JKCL-KABUM-03-GA-063

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི་སྐྱེས་རབས་ཕྲེང་བར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་སྦྲང་རྩི།
Wylie title dpal ldan karma pa'i skyes rabs phreng bar gsol 'debs mos gus kyi sbrang rtsi JKCL-KABUM-03-GA-063.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 63, Pages 219-221 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal ldan karma pa'i skyes rabs phreng bar gsol 'debs mos gus kyi sbrang rtsi. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 219-221. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-karmapa-incarnations
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། དགེའོ།།

/ces pa'ang chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__dge'o//

[edit]
དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི་སྐྱེས་རབས་ཕྲེང་བར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་སྦྲང་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། །རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་ཀརྨ་པ། །དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་མི་ཡི་རྗེ། །འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྣང་སྲིད་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་ཐེབས། །བདེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་གཙོ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ། ཆོས་ཀྱི་བླ་མར་གསོལ༴ །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མི་ཡི་གཟུགས། །བརྟན་པའི་འཁོར་ལོའི་མཁྱེན་རབ་ཅན། །གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་མཆོག །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེར༴ །རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆེན་སྤྱོད་པ་ལས། །སྙིང་སྟོབས་གོ་ཆ་བརྟན་པོ་བཞེས། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་རྩ་ལག་མཆོག །རོལ་པའི་རྡོ་རྗེར༴ །ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་གི་ནོར། །བརྟན་གཡོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་སྡོམ། །གངས་ལྗོངས་བསྟན་པ་ཡོངས་ཀྱི་བདག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པར༴ །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོ་རབ་བརྗིད་ཅིང་། །ཏིང་འཛིན་མཆོག་ལས་མི་འདའ་ཞིང་། །ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་དཔལ་འཆང་བ། །མཐོང་བ་དོན་ལྡན༴ །ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་མཐུ་གྲུབ་ཅིང་། །མཁས་དང་བཙུན་པའི་ཕུལ་དུ་གྱུར། །མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོར༴ །མི་འཕྲོག་པ་ཡི་ཐུགས་མངའ་ཞིང་། །ཟབ་དོན་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད། །ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེར༴ །འཕགས་ཆེན་ས་ལ་རབ་བཞུགས་ཤིང་། །ལུང་རིགས་ནོར་བུ་གྲམ་པ་བརྡལ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་བསྙེངས་བྲལ་བ། །དབང་ཕྱུགས་རྡོ་རྗེར༴ །ཆོས་བརྒྱད་སྒྱུ་མར་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །རོ་སྙོམས་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའི་གཙོ། །ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེར༴ །ལས་རླུང་དྷུ་ཏིའི་དབྱིངས་སུ་བཅིངས། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད། །འཕོ་མེད་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར༴ །སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་བྱེ་བའི་གཏེར། །མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་འབྱུང་གནས་ཆེ། །སྐལ་ལྡན་སྐུ་བཞིར་བཀྲིར་མཛད་པ། །བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེར༴ །རྟག་པར་སེམས་ཅན་དོན་ལ་བརྩོན། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་མཐར་སོན་ཅིང་། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེར༴ །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་མི་ཡི་གཟུགས། །ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ། །རིགས་རྣམས་ཀུན་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ། །མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེར༴ །སྲིད་འདི་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར། །འཕགས་མཆོག་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མི་ཆད། །ཕུལ་བྱུང་ངོ་མཚར་གཏམ་མང་གིས། །ནོར་འཛིན་ཁྱོན་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །མགོན་པོས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །རྒྱལ་བ་སེངྒེའི་ང་རོ་དང་། །དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། དགེའོ།། །།
[edit]

dpal ldan karma pa'i skyes rabs phreng bar gsol 'debs mos gus kyi sbrang rtsi zhes bya ba bzhugs so/____/rgyal ba kun gyi phrin las spel/____/rigs gsum gcig bsdus karma pa/____/dus gsum mkhyen pa mi yi rje/____/'jig rten 'dren par gsol ba 'debs/____/snang srid ye shes phyag rgyas thebs/____/bde chen zung 'jug grub pa'i gtso/____/rnal 'byor dbang phyug he ru ka/__chos kyi bla mar gsol=____/spyan ras gzigs dbang mi yi gzugs/____/brtan pa'i 'khor lo'i mkhyen rab can/____/gsang ba rgya mtsho'i mnga' bdag mchog__/rang byung rdo rjer=____/rgyal sras byang chen spyod pa las/____/snying stobs go cha brtan po bzhes/____/gzhan la phan pa'i rtsa lag mchog__/rol pa'i rdo rjer=____/lhar bcas srid zhi'i gtsug gi nor/____/brtan g.yo phyag rgya chen por sdom/____/gangs ljongs bstan pa yongs kyi bdag__/de bzhin gshegs par=____/tshul khrims phung po rab brjid cing /____/ting 'dzin mchog las mi 'da' zhing /____/shes rab zab mo'i dpal 'chang ba/____/mthong ba don ldan=____/tshar gcod rjes 'dzin mthu grub cing /____/mkhas dang btsun pa'i phul du gyur/____/mkhyen nus brtse ba'i gter chen po/____/chos grags rgya mtshor=____/mi 'phrog pa yi thugs mnga' zhing /____/zab don man ngag rgya mtsho'i mdzod/____/khams gsum chos kyi rgyal po mchog__/mi bskyod rdo rjer=____/'phags chen sa la rab bzhugs shing /____/lung rigs nor bu gram pa brdal/____/'chad rtsod rtsom la bsnyengs bral ba/____/dbang phyugs rdo rjer=____/chos brgyad sgyu mar rtag tu gzigs/____/ro snyoms brtul zhugs grub pa'i gtso/____/lhag pa'i lha yis rjes su bzung /____/chos dbyings rdo rjer=____/las rlung d+hu ti'i dbyings su bcings/____/kun tu rtog pa thams cad zad/____/'pho med zung 'jug phyag rgya'i sku/____/ye shes rdo rjer=____/spangs rtogs yon tan bye ba'i gter/____/mdo sngags chos tshul 'byung gnas che/____/skal ldan sku bzhir bkrir mdzad pa/____/byang chub rdo rjer=____/rtag par sems can don la brtson/____/thos bsam sgom pa mthar son cing /____/don gnyis lhun grub chos kyi rje/____/theg mchog rdo rjer=____/'khor lo sdom pa mi yi gzugs/____/khyab bdag rdo rje sems dpa'i sku/____/rigs rnams kun 'dus dkyil 'khor gtso/____/mkha' khyab rdo rjer=____/srid 'di ji srid gnas kyi bar/____/'phags mchog sprul pa rgyun mi chad/____/phul byung ngo mtshar gtam mang gis/____/nor 'dzin khyon kun khyab gyur cig__/bdag kyang deng nas byang chub bar/____/mgon pos 'bral med rjes bzung zhing /____/rgyal ba seng+ge'i nga ro dang /____/dbyer med mngon par byang chub shog__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__dge'o//____//_

Footnotes

Other Information