JKCL-KABUM-03-GA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:22, 16 February 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཇམ་དབྱངས་དང་སྒྲོལ་དཀར་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title 'jam dbyangs dang sgrol dkar sho lo ka dang sgrol ma'i gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-007.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 7, Pages 27-28 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam dbyangs dang sgrol dkar sho lo ka dang sgrol ma'i gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 27-28. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity 'jam dpal dbyangs, sgrol ma yid bzhin 'khor lo, sgrol ma
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-noble-reverend-tara
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་༧འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་བྱིན་བརླབས་ཅན་ནོ།།

ces pa 'di'ang 7'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung byin brlabs can no

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །བདག་བློའི་སྙིང་གི་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡི། །བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་དུ་གསོལ། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿརབ་དཀར་ཟླ་ཞུན་སྟོང་གི་ལང་ཚོ་ཅན། །མཚན་དཔེའི་སྐུ་མཆོག་འཆི་བདག་བདུད་བཅོམ་མ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྟེར་བ། །རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།། །། ༈ བླ་མ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་དགོངས་མཛད་ལ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ལས་ངན་སྒྲིབ་དག་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པ་དང་། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབྱོངས། །བདེན་གསུང་སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་སེང་གེའི་སྒྲས། །ཡང་དག་ལྟ་བས་གངས་རིར་ཁྱབ་པ་དང་། །རྣམ་མཁྱེན་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དལ་དང་འབྱོར་པའི་རྟེན་མཆོག་བཟང་པོ་རྙེད། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་ཞིང་། །ཡ་རབ་དྲྭ་མའི་ངང་ཚུལ་ལ་གནས་པའི། །རིགས་བརྒྱུད་བུ་ཚ་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་ནོར་གྱིས། །ལུགས་གཉིས་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པར་རྒྱས་པར་མཛོད། །འཇིགས་ཆེན་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པ། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །འཕགས་མ་ཁྱེད་ཉིད་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདོད་རྒུའི་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་ཤིང་། །གང་བསམ་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི། །བདེ་སྐྱིད་ཀུན་དགའི་རྫོགས་ལྡན་གསར་དུ་རྒྱས། །སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ཀྱང་ཕུ་ནུ་ལྟར་མཐུན་ཞིང་། །རྟག་ཏུ་མཆོག་གསུམ་བླ་མར་འཛིན་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་༧འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་བྱིན་བརླབས་ཅན་ནོ།། །།
[edit]

lha yi lhar gyur bcom ldan 'jam dpal dbyangs/____/bdag blo'i snying gi mun pa rab bsal nas/____/shes bya kun la thogs pa med pa yi/____/blo gros spobs pa'i sgo brgya 'byed du gsol/__oM a ra pa tsa na d+hIHrab dkar zla zhun stong gi lang tsho can/____/mtshan dpe'i sku mchog 'chi bdag bdud bcom ma/____/tshe dang ye shes dngos grub mchog ster ba/____/rje btsun yid bzhin 'khor lor gsol ba 'debs/____/oM tA re tut+tA re tu re swA hA//____//____!__bla ma rje btsun 'phags ma sgrol ma yi/____/thugs rje chen pos rjes su dgongs mdzad la/____/bdag dang mtha' yas sems can thams cad kun/____/las ngan sgrib dag tshogs gnyis rdzogs pa dang /____/byams dang snying rje byang chub sems mchog 'byongs/____/bden gsung stong dang rten 'byung seng ge'i sgras/____/yang dag lta bas gangs rir khyab pa dang /____/rnam mkhyen sku bzhi'i go 'phang myur thob shog__/de ma thob kyi tshe rabs thams cad du/____/dal dang 'byor pa'i rten mchog bzang po rnyed/____/tshe bsod dpal 'byor blo gros rab 'phel zhing /____/ya rab drwa ma'i ngang tshul la gnas pa'i/____/rigs brgyud bu tsha 'phel zhing chos nor gyis/____/lugs gnyis dpal gyi 'byor par rgyas par mdzod/____/'jigs chen brgyad dang bcu drug la sogs pa/____/mi mthun gnod pa'i tshogs rnams zhi ba dang /____/'phags ma khyed nyid dran pa tsam gyis kyang /____/'dod rgu'i bsam pa yid bzhin 'grub pa dang /____/bkra shis dge legs dbyar mtsho ltar rgyas shing /____/gang bsam 'bad med lhun gyis 'grub par shog__/yul phyogs 'dir yang dus kyi rgud pa zhi/____/bde skyid kun dga'i rdzogs ldan gsar du rgyas/____/skye rgu rnams kyang phu nu ltar mthun zhing /____/rtag tu mchog gsum bla mar 'dzin par shog__/ces pa 'di'ang 7'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung byin brlabs can no//____//

Footnotes

Other Information