JKW-KABAB-15-BA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:10, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལས་བྱང་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་དཔལ་སྦྱིན།
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i las byang bde stong bdud rtsi'i dpal sbyin JKW-KABAB-15-BA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 15, Text 7, Pages 97-117 (Folios 1a to 11a6)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i las byang bde stong bdud rtsi'i dpal sbyin. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 15: 97-117. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity rdo rje phag mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag
Colophon

ཅེས་བརྗོད་རོལ་མོ་འཁྲོལ་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཕབ་པས་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་བྱའོ། །ཅེས་སྐོར་ལྔའི་ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་བཅས་བསྒྲིག་པར་བྱོས་ཤིག་ཅེས། རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་པ་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་ནང་བརྩེའི་བསྐུལ་མ་སྔ་ཕྱིར་ལན་གྲངས་གནང་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཏུ་འབོད་པས་མདོ་ཁམས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྦྱར་བ་སྟེ། དགེ་དེས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཡི་གེ་པ་ནི་གཅུང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །མངྒ་ལཾ།།

ces brjod rol mo 'khrol shing me tog gi char phab pas dus gsum kun tu dge legs kyi snang ba rgya cher spel bar bya'o/__/ces skor lnga'i las byang dang dbang chog bcas bsgrig par byos shig ces/__ris su ma chad pa'i bstan pa yongs kyi zhabs 'degs pa blo gros phun tshogs lags nas nang brtse'i bskul ma snga phyir lan grangs gnang ba don yod par bya ba'i phyir/__phun tshogs rnam rgyal tu 'bod pas mdo khams rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwar rang gnas kyi khang bur gus pa chen pos sbyar ba ste/_dge des tshe rabs kun tu rdo rje btsun mo bde chen rgyal mo'i gsang ba gsum gyis rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/yi ge pa ni gcung dkon mchog rgyal mtshan no/__/mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལས་བྱང་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་དཔལ་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཡིད་འཕྲོག་བྱེ་རུའི་མདངས་འཛིན་གཅེར་མོའི་གཟུགས། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་ཆེན་སྦྱིན་པའི་མ། །འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཕག་མོ་ལ་བཏུད་ནས། །དགའ་བ་གསུམ་གྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས། །དེ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྦྱོར་བ་ལ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམ་ནི། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པོས་གནས་དབེན་པར་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་དབང་དང་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་འབྲེལ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཡོ་བྱད་བཤམ། དཀྱུས་ཙམ་ལ་མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་མ་སྤྱི་འགྲོ་གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །ཉེར་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཆད་བརྟེན། སྔོན་གཏོར་དཀར་བགེགས་བཅས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ལ་ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་འགྲོས་དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར། ན་མོ༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ཧོ༔ མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། གསུམ་པ་ཚོགས་བསགས་ནི། ཧོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་བདེབས༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས་དཀར་གཏོར་སྤྱི་འགྲོ་བཏང༌། བཞི་པ་བགེགས་བསྐྲད་ནི། བགེགས་གཏོར་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ཏེ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གིས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་སརྦ་བྷུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ནས་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དྲག་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར། ལྔ་པ་མཚམས་བཅད་ནི། ཧཱུྃ༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་ཆེན་གདོད་མའི་མཁར༔ སེམས་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་རབ་འབར་བས༔ གཉིས་སྣང་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་བྷཱུྃ༔ དྲུག་པ་བྱིན་འབེབས་ལ་སྤོས་རོལ་དབྱངས་བཅས། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྤོར༔ སྒྲུབ་གནས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བདུན་པ་གནས་ཡོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེར༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷྃ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋཱ༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བརྒྱད་ལས་དང་པོ་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨཱཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟག་བཞུགས་པའི༔ གདོད་མའི་སྟོང་ཆེན་ཡོངས་གྲུབ་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རང་སྣང་བའི༔ ཕྱི་སྣོད་ཀློང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དུར་ཁྲོད་དང་༔ རྣམ་ཐར་ཆོས་འབྱུང་ཡངས་པའི་བཞིར༔ རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འོད་ཀྱི་ཀློང་༔ སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པད་འདབ་བཞིའི༔ ལྟེ་བར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ རང་སེམས་བཾ་ཡིག་དམར་པོ་ལས༔ རྒྱལ་ཡུམ་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི༔ རབ་དམར་བསྐལ་པའི་མེ་འོད་འབར༔ ཁྲོ་འཛུམ་ཞལ་གཅིག་འཆེ་བ་གཙིགས༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་རྗེས་ཆགས་གཡོ༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས༔ ལྷག་མ་སྐུ་རྒྱབ་སི་ལེར་གྲོལ༔ རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་ཕག་ཞལ་ངུར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་འཕྱར༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་གསོལ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊཱཾ་ག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ངོ་བོར་རྫོགས༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་ལྔ་དང་༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་འཕྱང་༔ དར་དང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས༔ འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོར་བཞེངས༔ མདུན་སོགས་ཕྱོགས་བཞིར་གཡས་བསྐོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཌཱ་ཀི་སྔོ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་གཟུགས་ཅན་སེར༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དུམ་སྐྱེས་དམར༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལ་མཱ་ལྗང་༔ དེ་ཕྱིར་མཐིང་དམར་དཀར་བ་ཡི༔ ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་ལ༔ ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ མཐིང་དམར་དཀར་བ་བརྒྱད་ཚན་གསུམ༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་སྐྱོང་གདོང་ཅན་བཞི༔ མཐིང་སེར་དམར་དང་ལྗང་བའི་མདོག༔ གྲུ་ཆད་མཚམས་མ་ཕྱེད་གཟུགས་ཅན༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་གྲོལ༔ དྲག་མོ་ཁྲོས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེངས༔ ཀུན་ཀྱང་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་མོའི་ཚུལ༔ པད་ཉི་བམ་རོའི་གདན་ལ་རོལ༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཨ་ཧཾཿ གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཧཱུྃ་ བདེ་ཆེན་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ གསུམ་པ་བརྡ་ཕྱག་ནི། ཧོ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔ ཟུང་འཇུག་དགྱེས་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་བརྡ་ཡི་ཕྱག༔ རང་གྲོལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་འཚལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ བཞི་པ་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡུལ་ཀུན་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཤར༔ བདེ་ཆེན་དབང་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ དགྱེས་བཞེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་བཱའ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནི༔ རྒྱལ་ཀུན་སྐྱཻད་དང་རོལ་པའི་ཡུམ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་རྨད་པོ་ཆེས༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདུལ་མཛད་པའི༔ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ལ་བསྟོད༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྒོ་མཚམས་སྐྱོང་བའི་ཕོ་ཉ་མོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བསྟོད༔ དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་མཐུས༔ བདག་ཅག་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བྱང་༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྣོད་དུ་གྱུར༔ ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདུན་པ་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བསྙེན་པ་ནི། བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི༔ ཐུགས་ཀར་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་སྦུབས༔ བྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཉེ་བར་དགོངས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བྱིན་བརླབས་བསམ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་འབུམ་ཕྲག་བདུན་དང༌། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཐུགས་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་གིས༔ རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་བསྐོར་བ་ལས༔ བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ འཕགས་མཆོག་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས༔ སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡི༔ ཞིང་དང་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་བསྒྱུར༔ ཕོ་ཉ་གསུམ་གྱི་བྱིན་ནུས་ཀུན༔ ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀཱི་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་ཝརྞྞ་ནཱི་ཡཻ༔ བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་སིདྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་དང༌། གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མའི༔ ཤངས་བུག་ནས་ཞུགས་སྐུ་དབྱིངས་ཁྱབ༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་འབར༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཤངས་བུག་ནས་ཐོན་རང་ཉིད་ཀྱི༔ ཐུགས་ཀའི་བྃ་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུའི༔ དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་གྱུར་བསམ༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྦྱར་བ་ཅི་རིགས་བཟླ་བ་ནི་མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་རིག་པའོ། །ཐུན་མོང་གི་ལས་སྦྱོར་ལས་བཞི་སོ་སོའི་སྔགས་ཀྱང་རྩ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར། ཨོཾ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾཿ ཧྲཱིཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་དམིགས་པའི་མདེ་ཁ་སྤྱི་ལྟར་སྦྱར་བ་ཅི་རིགས་བཟླ། དེ་ལྟར་བདུན་ཕྲག་བརྩོན་པ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་འགྲུབ་བྱེད༔ ཐུན་བསྡུ་བ་ན། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་དང་བཅས་པས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་བསྐང༌། སྟོང་ཚིག་དང་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་གྲུབ་ནས། བཤགས་སྐོང་གི་མར་མེ་སྤར་ལ་གནས་ཡོ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ གནས་ཡུལ་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང་༔ མཆོད་གཏོར་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་སྤེལ་ལ། བཤགས་སྐོང་གི་ཡུལ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལས༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ དངོས་གཞི་ལ་བཤགས་སྐོང་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལུས་ཀྱི་ཉམས་ཆགས་བསྐང་བ་ནི་བརྐྱང་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཧོ༔ དགོངས་ཀློང་དབྱེར་མེད་བརྡ་ཡིས་མཚོན༔ སྙན་རྒྱུད་བདུད་རྩིས་སྐལ་ལྡན་སྐྱོང་༔ བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཆེ༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ཆོས་སྐུའི་ངང་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཆར་བཞིན་འབེབས༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ལྷན་སྐྱེས་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན༔ ཞིང་སྔགས་ཌཱ་ཀའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་གློག་ལྟར་འཁྱུགས༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོང་༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་བར་ཆད་སེལ༔ ཆོས་སྲུང་གཏེར་བདག་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་དད་ཕྱག་འཚལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་པྲ་ཎ་མྱེ་ན་བེནྡ་ནཾ་ཀ་རོ་མི༔ གཉིས་པ་ངག་གི་ཉམས་ཆགས་སྐོང་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་བསྒོམ་བཟླས་བྱ་སྟེ། ཨཱཿ བདག་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ བླ་མ་རྡོར་སེམས་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་དང་༔ སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱུང་ཚངས་བུག་ཞུགས༔ ལུས་གང་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་རྒྱུ༔ འབྲས་བུ་ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ དག་ཅིང་དྲི་མ་མེད་པར་བསམ༔ སྟོབས་བཞིའི་གནད་དང་ལྡན་པས་ཡིག་བརྒྱ་མང་དུ་བཟླས་མཐར། ཨོཾ་ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ བདག་ལ་རེ་ས་ཁྱེད་ལས་མེད༔ ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་མཛོད་ལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་སྦྱང་མཛད་གསོལ༔ བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་གཞན་དབང་དང་༔ མི་ཤེས་བག་མེད་མ་གུས་པས༔ རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་དང་༔ བཅས་པའི་བསླབ་ལས་འགལ་བ་ཀུན༔ དག་ཅིང་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི༔ རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ མེད་ཕྱལ་གཅིག་པུ་ལྷུན་གྲུབ་སོགས༔ རང་བཞིན་ལྟ་བའི་དམ་ཚིག་ལས༔ ཉམས་འགལ་རལ་བར་གྱུར་པ་ཀུན༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་བྱིན་རློབས་ཤིག༔ སྙིང་ནས་གདུང་བས་གསོལ་བཏབ་པས༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིས༔ སྡིག་ལྟུང་དག་པའི་གནང་བ་སྩལ༔ དགྱེས་པས་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔ གསུམ་པ་ཡིད་ཀྱི་ཉམས་ཆགས་བསྐང་བ་ནི། རང་ཡང་ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི༔ ངང་ལ་ཡིད་ནི་འཛིན་པ་བྲལ༔ རྣམ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་མེད༔ ཡེ་བསྲུང་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ངང་༔ སྤང་བླང་ལས་འདས་ཕྱལ་བ་ཆེ༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་དབྱིངས་སུ་གྲོལ༔ མ་བཅོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའོ༔ ཨ་ཨ་ཨཿ ཞེས་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ངང་དུ་རིག་པ་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བར་ཅི་གནས་སུ་བཞག །གཉིས་པ་སྐོང་བའི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐུན་མོང་ཉེར་སྤྱོད་རྫས་ཀྱིས་བསྐང་བ་ནི། ཨོཾ་ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ༔ རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ དགྱེས་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཉིས་པ་ཁྱད་པར་སྨན་རཀ་གཏོར་མས་བསྐང་བ་ནི། ཨོཾ་ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་བྷནྡྷ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་སྒྲིབ་རང་སར་གྲོལ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་ཧི༔ ཨཱཿ འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་བྷཉྫ་རུ༔ གཉིས་སྣང་བསྒྲལ་བའི་རཀྟས་བསྐང་༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་སྒྲིབ་རང་སར་གྲོལ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གཏོར་གཞོང་དུ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་གཏོར་མ་བཤམས༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་དམ་ཚིག་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་སྒྲིབ་རང་སར་གྲོལ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧཱི༔ གསུམ་པ་མཆོག་ཏུ་སྣང་གསལ་མར་མེས་བསྐོང་བ་ནི། ཧོ༔ སྒྲོན་མ་རྣམ་བཞིའི་ཀོང་བུ་རུ༔ སྣང་བ་བཞི་ཡིས་མར་མེ་སྦར༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་སྒྲིབ་རང་སར་གྲོལ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅེས་པས་བཤགས་སྐོང་གྲུབ། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དགུ་ལས། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་བ་ལ་དང་མ་ད་ན་སོགས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་ཅི་འབྱོར་པ་མཛེས་པར་བཤམས་ཏེ་ཆོ་ག་དངོས་ལ་དྲུག་ལས་དང་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་གདལ་ཀ་པཱ་ལར༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་ཕུང་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ གཉིས་པ་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ལ༔ བདེ་གཤེགས་རིག་འཛིན་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འདིར་གཤེགས་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ལྡན་པའི༔ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ ཚེ་རབས་འཁོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་དང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ དགྱེས་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་གསང་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལ༔ བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འདིར་གཤེགས་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ལྡན་པའི༔ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ ཚེ་རབས་འཁོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་དང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ དགྱེས་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་མཎྜ་ལ་དེ་བ་ག་ཎ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ དབྱིངས་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འདིར་གཤེགས་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ལྡན་པའི༔ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ ཚེ་རབས་འཁོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་དང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ དགྱེས་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧཱི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ གསུམ་པ་ནང་དུ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མཆོད་པའི་ཕྱིར་ཚོགས་ལ་རོལ་བ་ནི། ཧོ༔ ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཟི་འོད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་མེད་པ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ རྨད་བྱུང་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་ལ་ཚིམ་པར་རོལ། བཞི་པ་གསང་བ་དངོས་སམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཚོགས་ལ་སྤྱོད་པ་ནི། ཧོ༔ ཨེ་ཡི་ཆ་བྱད་བཟང་པོ་ཡི༔ དབུས་སུ་ཝྃ་གི་རྣམ་པས་བརྒྱན༔ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་མཉམ་སྦྱར་བས༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ སྟོང་པ་བཞི་ཡི་ཉམས་མྱོང་དྲངས༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་འོད་གསལ་བའོ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ལྔ་པ་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི། ལྷག་མ་རྣམས་བསོག་འཇོག་མེད་པར་བསྡུས་ལ་བདུད་རྩིའི་བྲན། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་པུ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ ལྷག་ལ་དབང་བའི་བཀའ་ཉན་མ༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་དང་༔ འབར་མ་སྦོར་མ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབས་དགྱེས་པར་བཞེས༔ འཁོར་སྲུང་རྐྱེན་དང་སུན་མ་ཟློག༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཨུཙྪིཥྟཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཅེས་རྔམས་སྟབས་ཀྱིས་ཁྱེར་ལ་སྲིན་མོའི་ཟ་ལམ་མཚམས་སུ་སྤུངས། དྲུག་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། ཧོ༔ རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱིས༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་མཐུས༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་མུན་པ་དབྱིངས་སུ་སངས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལས་རྣམ་གྲོལ་འབྲས་བུའི་མཆོག༔ དཀའ་བ་མེད་པར་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ནམ་ཞིག་མི་རྟག་སྐྱེ་འཆི་བྱུང་སྲིད་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མའི་སྣང་བས་ཤུལ་མཚོན་ཏེ༔ འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་དབུགས་ཕྱུང་ནས༔ ཕྱམས་གཅིག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ གཉིས་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྲིད་ཞིར་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུང་༔ ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཚོགས༔ མཐུ་རྩལ་མེ་ཡིས་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡི་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་མཛོད༔ གསང་བའི་དགྲ་སོད་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཐུལ༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གསུམ་པ་ཆད་མདོ་བསྒྲག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་རྣམས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ བར་དུ་ལྷ་གནས་གསུམ་དང་ཛཾ་གླིང་དུ༔ བརྡ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས༔ དམ་ལ་བཞག་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཚེ་དཔལ་ཉམས་རྟོགས་སྤེལ༔ ཐ་མ་འཕགས་བོད་རྡོ་རྗེའི་གནས་རྣམས་སུ༔ སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྡུས༔ ད་ལྟར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཁང་འདིར༔ བདེ་གཤེགས་གདུང་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ འགོ་ཞིང་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀིཾ་ཀ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཞི་པ་བརྟན་མ་བསྐྱང་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པ་ལ༔ བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་ཌཱ་ཀི་ནི༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྐྱོང་མ་ཡ་མའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕམ་ཕབས་དམ་ཚིག་མགྲོན་དུ་གཤེགས༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས༔ གངས་ཅན་ཕྱོགས་བཞིའི་མཚམས་ཀྱི་སོ་ཁ་སྲུངས༔ མཐའ་དབུས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་༔ ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ལྔ་པ་རྟ་བྲོ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་ཚོགས༔ ཨེ་དབྱིངས་བཀུག་གཟིར་ལྷུན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྲིད་པ་སྤྱི་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་ལྡང་མནན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ཨེ་ལཾ་ནན༔ དྲུག་པ་བཏང་རག་འབུལ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། ཧོ༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབས༔ ཐ་མ་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ རྟག་རྒྱུན་ཤུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ༔ བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་འདེབས་མི་འཚལ་ཡང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ མ་གཡེལ་དགོངས་པའི་རྩལ་སྐྱེད་ལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ བདུན་པ་ནོངས་བཤགས་ནི། ཧོ༔ དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་བཤགས་བྱ་མ་དམིགས་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པ་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་ཞིང་འཁྲུལ་སོགས་ནོངས་པའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་མཐོལ་བཤགས་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བརྒྱད་པ་ཉེར་བསྡུ་ནི། ཨ༔ འགག་མེད་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རིམ་གྱིས་བདག་ཐིམ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས༔ སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ སྤང་བླང་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ དགུ་པ་རྗེས་སྤྱོད་ལྷར་ལྡང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར༔ དབྱིངས་རིག་རང་ཤར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུ༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་ལྡན་པས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་སྤྱོད་ཡུལ་མཆོག་ལ་འཇུག༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་རཀྵ་ཧཾ༔ བཅུ་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། ཧོ༔ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཅུ་གཅིག་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ༔ སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས༔ རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྣང་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ རིག་པ་རང་ཤར་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུར༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་རོལ་མོ་འཁྲོལ་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཕབ་པས་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་བྱའོ། །ཅེས་སྐོར་ལྔའི་ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་བཅས་བསྒྲིག་པར་བྱོས་ཤིག་ཅེས། རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་པ་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་ནང་བརྩེའི་བསྐུལ་མ་སྔ་ཕྱིར་ལན་གྲངས་གནང་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཏུ་འབོད་པས་མདོ་ཁམས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྦྱར་བ་སྟེ། དགེ་དེས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཡི་གེ་པ་ནི་གཅུང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i las byang bde stong bdud rtsi'i dpal sbyin zhes bya ba bzhugs so//___yid 'phrog bye ru'i mdangs 'dzin gcer mo'i gzugs/__/dran pa tsam gyis bde chen sbyin pa'i ma/__/'khor lo'i dbang phyug phag mo la btud nas/__/dga' ba gsum gyis sgrub thabs khrigs su bsdebs/__/de la sbyor dngos rjes gsum las dang po sbyor ba la yo byad kyi shom ni/__mtshan nyid dang ldan pa'i sgrub pa pos gnas dben par stegs bu'i steng du dbang dang sgrub pa lta bu dang 'brel na dkyil 'khor gyi yo byad bsham/__dkyus tsam la mkha' 'gro'i gtor ma spyi 'gro g.yas g.yon du sman raka__/nyer spyod tshogs kyi yo byad chad brten/__sngon gtor dkar bgegs bcas ma tshang ba med par 'du bya'o/__/gnyis pa cho ga'i sbyor ba la tshig bdun dang brgyud 'debs sngon 'gros dang po skyabs su 'gro ba ni/__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar/___na mo:__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa gsum la:__byang chub snying por mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__gnyis pa sems bskyed ni/__ho:__mar gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__lan gsum/__gsum pa tshogs bsags ni/__ho:__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrub la rjes yi rangs:__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol bdebs:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lan gsum/__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka sogs dkar gtor spyi 'gro btang*/__bzhi pa bgegs bskrad ni/__bgegs gtor chab kyis bran te/__ra~M ya~M kha~M:__gis bsang*/__oM AHhU~M hoHlan gsum gyis brlab/__oM sarba b+hu ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron bkug__/oM sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA sogs lan gsum gyis bsngos la bka' bsgo ba ni/__hU~M _gsang sngags sgrub la bar gcod pa'i:__bgegs dang log 'dren 'byung po'i tshogs:__gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:__'das nas brlag par gdon mi za:__drag sngags dang thun gyis gzir/__lnga pa mtshams bcad ni/__hU~M:_sems nyid stong chen gdod ma'i mkhar:__sems byung rdo rje srung ba'i gur:__ye shes me 'od rab 'bar bas:__gnyis snang bgegs tshogs mtshams bcad do:__oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la b+hU~M:__drug pa byin 'bebs la spos rol dbyangs bcas/__hU~M:_ngo bo chos sku'i pho brang nas:__rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__rang bzhin longs sku'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang skur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__thugs rje sprul sku'i zhing khams nas:__gnas gsum dpa' bo rnal 'byor mas:__gnas 'dir dbang skur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__legs nyes stangs 'dzin pho brang nas:__chos srung dam can rgya mtsho yis:__gnas 'dir dbang skur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__sgrub mchog rgyud la bde chen spor:__sgrub gnas rdo rje'i zhing du sgyur:__sgrub rdzas ye shes rol pa'i rgyan:__'dod yon rgya mtshor byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI sarba sa ma ya badz+ra dz+nyA na A be sha ya a AH__hrIM hrIM phaiM phaiM:__hU~M hU~M hU~M:__bdun pa gnas yo byin gyis brlab pa ni/__ra~M ya~M kha~M:__gzung 'dzin chos kun rnam dag dbyings:__ye shes rol pa'i zhing khams cher:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:__badz+ra s+pha ra Na khaM:__oM badz+ra ar+g+ha~M pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da AHhU~M:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrI ThA:__lan gsum/__gnyis pa dngos gzhi la brgyad las dang po dam tshig gi dkyil 'khor bskyed pa ni/__AH__gsang ba mchog gi dgyes pa na:__thams cad bdag nyid rtag bzhugs pa'i:__gdod ma'i stong chen yongs grub dbyings:__ye shes rig pa rang snang ba'i:__phyi snod klong lnga yum gyi mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__rdo rje'i srung 'khor dur khrod dang :__rnam thar chos 'byung yangs pa'i bzhir:__rang byung sprul pa'i gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__phyi gsal nang gsal 'od kyi klong :__snying po'i dkyil 'khor pad 'dab bzhi'i:__lte bar pad nyi bam ro'i steng :__rang sems baM yig dmar po las:__rgyal yum badz+ra wA ra hi:__rab dmar bskal pa'i me 'od 'bar:__khro 'dzum zhal gcig 'che ba gtsigs:__spyan gsum dmar zlum rjes chags g.yo:__dbu skra thor cog spyi bor bcings:__lhag ma sku rgyab si ler grol:__rna ltag g.yas su phag zhal ngur:__phyag g.yas rdo rje gri gug 'phyar:__g.yon pas thod pa khrag bkang gsol:__gru mo g.yon na kha TAM ga:__he ru ka dpal ngo bor rdzogs:__rus pa'i phyag rgya rnam lnga dang :__thod skam dbu rgyan do shal 'phyang :__dar dang me tog phreng bas brgyan:__skyil krung phyed pa'i gar stabs kyis:__ye shes me phung 'bar ba'i dbus:__'khor lo'i dbang phyug chen mor bzhengs:__mdun sogs phyogs bzhir g.yas bskor du:__rdo rje mkha' 'gro DA ki sngo:__rin chen mkha' 'gro gzugs can ser:__pad+ma mkha' 'gro dum skyes dmar:__las kyi mkha' 'gro la mA ljang :__de phyir mthing dmar dkar ba yi:__thugs gsung sku yi 'khor lo la:__yul chen nyer bzhi'i rnal 'byor ma:__mthing dmar dkar ba brgyad tshan gsum:__sgo bzhir sgo skyong gdong can bzhi:__mthing ser dmar dang ljang ba'i mdog:__gru chad mtshams ma phyed gzugs can:__stag gi pags pa'i sham thabs grol:__drag mo khros pa'i tshul du bzhengs:__kun kyang gri gug thod khrag bsnams:__rgyan dang cha lugs gtso mo'i tshul:__pad nyi bam ro'i gdan la rol:__gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:__til gyi gong bu kha phye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur rigs kyi bdag:__thod phreng rigs lnga'i cod pan rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__oM hU~M _trA~M hrIHaHa b+hi Shiny+tsA mi su ra ta s+t+wa~M a haMH__gnyis pa spyan 'dren ni/__hU~M _bde chen 'bar ba'i dkyil 'khor nas:__bcom ldan rdo rje phag mo yum:__gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs dang bcas:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__oM shrI badz+ra wA rA hI sarba sa ma ya e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__gsum pa brda phyag ni/__ho:__dam tshig ye shes dbyer med par:__zung 'jug dgyes pa chen por bzhugs:__gnyis med gus pa'i brda yi phyag:__rang grol chos sku'i klong du 'tshal:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha ho:__bzhi pa mchod pa ni/__oM AHhU~M:__yul kun phyi nang gsang ba yi:__mchod pa'i phyag rgya chen por shar:__bde chen dbang po'i dam tshig gis:__dgyes bzhes mchog thun dngos grub stsol:__oM shrI badz+ra wA rA hI maN+Da la sa pa ri bA' ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da pany+tsa kA ma gu Na pU dza ho:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__ma hA su kha d+hA tu pU dza ho:__drug pa bstod pa ni/__hU~M:_bcom ldan rdo rje phag mo ni:__rgyal kun skyaid dang rol pa'i yum:__gnas gsum mkha' 'gro'i sprin phung 'phro:__dkyil 'khor dbang phyug ma la bstod:__rdo rje'i sku gsung thugs yon tan:__bsam gyis mi khyab rmad po ches:__mkha' khyab 'gro ba 'dul mdzad pa'i:__phrin las lhun gyis grub la bstod:__ye shes rig rtsal d+hA ki nI:__'khor lo gsum gyi rnal 'byor ma:__sgo mtshams skyong ba'i pho nya mo:__dkyil 'khor lha tshogs kun la bstod:__de ltar mchod cing bstod pa'i mthus:__bdag cag dam tshig nyams chags byang :__dngos grub mchog gi snod du gyur:__nyid dang dbyer med mdzad du gsol:__bdun pa bzlas pa'i rnal 'byor la gsum las/__dang po bsnyen pa ni/__bdag nyid rdo rje rnal 'byor ma'i:__thugs kar rang 'dra'i ye shes sems:__de yi thugs dbus nyi zla'i sbubs:__ba~M mthar sngags kyi phreng bas bskor:__'bar ba chen po'i 'od zer gyis:__dkyil 'khor pa rnams thugs rgyud bskul:__bde chen ye shes lhag par 'bar:__sgrub pa po la nye bar dgongs:__rtsa khams rlung la byin brlabs bsam:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaT:__ces 'bum phrag bdun dang*/__gnyis pa sgrub pa ni/__thugs srog sgrub pa'i sngags phreng gis:__rang sgra sgrogs bzhin bskor ba las:__bde chen 'od zer mkha' khyab 'phros:__'phags mchog 'gro kun sgrib gnyis sbyangs:__snod bcud rdo rje btsun mo yi:__zhing dang ye shes sku ru bsgyur:__pho nya gsum gyi byin nus kun:__tshur 'dus bdag la thim pa yis:__mchog thun dngos grub thob par gyur:__oM oM oM sarba bud+d+ha DA kI nI ye:__badz+ra war+N+Na nI yai:__badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M hU~M hU~M phaT phaT phaT swA hA:__ba~M ha ri ni sa badz+ra yo gi nI sarba sid+hi pha la hU~M:__ces 'bum phrag bzhi dang*/__gsum pa las sbyor ni/__slar yang thugs srog 'od zer gyis:__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas dang :__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma'i:__shangs bug nas zhugs sku dbyings khyab:__bde stong ye shes mchog tu 'bar:__snyoms zhugs bde ba'i byang chub sems:__shangs bug nas thon rang nyid kyi:__thugs ka'i ba~M la dbyer med thim:__zag med bde ba chen po bskyed:__rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu'i:__don gyi lhan skyes mngon gyur bsam:__sgrub sngags kyi sham bur/__ma hA su kha dz+nyA na A be sha ya hU~M hU~M:__zhes sbyar ba ci rigs bzla ba ni mchog gi las sbyor ye shes 'bebs pa'i rig pa'o/__/thun mong gi las sbyor las bzhi so so'i sngags kyang rtsa sngags kyi sham bur/__oM shIn+taM ku ru swA hA:__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oMH__hrIHwA shaM ku ru hoH__hU~M mA ra ya phaT:__ces dmigs pa'i mde kha spyi ltar sbyar ba ci rigs bzla/__de ltar bdun phrag brtson pa yis:__mchog thun dngos grub myur 'grub byed:__thun bsdu ba na/__dbyangs gsal rten snying yig brgya dang bcas pas sngags kyi lhag chad bskang*/__stong tshig dang srung ma'i gtor 'bul grub nas/__bshags skong gi mar me spar la gnas yo byin gyis brlabs pa ni/__stong pa'i ngang las skad cig gis:__gnas yul gsang ba mchog gi zhing :__mchod gtor ye shes rol pa'i rgyan:__nam mkha' mdzod kyi sprin du gyur:__oM AHhU~M:dang nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis spel la/__bshags skong gi yul spyan drangs pa ni/__rang gi thugs srog sa bon las:__'od zer lcags kyu'i rnam par 'phros:__rtsa gsum chos srung rab 'byams kun:__mdun gyi nam mkhar spyan drangs bsam:__oM AHhU~M b+ha ga wAn ma hA kA ru Ni kA sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__e h+ye hi:__badz+ra sa ma ya dza:__dngos gzhi la bshags skong gnyis las dang po la gsum las dang po lus kyi nyams chags bskang ba ni brkyang phyag 'tshal te/__ho:__dgongs klong dbyer med brda yis mtshon:__snyan rgyud bdud rtsis skal ldan skyong :__byin rlabs thugs rje'i bdag nyid che:__rtsa brgyud bla ma la phyag 'tshal:__chos sku'i ngang las longs spyod rdzogs:__sprul pa'i sgyu 'phrul cir yang ston:__dngos grub rnam gnyis char bzhin 'bebs:__yi dam zhi khro la phyag 'tshal:__lhan skyes ngang las ma g.yos bzhin:__zhing sngags DA ka'i sprin phung 'phro:__mchog thun phrin las glog ltar 'khyugs:__gnas gsum mkha' 'gro la phyag 'tshal:__rig 'dzin bla ma'i bka' bzhin du:__rnal 'byor sgrub mchog bu bzhin skyong :__legs nyes stangs 'dzin bar chad sel:__chos srung gter bdag la phyag 'tshal:__phyag byar 'os pa thams cad la:__sgo gsum gus pas dad phyag 'tshal:__nyams chags sdig sgrib zhi ba dang :__ye shes rgyas par byin gyis rlobs:__oM gu ru sarba ta tha ga ta kA ya wA ka tsit+ta pra Na mye na ben+da naM ka ro mi:__gnyis pa ngag gi nyams chags skong ba ni rdo rje sems pa'i bsgom bzlas bya ste/__AH__bdag gi spyi bor pad zla'i steng :__bla ma rdor sems he ru ka:__yab yum thugs ka'i sngags phreng dang :__sku las byang sems bdud rtsi'i rgyun:__sbyor mtshams nas byung tshangs bug zhugs:__lus gang sdig sgrib nyes ltung rgyu:__'bras bu nad gdon sdug bsngal kun:__dag cing dri ma med par bsam:__stobs bzhi'i gnad dang ldan pas yig brgya mang du bzlas mthar/__oM _bla ma dpal ldan rdo rje sems:__bdag la re sa khyed las med:__thugs rje'i spyan gyis gzigs mdzod la:__nyams chags sdig ltung sbyang mdzad gsol:__bdag cag nyon mongs gzhan dbang dang :__mi shes bag med ma gus pas:__rang bzhin kha na ma tho dang :__bcas pa'i bslab las 'gal ba kun:__dag cing tshangs par stsal du gsol:__khyad par rdo rje theg pa yi:__rtsa ba sku gsung thugs mchog dang :__yan lag dam tshig nyi shu lnga:__med phyal gcig pu lhun grub sogs:__rang bzhin lta ba'i dam tshig las:__nyams 'gal ral bar gyur pa kun:__snying nas 'gyod pas mthol bshags na:__sgrib med tshangs pa'i dngos grub stsol:__nyid dang dbyer med byin rlobs shig:__snying nas gdung bas gsol btab pas:__bla ma rdo rje sems dpa' yis:__sdig ltung dag pa'i gnang ba stsal:__dgyes pas 'od zhu rang la thim:__gsum pa yid kyi nyams chags bskang ba ni/__rang yang kun gzhi ma bcos pa'i:__ngang la yid ni 'dzin pa bral:__rnam dag spros bral chos kyi sku:__chos kyi sku la gnyis su med:__ye bsrung thig le nyag gcig ngang :__spang blang las 'das phyal ba che:__rang byung rang shar lhun gyis grub:__nyams chags rtog sgrib dbyings su grol:__ma bcos rdzogs pa chen po'o:__a a aH__zhes gnyug ma khyab gdal gyi ngang du rig pa spro bsdu bral bar ci gnas su bzhag__/gnyis pa skong ba'i cho ga la gsum las dang po thun mong nyer spyod rdzas kyis bskang ba ni/__oM _dngos su 'byor dang yid kyis sprul:__rab 'byams zhing gi mchod pa'i sprin:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__dgyes bzhes dam skongs dngos grub stsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta de ba DA ki nI sa pa ri bA ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+ya shab+da pra tIts+tsha swA hA:__gnyis pa khyad par sman raka gtor mas bskang ba ni/__oM _rtsa gsum 'khor lo'i b+han+d+ha ru:__ye shes byang sems bdud rtsi bskyil:__bde ba chen po'i dam tshig 'dis:__rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__gnas gsum mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__nyams chags sdig ltung dbyings su zhi:__gzung 'dzin rtog sgrib rang sar grol:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta kha hi:__AH__'khor lo lnga yi b+hany+dza ru:__gnyis snang bsgral ba'i rak+tas bskang :__gzi brjid chen po'i dam tshig 'dis:__rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__gnas gsum mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__nyams chags sdig ltung dbyings su zhi:__gzung 'dzin rtog sgrib rang sar grol:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsol:__ma hA rak+ta khA hi:__hU~M:_phung khams skye mched gtor gzhong du:__bde chen longs spyod gtor ma bshams:__'dod yon rgyan gyi dam tshig 'dis:__rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__gnas gsum mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__nyams chags sdig ltung dbyings su zhi:__gzung 'dzin rtog sgrib rang sar grol:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsol:__ma hA ba liM ta khA hI:__gsum pa mchog tu snang gsal mar mes bskong ba ni/__ho:__sgron ma rnam bzhi'i kong bu ru:__snang ba bzhi yis mar me sbar:__'od gsal chen po'i dam tshig 'dis:__rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__gnas gsum mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__nyams chags sdig ltung dbyings su zhi:__gzung 'dzin rtog sgrib rang sar grol:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsol:__ma hA dz+nyA na dI pe pra tIts+tsha swA hA:__ces pas bshags skong grub/__gsum pa rjes kyi bya ba la dgu las/__dang po tshogs kyi mchod pa la ba la dang ma da na sogs thabs shes kyi rdzas ci 'byor pa mdzes par bshams te cho ga dngos la drug las dang po byin gyis brlab pa ni/__ra~M ya~M kha~M:__chos dbyings khyab gdal ka pA lar:__rig pa ye shes tshogs gtor bshams:__zag med bdud rtsi'i bcud du 'khyil:__'dod yon rgya mtsho'i phung por gyur:__oM AHhU~M ha ho hrIH__gnyis pa phyi yi tshogs mchod 'bul ba ni/__hU~M:_sku gsum zhing khams rab 'byams nas:__rigs brgya'i khyab bdag bla ma la:__bde gshegs rig 'dzin 'khor gyis bskor:__'dir gshegs dbang bskur byin chen phob:__thugs rjes dgongs la byin gyis rlobs:__gzugs sgra dri ro reg ldan pa'i:__'dod yon longs spyod tshogs su 'bul:__tshe rabs 'khor ba'i sdig ltung dang :__dam tshig nyams chags bskang zhing bshags:__gzung 'dzin dgra bgegs bsgral ba'i tshogs:__ye shes chen po'i zhal du bstab:__dgyes bzhes dam skongs dngos grub stsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza ho:__hU~M:_'og min gsang chen pho brang nas:__yi dam zhi khro rab 'byams la:__bka' nyan pho nya'i 'khor gyis bskor:__'dir gshegs dbang bskur byin chen phob:__thugs rjes dgongs la byin gyis rlobs:__gzugs sgra dri ro reg ldan pa'i:__'dod yon longs spyod tshogs su 'bul:__tshe rabs 'khor ba'i sdig ltung dang :__dam tshig nyams chags bskang zhing bshags:__gzung 'dzin dgra bgegs bsgral ba'i tshogs:__ye shes chen po'i zhal du bstab:__dgyes bzhes dam skongs dngos grub stsol:__oM maN+Da la de ba ga Na sa pa ri bA ra ga Na tsakra pU dza ho:__hU~M:__gsang ba mchog gi dgyes pa na:__dbyings yum rdo rje phag mo la:__gnas gsum mkha' 'gro'i 'khor gyis bskor:__'dir gshegs dbang bskur byin chen phob:__thugs rjes dgongs la byin gyis rlobs:__gzugs sgra dri ro reg ldan pa'i:__'dod yon longs spyod tshogs su 'bul:__tshe rabs 'khor ba'i sdig ltung dang :__dam tshig nyams chags bskang zhing bshags:__gzung 'dzin dgra bgegs bsgral ba'i tshogs:__ye shes chen po'i zhal du bstab:__dgyes bzhes dam skongs dngos grub stsol:__oM badz+ra bA rA hI maN+Da la sa pa ri bA ra ga Na tsakra pU dza ho:__gsum pa nang du phung khams skye mched kyi lha tshogs rnams mchod pa'i phyir tshogs la rol ba ni/__ho:__lhun grub rdo rje phung po'i grong :__rtsa rlung thig le'i gzi 'od 'bar:__ye shes chen po'i lha tshogs rnams:__kha sbyor bde ba'i rol pa che:__rdo rje'i dam tshig bla med pa:__tshogs kyi mchod pa dgyes par bzhes:__rmad byung bsod nams tshogs rdzogs shing :__bde chen ye shes rgyas gyur cig:__a ho ma hA su kha ga Na tsakra a la la ho:__zhes thabs shes kyi rdzas la tshim par rol/__bzhi pa gsang ba dngos sam ye shes kyi phyag rgyar snyoms par zhugs pa'i tshogs la spyod pa ni/__ho:__e yi cha byad bzang po yi:__dbus su wa~M gi rnam pas brgyan:__sangs rgyas rin chen za ma tog:__'du shes gsum gyis mnyam sbyar bas:__dga' ba bzhi yi ye shes bskyed:__stong pa bzhi yi nyams myong drangs:__bde stong dbyer med lhan cig skyes:__mchog tu mi 'gyur 'od gsal ba'o:__a a a:__lnga pa lhag ma bsngo ba ni/__lhag ma rnams bsog 'jog med par bsdus la bdud rtsi'i bran/__pany+tsa a mr-i ta ga Na pu dza hU~M ha ho hrIH__e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__hU~M:__bcom ldan rdo rje phag mo yi:__lhag la dbang ba'i bka' nyan ma:__mkha' 'gro ging lang dbang phyug dang :__'bar ma sbor ma pho nya'i tshogs:__dpal gyi pham phabs dgyes par bzhes:__'khor srung rkyen dang sun ma zlog:__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__rnam bzhi'i phrin las 'grub par mdzod:__oM sarba DA ka DA ki ni uts+tshiSh+tA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__ces rngams stabs kyis khyer la srin mo'i za lam mtshams su spungs/__drug pa smon lam gdab pa ni/__ho:__rab 'byams dkyil 'khor lha tshogs dgongs su gsol:__bdag cag rnal 'byor mched dang lcam dral gyis:__dam tshig chen po'i mchod pa phul ba'i mthus:__nyams chags rtog sgrib mun pa dbyings su sangs:__mchog thun dngos grub ye shes snang ba rgyas:__bla ma yi dam mkha' 'gros rjes bzung nas:__rdo rje'i lam las rnam grol 'bras bu'i mchog:__dka' ba med par tshe 'dir 'grub par shog:__nam zhig mi rtag skye 'chi byung srid tshe:__ye shes sgron ma'i snang bas shul mtshon te:__'og min bde chen zhing du dbugs phyung nas:__phyams gcig lhan skyes ye shes sku 'grub shog:__gnyis pa thugs dam bskul ba ni/__hU~M:_nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__srid zhir mi gnas ye shes sku brnyes pa'i:__longs spyod rdzogs dang sprul pa'i lha tshogs rnams:__thugs dam bskul lo thugs rje'i rtsal shugs phyung :__las nyon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun tshogs:__mthu rtsal me yis bsregs shing sbyang du gsol:__phrin las bzhi dang grub pa chen po'i phul:__ye shes chu yi bskyed cing 'phel bar mdzod:__gsang ba'i dgra sod 'jigs pa'i bdud bzhi thul:__bar chad 'phrang gsum dbyings kyi thig ler stims:__bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku che:__rang byung 'od gsal rtogs pa'i phrin las mdzod:__gsum pa chad mdo bsgrag pa ni/__hU~M:_sngon tshe 'og min chos dbyings pho brang du:__gdod ma'i mgon po bde gshegs sras bcas kyis:__byin gyis brlabs pa'i ye shes chos srung rnams:__mchod gtor 'di bzhes gzung 'dzin dbyings su sgrol:__bar du lha gnas gsum dang dzaM gling du:__brda brgyud rig 'dzin grub pa che rnams kyis:__dam la bzhag pa'i mkha' 'gro chos skyong tshogs:__mchod gtor 'di bzhes tshe dpal nyams rtogs spel:__tha ma 'phags bod rdo rje'i gnas rnams su:__snyan brgyud tshul bzhin 'dzin pa'i rnal 'byor gyis:__thugs dam bskul ba'i las byed dregs pa'i sde:__mchod gtor 'di bzhes snang sems dbang du sdus:__da ltar bsnyen cing sgrub pa'i tshogs khang 'dir:__bde gshegs gdung 'dzin rnal 'byor bdag cag la:__'go zhing skyong ba'i dam can tshogs rnams kun:__mchod gtor 'di bzhes rnam bzhi'i phrin las mdzod:__sarba d+harma pA la kiM ka ra ma hA ba liM ta khA hi:__bzhi pa brtan ma bskyang ba ni/__hU~M b+h+yo:__dus sbyor bcu gnyis gnas su dag pa la:__bden don bcu gnyis rdo rje'i DA ki ni:__brtan ma bcu gnyis skyong ma ya ma'i tshogs:__dkyil 'khor pham phabs dam tshig mgron du gshegs:__sngon tshe slob dpon pad+ma thod phreng dang :__dpal gyi seng ge'i spyan sngar zhal bzhes ltar:__gtor ma'i bshal chu bdud rtsi 'di gsol la:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__'gal rkyen kun sol mthun rkyen yid bzhin sgrubs:__gangs can phyogs bzhi'i mtshams kyi so kha srungs:__mtha' dbus 'gro kun bde zhing skyid pa dang :__thub bstan bshad sgrub 'phel ba'i phrin las mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__lnga pa rta bro ni/__hU~M:_sgrub la 'tshe ba'i dam sri sgab 'dre'i tshogs:__e dbyings bkug gzir lhun po'i phyag rgyas gdab:__srid pa spyi gnon rdo rje'i rta bro yis:__byang chub bar du mi ldang mnan par bya:__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI ba hi hi hi hU~M phaT:__ya ma dam sri s+t+wa~M b+ha ya e laM nan:__drug pa btang rag 'bul zhing dngos grub blang ba ni/__mchod cing bstod la/__ho:__ye shes dkyil 'khor lha tshogs rnams:__dang por bsnyen cing bar du bsgrubs:__tha ma las kyi dngos grub che'i:__phrin las gsol ba'i dus lags na:__rtag rgyun shugs kyi thugs rje la:__bskul zhing gsol 'debs mi 'tshal yang :__gdul bya'i yul la 'jug pa'i phyir:__da lta thugs dam gnad nas bskul:__ma g.yel dgongs pa'i rtsal skyed la:__phrin las bzhi dang grub pa brgyad:__mchog tu mi 'gyur sku gsung thugs:__ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la ho:__bdun pa nongs bshags ni/__ho:__don dam dbyings la bshags bya ma dmigs kyang :__kun rdzob bsnyen sgrub phrin las brtsams pa la:__lhag chad 'gal zhing 'khrul sogs nongs pa'i tshogs:__snying nas mthol bshags tshangs par stsal du gsol:__yi ge brgya pa brjod/_brgyad pa nyer bsdu ni/__a:__'gag med rig rtsal rol pa'i dkyil 'khor pa:__rim gyis bdag thim 'od gsal stong nyid dbyings:__skye med spros bral ma bcos gnyug ma'i ngang :__spang blang spro bsdu bral ba'i ngang du bzhag:__a a a:__dgu pa rjes spyod lhar ldang ba ni/__oM AHhU~M:__slar yang chu las rlabs kyi phreng ba ltar:__dbyings rig rang shar phyag rgya gcig pa'i sku:__sgo gsum sku gsung thugs kyi srog ldan pas:__lha sngags chos sku'i spyod yul mchog la 'jug:__badz+ra ma hA mu dra kA ya wA ka tsit+ta rak+Sha haM:__bcu pa smon lam gdab pa ni/__ho:__gnyis med byang chub sems kyi dkyil 'khor du:__dus gsum bsags pa'i dge tshogs ci mchis pa:__mkha' khyab 'gro ba'i don du bsngos pa'i mthus:__bdag gzhan mi gnas ye shes myur thob shog:__bcu gcig pa shis brjod ni/__oM:_spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:__zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos:__rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes:__'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog:__rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang :__sgyu 'phrul drwa ba'i skur snang yi dam lha:__rnal 'byor grogs mdzad gnas gsum mkha' 'gro yis:__dngos grub dpal 'byor rgyas pa'i bkra shis shog:__shin tu zhi ba chos sku'i dbyings nyid las:__rig pa rang shar bde chen longs spyod rdzogs:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad sprul pa'i skur:__dbyer med mngon par byang chub bkra shis shog:__ces brjod rol mo 'khrol shing me tog gi char phab pas dus gsum kun tu dge legs kyi snang ba rgya cher spel bar bya'o/__/ces skor lnga'i las byang dang dbang chog bcas bsgrig par byos shig ces/__ris su ma chad pa'i bstan pa yongs kyi zhabs 'degs pa blo gros phun tshogs lags nas nang brtse'i bskul ma snga phyir lan grangs gnang ba don yod par bya ba'i phyir/__phun tshogs rnam rgyal tu 'bod pas mdo khams rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwar rang gnas kyi khang bur gus pa chen pos sbyar ba ste/_dge des tshe rabs kun tu rdo rje btsun mo bde chen rgyal mo'i gsang ba gsum gyis rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/yi ge pa ni gcung dkon mchog rgyal mtshan no/__/mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information