JKW-KABAB-07-JA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:42, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།
Wylie title dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i las byang bde chen bdud rtsi'i zegs ma JKW-KABAB-07-JA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 12, Pages 389-396 (Folios 1a to 4b6)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön ར་མོ་ཤེལ་སྨན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra mo shel sman, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i las byang bde chen bdud rtsi'i zegs ma. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 389-396. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
Colophon

ཅེས་སོགས་ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །ཅེས་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་བསྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་འདི་ནི་གཏེར་གཞུང་ཞལ་གསལ་བཞུགས་ཀྱང་འཇུག་པ་བདེ་ཕྱིར་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་པོ་ནི། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བས་སྦོམ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཏུ་འབོད་པས། ༢༠༠༨ ལོར་༢ བཀའ་བབས་སྐོར་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

ces sogs shis brjod ji ltar rigs pas mtha' rgyas su bya'o/__/ces dpal rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma bsgrub pa'i las byang 'di ni gter gzhung zhal gsal bzhugs kyang 'jug pa bde phyir khol du phyung ba po ni/__zab chos 'di nyid la longs su spyod pa'i skal bas sbom pa phun tshogs rnam rgyal tu 'bod pas/__2008__lor 2__bka' babs skor bskyar bsgrig skabs rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwar sbyar ba'i dge bas 'gro ba kun la 'chi med rdo rje'i bdud rtsi'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ། འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་སྟོང་པའི་དབྱིངས། །འགགས་མེད་ལོངས་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་རྩལ། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་ལ་བཏུད་ནས། །ལས་བྱང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་སྤེལ། །དེ་ལ་འདི་ཡི་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའི་གང་ཟག་མོས་གུས་དང་ལྡན་པ་གང་ཞིག་གིས། བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པས་དབེན་པའི་གནས་སུ་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་དང༌། གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དང་བཅས་པ་བཤམ། བདེ་བའི་སྟན་ལ་འདུག་ཅིང་ངེས་འབྱུང་དང་མོས་གུས་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ནས། ཆོ་ག་དངོས་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། སྦྱོར་བ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྐྱབས་སེམས་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་ལ། ན་མོ༔ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་བདེ་བ་ཆེར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་འཆི་མེད་སྐུ་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་བགེགས་གཏོར་མཚམས་གཅད་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀཿསོགས་དཀར་གཏོར་སྤྱི་འགྲོ་བཏང༌། བགེགས་གཏོར་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་ཀུན༔ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་མཐར་དེངས༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སྲུང་མཚམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨུ་ཙཊྚ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་བྱིན་འབེབས་ཅིང་མཆོད་པ་བརླབ་པ་ནི་སྤོས་བསྲེག་ཅིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ མཆོད་རྫས་འདོད་ཡོན་བཅུད་དུ་སྐྱིལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་དྲུག་ལས་དང་པོ་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་དང་༔ གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དེ་དབུས་པདྨའི་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རིག་པ་མི་འགྱུར་གཉུག་མའི་ལྷ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ༔ དཀར་དམར་དམངས་ལྡན་བཅུ་དྲུག་ཉམས༔ རིན་ཆེན་རུས་པ་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ དར་གྱི་སྟོད་གཡོགས་སྟག་ཤམ་འཕྱང་༔ དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་དྲྭ་བས་སྤྲས༔ ཁྲོ་འཛུམ་རྗེས་ཆགས་སྤྱན་གསུམ་གཡོ༔ རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་རྡོ་རྗེས་མཚན༔ པདྨ་གསར་པའི་ཕྲེང་བས་བཅིངས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན༔ སྦྱོར་ཡུམ་རིན་ཆེན་མཱ་མ་ཀཱི༔ ཤཱཀྱ་དེ་ཝཱི་ལྷ་མོའི་ཚུལ༔ གཞོན་སྒེག་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ཡབ་ལ་འཁྱུད༔ གཡོན་པས་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་སྟོབ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་བཅས་ཏེ༔ རྡོ་རྗེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ ཨ་ཧཾ་བདེ་བའི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེའི༔ རོལ་པ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱན་དྲང་བ་ནི་ སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་བརྡ་ཕྱག་ནི། ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ གུས་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མ་ཡཏིཥྛནྟུ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ བཞི་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད་ཀུན་བཟང་སྤྲིན༔ ནང་མཆོད་འདོད་ཡོན་རོལ་མོ་ཆེ༔ གསང་བ་རྨད་བྱུང་སྨན་གཏོར་རཀ༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་བདེ་བའི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་སྟ་ན་གྷ་ན་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ལྔ་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཁ་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་བདག་ཉིད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་སྟོན༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ནས་ལྷ་ཡི་སྐུ་ལ་སེམས་བཟུང་ཤིང་གསལ་སྣང་གཙོ་བོར་འདོན་པ་ལ་བསླབ་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པར་གྱུར་པ་ན་དྲུག་པ་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཾ་གསོར༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་བདེ་སྟོང་གི༔ རང་གཟུགས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུྃ༔ མཐའ་སྐོར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་མཚན༔ བཟླས་པས་སྔགས་ཕྲེང་བར་མེད་འཕྲོས༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དང་གསང་བར་བརྒྱུད༔ བར་མ་ཆད་པར་རབ་ཏུ་འཁོར༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ རོལ་པའི་འོད་ཀྱིས་དོན་གཉིས་བྱས༔ སྣང་གྲགས་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཅེས་བཟླ། གཞུང་ལས། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་གྱི༔ བཟླས་བརྗོད་འབུམ་ཕྲག་བཞི་རུ་བྱ༔ ཞལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་བྱིན་རླབས་འབེབས༔ རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་དོན་མཐོང་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་སོ། ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱས་བརྟན་པར་བྱས་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། སྤྲོ་ན་ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ་དང་བསྐང་བཤགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི། ཅི་འབྱོར་པའི་བཟའ་བཏུང་དམ་ཚིག་གི་རྫས་སུ་འོས་པ་ཚོགས་སུ་བཤམ་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཚོགས་རྫས་བག་ཆགས་གཟུང་འཛིན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ ཨཱ་ལས་པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་ཡངས་པར༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ༔ མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས་པའི་འཁོར་དང་བཅས༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཚོགས་དང་པོ་མཆོད་སྐོང་བསྒྲལ་བཤགས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དཔག་མེད་འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདིས༔ གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པར་རོལ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་བྱང་བ་དང་༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཁ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེས༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཚོགས་བར་པ་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཅིང་རོལ། སྤྲོ་ན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ཀྱང་བྱ། ཚོགས་ཐ་མ་ལྷག་མའི་བདུད་རྩིར་བསྔོ་བ་ནི་ལྷག་མ་བསྡུས་ལ་ཁ་ཕྲུས་བཏབ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་འཆང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ གིང་དང་ལངྐ་གནས་ཡུལ་བདག༔ རྣལ་འབྱོར་ཚོགས་ཀྱི་ཕ་འབབས་ལོངས༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ དེ་ནས་གཏང་རག་གི་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། གསུམ་པ་བསྡུ་ལྡང་ནི། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ ལྷ་སྔགས་མཚན་མའི་རྟོག་པ་ཐིམ༔ སླར་ཡང་ཁ་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྐུ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱའ་ཧཱུྃ༔ བཞི་པ་བསྔོ་བ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཧོ༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་སྐུ་ཐོབ་ནས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་པོས༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །ཅེས་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་བསྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་འདི་ནི་གཏེར་གཞུང་ཞལ་གསལ་བཞུགས་ཀྱང་འཇུག་པ་བདེ་ཕྱིར་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་པོ་ནི། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བས་སྦོམ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཏུ་འབོད་པས། ༢༠༠༨ ལོར་༢ བཀའ་བབས་སྐོར་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i las byang bde chen bdud rtsi'i zegs ma zhes bya ba bzhugs so//___na mo gu ru/__'od gsal chos sku stong pa'i dbyings/__/'gags med longs spyod bde chen rtsal/__/ma hA gu ru la btud nas/__/las byang bdud rtsi'i zegs ma spel/__/de la 'di yi dbang thob cing dam tshig rnam par dag pa'i gang zag mos gus dang ldan pa gang zhig gis/__bla ma bde ba chen po'i rnal 'byor zab mo bsgrub par 'dod pas dben pa'i gnas su dam tshig gi bris sku dang*/__gtor ma rin chen 'bar ba phyi nang gi mchod pa tshogs kyi yo byad dang bcas pa bsham/__bde ba'i stan la 'dug cing nges 'byung dang mos gus drag pos mtshams sbyar nas/__cho ga dngos la sbyor dngos rjes gsum las/__sbyor ba la gsum las dang po skyabs sems ni/__skyabs yul gsal btab la/__na mo:__bla ma dpal ldan bde ba cher:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__gzhan don 'chi med sku bsgrub phyir:__zab mo'i rnal 'byor bsgom par bgyi:__lan gsum/__gnyis pa bgegs gtor mtshams gcad ni/__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru kaHsogs dkar gtor spyi 'gro btang*/__bgegs gtor ra~M ya~M kha~M gis bsang*/__oM AHhU~Mlan gsum gyis brlab/__sarba b+hU ta a kar+Sha ya dzaHsa mgron dgug__oM sarba big+h+nAn na maHsarba ta tha ga ta sogs lan gsum gyis bsngos la/__hU~M:__gsang sngags sgrub la bar gcod kun:__rgya mtsho chen po'i pha mthar dengs:__rdo rje hU~M gi ting 'dzin gyis:__ye shes srung mtshams lhun gyis grub:__oM sarba big+h+nAn u tsaT+Ta ya hU~M phaT:__hU~M hU~M hU~M:__gsum pa byin 'bebs cing mchod pa brlab pa ni spos bsreg cing rol mo'i sgra dang bcas pas/__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__rig 'dzin bla ma'i lha tshogs kyis:__gnas 'dir byin phob dbang mchog skur:__mchod rdzas 'dod yon bcud du skyil:__oM AHhU~M badz+ra gu ru shrI ma hA su kha dz+nyA na A we sha ya a AH__ma hA su kha sarba pU dza sa ma ya AHhU~M:__gnyis pa dngos gzhi'i las kyi rim pa la drug las dang po dam tshig gi dkyil 'khor bskyed pa ni/__hU~M:__dbyings dang rig pa dbyer med pa'i:__rdo rje bdud rtsi'i ye shes las:__bde ba chen po'i zhing khams dang :__gzhal yas khang chen mtshan nyid rdzogs:__de dbus pad+ma'i nyi zla'i steng :__rig pa mi 'gyur gnyug ma'i lha:__ma hA gu ru bde ba che:__dkar dmar dmangs ldan bcu drug nyams:__rin chen rus pa me tog brgyan:__dar gyi stod g.yogs stag sham 'phyang :__dril bu g.yer kha'i drwa bas spras:__khro 'dzum rjes chags spyan gsum g.yo:__ral pa'i thor tshugs rdo rjes mtshan:__pad+ma gsar pa'i phreng bas bcings:__phyag g.yas rdo rje thugs kar gtod:__g.yon pas dril bu dku la brten:__sbyor yum rin chen mA ma kI:__shAkya de wI lha mo'i tshul:__gzhon sgeg rin chen rus pas brgyan:__phyag g.yas gri gug yab la 'khyud:__g.yon pas bdud rtsi'i thod pa stob:__rdo rje'i skyil krung dang bcas te:__rdo rje pad+ma mnyam sbyor ba'i:__a haM bde ba'i sgra chen sgrogs:__phung po khams dang skye mched kun:__bde gshegs rgyal ba'i sku gsung thugs:__yon tan phrin las rmad po che'i:__rol pa chen po'i 'od zer gyis:__ye shes 'khor lo spyan drangs gyur:__gnyis pa ye shes kyi dkyil 'khor spyan drang ba ni _spos rol dbyangs dang bcas pas/__hU~M:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag bsgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__rdo rje'i ye shes byin chen phob:__'chi med bdud rtsi'i dbang mchog skur:__bde ba chen po'i dngos grub stsol:__'od lus 'grub par mdzad du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru shrI ma hA su kha badz+ra sa ma ya dza dza:__gsum pa bzhugs gsol brda phyag ni/__hU~M:__dbyings nas spyan drangs ye shes pa:__dam tshig 'khor lor dbyer med bzhugs:__gnyis med mnyam pa chen po'i ngang :__gus pa'i brda yis phyag 'tshal lo:__dzaHhU~M ba~M hoHsa ma yatiSh+Than+tu:__a ti pU hoH__a la la hoH__bzhi pa mchod pa 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__phyi mchod nyer spyod kun bzang sprin:__nang mchod 'dod yon rol mo che:__gsang ba rmad byung sman gtor raka:__sbyor sgrol bde ba'i tshogs mchod 'bul:__oM gu ru shrI ma hA su kha sarba pU dza ho:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta sta na g+ha na pU dza sa ma ya hoH__lnga pa bstod pa ni/__hU~M:__rdo rje snying po'i ye shes chos kyi sku:__kha sbyor bdud rtsi'i bdag nyid longs spyod rdzogs:__bde ba chen po'i rnam 'phrul mtha' yas ston:__pad+ma thod phreng rtsal la phyag 'tshal bstod:__de nas lha yi sku la sems bzung shing gsal snang gtso bor 'don pa la bslab pas ting nge 'dzin brtan par gyur pa na drug pa bzlas pas thugs dam bskul ba ni/__thugs kar pad+ma nyi ma'i steng :__ye shes sems dpa' he ru ka:__mthing nag rdo rje kha T+waM gsor:__rang 'od yum 'khyud khro bo'i nyams:__de yi thugs kar bde stong gi:__rang gzugs nyi zla kha sbyor dbus:__zung 'jug ting 'dzin sems dpa' hU~M:__mtha' skor sngags kyi phreng bas mtshan:__bzlas pas sngags phreng bar med 'phros:__yab yum zhal dang gsang bar brgyud:__bar ma chad par rab tu 'khor:__bde chen ye shes gzi byin bskyed:__rol pa'i 'od kyis don gnyis byas:__snang grags lha dang sngags kyi sgra:__dran rtog 'od gsal thig ler 'khyil:__oM AHhU~M badz+ra gu ru shrI ma hA su kha sarba sid+d+hi hU~M:__ces bzla/__gzhung las/__bsnyen sgrub las gsum gcig dril gyi:__bzlas brjod 'bum phrag bzhi ru bya:__zhal mthong gsung thos byin rlabs 'bebs:__rig stong gnyug ma'i don mthong 'gyur:__ces gsungs so/__thun mthar dbyangs gsal rten snying yig brgyas brtan par byas la mchod cing bstod/__spro na chos srung gtor 'bul dang bskang bshags ji ltar rigs par bya/__gsum pa rjes kyi bya ba la bzhi las/__dang po tshogs kyi 'khor lo ni/__ci 'byor pa'i bza' btung dam tshig gi rdzas su 'os pa tshogs su bsham la bdud rtsis bran zhing byin gyis brlab pa ni/__hU~M:__ye shes rig rtsal rol pa'i 'od zer gyis:__tshogs rdzas bag chags gzung 'dzin bsregs gtor bkrus:__A las pad+ma b+hany+dza'i snod yangs par:__'bru gsum 'od zhu bdud rtsi'i bcud du 'khyil:__oM AHhU~M lan gsum/__tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__hU~M:__rtsa gsum kun 'dus gu ru bde ba che:__mkha' 'gro'i sprin phung 'khrigs pa'i 'khor dang bcas:__dam tshig tshogs kyi mchod par spyan 'dren gshegs:__dbang skur byin phob rdo rje'i ye shes skyed:__badz+ra sa ma ya dzaH__tshogs dang po mchod skong bsgral bshags ni/__oM AHhU~M:__dpag med 'dod yon tshogs kyi mchod pa 'dis:__gu ru bde ba chen po'i thugs dam bskang :__'khor gyi mkha' 'gro'i tshogs rnams dgyes par rol:__dam tshig nyams chags nyes ltung byang ba dang :__gzung 'dzin 'khrul pa'i dgra bgegs dbyings su sgrol:__rdo rje bdud rtsi kha sbyor bde ba ches:__phrin las bzhi dang grub pa chen po brgyad:__ye shes phyag rgya mchog gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru shrI ma hA su kha sarba DA ki nI maN+Da la sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza hoH__tshogs bar pa rnal 'byor pho mos longs su spyod cing rol/__spro na rdo rje'i glu dang gar kyang bya/__tshogs tha ma lhag ma'i bdud rtsir bsngo ba ni lhag ma bsdus la kha phrus btab/__oM AHhU~M hrIM hrIM pheM pheM:__rdzu 'phrul shugs 'chang mkha' 'gro'i tshogs:__ging dang lang+ka gnas yul bdag:__rnal 'byor tshogs kyi pha 'babs longs:__rnam bzhi'i phrin las myur 'grub mdzod:__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hiH__de nas gtang rag gi mchod cing bstod la/_gnyis pa dngos grub gsol ba ni/__oM:__bde mchog bde spyod bdud rtsi'i dkyil 'khor nas:__bde chen sku brnyes pad+ma saM b+ha wa:__sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub stsol:__yon tan phrin las rdzogs par byin gyis rlobs:__sarba sid+d+hi pha la hU~M:__ces dang yi ge brgya pas nongs pa bshags/__gsum pa bsdu ldang ni/__hU~M:__rdo rje lta bu'i ye shes klong :__lha sngags mtshan ma'i rtog pa thim:__slar yang kha sbyor bdud rtsi'i sku:__bde ba chen po'i rol par shar:__oM A' hU~M:__bzhi pa bsngo ba shis brjod ni/__ho:__dge ba 'di yis mtha' yas sems can kun:__bde chen ye shes bla ma'i sku thob nas:__mchog dang thun mong dngos grub char chen pos:__'jig rten kun tu dge ba'i bkra shis shog:__ces sogs shis brjod ji ltar rigs pas mtha' rgyas su bya'o/__/ces dpal rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma bsgrub pa'i las byang 'di ni gter gzhung zhal gsal bzhugs kyang 'jug pa bde phyir khol du phyung ba po ni/__zab chos 'di nyid la longs su spyod pa'i skal bas sbom pa phun tshogs rnam rgyal tu 'bod pas/__2008__lor 2__bka' babs skor bskyar bsgrig skabs rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwar sbyar ba'i dge bas 'gro ba kun la 'chi med rdo rje'i bdud rtsi'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig/___//____

Footnotes

Other Information