DKR-KABUM-18-TSHA-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:52, 9 December 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད།
Wylie title sman gyi brgyud mchod DKR-KABUM-18-TSHA-035.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 18, Text 35, Pages 280 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. Sman gyi brgyud mchod. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 18: 280. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Medicinal Pills - Offering Ritual - sman mchod
Cycle འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med pad+ma tshe yi snying thig)
Deity tshe dpag med
Colophon

ཞེས་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།།

zhes d+harma ma tis so//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད་ནི། ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཡབ་ཡུམ་ཛེ་ཏཱ་རི། །པདྨ་འབྱུང་གནས་མནྡ་ར་བ་དང༌། །རྗེ་འབངས་གྲོགས་ལྔ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། །གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་དང་མ་ཏིའི་མཚན། །བཀའ་བབ་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་དང༌། །རིག་འཛིན་བླ་མ་འཆི་མེད་གྲུབ་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། །བླ་མ་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་གཏེར་གྱི་བདག །ནོར་ལྷ་གཞི་བདག་རིག་དྲུག་ལྷར་གསལ་བར། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། །མཐེབ་སྲིན་གྱི་བདུད་རྩི་གནས་གསུམ་རེག་སྟེ། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱཀ་སིདྡྷི་ཨཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ ཞེས་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།། །།
[edit]

@#/__/sman gyi brgyud mchod ni/_tshe dpag med mgon yab yum dze tA ri/_/pad+ma 'byung gnas man+da ra ba dang*/_/rje 'bangs grogs lnga rdo rje gzi brjid la/_/sman mchod 'bul lo 'chi med tshe dbang stsol/_/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/_/gar dbang mdo sngags gling dang ma ti'i mtshan/_/bka' bab chos bdag brgyud par bcas rnams dang*/_/rig 'dzin bla ma 'chi med grub rnams la/_/sman mchod 'bul lo 'chi med tshe dbang stsol/_/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/_/bla ma tshe lha'i dkyil 'khor tshogs rnams dang*/_/dpa' bo mkha' 'gro dam can gter gyi bdag_/nor lha gzhi bdag rig drug lhar gsal bar/_/sman mchod 'bul lo 'chi med tshe dbang stsol/_/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/_/mtheb srin gyi bdud rtsi gnas gsum reg ste/_kA ya sid+d+hi oM/_wAka sid+d+hi aH_tsit+ta sid+d+hi hU~M/_ma hA su kha ho:_zhes d+harma ma tis so//_//

Footnotes

Other Information