JKCL-KABUM-03-GA-065

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་འདུས་པའི་དངོས་སོགས་ཀར་སྲས་ཀོང་སྤྲུལ་ལ་གསོལ་འདེབས།
Wylie title oM swasti/ dus gsum rgyal ba ma lus 'dus pa'i dngos sogs kar sras kong sprul la gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-065.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 65, Pages 225 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People མཁྱེན་བརྩེ་འོད་ཟེར་ (Jamgön Kongtrül, 2nd)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti dus gsum rgyal ba ma lus 'dus pa'i dngos sogs kar sras kong sprul la gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 225. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-karse-kongtrul
Colophon

།ལྷ་སྟེང་ཛྙཱ་ན་མཆོག་སྤྲུལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས།།

/lha steng dz+nyA na mchog sprul gyis bskul ngor/__chos kyi blo gros pas bris//

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་འདུས་པའི་དངོས། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་འཇམ་མགོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཀརྨ་དཔལ་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། །ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་ཆེན་འཕོ་བ་ལས། །རང་རིག་གཉུག་མ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །རྟོགས་པ་ཡང་དག་ཇི་བཞིན་འཁྲུངས་པར་ཤོག །འདི་ཕྱི་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །འཇམ་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་རྗེས་བཟུང་ནས། །གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ལྷ་སྟེང་ཛྙཱ་ན་མཆོག་སྤྲུལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས།། །།
[edit]

oM swasti/__dus gsum rgyal ba ma lus 'dus pa'i dngos/____/rigs kun khyab bdag 'jam mgon sprul pa'i sku/____/karma dpal ldan mkhyen brtse'i 'od zer la/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/nges 'byung byang sems rgyud la skye ba dang /____/thugs rgyud dgongs pa'i byin chen 'pho ba las/____/rang rig gnyug ma phyag rgya chen po yi/____/rtogs pa yang dag ji bzhin 'khrungs par shog__/'di phyi bar do'i gnas skabs thams cad du/____/'jam mgon yid bzhin nor bus rjes bzung nas/____/gsang ba gsum dang dbyer med gyur nas kyang /____/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par shog__/lha steng dz+nyA na mchog sprul gyis bskul ngor/__chos kyi blo gros pas bris//____//_

Footnotes

Other Information