JKCL-KABUM-03-GA-064

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:21, 1 December 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་བཅོ་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྟེར།
Wylie title dpal ldan karma bco lnga pa chen po la gsol ba 'debs pa grub gnyis mchog ster JKCL-KABUM-03-GA-064.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 64, Pages 223-224 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal ldan karma bco lnga pa chen po la gsol ba 'debs pa grub gnyis mchog ster. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 223-224. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཨ་མཁར་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་གིས་བསྐུལ་བས་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་དད་མོས་ཀྱི་གེ་སར་འཛུམ་པ་ལས་་བྱུང་བ་འདིས་ཀྱང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་གངས་རིའི་མགོན་པོ་པད་དཀར་འཆང་བས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang a mkhar mchog sprul thub bstan 'jam dpal rdo rjes 'di ltar bris shig ces gsungs gis bskul bas 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos dad mos kyi ge sar 'dzum pa las byung ba 'dis kyang tshe rabs kun tu bla ma gangs ri'i mgon po pad dkar 'chang bas rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/sarba ar+tha sid+d+hi rastu/__mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་བཅོ་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདག །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་གཟུགས། །མི་བསྐྱོད་མཐོན་མཐིང་ཅོད་པཎ་འཆང་བ་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་མཛོད། །མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་ཡི་གཟུགས་འཛིན་པ། །རང་བྱུང་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེར་གསོལ༴ །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང་། །ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར། །སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེར༴ །གང་ལ་གསོལ་འདེབས་དེ་ལ་དེར་བྱིན་རློབས། །ཐུགས་རྗེ་ཐོགས་མེད་ནམ་མཁའི་གློག་ལྟར་མྱུར། །མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་དབྱེར་མི་བྱེད། །ཁྱབ་བདག་ཀརྨ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་གི་སྒོ་གསུམ་དད་པའི་ཞིང་ས་རུ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་བྱིན་བརླབས་ཆར་རྒྱུན་འབེབས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མྱུ་གུ་སྨིན་པའི་རྩེར། །བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བཟང་སྨིན་པར་ཤོག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི། །ཞབས་སེན་རྡུལ་བྲལ་པདྨ་དཀར་པོ་དེ། །ཚངས་གནས་འཁོར་ལོའི་རྒྱན་དུ་ཐོབ་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་དགོངས་བརྒྱུད་འཕོ་བའི་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །གང་གི་གསང་གསུམ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་མཐུས། །བདག་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་དཔལ་ཐོབ་ནས། །ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་ནམ་མཁའི་རྗེས་འགྲོ་བས། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་ཨ་མཁར་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་གིས་བསྐུལ་བས་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་དད་མོས་ཀྱི་གེ་སར་འཛུམ་པ་ལས་་བྱུང་བ་འདིས་ཀྱང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་གངས་རིའི་མགོན་པོ་པད་དཀར་འཆང་བས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

dpal ldan karma bco lnga pa chen po la gsol ba 'debs pa grub gnyis mchog ster zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru/__rgyal ba sras bcas kun gyi phrin las bdag__/mkhyen brtse nus gsum gcig tu bsdus pa'i gzugs/____/mi bskyod mthon mthing cod paN 'chang ba che/____/dpal ldan karma pa la gsol ba 'debs/____/de bzhin gshegs pa kun gyi gsang ba'i mdzod/____/mkha' khyab mkha' yi rdo rje'i bdag nyid can/____/rdzogs pa'i sangs rgyas mi yi gzugs 'dzin pa/____/rang byung rtag pa'i rdo rjer gsol=____/ye shes rgya mtsho che la dbang 'byor zhing /____/phrin las rgya mtshos 'khor ba ma stong bar/____/sems can rgya mtsho yongs su smin par byed/____/lhan skyes bde ba'i rdo rjer=____/gang la gsol 'debs de la der byin rlobs/____/thugs rje thogs med nam mkha'i glog ltar myur/____/mgon po spyan ras gzigs dang dbyer mi byed/____/khyab bdag karma pa la gsol ba 'debs/____/bdag gi sgo gsum dad pa'i zhing sa ru/____/dpal ldan bla ma'i byin brlabs char rgyun 'bebs/____/byang chub sems kyi myu gu smin pa'i rtser/____/bla ma sku bzhi'i 'bras bzang smin par shog__/tshe rabs kun tu dpal ldan karma pa'i/____/zhabs sen rdul bral pad+ma dkar po de/____/tshangs gnas 'khor lo'i rgyan du thob pa dang /____/ye shes dgongs brgyud 'pho ba'i dbang bskur stsol/____/gang gi gsang gsum yid la byed pa'i mthus/____/bdag rgyud smin cing grol ba'i dpal thob nas/____/phrin las mi zad nam mkha'i rjes 'gro bas/____/bstan 'gro'i don chen 'grub pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang a mkhar mchog sprul thub bstan 'jam dpal rdo rjes 'di ltar bris shig ces gsungs gis bskul bas 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos dad mos kyi ge sar 'dzum pa las byung ba 'dis kyang tshe rabs kun tu bla ma gangs ri'i mgon po pad dkar 'chang bas rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/sarba ar+tha sid+d+hi rastu/__mang+ga laM//____//__

Footnotes

Other Information