DKR-KABUM-13-PA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 18:21, 23 January 2023 by Mort (talk | contribs)

འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། བྱིན་རླབས་དབང་གི་རིམ་པ་ཆུ་འབབ་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
Wylie title 'chi med 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub las/ byin rlabs dbang gi rim pa chu 'bab tu bkod pa 'chi med bdud rtsi'i bum bzang DKR-KABUM-13-PA-005.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 13, Text 5, Pages 73-83 (Folios 1a to 11b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. 'chi med 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub las byin rlabs dbang gi rim pa chu 'bab tu bkod pa 'chi med bdud rtsi'i bum bzang. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 13: 73-83. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ ('chi med 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub)
Parent Cycle འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ ('chi med mtsho skyes snying tig)
Deity man+dA ra ba
Colophon

།ཅེས་ཡུལ་མདོ་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ཀྱང་རྒན་པོའི་ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་ངོམ་པའི་མུ་ཏོ་བ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དག་གིས་ཡང་ཡང་ཁེངས་པའི་སྐལ་པ་མི་དམན་པའི་དགེ་མཚན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་མཆེད་གྲོགས་ཨཱ་ཡུའི་མིང་ཅན་གྱིས་བསྩལ་བའི་སྐྱེས་འདི་ཡང་འཕགས་ཡུལ་དུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྐོང་དུ་བསྡུས་པའི་ཚེ། མ་ཧཱ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱའི་རེ་ཁཱ་མངོན་པར་གསལ་བའི་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་བྲིས་ཤིང་སྤེལ་བའི་ཡི་གེའི་མཐུན་གྱུར་བློ་གྲོས་རྣམ་གསལ་སྤྲུལ་ཨཱ་ནནྟ་མངྒ་ལས་ཞུས་པ་འདིས་ཀྱང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆི་མེད་པདྨ་དགྱེས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དགྱེས་དགུར་སྐྱོང་བའི་ཟབ་གསང་ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་ཟད་མེད་དུ་སྤྲོ་ནུས་པའི་རྟེན་འབྱུང་རྨད་དུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/ces yul mdo khams su skyes kyang rgan po'i lang tsho'i me tog phyogs med kyi rgyal khams su ngom pa'i mu to ba bkra shis dpal 'byor pad+ma dbang chen dgyes pa'i yid kyi za ma tog chos kyi bdud rtsi rmad du byung ba dag gis yang yang khengs pa'i skal pa mi dman pa'i dge mtshan gyi chos kyi mched grogs A yu'i ming can gyis bstsal ba'i skyes 'di yang 'phags yul du rin chen gter mdzod chen po'i zhal skong du bsdus pa'i tshe/_ma hA gu ru rdo rje'i sku'i phyag rgya'i re khA mngon par gsal ba'i rdo rje brtsegs pa'i ke'u tshang du bris shing spel ba'i yi ge'i mthun gyur blo gros rnam gsal sprul A nan+ta mang+ga las zhus pa 'dis kyang tshe rabs kun tu 'chi med pad+ma dgyes pa yab yum gyis dgyes dgur skyong ba'i zab gsang chos sgo rab 'byams zad med du spro nus pa'i rten 'byung rmad du 'byung bar gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//

[edit]
༄༅། །འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། བྱིན་རླབས་དབང་གི་རིམ་པ་ཆུ་འབབ་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།


༄༅། །ན་མོ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནི་ཡེ། ཕུན་ཚོགས་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མར་སྨིན་པའི་དཔྱིད། །འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་ཡི་འཇོ་སྒེག་ནི། །མཚོ་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དགྱེས་སྡེ་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ། །མི་ཤིགས་གཉུག་མའི་དྭངས་མཚོར་འབྲལ་མེད་སྟིམས། །ཡུམ་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཟིལ་མངར་འཇོ་བའི་ཐབས། །ཟབ་གསང་ལེགས་བྲིས་ཟས་ཀྱི་ཉིང་ཁུའི་བཅུད། །སྔོན་སྨོན་ཆུ་སྐྱེས་གེ་སར་འཕོས་པའི་ལས། །རང་ངོ་ཤེས་པས་སྨིན་ལམ་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད། །དེ་ལ་འདིར་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་ཡུམ་བཀའ་མནྡཱ་ར་བའི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦྱོར་བ་བཤམ་བཀོད་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་སུ་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་དུས་དགེ་བར། གནས་ཁང་བྱི་དོར་དང་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་གུང་དུ་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་རྟེན་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་སྟེགས་བུར་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་བསྣོལ་བའི་ལྟེ་བར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདམར་པོས་མཚན་པ་དང༌། ཕྱི་རོལ་པདྨའི་ཕྲེང་བ་རྡོ་རྭ་མེ་རིས་བསྐོར་བའི་དབུས་མཉྫིའི་སྟེང་བུམ་པ་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་སོ་ལྔའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པ། གཟུངས་རྡོར་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་བཀོད། གཡས་གཡོན་དུ་ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང༌། མདར་དར། བྷནྡྷ་མཚན་ལྡན་བདུད་རྩིས་བཀང་བ། མེ་ལོང་སིནྡྷཱུ་རའི་རྡུལ་གྱིས་བཀབ་པ་ཆོས་འབྱུང་དགའ་འཁྱིལ་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་རང་བྱུང་གི་ཤེལ་རྡོ་དང་མེ་ལོང་གཡའ་བྲལ་བརྩེགས། མདུན་དུ་མཁའ་འགྲོའི་དཔལ་གཏོར། སྨན་རཀ །བཀའ་སྲུང་མ་ནིང་གི་མཆོད་གཏོར་བཅས་བཀོད་མཛེས་སུ་བཤམ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་བསྐོར་ཞིང༌། གཞན་ཡང་ཆད་བརྟན། དཀར་བགེགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་རིགས་གཙང་ཞིང་དག་པར་འདུ་བྱ། སྒྲུབ་པ་པོའི་མདུན་དུ་ཌཱ་དྲིལ། ལས་བུམ། འཐོར་ནས་སོགས་བཀོད་དོ། །གཉིས་པ་དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད་ལ་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་ལས་བྱང་བསྟོད་པའི་བར་བཏང༌། རྣམ་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། བུམ་པ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟར་བུར་གསལ༔ རང་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ཡིས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་མོས༔ རྩ་སྔགས་དང་ལས་སྦྱོར་བཅས་བཟླ། ལས་བུམ་དུ་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཐོད་དབྱུག་དང་བསྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བབ་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། པར་མོས་པས་ལས་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་བཟླ། ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང༌། མཆོད་བསྟོད་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་དུང་ཞལ་གྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་དུ་ཕུལ་བས། བུམ་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་བཅུད་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། སློབ་དཔོན་བདག་འཇུག་ལེན་པའམ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་ཏེ་སློབ་མ་འཇུག་པའི་གནང་བ་ཞུ། ཚོགས་མཆོད་ལྷག་མའི་བར་བྱ། དབང་དངོས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་སྒོ་དྲུང་དུ་ཁྲུས་བྱ། ནང་དུ་སོན་པ་དང་བགེགས་བསྐྲད། མཚམས་བཅད་ནས། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་རྒྱས་བསྡུས་གང་འོས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མངའ་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་མཐའ་ཡས་ཤིང་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པའི་ནང་ནས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནི། སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་ངུ་གཅིག་གི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རབ་ཏུ་སོན་པ་རྣམས་སློབ་པ་མིན་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེར་མཚམས་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་བླ་ན་མེད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་གསང་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཅིང༌། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་གཞན་ལས་བསྒྲུབ་ཏུ་མི་ནུས་པའི་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱང་ལམ་འདིའི་དཀའ་བ་མེད་པ་འགུགས་ནུས་པ་དེ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཆུ་སྐྱེས་ལས་བྱུང་བའི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རག་ལས་པར་གཟིགས་ནས་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གང་འདུལ་དེར་སྣང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བ་དེ་ཉིད་མཁའ་སྤྱོད་དང་ས་སྤྱོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་སོགས་ཧེ་རུ་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་འབྱམས་ཀླས་པ་རྣམས་སུ་རི་རབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་རྡུལ་དང་མཉམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་སོགས་པ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་ཡས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དེ་ཉིད་མཚོན་པ་བརྟེན་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་དཔའ་བོ་རྒྱ་མཚོ་རྡུལ་སྙེད་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་པ་ལས། སྐབས་འདིར་ངེས་པའི་དོན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྒོ་གསུམ་གྱི་དབྱིངས་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་འཕགས་བཞིའི་འབྱུང་གནས་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའམ། དབྱིངས་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཉིད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་དགྱེས་སྡེ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དབྱིངས་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལྔའི་རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་མོ་ལྔ། མཁའ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་རྩེད་ཁྲོས་མ་རིགས་ལྔ། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་གདུལ་བྱ་འདུལ་ཕྱིར་སྲིང་མོ་གངྒཱའི་ལྷ་མོ་དང༌། སྒེག་སོགས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་ལས། གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྟོན་པ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝར་བསྟན་ཅིང་ཚུར་མཐོང་གི་མཛད་པའི་རིག་འཛིན་བཞིས་ས་ལམ་སྐུ་ཚེ་གཅིག་གིས་མཐར་སོན་ཏེ་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་གུ་རུའི་ཐུགས་ལས་བྱོན་པས་གསང་བའི་དགྱེས་སྡེ་ལྔ་རུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ས་ཧོ་རའི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཚོགས་རྗེ་མི་མོའི་སྲིད་པ་བཟུང་སྟེ། གསུང་རྡོ་རྗེ་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་ལ་རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་སུ་མཛད་ནས་གསང་ཆེན་བླ་མེད་རྒྱུད་སྡེའི་ཡང་སྙིང་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་གསང་མཛོད་བརྟོལ་ཏེ་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་ཆར་ཕབ་པས་ཟ་ཧོར་དང་ཨུ་རྒྱན་བོད་ཡུལ་སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་འདུས་པ་མཐའ་ཀླས་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་མཛད་པ་བསྟན་ཅིང༌། རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཕོ་བྲང༌། བཀྲ་ཤིས་བྲག་ཕུག་འཆི་བ་མཐར་བྱེད་དུ། རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་སྐྱེ་འཆི་འཇིགས་བྲལ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ཤིང་ཚེ་བདག་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཚེ་རྒྱུད་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་གྱུར་ཅིང༌། སླར་ཡང་མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ། རྣལ་འབྱོར་མ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནཱི་གུ་མ་ལ་སོགས་པ་མཚན་དང་སྐུའི་བཀོད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་གསང་བ་ཟབ་མོའི་སྒོ་འབྱེད་པ་དང༌། སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པ་དང༌། གདུལ་བྱ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀྱང་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་མཆོག་དངོས་སྟེར་བ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བའི་ཟབ་སྒྲུབ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཉིད་མངའ་བདག་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་པ། ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཤིང་རྟ། གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་ཞིང༌། བཀའ་བབ་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་པ་ལས། བཞི་པ་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་གྱི་བྱེ་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེ་མཆོག་གསུམ་ལ་བཀའ་བབ་པའི། ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་པ་བཞིའི་གསང་སྒྲུབ་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་ཡུམ་བཀའ། འཇའ་ལུས་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཤེས་རབ་དགྱེས་པར་རོལ་པ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ། ཐོག་མར་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དབྱིངས་ཕྱུག་མནྡཱ་ར་བ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་མཆིས་ཀྱིས་བར་དུ་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧྲཱིཿ གདོད་ནས་དག་པ་སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་སྐྱབས་འགྲོ་ལན་གསུམ། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཕ་མར་གྱུར་པའི་སྐྱེ་དགུ་མཐའ་དག་རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོ་འདིར་བཞུགས་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ལ་བརྩོན་ཏེ་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོཿ བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་སོགས་སེམས་བསྐྱེད་ལན་གསུམ། བསགས་སྦྱངས་སྤེལ་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་རྒྱུན་བཤག་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧྲཱིཿ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་སོགས་ལན་གསུམ། སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡོམ་ལྡན་དུ་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྔར་གསལ་བཏབ་པའི་ཚོགས་ཞིང་དང་སློབ་དཔོན་གཉིས་དཔང་པོར་བྱས་ཏེ། དམིགས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་ནས། གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཤོག །སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རླབས་མཛོད། །ལན་གསུམ། དེ་དག་གིས་སྔོན་འགྲོ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་སོང་ནས། དངོས་གཞི་དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀ་དག་འོད་གསལ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་དབྱིངས་སུ་གཟོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྣང་ཆ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་འོག་མིན་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་མའི་དབུས་སུ་པདྨ་ཉི་མ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་སྐུ་གསུམ་ཕོ་ཉའི་དབང་ཕྱུག་འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་བྱེ་རུའི་ལྷུན་པོ་ཉིན་བྱེད་བྱེ་བས་འཁྱུད་པ་ལྟ་བུའི་ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་ལང་ཚོ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་གཞོན་ནུ་མྱོས་མའི་ངང་ཚུལ་ཅན། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་མཁའ་ལ་གདེངས་ཤིང༌། གཡོན་པས་བྷནྡྷ་ཚེ་བུམ་བདུད་རྩིས་གང་བས་མཚན་པ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བ། མཆན་ཁུང་གཡོན་དུ་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངོ་བོ་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་འཆང་བས་དགའ་བཞིའི་ཉམས་འགྱུར་ཐུགས་རྒྱུད་དུ་འདྲེན་པ། སྐུ་གཅེར་བུ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། སྤྱན་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ལྟ་སྟངས་དབྱིངས་སུ་གཟིགས་པ་རིག་རྩལ་དབྱིངས་སུ་དག་པའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་འབུམ་སྡེའི་དབུས་ན་དགྱེས་དགུར་རོལ་པས་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འོག་མིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང༌། དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཞིང་ཁམས། ཨོ་རྒྱན་དྷཱུ་མ་ཐ་ལའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་སོགས་པ་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ནས་བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང༌། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ནས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཆར་དྲག་ཏུ་བབ་པ་བཞིན་བྱོན་ཏེ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྤོས་རོལ། ཐོད་རྔ། གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ། ལས་གཞུང་གི་སྤྱན་འདྲེན། ཧྲཱིཿ ཀ་དག་དབྱིངས་སྣང་སོགས་ཚང་བར་བརྗོད་པས་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ལྔ་ལས། ཐོག་མར་བུམ་དབང་མཐའ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་ནི་མདུན་བསྐྱེད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུ་ནས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིས་གང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང༌། རྡོ་རྗེའི་གཏོར་བླུགས་ཀྱི་ཆོ་གས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་མོས་པ་མཛོད། བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་བུམ་ཆུ་བླུད། ཧྲཱིཿ ཀ་དག་ནང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཀློང༌། ལྷུན་གྲུབ་རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕུང་ཁམས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་མནྡཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་གསུངས་ཤིང་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་གྲུབ་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྨིན་པར་བྱས། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་དབུ་བརྒྱན། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་སློབ་མ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འདྲེན་པའི་ཆེད་དུ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཏུང་བ་སྦྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་ཆང་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱིཿ ཕྱི་སྣོད་ཀློང་ལྔ་དབྱིངས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ༔ ནང་བཅུད་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་མནྡཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཝཱཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པ་རྡོ་རྗེ་བཟའ་བའི་རིལ་བུ་མྱངས་བས་དྭངས་མ་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་རིལ་སྙིང་གར་གཏུགས་ཤིང་སྦྱིན་ཏེ། ཧྲཱིཿ འཁོར་འདས་བརྟན་དང་གཡོ་བའི་དྭངས་མའི་བཅུད༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་མནྡཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་པས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་སྐྱེ་འཆིའི་སྒྲིབ་པ་དག །འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། སྣོད་བཅུད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ས་འོག་སྤྱོད་པ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་སྐུའི་གོ་འཕང་གི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ །གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཐབས་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་མུ་ཏིག་གི་མདངས་སུ་ཆགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་པདྨར་སོན་པ་ཉིད་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆན་ལ་ཕབ་ཀྱིས་ཐེབ་པ་བཞིན་དུ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་མུ་མཐའ་མེད་པས་ཁྱབ་སྟེ་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱིཿ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ སྙོམས་འཇུག་ཞུ་བདེས་དྲངས་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རླུང་སེམས་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་མནྡཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྗེས་འབྲེལ་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་ལུང་སྦྱིན་པ་ལ་མདུན་བསྐྱེད་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དམར་པོ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བྱུང༌། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་གཡས་སུ་འཁོར་བ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་གྱི་འཁོར་ལོ་བཞིར་ཞུགས་པས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་དོན་གཉིས་བྱས་པར་མོས་ལ་རྩ་བའི་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་མནྡཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་གནས་ལྔར་དབང་ཆེན་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད་ཞལ་དང་མཁའ་གསང་བརྒྱུད་ནས་འཁོར་བའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་གནས་ལྔར་ཐིམ་པས་བདེ་སྟོང་དགའ་བཞིའི་ཉམས་འགྱུར་བསྐྱེད་པས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྲོག་གྲུབ་པའི་མོས་པས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་མནྡཱ་ར་མ་ཧཱ་པུཎྱེ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿ རླུང་འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སྲོག་འབྲུ་གསུམ་དག་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་ཧྲཱིཿཡིག་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་མཛོད་ཅིག །བུམ་ཅན་དང་སྦྲགས་པའམ་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་ཧྲཱིཿཡིག་ཏུ་མོས་པའི་རྡོར་བཟླས་བྱར་གཞུག །དེས་གསུང་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་འཕོ་འཇིག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། རླུང་སྔགས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ས་སྟེང་སྤྱོད་པ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ལོངས་སྐུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ །དབང་གསུམ་པའི་སླད་དུ་བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་མཚོན་པའི་མེ་ལོང་སིནྡྷཱུ་རའི་རྡུལ་གྱིས་བགོས་པ་ལས་རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོར་ལྡན་ཞིང་འདོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གནས་ལ་མཁས་པ་ཞིག་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཐར་པ་བརྟེན་པ་ལ་བསྐུལ་བར་གྱུར། མེ་ལོང་བསྟན་ལ། ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཆུ་སྐྱེས་གཟུགས༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་དགའ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིས༔ ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་དབང་བསྐུར་བས༔ འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་མནྡཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སིནྡྷཱུ་རའི་ཐིག་ལེ་གནས་བཞིར་བཞག དེས་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་རྟེན་ཐིག་ལེ་འཕོ་འཛག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །འཕོ་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམས་པ་ལ་དབང༌། མཁའ་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་གི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ །བཞི་པ་དོན་གྱི་དབང་ལ། དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་མཚོན་པའི་ཤེལ་དང་མེ་ལོང་གི་བརྡས་དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་ངོ་སྤྲད་པར་མོས་ཤིག །ཤེལ་དང་མེ་ལོང་བསྟན་ཏེ། ཨཿ འདི་ནི་དབྱིངས་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་པ༔ དོན་དམ་འཆི་མེད་ཌཱ་ཀིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ༔ བརྗོད་བྲལ་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་མནྡཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ་ཨཿ དེས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བཞི་པ་དོན་གྱི་དབང་ཐོབ། སྣང་གསུམ་འཕོ་བའི་སྒྲིབ་པ་དག །དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། སྣང་གྲགས་རིག་པ་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀིའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་གོ་འཕང་གི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ །ལྔ་པ་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལྟར་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་ནང་ལྟར་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རིགས་བདག་དང་བཅས་པ་བདེ་སྟོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡོངས་རྫོགས་སུ་ཤར་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལྔར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་རིགས་ལྔའི་སྙིང་པོས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག་སྣ་ཚོགས་པའི་མདོག་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་བཞི་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཐོབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང༌། གནས་སྐབས་སུ་དབང་བཞིའི་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པའི་མོས་པ་དུང་དུང་མཛོད་ཅིག །ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་ནི༔ འཆི་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་གིས༔ གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་མནྡཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད། གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་སྟེ། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་དང་ཡིག་འབྲུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཀྱིས་དབང་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་ཆར་དུ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ་དང་སློབ་མའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས། སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་བསྟིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿ ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་སོགས་ཚེ་འགུགས་བྱ། སློབ་མའི་གནས་ལྔར་དབང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་མདའ་གནས་ལྔར་བཞག་ལ། ཨཿ སྤྲོས་པས་འཁོར་འདས་སོགས་རྒྱས་གདབ་མཐར། སྨིན་མཚམས་སུ་སིནྡྷཱུ་རའི་ཐིག་ལེས་རྒྱས་གཏབ་བྱ། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་མངའ་གསོལ་ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་སྤྱི་ལྟར་བྱ། དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། མཎྜལ། ལུས་འབུལ་དང༌། སླར་ཡང་ཟབ་མོ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། བརྒྱད་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ནི༔ ལུས་གནད་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་བདུན་བཅས༔ འབྱུང་བའི་རླུང་དུག་བསལ་ནས་ཀྱང༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྟོང་ར་བསྒོམ༔ ཁ་སྦྱོར་བཞི་ལྡན་གསལ་སྟོང་ངང༔ ལྟེ་འོག་སྦས་པའི་ཙཎྜ་ལཱིས༔ སྤྱི་བོའི་ཐིག་ལེ་བཞུ་བ་ཡིས༔ འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དོན་ལ་བལྟ༔ བོགས་འདོན་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མ༔ སྙོམས་འཇུག་ཟག་མེད་ངང་ལ་བཞག༔ རྗེས་ཐོབ་དག་དང་མ་དག་གི༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་སྦྱང༔ ཉལ་ཁར་སྣོད་བཅུད་འོད་གསལ་ངང༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྦུབས་སུ་འཇུག༔ རྨི་ལམ་གང་ཤར་ངོས་བཟུང་ལ༔ སྦྱང་སྤེལ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་རང་ངོར་བཞག༔ ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དབྱིངས༔ བརྗོད་བྲལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གཤིས༔ བཅས་བཅོས་སྤང་བླང་བྲལ་བ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་རང་ལ་ཤར༔ དོན་དམ་འཆི་མེད་ཌཱ་ཀི་འགྲུབ༔ ཅེས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་བཞིན་སྐུ་རྡོ་རྗེ་བསྐྱེད་བཟླས། གསུང་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་མོ། སྒྱུ་ལུས། རྨི་ལམ། འོད་གསལ། འཕོ་བ། བར་དོ་བཅས་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་དྲུག་དང༌། ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གཞན་ལུས། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཅས་དབང་བཞིའི་ལམ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པས་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་གོ་འཕང་རྟེན་འདིར་མངོན་དུ་བྱེད་པས་འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་བདེ་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་མཛོད་ཅིག །དེས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་ཕུལ་བས་དགེ་རྩ་གཞན་དོན་དུ་བསྔོ་བའི་རྒྱས་འདེབས་གནང་བར་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་སློབ་མ་རང་གནས་སུ་གཏོང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྷག་མ་ནས་བཟུང་ཕྲིན་ལས་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐར་དབྱུང་ངོ༌། །ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་སྨིན་ཆོས་རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་གྱི། །རིན་ཆེན་ལྡེའུ་མིག་གིས་ཕྱེ་ཟབ་གསང་སྒོ། །སྐལ་བཟང་དཔྱིད་དུ་ཐོབ་པ་ཕྱོགས་དུས་ཁྱོན། །སྤེལ་འདིས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་དབང་བྱེད་ཤོག །ཅེས་ཡུལ་མདོ་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ཀྱང་རྒན་པོའི་ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་ངོམ་པའི་མུ་ཏོ་བ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དག་གིས་ཡང་ཡང་ཁེངས་པའི་སྐལ་པ་མི་དམན་པའི་དགེ་མཚན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་མཆེད་གྲོགས་ཨཱ་ཡུའི་མིང་ཅན་གྱིས་བསྩལ་བའི་སྐྱེས་འདི་ཡང་འཕགས་ཡུལ་དུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྐོང་དུ་བསྡུས་པའི་ཚེ། མ་ཧཱ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱའི་རེ་ཁཱ་མངོན་པར་གསལ་བའི་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་བྲིས་ཤིང་སྤེལ་བའི་ཡི་གེའི་མཐུན་གྱུར་བློ་གྲོས་རྣམ་གསལ་སྤྲུལ་ཨཱ་ནནྟ་མངྒ་ལས་ཞུས་པ་འདིས་ཀྱང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆི་མེད་པདྨ་དགྱེས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དགྱེས་དགུར་སྐྱོང་བའི་ཟབ་གསང་ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་ཟད་མེད་དུ་སྤྲོ་ནུས་པའི་རྟེན་འབྱུང་རྨད་དུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/'chi med 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub las/_byin rlabs dbang gi rim pa chu 'bab tu bkod pa 'chi med bdud rtsi'i bum bzang zhes bya ba bzhugs so//


na mo dz+nyA na d+hA ki ni ye/_phun tshogs srid zhi'i dwangs mar smin pa'i dpyid/_/'chi med man+dA ra yi 'jo sgeg ni/_/mtsho skyes grub pa'i dgyes sde DA ki'i gtso/_/mi shigs gnyug ma'i dwangs mtshor 'bral med stims/_/yum chen dgyes pa'i zil mngar 'jo ba'i thabs/_/zab gsang legs bris zas kyi nying khu'i bcud/_/sngon smon chu skyes ge sar 'phos pa'i las/_/rang ngo shes pas smin lam sgo brgya 'byed/_/de la 'dir 'chi med mtsho skyes snying thig gi yum bka' man+dA ra ba'i gsang sgrub kyi byin rlabs dbang gi rim pa ji ltar bya ba'i tshul la sbyor dngos rjes gsum las/_dang po sbyor ba bsham bkod kyi rim pa ni/_dben zhing yid dang mthun pa'i gnas su dmar phyogs kyi tshes bcu la sogs pa dus dge bar/_gnas khang byi dor dang rgyan gyis spras pa'i gung du mkha' 'gro'i sku rten bkram pa'i spyan sngar stegs bur chos 'byung dmar po bsnol ba'i lte bar pad nyi'i steng du hrIHdmar pos mtshan pa dang*/_phyi rol pad+ma'i phreng ba rdo rwa me ris bskor ba'i dbus many+dzi'i steng bum pa mgul chings dmar po so lnga'i bcud kyis gtams pa/_gzungs rdor kha rgyan dang bcas pa bkod/_g.yas g.yon du tshe ril/_tshe chang*/_mdar dar/_b+han+d+ha mtshan ldan bdud rtsis bkang ba/_me long sin+d+hU ra'i rdul gyis bkab pa chos 'byung dga' 'khyil dang bcas pa'i dbus su hrIHsa mtshan pa/_de'i steng du rang byung gi shel rdo dang me long g.ya' bral brtsegs/_mdun du mkha' 'gro'i dpal gtor/_sman raka_/bka' srung ma ning gi mchod gtor bcas bkod mdzes su bsham/_chu gnyis nyer spyod mchod pas bskor zhing*/_gzhan yang chad brtan/_dkar bgegs tshogs kyi yo byad sogs 'og tu dgos pa'i rigs gtsang zhing dag par 'du bya/_sgrub pa po'i mdun du DA dril/_las bum/_'thor nas sogs bkod do/_/gnyis pa dbang don sgrub mchod la brgyud 'debs nas brtsams las byang bstod pa'i bar btang*/_rnam bum la dmigs te/_bum pa b+h+rU~M las gzhal yas khang:_mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:_ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:_snang stong chu zla ltar bur gsal:_rang gi thugs srog sngags phreng las:_'od zer mchod pa'i tshul du spros:_snyoms 'jug byang sems bdud rtsi yis:_bum pa yongs su gang bar mos:_rtsa sngags dang las sbyor bcas bzla/_las bum du dpal rta mchog rol pa thod dbyug dang bsdigs mdzub mdzad pa gsal ba'i sku las rdo rje bdud rtsi'i rdul phra rab dpag tu med pa bab pas bum pa gang bar gyur/_par mos pas las sngags brgya rtsa sogs bzla/_thun mthar dbyangs gsal rten snying*/_mchod bstod dang yig brgya bzlas/_oM AHhU~M/_zhes dung zhal gyi chu mchod yon du phul bas/_bum lha 'od du zhu nas bum bcud dang ro gcig tu gyur/_slob dpon bdag 'jug len pa'am rig pa'i me tog 'thor te slob ma 'jug pa'i gnang ba zhu/_tshogs mchod lhag ma'i bar bya/_dbang dngos la slob ma rnams bsdus te sgo drung du khrus bya/_nang du son pa dang bgegs bskrad/_mtshams bcad nas/_sems bskyed gsal gdab/_chos bshad rgyas bsdus gang 'os sngon du 'gro bas/_rgyal ba rdzogs pa'i sangs rgyas thabs mkhas la thugs rje chen po mnga' bas rnam pa thams cad mkhyen pa sangs rgyas kyi go 'phang sgrub pa'i tshul mtha' yas shing bsam gyi mi khyab pa zhig gsungs pa'i nang nas ngo mtshar rmad du byung ba ni/_snyigs dus kyi tshe thung ngu gcig gi gdul bya dbang po rab tu son pa rnams slob pa min pa'i zung 'jug gi go 'phang rin po cher mtshams sbyor bar byed pa bla na med pa'i rdo rje theg pa rnal 'byor chen po'i lam gyi gsang ba 'ba' zhig yin cing*/_gsang sngags kyi cho ga gzhan las bsgrub tu mi nus pa'i las dang ye shes kyi dngos grub chen po rnams kyang lam 'di'i dka' ba med pa 'gugs nus pa de rdo rje btsun mo'i chu skyes las byung ba'i thabs dang shes rab zung 'jug gi ting nge 'dzin la rag las par gzigs nas bde chen sgyu 'phrul drwa ba'i ye shes kyi sku gang 'dul der snang rnam pa thams cad par 'char ba de nyid mkha' spyod dang sa spyod kyi 'jig rten sogs he ru ka'i grong khyer chos kyi dbyings 'byams klas pa rnams su ri rab sum cu rtsa gnyis kyi rdul dang mnyam pa'i rnal 'byor ma la sogs pa rdo rje mkha' 'gro ma'i dkyil 'khor mtha' yas pa'i gzugs kyi lhan cig skyes pa de nyid mtshon pa brten nas gsang sngags kyi spyod pa'i dpa' bo rgya mtsho rdul snyed kha sbyor yan lag bdun gyi sa la dbugs dbyung bar mdzad pa las/_skabs 'dir nges pa'i don du chos thams cad kyi 'byung gnas rnam par thar pa sgo gsum gyi dbyings zag med bde ba chen po sku dang ye shes 'du 'bral med pa'i 'phags bzhi'i 'byung gnas yum chen mo shes rab kyi pha rol tu phyin ma'am/_dbyings yum kun tu bzang mo nyid/_de bzhin gshegs pa rigs lnga'i dgyes sde rdo rje btsun mo dbyings yum chen mo lnga'i rigs kyi 'khor los bsgyur ba chen mo lnga/_mkha' spyod rdo rje phag mo'i sku gsung thugs ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rol rtsed khros ma rigs lnga/_mkha' khyab kyi gdul bya 'dul phyir sring mo gang+gA'i lha mo dang*/_sgeg sogs mchod pa'i lha mo bcu drug gi rnam pas dkyil 'khor rab 'byams dgyes pa bskyed pa las/_gsang ba sngags kyi ston pa dpal he ru ka rdo rje'i bla ma pad+ma saM b+ha war bstan cing tshur mthong gi mdzad pa'i rig 'dzin bzhis sa lam sku tshe gcig gis mthar son te zung 'jug chen po'i rgyal thabs la dbang bsgyur ba'i gu ru'i thugs las byon pas gsang ba'i dgyes sde lnga ru grags pa'i ya gyal zhig 'phags pa'i yul gyi bye brag sa ho ra'i rgyal po'i sras mo/_ye shes mkha' 'gro 'bum phrag yangs pa'i tshogs rje mi mo'i srid pa bzung ste/_gsung rdo rje grub pa'i slob dpon chen po'i rnam pa pad+ma saM b+ha wa la rdo rje'i brtul zhugs nye rgyu'i spyod pa'i grogs su mdzad nas gsang chen bla med rgyud sde'i yang snying bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i gsang mdzod brtol te tshom bu tshogs su sgrub pa'i gsang ba rmad du byung ba'i smin grol gyi chos char phab pas za hor dang u rgyan bod yul skal ldan rdo rje'i 'dus pa mtha' klas pa thams cad rdo rje'i rigs su sgrub pa'i ngo mtshar gyi mdzad pa bstan cing*/_rigs gsum mgon po'i pho brang*/_bkra shis brag phug 'chi ba mthar byed du/_rdo rje'i tshe sgrub pa'i tshul gyis yab yum gnyis ka skye 'chi 'jigs bral 'chi med rdo rje'i sku brnyes shing tshe bdag mgon po yab yum gyi tshe rgyud bye ba phrag brgya'i dkyil 'khor gyi bdag po dang gnyis su med pa'i go 'phang mngon du gyur cing*/_slar yang ma gcig grub pa'i rgyal mo/_rnal 'byor ma rus pa'i rgyan can/_ye shes mkha' 'gro nI gu ma la sogs pa mtshan dang sku'i bkod pa bsam mi khyab pa'i gsang ba zab mo'i sgo 'byed pa dang*/_skal ldan rnams la mchog gi ye shes sbyin pa dang*/_gdul bya tha mal pa rnams kyang grol ba bzhi ldan gyi rjes su bzung ba dang*/_skye 'chi med pa rdo rje tshe'i mchog dngos ster ba sogs ngo mtshar gyi rnam thar bsam las 'das pa'i lha lcam man+dA ra ba'i zab sgrub rmad du byung ba 'di nyid mnga' bdag tshangs pa lha'i me tog dang*/_rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po'i rnam 'phrul gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum pa/_thub bstan yongs su rdzogs pa'i shing rta/_gangs can mkhas grub rgya mtsho'i ded dpon 'jigs bral gyi slob dpon 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i rgyal tshab tu mnga' gsol zhing*/_bka' bab rin chen bdun gyis dbugs dbyung bar mdzad pa las/_bzhi pa zab mo dgongs pa'i gter gyi bye brag rig 'dzin che mchog gsum la bka' bab pa'i/_thugs sgrub rnam pa bzhi'i gsang sgrub 'chi med mtsho skyes snying thig gi yum bka'/_'ja' lus 'chi med srog sgrub kyi dbang bskur ba'i skabs su bab pa la thog mar maN+Dal phul/_gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/_shes rab dgyes par rol pa yi:_rdo rje slob dpon dgongs su gsol:_'chi med tshe lha'i dkyil 'khor du:_'chi med grub pa'i dbang bskur stsol:_zhes lan gsum/_thog mar rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/_mdun gyi nam mkhar dbyings phyug man+dA ra ba rab 'byams rgyal ba zhi khro'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams la bdag sogs sems can thams cad snying po byang chub chen por mchis kyis bar du sgo gsum gus pa chen pos skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos mdzod/_hrIH_gdod nas dag pa sogs las byang ltar skyabs 'gro lan gsum/_mkha' khyab kyi pha mar gyur pa'i skye dgu mtha' dag rgyal kun bskyed pa'i yum mchog rdo rje btsun mo'i go 'phang mchog la 'god par bya/_de'i ched du ye shes mkha' 'gro'i dkyil 'khor gnyan po 'dir bzhugs te rdo rje'i lam gyi rnal 'byor zab mo la brtson te 'bras bu mthar thug thob par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos mdzod/_hoH_bdag gzhan mkha' khyab sogs sems bskyed lan gsum/_bsags sbyangs spel gsum gyi snying por gyur pa rgyun bshag yan lag bdun pa tshig gi rjes su don dran pa'i ting nge 'dzin dang ldan pas 'di'i rjes zlos mdzod/_hrIH_phyogs bcu dus bzhi sogs lan gsum/_slar yang khyed rang rnams kyi rgyud rig pa 'dzin pa'i sdom ldan du bya ba'i slad du sngar gsal btab pa'i tshogs zhing dang slob dpon gnyis dpang por byas te/_dmigs par bya ba'i yul mtha' yas pa'i sems can thams cad kyi don du/_sgrub par byed pa'i thabs rigs lnga'i dam tshig tshul bzhin du bzung nas/_grub pa'i 'bras bu mtha' gnyis la mi gnas pa'i zung 'jug gi go 'phang thob par bgyi'o snyam du dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba 'di'i rjes zlos mdzod/_bde bar gshegs pa khyed ci 'dra/_/de 'dra kho nar bdag gyur shog_/spyod pa rmad byung bsam yas pa/_/'gro la phan phyir bdag gis spyad/_/byang chub sems mchog dam pa dang*/_/sku gsung thugs kyi phyag rgya ni/_/srog gi phyir yang mi gtong na/_/rdo rje rgyal pos byin rlabs mdzod/_/lan gsum/_de dag gis sngon 'gro 'jug pa'i chos rnams song nas/_dngos gzhi dbang gi gzhi dgod pa ye shes pa dbab pa yin pas khyed rang rnams sgo gsum gyi gnad legs par gcun la dmigs pa 'di rtse gcig tu sgoms shig_/snod bcud rgyud gsum gyi chos rnams ka dag 'od gsal rnam thar sgo gsum gyi dbyings su gzod nas rnam par dag pa'i snang cha rdo rje btsun mo'i ye shes kyi rang snang 'og min gsang ba mchog gi zhing bde ba chen po'i chos 'byung bsnol ma'i dbus su pad+ma nyi ma zla ba'i gdan gyi steng du sku gsum pho nya'i dbang phyug 'chi med man+dA ra ba sku mdog dmar gsal bye ru'i lhun po nyin byed bye bas 'khyud pa lta bu'i khro chags sgeg pa'i lang tsho rnam par rgyas pa'i gzhon nu myos ma'i ngang tshul can/_phyag g.yas rdo rje'i gri gug mkha' la gdengs shing*/_g.yon pas b+han+d+ha tshe bum bdud rtsis gang bas mtshan pa thugs kar bzung ba/_mchan khung g.yon du yab he ru ka'i ngo bo kha T+wA~M ga 'chang bas dga' bzhi'i nyams 'gyur thugs rgyud du 'dren pa/_sku gcer bu dar dang rin po ches brgyan pa/_spyan gsum rdo rje'i lta stangs dbyings su gzigs pa rig rtsal dbyings su dag pa'i dpa' bo rnal 'byor ma 'bum sde'i dbus na dgyes dgur rol pas 'chi med tshe dang ye shes kyi dngos grub stsol ba'i bdag nyid can du gsal ba'i gnas gsum 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros pas 'og min bde ba chen po'i pho brang*/_dag pa mkha' spyod dpa' bo DA ki'i zhing khams/_o rgyan d+hU ma tha la'i grong khyer la sogs pa rdo rje'i gnas yul dur khrod brgyad la sogs pa nas bzhugs pa'i dpa' bo rnal 'byor ma dang*/_phyogs bcu'i zhing rab 'byams nas rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa'i sku phyag rgya/_gsung yig 'bru/_thugs phyag mtshan gyi rnam par char drag tu bab pa bzhin byon te gnyis su med par thim pa'i mos pa mdzod/_spos rol/_thod rnga/_gdung ba'i dbyangs kyis bskul te/_las gzhung gi spyan 'dren/_hrIH_ka dag dbyings snang sogs tshang bar brjod pas dbab/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_de nas dngos gzhi dbang bskur ba la lnga las/_thog mar bum dbang mtha' brten dang bcas pa ni mdun bskyed rdo rje rnal 'byor ma'i smin mtshams mdzod spu nas gdan gsum tshang ba'i dkyil 'khor nam mkha' gang bar spros te 'chi med tshe yi bdud rtsis gang ba rin po che'i bum pa spyi bor bzhag cing*/_rdo rje'i gtor blugs kyi cho gas rjes su bzung ba'i mos pa mdzod/_bum pa spyi bor bzhag ste bum chu blud/_hrIH_ka dag nang gsal gzhon nu bum sku'i klong*/_lhun grub rtsa gsum tshe lha'i dkyil 'khor shar:_deng 'dir skal ldan khyod la dbang bskur bas:_phung khams bde chen rdo rje'i srog 'grub shog:_oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma man+dA ra sarba sid+d+hi hU~M:_ka la sha a b+hi Shiny+tsa oM:_zhes gsungs shing dbang bskur/_sku gang*/_dri ma dag_/phung khams skye mched thams cad yongs grub gdan gsum tshang ba'i dkyil 'khor du smin par byas/_chu'i lhag ma spyi bor brtan pa las rigs kyi bdag po bla ma rdo rje thod phreng rtsal gyi dbu brgyan/_dbang gi lha rnams kyang slob ma la thim par gyur/_de'i rjes 'brel du shes rab stong pa nyid kyi lhan skyes ye shes rgyud la 'dren pa'i ched du 'chi med bdud rtsi'i btung ba sbyin pa'i mos pa mdzod/_tshe chang sbyin la/_hrIH_phyi snod klong lnga dbyings kyi ka pA la:_nang bcud rig pa ye shes bdud rtsir 'khyil:_deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis:_rlung sngags dbyer med rdo rje'i srog 'grub shog:_oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma man+dA ra sarba sid+d+hi hU~M:_wAka a b+hi Shiny+tsa AH_thabs bde ba chen po'i ye shes mtshon pa rdo rje bza' ba'i ril bu myangs bas dwangs ma snying dbus mi shigs thig le dang gcig tu 'dres pa'i mos pa mdzod/__tshe ril snying gar gtugs shing sbyin te/_hrIH_'khor 'das brtan dang g.yo ba'i dwangs ma'i bcud:_'chi med rig 'dzin sgrub pa'i dam tshig rdzas:_deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis:_rnam kun mchog ldan rdo rje'i srog 'grub shog:_oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma man+dA ra sarba sid+d+hi hU~M:_tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:_des ye shes DA ki'i rdo rje gsum gyi byin rlabs thun mong ma yin pa thob pas sku rdo rje bum pa'i dbang thob/_lus skye 'chi'i sgrib pa dag_/'chi med 'ja' lus rdo rje'i byin rlabs zhugs/_snod bcud ye shes mkha' 'gro'i sku'i dkyil 'khor bsgom pa la dbang*/_sa 'og spyod pa mkha' 'gro rgya mtsho'i sprul sku'i go 'phang gi skal pa rgyud la bzhag go_/gnyis pa gsang ba'i dbang 'chi med ye shes kyi mkha' 'gro thabs kyi dpa' bo dang snyoms par zhugs pa'i bdud rtsi byang chub sems kyi rgyun mu tig gi mdangs su chags pa rdo rje'i lam nas yum gyi pad+mar son pa nyid lce thog tu bzhag pa la brten nas chan la phab kyis theb pa bzhin du rtsa rlung thig le'i khams thams cad bde ba chen po'i ting 'dzin mu mtha' med pas khyab ste rgyud byin gyis brlab pa'i mos pa mdzod/_thod pa'i bdud rtsi sbyin la/_hrIH_rtsa gsum 'khor lo lnga ldan grong khyer nas:_snyoms 'jug zhu bdes drangs ba'i byang chub sems:_deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis:_rlung sems dbu ma'i dbyings su thim par shog:_oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma man+dA ra sarba sid+d+hi hU~M:_bo d+hi tsit+ta gu h+ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:_rjes 'brel sngags kyi bzlas lung sbyin pa la mdun bskyed gtso mo'i thugs kar ye shes sems dpa' tshe dpag med yab yum gyi thugs srog hrIHyig nas sngags kyi phreng ba dmar po lu gu rgyud du byung*/_zhal nas thon/_khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/_thugs ka'i sa bon gyi mthar g.yas su 'khor ba tshe dpag med yab yum gyi 'khor lo bzhir zhugs pas 'od zer 'phro 'dus don gnyis byas par mos la rtsa ba'i sngags 'di'i rjes zlos mdzod/_oM AHhU~M hrIH_hrIHbadz+ra gu ru pad+ma man+dA ra sarba sid+d+hi hU~M:_slar yang thugs ka'i sngags kyi phreng ba 'chi med ye shes DA ki'i gnas lngar dbang chen rigs lnga yab yum gyi sku'i dbyibs brgyud zhal dang mkha' gsang brgyud nas 'khor ba'i 'od kyis 'khor 'das kyi tshe bcud bsdus te gnas lngar thim pas bde stong dga' bzhi'i nyams 'gyur bskyed pas 'chi med rdo rje'i tshe srog grub pa'i mos pas sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma man+dA ra ma hA puN+ye A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi tshe b+h+rU~M nr-i dzaH_rlung 'byung 'jug gnas gsum ye shes rdo rje'i thugs srog 'bru gsum dag pa'i nges shes kyis hrIHyig rdo rje'i bzlas pa mdzod cig_/bum can dang sbrags pa'am 'jug gnas ldang gsum hrIHyig tu mos pa'i rdor bzlas byar gzhug_/des gsung rdo rje gsang ba'i dbang thob/_ngag 'pho 'jig gi sgrib pa dag_/gzhom med rdo rje nA da'i byin rlabs zhugs/_rlung sngags ye shes mkha' 'gro'i gsung gi dkyil 'khor sgom pa la dbang*/_sa steng spyod pa mkha' 'gro rgya mtsho'i longs sku'i go 'phang thob pa'i skal pa rgyud la bzhag go_/dbang gsum pa'i slad du bde stong gnyis med mtshon pa'i me long sin+d+hU ra'i rdul gyis bgos pa las rdo rje'i rig ma gzugs dang lang tshor ldan zhing 'dod pa'i sgyu rtsal gyi gnas la mkhas pa zhig mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du thar pa brten pa la bskul bar gyur/_me long bstan la/_hrIH_bde chen rdo rje btsun mo'i chu skyes gzugs:_rnam thar gsum ldan dga' bzhi'i dkyil 'khor 'dis:_thabs shes gnyis su med par dbang bskur bas:_'od gsal phyag rgya chen por ro gcig shog:_oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma man+dA ra sarba sid+d+hi hU~M:_ma hA su kha dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:_sin+d+hU ra'i thig le gnas bzhir bzhag_des thugs rdo rje shes rab ye shes kyi dbang thob/_yid kyi rten thig le 'pho 'dzag gi sgrib pa dag_/'pho med bde chen rdo rje thugs kyi byin rlabs zhugs/_dran rtog thams cad ye shes mkha' 'gro'i thugs kyi dkyil 'khor bsgoms pa la dbang*/_mkha' spyod mkha' 'gro rgya mtsho'i chos sku'i go 'phang gi skal ba rgyud la bzhag go_/bzhi pa don gyi dbang la/_dbyings rig dbyer med mtshon pa'i shel dang me long gi brdas don dam ye shes kyi mkha' 'gro'i dkyil 'khor mngon sum du ngo sprad par mos shig_/shel dang me long bstan te/_aH_'di ni dbyings dang rig pa dbyer med pa:_don dam 'chi med DA ki'i dkyil 'khor te:_brjod bral gnas lugs rtogs pa'i dbang bskur bas:_'ja' lus rdo rje'i go 'phang mngon gyur shog:_oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma man+dA ra sarba sid+d+hi hU~M:_d+harma d+hA tu dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a a aH_des ye shes rdo rje bzhi pa don gyi dbang thob/_snang gsum 'pho ba'i sgrib pa dag_/don dam ye shes kyi mkha' 'gro'i byin rlabs zhugs/_snang grags rig pa gnas gsum mkha' 'gro'i rdo rje gsum gyi dkyil 'khor bsgom pa la dbang*/_lhan skyes ye shes kyi DA ki'i ngo bo nyid sku go 'phang gi skal pa rgyud la bzhag go_/lnga pa yongs rdzogs gtor ma'i dbang bskur ba ni/_gtor ma rin chen 'bar ba 'di nyid phyi ltar rin po che'i gzhal med khang yangs shing rgya che ba tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbus su nang ltar sku gsum dbyer med rgyal yum ye shes DA ki rdo rje lus kyi dkyil 'khor rigs bdag dang bcas pa bde stong sgyu 'phrul drwa ba chen po'i rten dang brten pa yongs rdzogs su shar ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pa la brten nas/_gtso 'khor thams cad kyi gnas lngar oM AHhU~M swA hA rigs lnga'i snying pos mtshan pa las 'od zer dkar dmar mthing ga sna tshogs pa'i mdog can dpag tu med pa byung*/_khyed rang rnams kyi gnas bzhir thim pa la brten nas phyi nang gsang ba de kho na nyid kyi dbang bzhi stan thog gcig tu thob/_lus ngag yid gsum cha mnyam gyi sgo nas bsags pa'i 'gal rkyen bar du gcod pa thams cad nye bar zhi zhing*/_gnas skabs su dbang bzhi'i lam sgom pa la dbang*/_mthar thug sku bzhi'i go 'phang thob pa'i skal pa can du byas pa'i mos pa dung dung mdzod cig_/ces brda sbyar la/_hU~M hrIH_sku gsum ye shes DA ki ni:_'chi med dkyil 'khor lha tshogs kyi:_rdo rje'i sku gsung thugs mchog gis:_gsang gsum byin rlabs khyod la sbyin:_oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma man+dA ra sarba sid+d+hi hU~M:_kA ya wAka tsit+ta gu Na karma ba liM ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:_zhes brjod/_gtor ma gnas gsum du bzhag ste/_lha tshogs rnams kyi gnas lnga'i phyag mtshan dang yig 'bru las 'phros pa'i 'od kyis dbang bzhi yongs rdzogs gcig char du thob pa'i mos pa mdzod/_de ltar ye shes mkha' 'gro'i rdo rje'i gsang ba gsum dang slob ma'i lus ngag yid gsum dbyer med du dbang bskur byin gyis brlabs pa las/_skye 'chi med pa rdo rje tshe dang ye shes kyi dngos grub thams cad 'chi med bdud rtsi'i zil mngar gyi rnam par bsdus te bstim pa'i mos pa mdzod/_mda' dar g.yab la/_hrIH_ngo bo 'od gsal chos sku'i pho brang sogs tshe 'gugs bya/_slob ma'i gnas lngar dbang chen rigs lnga'i phyag rgyas rgyas btab pas mi shigs rdo rje'i phyag rgyas byin gyis brlab par mos shig_/tshe mda' gnas lngar bzhag la/_aH_spros pas 'khor 'das sogs rgyas gdab mthar/_smin mtshams su sin+d+hU ra'i thig les rgyas gtab bya/_mtha' rten bkra shis rdzas rtags rin chen bdun gyis mnga' gsol shis brjod dang bcas pa spyi ltar bya/_dam tshig khas blang*/_maN+Dal/_lus 'bul dang*/_slar yang zab mo khrid kyi rim pa la/_brgyad pa rdzogs pa'i rim pa ni:_lus gnad rdo rje'i chos bdun bcas:_'byung ba'i rlung dug bsal nas kyang:_phyi nang gsang ba'i stong ra bsgom:_kha sbyor bzhi ldan gsal stong ngang:_lte 'og sbas pa'i tsaN+Da lIs:_spyi bo'i thig le bzhu ba yis:_'khor lo lnga yi dkyil 'khor mchod:_bde stong zung 'jug don la blta:_bogs 'don las kyi phyag rgya ma:_snyoms 'jug zag med ngang la bzhag:_rjes thob dag dang ma dag gi:_snang ba thams cad sgyu mar sbyang:_nyal khar snod bcud 'od gsal ngang:_rig pa ye shes sbubs su 'jug:_rmi lam gang shar ngos bzung la:_sbyang spel sprul bsgyur rang ngor bzhag:_thams cad rig stong zung 'jug dbyings:_brjod bral phyag rgya chen po'i gshis:_bcas bcos spang blang bral ba yis:_ye shes lha tshogs rang la shar:_don dam 'chi med DA ki 'grub:_ces rdo rje'i tshig gis ji ltar bstan pa bzhin sku rdo rje bskyed bzlas/_gsung rdo rje gtum mo/_sgyu lus/_rmi lam/_'od gsal/_'pho ba/_bar do bcas rdo rje'i chos drug dang*/_thugs rdo rje gzhan lus/_ye shes rdo rje phyag chen gyi rnal 'byor bcas dbang bzhi'i lam dang rjes su 'brel ba'i rnal 'byor zab mo la rtse gcig tu brtson pas sku gsum ye shes DA ki'i go 'phang rten 'dir mngon du byed pas 'chi med 'ja' lus rdo rje'i srog bde myur du sgrub pa'i thabs la 'bad par mdzod cig_/des smin grol chig rdzogs su phul bas dge rtsa gzhan don du bsngo ba'i rgyas 'debs gnang bar zhu/_bsod nams 'di yis sogs slob ma rang gnas su gtong*/_slob dpon gyis lhag ma nas bzung phrin las rjes kyi rim pa mthar dbyung ngo*/_/thugs bskyed dus smin chos rgyun ting 'dzin gyi/_/rin chen lde'u mig gis phye zab gsang sgo/_/skal bzang dpyid du thob pa phyogs dus khyon/_/spel 'dis chos kyi rgyal srid dbang byed shog_/ces yul mdo khams su skyes kyang rgan po'i lang tsho'i me tog phyogs med kyi rgyal khams su ngom pa'i mu to ba bkra shis dpal 'byor pad+ma dbang chen dgyes pa'i yid kyi za ma tog chos kyi bdud rtsi rmad du byung ba dag gis yang yang khengs pa'i skal pa mi dman pa'i dge mtshan gyi chos kyi mched grogs A yu'i ming can gyis bstsal ba'i skyes 'di yang 'phags yul du rin chen gter mdzod chen po'i zhal skong du bsdus pa'i tshe/_ma hA gu ru rdo rje'i sku'i phyag rgya'i re khA mngon par gsal ba'i rdo rje brtsegs pa'i ke'u tshang du bris shing spel ba'i yi ge'i mthun gyur blo gros rnam gsal sprul A nan+ta mang+ga las zhus pa 'dis kyang tshe rabs kun tu 'chi med pad+ma dgyes pa yab yum gyis dgyes dgur skyong ba'i zab gsang chos sgo rab 'byams zad med du spro nus pa'i rten 'byung rmad du 'byung bar gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//__//

Footnotes

Other Information