JKCL-KABUM-02-KHA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:55, 16 February 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་གུར་གུམ་གསར་པའི་མེ་ཏོག།
Wylie title rje btsun 'jam dpal dbyangs la bstod pa gur gum gsar pa'i me tog JKCL-KABUM-02-KHA-015.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 15, Pages 373-374 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje btsun 'jam dpal dbyangs la bstod pa gur gum gsar pa'i me tog. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 373-374. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity 'jam dpal dbyangs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/saffron-flower-praise-of-manjushri
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་བྱ་ལོ་ཟླ་ལྔ་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

ces pa'ang me bya lo zla lnga tshes bco brgyad la 'bras ljongs sgang thog bkra shis dge 'phel gyi gtsug lag khang du/__blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་གུར་གུམ་གསར་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་སྐུ་ནི་དམར་སེར་ཐུན་མཚམས་གསར་པའི་འོད་སྣང་འཆར་ཁའི་མདངས་ལྡན་པ། །ཤེས་རབ་རལ་གྲི་དབང་སྔོན་མདོག་གིས་ཕྱག་གཡས་འཁྲི་ཤིང་རྩེ་མོར་མི་ཕྱེད་མཛའ། །གཡོན་པའི་ཕྱག་གི་ཐུགས་ཀར་མཐིལ་ཡངས་རྒྱ་ཆེ་ས་གཞི་ལྟ་བུར་བཟེད་པའི་སྟེང་། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ཆེན་ལུང་གི་རྣམ་བདེན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་གཞུང་འཛིན། །བརྟན་པའི་འཁོར་ལོའི་ཞལ་དཀྱིལ་འོད་ཟེར་བརྒྱ་པ་ལྟར་གསལ་བལྟ་བས་མི་ངོམས་ཤིང་། །མཐོན་མཐིང་ཨུཏྤལ་ལྟར་གནག་བརྩེ་བའི་སྤྱན་ཟུང་དཀྱུས་རིང་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་གཡོ། །ཁ་བ་དུང་ལྟར་རབ་འཁྱིལ་སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུའི་འོད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་ཤིང་། །བུང་བ་བཞིན་དུ་གནག་སྣུམ་ཐོར་ཅོག་རབ་མཛེས་བལྟར་མི་མངོན་ཞིང་བསམ་ལས་འདས། །རིན་ཐང་བྲལ་བའི་རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྕིད་སྤངས་སྲབ་འཇམ་པཉྩ་ལི་ཀས་བཀླུབས། །ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་མདུད་པ་དམ་པོར་བཅིང་སྟེ་སྲིད་ཞི་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྟོན། །རབ་ཡངས་དྲི་བྲལ་པད་འདབ་འབུམ་ཕྲག་བརྡལ་བའི་ཟེ་འབྲུའི་ཁ་ཡི་རྩེ་མོ་རུ། །རི་བོང་འཛིན་པས་ཞབས་ནས་བརྟེན་ཅིང་བསིལ་ཟེར་དྲྭ་བས་བསྟན་མའི་ཁྱོན་ཀུན་ཁྱབ། །བཅུ་དྲུག་ཉམས་ལྡན་མཚན་དཔེའི་སྐུ་ནི་མཉན་ལྕུགས་འཁྲིལ་ལྡེམ་ཞི་བའི་ཚུལ་དགུས་འགྱིང་། །རབ་གསུང་བརྗོད་མེད་བརྗོད་པ་ཀུན་ལྡན་དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་པས། །རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སྙན་ཅིང་འཇེབས་ལ་དེ་དག་བསྟོད་བསྔགས་རོལ་མོ་འཁྲོལ། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་ནི་ཟབ་ཞི་མཁའ་དང་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་དཔག་དཀའ། །བྲལ་དང་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་གཟུངས་སྤྲིན་ཏིང་འཛིན་འཛད་མེད་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ། །ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་བུམ་པ་བཟང་བཞིན་ཕྲིན་ལས་སྲིད་མཐར་སྟོན། །དེ་ལྟར་མགོན་པོ་མཁྱེན་གཏེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་ཆེན་པོར། །ཤས་ཙམ་བསྟོད་པས་ཀུན་རྨོངས་བློ་ཡི་མུན་པ་རྣམ་སེལ་ཆོས་མིག་རྡུལ་བྲལ་ཐོབ། །ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་པདྨོ་རབ་རྒྱས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་མེ་བྱ་ལོ་ཟླ་ལྔ་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

rje btsun 'jam dpal dbyangs la bstod pa gur gum gsar pa'i me tog ces bya ba bzhugs so/____/bla ma dang mgon po 'jam pa'i dbyangs la phyag 'tshal lo/____/gang gi sku ni dmar ser thun mtshams gsar pa'i 'od snang 'char kha'i mdangs ldan pa/____/shes rab ral gri dbang sngon mdog gis phyag g.yas 'khri shing rtse mor mi phyed mdza'/____/g.yon pa'i phyag gi thugs kar mthil yangs rgya che sa gzhi lta bur bzed pa'i steng /____/dus gsum rgyal ba'i yum chen lung gi rnam bden shes rab pha rol phyin gzhung 'dzin/____/brtan pa'i 'khor lo'i zhal dkyil 'od zer brgya pa ltar gsal blta bas mi ngoms shing /____/mthon mthing ut+pal ltar gnag brtse ba'i spyan zung dkyus ring phyogs bcu kun tu g.yo/____/kha ba dung ltar rab 'khyil smin mtshams mdzod spu'i 'od kyi cho 'phrul mtha' yas shing /____/bung ba bzhin du gnag snum thor cog rab mdzes bltar mi mngon zhing bsam las 'das/____/rin thang bral ba'i rin chen rgyan dang lcid spangs srab 'jam pany+tsa li kas bklubs/____/zhabs zung rdo rje'i mdud pa dam por bcing ste srid zhi mnyam pa nyid du ston/____/rab yangs dri bral pad 'dab 'bum phrag brdal ba'i ze 'bru'i kha yi rtse mo ru/____/ri bong 'dzin pas zhabs nas brten cing bsil zer drwa bas bstan ma'i khyon kun khyab/____/bcu drug nyams ldan mtshan dpe'i sku ni mnyan lcugs 'khril ldem zhi ba'i tshul dgus 'gying /____/rab gsung brjod med brjod pa kun ldan dbyangs kyi yan lag rgya mtsho mtha' yas pas/____/rgyal ba'i zhing khams kun tu snyan cing 'jebs la de dag bstod bsngags rol mo 'khrol/____/ji lta ji snyed mkhyen pa'i thugs ni zab zhi mkha' dang rgya mtsho gting dpag dka'/____/bral dang smin pa'i yon tan gzungs sprin ting 'dzin 'dzad med rgyal ba rnams kyi yul/____/nyi zla nor bu dpag bsam shing dang bum pa bzang bzhin phrin las srid mthar ston/____/de ltar mgon po mkhyen gter de bzhin gshegs pa'i ye shes rgya mtsho'i mdzod chen por/____/shas tsam bstod pas kun rmongs blo yi mun pa rnam sel chos mig rdul bral thob/____/shes rab gsum gyi pad+mo rab rgyas gsung rab kun la chags thogs med par shog__/ces pa'ang me bya lo zla lnga tshes bco brgyad la 'bras ljongs sgang thog bkra shis dge 'phel gyi gtsug lag khang du/__blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/__//_

Footnotes

Other Information