DKR-KABUM-08-NYA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:01, 18 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ།
Wylie title pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi tshe sgrub DKR-KABUM-08-NYA-026.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 8, Text 26, Pages 242 (Folios 1a1 to 1b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, rong zom chos kyi bzang po)
Citation Khyentse, Dilgo. Pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi tshe sgrub. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 8: 242. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub
Cycle པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་ (pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal)
Deity pad+ma mkha' 'gro
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-05-CA-006
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZI-031
Colophon

།ཅེས་པའང་དགེ་སྦྱོང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ནས་བསྐུལ་ངོར་བཀླག་ཆོག་ཁྲིགས་སྡེབས་སུ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་ཨཱ་ཡུ་ཏིཥྛནྟུ།།

ces pa'ang dge sbyong phrin las rgya mtsho nas bskul ngor bklag chog khrigs sdebs su mang+ga las bris pa A yu tiSh+Than+tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བྱ་བར་འདོད་ན། བཟླས་དམིགས་འདི་ཁོ་ནའམ། རྩ་བའི་བཟླས་པའི་གཤམ་དུ་ཁྱུག་ཙམ་སྦྱར་ཀྱང་རུང་སྟེ། བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་སྲུབ་མེད་པའི་ལྟེ་བར་རླུང་སེམས་མི་འགྱུར་པའི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འོད་ལྔ་འཕྲོ་བ་ཧྲཱིཿདམར་པོས་མཚན་པའི་མཐའ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་གསལ་བཏབ་ནས་བཟླས་པས་འོད་ཟེར་ མཆན། མདུན་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ་ན། འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བདག་མདུན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཞེས་སྦྱར་དགོས། དམར་པོ་དང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་སྤྲོས༔ ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ རང་གི་བླ་ཚེ་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་འཕྲོག་པ་དང༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀུག༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་སེམས་ཀྱི་ཚེ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད༔ དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་ཆ་དང་བཅས་པ་བྱང༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག༔ གཡུང་དྲུང་གི་ཚེ༔ རྒྱུན་གྱིས་རྟག་པའི་ལང་ཚོ་རིག་འཛིན་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ། ཐུན་མཐར་ཚེ་འགུགས་པའི་ཕྱིར་མདའ་དར་དམར་པོ་གཡབ་ལ། ཨོཾ༔ མི་འགྱུར་རྟག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་རང་ཤར་བ༔ འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ་རིགས་བྱེད་མ༔ ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ལོ་མཐུ་རྩལ་བསྐྱེད༔ འོད་ཟེར་ཕོ་ཉའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཀུན་བཀང༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོའི༔ བླ་ཚེ་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད༔ སྲོག་ཚེ་ཉམས་པའི་རྫིང་བུ་གསོས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་དབང་མེད་བསྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བསྟིམས༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཀུ་ཀུཀུལླེ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨཿ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ མི་འགྱུར་སྲོག་གི་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ སྟོང་གསལ་རང་བྱུང་གཉུག་མའི་ངང༔ འཕོ་མེད་རྟག་པའི་རྒྱས་བཏབ་བོ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་གྷརྦྷ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་ལྟ་བས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་མཉམ་པར་བཞག་པས་གྲུབ་བོ། བསྙེན་ཚད་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་ན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བཟླ་བ་དང་སྤྲོས་པ་དང་འབྲེལ་ན་མདུན་དཀྱིལ་ལ་ཚེ་རྟེན་ཚེ་འབྲང༌། ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང༌། མདའ་དར་བཅས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྟེན་བཀོད་ལ་མཆོད་པས་བསྐོར། བདག་མདུན་ཆོ་ག་རྒྱས་པས་ཁོག་ཕུབ། མཐར་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་སོགས་བྱ། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བཟླས་དམིགས་ཁོ་ན་སྦྱར་བས་ཀྱང་རུང་བས་སྐབས་ཕྱེད་པར་བྱའོ། ཅེས་པའང་དགེ་སྦྱོང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ནས་བསྐུལ་ངོར་བཀླག་ཆོག་ཁྲིགས་སྡེབས་སུ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་ཨཱ་ཡུ་ཏིཥྛནྟུ།།
[edit]

@#/_pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi tshe sgrub bya bar 'dod na/_bzlas dmigs 'di kho na'am/_rtsa ba'i bzlas pa'i gsham du khyug tsam sbyar kyang rung ste/_bdag gi thugs kar nyi zla'i gwa'u srub med pa'i lte bar rlung sems mi 'gyur pa'i thig le dkar dmar 'od lnga 'phro ba hrIHdmar pos mtshan pa'i mtha' sngags kyis bskor ba gsal btab nas bzlas pas 'od zer _mchan/_mdun bskyed dang 'brel na/_'od zer 'phros:_mdun bskyed kyi thugs dam bskul:_bdag mdun 'khor dang bcas pa'i thugs ka nas 'od zer dmar po zhes sbyar dgos/_dmar po dang pho nya'i tshogs spros:_khams gsum thams cad khyab:_rang gi bla tshe sde brgyad 'byung pos 'phrog pa dang:_'khor 'das kyi tshe bcud bdud rtsi'i rnam par bkug:_snying ga'i hrIHla thim pas sha khrag drod dbugs sems kyi tshe nyams pa sor chud:_dus min gyi 'chi ba cha dang bcas pa byang:_rdo rje'i srog:_g.yung drung gi tshe:_rgyun gyis rtag pa'i lang tsho rig 'dzin tshe'i dngos grub thob par bsam la:_oM pad+ma DA ki ni ku ru kul+le hrIHbadz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:_zhes bzla/_thun mthar tshe 'gugs pa'i phyir mda' dar dmar po g.yab la/_oM:_mi 'gyur rtag pa'i ye shes las:_phyag rgya'i gzugs su rang shar ba:_'chi med mchog stsol rigs byed ma:_ku ru kul+le dbyings nas bzhengs:_thugs rje bskul lo mthu rtsal bskyed:_'od zer pho nya'i cho 'phrul gyis:_'khor 'das brtan g.yo'i khams kun bkang:_rnal 'byor bdag cag sgrub pa po'i:_bla tshe yar ba rang sor chud:_srog tshe nyams pa'i rdzing bu gsos:_srid zhi'i tshe bcud dbang med bsdus:_bdag dang sgrub pa'i rdzas la bstims:_dus min 'chi ba'i bar chad sol:_tshe dang ye shes dngos grub stsol:_oM pad+ma DA ki ni ku kukul+le hrIHbadz+ra na A yu She swA hA:_aH_'khor 'das dwangs bcud rdo rje'i tshe:_mi 'gyur srog gi thig ler thim:_stong gsal rang byung gnyug ma'i ngang:_'pho med rtag pa'i rgyas btab bo:_dz+nyA na badz+ra g+har+b+ha a AH_zhes lta bas rgyas btab ste mnyam par bzhag pas grub bo/_bsnyen tshad tshul bzhin byed na 'bum phrag gsum bzla ba dang spros pa dang 'brel na mdun dkyil la tshe rten tshe 'brang*/_tshe ril/_tshe chang*/_mda' dar bcas dngos grub kyi rten bkod la mchod pas bskor/_bdag mdun cho ga rgyas pas khog phub/_mthar dngos grub len pa sogs bya/_rgyun gyi rnal 'byor la bzlas dmigs kho na sbyar bas kyang rung bas skabs phyed par bya'o/_ces pa'ang dge sbyong phrin las rgya mtsho nas bskul ngor bklag chog khrigs sdebs su mang+ga las bris pa A yu tiSh+Than+tu//

Footnotes

Other Information