JKW-KABAB-08-NYA-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:00, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")

བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གྲུབ་གཉིས་མཛོད་བརྒྱའི་ལྡེའུ་མིག།
Wylie title bla ma bde mchog 'khor lo'i sgrub khog grub gnyis mdzod brgya'i lde'u mig JKW-KABAB-08-NYA-032.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 32, Pages 693-733 (Folios 1a to 21a2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rgya ston pad+ma dbang phyug, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. bla ma bde mchog 'khor lo'i sgrub khog grub gnyis mdzod brgya'i lde'u mig. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 693-733. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་རྗེས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ལྟེ་བ་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་དང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཡུམ་སྲས་ནས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གྱིས་ལོ་བསྟར་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཚོགས་སྒྲུབ་འཛུགས་པའི་ཆེད་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྟར་བས་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ངལ་འཚོ་ཞིང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་སྲིད་ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang kun mkhyen pad+ma dkar po'i rnam 'phrul ngag dbang rnam rgyal gyi phyag rjes dpal ldan 'brug pa bka' brgyud kyi gdan sa lte ba spungs thang bde chen pho brang du 'brug rgyal bzhi pa 'jigs med seng ge dbang phyug dang rgyal yum skal bzang chos sgron yum sras nas dpal 'khor lo sdom pa lha bcu gsum gtso bor gyur pa'i rtsa ba gsum gyi gtsug lag khang gsar bskrun gyis lo bstar zab chos 'di'i tshogs sgrub 'dzugs pa'i ched du bka' bstsal ba bzhin 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis chog khrigs su bstar bas yid can mtha' dag bde chen sgyu 'phrul drwa ba'i dkyil 'khor du ngal 'tsho zhing dpal ldan 'brug pa phyogs las rnam rgyal gyi chos srid nyi zla'i snang ba rtag tu brtan pa'i rten 'byung du gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

[edit]
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གྲུབ་གཉིས་མཛོད་བརྒྱའི་ལྡེའུ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། བདེ་ཆེན་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་འཇོ་སྒེག་ལས། །དངོས་གྲུབ་ལང་ཚོའི་བཅུད་འཛིན་རྩ་གསུམ་ལྷ། །རང་རིག་ངེས་པ་དོན་གྱི་བླ་མ་རུ། །གཉིས་མེད་རོ་མཉམ་ལྟ་བའི་ཕྱག་གིས་འདུད། །ཁྱེད་ཀྱི་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །བདེ་བླག་བརྩོན་པའི་ཐབས་གཞན་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི། །ཕྱག་བཞེས་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་བཞེད་གཞུང་བཞིན། །བསྡེབས་ལ་གནང་སྩོལ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །དེ་ཡང་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བའི་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལས། སྒྲུབ་ཆེན་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་ངེས་པར་དོན་གཉེར་ན༔ གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་ཡོ་བྱད་སོགས༔ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཞི་བཟུང་ནས༔ བསྙེན་པས་ས་ཡི་ཆོ་ག་དང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚམས་རྣམས་བཅད༔ ཉེ་བསྙེན་ལྷག་པར་གནས་པ་དང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ཤིང་རྒྱས་པར་བཀྲམ༔ སྒྲུབ་རྫས་སྒྲུབ་པོ་མངའ་གསོལ་ནས༔ རྟགས་གདབ་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད༔ སྒྲུབ་པ་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི༔ ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲང་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ༔ ཛབ྄་བསྐུལ་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ བར་མ་ཆོད་ཅིང་ཏིང་འཛིན་གསལ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དུས་དྲུག་འབུལ༔ བར་ཆད་བགེགས་བསལ་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་བླངས་རྟགས་ཐོན་ནས༔ སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་རང་དོན་དུ༔ དངོས་གྲུབ་རིམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བླང་༔ གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་རྗེས་འཛིན་བྱ༔ གཉིས་དོན་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་སོགས༔ ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མཐར་དབྱུང་ངོ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། བླ་མ་ལོངས་སྐུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་རིམ་བསྟན་པ་དང༌། འཕྲོས་དོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང་བ་ནི། རྒྱུད་ལས། བསྙེན་རྫོགས་རྟགས་ལྡན་སྟོན་པ་དང་༔ དད་བརྩོན་བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་པའི་འཁོར༔ གནས་དུས་ཡོ་བྱད་ཕུན་ཚོགས་པས༔ ཞེས་དང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་རྣམ་པ་བཞིས༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ལེན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་བསྙེན་པ་དང་ཉེ་བསྙེན། དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་སྒྲུབ་པ། རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ། སྒྲུབ་པ་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བ་བཞིས་བསྡུས་པ་ལས། དང་པོ་ལ་ལྔ། ས་ཆོག །མཚམས་གཅོད། སྟ་གོན། རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་བ། སྒྲུབ་པ་པོ་གནས་སུ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ས་བརྟགས་པ་ནི་སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པ་ལ་མི་དགོས། ས་སློང་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ། མཉྫིའི་ཁར་ས་ལྷའི་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་མཐེབ་ཀྱུ་དང་རིལ་བུས་མཚན་པ། མདུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་བཅས་པའི་མཐར། བྱང་ཤར་དུ་མཚམས་འཛིན་གྱི་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་དང་བཅས་པས་གཡས་སུ་བསྐོར། ལོགས་གང་བདེར་བདག་བསྐྱེད་མཆོད་པ་བླ་གཏོར་དམར་ཟླུམ་སྨན་རཀ་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམས། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་དང༌། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་སོགས་ཚོགས་བསགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རིན་ཆེན་བྷནྡྷའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་འོད་དུ་འབར༔ ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་སྣོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡི་དམ་ལྷ༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ གསལ་ལ་མ་འདྲེས་རྩེ་གཅིག་བསྒོམ༔ ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ། ཨ་ཨ་ཨ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཾ༔ ཞེས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་གཉུག་མའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང༌། ས་ལྷའི་མཆོད་པ་རྣམས་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱང༌། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་བསྡུ་རྒྱ་དང་བཅས་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་སོ་སོའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་མཆོད། རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་བས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུངྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ། དགོངས་ཤིག་ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་སྡེ་དང་དཔུང་༔ གངས་རི་གཡའ་རྩེ་ལུ་མ་སྐྱེད་མོས་ཚལ༔ མཚོ་རྫིང་ལྟེང་ཀ་སོ་སོའི་གནས་རྣམས་ནས༔ ལྷ་ཀླུ་ས་བདག་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས༔ ཛམ་གླིང་གྲྭ་བཞིར་སྒྲུབ་པའི་ས་བསླང་ཕྱིར༔ ས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདིར་གཤེགས་ཏེ༔ བྱིན་བརླབས་བསྔོས་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ས་འདི་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ་ནས། དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། སྟེགས་བུའི་མདུན་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་མཆོག་གི་ཕུར་བུ་བཟུང་ལ། བདག་ཉིད་པདྨ་བཛྲ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ། དེ་ཉིད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བཏབ་སྟེ་ལན་བདུན་བཟླས་པས། ཕུར་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་དམར་པོས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། བདག་གི་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །སྦྱོང་བ་ལ། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་སྦྱོང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པར་བསམས་ནས་ཕྱག་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་བཞག །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་ལག་གཡས་ས་ལ་རེག་པའི་ཚུལ་བྱས་ནས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ལན་གསུམ་གྱིས་ས་ལ་བསྣུན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྦྱོང་བ་ནི། བདག་ཉིད་པདྨ་བཛྲར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་ཕྲ་མོ་གྲངས་མེད་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་པས་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས། དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམ། བསྡུ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ལ་ཅུང་ཟད་སྤྲོ་ན་བཟུང་བ་ནི། སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་པ་ཅོད་པན་ཅན་བཅུ་འབྲུའི་སྣོད་དུ་བཙུགས་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་སྟེགས་བུའི་དབུས་ནས་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པའི་མདུན་དུ་དང༌། ཕུར་སྟེགས་ཨེ་བཅུ་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུར་བཀོད། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་བཅུ་འཕྲོས། ཨོཾ་ཊཱ་ཀི་རཱ་ཛ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད་པས་ཁྲོ་བོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཐོ་བ་ཐོགས་པ་སྤྲོས། ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་བཀུག་ནས་ཐོ་བས་བསྣུན་ཏེ་གཟིར། ཨེ་བཅུར་བཀོད་པར་གྱུར། ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་བཅུ་སྤྲོས་པ་ལས་ཕུར་བུ་རྣམས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྐུ་སྨད་ཕུར་བུའི་དབལ་ཅན་དུ་གྱུར། ཧཱུྃ་བཅུ་བརྗོད། ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་བཏབ་པར་གྱུར། སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གཡས་ཐོ་བ་དང༌། གཡོན་པས་སྟེང་གི་ཁྲོ་བོའི་ཕུར་པ་སོགས་རིམ་བཞིན་ཐོགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ། གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཕཊ྄། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ། ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ། པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ཧཱུྃ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ། ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཏྲཻ་ལོཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ། བིནྡྷ་བིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཧཱུྃ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྱ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ། ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ། སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་རེ་རེའི་མཐར། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་སོགས་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་སྔགས་ཧཱུྃ་ཀ་ར་བཞིན་སྦྱར་ཏེ་འབར་བའི་སྟངས་སྟབས་དང་བཅས་ཏེ་སྟེང་གི་ཕུར་བུར་ཤར་གྱི་ཤར་དང༌། ཕྱོགས་བཞི་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དང༌། མཚམས་བཞི་བྱང་ཤར་ནས་གཡོན་བསྐོར་དང༌། འོག་གི་ཕུར་བུ་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་གདབ་ཅིང༌། ཕྱོགས་བཅུར་ཕུར་བུ་བཏབ་པས་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་འབར་བས་བགེགས་རྣམས་བསྲེགས་ཤིང་མི་གནས་པར་གྱུར་པར་བསམ། སྐབས་འདིར་སྤྱི་བཤགས་བྱ་བར་གསུང་པ་ནི། སཱཙྪ་གདབ་པ། སྲོག་བསླུ། ཉེའུ་འདོན། བཤགས་སྐོང༌། སྦྱིན་སྲེག །མགྲོན་བཞི་ལ་མཆོད་སྦྱིན་ཅི་འབྱོར་དང༌། གཟུང་མདོ་སྒྲོགས། ཁྱད་པར་གནས་ཁང་གི་ཤར་དུ་ཤེར་ཕྱིན། ལྷོར་སྟོབས་པོ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་ལང་གཤེགས། བྱང་དུ་ཏོག་གཟུངས་རྣམས་འདོན་པ་སོགས་དགེ་བའི་དཔུང་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རང་ངམ་གཞན་གྱིས་ཅི་འགྲུབ་ཏུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་མཚམས་བཅད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཕྱི་མཚམས་ནི་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་བཞིའི་ཐོ་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་སོ་སོའི་སྐུ་རྟེན་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པའི་མདུན་དུ་སྟེགས་ཁེབ་ལྡན་གྱི་ཁར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུའི་སྟེང་དུ་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་མདུན་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་རིལ་བུས་མཚན་པ་རེ་དང༌། དེའི་མདུན་དུ་གཡོན་ནས་བརྩམས་པའི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་བཅས་པ་བཤམས་ལ། སློབ་དཔོན་འདུས་པ་དང་བཅས་རོལ་ཆ་སེར་སྦྲེང་གིས་ཤར་གྱི་ཐོའི་རྩར་འཁོད་ལ། མཆོད་གཏོར་རྣམས་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱང༌། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབས། ཐོ་སྐུ་རྟེན་དང་བཅས་པ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་རྟེན་ལ་བསྟིམ། ཨོཾ་དྷྲྀཥྟ་རཥྟཱ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་གི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་རྒྱས་སྙིང་པོའི་མཐར། བ་ལིཾ་ཏ་ནཱ་ནཱ་ཁ་དནྟུ་གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་ཧཱུྃ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ཤར་ཕྱོགས་ནས༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་གི་མཐུས༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ བདག་ཅག་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ མ་དག་པ་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འགྲོ་དོན་པི་ཝཾ་བསྣམས༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་འཁོར་ཚོགས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བས་སྲུང་བའི་ལས་མཛད་པར་བསམ་ཞིང༌། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ནས་ལྷོའི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཐོ་བསང་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་རྟེན་ལ་བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་རུ་ཌྷ་ཀ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། བ་ལིཾ་ཏ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་མཐུ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ བདག་ཅག་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ མ་དག་པ་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་སྐུ༔ དུག་གསུམ་འཇོམས་པའི་བེ་ཅོན་རལ་གྲི་བསྣམས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གྲུལ་བུམ་འཁོར་ཚོགས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲ་ས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ནས་ནུབ་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཐོ་བསང་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་རྟེན་ལ་བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་རཱུ་པཀྵ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་དང་ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། བ་ལིཾ་ཏ་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་གི་མཐུས༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ བདག་ཅག་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ མ་དག་པ་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ དབང་དྲག་དམར་སྨུག་འབར་བ་འཇིགས་པའི་སྐུ༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་དབང་འཁོར་ཚོགས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ནས་བྱང་གི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཐོ་བསང་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་རྟེན་ལ་བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། བ་ལིཾ་ཏ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་གླིང་བཞིའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་གི་མཐུས༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ བདག་ཅག་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ མ་དག་པ་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལོངས་སྤྱོད་མཐར་ཕྱིན་སྐུ༔ རིན་ཆེན་གཏེར་ལྡན་ནེའུ་ལེ་བེ་ཅོན་བསྣམས༔ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་འཁོར་ཚོགས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །གཉིས་པ་བར་མཚམས་ལ་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་དམ་སྲི་མནན་པ་ནི། དུག་ཤོག་ལ་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་སྙིང་གར་ཏྲིའི་མཐར། ཡ་མ་དམ་སྲི་གཾ་པ་རི་མཱ་ར་ཡ་ཛཿ ཞེས་བྲིས་ལ་དུག་ཁྲག་བྱུག་པ་བྲུབ་ཁུང་དུ་བཀོད་ནས་བསྐུལ་གསེར་སྐྱེམས་གཟུ་དཔང་དམིགས་བྱ་འགུགས་བསྟིམ་ཐུན་གྱིས་བྲབ་ནས་མནན་ཐོད་དུ་བཅུག་པ་རྣམས་སྔ་ཉིན་ནས་རྡོ་རྗེ་མཚམས་པ་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡོད་ན་དང༌། མ་གྲུབ་ན་ལིང་རྐྱང་སྒྲུབ་ཁང་གི་སྒོ་དྲུང་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་བྲུས་པའི་ནང་དུ་བཀོད་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གསེར་སྐྱེམས་ཐོགས་ཏེ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། འདོད་ཡོན་ཟག་པ་མེད་པ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་སུམ་ཅུ་སོགས༔ ཡེ་ཤེས་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་དམ་ཅན་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་གབ་སྦས་བསྟན་པ་སྐྱོང་༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སོགས༔ སྲིད་གསུམ་འབྱུང་པོ་མཐུ་སྟོབས་ཅན་རྣམས་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་གསེར་སྐྱེམས་བཏང༌། ཨེ་ཡཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དམ་སྲི་ཕོ་མོ་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ན་མོ། རིག་འཛིན་སོགས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཁྱད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་ཡ་མ་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་འགུགས་གཞུག་བྱས་ལ་སྐྱེར་པའི་ཕུར་ཆུང་གཅིག་མི་གཡོ་བར་བསྐྱེད་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྱ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ཚར་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ནས། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་མཆོག་འདིར༔ སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ བཀའ་ལས་འདས་པའི་དམ་སྲི་རྣམས༔ གསད་ཅིང་གནན་པའི་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཧཱུྃ་གི་ཁྲོ་བོ་ཨཱརྱ་ཨ་ཙ་ལེ༔ སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་རྔམས་བརྗིད་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ དུར་ཁྲོད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་འཇོམས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨཱརྱ་ཨ་ཙ་ལེ་དམ་སྲི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ ཅེས་གནན་ཐོད་དམ་ལིང་ག་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྐྱེར་པའི་ཕུར་ཆུང་བཏབ། ཐུན་རྫས་ཀྱིས་བྲབ། མནན་ཆས་དོང་ནང་དུ་བསྐྱུར། རོ་གཡམ་ལ་རི་གླིང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པས་བཀབ་པའི་སྟེང་སཱཙྪ་ནག་པོས་མནན་རྗེས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཨཱརྱ་ཨ་ཙ་ལའི་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་དུ་ས་ཆུ་མེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་མི་མངོན་པར་བྱས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེས་རྒྱ་གྲམ་མདུན་དུ་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ རིན་རབ་ཆེན་པོའི་རྨང་དུ་གནན༔ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་དུ་བསྐྱུར༔ གཤིན་རྗེ་ནག་པོའི་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཆུ་སྲིན་གདུག་པའི་ཁ་རུ་བརྫངས༔ འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱས་མནན༔ བདུན་བརྒྱུད་རིགས་ནི་བརླག་པར་འགྱུར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མི་ནུས་སོ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་སྐྱེས་ན་གཏོང་༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དོན་བསམ་མོ། །དེའི་སྟེང་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སུམྦྷ་ནི་བརྗོད་བཞིན་ཏུ་ལག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ནས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ དཔལ་གྱི་རྟ་གདོང་རྔམས་བཞད་འཚེར༔ དབང་དྲག་འབར་བས་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོ་དབྱིངས་སུ་མནན༔ ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཞེས་བྲོ་བརྡུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་སྒོ་བྱང་གདགས་པ་ནི། ར་སོག་གམ་རོ་རས་ལ་གཤིན་རྗེ་མངོན་རྟོགས་ལྟར་བྲིས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་སྙིང་པོ་དང་འདོད་གསོལ་བཅས་བྲིས་པ་སྒོའི་ཐེམ་གྱི་ཕྱི་ངོས་སུ་བཏགས་པའི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་མཐེབ་རིལ་གྱིས་མཚན་པ་དང༌། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་བཅས་བཤམས་པ་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སྐུ་རྟེན་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཐིང་ནག་འཁོར་ལོ་དང་ཐོད་དབྱུག་འཛིན་པ་ཁྲོ་གཏུམ་འཇིགས་པའི་ཆས་ཅན་མ་ཧེ་ལ་དོར་སྟབས་ཀྱིས་གནས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀརྨ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ཉེར་གཅིག་བཟླ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད་ལ། རང་སྔགས་ཀྱི་མཐར། བ་ལིཾ་ཏ་ནཱ་ནཱ་ཁཱ་དནྟུ་གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་ཧཱུྃ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་རྒྱས་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ གསང་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་བདག་པོ་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་བཀའ་བསྩལ་ལྟར༔ དེ་བཞིན་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ བཀའ་གསང་གཞུང་བཞིན་འདི་བསྒྲུབས་ནས༔ ཡང་དག་དོན་ཆེན་དེང་སྒྲུབ་ན༔ འདི་ལ་གནོད་ཅིང་བར་གཅོད་པ༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ཀུན༔ ཁྱོད་ཀྱི་གཡོག་དང་འཁོར་ལགས་པས༔ རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཆོས་ཤོད་ལ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ བླ་མེད་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་བར༔ ས་འདི་ཡན་ཆད་མ་བཏང་བར༔ ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་མུ་རན་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡལ་གམ་ཐུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་རྟེན་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ནས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། སྒོ་ཐེམ་གྱི་ནང་དུ་བྲུབ་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཟན་ལིང་ལ་སེང་ལྡེང་ངམ་སྐྱེར་པའི་ཕུར་བུའི་དཔལ་ལ་མི་གཡོ་བའི་སྔགས་དང༌། མགུལ་དུ་རྒྱ་ཤོག་ལ་འདི་ཡན་ཆད་སུའང་མ་འདའ་ཞིག་ཅེས་བྲིས་ཏེ་བཏགས་པ་བཏབ། སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུའང་མ་འདའ་ཞིག༔ ཅེས་བརྗོད། གསུམ་པ་ནང་མཚམས་ལ་དང་པོ་མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་མ་ཏྲཾ་གི་གཟུགས་བརྙན་མགོ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་པ་གན་རྐྱལ་དུ་བཞག །སྟེགས་བུའི་ཤར་ངོས་སུ་སློབ་དཔོན་ཞལ་ནུབ་བསྟན་གྱིས་ཕྱག་ཏུ་གཡབ་དར་དང་དྲིལ་བུ་བསྣམས་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅ཧཾ། བདག་ཉིད་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་ཏེ། མ་ཏྲཾ་ཀ་རུ་དྲ་ཛཿ ལན་བདུན་བརྗོད། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་སོགས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཁྱད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ངོ་བོ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་རྣམ་པ་མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བཀུག་སྟེ་གཟུགས་ལ་བསྟིམ་ནས། ཧཱུྃ༔ མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ སྔོན་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཀུན་ལ་བསྒྲིབས༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ བསྒྲལ་ནས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བྱས༔ ཁུངས་དང་རྫས་བཅས་བདག་ལས་བྱུང་༔ བདག་མེད་སྟོང་པའི་ཐོ་བས་གཞོམ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་ཛ༔ ཁ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་ཛཿ ཞེས་པས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཆད་པར་ལྟ་བ་རྣམས་གཞོམ་པའི་དོན་དང༌། མ་ཏྲཾ་གི་གཟུགས་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞབས་གཡས་པའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་མནན་པ་ནི༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀས༔ མགོ་ནི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་བསྟན༔ རྐང་པ་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་བསྟན༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཞབས་ནི་གཡས་གཡོན་གྱིས༔ གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཚུལ་དུ་མནན༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དྲི་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ མ་ཧཱ་དེ་བ་རུ་དྲ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་བདུན་བཟླ་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལག་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་གསུམ་སྦྲེང་བ་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་རྒྱས་སྙིང་གར་བསྣུན་ཚུལ་བྱས་ལ། གཟུགས་ཕུང་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག །མ་རིག་སྒོ་ལྔའི་སྦུབ་དྲལ། རྣམ་ཤེས་ཏྲི་ནག་པོར་གནས་པ་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་སྦྱངས་པས་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོར་གྱུར་པ་བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ནས་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ལས་རྡོར་གྱིས་མ་ཏྲཾ་གི་ལྷུ་ཚིག་སོ་སོར་ཕྲལ་ནས་སྟེགས་བུའི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མགོ །ནུབ་ཏུ་སྙིང༌། ནུབ་བྱང་དུ་ལག་གཡོན། བྱང་དུ་རྐང་གཡོན། བྱང་ཤར་དུ་གསང་གནས། ཤར་དུ་རྐང་གཡས། ཤར་ལྷོར་ལག་གཡས། ལྷོར་གློ་བ། དབུས་སུ་ཁོག་པ་བཅས་ཕྱོགས་མཚམས་སོ་སོར་བཀོད། སློབ་དཔོན་ཤར་དུ་གནས་པས། བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ། ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་ཁོག་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཁོག་པ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞས་ཡས་ཁང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རྭ་བ་མེ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བར་གྱུར། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་གཡས་ཕྱི་དང་གཡོན་ནང་དུ་བྱས་པའི་ཁུ་ཚུར་དཔུང་མགོར་བསྣོལ་ཞིང༌། ཧཱུྃ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་ལན་བདུན་བཟླས་ནས་རྒྱ་བཀྲོལ་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ཤག་གིས་ཕྱེ་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་གར་གྱིས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ༔ ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཅེས་བརྗོད་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པར་གྱུར། ཞེས་བརྗོད་ལ་སྟེགས་བུའི་དབུས་ཀྱི་ཁྲིའུ་ཁར་སློབ་དཔོན་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པར་བཞུགས། གཉིས་པ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་མཉམ་ཉིད་ངང་གིས་ཁྲོ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པའི་རང་རྩལ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་མེ་མཚོན་ཁྲོ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་འདོན་བསྒོམ་བྱའོ། །གསུམ་པ་སྟ་གོན་བྱ་བ་ནི། ལྷ་དང༌། བུམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞི་ལ་མེ་ཏོག་བཀྲམ། སྤོས་བཏུལ་ལ། བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་དང་༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་༔ སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས༔ གནས་འདིར་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་འདེབས་འཚལ་ན༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་གནང་བ་དང་༔ སྣོད་བཅུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རང་གཞན་ཕན་གདགས་ཕྱིར༔ སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་གྱིས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བས་བྱིན་བརླབ་འགྱུར༔ གནང་བ་བསྩལ་ནས་འོད་དུ་ཞུ༔ བདག་དང་གནས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རབ་སྦྱངས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་གྱུར༔ ཞེས་མོས། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་གཏེར་གཞུང་གི་དབང་ལ་སྟ་གོན་མེད་ཀྱང་འདི་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བར་གནང་བ་ཞུ་བའི་དོན་ཡིན་པས་དབང་བསྐུར་དང་མི་འབྲེལ་ཡང་ངེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དྲིའི་ཆུ་དང་སོ་ལྔའི་རྫས་སྦྱར་བ་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་གཟུངས་རྡོར་ལྡན་པ་དང༌། ལས་ཀྱི་བུམ་པ་བཅས་སྟེགས་ལ་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཕྱི་མཆོད་བསྐོར་བཤམས་བྱས་ལ། བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ་བླ་མ་བདེ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾཿ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿབཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ས་མ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྷ་རྫས་དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བདེ་སྟོང་ཟུག་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར༔ སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཟུངས་ཐག་བླང་ལ། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ༔ འཁྲིལ་ནས་བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ དེ་དག་སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ བབ་པས་བུམ་ཆུར་གཉིས་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར༔ ཞེས་དམིགས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ། ལས་བུམ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་གཡས་པདྨའི་དབྱུག་ཏོ་དང༌། གཡོན་མེ་ཡི་ཞགས་པ་ཐོགས་པར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བབ་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་བཟླས་མཐར་དུང་ཞལ་གྱི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ལ། ལྷ་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་པར་གྱུར། བཞི་པ་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་བ་ལ། དང་པོ་ཆག་ཆག་གདབ་པ་ནི། བདུད་རྩི་ལྔ་ཆང་དང་སྦྱར་བས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་བྱང་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཁྱེམས་མེད་པར་བྱུགས་ཤིང༌། ཧཱུྃ༔ ཚེ་མཆོག་འཛིན་པའི་དངོས་གྲུབ་དྲི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་དཀར་བས་ན༔ མཱཾ་ས་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན༔ རཀྟ་ཆགས་པའི་གནས་ཆེན་པོ༔ བདུད་རྩི་གུར་གུམ་དྲི་ཡི་ཆུ༔ གདོད་ནས་དག་པའི་རྩ་བ་ལྔ༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་འཁོར་བའི་རྒྱུ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔར་བྱིན་བརླབས་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་དགུ་རུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཧེ་རུ་ཀ་པཱཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛྙཱ་ན་མཎྜལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་ཐིག་ཚོན་གྱི་བྱ་བ་ནི། དེང་སང་ཕལ་ཆེར་གྱིས་མི་འགྲུབ་པ་མང་བས་འདིར་མ་བཀོད་ལ། རས་བྲིས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱ་བའི་སྟེགས་བུར་ཞི་དཀྱིལ་སྤྱི་འགྲོའི་རས་བྲིས་བཀྲམ་པ་བཅས་བསྙེན་པའི་ལས་རིམ་ཉིན་དང་པོའི་བྱ་བའོ། །དེ་ནས་རྒྱན་བཀོད་པ་ནི། སྒྲུབ་རྫས་སྐུ་རྟེན་བདེ་མཆོག་གི་སྐུ་ལི་མ་བྱིན་ལྡན་དང༌། བླ་མ་བདེ་མཆོག་གི་སྐུ་བྲིས་འབུར་གང་རུང༌། གསུང་རྟེན་བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་དང༌། མ་འབྱོར་ན་སྔགས་བྱང་དར་དམར་སེར་ལ་གསེར་གྱིས་བྲིས་པ། ཐུགས་རྟེན་རྡོར་དྲིལ། ཡོན་ཏན་གྱི་རྟེན་བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་གྱིས་བཀང་བའི་བྷནྡྷ་ཁ་སྦྱོར། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྟེན་ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་ཅན་དང་བྷནྡྷ་ཞུན་ཆེན་ཆོས་སྨན་གྱིས་སྦགས་པ་སྡོང་བུ་དགུ་བཙུགས་པ་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན། རལ་གྲི། མདའ་དར་བཅས་བཞི་བཞི། ཚོན་སྐུ་དྲྭ་བ། ཉེར་སྤྱོད་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་ཚོགས་རྣམས་བརྒྱ་རྩ། སྒྲུབ་པའི་ཡོ་བྱད་ཐོད་རྔ། རྡོར་དྲིལ། རོལ་མོ་སོགས་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་བཀོད་རྒྱུའི་བླ་གཏོར་དམར་པོ། གཡས་སུ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཕོ་རྒྱུད། གཡོན་དུ་སྔགས་སྲུང་སོགས་མོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཏོར་མ་རྒྱན་སྤྲོས་ཅན་གྲབས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས་སྟེགས་གཞན་དུ་བཀོད། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡང་བཅས་བྱ། འདུས་པ་རྣམས་ཞྭ་ཆོས་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ཁྲོམ་ཚོགས་སུ་བཞེངས་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བི་ཤྭ་བཛྲ་སོགས་དང༌། སུམྦྷ་ནི་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོ་བཅས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡུངས་ཐུན་འཐོར། ལས་རྡོར་གྱིས་གུ་གུལ་བདུག་ལ་རྟེན་གྱི་བགེགས་བསལ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲིལ་སྤོས་བཅས་སྣ་དྲངས། རྒྱལ་ཚབ་པ། ཡུམ་བཟང་མོ། རྒྱལ་ཐེབས་སོགས་ཀྱིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ནས་མཆོད་རྫས་བར་རིམ་པར་ཐོག །སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་ཛཔྲ་དབྱངས་དང་འཇམ་རོལ་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས་མདུན་དུ་འཁོད་ལ་དྲིལ་གདངས་བཅས། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ནི་མཁའ་དང་མཉམ༔ ཕྱག་རྒྱའི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཐོད་སྐུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་འབྲུས་བཀང་བ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དབྱངས་མི་ཤིགས་སྒྲ༔ སྔགས་ཀྱི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ གསུང་གི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། ཝཱའ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྔགས་བྱང་ནུབ་ཏུ་བཀོད། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ནི་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ ཕྱག་མཚན་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྡོར་དྲིལ་ཤར་དུ་དགོད། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བདུད་རྩིའི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ ཡོན་ཏན་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། གུ་ཎ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྨན་ཐོད་ལྷོར་དགོད། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་ཁྱབ༔ ཕུར་བུའི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ ཕྲིན་ལས་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། ཀརྨ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཕུར་བུ་བྱང་དུ་དགོད། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་གཅིག་ལས་རིག་རྩལ་དགུ༔ གཟི་བརྗིད་སྒྲོན་མེ་འོད་གསལ་བ༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་རྟེན་དུ་བཞུགས༔ ཡེ་ཤེས་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་མཐར། དཱི་པཾ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བྷནྡྷའི་མར་མེ་དབུས་ཀྱི་ཐོད་སྐུའི་མདུན་དུ་དགོད། ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཕོ་བྲང་ནི༔ མཉམ་ཉིད་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་དབྱེར་མེད་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་རིགས་ལ་ཕྱི་ནང་བྱེ་བྲག་གསལ༔ མ་འདྲེས་ཁ་དོག་སོ་སོར་གསལ་བཀྲ་ཞིང་༔ ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་མཛེས་པའི་རྒྱན་བྲེས་པས༔ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་དང་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ༔ ཕོ་བྲང་རྒྱན་དང་ལྡན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་རཏྣ་ཏྲཱྃ་ས་མ་ཡ་ལྷན༔ ཞེས་ཕྱོགས་བཅུར་ཕུར་བུ། ཕྱོགས་བཞིར་རལ་གྲི་དང་འཕན་བཞི། མཚམས་བཞིར་མདའ་དར་དང་རྒྱལ་མཚན་བཞི་བཙུགས་ལ་ཚོན་སྐུད་དྲ་བས་སྦྲེལ་བའམ། སྒབ་བསྐོར་དང་གདུགས་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་ཚུལ་མཛད། དེ་ནས་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ གཉིས་འཛིན་རྟོག་པས་བཅད་པའི་བརྡ་ཡི་སྒོ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་དབྱེ༔ ལྷུན་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཔལ་ཆེན་པོ༔ མངོན་སུམ་རིག་ངོར་མཇལ་བའི་ཕྱག་གིས་འདུད༔ བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ རྒྱུད་དག་ཅིང་སྣོད་དུ་རུང་བའི་ཕྱིར་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི་གནོང་འགྱོད་གདུང་ཤུགས་དང་བཅས་པས། ཧོཿ དོན་དམ་དམིགས་མེད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ལ༔ ཉམས་དང་བཤགས་པར་བྱ་བར་མ་དམིགས་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་ལས་བསགས་པ༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་བཤགས་བཟོད་པར་བཞེས༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། སྤྲོ་ན་སྤྱི་བཤགས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་སོགས་ཀྱང་བྱའོ། ཧོཿ བདག་གིས་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་གཟུང་༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ སརྦ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ས་མ་ཡ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨུཏྤཱ་ད་ཡ་མི༔ དབང་མ་ཐོབ་པའི་མཆེད་གསར་བུ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ཤར་ལྟ་བུར་ལོགས་སུ་དབྱེ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ། བདུད་རྩི། ཡུངས་ཐུན་སོགས་བཀོད་ནས་བདུད་རྩི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྔགས་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ལས་བྱང་ལྟར་སྨན་མཆོད་འབུལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས། བདག་ཉིད་བླ་མ་བདེ་མཆོག་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡ་ལས་ལྕགས་སྡིགས་མགོ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པ་སྤྲོས། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་སློབ་བུའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་བསམ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབ། བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བགེགས་ཚོགས་འདུག་པའི་སྐབས་མེད་པས༔ རང་རང་གནས་སུ་བདེ་བར་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དྲག་སྔགས་སྤོས་རོལ་གིང་དང་མེ་ཆུའི་ཐུན་སོགས་ཚམས་རྔམས་དང་གྲྭ་མང་གིས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་བགེགས་བསྐྲད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་སོགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་གསར་བུ་རྣམས་ལ་བྱེད་དུ་བཅུག །སྙིང་གར་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བར་བསྒོམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བདུད་རྩི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་ལན་གསུམ་བཞག་ནས། ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ དེ་དག་ལ་ནི་སྙིང་རིང་ན༔ རྡོ་རྗེ་ཡཀྵ་གནོད་སྦྱིན་གྱིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ལ་ཞུགས་ཏེ་འཐུང་༔ སྙིང་ལ་ཡང་དག་གནས་པའོ༔ འདི་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཆུ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་སྲེག་པར་བྱེད༔ དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འདིས་འགྲུབ༔ ཅེས་བྱིན་པ། སློབ་མས་ཀྱང༌། ཨི་དན་ན་ར་ཀན་ས་མ་ཡ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མྱངས་པ་སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་པ་ལ་ཐིམ་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །འདྲེས་ཟིན་བསྣན་པ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་པས་བདུད་རྩི་གཡོན་བསྐོར་དུ་མཆེད་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་ལ་བྲིམ་ཞིང༌། སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས་ལན་གསུམ་མཇུག་ཏུ་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་བདུད་རྩི་མྱངས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་སྐུ་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཨཱཿ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུང་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨཱཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱའ་ཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐུགས་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་ཐུགས་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས། དེང་ཕྱིན་ཆད་མཆེད་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་སྐལ་པ་མཉམ་ཞིང་དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཡིན་པས་དམ་ཚིག་གཞུང་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བསྒོ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་ཐལ་སྦྱར་བར་དུ་མེ་ཏོག་བཟུང་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ དམ་ཚིག་འབྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱིས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡི༔ བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཕྱིར་གཏང་རག་གཏོང་༔ ཞེས་དྲིན་ལེན་གྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་བཞག་པ་ནི། མཆེད་གསར་བུ་རྣམས་རང་རང་གི་གྲལ་དུ་འཁོད་ནས། རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་བསྟེན་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་མཆོག་ཛབ྄་བསྙེན་བགྲང་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་མཆི་བར་གནང་༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གསོར་བ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་གྷཎྜེ་ཧཱུྃ། ཞེས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞིང་དཀུར་བསྟེན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་ཐུགས་ཀར་འཁྱུད་རྒྱ་བྱས་ལ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བ་དང་རོལ་ཆེན་བརྒྱ་བརྡུང་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཆེར་བསྒྲགས་སོ། །ལྔ་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་མངའ་གསོལ་ཞིང་གནས་སུ་འགོད་པ་ནི། རྒྱལ་ཐེབས་གཙོ་བོས་གཏོང་ཐུན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་དབྱངས་བོར་ལེན་དང༌། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཐོད་ཆང་གཞུང་ཚིག་དང་བསྟུན་སོ་སོར་དྲངས་ལ། ཧོཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་འདུས་པའི་གཙོ༔ ཉོན་མོངས་བདུད་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག༔ བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྡོ་རྗེའི་གདུང་འཚོབ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་བདག༔ རྒྱལ་ཚབ་སློབ་དཔོན་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཤེས་རབ་དབྱིངས་ལས་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྟེར༔ ཀུན་བཟང་ཡུམ་དུ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ བསྐྱེད་རིམ་གསལ་སྟོན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་མཛད༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ མཆོད་པའི་བྱ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཕྱི་ནང་དྲོད་ཚད་དུས་དང་རྟགས་རྣམས་མཁྱེན༔ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ དངོས་གྲུབ་ལྟས་མཐོང་བར་ཆད་གཟིར་ཞིང་སྐྲོད༔ རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཕྱི་ནང་ཉུ་ལེ་འབྱུང་པོ་ཐོགས་མེད་བསྒྲལ༔ རྡོ་རྗེ་གིང་ཆེན་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ དགྲ་བགེགས་གནས་སྤོར་གཟུགས་ཕུང་ཞལ་དུ་སྟོབ༔ སྒྲོལ་གིང་ལས་མཛད་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ འདུ་བར་འོས་མིན་སྲུང་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་གཙང་ཞིང་དག་པར་སྦྱོར༔ རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཚང་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཕྱི་ཡི་ཉུ་ལེ་བསྐྲོད་ཅིང་ལས་རྣམས་སྒྲུབ༔ རྡོ་རྗེ་རྡུལ་ཕྱག་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཛབ྄་བསྙེན་གསལ་དག་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྒྲོགས༔ རྡོ་རྗེ་མཆེད་ལྕམ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཞེས་མངའ་གསོལ་ཞིང་ལས་ཀྱི་བསྐོས་གདག །རང་གྲལ་དེ་ལས་མ་འཆུག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །བྱིན་དབབ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་གཡབ་དྲིལ་ཐོགས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་འཁོད། ལས་རྡོར་གྱིས་སྦྱར་སྤོས་དང་གཡབ་དར་ཐོགས་པས་སྣ་དྲངས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་ཀྱིས་བསྐུལ། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྤོར༔ སྒྲུབ་གནས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་བསྒྱུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བྱིན་འབེབས་དབྱངས་བཅས་ཀྱི་གཤམ་དུ་བརྒྱུད་གསུམ་རོལ་མོའི་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ལ་རང་གྲལ་དུ་འཁོད། བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བྱས་ལ་གྲོལ། དེ་དག་ནི་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་སྟེ་ཉིན་གཉིས་པའི་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ནི། མཁྱེན་བརྩེའི་སྐུ་ཕྲེང་དང་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་རིགས་རེས་མོས་སུ་བཏང༌། ངོ་མཚར་བླ་བརྒྱུད་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བྱང་གི་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམས་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་བར་ལྷན་ཐབས་དང་སྦྱར་ནས་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང༌། དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ནས་བཟླས་པའི་བར་གཏེར་གཞུང་དཀྱུས་ལྟར་དང༌། རྣམ་པ་གསལ་བའི་བཟླས་པ་པདྨ་བཛྲ་བརྒྱ་རྩ་ཙམ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་དང༌། རྣམ་དག་དྲན་པ་གཉིས་མཐར་སྔགས་བཟླ་མི་དགོས། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་དངོས་ལ། བསྙེན་སྔགས་པདྨ་བཛྲ་སུམ་བརྒྱ། སྒྲུབ་སྔགས་ལྔ་བརྒྱ། ལས་སྦྱོར་ལྔ་སོ་སོར་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟླས་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སོགས་ཀྱིས་སྟོང་ཚིག་ཕུལ། སླར་ཡང་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་གྱི། ཨོཾ༔ ཆོས་རྣམས་སྤྲོས་བྲལ་སོགས་ནས་བརྩམས་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་རིགས་ལྷན་ཐབས་སྦྱར་བས་འགྲེས་ཏེ་བཏང༌། བཟླས་པའི་དབུར་རྣམ་པ་གསལ་བ། ཕྱག་རྒྱ་བརྟན་པ། རྣམ་དག་དྲན་པ་རྣམས་མི་དགོས། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཛཿ ཞེས་པས་མདུན་རྟེན་གྱི་གོ་སར་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ། བསྙེན་སྒྲུབ་བཟླས་དམིགས། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་པདྨ་བཛྲ་སོགས་མཐར། ཧཱུྃ༔ བདེ་སྟོང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཁྱབ་བདག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་གིས་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་མཆོག་རིག་སྟོང་སྲོག་ལྡན་པ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཛཔ྄་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏོང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་པས༔ ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལ་རྩ་བསྙེན་ཆིག་སྟོང་བཟླས་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སོགས་སྟོང་ཚིག་བརྗོད་ལ་སྨན་རཀ་འཐོར་བ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་འགྲེ། ཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོགས་ས་བོན་མཐར་སོགས་ཡོངས་རྫོགས་གྲུབ་པའི་བསྙེན་དམིགས་མཐར། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །གཙོ་མཆོག་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་དང༌། །དཔལ་ཆེན་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱད། །སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི་དང༌། །གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྒོ་མཚམས་ཌཱ་ཀི་བཞི་སོགས། སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་སོགས་མཐར་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲུབ་སྔགས་ཆིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཟླས་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སོགས། ཨོཾ་ཧཱུྃ༔ སྐུ་ཡི་གནས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་མཆོག་ལྔ༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་སོགས། ཨོཾ༔ སྤྱི་བོའི་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་སོགས། ལས་སྦྱོར་ལྔ་རེ་རེ་ལ་ཉེར་གཅིག་རེ་བཟླ། མཐར། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སོགས་སྟོང་ཚིག་གཅིག་ཕུལ། ཚེ་སྒྲུབ་ནི། གཙོ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་པདྨ་དང་ཚེ་བུམ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བའི་ཡུམ་མནྡཱ་ར་བ་པདྨའི་གྲི་གུག་ཐོད་པ་ཅན་གྱི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དམར་པོ་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་ཅན་དུ་དམིགས་པ་བསྒྱུར་ལ། ཧྲཱིཿ ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་སྲོག་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་དབུས་ཧྲཱིཿམཐར་ཚེའི་རིག་པས་བསྐོར་བའི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་རང་གི་བླ་ཚེའི་བཅུད་བསྡུས་པ་རིགས་བདག་གི་ཕྱག་གི་བུམ་པ་ཁེངས་ནས་ཁོལ་ཞིང་ཞུ་བ་ཕྱིར་ལུད་པས་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ལ་ཕོག་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་དམིགས་ལ། སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཏགས་པ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟླ། བདག་འཇུག་གི་དོན་དུ། བུམ་པ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ༔ རང་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ཡིས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཞེས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔགས་ཁྱུག་ཙམ་བཟླས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བུམ་ལྷ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་བར་གྱུར། དེས་ཐུན་དང་པོ་གྲུབ། དེ་ནས་ཐུན་དྲུག་བྱེད་ན་ཉིན་མོའི་ཕྲིན་ལས་ཚར་གཉིས་དང༌། མཚན་མོ་ཚར་གསུམ་བསྐྱར། ཐུན་བཞི་བྱེད་ན་ཉིན་མོ་ཡང་བསྐྱར་གཅིག་དང༌། མཚན་མོ་ཚར་གཉིས་གཏང་དགོས་པས། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནས་བདག་བསྐྱེད་སོ་སོར་མི་དགོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་བྱང་རྒྱས་པ་ཉིད་བཟླས་པའི་བར་བསྐྱར་བ་ཡིན་ལ། བཟླས་པ་ནི་བསྐུལ་ཚིག་གི་སྒྲུབ་སྔགས་ཉིད་གཙོ་བོར་བྱ། མཐར་ལས་སྦྱོར་ཅུང་ཟད་བཟླ་ཞིང་སྟོང་ཚིག་སོ་སོར་འབུལ། ཚེ་བསྙེན་ཡང་ཉེར་གཅིག་ཙམ་རེ་བཟླས་པས་ཆོག་གོ །ཉིན་ཐུན་རྗེས་མར་བསྙེན་པ་གྲུབ་པ་དང༌། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་དང་ཕྱག་བཞི་པ་དངོས་གྲུབ་རོལ་མཚོ་དང་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གིས་བཀའ་སྲུང་དུད་སོལ་མ་ལྟ་བུ་དང་མགོན་དཀར་དུར་བདག་བཅས་སྦྱར་ན་ལེགས་པས་ཐུགས་སྒྲུབ་མི་གཡོ་བའི་བཀའ་སྲུང་ལྟར་གཏང༌། སྐབས་འདིར་བསྐང་བཤགས་ནི་གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྐང་བཤགས་ཁོལ་བྱུང་ལྟར་སྦྱར། དེ་ནས་ལས་བྱང་ལྟར་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བསྒྲལ་བསྟབ་བར་བྱས་ལ། སྤྲོ་ན་འདིར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་བཏང༌། ཚོགས་ལ་རོལ་ལྷག་གཏོར་བསྔོས་ལ་ལྷག་མ་བཙོན་འཛིན་བྱ། དམ་ཅན་གཏོར་ཆོག་བྱས་ན་གཏོར་འབུལ་སོགས་མཐར་དབྱུང༌། ལས་བྱང་གི་བསྐུལ་བ་དང་ཆད་བརྟན་རྟ་བྲོ་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་བཟོད་གསོལ་གྲུབ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་བརྟན་བཞུགས། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བཅས་བྱའོ། །དེ་ནས་བར་གཅོད་ཉུ་ལེ་འདུལ་ཞིང་བསྐྲད་པ་ནི། འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཞྭ་དང་བཅས་བཞེངས། སློབ་དཔོན་སོགས་ཆས་སུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་འཁོད་པའི་དྲུང་དུ་ཉུ་ལེའི་ལིང་ག་བཀོད་ལ། ཨེ་ཡཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་ལྟ་བའི་འབྱུང་པོ་ཉུ་ལེ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ཞེས་བྲུབ་ཁུང་བསྐྱེད། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་སོགས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཁྱད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉུ་ལེ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དགུག་གཞུག་དང་གིང་པ་ལས་ཀྱི་ཆེ་མཆོག་ཏུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕོ་ཉ་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཕབ་པས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་བསམ་ཞིང༌། རོལ་མོ་དབྱངས་དང་ཊ་ཀིའི་འཆམ་སྟབས་དང་ཕུར་ཐུན་ཚོམ་བུར་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་སྐུར་སྟོན་པ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་དང༌། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྲས་དང་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་འབུམ༔ བཀའ་སྡོད་རབ་འཇིགས་ཕོ་ཉར་བཅས༔ བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་དུས་ལ་བབ༔ གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ གཡོན་གྱི་ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུས་འགུགས༔ ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས་ལ་ཕུར་བུས་ཐོབ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློགས༔ ཞེས་ཕུར་ཐུན་ཚོམ་བུར་བསྐུལ་མཐར་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲག་སྔགས་ཕུར་སྐོར་དང་བཅས་པས་གདབ་ཅིང༌། ཊ་ཀི་རྣམས་ཀྱིས་ཐུན་གྱིས་བྲབ། ཁྱད་པར་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་དཀར་མོ་དུང་གི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཁྲག་མདོག་དམར་མོ་བསེ་ཡི་ལན་ཕྲན་ཅན༔ སྤྱན་རྩ་དམར་པོ་ཉི་ཟླ་སྐར་ལྟར་འཕྲོ༔ སྨིན་མ་གློག་འགྱུ་མུན་པའི་གོ་སྐབས་འབྱེད༔ བུ་ཡུག་ཐོག་འབེབ་ཤངས་ནས་རྡོ་རྗེ་འཁྲུགས༔ བཞད་པ་ཧེ་དང་དཔལ་གྱི་སྤུ་གྲིས་གཏམས༔ རྔམས་པའི་ལྗགས་འདྲིལ་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔ ཨག་ཚོམ་མེ་འབར་རབ་འབྱམས་སྲིད་པ་སྲེག༔ བསྐལ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྙན་ནས་གསུང་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ལག་པ་དམར་པོ་སྤུ་གྲི་འབུམ་གྱིས་གཏམས༔ སེན་མོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྩེ་ལ་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔ བ་སྤུ་རྡོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་ཞུན་མ་འཁྲུགས༔ སྨིན་མ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྲོ་ཆུང་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔ ཞབས་ཀྱི་ཕུར་པས་སྲིན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་གཟིར༔ རལ་པ་དམར་པོ་ཁྲག་གི་དུག་ཆར་འབེབས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཏུམ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་མ༔ སྲིན་མོའི་སྙིང་འབྱིན་ཆང་པར་བཅུག་ནས་གསོལ༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་འབར་བའི་སྐུ་གཅིག་མ༔ དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱར་རྒྱུག་ཅིང་ཀླུ་སྲིན་མ་ལུས་སྒྲོལ༔ ཁྲོས་པའི་ཞལ་མདོག་ཁྲག་གི་མཆིན་པ་ཁ༔ ན་བཟའ་དམར་པོ་སྲིན་གྱི་གཡང་གཞི་གསོལ༔ ཕྱོགས་བཅུར་ཁ་བལྟས་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞབས་ཀྱིས་མནན༔ བདུད་ལ་བབ་ན་སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་འཐུང་༔ སྲི་ལ་བབ་ན་སྲོག་རྩ་དམར་པོ་གཅོད༔ དགྲ་ལ་བབ་ན་དུག་གི་ཁ་ཆུ་འདེབས༔ བགེགས་ལ་བབ་ན་རཱུ་པ་རྡུལ་དུ་རློག༔ དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ༔ དམ་ཉམས་དགྲ་དང་འབྱུང་པོ་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས༔ ཕུང་པོ་དུམ་བུར་གཏུབ་ཅིང་དོན་སྙིང་མ་ལུས་སྲེག༔ གྲུ་བུ་གྲུ་ཨ་པ་ཙེ་རུ་པ་ཙེ་ནི་ཙ་ར་ན་ཐུན་ན་ཤ་ཡ་སྟྭཾ་བྷ་ཡཀྴ་འབྱིན་ཡཀྴ་འབྱིན་ཕྱེ་མ་ཕྱེ་མ་རྡུལ་ཕྲན་རྡུལ་ཕྲན༔ ཞེས་དྲག་སྔགས་སྤོས་རོལ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱུག་པས་བསྡིགས་ཤིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ་པ་སོགས་དྲག་པོའི་ཚམ་རྔམས་དང་བཅས་གཟིར་ལ་བསྐྲད། སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བརྟན་པར་བསྒོམ། དེ་ནས་བྱིན་དབབ་པ་ནི། སྤོས་རོལ་གཡབ་དྲིལ་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱས་ལ་བྱིན་དབབ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་བྱས་པས་གྲུབ། མཚན་ཐུན་དང་པོར་ལས་བྱང་གི་ཚོགས་བསགས་ནས་བཟུང་སྔོན་འགྲོ་ཚང་བ་དང༌། ཐོར་ཐུན་རྗེས་ཚོགས་མཆོད་རེ་མ་ཆག་པར་བཏང༌། གཞན་ཉིན་ཐུན་རྗེས་མ་དང་འདྲ། ཐོར་ཐུན་གྲོལ་རྗེས་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད། བྱིན་འབེབས་ལས་བྱང་ལྟར་བྱ། སྒྲུབ་ཞག་རྗེས་མ་གསུམ་གྱི་སྔ་དྲོར་ཚེ་བསྙེན་རྗེས་ཟུར་གསལ་ཚེ་འགུགས་ཚར་རེ་སྦྱོར་རྒྱུ་བྱུང་ན་ལེགས། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་ཞག་བདུན་ལ་སོགས་པར་གྱེར་བསྒོམ་བཟླས་པ་མ་ཆད་པར་བྱ་སྟེ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ། །གྲོལ་ཉིན་དགོང་མོར་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་ན་ལེགས། གསུམ་པ་རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླངས་བ་ལ། གྲུབ་པའི་རྟགས་རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་ཚུལ་དུ་བྱུང་བའམ་སྒྲུབ་ཞག་གྲངས་ཐེམ་པའི་ཚེ། རྫས་བཤམ་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་འབྲུ་དཀར་པོས་གཡུང་དྲུང་གཡས་འཁྱིལ་བྲིས་པའི་ཁར་མཉྫིའི་སྟེང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་བུམ་བླང་ལ་བཞག །གཡས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གསེར་གཡུ་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་དང་དཀར་མངར་གྱིས་སྦྲུས་པའི་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས་རིལ་བུས་བསྐོར་བ། མཾ་ས། མར། ཐུད། འབྲས་ཆན། ཁུར་བ། ཞོ་དང་ལ་དུ། ཤིང་ཐོག་སྣ་ཚོགས། སུ་ར་སོགས་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་བ། གཡོན་དུ་ཆང་བཟང་པོར་མངར་གསུམ་དང་ཨ་མྲྀ་ཏས་སྦགས་པས་བྷཉྫ་བཀང་བ་བཤམས་ལ་དར་གྱིས་གུར་དབུབ་པའི་ཚུལ་དུ་བཀབ། ནང་མོ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་སྔར་ལྟར་བསྲངས་ལ་བཟླས་པའི་རྗེས་ཚེ་འགུགས་སྦྱར། སྟོང་ཚིག་ཐུན་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཕུལ་ལ་སྔགས་རྒྱུན་སྔ་མ་གྲོལ། བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ལ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་བཟླ། སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་གྲུབ་པ་དང༌། ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད། རྒྱལ་ཚབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ཞིང་ཐུན་བྲབ། མཚམས་གཅོད། ལས་རྡོར་དང་རྒྱལ་ཚབ་པས་སྤོས་གཡབ་དྲིལ་བཅས་ཚོགས་པ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ཞིང་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་འབེབས་གྱེར། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་སོགས་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། བདུད་རྩིའི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་རྫས་རྣམས་བྱིན་བརླབས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་སྦྱངས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཕོག་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ། གསལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས། རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་འཁྱིལ་བར་གྱུར། ཞེས་དམིགས། བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ལ་གོང་གི་སྔགས་ཤམ་བཏགས་ལ་བརྒྱའམ་ཉེར་གཅིག་བཟླས་ལ། ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་སྦྱོར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སོགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་བསྐུལ། བྱེ་བྲག་ཏུ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྔ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་དང་འོད་ཟེར་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་ཏེ་རང་གི་གནས་ལྔར་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཐོབ་པར་མོས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་གནས་ལྔར་གཏུགས་ལ་གོང་གི་རྒྱན་བཀོད་སྐབས་ཀྱི། ཨོཾ༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ཡི༔ སོགས་ཚིག་བཅད་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ སོགས་སོ་སོར་བཏགས་ནས་ཤློ་ཀ་ལྔ་བརྗོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་བླང༌། སློབ་དཔོན་ལ་བུམ་ཆུ་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཕུད་འབུལ། ཧྲཱི༔ པདྨ་བཛྲ་བདེ་ཆེན་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དབྱེར་མེད་རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ མི་འགྱུར་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ཚེ་འབྲང་གིས་དབང་བླང༌། ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་ཕུལ། དེ་ནས་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཛབ྄་དབྱངས་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་དང་རྒྱལ་ཚབ་པས་རྟེན་རྣམས་དང་ཚེ་བུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར། ལས་རྡོར་སོགས་ཀྱིས་རྫས་དང་ཚེ་རིལ་སོགས་བཀྱེ། རྫས་རྣམས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རོལ་པས། ལྷ་དང་བདག་གཉིས་སུ་མེད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོབ་ནས་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་རྩོལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཧོཿ བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་གསོལ་བས་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ ཐབས་ཀྱི་མཱཾ་ས་གསོལ་བས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ ཤེས་རབ་ཛ་གད་གསོལ་བས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ ཞལ་ཟས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མང་པོ་གསོལ་བས་ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལོངས་སྤྱད་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་ཀརྨ་ཝ་ཤཾ་མ་ནོ་ཧ་ར་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། ཨཱཿ སྣང་གྲགས་རྟོག་གསུམ་དྭངས་མའི་བཅུད༔ རྩ་གསུམ་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་བློ་ལས་འདས༔ སྐྱེ་མེད་གཉུག་མའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱའ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་པས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རིམ་པ་གྲུབ་པའོ། །སྐབས་འདིར་དཔོན་སློབ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཕུད་འབུལ། སྤྲོས་པ་བསྡུ་ན་སྐབས་འདིར་ཙམ་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གཞན་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཆད་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་དོན་དུ་དབང་བསྐུར་ན་སྨིན་བྱེད་རྒྱས་པ་དེའི་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐབས་འདིར་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བ་ནི། ལས་བྱང་ལྟར་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་རིམ་པར་བཏང་བའི་ཞལ་བསྟབ་མཇུག་ཏུ་ཉུ་ལེའི་ལིང་ག་མེར་བསྲེག །ལྷག་མ་བསྡུས་ནས་སྔར་བཙོན་འཛིན་བྱས་པའི་ཚོགས་ལྷག་མཆོད་པའི་རས་མ་དང་བཅས་ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང༌། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཟུར་དུ་ཡོད་ན་བྱ། བསྐུལ་བ་ཆད་བརྟན་རྟ་བྲོ་ཡན་གྲུབ་ནས། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱ། ནོངས་བཤགས་བཟོད་གསོལ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རས་བྲིས་དང་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ་ཞིང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང༌། དེ་ནས་ཕྱི་མཚམས་བཀྲོལ་བ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཤར་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་སྒོ་བྱང་གི་ལྷ་སོ་སོའི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་བཤམས། བསང་སྦྱངས་བྱིན་རླབས་དྲངས་བསྟིམས་མཆོད་པ་རྣམས་སྔར་ལྟར་ལས། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། བཛྲ་མུཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའི་ཕུར་བུ་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨུཏྐཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལག་གཉིས་སྐམ་པའི་རྒྱ་དང་བཅས་དང་པོར་གདབ་རིམ་ལས་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་ཕྱུངས་ཏེ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་ས་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱས་ཕུར་རྩེ་འོ་མས་བཀྲུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞིང༌། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་པས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་རས་བྲིས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ། སྒྲུབ་རྫས་སོགས་རྗེས་ཤུལ་མི་མངོན་པར་བྱ། དེ་ནས་མར་མེ་སྨོན་ལམ་གྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བ་ནི། དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ལག་བསྣོལ་བས་སྲིན་ལག་སྦྲེལ། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཐེབ་ཀྱིས་སྣམ་སྦྱར་དང་བཅས་བཞེངས་ཏེ་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་གཏོང་ཐུན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་གཡང་སར་ཆེན་པོར་མི་ལྟུང་ཞིང༌། །ཆགས་སྡང་གཅོང་རོང་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་དང༌། །ལོག་ལྟ་དམྱལ་བའི་ཟངས་ཁར་རྦབ་མི་འགྲིལ། །འཁོན་འཛིན་གཅན་གཟན་གདུག་པའི་སྐད་མི་ཐོས། །ཉོན་མོངས་མཚོན་རྩེ་གདུག་པའི་ཟེར་མི་འཕོག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང༌། །སྲོག་གི་འབྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་དང༌། །གསུམ་པའི་དབང་གིས་འབྲེལ་བའི་རིག་མ་གསུམ། །སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་འབྲལ་རྩེ་གཅིག་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ས་བཅུ་ཁྱད་པར་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེའི་དུས་བྱུང་ནས། །འཁོར་བའི་གཡངས་སར་ལན་གཅིག་ལྟུང་སྲིད་ཀྱང༌། །སྣང་བའི་སྒོ་འབྱེད་ཞུན་མར་མདངས་གསལ་འདིས། །རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡིས་ཤུལ་མཚོན་ཅིང༌། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། །པདྨ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ལ་གཤེགས་པའི་ཚེ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཤིག །ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྲོག་བརྟེན་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་སྐྱོར་ཅིག །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་དྲོངས་ཤིག །མ་ཚོགས་དབང་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སྐྱོངས་ཤིག །ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ས་ལ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། །མི་ལྡོག་པ་ཡི་ས་ལ་གནས་ནས་ཀྱང༌། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཞལ་མཐོང་ནས། །རིག་འཛིན་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་སྨོན་ལམ་གདབ། ལས་བྱང་ལྟར་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་བཅས་དང༌། གཞན་ཡང་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཐོག་དྲངས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལོ། །གཉིས་པ་འཕྲོས་དོན་ལ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ནི༔ དེ་ལྟར་ཚོགས་སམ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཏུ༔ རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་བླང་བ་ཡིས༔ གནས་སྐབས་གེགས་ཞི་ཚེ་དཔལ་འཕེལ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆེན་འབེབས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་སྐལ་བ་ལྡན༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་དུ་འཐོབ༔ མཐར་ཐུག་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིའི༔ ལམ་ལས་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མཆོག༔ རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དཔལ་ཐོབ་ཕྱིར༔ བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བརྩོན་པར་གྱིས༔ ཞེས་དང༌། དེ་ལྟར་འབད་པས་བརྩོན་འགྲུས་དང་༔ ཏིང་འཛིན་སྐལ་པའི་ཁྱད་པར་བཞིན༔ རབ་ཀྱིས་རིག་འཛིན་མཆོག་དངོས་འགྲུབ༔ འབྲིང་གིས་སྔགས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་འཐོབ༔ གཞན་དུ་ཕྲིན་ལས་ཅི་རིགས་འགྲུབ༔ མདོར་ན་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་པ༔ སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་སོ༔ ཞེས་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ངེས་པ་ལྟར་རོ། །ལེགས་བྱས་ཁ་འབབ་བཞི་ཡི་རྒྱུན་བཟང་གིས། །ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་དངོས་ཀུན་བདག་ཉིད་ཆེ། །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཐུགས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །འཇུག་ནས་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུའི་གཏེར་སྤྱོད་ཤོག །ཅེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་རྗེས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ལྟེ་བ་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་དང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཡུམ་སྲས་ནས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གྱིས་ལོ་བསྟར་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཚོགས་སྒྲུབ་འཛུགས་པའི་ཆེད་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྟར་བས་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ངལ་འཚོ་ཞིང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་སྲིད་ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

bla ma bde mchog 'khor lo'i sgrub khog grub gnyis mdzod brgya'i lde'u mig ces bya ba bzhugs so//__bde chen dpyid kyi thig le'i 'jo sgeg las/__/dngos grub lang tsho'i bcud 'dzin rtsa gsum lha/__/rang rig nges pa don gyi bla ma ru/__/gnyis med ro mnyam lta ba'i phyag gis 'dud/__/khyed kyi gsang gsum rdo rje'i grong khyer du/__/bde blag brtson pa'i thabs gzhan tshogs sgrub kyi/__/phyag bzhes rig 'dzin grub pa'i bzhed gzhung bzhin/__/bsdebs la gnang stsol don gnyis lhun grub mdzod/__/de yang grub thob chen po'i thugs tig sgrub thabs snying po skor lnga'i bsnyen sgrub las kyi phreng ba'i gter gzhung rdo rje'i tshig rkang las/__sgrub chen tshom bu tshogs sgrub kyi:__dngos grub nges par don gnyer na:__gnas dus ston 'khor yo byad sogs:__phun sum tshogs pa'i gzhi bzung nas:__bsnyen pas sa yi cho ga dang :__phyi nang gsang ba'i mtshams rnams bcad:__nye bsnyen lhag par gnas pa dang :__dkyil 'khor bzhengs shing rgyas par bkram:__sgrub rdzas sgrub po mnga' gsol nas:__rtags gdab gzi byin mchog tu bskyed:__sgrub pa bdag mdun dbyer med kyi:__phrin las gzhung bsrang dzaba? khang dbye:__dzaba? bskul sgrub pa'i sngags kyi sgra:__bar ma chod cing ting 'dzin gsal:__tshogs kyi mchod pa dus drug 'bul:__bar chad bgegs bsal byin chen dbab:__de ltar nyams blangs rtags thon nas:__sgrub pa chen po rang don du:__dngos grub rim pa tshul bzhin blang :__gzhan don dbang bskur rjes 'dzin bya:__gnyis don smon lam gdab pa sogs:__las kyi phreng ba mthar dbyung ngo:__zhes gsungs pa'i don nyams su len pa'i tshul 'chad pa la/__bla ma longs sku gsung rdo rje bde mchog 'khor lo'i tshogs sgrub kyi las rim bstan pa dang*/__'phros don bshad pa gnyis las/__dang po phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi bzung ba ni/__rgyud las/__bsnyen rdzogs rtags ldan ston pa dang :__dad brtson brtul zhugs ldan pa'i 'khor:__gnas dus yo byad phun tshogs pas:__zhes dang*/__bsnyen sgrub yan lag rnam pa bzhis:__thun mong mchog gi dngos grub len:__zhes gsungs pa ltar sngon du 'gro ba bsnyen pa dang nye bsnyen/__dngos gzhi'i las rim sgrub pa/__rjes dngos grub blang ba/__sgrub pa mtha' rgyas su bya ba bzhis bsdus pa las/__dang po la lnga/__sa chog__/mtshams gcod/__sta gon/__rten gyi dkyil 'khor bca' ba/__sgrub pa po gnas su 'god pa'o/__/dang po sa brtags pa ni sgrub gnas rnying pa la mi dgos/__sa slong ba ni/__dkyil 'khor gyi stegs bu'i dbus su 'bru'i tshom bu gcig bkod pa'i steng du/__many+dzi'i khar sa lha'i gtor ma dkar zlum mtheb kyu dang ril bus mtshan pa/__mdun du gser skyems dang bcas pa'i mthar/__byang shar du mtshams 'dzin gyi me tog nas brtsams te chu gnyis nyer spyod dang bcas pas g.yas su bskor/__logs gang bder bdag bskyed mchod pa bla gtor dmar zlum sman raka nyer spyod phreng tshar du bshams/__nye bar mkho ba'i yo byad thams cad tshogs par byas la/__bdag gi rnal 'byor ni/__brgyud 'debs dang*/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal sogs tshogs bsags sngon du 'gro bas/__mchod pa byin rlabs ni/__ra~M ya~M kha~M:__rin chen b+han+d+ha'i snod yangs su:__sman gtor rak+ta 'od du 'bar:__phyi nang nyer spyod bsam mi khyab:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta AHhU~M:__oM badz+ra ar+g+haM sogs/__shab+da AHhU~M:__phyi snod thams cad gzhal yas khang :__phung khams skye mched yi dam lha:__snang stong chu zla 'ja' tshon ltar:__gsal la ma 'dres rtse gcig bsgom:__oM pad+ma badz+ra hU~M:__zhes bzla/__ye shes lha tshogs sogs kyis mchod bstod phul/__a a a:__hU~M badz+ra kA wA tsi rak+Sha haM:__zhes 'od gsal du bsdu zhing gnyug ma'i lha skur ldang*/__sa lha'i mchod pa rnams a mr-i tas bsang*/__ra~M ya~M kha~M gis sbyang*/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wid+ya shab+da pU dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M lan gsum rgya dang bcas pas brlabs/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaH__zhes rdo rje'i bsdu rgya dang bcas spyan drangs/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar so so'i phyag rgya dang bcas pas mchod/__rdor thal phye bas/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra na maHsarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaH__sarba thA khaM ung+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/__lan gsum gyis gtor ma phul la/__dgongs shig sa bdag lha klu sde dang dpung :__gangs ri g.ya' rtse lu ma skyed mos tshal:__mtsho rdzing lteng ka so so'i gnas rnams nas:__lha klu sa bdag gnas 'dir spyan 'dren gyis:__dzam gling grwa bzhir sgrub pa'i sa bslang phyir:__sa bdag 'khor dang bcas pa 'dir gshegs te:__byin brlabs bsngos pa'i gtor ma 'di bzhes la:__rin chen gter gyi sa 'di bstsal du gsol:__zhes 'dod don gsol nas/__dbang du bya ba ni/__stegs bu'i mdun nas slob dpon gyi dbang mchog gi phur bu bzung la/__bdag nyid pad+ma badz+ra zhal gcig phyag gnyis par gsal ba'i thugs ka'i hU~M las 'od 'phros phur bu la thim/__de nyid dpal rta mgrin gyi skur gyur par bsam la/__hU~M pad+mAn+ta kr-i ta hU~M phaTa?/__ces btab ste lan bdun bzlas pas/__phur bu las byung ba'i 'od zer dmar pos sa gzhi thams cad khyab/__bdag gi dbang du gyur par bsam mo/__/sbyong ba la/__sngags dang phyag rgyas sbyong ba ni/__slob dpon gyi lag g.yas rdo rje rtse lnga par bsams nas phyag rdo rje dang bcas stegs bu'i steng du bzhag__/thams cad kyis rdo rje dang bcas lag g.yas sa la reg pa'i tshul byas nas/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harma swa b+hA wa shud+d+ho\u0f85haM/__lan gsum gyis sa la bsnun/__ting nge 'dzin gyis sbyong ba ni/__bdag nyid pad+ma badz+rar gsal ba'i thugs ka'i hU~M las hU~M phra mo grangs med phyogs bcur 'phros/__'phags pa mchod sems can gyi don byas/__tshur 'dus ye shes kyi me rlung chur gyur pas ma dag pa'i dngos 'dzin thams cad bsreg gtor sbyangs/__dur khrod rol pa'i zhing khams chen por gyur par bsam/__bsdu na de tsam gyis chog la cung zad spro na bzung ba ni/__seng ldeng gi phur pa cod pan can bcu 'bru'i snod du btsugs pa slob dpon gyi stegs bu'i dbus nas zhal shar du phyogs pa'i mdun du dang*/__phur stegs e bcu rnams phyogs bcur bkod/__bdag gi thugs ka nas hU~M bcu 'phros/__oM TA ki rA dza ma hA kro d+ha hU~M phaTa?/__ces brjod pas khro bo lcags kyu dang tho ba thogs pa spros/__phyogs skyong bcu bkug nas tho bas bsnun te gzir/__e bcur bkod par gyur/__yang rang gi thugs ka nas hU~M yig bcu spros pa las phur bu rnams khro bo bcu sku smad phur bu'i dbal can du gyur/__hU~M bcu brjod/__phyogs bcu'i bgegs rnams kyi snying gar btab par gyur/__slob dpon gyi phyag g.yas tho ba dang*/__g.yon pas steng gi khro bo'i phur pa sogs rim bzhin thogs la/__oM badz+ra kro d+ha hU~M ka ra hU~M/__gardza gardza hU~M phaTa?/__oM g+ha g+ha g+hA ta ya g+hA ta ya sarba duSh+taM hU~M phaTa?/__kI la ya kI la ya sarba pA paM phaTa?/__hU~M hU~M hU~M badz+ra kI la ya badz+ra d+ha rod adz+nyA pa ya ti sarba big+h+nAn kA ya wA ka tsit+ta badz+ra kI la ya hU~M phaTa?/__oM badz+ra kro d+ha bi dza ya hU~M/__ha na ha na hU~M phaTa?/__oM badz+ra kro d+ha ya mAn+ta ka hU~M/__pa tsa pa tsa hU~M phaTa?/__oM badz+ra kro d+ha ha ya gr-I ba hU~M/__hu lu hu lu hU~M phaTa?/__oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da li hU~M/__tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaTa?/__oM badz+ra kro d+ha trai lokya bi dza ya hU~M/__bin+d+ha bin+d+ha hU~M phaTa?/__oM badz+ra kro d+ha a pa rA dzi ta hU~M/__tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaTa?/__oM badz+ra kro d+ha Ar+ya a tsa la hU~M/__b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaTa?/__oM badz+ra kro d+ha nI la daN+Da hU~M/__da ha da ha hU~M phaTa?/__oM badz+ra kro d+ha ma hA ba la hU~M/__s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaTa?/__ces khro bcu'i sngags re re'i mthar/__oM g+ha g+ha g+hA ta sogs rdo rje sder mo'i sngags hU~M ka ra bzhin sbyar te 'bar ba'i stangs stabs dang bcas te steng gi phur bur shar gyi shar dang*/__phyogs bzhi shar nas g.yas bskor dang*/__mtshams bzhi byang shar nas g.yon bskor dang*/__'og gi phur bu nub kyi nub tu gdab cing*/__phyogs bcur phur bu btab pas de las byung ba'i ye shes kyi me dpung phyogs thams cad du khyab par 'bar bas bgegs rnams bsregs shing mi gnas par gyur par bsam/__skabs 'dir spyi bshags bya bar gsung pa ni/__sAts+tsha gdab pa/__srog bslu/__nye'u 'don/__bshags skong*/__sbyin sreg__/mgron bzhi la mchod sbyin ci 'byor dang*/__gzung mdo sgrogs/__khyad par gnas khang gi shar du sher phyin/__lhor stobs po che/__nub tu lang gshegs/__byang du tog gzungs rnams 'don pa sogs dge ba'i dpung bskyed pa'i phyir rang ngam gzhan gyis ci 'grub tu bya'o/__/gnyis pa mtshams bcad pa la gsum las/__dang po phyi mtshams ni sgrub khang gi phyogs bzhi'i tho bzhir rgyal chen so so'i sku rten rgyal mtshan dang bcas pa'i mdun du stegs kheb ldan gyi khar me tog gi tshom bu'i steng du gtor ma dkar zlum mdun du mtheb kyu ril bus mtshan pa re dang*/__de'i mdun du g.yon nas brtsams pa'i chu gnyis nyer spyod lnga dang bcas pa bshams la/__slob dpon 'dus pa dang bcas rol cha ser sbreng gis shar gyi tho'i rtsar 'khod la/__mchod gtor rnams a mr-i tas bsang*/__ra~M ya~M kha~M gis sbyang*/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+ya shab+da pU dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M lan gsum rgya dang bcas pas brlabs/__tho sku rten dang bcas pa/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa rten la bstim/__oM d+hr-iSh+ta raSh+tA hU~M dzaH__lan nyer gcig gi mthar/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__rdor thal phye rgyas snying po'i mthar/__ba liM ta nA nA kha dan+tu gr-ih+Na gr-ih+Na hU~M khA hi khA hi:__zhes btags pa lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__ri rab gling bzhi'i shar phyogs nas:__phyag na rdo rje dbang gi mthus:__rgyal po chen po yul 'khor srung :__bdag cag re ba bskang ba'i phyir:__ma dag pa rnams mtshams chod cig:__dpal ldan rgyal po chen po yul 'khor srung :__zhi ba'i phrin las mthar phyin sku mdog dkar:__thugs rje'i dbang gis 'gro don pi waM bsnams:__shar phyogs dri za'i 'khor tshogs mtshams chod cig:__ces phrin las gsol bas srung ba'i las mdzad par bsam zhing*/__tiSh+Tha badz+ra zhes me tog 'thor la brtan bzhugs bya/__de nas lho'i mchod gtor sngar ltar byin gyis brlab/__tho bsang sbyang*/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi lho phyogs nas rgyal po chen po 'phags skyes po 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa rten la bstim/__oM bai ru D+ha ka ya hU~M dzaH__zhes lan nyer gcig dang*/__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__snying po'i mthar/__ba liM ta sogs btags pa gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__ri rab gling bzhi'i lho phyogs nas:__phyag na rdo rje'i dbang gi mthu:__rgyal po chen po 'phags skyes po:__bdag cag re ba bskang ba'i phyir:__ma dag pa rnams mtshams chod cig:__chos skyong rgyal po chen po 'phags skyes po:__mngon spyod tshul gyis 'gro don mthar phyin sku:__dug gsum 'joms pa'i be con ral gri bsnams:__lho phyogs grul bum 'khor tshogs mtshams chod cig:__ces dang*/__tiSh+Tha badz+ra sa brtan bzhugs bya/__de nas nub kyi mchod gtor sngar ltar byin gyis brlab/__tho bsang sbyang*/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi nub phyogs nas rgyal po chen po spyan mi bzang 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa rten la bstim/__oM bai rU pak+Sha hU~M dzaH__lan nyer gcig dang oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__snying po'i mthar/__ba liM ta btags pa gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__ri rab gling bzhi'i nub phyogs nas:__phyag na rdo rje dbang gi mthus:__rgyal po chen po spyan mi bzang :__bdag cag re ba bskang ba'i phyir:__ma dag pa rnams mtshams chod cig:__chos skyong rgyal po chen po spyan mi bzang :__dbang drag dmar smug 'bar ba 'jigs pa'i sku:__bsod nams tshogs rdzogs rin chen sbrul zhags bsnams:__nub phyogs klu dbang 'khor tshogs mtshams chod cig:__ces dang*/__tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya/__de nas byang gi mchod gtor sngar ltar byin gyis brlab/__tho bsang sbyang*/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi byang phyogs nas rgyal po chen po rnam thos sras 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa rten la bstim/__oM bai shra ma Na hU~M dzaH__zhes lan nyer gcig dang*/__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__snying po'i mthar/__ba liM ta sogs btags pa gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__ri rab gling bzhi'i byang phyogs nas:__phyag na rdo rje dbang gi mthus:__rgyal po chen po rnam thos sras:__bdag cag re ba bskang ba'i phyir:__ma dag pa rnams mtshams chod cig:__chos skyong rgyal po chen po rnam thos sras:__che ba'i yon tan longs spyod mthar phyin sku:__rin chen gter ldan ne'u le be con bsnams:__byang phyogs gnod sbyin 'khor tshogs mtshams chod cig:__ces dang*/__tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya'o/__/gnyis pa bar mtshams la gnyis kyi/__dang po dam sri mnan pa ni/__dug shog la dam sri'i ling+ga spyi mthun gyi snying gar tri'i mthar/__ya ma dam sri gaM pa ri mA ra ya dzaH__zhes bris la dug khrag byug pa brub khung du bkod nas bskul gser skyems gzu dpang dmigs bya 'gugs bstim thun gyis brab nas mnan thod du bcug pa rnams snga nyin nas rdo rje mtshams pa sogs kyis grub pa yod na dang*/__ma grub na ling rkyang sgrub khang gi sgo drung du dong gru gsum brus pa'i nang du bkod la slob dpon gyis gser skyems thogs te/__ra~M ya~M kha~M/__'dod yon zag pa med pa bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__zhes byin gyis brlabs nas/__hU~M:__byin rlabs mchog stsol rtsa brgyud bla ma dang :__bla ma bde mchog yi dam zhi khro'i lha:__sangs rgyas byang sems dpa' bo mkha' 'gro la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__mthu stobs dbang phyug ma mgon lcam dral dang :__dregs pa'i sde dpon chen po sum cu sogs:__ye shes las las grub pa'i dam can la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__phyi nang gsang ba gab sbas bstan pa skyong :__dregs pa sde brgyad yul lha gzhi bdag sogs:__srid gsum 'byung po mthu stobs can rnams la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__ces gser skyems btang*/__e yaM raM dz+wa la raM/__brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dam sri pho mo rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/__na mo/__rig 'dzin sogs bden stobs brjod pa sngon du 'gro bas/__khyad par du bcom ldan 'das bla ma bde mchog 'khor lo'i lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis ma rungs pa'i sems can ya ma dam sri thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri yaM dzaHtri badz+ra ang+ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes 'gugs gzhug byas la skyer pa'i phur chung gcig mi g.yo bar bskyed pa slob dpon gyi phyag tu thogs/__oM badz+ra kro d+ha Ar+ya a tsa la hU~M b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaTa?:__ces tshar gsum gyis gzi byin bskyed nas/__hU~M:__dur khrod chen po'i gnas mchog 'dir:__sgrub pa'i bar chad byed pa'i bgegs:__bka' las 'das pa'i dam sri rnams:__gsad cing gnan pa'i dus la bab:__hU~M mdzad hU~M gi khro bo Ar+ya a tsa le:__sprul pa'i 'od zer rngams brjid dgra bgegs 'dul:__dur khrod bgegs kyi tshogs 'joms badz+ra kI la ya:__ya ma dam sri thal ba'i rdul du rlog:__Ar+ya a tsa le dam sri b+han+d+ha b+han+d+ha mA ra ya phaTa?:__ces gnan thod dam ling ga la slob dpon gyis skyer pa'i phur chung btab/__thun rdzas kyis brab/__mnan chas dong nang du bskyur/__ro g.yam la ri gling rdo rje rgya gram bris pas bkab pa'i steng sAts+tsha nag pos mnan rjes/__thams cad kyis Ar+ya a tsa la'i sngags brjod bzhin du sa chu me rnams kyis rgyas btab nas mi mngon par byas la slob dpon gyis rdo rjes rgya gram mdun du mnan la/__hU~M:__rin rab chen po'i rmang du gnan:__rgya mtsho chen po'i gting du bskyur:__gshin rje nag po'i lag tu gtad:__chu srin gdug pa'i kha ru brdzangs:__'khor lo 'bar ba'i phyag rgyas mnan:__bdun brgyud rigs ni brlag par 'gyur:__nam yang ldang bar mi nus so:__byang chub sems ni skyes na gtong :__zhes brjod cing don bsam mo/__/de'i steng du thams cad kyis sum+b+ha ni brjod bzhin tu lag pa lu gu rgyud du sbrel nas/__hU~M hU~M:__nga ni pad+ma drag po rtsal:__dpal gyi rta gdong rngams bzhad 'tsher:__dbang drag 'bar bas bro brdungs pas:__log 'dren 'byung po dbyings su mnan:__ha ha hi hi hU~M hU~M s+t+waM b+ha ya nan:__zhes bro brdung ngo*/__/gnyis pa sgo byang gdags pa ni/__ra sog gam ro ras la gshin rje mngon rtogs ltar bris pa'i rgyab tu snying po dang 'dod gsol bcas bris pa sgo'i them gyi phyi ngos su btags pa'i mdun du gtor ma gru gsum dmar po mtheb ril gyis mtshan pa dang*/__chu gnyis nyer spyod bcas bshams pa sngar ltar byin gyis brlabs/__sku rten a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las hU~M las gshin rje chos kyi rgyal po mthing nag 'khor lo dang thod dbyug 'dzin pa khro gtum 'jigs pa'i chas can ma he la dor stabs kyis gnas pa'o/__/ye shes pa badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoHzhes spyan drangs bstim/__oM badz+ra karma ya ma rA dza hU~M phaTa?:__ces nyer gcig bzla/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hAs mchod la/__rang sngags kyi mthar/__ba liM ta nA nA khA dan+tu gr-ih+Na gr-ih+Na hU~M khA hi khA hi:__zhes lan gsum gyis rdor thal phye rgyas gtor ma phul nas phrin las gsol ba ni/__hU~M:__gsang chen lhun grub pho brang nas:__las kyi gshin rje'i bdag po la:__bcom ldan chos rjes bka' bstsal ltar:__de bzhin rig 'dzin sgrub pa pos:__bka' gsang gzhung bzhin 'di bsgrubs nas:__yang dag don chen deng sgrub na:__'di la gnod cing bar gcod pa:__lha srin sde brgyad 'byung po kun:__khyod kyi g.yog dang 'khor lags pas:__rnam par smin pa'i chos shod la:__gsang ba mchog gi rnal 'byor pas:__bla med 'bras bu ma thob bar:__sa 'di yan chad ma btang bar:__phyi 'khor skyong ba'i mu ran la:__rdo rje'i yal gam thub par mdzod:__oM badz+ra ya ma rA dza sa ma ya s+t+waM:__zhes rten la me tog 'thor nas brtan bzhugs bya/__sgo them gyi nang du brub khung zhig gi nang du zan ling la seng ldeng ngam skyer pa'i phur bu'i dpal la mi g.yo ba'i sngags dang*/__mgul du rgya shog la 'di yan chad su'ang ma 'da' zhig ces bris te btags pa btab/__sgo 'di yan chad su'ang ma 'da' zhig:__ces brjod/__gsum pa nang mtshams la dang po ma traM bsgral ba ni/__dkyil 'khor gyi gzhir ma traM gi gzugs brnyan mgo lho nub tu bstan pa gan rkyal du bzhag__/stegs bu'i shar ngos su slob dpon zhal nub bstan gyis phyag tu g.yab dar dang dril bu bsnams nas/__oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ko\u0f85haM/__bdag nyid badz+ra he ru ka'i skur gyur/__zhes brjod cing slob dpon gyis lcags kyu'i phyag rgya bcings te/__ma traM ka ru dra dzaH__lan bdun brjod/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud sogs bden stobs brjod pa sngon du 'gro bas/__khyad par du bcom ldan 'das bla ma bde mchog 'khor lo'i lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis ngo bo dngos grub la bar du gcod cing rnam pa ma traM ru dra A kar+Sha ya dzaH__tri yaM dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes bkug ste gzugs la bstim nas/__hU~M:__ma traM bya ba'i sdig can khyod:__sngon yang sgrub pa kun la bsgribs:__sngon tshe dpal chen he ru kas:__bsgral nas dur khrod chen po byas:__khungs dang rdzas bcas bdag las byung :__bdag med stong pa'i tho bas gzhom:__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haM:__ma traM ru tra dza:__kha traM ru tra dzaH__zhes pas chos dang gang zag gi bdag chad par lta ba rnams gzhom pa'i don dang*/__ma traM gi gzugs de nyid slob dpon gyi zhabs g.yas pa'i dor stabs kyis mnan la/__hU~M:__ma traM bya ba'i sdig can khyod:__rol pa'i stabs kyis mnan pa ni:__'jigs byed chen po he ru kas:__mgo ni lho nub mtshams su bstan:__rkang pa byang shar mtshams su bstan:__khro rgyal zhabs ni g.yas g.yon gyis:__gyad kyi dor stabs tshul du mnan:__oM ma hA shrI he ru ka dri sh+ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__ma hA de ba ru dra dzaH__dzaHhU~M:__zhes lan bdun bzla zhing*/__thams cad kyis lag g.yas kyi sor mo gsum sbreng ba kha T+wAM ga'i rgyas snying gar bsnun tshul byas la/__gzugs phung hrul gyis zhig__/ma rig sgo lnga'i sbub dral/__rnam shes tri nag por gnas pa thugs ka'i 'od kyis sbyangs pas hU~M yig dkar por gyur pa bdag gi thugs kar thim nas gnyis med du gyur par bsam/__las rdor gyis ma traM gi lhu tshig so sor phral nas stegs bu'i lho nub tu mgo__/nub tu snying*/__nub byang du lag g.yon/__byang du rkang g.yon/__byang shar du gsang gnas/__shar du rkang g.yas/__shar lhor lag g.yas/__lhor glo ba/__dbus su khog pa bcas phyogs mtshams so sor bkod/__slob dpon shar du gnas pas/__b+h+rU~M dz+nyA na maN+Da la b+h+rU~M/__thugs ka nas b+h+rU~M 'phros khog pa la thim pas khog pa dur khrod rol pa'i gzhas yas khang dur khrod brgyad rwa ba me dang bcas pas bskor bar gyur/__thams cad kyi lag g.yas phyi dang g.yon nang du byas pa'i khu tshur dpung mgor bsnol zhing*/__hU~M pra be sha ya phaT:__ces lan bdun bzlas nas rgya bkrol te/__dkyil 'khor gyi sgo shag gis phye bar gyur par bsam la/__de nas slob dpon rdo rje'i 'gros gar gyis/__hU~M hU~M hU~M:__ha ha ha:__phaTa? phaTa? phaTa?:__ces brjod nas dkyil 'khor la g.yas su lan gsum bskor nas/__dkyil 'khor gyi nang du tshud par gyur/__zhes brjod la stegs bu'i dbus kyi khri'u khar slob dpon zhal shar du phyogs par bzhugs/__gnyis pa srung 'khor bsgom pa ni/__hU~M:__nga ni mnyam nyid ngang gis khro:__thugs rje khros pa'i rang rtsal las:__rdo rje me mtshon khro tshogs kyis:__bgegs kyi sbyor ba mtshams bcad do:__badz+ra kro d+ha rak+Sha hU~M:__zhes 'don bsgom bya'o/__/gsum pa sta gon bya ba ni/__lha dang*/__bum pa gnyis las/__dang po ni/__dkyil 'khor gyi gzhi la me tog bkram/__spos btul la/__bdag nyid he ru kar gsal ba'i:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__bla ma bde mchog dkyil 'khor lha:__mdun gyi nam mkhar spyan drangs bsam:__bla ma bde mchog 'khor lo dang :__zhi khro rab 'byams lha tshogs rnams:__sngon gyi thugs dam rjes dgongs la:__dkyil 'khor dgyes pa bskyed pa dang :__slob ma rnams la snying brtse bas:__gnas 'dir dpal chen he ru ka'i:__pho brang chen po 'debs 'tshal na:__thugs rjes dgongs te gnang ba dang :__snod bcud byin gyis brlab mdzad gsol:__zhes lan gsum gyis gsol ba btab pas thugs dgyes pa'i tshul gyis/__rdo rje slob dpon snying rje che:__khyed kyi rang gzhan phan gdags phyir:__sgrub pa'i cho ga tshul bzhin gyis:__bde gshegs rgyal bas byin brlab 'gyur:__gnang ba bstsal nas 'od du zhu:__bdag dang gnas la thim pa yis:__tha mal snang zhen rab sbyangs te:__ye shes chen pos byin brlabs gyur:__zhes mos/__bla ma bde mchog 'khor lo'i gter gzhung gi dbang la sta gon med kyang 'di ni dkyil 'khor bri bar gnang ba zhu ba'i don yin pas dbang bskur dang mi 'brel yang nges par bya dgos so/__/gsum pa ni/__rin po che'i bum pa dri'i chu dang so lnga'i rdzas sbyar ba kha rgyan mgul chings gzungs rdor ldan pa dang*/__las kyi bum pa bcas stegs la bkod pa'i mdun du sman gtor rak+ta/__phyi mchod bskor bshams byas la/__bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las bum pa rang byung gi dur khrod drag po'i gzhal yas khang mtshan nyid yongs su rdzogs pa'i nang du bla ma bde mchog dkyil 'khor gyi lha tshogs skad cig gis gsal ba'i gnas gsum rdo rje gsum gyis byin gyis brlabs/__ye shes lnga'i dbang bskur bar gyur/__oM shrI he ru ka sarba maN+Da la hU~M/__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/__hrIHhU~M trA~M oM AH__a b+hi Shiny+tsa maMH__shrI he ru ka maN+Dal sa pa ri wA ra e h+ye hiHbadz+ra sa mA dzaH__sa ma ya dz+nyA na dzaHhU~M ba~M hoH__a ti pu hoH__pra tIts+tsha hoH__mchod pa 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__lha rdzas drag po'i nyer spyod bsam mi khyab:__bde stong zug 'jug ye shes dbyings su sbyor:__sman raka gtor tshogs mchod pa'i sprin chen pos:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__oM badz+ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+ya shab+da pra tIts+tsha swA hA:__bo d+hi tsit+ta ga Na gu h+ya pU dza hoH__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__bstod pa bya ba ni/__hU~M hrIH__ma bcos spros bral bla ma chos kyi sku:__bde chen longs spyod bla ma chos kyi rje:__pad sdong las 'khrungs bla ma sprul pa'i sku:__sku gsum rdo rje 'chang la phyag 'tshal bstod:__gzungs thag blang la/__rang srog sngags kyi 'od zer gzungs thag la:__'khril nas bum pa'i lha tshogs thugs kar zhugs:__de dag sku las byang sems bdud rtsi'i rgyun:__bab pas bum chur gnyis med ro gcig gyur:__zhes dmigs la bsnyen sgrub kyi sngags ci nus bzla/__las bum du skad cig gis khro bo rta mgrin dmar po g.yas pad+ma'i dbyug to dang*/__g.yon me yi zhags pa thogs par gsal ba'i sku las rdo rje bdud rtsi'i rdul phra rab bab pas bum pa gang bar bsam la/__oM ha ya gr-I ba hU~M phaTa?:__ces bzlas mthar dung zhal gyi mchod yon phul la/__lha rnams bde ba chen po'i ngo bor 'od du zhu nas bum pa'i chu dang ro gcig par gyur/__bzhi pa rten gyi dkyil 'khor bca' ba la/__dang po chag chag gdab pa ni/__bdud rtsi lnga chang dang sbyar bas dkyil 'khor gyi gzhir byang shar nas g.yas bskor du khyems med par byugs shing*/__hU~M:__tshe mchog 'dzin pa'i dngos grub dri:__byang chub sems ni dkar bas na:__mAM sa yon tan kun dang ldan:__rak+ta chags pa'i gnas chen po:__bdud rtsi gur gum dri yi chu:__gdod nas dag pa'i rtsa ba lnga:__nyon mongs dug lnga 'khor ba'i rgyu:__ye shes rnam lngar byin brlabs nas:__dkyil 'khor dgu ru lhun gyis grub:__oM ma hA he ru ka pAny+tsa a mr-i ta dz+nyA na maN+Dal hU~M:__zhes brjod/__de nas thig tshon gyi bya ba ni/__deng sang phal cher gyis mi 'grub pa mang bas 'dir ma bkod la/__ras bris kyi dbang du byas te dkyil 'khor gang du bya ba'i stegs bur zhi dkyil spyi 'gro'i ras bris bkram pa bcas bsnyen pa'i las rim nyin dang po'i bya ba'o/__/de nas rgyan bkod pa ni/__sgrub rdzas sku rten bde mchog gi sku li ma byin ldan dang*/__bla ma bde mchog gi sku bris 'bur gang rung*/__gsung rten bde mchog rtsa rgyud kyi glegs bam dang*/__ma 'byor na sngags byang dar dmar ser la gser gyis bris pa/__thugs rten rdor dril/__yon tan gyi rten bdud rtsi chos sman gyis bkang ba'i b+han+d+ha kha sbyor/__phrin las kyi rten phur pa khro zhal can dang b+han+d+ha zhun chen chos sman gyis sbags pa sdong bu dgu btsugs pa dang*/__rgyal mtshan dang*/__ba dan/__ral gri/__mda' dar bcas bzhi bzhi/__tshon sku drwa ba/__nyer spyod sman raka gtor ma tshogs rnams brgya rtsa/__sgrub pa'i yo byad thod rnga/__rdor dril/__rol mo sogs dang*/__dkyil 'khor mdun du bkod rgyu'i bla gtor dmar po/__g.yas su ye shes mgon po phyag bzhi gtso bor gyur pa'i pho rgyud/__g.yon du sngags srung sogs mo rgyud kyi gtor ma rgyan spros can grabs su tshud par byas nas stegs gzhan du bkod/__bdag gi rnal 'byor sngon du 'gro bas bzlas pa bsdu ldang bcas bya/__'dus pa rnams zhwa chos bcas dkyil 'khor mdun khrom tshogs su bzhengs la/__hU~M hU~M hU~M bi shwa badz+ra sogs dang*/__sum+b+ha ni brjod cing rol mo bcas slob dpon gyis yungs thun 'thor/__las rdor gyis gu gul bdug la rten gyi bgegs bsal/__rdo rje slob dpon gyis dril spos bcas sna drangs/__rgyal tshab pa/__yum bzang mo/__rgyal thebs sogs kyis sku gsung thugs rten nas mchod rdzas bar rim par thog__/sgrub sngags kyi dzapra dbyangs dang 'jam rol skabs dkyil 'khor la g.yas su lan gsum bskor nas mdun du 'khod la dril gdangs bcas/__hU~M:__bla ma bde mchog 'khor lo yi:__rdo rje'i sku ni mkha' dang mnyam:__phyag rgya'i rten dang dbyer med bzhugs:__sku yi byin rlabs dngos grub stsol:__bsnyen sgrub sngags mthar/__kA ya dz+nyA na sa ma ya s+t+waM:__hU~M hU~M hU~M:__thod sku dkyil 'khor gyi dbus su rin po che'i snod 'brus bkang ba la bzhugs su gsol/__hU~M:__bla ma bde mchog 'khor lo yi:__rdo rje'i gsung dbyangs mi shigs sgra:__sngags kyi rten dang dbyer med bzhugs:__gsung gi byin rlabs dngos grub stsol:__bsnyen sgrub sngags mthar/__wA' ka dz+nyA na sa ma ya s+t+waM:__hU~M hU~M hU~M:__zhes sngags byang nub tu bkod/__hU~M:__bla ma bde mchog 'khor lo yi:__rdo rje'i thugs ni 'od gsal dbyings:__phyag mtshan rten dang dbyer med bzhugs:__thugs kyi byin rlabs dngos grub stsol:__bsnyen sgrub sngags mthar/__tsit+ta dz+nyA na sa ma ya s+t+waM:__hU~M hU~M hU~M:__zhes rdor dril shar du dgod/__hU~M:__bla ma bde mchog 'khor lo yi:__rdo rje'i yon tan lhun gyis grub:__bdud rtsi'i rten dang dbyer med bzhugs:__yon tan byin rlabs dngos grub stsol:__bsnyen sgrub sngags mthar/__gu Na dz+nyA na sa ma ya s+t+waM:__hU~M hU~M hU~M:__zhes sman thod lhor dgod/__hU~M:__bla ma bde mchog 'khor lo yi:__rdo rje'i phrin las thogs med khyab:__phur bu'i rten dang dbyer med bzhugs:__phrin las byin rlabs dngos grub stsol:__bsnyen sgrub sngags mthar/__karma dz+nyA na sa ma ya s+t+waM:__hU~M hU~M hU~M:__zhes phur bu byang du dgod/__hU~M:__chos nyid gcig las rig rtsal dgu:__gzi brjid sgron me 'od gsal ba:__ye shes klong dgu'i rten du bzhugs:__ye shes byin rlabs dngos grub stsol:__bsnyen sgrub kyi sngags mthar/__dI paM dz+nyA na d+hA tu sa ma ya s+t+waM:__hU~M hU~M hU~M:__zhes b+han+d+ha'i mar me dbus kyi thod sku'i mdun du dgod/__hU~M:__dkyil 'khor chen po'i gzhal yas pho brang ni:__mnyam nyid don gyi khyad par dbyer med kyang :__kun rdzob rigs la phyi nang bye brag gsal:__ma 'dres kha dog so sor gsal bkra zhing :__khyad par yon tan mdzes pa'i rgyan bres pas:__phyogs bzhi mtshams dang steng 'og thams cad du:__pho brang rgyan dang ldan par bzhugs su gsol:__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he rat+na trA~M sa ma ya lhan:__zhes phyogs bcur phur bu/__phyogs bzhir ral gri dang 'phan bzhi/__mtshams bzhir mda' dar dang rgyal mtshan bzhi btsugs la tshon skud dra bas sbrel ba'am/__sgab bskor dang gdugs la sogs pas brgyan tshul mdzad/__de nas brda sgo dbye zhing phyag 'tshal ba ni/__hU~M:__gnyis 'dzin rtog pas bcad pa'i brda yi sgo:__rig pa ye shes chen po'i ngang du dbye:__lhun rdzogs byang chub sems kyi dpal chen po:__mngon sum rig ngor mjal ba'i phyag gis 'dud:__b+h+rU~M dz+nyA na maN+Da la pra be sha ya phaTa?:__a la la hoH__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__rgyud dag cing snod du rung ba'i phyir bshags pa bya ba ni gnong 'gyod gdung shugs dang bcas pas/__hoH__don dam dmigs med spros dang bral ba la:__nyams dang bshags par bya bar ma dmigs kyang :__kun rdzob 'khrul pa'i dbang gis las bsags pa:__snying nas 'gyod pas mthol bshags bzod par bzhes:__yi ge brgya pa brjod/__spro na spyi bshags ye shes sku mchog sogs kyang bya'o/__hoH__bdag gis mkha' khyab 'gro ba kun don du:__spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig gzung :__dpal chen lha tshogs rtse gcig bsgrub lags na:__ye shes chen po'i byin gyis brlab tu gsol:__sarba ma hA yo ga sa ma ya bo d+hi tsit+ta ut+pA da ya mi:__dbang ma thob pa'i mched gsar bu rnams dkyil 'khor gyi byang shar lta bur logs su dbye/__slob dpon gyi mdun du rdor dril/__bdud rtsi/__yungs thun sogs bkod nas bdud rtsi byin rlabs kyi sngags lan gsum sngon du 'gro bas las byang ltar sman mchod 'bul/__de nas slob dpon gyis/__bdag nyid bla ma bde mchog lhar gsal ba'i thugs ka nas ya las lcags sdigs mgo dgu rwa bco brgyad pa spros/__de las ye shes kyi me 'bar bas slob bu'i sdig sgrib thams cad bsregs par bsam zhing*/__oM AHhU~M badz+ra yak+Sha kro d+ha ha na ha na hU~M hU~M phaTa?:__ces bzla zhing yungs thun gyis brab/__bgegs la bka' bsgo ba ni/__hU~M:__rtsa gsum lha yi dkyil 'khor 'dir:__bgegs tshogs 'dug pa'i skabs med pas:__rang rang gnas su bde bar dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__drag sngags spos rol ging dang me chu'i thun sogs tshams rngams dang grwa mang gis 'jam rol dang bcas bgegs bskrad/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal sogs kyi rjes zlos gsar bu rnams la byed du bcug__/snying gar rang 'dra'i ye shes sems dpa' tshon gang bar bsgoms la byin gyis brlabs pa'i bdud rtsi lce thog tu lan gsum bzhag nas/__hU~M:__ji snyed sangs rgyas thams cad dang :__byang chub sems dpa' rdo rje 'dzin:__de bzhin sgrub pa'i rnal 'byor pa:__de dag la ni snying ring na:__rdo rje yak+Sha gnod sbyin gyis:__khyod kyi snying la zhugs te 'thung :__snying la yang dag gnas pa'o:__'di ni sems can dmyal ba'i chu:__dam tshig nyams na sreg par byed:__dam tshig bsrungs na dngos grub ni:__rdo rje bdud rtsi'i chu 'dis 'grub:__ces byin pa/__slob mas kyang*/__i dan na ra kan sa ma ya yak+Sha hU~M:__zhes myangs pa snying ga'i ye shes sems pa la thim nas dbyer med du gyur par bsam mo/__/'dres zin bsnan pa ni/__rgyal tshab pas bdud rtsi g.yon bskor du mched gsar rnying thams cad la brim zhing*/__sgrub sngags kyi dbyangs lan gsum mjug tu 'jam rol dang bcas bdud rtsi myangs nas thams cad kyis/__oM:__dpal ldan sangs rgyas sku 'chang ba:__rdo rje mi phyed sku dang ldan:__deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:__rdo rje sku yi dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta kA ya badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__AH__dpal ldan sangs rgyas gsung 'chang ba:__rdo rje mi phyed gsung dang ldan:__deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:__rdo rje gsung gi dngos grub stsol:__AHsarba ta thA ga ta wA' ka badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__hU~M:__dpal ldan sangs rgyas thugs 'chang ba:__rdo rje mi phyed thugs dang ldan:__deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:__rdo rje thugs kyi dngos grub stsol:__hU~M sarba ta thA ga ta tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__zhes dang*/__slob dpon gyis/__deng phyin chad mched gsar rnying thams cad skal pa mnyam zhing dam tshig gcig tu 'dus pa yin pas dam tshig gzhung bzhin du bsrung bar gyis shig__/ces bsgo/__thams cad kyis phyag thal sbyar bar du me tog bzung la/__sku gsung thugs kyi rdo rje slob dpon dang :__dam tshig 'brel ba'i mched dang lcam dral gyis:__sgrub mchog rnams su byin gyis brlabs pa yi:__bka' drin rjes su dran phyir gtang rag gtong :__zhes drin len gyi me tog 'thor/__de nas rdo rje'i gral du bzhag pa ni/__mched gsar bu rnams rang rang gi gral du 'khod nas/__rtsa ba sku gsung thugs kyi dam tshig dang :__bsnyen sgrub rnam bzhi bsten cing bsgrub pa dang :__yi dam lha mchog dzaba? bsnyen bgrang ba'i phyir:__dam tshig rdo rje'i gral du mchi bar gnang :__zhes brjod cing lha yi nga rgyal dang ldan pas/__oM ma hA badz+ra hU~M:__zhes rdo rje thugs kar gsor ba dang*/__oM badz+ra g+haN+De hU~M/__zhes dril bu dkrol zhing dkur bsten/__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA At+ma ko\u0f85haM/__zhes thugs kar 'khyud rgya byas la dril bu dkrol ba dang rol chen brgya brdung sogs rol mo'i sgra cher bsgrags so/__/lnga pa sgrub pa po rnams mnga' gsol zhing gnas su 'god pa ni/__rgyal thebs gtso bos gtong thun sngon du 'gro bas dbyangs bor len dang*/__las kyi rdo rjes thod chang gzhung tshig dang bstun so sor drangs la/__hoH__dus gsum sangs rgyas kun gyi ngo bo nyid:__rdo rje rgyal po dkyil 'khor 'dus pa'i gtso:__nyon mongs bdud 'joms ye shes lnga yi bdag:__bstan pa'i sgron mer mnga' gsol dgyes par bzhugs:__rdo rje'i gdung 'tshob phrin las rnam bzhi'i bdag:__rgyal tshab slob dpon mnga' gsol dgyes par bzhugs:__shes rab dbyings las bde ba'i ye shes ster:__kun bzang yum du mnga' gsol dgyes par bzhugs:__bskyed rim gsal ston las kyi gzhung bsrang mdzad:__rdo rje phrin las mnga' gsol dgyes par bzhugs:__mchod pa'i bya bas dkyil 'khor dgyes pa bskyed:__las kyi rdo rjer mnga' gsol dgyes par bzhugs:__phyi nang drod tshad dus dang rtags rnams mkhyen:__rdo rje srin por mnga' gsol dgyes par bzhugs:__dngos grub ltas mthong bar chad gzir zhing skrod:__rdo rje spyan par mnga' gsol dgyes par bzhugs:__phyi nang nyu le 'byung po thogs med bsgral:__rdo rje ging chen mnga' gsol dgyes par bzhugs:__dgra bgegs gnas spor gzugs phung zhal du stob:__sgrol ging las mdzad mnga' gsol dgyes par bzhugs:__'du bar 'os min srung ba'i phrin las mdzad:__rdo rje mtshams par mnga' gsol dgyes par bzhugs:__tshogs kyi bya ba gtsang zhing dag par sbyor:__rdo rje phyag tshang mnga' gsol dgyes par bzhugs:__phyi yi nyu le bskrod cing las rnams sgrub:__rdo rje rdul phyag mnga' gsol dgyes par bzhugs:__dzaba? bsnyen gsal dag rgyun mi chad par sgrogs:__rdo rje mched lcam mnga' gsol dgyes par bzhugs:__zhes mnga' gsol zhing las kyi bskos gdag__/rang gral de las ma 'chug par bya dgos so/__/byin dbab pa ni/__slob dpon gyis g.yab dril thogs pas dkyil 'khor mdun du 'khod/__las rdor gyis sbyar spos dang g.yab dar thogs pas sna drangs te/__hU~M:__bzhengs shig pad+ma 'byung gnas sogs kyis bskul/__hU~M:__ngo bo chos sku'i pho brang nas:__rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__rang bzhin longs sku'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__thugs rje sprul sku'i zhing khams nas:__gnas gsum dpa' bo rnal 'byor mas:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__legs nyes stangs 'dzin pho brang nas:__chos srung dam can rgya mtsho yis:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__sgrub mchog rgyud la bde chen spor:__sgrub gnas rdo rje'i zhing du bsgyur:__sgrub rdzas ye shes rol pa'i rgyan:__'dod yon rgya mtshor byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI sarba sa ma ya badz+ra dz+nyA na a be sha ya a a aH__hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M hU~M hU~M:__byin 'bebs dbyangs bcas kyi gsham du brgyud gsum rol mo'i skabs dkyil 'khor la lan gsum bskor la rang gral du 'khod/__bsngo ba smon lam byas la grol/__de dag ni nye bar bsnyen pa ste nyin gnyis pa'i bya ba'o/__/gnyis pa phrin las kyi gzhung bsrangs te sgrub pa dngos la 'jug pa ni/__mkhyen brtse'i sku phreng dang rnam thar gsol 'debs rigs res mos su btang*/__ngo mtshar bla brgyud dang brgyud 'debs sngon du 'gro bas/__las byang gi skyabs sems nas brtsams mchod pa byin rlabs bar lhan thabs dang sbyar nas mthar chags su btang*/__dngos gzhi'i las rim ting 'dzin rnam gsum nas bzlas pa'i bar gter gzhung dkyus ltar dang*/__rnam pa gsal ba'i bzlas pa pad+ma badz+ra brgya rtsa tsam/__nga rgyal brtan pa dang*/__rnam dag dran pa gnyis mthar sngags bzla mi dgos/__bsnyen sgrub las sbyor gyi bzlas pa dngos la/__bsnyen sngags pad+ma badz+ra sum brgya/__sgrub sngags lnga brgya/__las sbyor lnga so sor nyer gcig tsam bzlas la/__ye shes lha tshogs sogs kyis stong tshig phul/__slar yang ting 'dzin rnam gsum gyi/__oM:__chos rnams spros bral sogs nas brtsams mchod bstod kyi rigs lhan thabs sbyar bas 'gres te btang*/__bzlas pa'i dbur rnam pa gsal ba/__phyag rgya brtan pa/__rnam dag dran pa rnams mi dgos/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he hrIHhU~M phaTa? dzaH__zhes pas mdun rten gyi go sar dzaba? khang dbye/__bsnyen sgrub bzlas dmigs/__hU~M:__bdag nyid pad+ma badz+ra sogs mthar/__hU~M:__bde stong thugs kyi dkyil 'khor nas:__khyab bdag pad+ma badz+ra rtsal:__sku ni snang stong gzi byin 'bar:__gsung gis grags stong sngags sgra sgrogs:__thugs mchog rig stong srog ldan pa:__bsnyen sgrub dzapa? kyi thugs dam bskul:__ma grub bar du mi gtong na:__ma g.yel thugs rje'i dpung bskyed la:__bzlas pa'i phrin las g.yel med pas:__las bzhi grub pa chen po brgyad:__rig 'dzin mchog gi dngos grub rnams:__da lta nyid du sgrub mdzad gsol:__zhes bskul la rtsa bsnyen chig stong bzlas la/__ye shes lha tshogs sogs stong tshig brjod la sman raka 'thor ba phyi ma rnams la 'gre/__hU~M:__slar yang thugs srogs sa bon mthar sogs yongs rdzogs grub pa'i bsnyen dmigs mthar/__hU~M:__rdo rje'i sku yi dkyil 'khor nas/__/gtso mchog thod phreng sde lnga dang*/__/dpal chen grub pa'i rig 'dzin brgyad/__/snying po'i rnal 'byor ma bzhi dang*/__/gnas yul dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs/__/sgo mtshams DA ki bzhi sogs/__sku ni snang stong sogs mthar yongs rdzogs sgrub sngags chig stong lnga brgya bzlas la/__ye shes lha tshogs sogs/__oM hU~M:__sku yi gnas lnga'i dkyil 'khor nas:__gu ru thod phreng rigs mchog lnga:__sku ni snang stong sogs/__oM:__spyi bo'i bud+d+ha thod phreng sogs/__las sbyor lnga re re la nyer gcig re bzla/__mthar/__ye shes lha tshogs sogs stong tshig gcig phul/__tshe sgrub ni/__gtso mchog pad+ma badz+ra pad+ma dang tshe bum thugs kar bsnol ba'i yum man+dA ra ba pad+ma'i gri gug thod pa can gyi spyi bor bla ma rdo rje chos dmar po mnyam bzhag tshe bum can du dmigs pa bsgyur la/__hrIH__thugs ka'i ye shes sems dpa'i thugs srog nyi zla'i gwa'u'i dbus hrIHmthar tshe'i rig pas bskor ba'i 'od zer spro bsdus 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud rang gi bla tshe'i bcud bsdus pa rigs bdag gi phyag gi bum pa khengs nas khol zhing zhu ba phyir lud pas lus dkyil gyi lha la phog pas tshe dang ye shes kyi gzi byin mchog tu rgyas par dmigs la/__sgrub sngags mthar/__badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__btags pa nyer gcig tsam bzla/__bdag 'jug gi don du/__bum pa b+h+rU~M las gzhal yas khang :__mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:__bla ma bde mchog lha tshogs rnams:__snang stong chu zla lta bur gsal:__rang gi thugs srog sngags phreng las:__'od zer mchod pa'i tshul du spros:__snyoms 'jug byang sems bdud rtsi yis:__bum pa yongs su gang bar gyur:__zhes bsnyen sgrub las sngags khyug tsam bzlas la/__oM AHhU~M gis bum lha bde stong chen po'i ngo bor 'od du zhu bar gyur/__des thun dang po grub/__de nas thun drug byed na nyin mo'i phrin las tshar gnyis dang*/__mtshan mo tshar gsum bskyar/__thun bzhi byed na nyin mo yang bskyar gcig dang*/__mtshan mo tshar gnyis gtang dgos pas/__mchod pa byin brlab nas bdag bskyed so sor mi dgos/__mdun bskyed kyi las byang rgyas pa nyid bzlas pa'i bar bskyar ba yin la/__bzlas pa ni bskul tshig gi sgrub sngags nyid gtso bor bya/__mthar las sbyor cung zad bzla zhing stong tshig so sor 'bul/__tshe bsnyen yang nyer gcig tsam re bzlas pas chog go__/nyin thun rjes mar bsnyen pa grub pa dang*/__dam can spyi gtor dang phyag bzhi pa dngos grub rol mtsho dang rigs gsum snying thig gis bka' srung dud sol ma lta bu dang mgon dkar dur bdag bcas sbyar na legs pas thugs sgrub mi g.yo ba'i bka' srung ltar gtang*/__skabs 'dir bskang bshags ni grub thob bka' brgyad kyi bskang bshags khol byung ltar sbyar/__de nas las byang ltar tshogs byin rlabs nas bsgral bstab bar byas la/__spro na 'dir phyi rol tu cha gsum gtor ma btang*/__tshogs la rol lhag gtor bsngos la lhag ma btson 'dzin bya/__dam can gtor chog byas na gtor 'bul sogs mthar dbyung*/__las byang gi bskul ba dang chad brtan rta bro gtang rag mchod bstod bzod gsol grub nas mdun bskyed brtan bzhugs/__bdag bskyed bsdu ldang bsngo smon shis brjod bcas bya'o/__/de nas bar gcod nyu le 'dul zhing bskrad pa ni/__'dus pa thams cad zhwa dang bcas bzhengs/__slob dpon sogs chas su zhugs pa rnams dkyil 'khor gyi mdun du 'khod pa'i drung du nyu le'i ling ga bkod la/__e yaM dz+wa la raM/__brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dngos grub la bar du gcod cing log par lta ba'i 'byung po nyu le bdud kyi rigs su gyur pa thams cad rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/__zhes brub khung bskyed/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud sogs bden stobs brjod pa sngon du 'gro bas/__khyad par du bcom ldan 'das bla ma bde mchog 'khor lo'i lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyu le bdud kyi rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri yaM dzaH__tri badz+ra aM ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__dgug gzhug dang ging pa las kyi che mchog tu gsal ba'i thugs ka nas pho nya mtshon cha'i char phab pas rdul du brlag par bsam zhing*/__rol mo dbyangs dang Ta ki'i 'cham stabs dang phur thun tshom bur bskul ba ni/__hU~M:__chos kyi dbyings las rang byung grub pa'i lha:__khro bo rol pa'i dur khrod chen po nas:__shin tu mi bzad rab 'jigs skur ston pa:__dpal chen yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod:__ces dang*/__hU~M:__nga ni pad+ma he ru ka:__sras dang sprul pa bye ba 'bum:__bka' sdod rab 'jigs pho nyar bcas:__bka' brgyad lha tshogs dus la bab:__g.yas kyi phyag na phur bu 'dril:__g.yon gyi phyag na lcags kyus 'gugs:__lcags kyus zungs la phur bus thob:__gnod byed dgra bgegs rdul du rlogs:__zhes phur thun tshom bur bskul mthar slob dpon gyis drag sngags phur skor dang bcas pas gdab cing*/__Ta ki rnams kyis thun gyis brab/__khyad par dpal gyi pho nya kun thub rgyal mo bskul ba ni/__hU~M:__shar phyogs dkar mo dung gi gzhal yas nas:__khrag mdog dmar mo bse yi lan phran can:__spyan rtsa dmar po nyi zla skar ltar 'phro:__smin ma glog 'gyu mun pa'i go skabs 'byed:__bu yug thog 'beb shangs nas rdo rje 'khrugs:__bzhad pa he dang dpal gyi spu gris gtams:__rngams pa'i ljags 'dril bskal pa'i me chen 'bar:__ag tshom me 'bar rab 'byams srid pa sreg:__bskal pa'i 'brug sgra snyan nas gsung sgra sgrogs:__lag pa dmar po spu gri 'bum gyis gtams:__sen mo lcags kyu'i rtse la bskal pa'i me chen 'bar:__ba spu rdo rje gnam lcags zhun ma 'khrugs:__smin ma lcags kyi khro chung char 'bebs shing :__zhabs kyi phur pas srin po lnga brgya gzir:__ral pa dmar po khrag gi dug char 'bebs:__shin tu mi bzad gtum chen khrag 'thung ma:__srin mo'i snying 'byin chang par bcug nas gsol:__shin tu mi bzad 'bar ba'i sku gcig ma:__dpag tshad lnga brgyar rgyug cing klu srin ma lus sgrol:__khros pa'i zhal mdog khrag gi mchin pa kha:__na bza' dmar po srin gyi g.yang gzhi gsol:__phyogs bcur kha bltas phyogs skyong zhabs kyis mnan:__bdud la bab na snying khrag dron mo 'thung :__sri la bab na srog rtsa dmar po gcod:__dgra la bab na dug gi kha chu 'debs:__bgegs la bab na rU pa rdul du rlog:__dpal gyi pho nya dpal gyi thugs las sprul:__dam nyams dgra dang 'byung po bgegs kyi tshogs:__phung po dum bur gtub cing don snying ma lus sreg:__gru bu gru a pa tse ru pa tse ni tsa ra na thun na sha ya s+t+waM b+ha yak+sha 'byin yak+sha 'byin phye ma phye ma rdul phran rdul phran:__zhes drag sngags spos rol dang khyad par gyi dbyug pas bsdigs shing thun gyis brab pa sogs drag po'i tsham rngams dang bcas gzir la bskrad/__srung ba'i 'khor lo brtan par bsgom/__de nas byin dbab pa ni/__spos rol g.yab dril sogs sngar ltar byas la byin dbab/__bsnyen sgrub kyi dzaba? dbyangs lan gsum byas pas grub/__mtshan thun dang por las byang gi tshogs bsags nas bzung sngon 'gro tshang ba dang*/__thor thun rjes tshogs mchod re ma chag par btang*/__gzhan nyin thun rjes ma dang 'dra/__thor thun grol rjes nyul le bskrad/__byin 'bebs las byang ltar bya/__sgrub zhag rjes ma gsum gyi snga dror tshe bsnyen rjes zur gsal tshe 'gugs tshar re sbyor rgyu byung na legs/__de lta bu'i tshul gyis zhag bdun la sogs par gyer bsgom bzlas pa ma chad par bya ste sgrub pa'i rim pa'o/__/grol nyin dgong mor dbang gi sbyin sreg grub na legs/__gsum pa rjes dngos grub blangs ba la/__grub pa'i rtags rab 'bring tha ma'i tshul du byung ba'am sgrub zhag grangs them pa'i tshe/__rdzas bsham pa ni/__dkyil 'khor mdun du stegs bu khebs ldan dkar po'i steng du 'bru dkar pos g.yung drung g.yas 'khyil bris pa'i khar many+dzi'i steng du dkyil 'khor gyi rnam bum blang la bzhag__/g.yas su rin po che'i snod du gser g.yu sogs rin po che sna tshogs kyi phye ma dang dkar mngar gyis sbrus pa'i las bzhi'i 'brang rgyas ril bus bskor ba/__maM sa/__mar/__thud/__'bras chan/__khur ba/__zho dang la du/__shing thog sna tshogs/__su ra sogs bza' bca' btung ba'i bye brag sna tshogs pas bskor ba/__g.yon du chang bzang por mngar gsum dang a mr-i tas sbags pas b+hany+dza bkang ba bshams la dar gyis gur dbub pa'i tshul du bkab/__nang mo phrin las kyi gzhung sngar ltar bsrangs la bzlas pa'i rjes tshe 'gugs sbyar/__stong tshig thun pa rnams dang lhan cig phul la sngags rgyun snga ma grol/__bsnyen sgrub sngags la/__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes btags pa bzla/__srung ma rnams kyi gtor chog grub pa dang*/__las byang ltar bgegs bskrad/__rgyal tshab pas dkyil 'khor la bskor zhing thun brab/__mtshams gcod/__las rdor dang rgyal tshab pas spos g.yab dril bcas tshogs pa dang dkyil 'khor la bskor zhing las byang ltar byin 'bebs gyer/__ye shes sku mchog sogs brjod la nongs pa bshags/__bdud rtsi'i sngags lan gsum brjod la rdzas rnams byin brlabs/__dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams yab yum snyoms par zhugs pa'i sbyor mtshams nas 'od zer dmar po phyogs bcur 'phros 'gro ba'i rgyud sbyangs/__bde bar gshegs pa rnams la phog dgyes pa bskyed sku gsung thugs yon tan phrin las dang bcas pa'i dngos grub tshur 'dus bdag la thim/__gsal zhing brtan par byas/__rdzas rnams la thim pas 'chi med kyi bdud rtsi dngos grub kun gyi snying por 'khyil bar gyur/__zhes dmigs/__bsnyen sgrub sngags la gong gi sngags sham btags la brgya'am nyer gcig bzlas la/__las byang ltar/__hU~M:__bde mchog bde sbyor nam mkha'i dbyings sogs kyis dngos grub spyir bskul/__bye brag tu/__dkyil 'khor lha tshogs rnams kyi gnas lnga nas sku gsung thugs yon tan phrin las kyi dngos grub thams cad yig 'bru lnga dang 'od zer thig le'i rnam pa dpag tu med pa 'phros te rang gi gnas lngar thim pas dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus thob par mos la/__slob dpon gyis gnas lngar gtugs la gong gi rgyan bkod skabs kyi/__oM:__bla ma bde mchog 'khor lo yi:__sogs tshig bcad dang bsnyen sgrub sngags mthar/__kA ya sid+d+hi pha la hU~M:__sogs so sor btags nas sh+lo ka lnga brjod cing dngos grub blang*/__slob dpon la bum chu dang dngos grub kyi phud 'bul/__hrI:__pad+ma badz+ra bde chen tshe yi lha:__gsang ba'i yum mchog rdo rje rnal 'byor ma:__dbyer med rtsa gsum tshe lha rab 'byams kyis:__mi 'gyur tshe dang ye shes dngos grub stsol:__sngags mthar kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes brjod pas tshe 'brang gis dbang blang*/__tshe ril tshe chang phul/__de nas 'dus pa rnams kyis bsnyen sgrub dzaba? dbyangs byas la/__slob dpon dang rgyal tshab pas rten rnams dang tshe bum gyis dbang bskur/__las rdor sogs kyis rdzas dang tshe ril sogs bkye/__rdzas rnams dngos grub tu rol pas/__lha dang bdag gnyis su med pa bde ba chen po de bzhin gshegs pa thams cad kyi rdo rje gsum gyi rang bzhin du gyur par mos la/__bcom ldan 'das bla ma bde mchog 'khor lo'i lha tshogs rnams kyi dngos grub thams cad bdag cag rnams kyis thob nas sku lnga ye shes lnga'i yon tan ma lus rtsol ba med par lhun gyis grub par gyur cig__/hoH__bdag cag sgrub pa po rnams kyis rdo rje'i tshe gsol bas tshe'i dngos grub dbang du gyur cig:__thabs kyi mAM sa gsol bas 'khor 'das kyi nus stobs dbang du gyur cig:__shes rab dza gad gsol bas bde ba chen po'i ye shes dbang du gyur cig:__zhal zas kyi bye brag mang po gsol bas zhi khro phrin las kyi dngos grub thams cad dbang du gyur cig:__'dod yon gyi rnam pa thams cad longs spyad pas 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad dbang du gyur cig:__sarba karma wa shaM ma no ha ra sid+d+hi sid+d+hi hU~M:__zhes dang*/__AH__snang grags rtog gsum dwangs ma'i bcud:__rtsa gsum thig le'i dbyings su thim:__mi 'gyur mi shigs blo las 'das:__skye med gnyug ma'i rgyas gdab bo:__badz+ra kA ya wA' ka tsit+ta dz+nyA na a a a:__zhes pas sgrub pa chen po'i rim pa grub pa'o/__/skabs 'dir dpon slob kha shas kyis rgyas pa'i sbyin sreg byas la dngos grub kyi phud 'bul/__spros pa bsdu na skabs 'dir tsam las sbyin sreg gzhan ma grub kyang chad skyon du mi 'gyur ro/__/gzhan don du dbang bskur na smin byed rgyas pa de'i snying por bsdus pa tsam gyis skabs 'dir rjes su 'dzin par bya'o/__/bzhi pa rjes kyi las rim rnams kyis sgrub pa mtha' rgyas su bya ba ni/__las byang ltar tshogs byin rlabs nas rim par btang ba'i zhal bstab mjug tu nyu le'i ling ga mer bsreg__/lhag ma bsdus nas sngar btson 'dzin byas pa'i tshogs lhag mchod pa'i ras ma dang bcas phyi rol du btang*/__srung ma'i gtor 'bul zur du yod na bya/__bskul ba chad brtan rta bro yan grub nas/__gtang rag mchod bstod rgyas par bya/__nongs bshags bzod gsol dang*/__dkyil 'khor gyi ye shes pa ras bris dang rten la brtan bzhugs spyi ltar bya/__dam tshig pa rang la bsdu zhing thun mtshams kyi lhar ldang*/__de nas phyi mtshams bkrol ba ni/__sgrub khang gi shar la sogs pa'i rgyal chen bzhi dang sgo byang gi lha so so'i mdun du mchod pa bshams/__bsang sbyangs byin rlabs drangs bstims mchod pa rnams sngar ltar las/__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la:__sogs kyis phrin las bcol/__badz+ra muHsa gshegs su gsol/__dkyil 'khor gyi mtha'i phur bu rnams/__oM badz+ra kI la ya ut+kI la ya sarba kI la ya badz+ra d+ha rod adz+nyA pa ya hU~M hU~M hU~M phaTa? swA hA:__zhes lag gnyis skam pa'i rgya dang bcas dang por gdab rim las ldog phyogs su phyungs te/__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa ni sarba ar+tha sa d+ha ni swA hAs phur rtse 'o mas bkru/__chos thams cad skye ba med pa'i don yid la byas te dril bu dkrol zhing*/__a kA ro'i sngags brjod bzhin pas 'jam rol dang bcas ras bris dkyil 'khor bsdu/__sgrub rdzas sogs rjes shul mi mngon par bya/__de nas mar me smon lam gyis dge ba'i rtsa ba bla na med pa'i rgyur bsngo ba ni/__dpon slob thams cad lag bsnol bas srin lag sbrel/__rdo rje rgyal theb kyis snam sbyar dang bcas bzhengs te mar me'i smon lam gtong thun sngon du 'gro bas/__hU~M/__dur khrod gsang ba mchog gi dkyil 'khor du/__/snying po byang chub lam la zhugs pa yis/__/'khor ba'i g.yang sar chen por mi ltung zhing*/__/chags sdang gcong rong gnas su mi skye dang*/__/log lta dmyal ba'i zangs khar rbab mi 'gril/__/'khon 'dzin gcan gzan gdug pa'i skad mi thos/__/nyon mongs mtshon rtse gdug pa'i zer mi 'phog__/dge ba'i bshes gnyen bka' drin che ba dang*/__/srog gi 'brel ba'i mched dang lcam dral dang*/__/gsum pa'i dbang gis 'brel ba'i rig ma gsum/__/skye ba 'di dang tshe rabs thams cad du/__/mi 'bral rtse gcig 'grogs pa'i ting 'dzin gyis/__/sa bcu khyad par rim gyis bgrod par shog__/nam zhig tshe 'phos lus brje'i dus byung nas/__/'khor ba'i g.yangs sar lan gcig ltung srid kyang*/__/snang ba'i sgo 'byed zhun mar mdangs gsal 'dis/__/rig 'dzin sgrub pa po yis shul mtshon cing*/__/kun tu 'od kyi sa la rgyud sbyangs nas/__/pad+ma chen po'i sa la lhun gyis grub/__/'khor lo tshogs chen sa la gshegs pa'i tshe/__/sngon gyi rgyal ba rnams kyis mdun bsus shig__/yi dam lha yis rgyab nas srog brten cig__/byang chub sems dpa' rnams kyis mtha' skyor cig__/mchod pa'i lha mo rnams kyis sna drongs shig__/ma tshogs dbang mo rnams kyis rjes skyongs shig__/lcang lo can gyi sa la phyin pa'i tshe/__/mi ldog pa yi sa la gnas nas kyang*/__/rdo rje khro rgyal khyod kyis zhal mthong nas/__/rig 'dzin rnams dang dbyer med gyur nas kyang*/__/bla med sku gsung thugs su 'grub par shog__/ces thams cad kyis rjes zlos dang bcas smon lam gdab/__las byang ltar bsngo ba smon lam shis brjod bcas dang*/__gzhan yang zhal nas gsungs pa'i thog drangs te bkra shis kyi tshigs su bcad pa rgyas par spel lo/__/gnyis pa 'phros don la/__de ltar sgrub pa'i 'bras bu ni:__de ltar tshogs sam tshogs sgrub tu:__rtse gcig nyams su blang ba yis:__gnas skabs gegs zhi tshe dpal 'phel:__yul phyogs bkra shis byin chen 'bebs:__mthong thos dran reg skal ba ldan:__dngos grub rnam gnyis myur du 'thob:__mthar thug rig 'dzin rnam pa bzhi'i:__lam las mi gnas ye shes mchog:__rnam par grol ba'i dpal thob phyir:__blo ldan rnams kyis brtson par gyis:__zhes dang*/__de ltar 'bad pas brtson 'grus dang :__ting 'dzin skal pa'i khyad par bzhin:__rab kyis rig 'dzin mchog dngos 'grub:__'bring gis sngags kyi drod tshad 'thob:__gzhan du phrin las ci rigs 'grub:__mdor na 'brel tshad don ldan pa:__sgrub pa chen po'i phrin las so:__zhes bslu med rdo rje'i gsung gis nges pa ltar ro/__/legs byas kha 'bab bzhi yi rgyun bzang gis/__/yid can mtha' dag dngos kun bdag nyid che/__/'khor lo sdom pa'i thugs dbyings rgya mtsho cher/__/'jug nas dngos grub nor bu'i gter spyod shog__/ces pa'ang kun mkhyen pad+ma dkar po'i rnam 'phrul ngag dbang rnam rgyal gyi phyag rjes dpal ldan 'brug pa bka' brgyud kyi gdan sa lte ba spungs thang bde chen pho brang du 'brug rgyal bzhi pa 'jigs med seng ge dbang phyug dang rgyal yum skal bzang chos sgron yum sras nas dpal 'khor lo sdom pa lha bcu gsum gtso bor gyur pa'i rtsa ba gsum gyi gtsug lag khang gsar bskrun gyis lo bstar zab chos 'di'i tshogs sgrub 'dzugs pa'i ched du bka' bstsal ba bzhin 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis chog khrigs su bstar bas yid can mtha' dag bde chen sgyu 'phrul drwa ba'i dkyil 'khor du ngal 'tsho zhing dpal ldan 'brug pa phyogs las rnam rgyal gyi chos srid nyi zla'i snang ba rtag tu brtan pa'i rten 'byung du gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information