras kyi spyod pa brlab po cher spyod cing*/__bla ma'i man ngag gi zab gnad dang*/__rang gi dad pa'i nyer len gyi mthus 'bras bu ye shes dam pa mngon du byas nas nam yang sdug bsngal bar mi ldog ste/__dpe~Xr na nyi ma shar ba na mun pa mi srid pa dang*/__'brum nad zhes tsha ba'i rims nad drag po byang zin pa'i skyes bu la slar des gnod kyi dogs pa gtan nas med pa lta bu'o/__/do~Xn de la lnga dang gsum du dbye ba yod pas 'dir mchog gi sprul sku'i gsang gsum gyi yon tan tho phyi tsam ni sku mtshan dang dpe byad du 'bar ba/__gsung yan lag drug cu'i sgo nas gang la gang 'dul gyi dbang po blo rig dang mtshams par chos kyi 'khor lo bskor ba/__thugs zag pa med pa ji lta ji snyed kyi ye shes las mi g.yo ba/__lhar bcas 'jig rten thams cad kyi 'dren pa dam pa gcig pu don gnyis lhun gyis grub pa'i sangs rgyas zhes/__bde ba'i mthar thug mya ngan las 'das pa chen po de nyid kyi go 'phang thob par 'dod pa'i dad pa bskyed/__de thob byed kyi lam gdams ngag zab mo nyan te yid ches kyi dad pas nyams su len dgos/__de yang go lo thos lo tsam min par sngon byon grub pa'i dbang phyug dam pa rnams kyi rnam thar la tshad btsug ste/__rjes su yi rang ba'i sgo nas sgrub pa rtse gcig tu bya dgos pas/__de yang sgrub lo tsam ma yin par tshe 'di blos btang ste gcig pur dben pa'i gnas su nyams len thun gyis bcad de mi ldog pa'i bsgrub pa mtha' 'khyol ba zhig bya snyam pa'i blo thag nang nas bcad/__de ltar dpe don zunga~X du 'jug pas sems sbyong ste gzhan don sangs rgyas kyi go 'phang thob par 'dod pa'i 'dun pa ches cher song ba ni 'byongs pa'i tshad do/__/dgo~Xs che~Xd ni gdam ngag gnad du dril nas sgom sgrub la sran tshugs shing tshe 'di blos nges par thong ste/__dben pa'i ri la sgrub pa'i rgyal mtshan tshug pa'i dgos pa yod do/__/drug pa bla ma'i gdam ngag la brten nas sems sbyaung ba ni/__gzhung rtsa bar/__bla ma dam pa'i gdams ngag ni thar pa'i khang bzang du 'dzeg pa'i lam ste them skas bzang po lta bu'o:__zhes pa'i don/__mdo dgongs 'dus las/__/slob dpon dag la ma brten na/__/sangs rgyas nam yang 'byung mi 'gyur/__/byung na dam pa'i lung dang 'gal/__zhes pa ltar/__dpe~X do~Xn zunga~X 'a~Xjug dgos ched bstan pa ste/__bla ma dag pa man ngag gi bcud dang ldan pa zhig ma rten na thos bsam sogs la snyems te rang 'dod kyis grol ba thob pa ni srid mtha' tsam du zad la/__de yang bla ma brten lo dang gdams ngag lo go thos lo tsam gyis ni mi 'ong ste/__klong chen rab 'byams kyi zhal snga nas/__bla ma sman pa gdams ngag sman dang ni/__/rang la nad pa'i 'du shes nyer bzhag ste/__/nan tan brtson pas sman nyid brten tshul gyis/__/zhi bde nad las grol ba'i 'bras thob bzhin/__zhes pa ltar/__sman pa mkhas pa lta bu'i rdo rje bla ma zhes man ngag gi bcud dang ldan pa zhig btsal te/__de mnyes pa gsum gyi sgo nas tshul bzhin du brten/__thos bsam sman lta bu gdams ngag tu dril te ma rig 'khrul pa'i gcong nad drag po 'byin 'dod brtson 'grus gsum gyi sgo nas thang lhod med par dpa' bos gzhu bdungs pa lta bu nad pas nad zhi 'dod sman nan gyis btung ba ltar bla ma dang gdams ngag ya ma bral ba'i sgo nas nyams su len dgos te/__dpe~Xr na khang steng mthon por phyin 'dod dag gis skas kyi rgyu lta bu'i bla ma dang them lta bu'i gdams ngag tha dad med par brten te nyams su blang na yun mi 'gyang bar do~Xn ye shes bla ma'i sa mchog thob pa ni lugs 'di'i khyad chos so/__/de ltar dpe don zu~Xng du+u 'juga~X pa'i sgo nas sems sbyong bas bsam rgyu bla ma las med pa/__blo sna mos gus kyis 'phrog pa gdams ngag thob 'dod bkres skom gyis nyen pa dag bza' btung la gdung ba lta bu byung na 'byongs pa'i tshad do/__/dgo~Xs che~Xd ni/__bla ma dang gdams ngag ya bral du ma song bas dgongs brgyud kyi byin brlabs rang rgyud la 'pho ba'i dgos pa yod do/__/bdun pa rnam par mi rtog pa la brten nas sems sbyong ba ni/__gzhung rtsa bar/__rnam par mi rtog pa'i bsam gtan ni ting nge 'dzin thams cad skye ba'i gzhi ste zhing sa dul ba lta bu'o:__zhes pa'i don/__ji skad du/__rnam rtog ma rig chen po ste/__/'khor ba'i rgya mtshor ltung byed yin/__/zhes pa ltar/__sems can zhes pa'i tha snyad nyon mongs las kyi rlung rta rgod po mig med pa lta bu la/__sems zhes gzung 'dzin gyi rnam par rtog pa can khams gsum gyi byed po mi 'phye bo mig can gyis zhon pa lta bur gsungs pa 'di nyid thabs kyi sgo nas brtul te/__gnas cha rnam par mi rtog pa'i bsam gtan gyi ting nge 'dzin yon tan thams cad skye ba'i gzhi de sgrub par byed pa'i thabs mang du gsung mod kyang*/__rgyal sras te lo pa'i zhal nas/__blo dman skyes bu ngang la mi gnas na/__/rlung gnad bzung la rig pa bcun la bor/__/lta stangs sems 'dzin dmigs pa du ma yis/__/rig pa ngang la mi gnas bar du gcun/__/zhes pa 'di gsung shin tu btsan zhing lam 'di dang mthun par yod la/__de la'ang dpe~X do~Xn zunga~X 'a~Xjug dgos ched bstan pa ste/_rang lugs kyi nyams su len tshul dngos la gsum/__bde stong*/__gsal stong*/__chos nyid rnam par mi rtog pa'o/__/spyir gnas dang spyod lam sogs thun mong gi bsam gtan bsgom pa dang 'dra la/__khyad par lus gnad ha cang grims pa dang*/__bag med du sdod pa gnyis ka ma yin par/__drang po gsum gyi tshul du stan bde ba la 'dug ste/__dang po dngos gzhi'i dmigs pa rang lus stong sang nge ba'i dbus su khang stong du ka ba btsug pa lta bu'i rtsa dbu ma mtshan nyid bzhi ldan g.yas su ro ma dkar mo/__/g.yon du rkyang ma dmar mo gnyis mar sna lte 'og gnyer po che'i thad du yi ge cha'i dbyibs su dbu ma'i sbubs su chud pa/__yar sne ro rkyang gnyis ltag pa nas mthur du gugs te sna bug g.yas g.yon du zug pa/__dbu ma spyi bor rgya mthong kha phyes pa lta bur ha rer yod pa'i kha nas mar sor gnyis tsam gyi mtshams su gyes pa'i rtsa 'khor sum cu rtsa gnyis/__mgrin par phrag pa'i dang ru gyes mtshams thad rtsa 'dab bcu drug__/snying dkar nag gi thad rtsa 'dab brgyad/__lte ba'i thad rtsa 'dab drug cu rtsa bzhi/__so so'i gyes mtshams rtsa gsum sbub gcig tu song ba las gdugs kyi rtsib ma brgyangs pa lta bu kha dog cung zad dmar skya gro sog gi dbyibs rtsa so so gdos bcas ma yin par dwangs gsal 'od kyi rnam pa can gsal gdab/__dbu ma'i yar sne thabs bde ba chen po'i rang bzhin ha~M yig dkar po zla ba zhun ma lta bu nA da sum 'khyogs can bdud rtsi'i zil pa phrom me ba mgo bo gyen bstan du gnas pa/__mar sne lte 'og rtsa gsum 'dus mdor shes rab kyi rang bzhin a yig dmar po 'greng thabs me 'bar la khad pa zhig gsal gdab/__mchil ma thigs gcig mid pa dang mnyam du steng rlung dal bus mnan/__'og rlung yid tsam bskum la lte bar rlung kha sbyar ba'i rkyen gyis a las gtum mo shin tu phra ba rta rnga rgyar gshag pa'i tshad tsam nyug nyug tu byung nas/__lte bar sleb pa'i drod kyis bskul te spyi bor ha~M mgo thur bstan du gyur/__yar snying gar sleb pas haM la drod skyes/__mgrin par sleb pas dmar khyog gis song ste 'dzag la khad du gyur/__spyi bo'i haM yig gi nA' da la reg la khad du byas pas me bros ded kyi tshul du bdud rtsi'i rgyun phra la ring ba nar gyis drangs te a la phog pas lcags sreg la mar phog pa ltar tshag sgra dang bcas me cher 'bar ba gyen tu song ste ha~M yig bzhus pas bdud rtsi dkar dmar ngo bo stong pa la rnam pa bde ba'i bdag nyid can gyis spyi bo nas rim par rtsa 'khor bzhi'i nang thams cad mer gyi gang*/__mthar ba spu'i bu ga tshun chad khyab pas bde stong dngos su skyes par bsam ste/__snying dbus su a dkar po gsal la dwangs pa zhig yod par mos la sems gzhan du ma yeng par de la gtad de/__rlung thub thang nang du dal bus bzung la phyir bsal/__de ltar yang yang goms pas bde stong rnam par mi rtog pa'i ye shes skye'o/__/gnyis pa gsal stong rnam par mi rtog pa la sems sbyong ba ni/__lus gnad chos bdun dang ldan par byas la sna bug g.yas g.yon dbus gsum nas rlung ro gsal la cung zad ngal bso/__slar nang du rngub pa'i tshul gyi phyi'i yul snang thams cad 'od du zhu nas nam mkha' sngon po dang 'dres de sngo me re rang gi sna bug g.yon nas zhugs/__lus kyi nang mer gyi gang bar bsgom la/__rlung bum chen nam/__bar rlung khams dang gang 'phrod kha sbyar/__slar sangs kyis phyir 'don/__de yang rlung gi reg bya grang shes che na tsha ba/__tsha shas che na bsil ba'i rnam pa can bsgom pa ni gnad do/__/de ltar yang yang goms pas gsal stong rnam par mi rtog pa'i nyams skye'o/__/gsum pa chos nyid rnam par mi rtog pa la sems sbyong ba ni/__'dug stangs skyil krung drang por lus kyi cha cha nas lhod chags par byas la/__so bar nas rlung btang ste phyir 'dzin cung tsam byas la lus sems khong lhod/__ci yang yid la mi byed cing mig mi mgul bar bar snang du ci gnas su ha re blta/__sems 'phro 'du'i rtog pa dang bral ba'i ngang la bsgom/__de ltar yang yang goms pas sems gar gtad du zin cing rtog med nam mkha' lta bu'i nyams yun ring du gnas par 'gyur ro/__/dpe~X tshad khung che sa re dang po zhing sa legs par brtul te sa bon btab/__de nas yur chu drangs shing so nam ci tsam byas na de tsam gyi 'bras bu smin cing lo tog legs par 'gyur ba ltar rnam par mi rtog pa'i bsam gtan kyang de dang 'dra/__do~Xn nyon rlung rang sar zhi bas bsam bstan gyi gzhi tshug par 'gyur ro/__/de ltar dpe don zu~Xng du 'juga~X pa'i sgo nas sems sbyong bas 'khrul pa'i rnam rtog chu khol ba lta bu de lhod kyis song ste rtog med nam mkhar lta bu'i nyams la yun du gnas tshe 'byongs pa'i tshad do/__/dgo~Xs che~Xd ni/__de ltar thabs kyis bsgrubs pa'i bsam gtan/__sa ma d+hi zhes pa'i sgra don blo mnyam pa nyid du gnas pa la bsam gyis mi khyab pa'i ting nge 'dzin gyi sgo thob pa'i dgos pa yod do/__/des thun mong sems sbyong bdun gyi don khrid tho tsam bstan zin to/__/spyi don gnyis pa thun mong ma yin pa'i khrid la lnga/__skyabs 'gro/__sems bskyed/__sgrib sbyong*/__tshogs bsags/__bla ma'i rnal 'byor ro/__/dang po/_nang pa sangs rgyas pa'i khyad chos skyabs su 'gro ba yin te/__de la lnga/__skyabs su 'gro ba'i yul/__'gro ba po/__'gro ba'i tshul/__song ba'i tshad/__phan yon dgos ched bstan pa'o/__/dang po ni/__skyabs ni sangs rgyas nyag gcig ste/__/zhes pa ltar sangs rgyas dang de'i lam chos dang grogs dge 'dun te dkon mchog gsum mo/__/gnyis pa/__skyabs su 'gro ba po ni/__kun slong gi khyad par gsum las/__'dir ni theg pa chen po'i blos dus gsum gyi pha mar gyur pa'i sems dang yid dang rnam par shes pas bsdus pa'i sems can ma lus shing lus pa med pa thams cad 'khrul snang gzung 'dzin 'khor ba'i sdug bsngal las sgrol 'dod do/__/gsum pa skyabs su 'gro ba'i tshul ni/__thun mong phyi nang gi gzhung so so ltar shes dgos la/__skabs su babs pa ni skyabs yul kun 'dus dkon mchog bzhi pa bla mar shes pa'i kun 'dus nor bu'i lugs so/__/bzhi pa song ba'i tshad ni bla ma'i gdams ngag khyad par can la brten te chos nyid de kho na nyid kyi gnas lugs mngon du gyur pa'i dus so/__/lnga pa phan yon dang dgos ched ni/__gnas skabs 'khor ba'i sdug bsngal las thar te/__mthar thug skyabs yul dam pa'i yon tan mngon du ma byas kyi bar du bde skyid kyi snang ba gong nas gong du 'phel ba'i dgos pa yod do/__/rang lugs ltar na kun rdzob dmigs pa'i rnam pa can dang*/__don dam yongs shes kyi tshul gnyis las/__dang po ltar/__skal ldan las dang po pa lhongs su ma gyur pa rnams kyi dbang du skyabs yul tshogs zhing gsal gdab pa ni/__gnyis snang gi rtog pas ma yin pa zhig bzod nas byed pa lta bu ma yin par/__snod bcud thams cad ye nas sku dang zhing khams su dag pa'i don go ba'i nges shes dang bcas/__sa phyogs thams cad dag pa rab 'byams zhing gi bkod pa dang mchod pa'i sprin rgya mtsho blos dpog par dka' ba'i dbus su/__rang gi mdun gyi nam mkhar ye shes 'od lnga'i rang mdangs 'ja' 'od thig le 'khrigs pa'i klong du pad zla'i gdan la ngo bo rtsa ba'i bla ma la rnam pa slob dpon chen po bi ma mi tra sku mdog dkar gsal shangs rtser a yig dkar po 'thig la khad yod pa/__zhabs skyil krung dang phyag mnyam bzhag gis ye shes kyi ka pA la zag med bdud rtsis gang ba bsnams pa/__sku stod la dar sngon po'i stod g.yogs dpung pa'i phyed kar lhag pa/__dmar po'i sham thabs dang chos gos gsum gyis mdzes pa/__dbu la sde snod gsum mtshon gyi paN zhu mnabs pa/__de yang rang rgyud pa lta bu ma yin par sku dge 'dun gyi rang bzhin/__gsung dam chos kyi 'byung gnas/__thugs sangs rgyas kyi bdag nyid de phyi'i dkon mchog gsum dang*/__sku bla ma/__gsung yi dam/__thugs mkha' 'grau te nang gi rtsa ba gsum/__sku sprul sku/__gsung longs sku/__thugs chos sku ste gsang ba sku gsum dang de bzhin du yon tan nor lha/__phrin las chos skyong srung ma dang bcas pa ste skyabs gnas kun 'dus kyi ngo bo mkhyen brtse nus gsum gyi bdag nyid dam par mngon gsum lta bur gsal/__de'i mdun du rang dang lhan gcig par rtsa ba'i pha ma gnyis dang dgra bgegs gnod byed kyis thog drangs khams gsum gyi ma sems can thams cad 'khod de/__sgo gsum dad gus 'jug pa gcig pas ci mdzad khyed shes kyi blos skyabs yul dam pa'i thugs rgyud kyi ye shes sku gsum gyi rang bzhin can rang gzhan sems can gyi rgyud la la bzla ba'i tshul gyis/__aH__ka dag gting gsal sogs/__ci nus brjod/__mthar mos gus dung pa byas pa'i rkyen gyis bla ma'i sku las thugs rje'i 'od zer zla ba shar ba lta bu byung*/__bdag dang sems can thams cad la phog pas sdig sgrib nad gdon bar chad thams cad zhi/__tshe bsod dpal 'byor lung rtogs ye shes yon tan thams cad 'phel zhing rgyas te thams cad bla ma'i thugs kar thim par mos la mi dmigs par bzhag pa ni kun rdzob kyi rnam pa dang*/__gnyis pa don dam pa'i skyabs 'gro ni/__yum bar ma las/__rab 'byor gang la sangs rgyas kyang mi dmigs la/__chos dang dge 'dun yang mi sems na/__'di ni yang dag pa'i skyabs 'gro'o/__/zhes gsungs pa ltar/__las dang po pas sems 'khrul rtog gi rjes su mi 'brang bar rang babs su lhod de cung zad mnyam par bzhag__/rnal 'byor pas rtsa ba rdo rje'i tshig las ji skad bstan pa ltar yin lugs shes pas khyad chos drug ldan 'od gsal thim la ma rmugs pa'i ngang du mnyam par gzhag go__/de las ldang ba na bsngo ba dang smon lam bya zhing*/__spangs blang gi bslab bya sogs ni gzhan las shes par bya'o/__/skyabs su 'gro ba'i khrid tho tsam bstan zin to/__/don gnyis pa byang chub mchog tu sems bskyed pa'i khrid la kun rdzob dang don dam pa gnyis te/__myang 'das las/__kun rdzob don dam dbye ba yis/__/byang chub sems de rnam pa gnyis/__/zhes so/__/dang po la smon 'jug gnyis las/__dang po ni/__chags sdang dang bral 'dod kyi btang snyoms chen po'i blo sngon du 'gro bas sems can thams cad bde ba'i mthar thug sangs rgyas thob par 'dod pa'i byams pa/__sdug bsngal mtha' dag dang bral 'dod kyi snying rje/__de lta bu'i gnas skabs kyi bde skyid sogs gong nas gong 'phel du 'dod pa'i dga' ba ste tshad med bzhi po 'di med du mi rung ba'i lam khyad par can yin pas lta phyogs su spyod pa ma shor bar blo sbyong*/__gnyis pa dge ba chos sdud kyi tshul khrims/__pha rol tu phyin pa drug gi mthun phyogs drug pos rang rgyud la yon tan gong 'phel la brtson pa dang*/__mi mthun pa'i phyogs drug sogs nyes spyod sdom pa'i tshul khrims kyis spangs shing*/__de gnyis ka la brten nas bsdu dngos bzhis sems can don byed kyi tshul khrims te rnam pa gsum po rang gi blo dang mtsham par bsrung ngo*/__/de ltar nyams su len pa la skyabs yul sngar ltar dpang po'i tshul du gsal btab ste sems can dmigs su bsal ba re re nas mtha' yas pa'i sems can thams cad la dmigs te rlung 'byin 'jug dang sbyar nas bdag gzhan brje ba byang chub kyi sems yang yang rtsal 'don no/__/ngag tu yang*/__hoH__glo bur 'khrul pa'i sogs brjod la/__gang zag las dang po pas/__chos la dmigs pa dang*/__sems can la dmigs pa zung du 'jug pas bde sdug gtong len bya ba dang*/__bla ma'i gdams ngag gi zin pa'i lam gyi gang zag gis rdo rje'i tshig don ltar ma rig gsum dang mtshungs ldan tshogs brgyad rnam par shes pa glo bur gyi dri mas 'khrul pa'i gzhan dbang du song ba'i 'gro ba thams cad gdod nas rnam par dag pa dbyings ye gnyis med rang snang rang rig rang grol du la bzla ba'i tshul gyis ma bcos rgya yan cog bzhag chen por sems bskyed pa la bslab par bya'o/__/lhongs su gyur pa'i rnal 'byor pas 'khor 'das kyi gnas lugs ji lta bar shes pa'i ngang du la bzla ba ni don dam pa'i sems bskyed de/__de lta bu'i stong nyid snying rje zung du 'jug pa'i dgos pa ni/__do ha las/__snying rje dang bral stong pa nyid bsgom pa/__/des ni lam mchog rnyed pa ma yin te/__/'on kyang snying rje 'ba' zhig bsgom pas kyang*/__/'khor ba 'dir gnas thar pa thob mi 'gyur/__/gang dag gnyis po sbyor bar nus pa des/__/'khor bar mi gnas mya ngan 'das mi gnas/__/zhes gsungs pa ltar sku gsum gyi ston pas gsung pa'i mdo dang rgyud lung man ngag thams cad kyi snying po stong nyid snying rje zung du 'jug pa'i byang chub kyi sems rin po che 'di kho na yin pas na lta ba rtag chad sogs nag po kha 'byams bdud kyi lta ba ru gol ba'i lam log dang*/__dman pa'i spyod pa la ha cang 'thas pa ma yin par lta spyod zung du 'jug pa 'di ni lam gyi rnal 'byor pa ji ltar bzang yang gal che zhing gdams pa'i snying por 'dzin dgos so/__/'di lta bu'i byang chub kyi sems rnam pa gnyis kyis zin pa'i dge ba'i rtsa ba ni dpag tu med de/__yum brgyad stong pa las/__dmigs pa can zhig gis bskal pa gang gA'i klung gi bye ma snyed du dge ba'i rtsa ba byas pa bas/__gzhan 'ga' zhig gis nyi ma gcig gam/__nyi ma phyed dam/__se gol gtogs pa gcig gi yun tu byang chub tu sems bskyed pa'i bsod nams che'o/__/zhes sogs phan pa'i yon tan ni rdo rje'i ljags kyis kyang brjod par mi nus so/__/byang chub mchog tu sems bskyed pa'i khrid kyi rim pa tho tsam bstan zin to/__/don gsum pa lam gyi 'gal rkyen sdig sgrib sbyong ba'i khrid la spyi dang khyad par gnyis las/__dang po ni/__rgyal sras chen po zhi ba lhas/__/sbyang bya sdig pa'i sgo drug ste/__/sbyong byed gnyen po stobs bzhis sbyangs/__/sbyong tshul sbyor dngos rjes gsum ste/__/rang bzhin dag pa'ang sngon du 'gro/__/zhes gsungs pa ltar/__mdo dang sngags phyi nang rang rang gi bzhed srol ltar lags mod/__gnyis pa/__khyad par skabs 'dir sbyang gzhi rang byung gi ye shes/__sbyang bya glo bur gyi dri ma sbyong byed stobs bzhi la brten pa'i cho ga__/sbyong tshul rdo rje theg pa thabs la mkhas pa'i zab gnad do/__/gong smros ltar gnas lugs kyi rtog pa khyad par can mngon du byed pa la 'gal rkyen sdig sgrib sbyong dgos pas rang lugs la thabs tshul khyad par du mas 'phags pa rdo rje theg pa'i a nu yo ga dang rjes su 'brel ba nang rdo rje phung po'i byed bcings la brten pa'i rtsa rlung gtum mo'i rnal 'byor ro/__/sbyong tshul dngos ni/__stan bde ba la 'dug ste/__lus rnam snang chos bdun nam/__drang po gsum gyi gnad dang ldan par bya/__/dmigs pa ni/__rang lus tha mal du yod pa'i nang khrol sogs gang yang mi dmigs par stong sang nge ba'i lus dbus su/__rtsa dbu ma mtshan nyid bzhi dang ldan pa'i g.yas su ro ma dkar mo/__g.yon du rkyang ma dmar mo ste rtsa gsum po ka ba btsugs pa lta bu'i mar sna yi ge cha'i dbyibs su lte 'og sor bzhi'i thad du zlum pa/__yar snar rgya mthongs kha phyes pa lta bu'i spyi bo bde chen 'khor lo rtsa 'dab sum cu rtsa gnyis cung zad thur du phyogs pa/__mgrin pa ro 'dus kyi 'khor lor rtsa 'dab bcu drug pa gyen du gyu ba/__snying gar dran pa rnam bkod kyi rtsa 'dab brgyad thad drangs su yod pa/__lte ba sprul pa'i 'khor lor rtsa 'dab drug cu rtsa bzhi gyen du gyu ba ste/__rtsa 'dab so sor gyes mtshams rnams su rtsa gsum po sbubs gcig tu song ba las gdugs kyi rtsibs ma brgyangs pa ltar thogs reg gi rnam pa can ma yin par dwangs gsal 'od kyi rang bzhin du gsal ba'i mar sne'i sum mdor pad zla'i gdan la ngo bo rtsa ba'i bla ma rnam pa rdo rje sems dpa' sku mdog pad+ma rA ga la nyi 'od phog pa lta bu/__zhi tshul dgus sgeg cing longs sku'i rgyan chas bcu gsum dang rus pas brgyan pa'i pang du/__yum snyems ma dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud pa/__yab kyi phyag g.yas rdo rje thugs kar 'dzin cing g.yon dril bu dkur brten pa/__yab rdo rje'i skyil krung dang*/__yum pad+ma'i skyil krung can bde stong gi rang mdangs 'od lnga 'bar ba'i klong na dgyes chags bzhad pa'i rnam pas bzhugs par mos pa ni rten gyi stobs/__bdag dang sems can thams cad kyis thog ma nas da bar du bsags pa'i tshor ba dang ma tshor ba'i sdig ltung thams cad la dug khong du song ba lta bu'i gnong 'gyod drag pos bla ma rdo rje sems dpa' khyed mkhyen/__bdag gi shes rgyud kyi sdig ltung dag pa zhig thugs rje ma chung snyam pa ni nyes pa sun 'byin pa'i stobs/__phyin chad srog la babs kyang 'di dang 'di lta bu'i sdig pa'i las mi bgyid do snyam pa'i dam bca' ba ni nyes pa las bzlog pa'am sdom pa'i stobs/__de lta bu'i 'gyod sdom dang ldan pas gsol 'debs kyi tshul du steng rlung mnan/__'og rlung cung zad bskum ste 'jam rlung lte ba ru kha sbyar la bskyil te/__yi ge brgya pa brjod pa dang chabs cig dad pa'i rnam pa ro rkyang gi rlung gis bla ma rdo rje sems dpa' yab yum gyi thugs rgyud bskul te bde bas rab tu dgyes nas/__sku las thugs rje ye shes kyi me rta rnga rgyar gshags pa tsam nyug nyug tu 'bar te lte ba'i rtsa 'khor thams cad gang*/__snyoms 'jug dang 'dod chags kyi sgrib pa des bskyed pa'i sdig ltung bag chags spyi dang*/__khyad par du bla ma'i yon tan dang phrin las kyi dam tshig nyams chag khams snyigs ma dang bcas pa thams cad bsregs shing sbyangs/__de'i 'gres/__snying ga'i rtsa 'khor gang*/__gnyid 'thug dang zhe sdang gi sgrib pa des bskyed pa'i sdig ltung spyi dang*/__thugs kyi dam tshig nyams chag=__mgrin pa'i rtsa 'khor gang*/__rmi lam dang nga rgyal gyi sgrib pa des bskyed pa'i sdig ltung spyi dang gsung gi dam tshig nyams chag=__spyi bo'i rtsa 'khor gang*/__sad pa dang phrag dog gi sgrib pa des bskyed pa'i sdig ltung spyi dang sku'i dam tshig nyams chag so so'i khams snyigs ma dang bcas te thams cad lhag med du bsregs par mos/__mthar tha mal pa'i lus kyi rnam pa gang yang med par dwangs gsal 'od kyi rang bzhin rdo rje sems dpa'i gsang gsum dang dbyer med du gyur par mos pa dang bcas pa ni gnyen po kun tu spyod pa'i stobs so/__/de ltar gsal gdab pa'i phyir/__aH__bdag nyid tha mal lus kyi dbus sogs/__brjod la sems gzhan du ma yengs pa'i ngang nas yi ge brgya pa ci nus dang*/__oM badz+ra sa twa a:__zhes yid bzlas kho na dang*/__skyo na ngag bzlas ji ltar rig par bya/__mthar bshags tshig rgyas pa ru tra'i smre bshags sam/__bsdu na mgon po bdag ni sogs kyis bshags pa byas pas lam gyi bar chad sdig ltung mi dge ba cha dang bcas pa thams cad lhag med du dag pa'i nges shes bskyed/__thag bcad mi dmigs pa'i ngang du bzhag pa ni kun rdzob bskyed rim la brten pa'i sgrib sbyong*/__don dam par chos nyid 'dus ma ye byas ka dag rang byung 'od gsal gyi ngang mdangs skyong ba ni don dam rdzogs rim la brten pa'i sgrib sbyong ngo*/__/de ltar nyams su blangs pa la brtson pas sdig sgrib dag pa'i rtags/__rab dngos/__'bring nyams/__tha ma rmi lal du ma byung gi bar du 'bad par bya'o/__/des 'gal rkyen sdig sgrib sbyong ba'i khrid kyi rim pa tho tsam bstan zin to/__/don bzhi pa mthun rkyen tshogs gnyis gsog pa'i khrid la/__spyi dang khyad par ro/__/dang po ni/__gter gzhung nas thun mong gi maN+Dal ma bstan kyang 'di skabs maN+Dal blangs na legs zhes rje nyid kyis bka' stsal yod pas de ltar na/__mdo las/__ji srid tshogs gnyis dam pa de ni ma rdzogs par/__de srid sku gnyis dam pa de ni thob mi 'gyur/__zhes pa ltar/__rgyas par bla ma yang tig las byung ba'i maN+Dal tshogs gnyis sprin phung ltar 'bul ba'i dbang du byas te/__dang po sprul sku'i zhing khams dbul ba la/__tshogs zhing gsal gdab pa ni/__rang gi mdun du sprul pa'i sku'i zhing khams stong gsum gyi gling bzhi ri rab dang bcas pa bkod legs mdzes shing yid du 'ong ba gsal ba'i so so'i ri rab gyi rtser pad zla'i gdan la rtsa ba'i bla ma nyid sprul sku'i cha byad can gyi 'khor du brgyud gsum rig 'dzin rgya mtshos bskor ba/__gling dang gling phran rnams su yang sangs rgyas byang sems yi dam zhi khro mkha' 'gro dam can rgya mtsho'i tshogs kyis gang bar bsam pa ni khyad par ro/__/dmig bsal thun du bcad de tshogs gsog skabs su dmigs rten rang gi mdun ngos stegs kyi steng du maN+Dal byi dor legs par byas la tshom bu lnga'am dgu bkod la bzhag__/'byor na nyer spyod brgyad g.yas bskor du bshams/__mchod pa'i maN+Dal gyi rgyu mdzes shing bzo dbyibs legs pa/__tshom bu yang rab rin po che/__'bring sman dang 'bras lta bu/__tha na nas sogs 'bru dkar gyi rigs gtsang mar sman dang 'bru sogs bsres te/__'byor zhing grub na dri bzang gi khu bas kha dog ser po bya/__byang chub sems kyi rlan mi yal ba'i phyir maN+Dal gyi ngos la byug rgyu'i ba byung lnga'am dri bzang gi chu sogs 'du bya/__de nas mchod pa'i maN+Dal lag g.yon pas thogs la/__g.yas pa'i mkhrig ma'i chu ba rgyus pa mngon par byas pas g.yas bskor gyis phyi bzhin ngag tu/__rang gzhan sems can thams cad kyi tshe rabs thog ma med pa nas bsags pa'i las dang nyon mongs pa'i sdig pa dang sgrib pa thams cad byang zhing dag par gyur cig__/ces brjod cing bsams la yi ge brgya pa brjod/__de nas oM AHhU~M zhes gung srin gnyis kyis ba byung ngam dri bzang yod na byang shar nas brtsams te ngos thams cad la khyab par byug__/med na sor mo phyir bstan gyis tshom bu'i rgyu gang rung de ltar bkram/__lcags ri yod na dgod/__tshom bu dgod tshul rgyas 'bring bsdus gsum du gsungs pas/__'bring po ltar tshom bu nyi shu rtsa gsum pa'i dbang du byas na/__ri rab gling bzhi gling phran brgyad bcas thun mong ltar tshom bu bcu gsum/__gser ri dang rol mtsho gnyis ka mtshon byed g.yas bskor du mu khyud gcig__/rgyal srid bdun dang bkra shis rdzas brgyad gnyis la mu khyud re re/__shar lhor gter gyi bum pa/__lho nub tu dpag bsam gyi shing*/__nub byang du ma rmos pa'i lo tog__/byang shar du yid du 'ong ba'i 'dod yon bzhi la tshom bu re re/__yang mu khyud g.yas bskor gyis bkram la shin tu mdzes pa'i lha mo/__shar du nyi ma/__nub tu zla ba gnyis la tshom bu re re bcas nyi shu rtsa gsum dgod tshul ni/__zhing khams kyi bkod pa tshig dang tshom bu'i rjes su don dran pa la 'byor che bas de ltar dgod par bya'o/__/de dag gi steng 'og bar mtshams thams cad na lha klu mi'i longs spyod bdag pos bzung ba dang ma bzung ba'i rin po che'i rigs byed nye ba'i rin po che bdun/__bkra shis pa'i rdzas rtags brgyad brgyad/__yid bzhin gyi nor bu rin po che dbang gi rgyal po sogs nor bu'i rigs mang po/__a ru ra rnam par rgyal ba sogs nad gso byed sman gyi rigs/__spos chu'i rdzing bu dang*/__dal du 'bab pa'i chu bo dang chu phran lhung lhung gi sgra yid du 'ong ba sgrogs pa mang po dang*/__pad+mas brgyan pa'i mtsho chen por rab tu mdzes pa'i rin po che'i bya rigs mang po rtse 'jo rol zhing snyan pa'i sgra skad sna tshogs sgrogs pa/__sman shing gi nags tshal du spu sdug yid du 'ong ba'i rin po che'i ri dwags mang po bag phebs shing rtse 'jo rol ba/__kha dog rab tu mdzes shing dri bsung dang ldan par gser gyi sbrang ma 'phur lding g.yo ba'i me tog sna tshogs pa'i tshal dang ljon shing lo 'bras me tog rgyas shing 'dus pa'i tshal mang po/__/rin po che'i ri bo spang ljongs sman spos me tog gis gang ba mang po/__yangs shing bde la sman spos sna tshogs bkra ba'i thang mang po/__mdor na dbang po drug gi spyod yul du ji ltar 'dod pa'i longs spyod bzang zhing phan pa dang bde ba'i rgyu phun sum tshogs pa dang*/__rang gi lus dang yid la gces par bzung ba'i longs spyod kyi dngos po gang yod bcas ma tshang ba med pas phyur bur bkang ba'i phyi rol tu lcags ris bskor ba/__de 'dra ba'i gling bzhi ri rab lha gnas dang bcas pa bye ba phrag brgya ste dung phyur bcu yod pa'i sprul sku'i zhing*/__rigs lnga gangs chen mtsho'i zhing khams kyi bkod pa la brten pa'i tshangs chen gyi bskal pa chen po re re las grangs med bsam gyi mi khyab pa kun tu bzang po'i mchod sprin ltar rgya che bar sprul te/__khams gsum gyi sems can ma stongs kyi bar du rgyun mi chad par phul bar mos te tshom bu sngon du 'gro bas tshig rjes don dran gyis/__oM AHhU~M/__dbang chen gser gyi sa gzhi sogs nas/__lnga gang dmigs te 'bul lo/__/dbyangs dang bcas/__phyogs bcu'i zhing khams sogs tshig bzhi dang*/__rin chen maN+Dal sogs lhug 'don lan gsum bcas/__gnyis pa longs sku'i zhing khams dbul ba ni/__de'i steng gi nam mkhar thun min longs sku'i zhing*/__rgyan stug po bkod pa gzhi dang rgya tshad rgyan gyi bkod pa'i khyad par bsam gyis mi khyab pa'i dbus su rtsa ba'i bla ma longs sku'i cha byad can rigs lnga longs sku'i 'khor dpag tu med pas bskor bar mos/__lcags ri gnyis pa bkod la/__dang po dbus dang phyogs bzhi ste tshom bu lnga/__yang phyogs bzhi mtshams bzhi dang brgyad de bcu gsum bkod/__tshig ris dang mthun pa'i rgyan stug po bkod pa tshang ba rnga sgra'i zhing khams tshig gi rjes su don yid la dmigs te 'bul ba ni/__oM AHhU~M/__'og min gyi gnas sogs/__rgyun gyi 'khor lor 'bul lo/__/dbyangs dang bcas/__bde chen gnas ni sogs/__tshig bzhi dang*/__'og min bde chen sogs/__lhug 'don gsum bcas so/__/gsum pa chos sku'i zhing khams 'bul ba ni/__rnal 'byor pa las dang po'i dbang du byas na 'bul tshig ltar/__ngo bo ka dag gi gzhi snang dbyings ye nang gsal du ye nas bzhugs pa'i don go bas blo yul du byas la 'bul bya 'bul byed kyi spros pa med pa'i sgo nas lcags ri gsum pa bkod de/__dbus dang phyogs bzhi ste tshom bu lnga bkod la/__oM AHhU~M/__chos nyid 'od gsal gyi sogs/__dam pa 'bul lo/__/dbyangs dang bcas/__gdod nas rnam dag sogs tshig bzhi dang*/__'od gsal lhun grub sogs lhug 'don lan gsum bcas so/__/grangs gsogs pa sogs kyi tshe/__spro na maN+Dal phyi ba sogs gong dang 'dra ba la/__tshom bu dbus dang phyogs bzhi mtshams brgyad de dgu bkod la/__rin chen maN+Dal sogs shwa lo ka gcig dang*/__de steng yang tshom bu lnga bkod de/__'og min bde chen sogs shwa lo ka dang*/__de steng tshom bu bkod de/__'od gsal lhun grub sogs/__shwa lo ka gcig go__/de ltar ram/__yang na klong chen snying thig gi sku gsum maN+Dal bkod tshul rang lugs ltar byas na tshig don gcig pas rung ngo*/__/gang ltar yang 'bum ther sogs rgyas par sku gsum maN+Dal so so ltar 'bul na/__dang po sprul sku'i maN+Dal la grangs 'dzin cing grub nas longs sku'i maN+Dal dang*/__de bzhin chos sku'i maN+Dal te so so rim can nam gsum ka khyab gcig bsags kyang don gcig go__/thun gyi mgo mjug gnyis la rgyas pa re 'gro dgos la/__dam pa gsum gyis zin pa ni gal che/__mthar tshogs zhing maN+Dal dang bcas pa 'od du zhu nas bdag dang sems can thams cad la thim pas nor gyis dbul ba dang chos kyis 'phongs pa'i rgyu 'bras thams cad byang zhing dag__/tshe bsod dpal 'byor dar zhing rgyas/__tshogs gnyis rdzogs sku gnyis dam pa mngon du byas par mos la/__rnal 'byor pas tshogs chen ye rdzogs chen po'i ngang du ci gnas su bzhag la bsngo ba smon lam bya/__da res rang re dal 'byor thob cing yul dus kyi rten 'brel bzang po 'di lta bu yang yang 'dzom dka' bar shes pas spyir tshogs gsog gi sgo thams cad la 'bad dgos/__khyad par bya sla la chod che ba maN+Dal 'bul ba 'di ni tshogs myur du rdzogs pa'i thabs shin tu zab pas sngon 'gro rnams su maN+Dal gyi khrid 'byung ba'i rgyu mtshan de yin par 'dug__/lar da lta'i 'byor pa ci tsam gyis tshogs gsog na'ang dngos po kha tshon gcod rgyu'i brgya stong khri 'bum las sus kyang mi gtong*/__yul yang grangs su nges pa can yin mod/__de yang nga rgyal dang 'gran sems ser sna dang lan la re ba sogs kyis dag pa gsum gyi mchod par 'gro dka'/__maN+Dal ni bla ma sku gsum gyi zhing khams blos blangs pas na yul bsam gyis mi khyab/__mchod pa yang sprul sku'i maN+Dal lta bu la mtshon na mchod pa'i dngos po'ang lha klu'i yo byad bdag pos yongs su bzung ba dang ma bzung ba gling bzhi ri rab bye ba phrag brgya dngos su dmigs te phul bas grangs bsam gyis mi khyab/__dus re 'ga' ba ma yin par sgo gtan pa med pa'i tshul du 'bul bas lan la re ba dang*/__nga rgyal sogs med pas na 'di yi phan pa'i yon tan ni brjod pa'i yul las 'das so/__/de ltar longs sprul gyi zhing khams blos blangs te phul bas rgyu bsod nams kyi tshogs dang*/__chos sku'i maN+Dal gyis 'bras bu ye shes kyi tshogs skad cig la rdzogs par 'gyur bas de'i phyir/__de lta bu'i don khong du chud par byas la lag nar gyis brkyangs te maN+Dal 'bul ba la brtson pa gal che'o/__/longs skabs med pa dang*/__nges par mi 'byor pa rnams kyis tshig rjes don dran gyi sgo nas yid kyis yang yang 'bul ba chod che bar gda'/__bsags sbyang la rtag tu 'bad dgos pas dus 'di dang 'di med kyang*/__khyad par du phul ba 'i dus ni/__ji skad du/__lha dang bla ma nam dran dus nyid dang*/__/tshogs pa rgya mtsho'i dbus na chos spel tshe/__/chos spyod kun gyi thog mar maN+Dal phul/__zhes gsungs pas mtshon/__phul ba'i phan yon/__ma phul ba'i skyon/__dbul dgos tshul sogs mdo rgyud rnams nas mang du gsungs kyang*/__de tsam las yi ge mang dogs nas ma bkod do/__/des thun mong spyi ltar bsod nams kyi tshogs la brten nas ye shes kyi tshogs rdzogs pa'i thabs sku gsum gyi zhing khams 'bul ba'i rim pa grub bo/__/gnyis pa khyad par rang lugs nang gi tshogs bsags pa ni/__te lo pas/__bu snang ba rten cing 'brel 'byung 'di/__/don skye ba med par ma rtogs par/__/tshogs gnyis shing rta'i 'phang lo la/__/'bral bar ma byed na ro pa/__zhes pa ltar snang bcas gsang sngags kyi thabs zab mo'i cho ga la brten nas snang med ye shes kyi rtog pa mngon du bya ba'i thabs tshul mang du yod kyang*/__'di ni nang gi tshogs bsags thabs khyad par can rjes su rnal 'byor dang 'brel te/__'bar 'dzag dga' bzhis drangs pa'i dag rdzogs smin gsum gyi bde ba chen po'i ye shes rdo rje bzhi mngon du byed pa'i myur lam nyams su len pa la/__rang lus rtsa 'khor bla ma rdo rje sems dpa' dang bcas pa bsgom pa ni sngar ltar la/__khyad par spyi bor thabs bde ba chen po'i rang bzhin haM yig dkar po zla ba zhun ma lta bu bde ba'i bdud rtsi 'dzag la khad pa zhig dmigs la/__steng rlung mnan 'og rlung cung zad bskum bar rlung lte bar kha sbyar te/__bla ma'i sku las sngar ltar me nyug nyug byung nas spyi bo'i ha~M yig la reg la khad kyis bde chen bdud rtsi'i rgyun nar gyis drangs te mes bros ded kyi tshul du spyi bor babs pas rtsa 'khor na bzhugs pa'i bla ma sku rdo rje rnam snang dkar po yab yum dang*/__rtsa 'dabs su sangs rgyas mkha' 'gro yab yum so gnyis kyis mtshon rtsa gnas kyi dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bsam gyis mi khyab pa la zag med bde chen dga' ba'i ye shes kyi mchod pa phul/__snang stong zung 'jug ye shes kyi tshogs rdzogaXs/__bum dbang thob/__lus kyi sgrib pa dang sku'i dam tshig nyams chags sbyangaXs/__bskyed rim gyi ye shes sminaX/__sku rdo rje sprul pa'i sku mngon du gyur pa'i skal ba rgyud la bzhag__/de'i 'gros mgrin par drangs pas/__bla ma gsung rdo rje snang mtha' dmar po yab yum dang*/__pad+ma mkha' 'gro yab yum bcu drug sogs la bde chen mchog tu dga' ba'i ye shes kyi mchod pa phul/__gsal stong zung 'jug ye shes kyi tshogs rdzogaXs/__gsang dbang thob/__ngag gi sgrib pa dang gsung gi dam tshig nyams chag sbyangaXs/__rlung dang gtum mo'i ye shes sminaX/__gsung rdo rje longs spyod rdzogs pa'i sku mngon du gyur pa'i skal ba rgyud la bzhag par bsam/__snying gar drangs pas bla ma thugs rdo rje mi bskyod pa yab yum sngon po dang rdo rje mkha' 'gro yab yum brgyad sogs la bde chen khyad par dga' ba'i ye shes kyi mchod pa phul/__bde stong zung 'jug ye shes kyi tshogs rdzogaXs/__sher dbang thob/__yid sgrib dang thugs kyi dam tshig nyams chag sbyangaXs/__mtshon byed dpe'i ye shes sminaX/__thugs rdo rje chos kyi sku mngon du gyur pa'i skal ba rgyud la bzhag par bsam/__lte bar drangs pas bla ma ye shes rdo rje rin chen 'byung ldan ser po yab yum dang rin chen mkha' 'gro yab yum drug cu rtsa bzhis mtshon rtsa gnas kyi dpa' bo mkha' 'gro bsam gyis mi khyab pa la bde chen lhan skyes dga' ba'i ye shes kyi mchod pa phul/__rig stong zung 'jug ye shes kyi tshogs rdzogs/__dbang bzhi pa thob/__sgo gsum cha mnyam kyi sgrib pa dang yon tan dang phrin las kyi dam tshig nyams chag yid shes kyi sgrib pa dang bcas sbyangaXs/__dbyings rig zung 'jug gi ye shes sminaX/__ngo bo nyid sku mngon du byas pa'i skal ba rgyud la bzhag par bsam/__mthar bla ma rdo rje sems dpa' yab yum gyi zhal du zhugs/__sku'i dbyibs gang*/__sbyor mtshams nas byung*/__rang gi lus kyi nang thams cad gang*/__bde stong zung 'jug gi ye shes khyad par can rgyud la skyes par bsam zhing*/__de ltar gsal gdab pa ni/__mthar ni ye shes me lce sogs brjod mthar/__ma hA su kha badz+ra sa twa a ha~M/ rkyen sngags/__mchan/__zhes bde ba chen po rdo rje sems dpa' nga'o zhes pa'i sgra don dang 'brel ba'i bdag rdo rje sems dpa' yab yum gyi skur gyur par bsams la sngags ji ltar rigs par bzla/__mthar mi dmigs pa'i ngang la bzhag go__/de ltar dmigs pa rnams a thas rang rgyud par mi sems/__rang snang rang shar rang grol chu las chu bur rdol ba ltar ram/__mkha' la 'ja' tshon shar ba ltar rang lugs kyi gsal dag brtan gsum gyi go don slong bar byas la nyams su len no/__/des bsags sbyong gi rim pa cung zad bstan zin to/__/lnga pa rtogs pa'i ye shes rgyud la skye ba'i thabs lam zab mo bla ma'i rnal 'byor gyi khrid la rgyu mtshan dang*/__nyams su len tshul gnyis las/__dang po ni/__spyir khams gsum gyi gnas su bdag cag gi ston pa sku gsum gyi tshul du/__bzhengs nas chos kyi sgo mo bsam gyis mi khyab pa ji snyed gsungs pa thams cad/__don gdul bya'i sems can phan bde sangs rgyas kyi go 'phang la 'god pa'i thabs rang gi blo dang bsam pa dang dus la dgongs te gsungs pas na thams cad sangs rgyas kyi bka' yin par khyad med mod/__lam bde ba dang myur ba sogs gzhan las khyad par du mas 'phags pa ni gsang sngags rdo rje theg pa bla na med pa ste/__gang zag skal ldan lam de la zhugs so cog gi lam gyi rtsa ba'am dngos gzhi lta bu ni bla ma'i rnal 'byor yin la/__de yang yul gyi khyad par la mi ltos gang zag rang la rag las pas/__lam gyi srog mi phyed pa'i dad pa brtan pos 'dzin cing dam tshig rnam par dag pa bsrung dgos/__spyir sangs rgyas zin nas sems can gyi don kho na las mdzad pa gzhan gang yang sgrub rgyu med cing*/__de yang 'bad rtsol can ma yin par 'bad med lhun grub gyi tshul du gdul bya gang la gang 'dul de la sku dang mdzad pa de ltar du sprul nas/__dper na mi rnams 'dul ba la shAkya thub pas mtshon rigs drug 'dul byed thub pa drug dang de bzhin du sman dang zas dang srog chags kyi tshul sogs ma nges pa dang*/__zhi ba dang khro bo sogs sprul nas thabs tshul du mas sems can gyi don mdzad pas na thams cad don la sangs rgyas yin pa la khyad par med mod/__'on kyang bla ma dam pa dge ba'i bshes gnyen rnams ni ston pa bcom ldan 'das thub pa'i dbang po'i sprul pa yin tshul lung bstan pa ni/__ba tsha can gyis zhus pa'i mdo las/__lnga brgya'i tha mar gyur pa'i tshe/__/nga ni slob dpon gzugs su 'ongs/__/nga yin bsam pa'i yid byos la/__/de tshe de la gus pa skyed/__/ces dang*/__mya ngan 'das mdo las/__mya ngan ma byed kun dga' bo/__/smre sngags ma 'don kun dga' bo/__/nga ni phyi ma'i dus kyi tshe/__/dge ba'i bshes gnyen nyid sprul nas/__/khyed la sogs pa'i don byed 'gyur/__/zhes pa ltar/__bdag sogs snyigs ma'i sems can las ngan pa sngon byon gyi sangs rgyas rnams kyi gdul bya'i yul du ji bzhin bar ma gyur cing snying rus phyin ci log tu song ba'i long ba bshes med thang stong du lus pa lta bu rnams la blang dor gyis gnas bstan/__shes bzhin gyi mig dbye/__phan pa dang bde ba'i rgyu ma nor bar theg pa chen po'i lam la khrid de/__rang rang gi blo dang 'tshams pa'i chos gang gsungs don la rton pa'i tshul du bstan te 'khor ba mtha' can du mdzad pa dang*/__khyad par du bla ma rdo rje slob dpon ni ye shes dam pa'i rnam 'phrul rdo rje 'chang dngos yin par zhal gyis bzhes pa ni/__'jam dpal zhal lung las/__ma 'ongs rdo rje 'chang ba ste/__de la brnyas byed sems can gang*/__de yis nga la brnyas byed pas/__/ngas ni de kun dus su spangs/__/zhes dang*/__nga ni de yi lus gnas te/__/sgrub po gzhan las mchod pa len/__de mnyes de yi rang gi rgyud/__/las kyi sgrib pa dag byed do/__/zhes gsungs pa ltar/__bdag cag rnams kyi sdug bden nyer len gyi lus ngag yid gsum kun gzhi dang bcas pa'i phung po/__/dper na lcags khams la gser 'gyur gyi rtsis btab pa ltar rgyu gnyis rkyen bzhi tshogs pa'i dbang bzhi'i sgo nas tshe rabs kyi bag chags skad cig gis gtor te rdo rje bzhi'i rang bzhin du sad par byas nas lam sgom rung sogs skal ba bzang po rgyud la bzhag ste grol byed lam rim pa gnyis kyi sgo nas bskal pa'i yun la mi ltos par nyi zla'i bgrod pa lta bus/__rab tshe 'di/__'bring 'chi kha'am bar do tha ma yin kyang*/__skye ba phy-i ma las mi 'gyangs par sangs rgyas kyi sa la bkod pa'i bdag rkyen mthong chos su gyur pa dang*/__khyad par theg rtse 'od gsal rdzogs pa chen po lta bu la mtshon na bla ma lta dgongs kyi bcud dang ldan pa dang*/__slob ma dad gtong brtul zhugs dang ldan pa rten 'brel dus 'dzom na/__gdams ngag dmar bcing mdzub tshug gi tshul du rang byung don gyi ye shes sangs rgyas sku gsum gyi bdag nyid can car phog gi tshul du ngo sprad de skad cig gis sa lam chig chod du btang nas lo zla tsam gyis phung po lhag ma med pa'i dbyings su sangs rgyas pa'i thabs de lta bu ston pas na yon tan dang bka' drin tshad med/__mdor na 'khor ba'i sdug bsngal gyi mtsho las bsgral byed ko gru'i lag skya lta bu gdams ngag ston pa po yin pas na gru bo che lta bu/__lam log pa dang gol ba las skyob ste yang dag pa'i lam ston pa'i ded dpon dam pa lta bu/__las nyon me tshogs kyis gdung ba sel bar mdzad pa bdud rtsi'i char lta bu/__ma rig pa'i mun pa stug po sel cing rang byung snang ba'i ye shes chen po sbyin par byed pas nyi ma dang zla ba lta bu/__log sgrub sogs kyis thugs mi skyo zhing lta spyod kyi shongs yangs che bas sa gzhi bzang po lta bu/__rtsol sgrub ngal dub la ltos mi dgos par dran pa tsam gyis phan bde bla na med pa'i 'byung gnas yin pas dpag bsam gyi shing lta bu/__smin grol gyi gdams pas thugs rgyud gang zhing brtse bas rjes su gdams pa bum pa bzang po lta bu/__mdor na gnas skabs dang mthar thug gi re 'dod thams cad 'bad med du ster ba'i byed po ste yid bzhin gyi nor bu lta bu'i drin gyis bskyang ba ste yon tan dang bka' drin tshad med pa yon tan rin po che'i mdzod sogs las gsungs so/__/de lta bu'i bla ma dam pa bsten pa'i skabs su skyo sun dang mnyam 'grogs bdud kyi dbang du skad cig tsam yang mi shor bar chos bsgrub pa po kun gyi spyi nor mi khrel ba gsum gyi gzhi bzung*/__dran shes bag yod dang ldan pas rang skyon thams cad ngos zin par bya zhing*/__khyad par du bla ma dang mched lcam gyi thugs dang 'gal ba'i las/__bze re dang khong khro che bas su dang spyod lam mi mthun pa dang*/__rang 'dod ngan shes che bas gzhan dang blo gros mi mthun pa dang*/__ko long dang zur za che bas tshig la bzod sran med pa de lta bu'i skyon rang rgyud la yang yang brtags shing yul phud/__chos mthun gyi yon tan gong 'phel la slab dgos so/__/las dang po pa rnams kyis rang skyon ngos zin na yon tan che shos yin pas spyod lam kun tu rang la brtags shing*/__bsam spyod ngan pa gang byung thams cad/__phag snar gtun bu brdeg pa lta bu'i phra zhing phra ba nas spang ci thub byas na mthar phye thug la rdor btab pa'i dpe rang rgyud chos dang 'dres nas yon tan gong 'phel du 'gro'o/__/gong mos ltar bla ma dam pa ni mdo sngags gang nas kyang sangs rgyas kyi sprul pa yin par lung bstan pa dang*/__mdzad pa yang sangs rgyas kyi mdzad pa dang tha mi dad pas skyabs gnas rgya mtsho'i spyi dpal chen po yin pa'i rgyu mtshan shes pas yoXn tanaX gyiX ngosaX nas sangasaX rgyasaX dngoXs daXng*/__bka'a~X drinaX gyi~X ngosaX nasaX sangs rgyasaX stongaX lasaX kyanga~X lhaga~X pa~X'i nges shes bskyed/__rnam pa kun tu de lta bu'i blaX maX skadaX cigaX kyangaX miX brjeXd pa'iX dranaX shesaX dang ldan pas skyidaX sduga~X gi~X snanga~X ba~X ganga~X byunga~X bla~X ma'i~X phrina~X lasa~X yi~Xn para~X shesa~X pasa~X snyinga~X nasa~X gso~Xl ba~X 'deba~Xs pa~X dang bzhi po 'di bla ma'i rnal 'byor zhes pa'i don de yin pas/__de lta bu dang ldan pa'i gang zag gis ma sgrub kyang phrin las rnam bzhi lhun gyis grub pa dang*/__mi 'dod kyang 'du ba rnam gsum shugs kyis 'du zhing*/__ma 'bad kyang mchog gi dngos grub myur du thob pa sogs phan pa'i yon tan bsam gyis mi khyab bo/__/de'i lam zab mo rnal 'byor gsum gyi sgo nas nyams su len pa la thun mong dang khyad par gnyis/__dang po la lnga/__bdag dang tshogs zhing gsal gdab pa/__spyan drangs shing dam ye bsre ba/__don dam pa'i yan lag bdun pa 'bul ba/__phur tshugs su gsol ba gdab pa/__rjes dbang bzhi blang ba'o/__/dang po/__/chos nyid ka dag stong zhing bdag med pa la lhun grub kyi snang char chu la nya ldang ba lta bu'i gsal gdab pa ni/__ka dag gi ngang la sogs/__sib sib thim par mos/__gnyis pa ni/__mos gus gdungs shugs drag pos snyan pa'i dbyangs bcas/__AH__ngo bo chos sku'i gzhal yas nas/__sogs/__dbang skur cig:__oM AHhU~M/__badz+ra gu ru bi ma la mi tra hU~M hU~M:__zhes brjod pa'i rkyen gyi dam ye gnyis med chu la chu bzhag pa ltar du gyur par mos/__de yang snang tshul tsam las ye nas tha dad med par ye shes chen po'i rol par shes pas/__hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M/__zhes byin bsdu/__gsum pa ni/__las dang po pas bdag dang sems can 'jug pa gcig pas phyag 'tshal ba sogs ni gzhan du shes par bya la/__rang lugs kyi don la rnal 'byor pa dag gi tshig dang mthun par nges shes bskyed de/__AH__snang bzhi mthar phyin bla ma la:__zhes sogs brjod do/__/bzhi pa ni/__'od gsal snang bzhi mthar phyin nas:__zhes sogs gdung ba'i dbyangs dang bcas te gsol ba yang yang gdab/__byin brlab rgyud bskul gyi mtshan sngags/__oM aHhU~M/__gu ru bi ma la mi tra hU~M hU~M:__zhes ngag bzlas dang yid bzlas gang rung brgya re'i mtshams su gong gi gsol 'debs tshar re bya/__'di skabs sems gzhan du mi g.yeng ba dang*/__sngags sgra dag pa dang*/__smra ba bcad pa gal che/__mthar spro zhing nus na brgyud pa'i gsol 'debs ni/__oM AHhU~M/__gdod ma'i mgon po kun bzang yab yum la/__zhes sogs/__snying khung rus pa'i gting nas kha tsam min par byin brlabs 'jug pa'i rtags lus bde bas ba spu g.yo/__sems gdung ba'i shugs kyis mig nas mchi ma thon pa/__mos pa'i dbang gis tshe 'di'i snang ba 'gags nus pa lta bu ma byung bar gsol ba gdab dgos par gsungs so/__/slar mos gus dung ba byas pa'i rkyen gyis bla mas bdag la lhag par thugs brtse bas dgongs te bzhugs par mos/__lnga pa rgyu rdo rje bzhi'i bdag nyid du sgrub par byed pa'i gzhi dbang ngam lam dbang gi gsol ba 'debs pa ni/__tshig ris dang mthun pa'i sgo nas mos gus shugs bskyed la/__bla ma'i dpral ba'i oM las sogs 'grub pa'i skal ba can du byas so/__/zhes nges shes khyad par can dang ldan pa'i ngang nas slar mtshan sngags snying po yid bzlas cung zad bya/__yid kyis mchod cing bstod de/__bla ma bi ma la 'od du zhu nas rang gi smin mtshams kyi dga' ba 'khyil ba'i dbus su thig le dkar po aHdkar gsal gyis mtshan pa sran ma tsam du gyur par mos/__gnyis pa bdag bskyed la gsum/__sku bskyed rim phyag rgya'i rnal 'byor/__gsung bzlas sngags kyi rnal 'byor thugs ting nge 'dzin 'od gsal gyi rnal 'byor ro/__/dang po/__bdag gi phung po der 'dzin gyi rtog pas ma bcing bar/__siM he shwa ra sku mdog bzhugs stangs sogs snang la rang bzhin ma grub pa ye shes dam pa'i rnam 'phrul 'ja' tshon mkha' la shar ba lta bu'i rnam pa shin tu gsal ba/__ye nas sku dang ye shes tha dad med pa'i don shes pas rnam par dag pa/__rang rgyud pa'i gnyis snang blos byas nga ni siM he shwa ra'o zhes pa tsam gyi nye tshe ba ma yin par snang bzhi mthar phyin ye shes dam pa'i rang gzugs skyon kun zad yon tan kun rdzogs don gyi sangs rgyas siM he shwa ra nga'o snyam pa'i nges shes khyad par can gyi nga rgyal dang ldan pa ni ji snyed pa'i lhag mthong tu 'dod pa rang lugs kyi bskyed rim de la yun ring du mnyam par bzhag__/gnyis pa ni/__lha sngags ye shes kyi rol pa yin par shes pa'i ngang nas/__oM AHhU~M badz+ra gu ru siM he shwa ra hU~M hU~M hU~M/__zhes ngag bzlas dal bu'i dbyangs dang bcas pas ji ltar rig par bzla/__mthar yid rdo rje'i bzlas pa kho na bya zhing*/__gong smros ltar lha sngags ye shes dbyer med la nges shes bskyed la sems 'dzin cing 'od zer spro bsdus rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi byin brlabs sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam par char drag tu babs pa tsam spyan drangs nas thig le aHyig dang bcas pa la thim/__byin brlab dngos grub thams cad thob par mos/__yang khams gsum rigs drug gi gnas thams cad la 'od zer zla ba shar ba ltar 'phros snod bcud dag pa'i zhing du bsgyur bar bsam/__mthar snod bcud thams cad hril gyis bsdus te rang la thim/__rang yang 'od du bsdus te smin mtshams kyi aHyig la thim pas shin tu 'od gsal bar bsam la rtog pa'i 'phro 'du gang yang med par bzhag__/gsum pa ni/__mthar a yig kyang 'ja' tshon nam mkhar yal ba ltar dmigs su med pa'i ngang du sgo lnga'i shes pa brgya yan tu lhod kyis klod de rlung sems bral ba'i gshis thog tu cog ger yun ci gnas su bzhag__/rgyas par nang sgrub gsang ba don phrin chog khrigs ltar shes par bya'o/__/slar de las ldang ba na gzhi lus zhing khams kyi bkod pa dang bcas pa sngar ltar gsal gdab la/__dpal ldan rtsa ba'i bla ma rin po che sogs shwa lo ka gcig dang*/__dpal ldan bla ma'i rnam par thar pa sogs shwa lo ka gcig__/skye ba kun tu yang dag bla ma sogs shwa lo ka gcig__/gzhan smon lam gang rigs spro na 'don mthar/__rig 'dzin gsang lam snang bzhi mthar son te/__/zag pa rang zad 'byung ba rang sar dwangs/__/dran pa rang grol zang thal 'od kyi lus/__/seng ge dbang phyug nyid dang mnyam par shog__/ces bdag gzhan sems can thams cad kyi de lta bu'i lam mchog mthar phyin pa'i mos 'dun shugs drag pos smon lam lan gsum sogs snying nas gdab par bya'o/__/de ltar nyams su len pa'i gang zag gis snang spyod thams cad bla mar shes pa'i lam khyer la bslab dgos pas/__'dug pa'i dus bla ma spyi bor bsgom ste gsol ba gdab pa'i rten bya/__'gro ba'i dus su phrag pa g.yas par bsgom ste bskor ba byed pa'i rten/__za 'thung gi tshe bla ma mgrin par bsgom la/__zas byin brlab blo dang mthun par bya zhing sbyin sreg gam nang gi tshogs 'khor ltar rol ba dang*/__gos gsar pa lta bu gyon tshe dang po bla ma la 'bul te slar rang la gnang ba'i mos pas gyon pa sogs sgo gsum gyi byed spyod thams cad bla ma'i phyogs kyi tshogs bsags la 'gro nges bya/__tsha grang gang rung nad kyis zin tshe nad mig tu bla ma bde stong gi rang bzhin 'od kyi rnam pa nad kyi zug rngu dang dbyer med kyi tshul du gsol ba btab pas sku las thugs rje ye shes kyi bdud rtsi tsha ba la grang reg can dang*/__grang bar tsha ba'i reg bya can babs te zug rngu thams cad bcom nas dag cing byang bar bsam la dmigs med du bzhag__/de ltar yang yang byas pas 'phral rkyen gyi nad las grol bar 'gyur ro/__/byad dang rgyal gdon sogs nyer 'tshe dus bla ma dang dbyer med spyi bor bsgom zhing lam du khyer na gdon las grol ba sogs/__mdor na skyid pa gang byung rang mthong gi nga rgyal med pa bla ma'i thugs rjer shes pa dang*/__sdug bsngal gang byung zhe sdang dang spang blo mi bya bar bla ma'i phrin las kyi las ngan 'dzad pa'i thabs yin snyam pa sogs/__'di phyi bar do'i gnas skabs thams cad du rang don tshe 'di'i 'dun ma blos btang nas/__ci mdzad khyed kho na mkhyen snyam pa'i kha zhe med par blo gtad brtan po yod na yod des chog gi yon tan yin pas cis kyang gal che zhing*/__lam khyer rgyas pa bla ma'i zhal dang khrid rim gzhan las shes par bya'o/__/mtshan mo sbubs 'jug gi rnal 'byor ni/__nyal khar bla ma spyi bor bsgom la rgyangs 'bod kyi gsol 'debs rgyas bsdus ci rigs dang*/__spro zhing nus na sems nyid ngal bso las gsungs pa'i/__kye kye bla ma rin po che sogs/__'dod don gyi bshags pa 'di shin tu zab par yod pas de ltar byas na legs/__gang ltar sems bskyed dang smon 'dun bzang pos bla ma la mos gus bskyed pa'i rkyen gyis spyi bo'i bla ma rtsa dbu mar brgyud de rang gi snying pad+ma 'dab brgyad du gyur pa'i dbus su dgyes pa chen pos zhal 'dzum mol le/__spyan khra ye re bzhugs par mos pa'i sku'i 'od zer gyis rang gi lus kyi nang thams cad gsal lam mer gang bar bsam la/__bla ma'i thugs dang rang sems dbyer med du bsres te rang babs su bzhag la gnyid 'gro khar 'od zer de lus kyis ma thub pa'i tshul gyis snod bcud lha dang lha mor gsal ba la phog pas thams cad 'od du zhu ste rang la thim/__rang yang 'od du zhu snying ga'i bla ma la thim/__de yang 'od du zhu nas 'od gsal 'dus ma byas pa'i ngang mdangs skyong bzhin gnyid log go__/skabs su gnyid sad nas 'phro rgod rgya 'byams su mi gtong bar sngar ltar 'od gsal gyi ngang skyong bzhin gnyid log pas rmi lam gyi 'od gsal zin par 'gyur ro/__/tho rangs ldang ba'i skabs su har gyis langs nas snod rung du bya ba sogs gong du ji skad bshad pa ltar nyams su len no/__/gsum pa lam gyi mthun rkyen dam tshig gi rim pa ni/__bla ma yun ring du bsten na mnyam 'grog bdud kyi bar chad dam tshig nyams chags kyi phyogs spangs blang shes dgos/__klong chen rab 'byams kyis/__cang shes skyes bu bdud kyi dbang mi 'gro/__/zhes dang*/__dang po bla ma brtags la mkhas pa dang*/__/bar du bla ma brten la mkhas pa dang*/__/tha ma dgongs spyod bslab la mkhas pa yi/__/skyes bu de ni yang dag lam la 'gro/__/zhes gsungs pa ltar/__thun mong kun slong kun spyod nas bzung spang blang gi gnas 'gro lugs sdod lugs tshun chad bla mas gang gsung ngos lkog tu ma song bar lag len du thebs nges ma byas na bla ma mig dred/__gdams ngag rna dred du song nas dam 'dre ngan pa'i rgyu bsags pa las 'gro sa gzhan med/__o rgyan chen pos/__chos smras go dred khyer ba'i 'khor mi bsten/__/dam tshig tshod yod bya ba'i grogs mi 'grogs/__/zhes gsungs pa'i don tshe 'di'i bya ba rgyang bsring ste chos dang rang sems 'dres pa zhig gal che bas/__rab dben pa'i ri la sgrub pa'i rgyal mtshan tshugs nas tshe hril po nyams len la gzhol ba dang*/__'bring rang nyid mi srung zhing sgo gsum bla ma'i bran du 'bul nas thugs mthun gyi bya ba/__tha na gzim khang sogs bzhugs gnas phyag dar tsam dang mngag gzhug bang mi yan chad ci 'grub dang*/__phyag bskor sgrib sbyang*/__rgan rim dang mched lcam la bkur stis mtshon chos mthun gyi bya ba kho na la brtson par bya/__bla ma'i zhabs 'bring lta bur gyur tshe mnyam 'grogs kyi bdud/__bla ma mi ru bzung ba'i log lta spangs te skyo sun med par spro bzhin du brjed ngas dang ji mi snyam pa'i dbang du skad cig kyang mi btang bar spang blang gi khe nyen shes dgos pas de rim par lung gi sgo nas ston te/__rang byung rang shar gyi rgyud las/__bla ma'i gdong nas 'gro mi bya/__/ci'i phyir khrel nas rgyab phyogs 'dra/__/chos med dud 'gro'i gnas su skye/__/bla ma'i gzhug nas 'gro mi bya/__/ci'i phyir zhabs rjes gnon pa'o/__/dbu yi grib ma mnan mi bya/__/ci'i phyir khyad du bsad pa yin/__/ngu 'bod chen po'i dmyal bar lhung*/__/dbu skra rdog pas brdzi mi bya/__/ci'i phyir sangs rgyas gshungs dang 'dra/__/thig nag 'dri ba'i dmyal bar skye/__/dbu sngas bzhugs gdan brdzi mi bya/__/ci'i phyir sangs rgyas bla med smad/__/shal ma ri la 'dzegs par skye/__/sku la mtho yis gzhal mi bya/__/ci'i phyir zhen pas brgyab dang mtshungs/__/mdung thung sum brgyas 'joms par 'gyur/__bla ma'i bzhengs phyag tshur mi blangs/__/mtho ris thar pa'i lam sna 'gags/__/'du shes med pa'i dmyal bar skye/__/zab mo'i man ngag tshigs gsum yang*/__/mnyan nas de yi gong du min/__/shes rab 'chal ba'i 'dam la 'dzud/__/bla ma'i zhal du ma gsol bar/__/longs spyod zas la phud bcad na/__/sha khrag 'bar ba'i lus su skye/__/gzhan yang bzhengs tshe bsdad pa na/__/mgo lus 'bral ba'i gnas su skye/__/bzhugs tshe gdan la bsdad pa na/__/dmyal ba mgo 'phyang gnas su skye/__/de rnams sku yi dam tshig bcu/__/nyams na bskal pa chen po gcig__/tsha grang las kyi dmyal bar skye/__/nyams pa bskang na mchod rten bzhengs/__/bum pa bla ma'i sku gzugs bzhengs/__/mchod cing bskor ba rgyun mi bcad/__/ces so/__/ngag gi sgo nas dam bcu srung*/__/bla ma sangs rgyas kun las lhag__/de la rtog bcas bya mi rung*/__/rgyab nas 'phya gtam zer ba de/__/sangs rgyas rgyab kyis phyogs pa yin/__/'bras bu med par ngan song ltung*/__/lus rul 'gul 'gags nad kyis 'debs/__/bla ma blun zhes brjod mi rung*/__/brjod na bskal pa phra mo gcig__/byang chub lam dang 'phrad mi srid/__/bla ma zog che bya mi rung*/__/ral gri so mas lce gtub nas/__/lkugs pa'i gnas su skye bar 'gyur/__/bla ma rdo rje slob dpon la/__/zhe la 'bab pa'i tshig mi smra/__/smras na ri 'thab bar du skye/__/legs par gsungs pa'i bka' mi bcag__/bcag na mnar med gnas su skye/__/ngag tshig brlangs pos zhe 'gems na/__/'o dod 'bod pa'i gnas ngan du/__/bskal pa stong phrag drug tu gnas/__/smras pa'i tshig la mi gnas par/__/sdug bsngal las la yun ring spyod/__/sgro skur mang po 'dogs pa de/__/dge slong 'bum phrag bsad dang mnyam/__/mnar med dmyal ba kho nar ltung*/__/khyod bas nga bzang zer ba de/__/dmyal bar bskal pa yun ring gnas/__/dmod pa'i g.yo sgyu sna tshogs smra/__/rtag tu ske bcad dmyal bar ltung*/__/de yang sku yi dam tshig yin/__/sku yang yin la gsung yang yin par shes par bya/__/mchan/__nyams pa skong na gzung sngags 'bum/__/bris la mchod rten nang du gzhug__/dril bu zung 'brel mang du btags/__/zhes so/__/yid kyi sgo nas dam bcu srung*/__/bla ma'i dkor la brnab sems byed/__/yi dwags gnas su bskal pa gnyis/__/bkres skom mi bzad myong bar 'gyur/__/bla ma dag la 'gran sems byed/__/'khor ba'i gcong rong thar med du/__/chos spyod brtson yang skye bar 'gyur/__/zhe 'gras pa yi sems byed na/__/ral gris gcod pa'i dmyal bar skye/__/rdo rje slob dpon 'dod chags che/__/sems na ngan song kun du 'khyams/__/rdo rje slob dpon zhe sdang che/__/sems na dmyal ba drug cur 'tshod/__/rdo rje slob dpon 'du shes chung*/__/sems na ngu 'bod dmyal bar skye/__/rdo rje slob dpon brod pa che/__/sems na mnar med dmyal bar skye/__/rdo rje slob dpon nga rgyal che/__/sems na mtha' 'khob gnas su skye/__/rdo rje slob dpon khas zhan du/__/sems na bla med lam mi rnyed/__/rdo rje slob dpon rkyen bzhir sems/ rkyen bzhi ni/__bla ma 'di 'jig rten gyi bya ba mi mkhas snyams pa dang*/__rang bas na tshod gzhon snyam pa dang*/__gza' tsho dang nye 'brel yin snyam pa dang*/__rang bas rigs dman pa yin snyam pa ste log pa'i 'du shes bzhi'o/_/mchan/__rtag tu bsam ngan mtshangs 'bru ba/__/lha klu gdug pas srog bcad nas/__/myur du dmyal ba'i gnas su lhung*/__/'di yang sku yi sku yang yin la thugs kyang yin par shes dgos/__mchan/__dam tshig yin/__/nyams pa gso na mtshan gyi mthar/__/gsol 'debs bstod pa bris pa 'bum/__/bshags pa'i tshig bris 'bum ther gzhug__/lo zla dus mchod rgyun du bzung*/__zhes so/__/de ltar nyes dmigs shes pa dang nyams na bshags pa gal che'o/__/gal te bla ma gshegs pa'i dus su yang dam tshig srung dgos pa ni/__de nyid las/__gshegs na 'das pa'i mchod pa 'bul/__/bzhugs na mnyes pa'i mchod pa 'bul/__/gshegs na 'das mchod mi 'bul na/__/rtsa ba'i nyams pa chen po ste/__/ngan song gnas nas thar mi srid/__/de dag nyams na bla ma'i sku/__/brgya rtsa bzhengs la mchod pa gsum/__/rgyun mi chad pa zla drug 'bul/__/sku yi mchod pa phyag 'tshal 'bum/__/gsung gi mchod pa bshags pa stong*/ dri med bshags rgyud sogs/__mchan/__/thugs kyi mchod pa mar me brgya/__/dang po zla ba drug tu 'bul/__/phyin chad dus kyi mchod pa bzung*/__/zhes so/__/bla ma brtul zhugs pa'am khyim pa lta bu yin na/__yum dang bla mar bkur sti sogs 'dra 'dra dgos pa dang*/__rigs kyi sras dang sras mo lta bu la de dang phyogs 'dra tsam dang*/__nang 'dres kyi rdo rje mched lcam la yang de'i sum cha tsam lus kyis zhe sa dang gus pa/__ngag gis che brjod dang bstod tshig__/yid kyis brtse gdung dang dad mos bcas dgos pa ni/__de nyid las/__bla ma'i yum dang sras po dang*/__/mched lcam la yang rim pa ltar/__/mnyam dang 'dra dang sum cha yis/__/bkur sti rim gro brtson par gyis/__/nyams na bshags pa brgya rtsa 'bul/__/zhes so/__/de lta bu'i nyes pa de dper na rang lo bco lnga tsam yin pa'i dbang du byas na lan grangs bdun nam bcu tsam 'gyod sdom drag pos bshags na sor chud la/__rang gi lo grangs las brgal na bshags yul med pa ni/__dam tshig bkod pa'i rgyud las/__gal te bla ma brnyes pa'i mis/__/lan grangs bdun nam bcu dag la/__/'gyod pa byas te bshags pas 'byangs/__/rang lo 'das nas bshags pa'i yul/__/rdo rje sems dpas ma gnang ngo*/__/zhes nyams pa'i nyes dmigs dang*/__/tshul bzhin srung nas brten pa'i phan yon ni/__/sgron gsal las/__rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das phyogs bcu na ji snyed bzhugs pa dang*/__sangs rgyas bcom ldan 'das de rnams kyi sku dang gsung dang thugs rdo rje las byung ba'i bsod nams kyi phung po ji snyed pa de bas kyang*/__slob dpon gyi ba spu'i bu ga gcig gi bsod nams khyad du 'phags so/__/zhes dang*/__rgyud las/__gang gis lha sku 'bum phrag bsgoms pa las/__/bla ma'i sku la dmigs pa ma log na/__/brgya phrag stong gi char yang mi 'gro la/__/bsnyen sgrub bzlas pa sa ya dung phyur las/__/bla mar gsol 'debs lan gsum brtson gyur na/__/nus pa 'bum phrag char yang mi nye zhing*/__/gang zhig rdzogs rim bskal par bsgoms pa bas/__/bla ma rang sems dkyil du shar tsam gyi/__/stog phrag nyi shu'i char yang mi phod do/__/zhes dang*/__tha ma zang zing gi dngos po phul ba'i phan yon kyang*/__rdo rje me lce'i rgyud las/__bla ma nyid dang bla ma'i 'khor/__/nye 'khor g.yog dang bcas pa la/__/gser la sogs pa'i yon phul na/__/sangs rgyas zhing khams brjod med pa'i/__/gtso 'khor stong phrag grangs med la/__/bsnyen bskur mchod pa grangs mang bas/__/bsod nams 'dir ni char mi phod/__/ces dang*/__gzhan bla ma'i zhal nas 'di ltar gyis zhes pa'i las dang bya ba gang bcol yang dka' tshegs sogs la bzod de dang du len nus na de'i phan yon yang*/__mdo dgongs 'dus las/__bka' zur mi gcog chos srung na/__/chos skyong srung ma mthu chen rnams/__/bu bzhin rtag tu srung bar byed/__/ces so/__/gzhan yang bka' bkyon drag pos tshar bcad pa dang*/__phyag 'jug gnang ba'ang rang gi las ngan 'dzad pa'i don dang*/__gdon bgegs 'dul ba'i thabs yin pas bka' drin che snyam pa ma gtogs log par mi blta/__rgyud don mdor bsdus las/__de phyir bla ma'i rnam thar la/__/log lta skye na thar lam 'gags/__/'gro 'dul thabs mkhas spyod pas te/__/brda' dang thabs su shes par bya/__zhes gsungs pa ltar/__ci mdzad legs mthong las mdzad spyod gang la rtog dpyod mi mang*/__brtags shing dpyad tshe rang re so skye blo mig ma dag pas/__dper na bdag cag gi ston pa'i gsang gsum bsam gyis mi khyab pa'ang mthong tshul mi 'dra ba du ma dang*/__khyad par du phyi rol mu stegs pa dang lhas byin sogs kyis gang mdzad gang spyod skyon du mthong ba'i gtam rgyud dang*/__sangs rgyas gnyis pa o rgyan chen po la'ang da lta'i bar du chags sdang log rtog mi bzad pa'i bdud kyi kheng tshig mang po sgrogs na gzhan lta ci/__rang rgyud la chos kyi snang ba gong 'phel ma byung gi bar du dag pa'i snang ba skye dka' la/__khyad par du da lta dus dbang gis las ngan 'gro ba mang po dus gcig la 'tshogs pa'i dus yin par gsung pa dus la babs pa lta bu'i bzang po la ngan pa'i skyon bkal/__ngan pa la bzang por sgro btags/__thams cad log lam du zhugs pa'i mthu dang*/__bdud thabs mkhas/__chos la bar chad mang*/__lam yang dag pa la zhugs nas gnas lugs don gyi rnal 'byor la gzhol ba dag la the tshom sogs bdud kyi bar chad mang du 'byung bar 'gyur ba ni/__shel gyi khang bu brtsegs pa'i rgyud las/__gsang sngags rnal 'byor brtson pa na/__/bdud rnams mos pa bsgyur ba yis/__/dam tshig gnyes pa rnam par brtsam/__/de bas rab tu bsgrim par bya/__zhes so/__/de lta bu'i dam tshig nyams pa'i rgyu dang rkyen ni/__mkha' 'gro sdom pa'i rgyud las/__mi shes pa dang bag med dang*/__/nyon mongs mang dang ma gus pa/__/brjed ngas dran pa mi gsal drug__/'di drug dam tshig nyams pa'i rgyu/__zhes gsungs pas/__rgyun du dran shes bag yod la gnas pas dam tshig dang sdom pa la gces spras dgos pa ni/__sdom 'byung las/__ci ste dngos grub mchog 'dod na/__/srog ni yongs su btang yang sla'i/__/'chi ba'i srog la bab kyang sla'i/__/rtag tu dam tshig bsrung bar bya/__zhes so/__/bla ma dang mched grogs kyi mdzad spyod 'khrul pa lta bu'i mthong thos byung ba'i tshe/__rang gi log lta'i blo mig ma dag pa'i skyon gyis lam gyi bar chad/__dmyal bar 'gro ba'i snga ltas su shes pas dran pa brten/__khong gi mdzad spyod ci dang ci lta bu la skyon yod pa phar zhog__/rma byas btsan dug zos na bkrag mdangs lhag par rgyas pa ltar ngo mtshar che snyam pa'i brtul zhugs la gnas par bya dgos pa ni/__rgyud don mdor bsdus las/__rang snang bsam pa ma dag pas/__/mig skyon can gyi gangs nyid la/__/rgyun du nag por mi srid kyang*/__/nag por dngos su mthong dang mtshungs/__zhes gsungs pa ltar rang skyon du shes par bya la dag snang sbyangs/__zhi ba lhas/__sems srung brtul zhugs ma gtogs pa'i/__/brtul zhugs mang po ci zhig bya/__zhes gsungs pa ltar thabs du ma'i sgo nas rang gi bsam spyod la brtags shing blan pas zin pa gal che la las dang po pas rnam rtog ngan pa gang byung spang dgos so/__/sbas pa'i rnal 'byor grub pa'i dbang phyug rnams kyi mdzad spyod mi nges pa dang*/__ltar snang tsam gyis bzang ngan sus kyang shes mi 'gyur/__yon tan rin po che'i mdzod las/__'phags pa'i yul gyi dbang phyug phal mo che/__/gdol ba g.yung po sdig spyod shan pa'i tshul/__/nyams pa las kyang shin tu nyams par yod/__ces so/__/spyir dam pa rnams kyi mdzad spyod bzang ngan la sus kyang yin min kha tshon gcod dka'/__jo bo smr-i ti dz+nyA na'i rnam thar sogs sbas tshul dang dgos ched kyi mdzad par shes nas dad pa dang dag snang slar ma 'phel rung btang snyoms su bzhag__rang dang bla ma smin grol gyis sbrel zin phyin chad rtsa ba'i bla ma dngos min kyang log lta skye na rtsa ba'i ltung ba 'byung nges/__/khyad par du bka' drin sum ldan nam rtsa ba'i bla ma la dag snang 'di ltar bya/__/bka' rgyud gong ma dag gi zhal nas/__/mtshan ldan gyi bla ma rin chen 'dis/__/gang mdzad thams cad legs pa yin/__/ci mdzad thams cad yon tan yin/__/mi gsod shan pa mdzad na yang*/__/des khas 'tshengs shing de kha legs/__/sems can thugs rjes 'dzin par nges/__/log g.yem 'chal ba'i tshul ston yang*/__/yon tan 'phel zhing yon tan 'byung*/__/thabs shes zung 'jug yin pa'i brda'/__/rdzun gyis gzhan mgo bskor na yang*/__/brda' thabs rnam pa sna tshogs kyis/__/'gro kun thar pa'i lam sna 'dren/__/rku 'phrog chom po mdzad na yang*/__/gzhan gyi yo byad tshogs su bsgyur/__/skye bo'i phongs pa zhi ba yin/__/don la 'di 'dra'i bla ma yis/__/bka' bkyon mdzad na drag sngags yin/__/rkyen ngan bar chad sel bar nges/__/brdung brdegs mdzad na byin rlabs yin/__/dngos grub thams cad de las 'byung*/__/mos gus can tsho nyams re dga'/__zhes dang*/__yang rgyud don mdor bsdus pa las/__/mi brgya dus gcig bsad na yang*/__/sangs rgyas 'gro la phan mdzad nyid/__/btsun mo brgya la rol na yang*/__/bde chen ye shes phyag rgya che/__zhes pa ltar sangs rgyas rnams kyis rdzun mi gsungs pas na tshig 'di rnams go ba chags nges byas nas dran pas zin par byas te/__spang blang lam du khyer na de'i mthus/__mos gus lam du lhongs ba zhes rang rgyud kyi log lta'i mig skyon ci tsam dag pa de tsam gyi bla ma dang mched lcam gyi yon tan mthong ste ci ltar brtags kyang log lta mi skye ba'i dus bla ma sangs rgyas su mthong ste yang dag pa'i lta ba rgyud la skye ba la nye ba yin cing*/__mthar bla ma ye shes kyi sku can du thag chod pa dang gnas lugs kyi rtogs pa mngon sum du rtogs pa dus mtshungs so/__/de ltar dad pas nye bar blangs pa'i lam zab mo'i mthus/__bla ma'i byin brlab nyi 'od lta bus bdag rgyud kyi mun pa sangs te bsam gyis mi khyab pa'i ting nge 'dzin gyi sgo phye/__ji lta ji snyed kyi lhag mthong mngon du gyur te/__thun mong sngags kyi dngos grub bde blag tu 'grub pa la brten nas/__mthar thug mchog gi dngos grub myur du thob pa ni nges pa'o/__/mdor na rang lugs la theg pa 'og ma ltar thos bsam sogs dang*/__sngags phyi pa ltar spang blang*/__sngags nang pa ltar rtsa rlung thig le sogs rtsol sgrub kyi theg pa la brten pa ma yin par/__gong smros ltar bcud dang ldan pa'i rdo rje'i bla ma mnyes pa gsum gyi sgo nas mig 'bras ltar brten cing ci mdzad legs mthong gi dad pa dang mos gus kho na'i stobs kyis tshe 'dir grol bar rgyud lung man ngag zhal mthun cing*/__gsar rnying gi grub pa'i dbang phyug dam pa rnams kyi rnam thar gyis kyang tshad mar grub bo/__/lam zab mo bla ma'i rnal 'byor gyi khrid kyi rim pa tho tsam bstan zin to/__/da ni lam gyi yan lag 'da' ka ma'i gdams pa ma bsgom par sangs rgyas pa zab lam 'pho ba'i khrid la/__gang zag gi rim pa ltar/__dbang po dang brtson 'grus rab kyi rab 'pho ba chen po'i skur bzhengs pa dang*/__rab kyi 'bring rang lus zag med rdul phran du dengs pa dang*/__rab kyi tha ma 'chi srid chos skur grol ba yang dag sangs rgyas dang*/__yang na bar dor mngon par rdzogs par 'tshang rgya ba dang*/__'bring man chad rig pa'i rtsal dbang thob cing dam tshig ma nyams pa rnams bar do'am skye ba gcig las mi 'gor bar sangs rgya ba ni lam 'di'i khyad chos yin la/__gang ltar lam du zhugs pa rnams kyi le lo'i dbang gis nyams su ma lon pa dang*/__brtson kyang lam mthar ma phyin par 'chi ba byung na zab lam 'pho ba'i gdams pa 'di gal che/__de la sbyang pa dang*/__las la sbyar ba gnyis so/__/dang po bla mas slob ma'i tshang bug btsal te lus drang por 'dug bcug la/__gsal gdab pa ni/__oM ma hA shu+u n+ya tA sogs haMH__brjod pa'i rkyen gyis chos thams cad stong zhing bdag med pa'i ngang las/__khyed rang rnams kyi gzhi lus kyi phung po gdos bcas sha khrag gi rnam pa gang yang mi dmigs par 'od kyi rang bzhin can du gsal ba'i lus dbus drang por rtsa dbu ma khang stong du ka ba btsug pa lta bu yar sne spyi bor rgya mthong kha phyes pa ltar ha rer yod pa/__mar sne gsang bar zug pa'i snying gi thad rtsa dbu ma'i nang du 'od lnga'i thig le rgya sran tsam gyi dbus su rnam par shes pa'i ngo bo a yig mthing ga gsal la 'tsher ba zhig gsal gdab/__spyi bor pad nyi zla ba'i gdan la rtsa ba'i bla ma dang dbyer ma mchis pa'i 'khor 'das kun gyi spyi dpal che mchog he ru ka sku mdog mthing nag zhal gcig phyag gnyis/__zhal zhi ma khro chags gar dgu'i nyams dang ldan pa khro bo'i chas kun rdzogs pa/__phyag gnyis rdo rje dang dung khrag thugs kar 'dzin cing zhabs gnyis gyad kyis dor stabs su bsgrad pa'i pang du yum gnam zhal dbyings phyug sku mdog mthing skya rgyan cha yab dang 'dra ba dang mnyam par sbyor ba/__ye shes kyi me dpung 'bar ba'i klong du bzhugs par mos/__spro na tshig bcad kyis gsal gdab pa ni 'pho ba mkha' spyod bde lam ltar gsol 'debs dang bcas rtags ma thon bar sbyang 'tshal/__'pho ba'i gdams pa 'di ni myur lam khyad par can yin pas dbang po tha mas kyang dad pa rtse gcig gi zhag bdun bar sbyang na rtags thon nges/__rtags ni mgo na ba/__klad pa 'phar snyam byed pa/__tshang bug rdol nas khrag dang chu ser byung ba/__'jag ma 'dar gyis tshugs pa sogs 'byung ngo*/__/ha cang mgo na ba dang skyug log pa sogs byung na rkang pa gnyis kyi mthil phan tshun brdegs pa dang*/__rlung rig lte 'og tu gtad na sel lo/__/gnyis pa las la sbyar ba ni/__bla ma yang tig gi thod rgal rgyab yig sogs las gsung pa ltar thim rim dang po'i dus nus na rang gi dang*/__mi nus tshe gzhan mched grogs sogs dam tshig gtsang ba zhig la sbyang ba'i dus ltar dang bar do gsal 'debs sogs bya bcug go__/'pho ba ma bsgom sangs rgyas pa'i khrid kyi rim pa tho tsam bstan zin to/__/da ni 'gags bsdams shing chings su bcing ba ni/__de ltar thun mong gi sngon 'gro dal 'byor yid bzhin gyi nor bu lta bu 'di rnyed kyang skad cig tsam mi rtag par 'chi ba la bsams nas brtson 'grus kyi rta pho bang kha bstod/__lha ma'i bde ba don du gnyer ba ni sdug bsngal du ma'i 'byung khungs su shes pas nges 'byung gi lcag gis brab/__dgra gnyen chags sdang gi las la zad pa'i dus med pas byams dang snying rje bsgom zhing bzod pa'i go gyon/__'jig rten tshe 'dis bya ba thams cad don med yin pa la yin tshul shes pas shes bzhin gyi mig gis blta/__thar pa dang thams cad mkhyen pa'i go 'phang gi yon tan rgya mtsho lta bu bsgrub 'dod kyi 'dun pa sus kyang ldog par mi nus pa'i thos bsam bsgom pa'i shes rab kyi ral gri rnon pos srid pa'i mdud pa dam po bcad de yang dag pa'i lam la brod pa bskyed/__bla ma dang gdams ngag chos dang gang zag gi bar du 'dzol mi shor ba'i rtag brtan 'gyur med kyi dad pas sa bzung*/__thabs gsum gyi sgo nas ting nge 'dzin yon tan thams cad kyi gzhi tshugs nges bya/__thun mong ma yin pa'i dkon mchog bzhi pa bla ma skyabs gnas kun 'dus su shes pa'i dad pas skyabs su 'gro/__byang chub mchog tu sems bskyed de stong nyid snying rje zung du 'jug__/khyad par gyi rdzogs rim la brten nas gnas skabs bzhi dang nyon shes kyi sdig sgrib sbyangs/__thun mong dang khyad par gyi tshogs gsogs la brten nas sangs rgyas sku gnyis kyi rten 'brel bsgrigs/__bla ma'i rnal 'byor la brten nas mchog thun mong gi dngos grub myur du thob pa la the tshom med pa'i dad pa brtan pos lam gyi srog 'dzin/__zab lam 'pho ba la brten nas dag pa'i zhing du mtshams sbyor ba ste/__khrid rkang bcu gsum po rim par nyams su len/__de la dang po rnal 'byor snod rung du bya ba nas bzung rnam pa tsam ma gtogs skyabs 'gro rdor sems sogs thams cad bla ma'i rnal 'byor yin par shes par bya/__bla ma yang yo~Xn tana~X gyi~X ngosa~X nasa~X sangasa~X rgyasa~X dngo~Xs yin tshul lung dang bcas bskyar brdab kyi tshul du ji skad bshad pa ltar thag bcad/__bka'a~X drina~X ni sanga~Xs rgyasa~X stonga~X lasa~X lhaga~X pa'i nges shes bskyed/__de yang re 'ga' ba ma yin par bsam rgyu bla ma las med pa'i mosa~X gusa~X/__byin rlabs myur du 'jug pa'i thabs gdung shugs drag pos gso~Xl ba 'de~Xbs pa bzhi po 'di bla ma'i rnal 'byor lam gyi dngos gzhi/__yod des chog med des lus yin pas rang 'dra'i chos dred rnams la phan du re nas yang bskyar du bkod pa'o/__/des lam thun mong kha tshang don dril gyi tshul du bstan zin to/__/sku gsum rgyal ba nyi ma'i gnyen gcig pus/__/khams gsum 'dul byed bgrang yas 'jug sgo'i lam/__/snying po'i bcud dril ye shes bla ma'i sar/__/skad cig gcig gis grol byed rdzogs pa che/__1__/sde gsum bka' gter zab rgyas nor bu'i dbyig__/man ngag snying tig lugs srol bzhi byon pa'i/__/dri med bshes gnyen thugs tig rtsal sprugs su/__/siM he shwa ra'i zab tig 'di kho na/__2__/snang mdzad 'od gsal sprul pa'i rdo rje zhes/__/snga 'gyur bka' babs bdun gyi 'khor los sgyur/__/nyi ltar yongs grags rtsod pa kun bral ba/__/khyab bdag 'khor lo'i mgon po bstan 'gro'i dpal/__3__/kho bo sngon sbyangs ma dman smin grol bcud/__/gdams pa'i snod du skal ba bzang po ru/__/rjes su bzung nas 'chad spel rtsom pa yi/__/rdo rje'i gsung gis gnang ba yang yang byin/__4__/de yi rtsom gzhi gong 'og sdebs lugs sogs/__/bka' 'dri zhus tshe rtsa tho bcas gnang nas/__/smin grol skor rnams rang blos gang dpog gis/__/bris te spyan 'bebs zhus tshe dgyes bzhin du/__5__/dag sbyor gyis la spar du bkod na legs/__/zhes pas dbugs dbyung dang bcas ma gtogs par/__/kun slong ngan pas grags snyan re ba dang*/__/ham pa che bas gzu lum ras chos min/__6__/'on kyang snyigs dus bdag 'dra'i so skye yis/__/'da' dka' rdo rje gsum gyi bsrung mtshams la/__/'jug dang srung ba nyin skar tsam zad kyang*/__/thugs 'gal bka' zur bcag snyam med dam snyam/__7__/de phyir bstan 'gror phan du re ba yi/__/lhag bsam zla ltar dkar ba'i lag rjes su/__/yid 'phrog tshig gi 'ja' ris bkra min kyang*/__/dmar khrid lag len go bde tshul du bgyis/__8__bsgrims shing bsgrims pas 'gal 'du zur za'i tshig__/dpyad cing dpyad na chags sdang 'phel ba'i rgyu/__/de 'dra ma yin gdams pa'i gnad 'gags la/__/rang bzos byas pa'i tshig bslad med dam snyam/__9__/'on kyang don la mi shes nor 'khrul sogs/__/mchis na dam pa rnams kyi spyan sngar bshags/__/'di dang gtan du sgrib par mi 'gyur ba'i/__/dag tshangs dri med dbugs dbyung stsal du gsol/__10__/legs pa'i cha mchis gyur na dus gsum du/__/byon dang bzhugs gyur 'byon pa'i bla ma rnams/__/thugs kyis dgyes pa chen po g.yo bzhin du/__/mkhyen nus brtse bas rjes su 'dzin gyur cig__11__/bdag ni deng nas tshe rab thams cad du/__/dpal ldan bla ma mchog dang mi 'bral zhing*/__/mnyes pa gsum gyis rtag tu mchod byas nas/__/zab rgyas gdams pas smin grol mchog thob shog__12__/bzang ngan las kyi 'brel pas bsdus pa yi/__/gzugs can gzugs med skye 'gro gang su dag__/thams cad lam mchog 'di yi snod gyur te/__/byang sems rig pa 'dzin pa nyid gyur cig__13__/rgyal bstan rin chen lung rtogs bstan 'dzin ris med skyes bu dam pa rnams/__/gong nas gong 'phel mkhas dang btsun pa'i grags dkar snyan pas sa gsum g.yo/__/bsgrub brtson mthar phyin rnal 'byor rig 'dzin pho mos 'dzin ma'i khyon gang nas/__/mkhan slob chos rgyal dus ston ltar gsal bkra shis snang ba rtag 'char shog__14__/ji srid 'khor ba'i sems can gcig kyang ma lus mngon par byang chub bar/__/de srid gdams pa 'di yang mi nub mkha' ltar khyab cing nyi ltar gsal/__/lhun po ltar brtan skal med yid srub sde tshogs rab tu pham byas te/__/skal bzang skal ldan lam bzang theg rtser bsgrod bzang ngal med mthar phyin shog__15__/de ltar thun mong sngon 'gro'i khrid yig rig pa 'dzin pa'i zhal lung zhes bya ba'i sngon 'gro'i chos 'di rnams gnad du song na lam kha tshang la khyer bde ba/__mchog thun mong gi dngos grub gzhan la rag las mi dgos par lam zab mo bla ma'i rnal 'byor 'di kho na nyams len gyi snying por byed pa gal che bas skal ldan rnams kyis thugs la 'jogs par zhu/__de nas rim par khyad par gyi khrid la 'jug ste tshe 'dir btsan sa zin pa zhig bya dgos so/__/de ltar thun mong sems sbyong bdun zangs yig can gyi dgongs pa la khung bcol/__rang nyams su gang 'phrod pa'i tshig kha bsgyur/__/thun mong dang thun mong ma yin pa'i khrid rnams gtso bo 'khor lo'i mgon po'i gsung ji lta ba la/__mtshungs med bla ma dam pa rnams kyi nyams khrid zhal rgyun gang zin dang*/__dmigs gsal rang blo gang 'phrod phan sems kyi kun nas bslangs te grub par bgyis nas/__sngar rdo rje 'chang zhal bzhugs pa'i skabs spyan 'bebs zhus tshe zhu dag gyis la spar tu bkod dgos pa'i gnang ba thob kyang re zhig btang snyoms su lhag__/phyis dga' ba zhes pa chu 'brug gi lo cho 'phrul chen po'i dmar phyogs la rje bla ma dgongs pa chos kyi dbyings su gshegs tshul bstan pa'i lo de'i ston pa lha las babs pa'i dus chen tha skar zla ba 'di'i cha lag dang bcas pa bris shing*/__slar yang yang dpyad de grub par bgyi ba po lam 'di'i gang zag rnams kyi gral mthar skyes pa'i dus mtha'i rnal 'byor tsam po ba/__don brgyud byin brlabs kyi snang ba cung zad snying la thob pa'i ming gi cod pan spyi bor bcings pa/__2__/kun bzang bde chen rgyal po rig 'dzin sna tshogs rang grol du 'bod pa don la gdol spyod pos bkra shis dung dkar 'khyil 'dra'i ri zhol bkra shis dga' ba'i skyed tshal du bkra shis dge ba'i tshes nas brtsam ste smras rim bzhin lam 'di'i rang slob du gyur pa shAkya'i dge slong pad+ma shes rab bzang pos yi ge ris su 'du byas te legs par grub par bgyis pa'i dge bas 'dun zhing smon pa'i gnas de de bzhin du 'grub par gyur cig__/dge'o/__/dge'o/__/dge'o//__//___

Footnotes

Other Information