རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:41, 1 June 2024 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "Khyentse Metadata" to "Text")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Wylie title rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa phrin las kun khyab JKW-KABAB-03-GA-028.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 28, Pages 491-520 (Folios 1a to 15b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa phrin las kun khyab. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 491-520. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Revelations - gter ma  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ (rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol ma)
Deity sgrol ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ།
Colophon

།ཅེས་པའང་སྒྲོལ་མའི་རིག་སྔགས་འཆང་བའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཕེལ་གྱི་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གཞུང་དང་དབང་གི་ཟིན་ཐོ་རྣམས་རྩ་བར་བཟུང༌། མ་ཚང་བ་དང་གསལ་བྱེད་རྣམས་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གིས་བརྒྱན་ཅིང་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མདྒ་ལཾ།།

ces pa'ang sgrol ma'i rig sngags 'chang ba'i grub pa'i dbang phyug 'jam dbyangs bstan 'phel gyi nan tan chen pos gsung bskul ngor chos kyi blo gros pas gzhung dang dbang gi zin tho rnams rtsa bar bzung*/__ma tshang ba dang gsal byed rnams sgrol ma'i zab tig gis brgyan cing nag 'gros su bkod pa'i yi ge pa ni 'gyur med bstan 'dzin gyis bgyis pa dge legs su gyur cig__/sarba dA mad+ga laM//

[edit]
༄༅། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ཡ། འགྱུར་མེད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་མཐའ་ལས་རབ་འདས་ཀྱང༌། །སྲིད་པར་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྐུར་སྟོན་པ། །བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་བདག་སྐྱོངས་ཤིག །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲོལ། །སྙིགས་དུས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བ། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཁོར་བ་སྒྲོལ་མཛད་ཀྱི། །སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཕྲེང་བ་སྤེལ། །དེ་ལ་འདིར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཉིད་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཇི་སྙེད་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཀ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས་བར་འདོད་པས། ཐོག་མར་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱ་བ་གལ་ཆེ་ བས་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོ་གར་མ་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་དང༌། ཆོ་གར་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བའོ། དང་པོ་ནི། གོང་དུ་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་བྲིས་འབུར་སོགས་དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར། སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་སྟེང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་རྫོགས་རྟ་བབ་སྣམ་བརྒྱད་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་གྱི་ལྟེ་བར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་ཕྱག་མཚན་ནམ་ཐིག་ལེ་བཀོད་པ་བཤམ། ཕྱོགས་བཞིར་མཎྜལ་ལ་དྲི་བཟང་གི་རེ་ཁཱ་ཟླུམ་པོ་འཁོར་ཡུག་གཉིས་བྲིས་པར་ཚོམ་བུ་བདུན་བཀོད་པ་བཞི་བཤམས། །ཕྱི་མཆོད་བསྐོར་བཤམ་གྱི་ནང་ཕྱོགས་བཞིར་མཆོད་ཡོན། མེ་ཏོག །སྤོས། མར་མེ། དྲི་མཆོག །ཞལ་ཟས་རྣམས་ཚར་རེ་དང༌། སྤྱི་མཆོད་ཕྱི་རོལ་ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། མདུན་གང་བདེར་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་རྒྱན་ལྡན་དང་གཞན་སྲུང་མའི་གཏོར་མ་གང་དགོས་རྣམས་བཤམས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་མཉྫིའི་ཁར་བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་གཟུངས་ཐག་གིས་བརྒྱན་པ་ཆུས་སུམ་གཉིས་བཀང་བ། རྡོར་དྲིལ། སྐུ་ཙཀ །སྔགས་ཕྲེང༌། མེ་ལོང༌། ཐོད་ཆང༌། མེ་ལོང་ལ་སིནྡྷུ་རར་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ། བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་སྣ་བདུན་རྣམས་ཀྱང་ལེགས་པར་བཀོད། གཞན་ཡང༌། ལས་བུམ། ཚོགས་གཏོར་སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཚང་བར་བྱ་ཞིང༌། སྒྲུབ་པ་པོ་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པས་གནས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཆོ་གར་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་གསུམ། སྔོན་གཏོར། སྐྱབས་སེམས། མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ། །དང་པོ་ནི་གཏོར་མ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུན་ཌ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། དང༌། སྭ་བྷ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གིས་བརླབ། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །སྠཱ་ན་པ་ཏི་ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལཱཉྩ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲིཧྞ་དཾ་བ་ལིང་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་བསྔོས་ཏེ། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོ་འམ་གཞན་དག་ལ། །སྔགས་སྤྱོད་དོན་དུ་གཏོར་མ་འདི། །འབུལ་གྱིས་བཞེས་ནས་འདོད་དོན་སྒྲུབས། །བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪཿས་དཀར་ཕྱོགས་པ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག །ནག་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱང་གཏོར་མའི་ལྷག་མས་ཚིམ་པར་བསམ་ལ། གང་དག་ནག་པོའི་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་གཏོར་མའི་ལྷག་མ་འདིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ལ་ས་ཡི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་སོང་ཤིག །ཨ་མྲྀ་ཏ་དང༌། སུམ་བྷ་ནི་བརྗོད་པས་བསྐྲད། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ། ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བར་གྱུར། པར་བསམ། གཉིས་པ་ནི། །རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་ཚོགས་ཞིང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་བའི་སྤྱན་སྔར། ན་མོ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་བསྒོམ་པར་བགྱི། ཅེས་སྐྱབས་སེམས་ལན་གསུམ། །སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གསུམ་པ་ནི། གནས་དང་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཡུལ་འོག་མིན་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་དབུས་སུ་ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཱཾ་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྤྲོ་ན་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱྀ་གཟུངས་ཀྱང་བརྗོད་པས་བྱིན་བརླབ་བོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར། མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད། བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླངས་བ། སློབ་མ་གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྗེ་བཙུན་མ། སོགས་ནས་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་སེམས་བཟུང་བའི་བར་གཞུང་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བ་དང་བཟླས་པ་རྫོགས་པ་ན་དབྱངས་གསལ། རྟེན་སྙིང༌། ཡིག་བརྒྱ་རྣམས་ལན་གསུམ་རེ་བཟླས་པས་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐོང་ཞིང་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་ལ་ཐུན་མོང་དང༌། ཁྱད་པར་གྱིས་ཆོས་སོ། །དང་པོ་མཎྜལ་བཞི་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བ་བསྟོད་བསྒྲུབ་བགྱི་བའི་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་ལ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་སོགས་ནས་པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླར་བཅས༔ ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔ རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ༔ དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་དེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃཿ ཞེས་མཎྜལ་ཕུལ། ན་མོཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག༔ ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལས༔ རང་བཞིན་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེས༔ འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་དང་མགོན་གྱུར་པ༔ མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་སྙིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པར་འབུལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་མཛད་གསོལ༔ ནད་དང་གནོད་པ་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང་༔ བསམ་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན༔ ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། དེ་ནས་བྱེ་བྲག་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་མཆོད་པ་ལན་གསུམ་འབུལ་ཞིང་བསྟོད་པའི་རྒྱུད་འདོན་པ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྗེ་བཙུན་མ། །འཁོར་བཅས་མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་མདུན། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །གུས་པས་བསྟོད་ཅིང་མཆོད་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གཉིས་དང༌། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང༌། སོགས་ནས། འཕགས་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། བར་དང༌། མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱྀ་གཟུངས་ཚར་གཅིག་བཅས་བརྗོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རེ་སརྦ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་མཎྜལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕུལ་ནས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་ནི། ཐོག་མ་མེད་ནས་སོགས། འདྲེན་པའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག །འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། སོགས་ནས། རྒྱས་པར་མཛོད། བར་བརྗོད་པས་མཎྜལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་དང་པོའོ། །མཎྜལ་གཉིས་པ། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཉིད༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱར་གྱུར་པའི་འོག༔ བདག་དང་བསྲུང་བྱ་ཀུན་ཚུད་ནས༔ འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་དབུགས་དབྱུང་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གསུམ་བརྗོད། མཆོད་པ་དང་མཎྜལ་འདོད་གསོལ་རྣམས་གོང་སྨོས་ལྟར་དང༌། མཎྜལ་གསུམ་པ། སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས༔ རང་དང་བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས༔ ཞུགས་ཏེ་ལུས་ཀུན་གང་བ་ཡིས༔ བྱིན་རླབས་མ་ལུས་ཞུགས་པར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་བདུན་དང༌། ལྷ་མོ་ལ་གུས་སོགས། མཆོད་པ་དང་མཎྜལ་འདོད་གསོལ་རྣམས་གོང་ལྟར་རོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱིས་ཆོས་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་ཞིང་ལྷ་བསྐྱེད་པ། སྤྱན་དྲངས་བ། ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་བྱ་བ། བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ་བ། དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བསླབ་པ་དང་ཞར་བྱུང་དབང་དོན་དུ་བུམ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ལས་དང་པོ་ནི། དེ་ནས་མདུན་གྱི་རྗེ་བཙུན་མ། །འོད་ཞུ་རང་ཐིམ་གཉིས་མེད་ངང༌། །སྣོད་བཅུད་མི་དམིགས་སྟོང་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཤུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སེམས་ཀྱི་གདངས༔ ཏཱྃ་ཡིག་ལྗང་གུ་མཁའ་ལ་ཤར༔ དེ་ལས་ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་གདངས་ཀྱིས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་མཉེས་པར་བྱས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད་ཅིང་༔ འོད་ཟེར་སྤྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཆར༔ ཕབ་པས་ས་གཞི་ར་བ་དང་༔ དྲྭ་བ་གུར་དང་བླ་རེར་བཅས༔ སྲུང་འཁོར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་དབུས༔ འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དེ་དབུས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ནི༔ འདབ་བརྒྱད་ཟེའུ་འབྲུར་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་སྐྱབས་སྦྱིན་རྒྱས༔ ཨུཏྤལ་གསར་པའི་སྡོང་བུ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞབས་ཟུང་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ པད་དཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་ན་བཞུགས༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་དང་༔ ཐུགས་དབུས་ཟླ་སྟེང་ཏཱྃ་ལྗང་གུ༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐུ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཏཱྃ། ཆོས་སྐུ་མཁའ་ལྟར་རྣམ་དག་ཀྱང་༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ མཁའ་ལས་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་དུ༔ དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་སྤྱན་དྲངས་མདུན་དུ་བཞུགས་པར་བསམ། གསུམ་པ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པས་མཉེས་པར་བྱ་བ་ནི། ན་མོཿ རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅས་ནས༔ འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ རྒྱལ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མཆོག༔ ཡོངས་སུ་རྫོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ན་མོ་ནཱ་མ་མི༔ ཨོཾ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སྒེག་སོགས་ལྷ་མོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས༔ བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོས་མཆོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ལྱེ་ཏྲཱྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གཱི་ཏི་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་བཛྲ་ནྲྀ་ཏྱེ་ཨཱཿ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿ ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བསྟོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་བརྗོད་པས་བསྟོད། བཞི་པ་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཏཱྃཿཡིག་མཐར། །སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ལས་གཉིས་པ་བྱུང༌། །མདུན་གྱི་འཕགས་མའི་ཤངས་བུག་ཞུགས། ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ་ཐུགས་བརྒྱུད་བསྐུལ། །སླར་ཡང་སྔགས་ཕྲེང་ལྟེ་བ་ནས། །ཐོན་ཏེ་རང་གི་ལྟེ་བར་ཞུགས། །བར་མེད་འཁོར་བའི་སྣང་བ་ཡིས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་ནུས་བཟླས་པར་བྱའོ། དེ་ནི་ཕྱི་བྱ་སྤྱོད་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་བཟླས་སོ། ལྔ་པ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ་ནི། ཧོཿ བདེ་བར་གཤེགས་སོ་སེམས་མའི་གཙོ༔ ཚུར་གཤེགས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་པར༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛནྟུ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རང་ལ་ཐིམ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿདབྱེར་མེད་ངང་༔ ཐུགས་ནས་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་པའི༔ སྒྲོལ་མ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས༔ འགྲོ་རྣམས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་དབུགས་དབྱུང་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏཱཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ་བ་ནི་ནང་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལྟར་སྒྲུབ་པའོ། །དྲུག་པ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བསླབ་པ་ནི། སླར་ཡང་རང་ཉིད་གཟོད་མ་ནས། །དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི། །གཉུག་མ་དོན་གྱི་འཕགས་མའི་སྐུའི། །ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རྒྱུར་བཅས་སྦྱངས། །སྣང་གྲག་རིག་གསུམ་རྗེ་བཙུན་མའི། །གསང་བ་གསུམ་གྱི་རོལ་པར་སད། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བསླབ་ཅིང་གསལ་སྣང་མཆོག་ཏུ་འདོན། དེས་སྐྱོ་ན། ཡིག་བཅུ་ངག་བཟླས་དང༌། རྡོར་བཟླས། འཇམ་རླུང་བུམ་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་འགོག་བཟླས་ཡང་བྱའོ། །དེ་ནི་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་བཟླས་ཟབ་མོའོ། །དབང་དོན་དུ་བུམ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ་ཆུ་དང་བཅུད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བའི་དབུས་སུ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་བཞུགས་པར་གསལ་བ་དང་བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སོང་བས་ལྷ་ཡི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་དེ་ཡི་སྐུ་ཡི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ལ་གཟུངས་ཐག་འཛིན་ཏེ་ཡིག་བཅུ་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་མཐར། གོང་བཞིན་མཆོད་བསྟོད་དང༌། མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། །བསང་ཆུའམ་ལས་བུམ་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྔགས་བཟླས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། སྤྲོ་ན་གཏོར་འབུལ་དང་ཚོགས་མཆོད་འདིར་བྱས་ཀྱང་ལེགས། །གསུམ་པ་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་དང༌། ཨོཾ། རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སོགས་ཀྱིས་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་སློབ་མ་གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས་དང་པོ་སློབ་མ་རྣམས་སྒཽ་དྲུང་དུ་བོས་ཏེ་ལས་རྡོར་གྱིས་ཁྲུས་བྱ་བ་དང་ནང་དུ་འཇུག་པ་ན། བགེགས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་ཅིང་བསྐྲད། །སྲུང་འཁོར་མཎྜལ་བཀྱེ་བསྡུ་རྣམས་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱིས། འོ། མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲིད་པའི་ཆུ་བོ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ། །བདག་ཉིད་ཀྱིས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ནོད་ཅིང་ལམ་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཀུན་སློང་དང༌། ཆོས་མཉན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ལེགས་པར་གསལ་བཏབ་སྟེ་གསན་པར་ཞུ། དེའང་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འདི་ཉིད་ངེས་པའི་དོན་དུ་འཕགས་བཞིའི་སྐྱེད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཉིད་གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་ཀྱང༌། དྲང་དོན་གདུལ་བྱ་འདུལ་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་སྤྱན་སྔར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་སྤྱད་པ་དང༌། འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བ་དང༌། བདུད་ཀྱི་སྡེ་འདུལ་བ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་དང་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་སྤོབས་པ་སུས་ཀྱང་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བས་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་རྔ་སྒྲ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སྙན་པར་གྲགས། ཐོག་མར་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ནས་བརྩམས། མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཁོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་མཛད་པའི་གོ་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སུ་ལའང་མ་བྱུང་མི་འབྱུང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བས་ན། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ལས་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བརྙེས་པ་འཕགས་བོད་ཀུན་ཏུ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ཙམ་བྱོན། དེ་དག་གི་བཀའ་སྲོལ་ལས་བྱོན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པའང་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལས། །ད་ལམ་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱྀ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བཅུད། མཁའ་འགྲོའི་ཁ་རླངས་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ངད་པ་མ་ཡལ་བ་ཡིན། གཏེར་བྱོན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལའང་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རཏྣ་གླིང་པ་སོགས་སྔ་ཕྱིར་བྱོན་པའི་བཀའ་སྲོལ་མང་དུ་མཆིས་པ་ལས། འདིར་ནི་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་ལས། ཆོས་དབྱིངས་གནས་སུ་ཀུན་བཟང་མོས༔ བསམ་མེད་བདེ་བའི་སྔགས་རྒྱུད་བསྟན༔ འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡིས༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བཤད༔ འགྲོ་འདུལ་གདུལ་བྱ་དུས་བབ་ཚེ༔ སྤྲུལ་སྐུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད༔ འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་སྔོན་དུ་བྱུང་༔ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ ཅུང་ཟད་སྤྲོས་དང་ཉེར་མཁོ་དང་༔ ཟབ་པའི་མན་ངག་གསུམ་དུ་བསྡུས༔ རྒྱས་པ་མཐོང་གྲོལ་སྐུ་རྟེན་བཅས༔ ཟབ་ལུང་རྫ་ཡི་སུལ་དུ་བལྟམས༔ ཉེར་མཁོ་དབང་གི་བྲག་ལ་སྦས༔ སྙིང་པོའི་བཅུད་འདི་ཟབ་པས་ན༔ དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཡང་དག་འབྱུང་༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་སྐལ་ལྡན་རྗེ་འབངས་རྣམ་ཀྱི་ངོར། སྒྲོལ་མའི་སྔགས་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་ཟབ་དོན་ཚང་བར་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ་རྒྱས་པ་དང༌། ཁྱེར་བདེའི་ལག་ལེན་སྙིང་པོ་དྲིལ་བའི་ཉེ་བར་མཁོ་བ་དང༌། ཡང་ཟབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བཅུད་དུ་ཕྱུང་བ་ཟབ་པའི་མན་ངག་སྟེ་ཆོས་སྡེ་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ནས་ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་སྦས་པ་འབྲིང་པོ་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞུའི་བྲག་ལ་སྦས་པ་དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྡུས་པ་ཟབ་པའི་མན་ངག་གི་སྐོར་རྣམས་ཀློང་ཆེན་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུར་རྒྱས་བཏབ་པའི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དགོངས་པའི་གཏེར་རྒྱ་ཡོངས་སུ་བཀྲོལ་ཏེ་ཚིག་རྒྱུད་དུ་སྩལ་བའི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་དང༌། རྒྱས་པ་ཤངས་ཟབ་བུ་ལུང་དུ་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐུ་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྐལ་བར་བཞུགས་པ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་ལས་ཡོངས་རྫོགས་འདོན་པར་མ་མཛད་ཀྱང༌། ཟབ་ཆོས་ཀྱི་དོན་མཐའ་དག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་མདོར་བསྡུས་གསུམ་གྱི་ཆིངས་ཆེན་པོས་བསྡུས་ཏེ་འབེབས་པར་མཛད་པ་དང༌། སྐུ་བརྙན་ཡེ་ཤེས་པ་དངོས་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པ་མདོ་ཁམས་པའི་བཅུད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་པར་མཛད་པས་སྙིགས་དུས་ཀྱི་གཡོ་འཁྲུགས་ཕལ་ཆེར་ཞི་ཞིང་ཕྱིར་བསྲིང་བ་སོགས་བཀའ་དྲིན་བསམ་པའི་ར་བ་ལས་འདས་ཤིང་གནས་དུས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་གིས་ཡོངས་རྫོགས་གཏན་ལ་འབེབ་པ་མ་གནང་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འདི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་དོན་གྱི་བཅུད་ཕྱུང་བ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མས་ཉེ་གནས་སྐྱེ་བ་གཅིག་གི་ཐོགས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མ་ཏི་བྷ་དྲ། དེས་བདག་ཅག་གི་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མའི་བར་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པའི་དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་པར་བགྱི་བ་ལ། བདག་ཉིད་ཀྱིས་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་གྲུབ་ཟིན་པ་ལགས་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་བབས་པ་ཞིང་ཁམས་འབུལ་བའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་འཇུག །ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། པདྨ་སེམས་གཙོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐར་ལམ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང༌། །མགོན་པོ་དཔའ་བོར་སྐྱབས་སོང་སྟེ། །ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུག་པ་དང༌། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། ཅེས་ལན་གསུམ་གྱི་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྣོད་བརྟག་སྟེ་སྣོད་དུ་རུང་ཞིང་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་བསྲུང་ནུས་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཟབ་མོར་གཞུག་ཅིང་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱའོ་ཞེས་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི། བུ་ཚུར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ། །ཁྱོད་ནི་ཚུལ་ཆེན་སྣོད་ཡིན་ཏེ། །གསང་སྔགས་སྤྱོད་པའི་ཆོ་ག་ནི། །གུས་ཤིང་དྭངས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཟུངས། ཞེས་པས་གནང་བར་བྱིན། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུན་བཤགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། སོགས་ལན་གསུམ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཁར་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པས་མཚན་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ་ཨུཏྤ་ད་ཡཱ་མི། རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་རེག །སུ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡ་སྟཱཾ་ཧོཿ སིདྡྷི་བཛྲ་ཡ་ཐཱ་སུ་ཁཾ། སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པ་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ངོ༌། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རླབས་མཛོད། །དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་སྒྲུབ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད། །རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། དེས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་ནས། དངོས་གཞི་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ། ཐོག་མར་དབང་གི་གཞི་བཅའ་བ་གཞི་ལུས་ལྷར་གསལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ལས་སྔགས་དང་བུམ་ཆུས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པར་གྱུར་པའི་ངང་ལས། ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། སེམས་ཉིད་ཏཱྃ་ལྗང་གུ་ལས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཏཱྃ་གྱིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས། ཚུར་འདུས་ཤིང་ཐིམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཞལ་གཅིག་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་པས་མཆོད་སྦྱིན་མཛད་ཅིང་གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་བསྣམས་པ། མཚན་དཔེས་སྤྲས་པའི་སྐུ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པ། དབུ་སྐྲའི་ཟུར་ཕུད་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པའི་ལྷག་མ་ལྕང་ལོའི་ཚུལ་དུ་འཕྱངས་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་པའི་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཀློང་ན་འགྱིང་བ། སྣང་སྟོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུ་ཅན་ཏུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཏཱྃ་ཡིག་ལྗང་གུས་མཚན་པའི་སྐུར་གསལ་ཐོབ་ཅིག །མདུན་བསྐྱེད་ལ་མོས་གུས་དུང་དུང་བྱས་པས་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཆར་བབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ བཏགས་པ་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་དྲིལ་བསིལ་སྤོས་སྦྱོར་བཅས་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་མཛོད། གཉིས་པ་དབང་བསྐུར་བ་དངོས་ལ་གསུམ་སྟེ་དང་པོ་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཐུན་མོང་རིག་པའི་དབང་ལྔ་མཐའ་རྟེན་བཅས་བསྐུར་བ་ལ། དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་དང་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་ཁྱེད་རང་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་བསྐྱོད་པའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མོས་ཤིག །གཟུངས་ཀྱི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་ལ། ཇི་ལྟར་བསྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་དབང་བསྐུར་རོ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བུམ་པའི་ཆུས་ཁྲུས་བྱས་པས་ཉོན་མོང་པ་ཞེ་སྡང་གི་དྲི་མ་དག་པར་བསམ་པ་ནི་སྤང་བྱ་སྤོངས་ཤིང་རྟོགས་བྱ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་ས་བོན་ཐུགས་ལ་བཞག་པར་མོས་ཤིག །རིན་འབྱུང་གི་ངོ་བོ་དབུ་རྒྱན་དངོས་སམ་ཕྱག་རྒྱས་གཏུགས་ལ། ཅོད་པན་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྤྱི་བོར་བཀོད་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །པདྨའི་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མཆོག །ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བླ་ན་མེད། །སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །རྟོགས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་ཤོག ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པདྨོདྦྷ་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། སྤངས་བྱ་སྤངས་ཤིང་རྟོགས་བྱ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཕྱག་གཡས་སུ་བྱིན་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མོས་ཤིག །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད། །རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས། །མཁྱེན་པ་གཉིས་ལྡན་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། སྤངས་བྱ་སྤངས་ཤིང་རྟོགས་བྱ་སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་མོས་ཤིག །དོན་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་བོ། དྲིལ་བུ་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཕྱག་གཡོན་ཏུ་བྱིན་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མོས་ཤིག །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་གསུང་དང་གཉིས་སུ་མེད། །དྲིལ་བུ་གསུང་གི་དབང་བསྐུར་བས། །ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཝཱ་ཀ་གཎྜེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། སྤང་བྱ་སྤངས་ཤིང་རྟོགས་བྱ་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་མོས་ཤིག །ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བས་ཁྱེད་རང་རྣམས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མོས་ཤིག །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད། །རྡོ་རྗེ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བས། །མཚན་གྱིས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཀཱ་ཡ་ནིརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་ཏེ་སྤྱི་བོར་བཟུང་ལ་དཀྲོལ། སྤངས་བྱ་སྤངས་ཤིང་རྟོགས་བྱ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་མོས་ཤིག །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་བསྟིམ་པས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་བརྟན་བྱེད་དུ་བུམ་པའི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་ཡི་བྱིན་བརླབ་བགྱི་ བ་ལ་སྣོད་ཡོངས་རྫོགས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དུ་ཞུ་བའི་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་མཛོད། དབང་བསྐུར་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་བྱས་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་གསུམ་གྱི། །གནས་ལས་བྱུང་བ་སྦྱིན་པར་བྱ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝ་ཀཱ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུངས་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་སྐུ་གང་དྲི་མ་དག་ཆུའི་ལྷག་མ་སྦྱི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས་འོད་དཔག་མེད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིག་ལྔས་དབུར་བརྒྱན། དེ་ལ་ཉེ་བར་སྤྱོད་པས་ཀྱང་མཆོད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔས་མཆོད། བཀྲ་ཤིས་ཤློ་ཀ་གཅིག་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། དེས་ཕྱི་ཕན་པའི་དབང་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་ལ་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྱིན་པ་ལས་དང་པོ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པ་ནི། མདུན་བསྐྱེད་གཙོ་མོའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་འཇིགས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ཞི་བར་གྱུར་པ་མོས་མཛོད། གཙོ་མོའི་སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་ཡི་དབང༌། །དེང་འདིར་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་དག་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། གཉིས་པ་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལུང་བླང་ཞིང་གསུང་གི་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པ་ནི། མདུན་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་བྱོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་པད་ཟླ་ལ་གནས་པའི་ཏཱྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏཱཾ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨོཾ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསུང་གི་དབང༌། །དེང་འདིར་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །ཕྱི་ནང་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན། །རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཤིཉྩ་ཨཱཿ གསུམ་པ་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲོད་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པ་ནི། མེ་ལོང་སྙིང་ཁར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་དབང༌། །དེང་འདིར་ཁྱེད་ལ་སྤྱིན་པ་ཡིས། །གཟུགས་ཁམས་རྟོག་ཚོགས་ཇི་སྙེད་ཀུན། །འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། དེ་ལྟར་ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གཉིས་སྣང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་སྤྲོས་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་སྟོང་ཉིད་ཟབ་མོ། རྣམ་པ་རྟེན་འབྱུང་འགག་མེད་ཅིའང་འཆར་ཞིང་གསལ་བ། དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཐུགས་དོན་དམ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤེས་པར་མཛོད་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །ཅེས་ངོ་སྤྲད་ལ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་འཇོག་ཏུ་བཅུག །དེ་ལྟར་ན་དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དབང་དང་པོ་ཕྱི་བུམ་པའི་དབང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །རྩ་ཁམས་ལྷར་སྨིན་ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། འབྲས་བུ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་དང་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་གསང་བའི་དབང་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་བའི་དབང་གི་བྱིན་བརླབ་བགྱི་བ་ནི། གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་རང་བཞིན་མཚན་ལྡན་ཀ་པཱ་ལར་ཡབ་ཡུམ་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལྗགས་ལ་བཞག་པར་མོས་ཤིག །ཨཱཿ ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡི། དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། ཁྱོད་ཀྱི་ལྕེ་ལ་བཞག་པ་ཡིས། གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་མྱོང་ཤོག །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། བོ་དྷི་ཙིཏྟ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་ཐོད་པ་མགྲིན་པར་གཏུགས་ཤིང་བདུད་རྩི་སྦྱིན། དེས་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་རླུང་ཁམས་སྔགས་སུ་སྨིན། གཉིས་པ་ནང་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ལམ་རང་བྱིན་རླབས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། འབྲས་བུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ། སིནྡྷཱུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་བྱིན་བརླབ་བགྱི་བ་ནི། བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་རང་བཞིན་མེ་ལོང་སིནྡྷཱུ་ར་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས་བདེ་དྲོད་ཀྱི་འོད་ཟེར་བྱུང་ནས་ལྟེ་བར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ། དགའ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ཡིད་དུ་འོང༌། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་འདི་ཁྱེར་ལ། །འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པར་གྱིས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། མེ་ལོང་ལག་ཏུ་གཏད་ཅིང༌། སིནྡྷཱུ་རའི་ཐིག་ལེ་སྙིང་གར་བྱུག་ལ། ཁྱོད་རང་རྣམས་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མར་གསལ་བ་དང༌། རང་འོད་ཀྱི་ཡབ་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱྀ་དགའ་བ་བཞི་མཐར་སོན་ཏེ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་མཛོད། དེས་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་སུ་སྨིན། གསུམ་པ་གསང་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ལམ་གཞན་ལུས་བརྟེན་པ་ལ་དབང༌། བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། འབྲས་བུ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུ་མངོན་ཏུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མེ་ལོང་གི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བཞི་པའི་དབང་གི་བྱིན་བརླབ་བགྱི་བ་ནི། རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཚོན་བྱེད་རང་བྱུང་གི་ཤེལ་གཏིང་གསལ་འོད་ལྔའི་མདངས་ཅན་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་བའི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་ཞོག་མཛོད། ཧོཿ རྟག་ཏུ་སྙིང་ལ་གནས་པ་ཡི། །མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་བདེ་བ་ཆེ། །རྣམ་ཀུན་སྟོང་པ་ཟུང་འཇུག་པའི། དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཤེལ་རྡོ་བསྟན་ཅིང་གནས་གསུམ་དུ་བཞག །དེས་སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་དྭངས་མ་འགྱུར་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་སྨིན། བཞི་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ལམ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་ཏུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །རྗེས་མཐའ་རྟེན་དུ། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བརྙེས་པར་མོས་མཇོད། །བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་སེང་གེས་བྱིན་བརླབས་པའི། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྫས། །རེག་པས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང༌། །དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་རྟག་ཏུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་མདྒ་ལཾ་ཀུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ རྟགས་བརྒྱད་ནི། བསོད་ནམས་ཡོངས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མཚན༔ རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མའི་ཚོགས་བཅས་མངའ་གསོལ་བས༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཥྟ་མདྒ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ནི། འཕགས་པའི་སར་གནས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྣམས་ཀྱི༔ བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རིན་ཆེན་གྱིས༔ དེང་འདིར་ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་༔ སྲིད་ཞིའི་དཔལ་གྱིས་འབྱོར་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ས་མངའ་གསོལ། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་བདེན་ཚིག་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་མནྡཱ་རའི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བར་གྱུར། ཅེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཅི་རིགས་པ་བརྗོད། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་མཐའ་བརྟེན་བཅས་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་དམ་ཚིག་ལ་སྲུང་བསྡོམ་བགྱིད་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དང༌། མཎྜལ། བསྔོ་སྨོན་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ། འབུལ་གཏོར་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གཏོར་མ་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས། ན་མཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ༔ ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ན་ནཱཾ༔ ཧེ་ཧེ་བྷ་ག་ཝ་ཏི༔ མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་སརྦ་བུདྡྷ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ༔ མ་བི་ལཾ་པ་མ་བི་ལཾ་པ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིང་གྲྀཧྞེ་པ་ཡ་གྲྀཧྞེ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སརྦ་བི་སཉྩ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ རྗེ་བཙུན་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་དང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་མཛད་མ༔ འཁོར་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་ལ་བསྟོད༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བདག་གཞན་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི༔ ཕྱི་ནང་འཇིགས་བརྒྱད་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ སྲུང་དང་ཞི་དང་བཟློག་པར་མཛོད༔ འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་སྒྲོལ༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སོགས༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཅེས་བསྟོད་ཅིང་འདོད་དོན་གསོལ། གཞན་ཡང་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བར་སྤྲོ་ན་སྐབས་འདིར་བྱའོ། །ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བསང་ཆུ་དང་བདུད་རྩིས་བྲན་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་མེ་རླུང་ཆུས། །ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས། །བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་ཕུང་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཧྲཱིཿ འོག་མིན་ཚོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། །ལས་རབ་བཀོད་པ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང༌། །གནས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས། །ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཉེས་མཆོད་འབུལ། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་རྩོལ། ཨོཾ་གུ་རུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱའ་ར་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བརྡའ་དང་བརྡའ་ལན་གྱི་ཚོགས་ལ་ཚིམ་པར་རོལ་རྗེས། ལྷག་མ་བསྡུས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བརླབ། ཕཻཾ། ཞེས་པས་མགྲོན་དགུག །ཨོཾ་ཨུཥྩི་ཊ་བྷ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་བསྔོས། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །རྨད་བྱུང་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ། གཏང་རག་གི་སླད་དུ་མཆོད་བསྟོད་གོང་ལྟར་དང་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་སོགས་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས་རྟེན་ཡོད་ན། འདིར་ནི་རྟེན་དང་སོགས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་དང༌། མེད་ན། ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་སོགས་ནས་བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བདག་ཉིད་ལྷར་སྣང་བ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊཿ སླར་ཡང་རང་ཉིད་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུར་གྱུར། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་དང༌། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དུ་མས་ཀྱང་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕྲག་འཇོམས་མཛད་ཅིང༌། །གྲུབ་གཉིས་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་སྟེར་མཁས་པ། །ཕོངས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རེ་ཡི། །སྒྲུབ་ཐབས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཀུན་གྱི་ཕུལ། །འདི་ཉིད་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཡི། །ཟབ་དོན་དགོངས་པའི་གཏེར་མཛོད་ལས་བྱུང་བའི། །རྩ་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་ལ། །འཐད་ལྡན་བཀླགས་ཆོག་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་སྤེལ། །ཉེས་པ་གང་མཆིས་བླ་མ་ལྷ་ལ་བཤགས། །འདིར་འབད་བསོད་ནམས་ཉིན་བྱེད་ལྟར་འབར་བས། །ས་གསུམ་འགྲོ་བའི་མཇིགས་ཚོགས་སེལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་སྒྲོལ་མའི་རིག་སྔགས་འཆང་བའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཕེལ་གྱི་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གཞུང་དང་དབང་གི་ཟིན་ཐོ་རྣམས་རྩ་བར་བཟུང༌། མ་ཚང་བ་དང་གསལ་བྱེད་རྣམས་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གིས་བརྒྱན་ཅིང་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མདྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bklag chog tu bkod pa grub gnyis 'dod dgu'i dpal sbyin zhes bya ba bzhugs so//na mo gu ru Ar+Ya tA re ye/__mtshan mchog ut+pal phan bde'i mtshar sdug can/__/mkhyen brtse'i sbrang rtsi'i zil mngar dbang po'i dpyid/__/dus gsum rgyal ba'i yum mchog 'phags ma dang*/__/dbyer med snying gi chu mtshor dgyes brtsen mdzod/__/zab gsang rgyud sde chen po bzhi'i/__/dgongs don sgrol ma'i bstod sgrub kyi/__/sgrub thabs zab la khyer bde ba'i/__/smin byed snying po'i gsal byed bri/__'dir mchog dang thun mong gi dngos grub rnam gnyis myur du 'grub par 'dod pas rgyud sde chen po bzhi'i sgrub tshul dang 'brel ba'i sgrub thabs smin byed bcas khrigs bsdebs su bkod pa la sngon dngos rjes kyi rim pa gsum gyi dang po phrin las sgrub thabs kyi rim pa la sbyor dngos gnyis las dang po'i thog mar shoms 'god ni/__bkra shis gtsang ma'i gnas khang rgyan dang byi dor byas par gzhung mthun gyi rten bkram pa'i spyan sngar zhi dkyil sgo rdzogs can lte bar pad+ma 'dab brgyad ut+pa la 'am tA~M gyi mtshan pa'i dbus su rnam rgyal bum pa nyer lnga'i rdzas ldan kha rgyan mgul chings dang bcas pa/__shar du sgrol ljang gi sku dang sngags byang phyag mtshan/__lhor dbu rgyan/__nub tu rdo rje/__byang du dril bu/__dbus su rdor dril bsnol ma bcas bkod la nyer spyod mchod pa bdun gyi g.yas su bskor/__gtor ma dkar zlum rgyan ldan mdun du bshams/__gzhan yang sngon 'gro dkar gtor/__gser skyems/__bgegs gtor/__srung ma'i gtor ma sogs gang dgos 'du bya/__sgrub pa po'ang khrus dang gtsang sbra la gnas pas nges 'byung dang byang sems dad pa'i blos ku sha'i stan la 'khod pas nyams su blang ngo*/__/gnyis pa brgyud pa'i gsol 'debs ni/___chos dbyings rdo rje btsun mo bcom ldan 'das/__/srid zhi'i yon tan dpal gyur bde chen yum/__/tshad med phrin las thugs rje'i myur ma dpal/__/rje btsun sgrol ma'i zhabs la gsol ba 'debs/__/gang de'i rjes bzung mtsho skyes rdo rje 'chang*/__/gsang chen bka' yi sdud mo mkhar chen bza'/__/mnga' bdag khri lde bai ro tsa na sogs/__/las can rje 'bangs rnams la gsol=__/ngag gi dbang phyug jo bo gser gling pa/__/dpal ldan mar me mdzad dang dze tA ri/__/rdo rje gdan pa paN chen 'bum phrag gsum/__/sgrol ma'i bka' bab rnams la=__/chos dbang g.yag phyar rat+na zhig po gling*/__/bdud 'dul rog rje gling dang rA ston che/__/'jigs gling mchog gyur gling dang bstan gnyis gling*/__/zab gter bdag po rnams la=__/rgyal kun spyi gzugs pa~Xd+ma~X'i~X zhal skyin mchog__/mdo~X sngaXgs bka' gter rgya mtsho'i shing rta che/__/mkhyen brtse'i gter brnyes sa gsum glinga~X bzhi'i mgon/__/'jam dbyangs bla ma'i zhabs la=__/shes bya kun gzigs chos kyi rgya mtsho dang*/__/pa~Xd+ma~X'i~X gdung 'dzin chos kyi blo gros zhes/__/ye~X she~Xs rdo~X rje~X'i rig 'dzin rtsal 'chang che/__/rtsa brgyud bla ma'i tshogs la gsol ba 'debs/__/dad dang nges 'byung shes rab mthu thob pas/__/dbang gis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/rgyud sde rnam bzhi'i bskyed rdzogs mthar phyin nas/__/dngos grub gter mdzod brnyes par byin gyis rlobs/__/mtshan thos tsam gyis 'jigs dang sdug bsngal sel/__/srid zhi'i phan bde'i dpal la dbang thob pas/__/gdul dka' rjes 'dzin byang chub spyod mthar phyin/__/rje btsun 'phags ma'i go 'phang mngon byed shog__/gnyis pa bsang chu sgrub pa ni/__/bdag nyid gnyug ma'i lhar gsal ba'i thugs ka'i hU~M las ra~M ya~M kha~M 'phros pas bsregs gtor sbyangs*/__stong pa'i ngang las las kyi bum pa'i nang du pad nyi la gnas pa'i hU~M yig ljang gu yongs su gyur pa las khro bo bdud rtsi 'khyil pa ljang nag rgya gram dang dril bu 'dzin pa'i skur gyur/__/rdo rje rtse gcig pa'i rgyas reg ste/__oM badz+ra a mr-i ta kun+Ta li hU~M/__zhes brgya rtsa brgyad bzlas mthar/__lha 'od du zhu+u ba khro bo'i rang bzhin gyi chu'i rdul phra rab tu gyur/__gsum pa sngon gtor btang ba ni/__oM badz+ra a mr-i ta kun+Ta lI ha na ha na hU~M phaT/__dang*/__swa b+hA bas bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M gis brlab/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaHsa mgron dgug__/s+thA na pa ti k+She tra pa lAny+tsa na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaH__sarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM grih+Ne daM ba lin+ta swA hA/__lan gsum gyis gtor ma bsngos te/__/gang dag 'dir gnas lha dang klu/__/gnod sbyin srin po'am gzhan dag la/__/sngags spyod don du gtor ma 'di/__/'bul gyis bzhes nas 'dod don sgrubs/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA' ra gats+tshaHsa dkar phyogs pa rnams gshegs su gsol ba dang chabs cig__/nag phyogs pa rnams kyang gtor ma'i lhag mas tshim par bsam la/__a mr-i ta dang*/__suM b+ha ni brjod pas bskrad/__oM badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M/__phyogs mtshams steng 'og thams cad rdo rje srung ba'i 'khor los yongs su bskor bar gyur par bsam/__bzhi pa gnas dang mchod pa byin rlabs ni/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las gnas yul 'og min pad+mo bkod pa'i zhing khams chen por gsal ba'i dbus su lha rdzas dang ting nge 'dzin las grub pa'i mchod sprin rab 'byams nam mkha'i khams thams cad yongs su gang bar gyur/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da AHhU~M/__spro na mchod pa'i sprin gyi gzungs kyang brjod pas byin gyis brlab bo/__/lnga pa skyabs sems ni/__na mo/__bdag sogs 'gro kun byang chub bar/__/dkon mchog gsum la skyabs su mchi/__/gzhan don sangs rgyas thob bya'i phyir/__/'phags ma sgrol ma bsgom par bgyi/__/lan gsum/__drug pa dngos gzhi'i bdag bskyed ni bya rgyud kyi dgongs pa ste/__sgrol ma rdo rje'i tshig rkang las/__rang nyid tha mal bzhag byas te:__cho ga drug gi byed pa yis:__dkon mchog rgya mtsho'i sprin 'phro ba'i:__nam mkhar sgrol mar bltas nas ni:__yan lag bdun dang maN+Dal 'bul:__zhes sogs gsungs pa ltar nyams su len pa ni/__bdag nyid tha mal gsal ba yi/__/mdun gyi nam mkhar rje btsun ma/__/'khor bcas mngon sum bzhugs pa'i mdun/__/bdag dang mtha' yas sems can rnams/__/gus pas bstod cing mchod par gyur/__/oM rje btsun ma 'phags ma sgrol ma la phyag 'tshal lo/__/phyag 'tshal sgrol ma myur ma dpa' mo/__/spyan ni skad cig glog dang 'dra ma/__/'jig rten gsum mgon chu skyes zhal gyi/__/ge sar bye ba las ni byung ma/__/phyag 'tshal ston ka'i zla ba kun tu/__/gang ba brgya ni brtsegs pa'i zhal ma/__/skar ma stong phrag tshogs pa rnams kyis/__/rab tu phye ba'i 'od rab 'bar ma/__/phyag 'tshal gser sngo chu nas skyes kyi/__/pad+mas phyag ni rnam par brgyan ma/__/sbyin pa brtson 'grus dka' thub zhi ba/__/bzod pa bsam gtan spyod yul nyid ma/__/phyag 'tshal de bzhin gshegs pa'i gtsug tor/__/mtha' yas rnam par rgyal ba spyod ma/__/ma lus pha rol phyin pa thob pa'i/__/rgyal ba'i sras kyis shin tu bsten ma/__/phyag 'tshal tut+tA ra hU~M yi ges/__/'dod dang phyogs dang nam mkha' gang ma/__/'jig rten bdun po zhabs kyis mnan te/__/lus pa med par 'gugs par nus ma/__/phyag 'tshal brgya byin me lha tshangs pa/__/rlung lha sna tshogs dbang phyug mchod ma/__/'byung po ro langs dri za rnams dang/__/gnod sbyin tshogs kyis mdun nas bstod ma/__/phyag 'tshal traT ces bya dang phaT kyis/__/pha rol 'phrul 'khor rab tu 'joms ma/__/g.yas bskum g.yon brkyang zhabs kyis mnan te/__/me 'bar 'khrug pa shin tu 'bar ma/__/phyag 'tshal tu re 'jigs pa chen mo/__/bdud kyi dpa' bo rnam par 'joms ma/__/chu skyes zhal ni khro gnyer ldan mdzad/__/dgra bo thams cad ma lus gsod ma/__/phyag 'tshal dkon mchog gsum mtshon phyag rgya'i/__/sor mos thugs kar rnam par brgyan ma/__/ma lus phyogs kyi 'khor los brgyan pa'i/__/rang gi 'od kyi tshogs rnams 'khrugs ma/__/phyag 'tshal rab tu dga' ba brjid pa'i/__/dbu brgyan 'od kyi phreng ba spel ma/__/bzhad pa rab bzhad tut+tA ra yis/__bdud dang 'jig rten dbang du mdzad ma/__/phyag 'tshal sa gzhi skyang ba'i tshogs rnams/__/thams cad 'gugs par nus ma nyid ma/__/khro gnyer g.yo ba'i yi ge hU~M gis/__/phongs pa thams cad rnam par sgrol ma/__/phyag 'tshal zla ba'i dum bus dbu brgyan/__/brgyan pa thams cad shin tu 'bar ma/__/ral pa'i khrod nas 'od dpag med las/__/rtag par shin tu 'od ni mdzad ma/__/phyag 'tshal bskal pa tha ma'i me ltar/__/'bar ba'i phreng ba'i dbus na gnas ma/__/g.yas brkyang g.yon bskum kun nas bskor dga'i/__/dgra yi dpung ni rnam par 'joms ma/__/phyag 'tshal sa gzhi'i ngos la phyag gi/__/mthil gyis bsnun cing zhabs kyis brdung ma/__/khro gnyer can mdzad yi ge hU~M gis/___/rim pa bdun po rnams ni 'gems ma/__/phyag 'tshal bde ma dge ma zhi ma/__/mya ngan 'das zhi spyod yul nyid ma/__/swA hA oM dang yang dag ldan mas/__/sdig pa chen po 'joms pa nyid ma/__/phyag 'tshal kun nas bskor rab dga' ba'i/__/dgra yi lus ni rab tu 'gems ma/__/yi ge bcu pa'i ngag ni bkod pa'i/__/rig pa hU~M las sgrol ma nyid ma/__/phyag 'tshal tu re'i zhabs ni brdabs pas/__/hU~M gi rnam pa'i sa bon nyid ma/__/ri rab man da ra dang 'bigs byed/__/'jig rten gsum rnams g.yo ba nyid ma/__/phyag 'tshal lha yi mtsho yi rnam pa'i/__/ri dwags rtags can phyag na bsnams ma/__/tA ra gnyis brjod phaT kyi yi ges/__/dug rnams ma lus par ni sel ma/__/phyag 'tshal lha yi tshogs rnams rgyal po/__/lha dang mi 'am ci yis bsten ma/__/kun nas go cha dga' ba'i brjid kyis/__/rtsod dang rmi lam ngan pa sel ma/__/phyag 'tshal nyi ma zla ba rgyas pa'i/__/spyan gnyis po la 'od rab gsal ma/__/ha ra gnyis brjod tut+tA ra yis/__/shin tu drag po'i rims nad sel ma/__/phyag 'tshal de nyid gsum rnam bkod pas/__/zhi ba'i mthu dang yang dag ldan ma/__/gdon dang ro langs gnod sbyin tshogs rnams/__/'joms pa tu re rab mchog nyid ma/__/rtsa ba'i sngags kyi bstod pa 'di dang*/__/phyag 'tshal ba ni nyi shu rtsa gcig__/ces pa'i bar ci nus dang*/__/lha mo la gus yang dag ldan pa'i/__/blo ldan gang gis rab dwang brjod de/__/srod dang tho rang langs par byas nas/__/dran pas mi 'jigs thams cad rab ster/__/sdig pa thams cad rab tu zhi ba/__/ngan 'gro thams cad 'joms pa nyid do/__/rgyal ba bye ba phrag bdun rnams kyis/__/myur du dbang ni bskur bar 'gyur la/__/'di las che ba nyid ni thob cing*/__/sangs rgyas go 'phang mthar thugs der 'gro/__/de yi dug ni drag po chen po/__/brtan gnas pa'am gzhan yang 'gro ba/__/zos pa dang ni 'thungs pa nyid kyang*/__/dran pas rab tu sel ba nyid thob/__/gdon dang rims dang dug gis gzir ba'i/__/sdug bsngal tshogs ni rnam par spong ste/__/sems can gzhan pa rnams la yang ngo*/__/gnyis gsum bdun du mngon par brjod na/__/bu 'dod pas ni bu thob 'gyur zhing*/__/nor 'dod pas ni nor rnams nyid thob/__/'dod pa thams cad thob par 'gyur te/__/bgegs rnams med cing so sor 'joms gyur/__/maN+Dal tshoms bu so bdun ma 'bul zhing*/__oM AHhU~M:__khams gsum snod bcud dpal 'byor dang :__bdag lus longs spyod dge tshogs kun:__thugs rje'i bdag nyid rnams la 'bul:__bzhes nas byin gyis brlab tu gsol:__oM sarba ta thA ga ta rat+na maN+Da la pU dza hoH__zhes ji ltar rigs pa grangs bsags/__/rje btsun 'phags ma sgrol ma dang*/__/phyogs bcu dus gsum bzhugs pa yi/__/rgyal ba sras bcas thams cad la/__/kun nas dwang bas phyag bgyi'o/__/me tog bdug spos mar me dri/__/zhal zas rol mo la sogs pa/__/dngos 'byor yid kyis sprul nas 'bul/__/'phags ma'i tshogs kyis bzhes su gsol/__/thog ma med nas da lta'i bar/__/mi dge bcu dang mtshams med lnga/__/sems ni nyon mongs dbang gyur pa'i/__/sdig pa thams cad bshags par bgyi/__/nyan thos rang rgyal byang chub sems/__/so so skye bo la sogs pa'i/__/dus gsum dge ba ci bsags pa/__/bsod nams la ni bdag yi rang*/__/sems can rnams kyi bsam pa dang*/__blo yi bye brag ji ltar bar/__/che chung thun mong theg pa yi/__/chos kyi 'khor lo bskor du gsol/__/'khor ba ji srid ma stong bar/__/mya ngan mi 'da' thugs rje yis/__/sdug bsngal rgya mtshor bying ba yi/__/sems can rnams la gzigs su gsol/__/bdag gis bsod nams ci bsags pa/__/thams cad byang chub rgyur gyur nas/__/ring por mi thogs 'gro ba yi/__/'dren pa'i dpal du bdag gyur cig__/ces lan gsum sogs bya/__/rgyud sde bzhi 'brel rgyun khyer dang dbang zin du mi gsal yang sgrol ma'i rtsa ba rdo rje'i tshig rkang las/__phyi bstod sgrub kyi skabs ltar/__sgrol ma'i thugs kar zla gdan la/__/gzungs sngags phreng ba gsal ba las/__/spro bsdus don gnyis sgrub la sogs/__/gang 'dod las kun 'grub par gyur/__/oM tA re tut+tA re tu re swA hA/__ces rtsa sngags dang*/__na mo rat+na tra yA ya/__na maHAr+ya a wa lo ki te shwa rA ya/__b+ho d+hi sa twa ya/__ma hA sa twa ya/__ma hA kA ru Ni ka ya/___tad+ya thA/__oM tA re tut+tA re tu re/__ma ma kr-i te sarba duSh+taM pra duSh+taM/__dzaM b+ha ya/__s+t+waM b+ha ya mo hA ya/__b+han+d+ha ya/__hU~M hU~M hU~M/__phaT phaT phaT/__sarba duSh+taM s+t+waM b+ha ni tA re swA hA/__zhes gzungs sngags kyang cung zad bzlas dang legs pa'i yan lag tu sems pas bkod pa'o/__/bdun pa mdun bskyed rnal 'byor rgyud ltar bya gsungs pa ni/__de nas mdun gyi rje btsun ma/__/'od zhu rang thim gnyis med ngang*/__/rang nyid skad cig dran rdzogs su/__/rje btsun sgrol ma sku mdog ljang*/__/phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni/__/dkon mchog gsum mtshon skyabs sbyin rgyas/__/ut+pal gsar ba'i sdong bu bsnams/__/dar dang rin chen rgyan gyis mdzes/__/zhabs zung sems ma'i skyil krung gis/__/pad dkar zla ba'i steng na bzhugs/__/gnas gsum oM AHhU~M gsum dang*/__/thugs dbus zla steng twa~M ljang gu/__/de las 'phros pa'i 'od zer gyis/__/rang 'dra'i ye shes sems ma'i sku/__/mdun gyi nam mkha' spyan drangs gyur/__/las byang rtsa ba rgyun khyer du mdzad pa las spyan 'dren sogs mi 'dug kyang las rim mdor bsdus sbyar na legs snyam zab tig sgrol ma'i nang sgrub rnal 'byor rgyud kyi sgrub thabs las 'byung bas kha bskang ste/__/ye shes pa spyan drangs pa ni/__tA~M/__chos sku mkha' ltar rnam dag kyang :__longs spyod rdzogs dang sprul pa'i sku:__mkha' las nyi gsal 'od bzhin du:__dmigs med thugs rjes gnas 'dir gshegs:__/oM Ar+ya tA rA sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__gnyis med du bya ba ni/__hoH__bde bar gshegs so sems ma'i gtso:__tshur gshegs dam ye dbyer med par:__pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__dz+nyA na sa ma ya tiSh+Than+tu:__phyag rgya bzhis bsre ba ni/__oM badz+ra aM ku sha dzaH__oM badz+ra pA sha hU~M:__oM badz+ra s+phoT ba~MH__oM badz+ra A be sha ya ho:__dbang bskur rgyas gdab ni/__slar yang dbang lha spyan drangs nas:__ye shes bdud rtsis dbang bskur bas:__sku gang sgrib dag rigs kyi bdagaH__'od dpag med pas dbu brgyan bsam:__oM pad+ma d+ha ra a b+hi Shiny+tsa hrIHhU~M trA~M oM AH__phyag mchod bstod pas bskul ba ni/__na mo:__rmad byung thugs bskyed dam bcas nas:__'gro ba sgrol ba'i phrin las kyis:__rgyal kun byang chub spyod pa mchog:__yongs su rdzogs la phyag 'tshal lo:__na mo nA mA mi:__oM:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__sgeg sogs lha mos nam mkha' gang :__kun tu bzang po'i rnam 'phrul las:__byung ba'i ye shes rol mos mchod:__oM badz+ra lA s+ye hU~M:__oM badz+ra mA l+ye trA~M:__oM badz+ra gIrtI hrI:__oM badz+ra nIrtI AH__oM badz+ra d+hU pe hU~M:__oM badz+ra puSh+pe trA~M:__oM badz+ra A lo ke hrIH__oM badz+ra gan+d+he AH__oM sarba pU dza me g+ha sa ma ye AHhU~M:__bstod pa'i rgyud kyi rgyal po phyag 'tshal nyer gcig brjod pas bstod/__dngos gzhi bzlas pa'i rnal 'byor ni/__bdag gi thugs kar tA~M yig mthar/__/sngags phreng 'khor las gnyis pa byung*/__/mdun gyi 'phags ma'i shangs bug zhugs/__/thugs srog la thim thugs rgyud bskul/__/slar yang sngags phreng lte ba nas/__/thon te rang gi lte bar zhugs/__/bar med 'khor ba'i snang ba yis/__/dngos grub rnam gnyis thob par gyur/__/oM tA re tut+tA re tu re swA hA/__/brgya rtsa sogs ci nus bzlas mthar/__ye shes sems dpa' rang la thim/__/dzaHhU~M ba~M hoHdbyer med ngang*/__/thugs nas 'jigs pa brgyad skyob pa'i/__/sgrol ma nam mkha' gang bar spros/__/'gro rnams gnas skabs mthar thugs gi/__/'jigs pa brgyad las dbug dbyung gyur/__/oM tA re tA~M swA hA/__/zhes pa'ang cung zad bzla/__rnal 'byor bla med ltar bskyed pa'i phrin las 'di rgyun khyer rdo rje'i gsung las yan lag bzhi rdzogs su bskyed pa dang*/__las rim cung zad spros na legs snyam gyis 'di ltar/__slar yang rang nyid gzod ma nas/__/dam tshig ye shes dbyer med pa'i/__/gnyug ma don gyi 'phags ma'i sku/__/dam tshig sgrol ma sku mdog ljang :__zhi 'dzum chags pa'i nyams kyis sgeg:__dbu skra gnag snum spyi bor bcings:__rtse mor yid bzhin nor bu'i brgyan:__lhag ma sil bu lcang lor 'phyang :__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__skyabs sbyin phyag rgyas ut+pal bsnams:__zhabs zung g.yas brkyang rol pa yis:__yid 'ong pad zla'i steng du 'gying :__phyogs dus rtsa gsum chos skyong tshogs:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__ma bskyed ye rdzogs tshul du gsalaH__gtso mo'i spyi mgrin thugs ka ru:__rdo rje gsum gyi yi ges mtshan:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__ye shes sems dpa' spyan drangs gyur:__ye shes kyi 'khor lo spyan 'dren pa ni/__tA~M:__stong pa shin tu yod med 'od gsal dbyings:__nam mkha' bzhin las thugs rje'i dam tshig gis:__ye shes sgyu ma'i yum gyur rje btsun ma:__rigs kyi 'khor lor bcas te gshegs su gsol:__phyi nang 'jigags dang sdug bsngal ma lus sol:__sku gsung thugs kyi rdo rje'i byin chen phob:__lus ngag yid la mchog gi dbang bzhi bskur:__las dang ye shes dngos grub stsal du gsol:__oM badz+ra sa ma ya tA ra yo gi nI sa pa ri wA ra e h+ye hi:__gnyis med brtan bzhugs ni/__oM __rdo rje'i ye shes bla med pa'i:__sku gsung thugs kyi phyag rgya ni:__ting 'dzin sprul pa'i lha tshogs dang :__dbyer med chen por bzhugs su gsol:__badz+ra dz+nyA na dzaHhU~M ba~M ho:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__gus phyag 'tshal ba ni/__oMH_dam tshig sgrol ma'i dkyil 'khor du:__gdod nas rang dang lhan cig skyes:__gnyis 'dzin bral ba lta ba'i phyag:__dag mnyam chos sku'i dbyings su 'tshal:__a la la ho:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__phyi nang gsang mchod 'bul ba ni/__oM:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__phyi nang gsang ba'i mchod rdzas kun:__rje btsun dam tshig sgrol mar 'bul:__bzhes nas mchog thun dngos grub stsol:__oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da rU pa shab+da g+han+d+he rA sa spar+she pra tIts+tsha swA hA:__sarba pany+tsa a mr-i ta ma hA rak+ta ma hA ba liM ta khA hi:__sarba d+harma d+hA tu ad+ma ko\u0f85 ha~M:__bstod pa ni/__oM:__don yod grub pa las kyi rigs:__'jig rten dbang phyug zhal las byung :__sangs rgyas kun gy-i phrin las bdag:__dam tshig sgrol ma khyod la bstod:__chos nyid gcig las ma g.yos kyang :__gdul bya'i bsam pa ji bzhin du:__sgyu 'phrul drwa ba'i tshul ston pa:__kyil 'khor lha tshogs kun la bstod:__bzlas pa ni/__gnyug ma don gyi 'phags ma'i sku'i:__thugs srogs las byung 'od zer gyis:__sangs rgyas sras dang bcas pa mchod:__byin rlabs dngos grub ye shes kun:__tshul 'dus bdag thim gnyis med gyur:__tha mal snang zhen rgyur bcas sbyangs:__snang grags rig gsum rje btsun ma'i:__gsang ba gsum gyi rol par sad:__/ces brjod cing bsams la dag pa rab 'byams kyi bskyed rim la bslab cing sems bzung ste bzlas pa'ang bya/__dbang gzhung du/__dam ye dbyer med kyi las sbyor dang*/__bla med kyi zlas bsgom dgos pa'i gsal kha mdzad mi 'dug kyang dbang gi skabs zab dbang gsum ka 'byung bas rgyun khyer rtsa ba'i dngos bstan ltar rgyud sde bzhi'i nyams len tshang na legs par sems pas bla med kyi bzlas bsgom kyang bkod pa'o/__/bum pa gzungs sgrub ltar bya gsungs pas/__gzungs bum gyi dbus su zla ba'i dkyil 'khor la tA~M yig ljang gu sngags kyi phreng bas bskor ba las bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar gyur/__ces sgom la yi ge bcu pa'i bzlas pa ci 'grub dang bstod pa'i rgyud 'don la mthar/__gzungs kyi lha 'od du zhu nas bum chu dang dbyer med du gyur/__bdag 'jug rgyas bsdus gang rigs bya/__gnyis pa dngos gzhi dbang gi cho ga ni/__snod du rung ba'i slob ma sgo drung du 'khod par khrus nas dbyung*/__nang du 'khod pa dang bgegs gtor bsang sbyangs/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod zab cing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M _lan gsum/__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron bkug__/sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+ya:__sarba thA khaM u t+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM grih+ne daM ba l+yA di swA hA/__lan gsum gyis bsngo/__na mo/__rje btsun rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__dkon mchog gsum gyi bden pa dang*/__gsang sngags rig sngags gzungs sngags snying po phyag rgya ting nge 'dzin rnams kyi bden pa dang*/__khyad par rje btsun bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthus/__deng 'dir dbang gi cho ga sgrub pa la bar du gcod par byed pa'i bgegs thams cad gtor ma 'dis tshim par gyis la rang rang so so'i gnas su song zhig__/gal te 'gro bar mi byed na ye shes kyi rdo rje me rab tu 'bar bas bsreg cing 'joms par gdon mi za'o/__zhes bka' bsgos la/__/a mr-i ta dang*/__suM b+ha ni bcas pas gu gul yungs thun rol mo dang bcas pas bskrad/__oM badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M zhes brjod pas phyogs mtshams steng 'og thams cad rdo rje'i sa gzhi ra ba drwa ba gur bla bre ye shes kyi me rab tu 'bar ba dang bcas pa'i srung ba'i 'khor lo yangs shing rgya che ba cis kyang mi chod mi shigs par gyur par bsam/__gral la 'khod pa dang me tog bkye bsdu grub rjes/__nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyi don du rnam pa thams cad mkhyen pa rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya/__de'i ched du byin rlabs dbang bskur gyi rim pa zab mo gsan la don tshul bzhin du nyams su blang bar bgyi'o snyam pa kun slong byang chub kyi mchog tu thugs bskyed pa dang*/__chos gsan pa'i kun tu spyod pa rnams kyang legs par gsal btab ste gsan 'tshal/__de la gang gsan par bya ba'i chos ni/__phyogs dus kyi rgyal ba sras dang bcas pa skyed pa'i yum mchog chos sku zhi bar bzhugs pa'i dus na kun la khyab pa'i dbyings 'od gsal spros pa dang bral ba shes rab kyi pha rol du phyin ma/__longs sku'i thugs rje'i sprin chen bkod pa'i dus su ye shes chen po lnga'i rang mdangs dbyings phyug rdo rje btsun mo rigs lnga'i rnam par snang zhing*/__sprul pa'i skus gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i rol mo bsam gyis mi khyab par spro ba las thugs bskyed dang phrin las rgyal ba sras dang bcas pa las rmad du byung ba sgrol ma myur ma dpa' mo zhes pa'i mtshan dang sku'i bkod pa sangs rgyas kyi zhing rab 'byams dang 'gro ba rigs drug gi gnas thams cad du khyab par brdal zhing sangs rgyas kun gyi phrin las la mnga' dbang sgyur te sems can ma bsgral ba mtha' dag bsgral zhing dbugs dbyung ba de nyid kyi sgyu 'phrul rdo rje'i bkod pa'i rol mo phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i ye shes kyi sku can 'phags ma sgrol ma ni/__thun mong ba'i gdul bya'i snang ngor/__sngon thog ma med pa'i dus shig na/__'jig rten gyi khams sna tshogs 'od du de bzhin gshegs pa rnga sgra'i spyan sngar rgyal po'i bu mo ye shes zla ba zhes bya bar gyur te byang chub mchog tu thugs bskyed/__'khor ba ma stong gi bar du bud med kyi gzugs kyis 'gro ba'i don byed pa g.yar dam du bzhes pa ltar/__nyin re bzhin du snga dro dang phy-i dro'i dus kyi tshe sems can bye ba phrag brgya stong re 'jig rten pa'i sems las bsgral te mi skye ba'i chos la bzod pa thob par mdzad pas 'phags ma sgrol ma zhes mtshan dran pa tsam gyis kyang srid pa dang zhi ba'i gdung ba mtha' dag sel bar byin gyis brlabs/__de nas sangs rgyas don yod grub pa'i spyan sngar phyogs bcu'i sems can thams cad nyer 'tshe mtha' dag las srung zhing skyob par dam bcas slar yang 'phags pa spyan ras gzigs kyi ye shes las rnam par 'phrul pa'i tshul gyis 'gro ba sgrol ba'i grogs mdzad pa sogs rnam par thar pa bsam gyis mi khyab cing*/__bye brag tu bskal pa bzang po 'di nyid la rdzogs ldan gyi dus su 'jig rten dbang phyug snying rje chen pos po Ta la'i ri bo'i rtser sgrol ma'i sngags rgyud 'bum phrag brgya pa gsungs/__de nas sum ldan dang*/__nyis ldan dang*/_rtsod ldan gyi dus rnams su gdul bya so so'i dbang po dang mthun par rgyud 'bring po dang*/__bsdus pa sogs ji snyed cig gsungs pas bdag cag gi ston pa mchog la'ang ser skya'i khab tu bzhugs pa'i skabs btsun mo'i mchog sa 'tsho ma 'khor brgyad khri dang bcas pas spros bcas chags chen gyi spyod pas sa bcu rdzogs par mdzad pa dang zhing pa'i bu mo legs skyes ma'i tshul gyis ba mchog gi nying khu'i zas dang bcas pa'i snyoms 'jug gi bde ba nye rgyu'i spyod pas mtshams sbyar te mngon par sangs rgyas pa'i tshe bdud kyi dpung mi 'khrugs phrag gcig sgrol mas bzhad pa brgyad kyis bdud rnams brgyal zhing brgyel bar mdzad pa dang*/__gzhan yang rgya gar 'phags pa'i yul du sangs rgyas gnyis pa klu sgrub dang*/__slob dpon chen po tsan+d+ra go mi/__rdo rje'i bla ma pad+ma sam b+ha wa/__rdo rje'i sku brnyes paN chen bi ma la mi tra/__jo bo rje dpal ldan a ti sha sogs sgrol ma'i sngags rig grub pa'i paN grub mtha' yas pa byon te thun mong khyad par mchog gi dngos grub brnyes pa'i sgrub thabs man ngag dang bcas pa'i bka' srol kyang bka' gter dag snang gi bka' babs nye brgyud zab cing rgya che bar bzhugs pa las/__skabs su bab pa 'di ni rje btsun 'jam pa'i dbyangs dngos thams cad mkhyen gzigs mkhyen brtse'i dbang po nyid kyi thun mong ma yin pa'i lhag pa'i lha mo 'di nyid bka' gter lugs srol du ma'i sgrub thabs dang man ngag rnams nyams bzhes tshad du bskyal bas 'phags ma mchog gis mngon sum du rjes su bzung zhing yang yang byin gyis brlab pa las dngos grub kyi sgo du ma brnyes/__sgrol ma'i chos skor mang po'i zab gter gyi bka' bab bzhugs pa las/__sgrol ma 'jigs pa kun sel las/__de ltar rgyal ba kun gyi yum:__'phags ma'i rgyud dang man ngag tshogs:__rgyud sde bzhi dang rab sbyar nas:__rgyas par gzhan du bstan pa yin:__zhes gsungs pa ltar rje bla ma la bka' babs pa'i rgyud sde chen po bzhi dang 'brel ba'i sgrub thabs 'di kho na la yang dbang dang*/__bskyed rdzogs sogs zab cing rgya che bar bzhugs par mngon yang nyams len rgyun gyi rnal 'byor 'di tsam thun mong gi chos skal du snang bar mdzad nas skal ldan rnams la spel ba'i dbang gi snying po nyid bskur ba la sbyor dngos rjes gsum las/__sbyor ba'i rim pa maN+Dal 'bul ba'i bya ba la 'jug par zhu/__zhes maN+Dal 'bul du gzhug__/bla ma dang rje btsun sgrol ma tha mi dad pa'i drung du mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos me tog dang bcas pas thal mo sbyar te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__pad+ma sems gtso khyod la 'dud/__/thar lam chen po bdag 'dod de/__/de nyid dbang dang dam tshig dang*/__/mgon po dpa' bor skyabs gsol na/__/theg chen khang par gzhug pa dang*/__/mkhyen rab ye shes bdag la stsol/__/zhes gsol ba btab pas gnang ba sbyin cing rdo rje theg pa'i lam la spro ba bskyed pa 'di la gsan pas khyab par gda'/__bu tshul theg pa chen po yi/__/khyod ni tshul chen snod yin te/__/gsang sngags spyod tshul cho ga ni/__/gus shing dwangs pa'i yid kyis zungs/__/rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du bla ma dkyil 'khor gyi lha tshogs rgyal ba sras dang bcas pa'i spyan sngar rgyun bshags sngon tu 'gro ba'i byang chub mchog tu thugs bskyed pa 'di'i rjes zlos/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi/__/sogs lan gsum/__de nas rigs lnga spyi dang bye brag gis bsdus pa'i dam tshig dang sdom pa rnams tshul bzhin tu gzung bar bgyi snyam pas 'di'i rjes zlos/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs/__/rig pa 'dzin pa bdag gis ni/__/byang chub snying por mchis kyi bar/__/so so thar dang byang chub sems/___/rig 'dzin nang gi sdom pa'i tshogs/__/ma lus yongs su bzung bar bgyi/__lan gsum/__dngos gzhi la rtsa ba'i sgrub thabs ltar rgyud sde bzhi'i dbang bskur rim can du sbyin pa'i dang po thun mong bya rgyud dang mthun pa'i bum pa'i dbang bskur bas spangs bya spong ba'i sa bon rgyud la bzhag pas dri ma thams cad bkru ba la slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas dbang gi lha rje btsun sgrol ma rgyal ba sras dang bcas pas bskor ba spyan drangs pa dang lhan cig tu bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pa bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang bas khrus byas shing dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__rnam bum btegs la/__ji ltar bltams pa tsam gyi ni/__/lha rnams kyis ni khrus gsol ltar/__/lha yi chu ni dag pa yis/__/de bzhin bdag gis dbang bskur ro/__/oM tA re tut+tA re tu re swA hA/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ye shrI ye hU~M/__sarba pA paM A wa ra Na bi sho d+ha na swA hA/__zhes brjod cing slob ma nyung na khrus bya zhing bum chu sbyin/__khrom tshogs lta bu'i tshe bum chu 'thor zhing sbyin no/__de ltar bum pa bzang po las byung ba'i ye shes lnga yi rang bzhin can gyi bdud rtsi'i chu rgyun gyis dbang bskur bas lus kyi nang thams cad gang*/__dri ma thams cad dag__/bde ba chen po'i ye shes rgyud la skye ba'i skal ba can du byas par mos mdzod cig__/slar yang gsung rdo rje pad+ma'i rigs dang yon tan yongs su rdzogs pa'i phyag rgya spyi bor bzhag ste dbang bskur bas rtogs bya rtogs pa'i sa bon sku dang ye shes kyi chos thams cad rgyud la skyes par mos mdzod/__pad+ma'i rigs kyi dam tshig mchog__/phyag rgya'i dbang bskur bla na med/__/skal ldan khyod la spyin pa yis/__/rtogs pa mchog dang ldan par shog__/oM pad+mod+b+ha ba a b+hi Shiny+tsa mi/__zhes brjod de thal mo kha phyes 'dzub mo cung zad bkug pa pad+ma'i phyag rgya spyi bor bzhag__/gsum pa bstod pa'i rgyud kyi rig pa gtad pa'i slad du mos pa dang bcas te bstod pa'i rgyal po'i rgyud kyi rjes zlos lan gsum gnang bar zhu/__zhes brda sprad la/__phyag 'tshal nyer gcig lan gsum dang phan yon tshar gcig bcas rjes zlos byar gzhug__/de ltar sku gsung thugs kyi rig pa gtad pas dbang gi gzhi bkod nas khyad par spyod rgyud kyi dgongs pa rdo rje gsum gyi dbang bskur bgyid pa la/__phyi snod rnam par dag pa bde chen pad+ma drwa ba g.yu lo bkod pa'i zhing khams blta na sdug pa'i dbus su nang bcud ye shes lha yi phyag rgyar dngos su sgrub pa'i phyir pad+ma dkar po'i lte bar zla ba'i gdan steng khyed rang rnams kyi gzhi lus rje btsun sgrol ma myur ma dpa' mo sku mdog ljang gu zhal gcig phyag gnyis pa/__zhi zhing 'dzum la sgeg pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin dang*/__g.yon skyabs sbyin gyi phyag rgyas me tog ut+pa la bsnams pa/__dar dang rin po che'i rgyan du mas brgyan cing zla ba'i 'od kyi rgyab yol mnga' ba/__snang stong 'od lnga 'khrigs pa'i klong du zhabs gnyis sems ma'i skyil krung gis bzhugs pa 'od zer mtha' yas pa 'phro zhing ye shes sgyu ma'i skur lam gyi gsal bar gyur pa'i mos pa mdzod/__dbang bskur dngos la/__rdo rje thugs kyi rang bzhin lag g.yas su gtad pas mkhyen pa gnyis ldan ye shes thugs kyi dbang mchog thob par mos shig__/rdo rje lag g.yas su gtad de gsor du gzhug__/'di ni sangs rgyas thams cad kyi/__/ye shes thugs dang gnyis su med/__/rdo rje thugs kyi dbang bskur bas/__/mkhyen pa gnyis ldan dbang thob shog__/tsit+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa mi/__dril bu gsung gi rang bzhin lag g.yon du gtad pas gsung grags stong chos kyi sgra dbyangs rgyun mi chad par sgrogs pa'i dbang mchog thob par mos shig_/dril bu lag g.yon du gtad de dkrol nas dkur bsten/__/'di ni sangs rgyas thams cad kyi/__/ye shes gsung dang gnyis su med/__/dril bu gsung gi dbang bskur bas/__/chos kyi sgra dbyangs sgrogs par shog__/wA ka gaN+De a b+hi Shiny+tsa mi/__thabs shes gnyis su med pa'i ye shes rdo rje'i sku yi dam tshig mngon du gyur pa'i brdar thugs kar bsnol te bzung ba la nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas rdo rje'i ming gi dbang bskur bar gyur pa'i mos pa gyis shig__/slob dpon gyis rdor dril bsnol nas spyi bor bzung ste bkrol la/__/'di ni sangs rgyas thams cad kyi/__/ye shes sku dang gnyis su med/__/rdo rje ming gi dbang bskur bas/__/mtshan gyis sa gsum khyab par shog__/kA ya nA ma a b+hi Shiny+tsa mi/__de ltar dngos gzhi bum pa dang rjes su 'brel ba'i dbang lnga po grub ste/__nyon mongs pa dug lnga dag__/phung po lnga ye shes su gnas gyur/__/sku gsung thugs yon tan phrin las lnga yi rigs kyi las dang dngos grub sgrub pa la dbang ba yin no/__/nam mkhar bzhugs pa'i dbang lha ye shes pa rnams oM badz+ra aM ku sha dzaH__oM badz+ra pA sha hU~M/__oM badz+ra s+pho Ta ba~M/__oM badz+ra A be sha ya hoH__zhes phyag rgya bzhis bstim pas dam ye dbyer med rje btsun bcom ldan 'das ma rigs thams cad kyi khyab bdag tu gyur pa la rnal 'byor rgyud dang bla med ma hA yo ga'i dbang thams cad rdzogs pa'i ched du slar yang bkra shis rnam rgyal bum pas dbang bskur bas de nyid bcu la sogs pa rdo rje slob dpon gyi las dang bya ba thams cad sgrub pa la dbang thob pas khams gsum chos kyi rgyal po'i seng ge'i khri la mnga' gsol bar mos shig__/rnam bum gyis dbang bskur la/__dbang bskur rdo rje chen po ste/__/khams gsum kun gyi phyag byas pas/__/sangs rgyas kun gyi gsang gsum gyis/__gnas las byung ba sbyin par bya/__/oM sarba ta thA ga ta kA ya wA kA tsit+ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M/__de ltar dbang bskur ba'i chu rgyun gyis lus kyi nang gang sgrib pa bzhi'i sa bon bag chags dang bcas pa dag__/chu'i lhag ma gyen du 'khyil pa la rdo rje sems dpas dbur brgyan gyur/__/rten snying dang*/__su pra tiSh+Tha brjod/__me tog 'thor la rab tu gnas/__dkon mchog gsum gyi shis brjod bya/__khyad par sku gsung thugs kyi byin rlabs dang nus pa rgyud la 'jug pa'i phyir lha sngags rig pa'i dbang bskur sbyin pa'i thog mar sku phyag rgya'i dbang bskur ba la/__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i 'phags ma'i smin mtshams nas rang 'dra'i ye shes kyi sku gnyis pa re byung*/__khyed rang rnams la dbyer med du thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__sku spyi bor bzhag__/oM __rje btsun sgrol ma'i sku yi dbang*/__/deng 'dir khyod la sbyin pa yis/__/snod bcud phung khams skye mched kun/__/ye shes sku ru dag par shog__/kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM/__des sku'i dbang thob/__lus kyi sgrib pa dag__/sku phyag rgya'i rnal 'byor bsgom pa la dbang bar byas pa yin no/__/gsung bzlas pa sngags kyi lung sbyin zhing dbang bskur ba'i slad du slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i 'phags ma'i thugs ka nas sngags kyi phreng ba byung*/__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi dbus su sa bon gyi mthar 'khod pa bzlas pa'i rkyen gyis sngags phreng sa bon dang bcas pa las 'phags ma'i sku nam mkha' gang bar 'phros/__rang gzhan sems can thams cad kyi gnas skabs dang mthar thug gi 'jigs pa thams cad yongs su sbyangs/__snang srid snod bcud thams cad 'phags ma'i gsang gsum ye shes kyi rol par shar bas mchog dang thun mong gi dngos grub rab 'byams yid bzhin du 'grub pa'i mos pas sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum mdzod/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA/__lan gsum/__oM tA re tA~M swA hA/__lan gsum/__na mo rat+na tra yA ya/__na maHAr+ya a wa lo ki te shwa rA ya/__b+ho d+hi sa twa ya/__ma hA sa tA ya/__ma hA kA ru Ni ka ya/__tad+ya thA/__oM tA re tut+tA re tu re/__ma ma kri te sarba duSh+taM/__pra duSh+taM/__dzaM b+ha ya/__s+t+waM b+ha ya/__mo hA ya/__b+han+d+ha ya/__hU~M hU~M hU~M/__phaT phaT phaT/__sarba duSh+taM s+t+waM b+ha ni tA re swA hA/__lan gsum/__de brtan par bya ba'i slad du sngags kyi phreng ba mgrin par bzhag ste dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__sngags phreng mgrin par bzhag la/__oM __rje btsun sgrol ma'i gsung gi dbang*/__/deng 'dir khyod la sbyin pa yis/__/phyi nang brtan g.yo'i sgra skad kun/__/rdo rje'i sngags su rdzogs par shog__/wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__des gsung gi dbang thob/__ngag gi sgrib pa dag gsung bzlas brjod byed pa la dbang bar byas pa yin no/__/thugs rang byung gi dgongs pa ngo sprod pa'i slad du/__me long dwangs pa'i ngos su gzugs brnyan sna tshogs su snang yang rang bzhin ma grub pa'i dpes mtshon nas rang sems stong pa'i rang rtsal las gzung 'dzin 'khrul pa'i snang ba sna tshogs su shar yang gdod ma nas skye 'gags gnas gsum dang bral ba'i don shes par gyis la snang rig zung 'jug rang byung 'od gsal chen po'i ngang du mnyam par zhog cig__/me long snying gar bzhag la/__hU~M ___rje btsun sgrol ma'i thugs kyi dbang*/__/deng 'dir khyed la sbyin pa yis/__/gzung 'dzin rtog tshogs ji snyed kun/__/'od gsal dbyings su smin par shog__/tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M/__des thugs kyi dbang thob/__yid kyi sgrib pa dag__/thugs gnyis med kyi ye shes bsgom pa la dbang bar byas pa yin no/__/de rnams kyis phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du bum pa'i dbang thob lus kyi sgrib pa dag nas rtsa khams lhar smin/__lam bskyed rim bsgom pa la dbang snang stong zung 'jug gi ye shes rgyud la skyes/__'bras bu sku rdo rje sprul pa'i sku mngon du byed pa'i skal pa can du byas pa yin no/__/gsum pa gsang ba zab mo'i dbang la sbyor dngos rjes gsum du yod pa'i dang po sbyor ba rtsa khams rang byin rlabs pa gsang ba'i dbang gi slad du/__bla ma bcom ldan 'das ma dang yab don yod grub pa rdo rje rta'i rgyal po dang mnyam par sbyor ba'i dga' ba'i sgra dang bde ba'i 'od zer gyis phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams spyan drangs te sku la zhugs/__thugs kar byang chub kyi sems su zhu/__rdo rje'i lam nas yum gyi mkhar babs/__dkar dmar lhag pa'i byang sems thod pa'i bdud rtsi dang ro gcig tu 'dres pa de nyid khyed rang rnams kyi lce thog tu byin par mos shig__/gsang thod kyi bdud rtsi sbyin la/__AH_yab yum snyoms par zhugs pa yis/__/dkar dmar lhag pa'i byang chub sems/__/khyod kyi lce la bzhag pa yis/__/gsal stong ye shes nyams myong shog__/bo d+hi tsit+ta gu h+ya a b+hi Shiny+tsa AH__de ltar myang ba'i byang sems kyis rtsa khams thams cad la khyab/__gsal stong rnam par mi rtog pa'i ye shes rgyud la skyes par mos shig__/des nang lus kyi dkyil 'khor du gsang ba'i dbang thob/__ngag gi sgrib pa dag nas rlung khams sngags su smin/__lam rang byin rlabs bsgom pa la dbang*/__gsal stong zung 'jug gi ye shes rgyud la skyes/__'bras bu gsung rdo rje longs sku mngon du byed pa'i skal ba can du byas pa yin no/__gnyis pa dngos gzhi dpe yi ye shes mtshon pa'i slad du/__gzugs dang lang tsho'i mdzes sdug phul du byung zhing mtshan nyid mchog dang ldan pa'i rig ma phyag g.yon du byin par mos shig__/gzugs brnyan gtad la/__hU~M __dga' ba'i sgyu rtsal yid du 'ong*/__/sna tshogs gzugs can 'di khyer la/__/'du shes gsum gyi sbyor ba yis/__/dpe yi ye shes mtshon par gyis/__/pra dz+nyA dz+nyA na mu dra a b+hi Shiny+tsa hU~M/__slob ma thabs mchog don grub rta yi rgyal po dang rig ma 'phags ma sgrol mar gsal ba'i yab kyi gsang ba hU~M las rdo rje rtse lnga pa bu gar phaT dang yum gyi mkha' paM las pad+ma 'dab ma gsum pa ze'u 'brur A~MHgis mtshan par gsal thob/__thabs 'di la brten nas rang gnas kyi ye shes bde ba chen po mngon du bya'o snyam pas yab yum snyoms par zhugs pa'i rjes chags kyi mes byang sems thig le g.yos/__spyi bo la sogs pa'i gnas rnams su yas bab rgyu'i dga' ba bzhi nyams su myong*/__rdo rje nor bu'i rtser lhan cig skyes pa'i bde chen dpe'i ye shes mngon du byas/__slar gyen du ldog pas mas brtan 'bras bu'i dga' ba bzhi dang zung du 'jug pa'i stong pa bzhi'i 'od gsal gyi mthar thug brjod bral ye shes mngon du mthong bar mos shig__/des gsang ba b+ha ga'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid kyi sgrib pa dag nas thig le ye shes su smin/__lam gzhan lus brten pa la dbang*/__bde stong zung 'jug gi ye shes rgyud la skyes/__'bras bu thugs rdo rje chos sku mngon tu byed pa'i skal ba can du byas pa yin no/__gsum pa rjes don gyi ye shes ngo sprad pa ni mchog tu mi 'gyur ba'i bde ba chen po'i ye shes dang*/__rnam pa kun gyi mchog dang ldan pa'i stong nyid zung du 'jug pa'i ye shes gdod nas mi shigs thig le chen po'i dbyings su bzhugs pa'i nges pa don gyi 'phags ma'i dgongs pa rdo rje'i tshig gis ngo sprad pa'i don la mnyam par zhog cig__/shel rdo bstan cing gnas gsum du bzhag__hoH__rtag tu snying la gnas pa yi/__/mi shigs thig le bde ba che/__/rnam kun stong pa zung 'jug pa'i/__/don gyi lhan skyes mngon gyur shog__/d+harma d+hA tu dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a AH__ces cung zad mnyam par 'jog des don dam ye shes kyi dkyil 'khor du dbang bzhi pa thob/__sgo gsum cha mnyam gyi sgrib pa dag nas dwangs ma 'gyur med du smin/__lam 'od gsal ye shes bsgom pa la dbang*/__rig stong zung 'jug gi ye shes rgyud la skyes/__'bras bu ye shes rdo rje ngo bo nyid sku mngon du byed pa'i skal ba can du byas pa yin no/__dbang bskur yongs su rdzogs pa'i brda rtags su srid zhi'i dge legs dpal gyi rang gzugs bkra shis rdzas rtags rin chen bdun gyis mnga' gsol bas ye shes skyes brtan gong 'phel du gyur nas dge legs rtag pa'i nyi ma khor yug tu 'char ba'i mos pa mdzod/__/oM__bkra shis tshogs gnyis ljon pa'i myu gu las/__/bkra shis mtshan bzang me tog rgyas pa'i dpal/__/bkra shis rtags mchog brgyad kyis dbang bskur bas/__/bkra shis srid mthar mi nyams rtag brtan cig__/AH__phun tshogs srid zhi'i mchod sdong mtshungs pa med/_/phun tshogs dpal kun rtsol mdzad thub pa ches/_/phun tshogs bkra shis rdzas su byin rlabs 'dis/__/phun tshogs sde bzhi'i mnga' thang rgyas gyur cig__/hU~M/__dge bcu'i kha lo gyen la bsgyur mdzad pa'i/__/dge tshogs rmad byung 'khor los bsgyur rgyal gyis/__/dge mtshan rin chen bdun gyis mnga' gsol bas/__/dge 'dun sde 'phel chos srid dar gyur cig__/de dag gis gsang ba rgya mtsho'i shing rta thams cad mkhyen gzigs 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zab gter rgyud sde bzhi 'brel gyi sgrol ma'i dbang bskur legs par bgyis grub pa lags pas rtsa ba dang yan lag gis bsdus pa'i dam tshig rnams ma nyams par bsrung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dang*/__gtang rag maN+Dal/__lus longs spyod 'bul ba/__dge bsngo bcas spyi ltar bya'o/__/gsum pa rjes kyi rim pa gtang rag mchod bstod mdor bsdus byas la/__dang po dngos grub blang ba ni/__oM _shin tu rnam dag 'od gsal dbyings/__/rig pa ye shes 'khor lo'i tshul/__/tshogs mchog dam tshig sgrol ma'i lha/__/rtse gcig bsnyen cing bsgrubs lags na/__/sngon tshe thugs bskyed dam bcas ltar/__/mi 'gyur mi shigs 'od gsal rtsal/__/rdo rje'i sku gsung thugs yon tan/__/phrin las mchog gi dngos grub stsol/__/kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hoH__gnyis pa nongs bshags ni/__hoH__rje btsun 'phags ma'i dkyil 'khor du/__/mchod dang ting 'dzin phrin las sogs/__/tshul bzhin ma bgyis nongs pa kun/__/'od gsal gnyug ma'i ngang du bshags/__a a a/__zhes 'khor gsum mi rtog pa'i ngang du mnyam par bzhag__/gsum pa bsdu rim ni/__AH__rig pa rang snang dam tshig pa/__/rang byung ye shes dbyings kyi klong*/__/'du 'bral med par ro gcig phyir/__/zhal phyag mtshan ma dbyings su thim/__a a a/__bzhi pa rjes spyod ni/__tA~M/__slar yang mkha' las 'ja' tshon ltar/__/bdag nyid dam tshig sgrol ma'i sku/__/snang grag rtog gsum lha dang sngags/__/ye shes chen po'i rol par shar/__/oM AHhU~M/__de nas ldang ba na/__dge ba 'di yis myur du bdag__/rje btsun sgrol ma 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog__/rje btsun bcom ldan 'das ma thugs rje can/__/bdag dang mtha' yas sems can thams cad kyi/__/sgrib gnyis byang zhing tshogs gnyis myur rdzogs nas/__/rdzogs pa'i sangs rgyas thob par mdzad du gsol/__/de ma thob kyi tshe rabs kun tu yang*/__/lha dang mi yi bde ba mchog thob nas/__/thams cad mkhyen pa sgrub par byed pa la/__/bar gcod gdon bgegs rims dang nad la sogs/__/dus min 'chi bar gyur pa sna tshogs dang*/__/rmi lam ngan dang mtshan ma ngan pa dang*/__'jigs pa brgyad sogs nye bar 'tshe ba rnams/__/myur du zhi zhing med par mdzad du gsol/__/'jig rten 'jig rten las ni 'das pa yi/__/bkra shis bde legs phun sum tshogs pa rnams/__/'phel zhing rgyas pa'i don rnams ma lus pa/__/'bad med lhun gyis grub par mdzad du gsol/__/sgrub la brtson zhing dam chos 'phel ba dang*/__/rtag tu khyed sgrub zhal mchog mthong ba dang*/__/stong nyid don rtogs byang sems rin po che/__/yang ngo'i zla ltar 'phel zhing rgyas par mdzod/__/rgyal ba'i dkyil 'khor bzang zhing dga' ba der/__/pad+mo dam pa shin tu mdzes las skyes/__/snang ba mtha' yas rgyal bas mngon sum du/__/lung bstan pa yang bdag gis der thob shog__/bdag gis tshe rabs sngon nas bsgrub pa'i lha/__/dus gsum sangs rgyas kun gyi phrin las ma/__/sngo ljang zhal gcig phyag gnyis myur zhi dpa'/__/yum gyur ut+pal bsnams ma'i bkra shis shog__/rgyal yum sgrol ma khyed sku ci 'dra dang*/__/'khor dang sku tshe'i tshad dang zhing khams sogs/__/khyed kyi mtshan mchog bzang po ci 'dra ba/__/de 'dra kho nar bdag sogs 'gyur bar shog__/khyed la bstod cing gsol ba btab pa'i mthus/__/bdag sogs gang du gnas pa'i sa phyogs su/__/nad gdon dbul phongs 'thab rtsod zhi ba dang*/__/chos dang bkra shis 'phel bar mdzad du gsol/__/zhes sogs gsol 'debs shis brjod kyis mtshams sbyar te spyod lam la 'jug par bya'o/__na mo Ar+ya tA ra ye/__/lha mo la gus sogs tshig rkang bzhis/__/lha rje dpon dang bdag bran gyi tshul du byas nas de la gus pa chen pos bsnyen par bya ba ni bya ba'i rgyud kyi nyams len/__bdag kyang tha mal pa ma yin par yang dag pa'i lhar blta zhing mdun bskyed dang spun grogs kyi tshul gyis dngos grub len pa spyod rgyud kyi lam rim/__blo ldan ni chos thams cad kyi gnas lugs stong par rtogs pa ste/__de'i ngang las rab tu dang ba zhes lha dang bdag dbyer med par rtogs pa'i tshul gyis bzlas brjod dang 'od zer spro bsdu sogs kyis sangs rgyas kyi mdzad pa da lta nas sgrub pa yo ga'i rnal 'byor/___srod ni nyi ma nub pas mtshon pa tha mal gyi rnam rtog dbyings su nub ste/__snod bcud dag par rab 'byams chen por bsgyur ba'i bskyed rim dang*/__tho rang ni nyi ma 'char ba'i sngon du 'gro bas mtshon te ye shes skye ba'i nyer bsdogs rdzogs rim ste/__/tha mal gyi rnam rtog dang gya nom lhar zhen pa'i rtog pa de dang de ka rim gnyis su langs par bya ba ni rnal 'byor bla med kyi snying po/__de lta bu'i rgyud sde chen po bzhi dang 'brel ba'i lam nyams su len pa la dran pa nye bar bzhag pas gnas skabs dang mthar thug gi 'jigs pa thams cad 'phrogs te thar pa thams cad mkhyen pa'i go 'phang la 'jog pa ste/__'di lta bus ni lam 'bras dngos gzhi zhar la bstan pas rgyud thams cad kyi brjod bya tshang la ma nor ba rdzogs pa yin no/__'di yang myur ma dpa' mo dang*/__/dbyer med dz+nyA na sA ga ras/__/byin rlabs nyin mo'i blo gros kyis/__/ut+pal cung zad 'dzum las byung*/__/sid+d+hi rastu/__gzhan yang bstod rgyud kyi don zab cing rgya che bar rtogs so/__ces pa'ang many+dzu g+ho Shas bris so/__mtshan gyi ut+pal 'chang tsam gyis/__/phan bde'i zil mngar 'dod 'jo na/__/tshul bzhin bsnyen dang bsgrub pas na/__/dge legs dpal ster smos ci dgos/__/de phyir tshad ma'i mkhas grub kyi/__/bka' srol smin grol zab mo'i rgyun/___/'phel phyir lhag bsam khur 'dis kyang*/__/dge legs snang ba rtag brtan shog__/ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs many+dzu g+ho Sha'i rdo rje gsung gi zeg ma tsam yang nor bu rin po che'i rdul bzhin srid 'dir nub par phangs nas kun mkhyen bla ma d+harma ma ti'i bka' drin gyis zab gsang mchog 'dis skal pa bzang por gyur pa'i dad dang lhag bsam gyis bris kyang sgrub thabs rtsa ba rgyun khyer las mi bzhugs pas bsdus drags/__/dbang gi rtsa tho tsam las med pa la 'khor lo'i mgon po 'jam mgon bla mas chog khrigs bzhugs kyang dpe rgyun dbyings su mnal bas mi 'bri ka med byung ba la rang blo'i gang dpog tu dpyad de bris kyang dogs gnas mang du byung bas rje 'di'i gsung gi gsang ba dpog nus chos kyi spyan ldan dpang por zhu yul ma mchis pas nor 'khrul gang byung lha dang mkha' 'gro'i spyan sngar snying nas bshags shing legs byas kyi snang bas bstan 'gro'i dpal 'phel rgyas su smon te sgrol ma 'bum phrag drug bsags pa'i skabs bklag chog gi tshul du 'jam mgon chos kyi rgyal po dgyes pa'i 'bangs 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis mtha' yang 'dul gyi gtsug lag gang spa gro skyer chu'i zhol phun tshogs bkra shis dga' 'khyil du bris pas yi ge pa ni reb kong sngags ban 'jigs med skal bzang phrin las lhun grub kyis bgyis pas snyigs dus kyi rgud pa zhi ba'i bstan 'gro'i dpal yon cir yang 'phel zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig/__//_

Footnotes

Other Information